KIO 1242/20 WYROK dnia 6 sierpnia 2020 r.

Data: 14 września 2020

 Sygn. akt: KIO 1242/20 

WYROK 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

w  dniu  4  czerwca  2020  r.  przez 

wykonawcę  S&A  Service  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Zarząd  Zasobu 

Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław  

przy  udziale  wykonawcy  A.S. 

prowadzącego działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  S. 

Firma 

„SALUS” zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny 

ofert,  w  tym  odrzucenie  oferty  wykonawcy  A.  S. 

prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  A.  S.  Firma  „SALUS”  na  podstawie  art.  89 ust.  1  pkt  4 

ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp;  

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  A.  S.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą A. S. Firma „SALUS” i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  

S&A Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  A.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą A. S. Firma „SALUS” kwotę 15 610 zł 13 gr. (słownie: piętnaście tysięcy 

sześćset dziesięć złotych trzynaście groszy) na rzecz wykonawcy S&A Service 


Sp. z o.o. z sied

zibą we Wrocławiu stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu 

uiszczonego wpisu oraz koszty strony poniesio

ne z tytułu dojazdu pełnomocnika 

na wyznaczoną rozprawę.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 ze zm. z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.   

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 1242/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący – Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław 

prowadzi  w   trybie  przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o 

udzielenie zamówienia na: „Usługi pielęgnacji zieleni na terenie wnętrz podwórzowych". 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Wykonawca 

S&A  Service  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (zwany  dalej: 

Odwołującym”)  w  dniu  4  czerwca  2020  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy A. 

S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  S.  Firma  „SALUS”,  zarzucając 

naruszenie Zamawiającemu następujących przepisów ustawy Pzp: 

a) 

art.  7  ust  1  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób 

naruszający  zasadę  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców 

oraz  dokonanie  wyboru  oferty  firmy  Salus  A.  S.  jako  najkorzystniejszej  w  zadaniu  nr  i 

niezgodnie z przepisami ustawy. 

b) 

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 

90 ust. 3 w związku z art 90 ust. 1-2 ustawy 

Pzp w zw. z art. 7 ust 1 i ust. 3 ust

awy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej 

przez  firmę  SALUS  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  złożył  nierzetelne,  ogólnikowe  i  lakoniczne 

wyjaśnienia, uzasadniających podniesione przez siebie twierdzenia w zakresie ceny i że jest 

on  w  stanie  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny a 

w konsekwencji 

zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez SALUS A. S. mimo, iż oferta ta 

zawierała  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  W  ocenie 

Odwołującego  Zamawiający  wbrew  dyspozycji  art  90  ust  3  ustawy  Pzp  jedynie  formalnie 

dopełnił  procedury  wyjaśniającej,  nie  przeprowadzając  pogłębionej  merytorycznej  analizy 

wyja

śnień złożonych przez wykonawcę, mimo iż A. S. „Salus" nie udźwignął spoczywającego 

na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  nie  obalił  domniemania,  że  cena  oferty  jest  rażąco 

niska, a co więcej opisany przez firmę sposób obliczenia ceny w wyjaśnieniach wskazuje, iż 

wykonawca ten nie 

kalkulował należycie i rzetelnie pełnych kosztów realizacji usługi. 


Podstawą wniesienia niniejszego odwołania była czynność Zamawiającego z dnia 25 

maja 2020 r. t.j. wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy A. S. 

prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą A. S. Firma „SALUS”.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

postanowienia SIWZ, ofertę wykonawcy: A. S. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą  A.  S.  Firma „SALUS”    -   jak  również oświadczenia i  stanowiska  stron  oraz 

uczestnika 

postępowania  złożone  w trakcie  rozprawy,  skład  orzekający  Izby  ustalił  i 

zważył, co następuje:  

Odwołanie,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu 

na  brak  przesłanek  uzasadniających  odrzucenie  odwołania  Izba  przeprowadziła  rozprawę 

merytorycznie je rozpoznając.  

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  korzystania  

ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  potwierdziła  skuteczność  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Za

mawiającego wykonawcy A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

A. S. 

Firma „SALUS”  (zwanego dalej: „Przystępującym”).  

Zamawiający  w  dniu  9  czerwca  2020  r.  uwzględnił  w  całości  odwołanie,  a  wobec 

niniejszego uwzględnienia wykonawca A.S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

A.S. 

Firma „SALUS” wniósł sprzeciw.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  stanowiska  stron 

oraz  uczestnika  postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba 

uznała, iż  odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.  

Zarzut 

Odwołującego  postawiany  Zamawiającemu  w  przedmiocie  zaniechania 

odrzucenia oferty wykonawcy A. S. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. S. 

Firma „SALUS” na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w świetle 

przedstawionego materiału dowodowego należało uznać za zasadny.  


Nie  budziło  wątpliwości,  że  Przystępujący  dla  części  I  zaoferował  cenę  niższą  o  co 

najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania.  

Zgodzić  należało  się  z  Odwołującym,  że  Przystępujący  w  złożonych  wyjaśnieniach 

powołał  się  na  posiadanie  wysokich  rabatów  u  dostawców.  Zgodzić  należało  się  z 

Odw

ołującym,  że  poza  ogólnym  oświadczeniem  Przystępujący  nie  udowodnił,  iż 

rzeczywiście  jest  w  stanie  uzyskać  upusty,  jak  również  nie  wskazał,  jakiego  rzędu  rabaty 

może  otrzymać,  i  jakie  to  ma  przełożenie  na  cenę  zaoferowaną  w  tym  konkretnym 

pos

tępowaniu. Również co do pozostałych argumentów należało zgodzić się z Odwołującym.  

I  tak  przedstawione  argumenty 

w  wyjaśnieniach,  tj.  posiadanie  doświadczenia,  brak 

zaległości  w  ZUS  i  Urzędzie  Skarbowym  nie  są  niczym  wyróżniającym  wykonawcę  w 

stosunku do innych wykona

wców i nie mają wpływu na zaoferowana cenę. Zgodzić należało 

się  z  Odwołującym,  że  Przystępujący  poza  ogólnymi  stwierdzeniami  nie  przedstawił  jak 

realnie  kwestie  te  wpływają  na  wysokość  zaoferowanej  ceny.  Analogicznie  brak  jest 

dowodów  potwierdzających  kwestię  minimalizowania  kosztów  transportu  sprzętu  i  ludzi  - 

brak  jest  w  wyjaśnieniach  konkretnych  danych,  na  podstawie  których  można  by  było 

zweryfikować twierdzenia Przystępującego.  

Zgodzić  należało  się  z  Odwołującym,  że  w  swoich  wyjaśnieniach  Przystępujący  nie 

wykazał  w  jaki  sposób  dofinansowanie  z  PEFRON  miałby  mieć  wpływ  na  zaproponowaną 

cenę. Wykonawca nie przedstawił wpływu ewentualnego dofinansowania (ani nawet kwoty) 

mających wpływ na zaproponowana cenę.  

Zgodzić  należało  się  z  Odwołującym  że  Przystępujący  nie  przedstawił  wszystkich 

kosztów pracowniczych związanych z zatrudnieniem pracowników tj. w szczególności kosztu 

zastępstw  urlopowo  chorobowych,  kosztu  PPK,  kosztu  badań  lekarskich,  zakupu  odzieży 

ochronnej  pracowników  itp.  Ponadto  Przystępujący  w  żadnym  punkcie  wyjaśnień  nie 

przewidział  kosztów  logistycznych,  np.  kosztów  transportu  pracowników.  Ponadto 

wykonawca  powinien  przewidzieć  w  kalkulacji  i  wyjaśnieniach  koszty  związane  z, 

odpowiednią  komunikacją  pomiędzy  pracownikami  liniowymi,  koszty  nadzoru,  koszt 

ubezpieczenia, zabezpieczenia nale

żytego wykonania kontraktu. Jeżeli nadzór – jak twierdził 

Przystępujący  miał  być  pełniony  przez  niego  osobiście  –  to  powyższe  należało  również 

uwzględnić w złożonych wyjaśnieniach.  

Odnosząc  się  jeszcze  do  złożonych  przez  Przystępującego  pisma  oraz  dowodów 

przed wyznaczoną rozprawą należy zauważyć, że Izba zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp 


zobowiązana jest do badania czynności Zamawiającego – a w tym przypadku do zbadania, 

czy  złożone  wyjaśnienia  przez  Przystępującego  potwierdzają,  że  złożona  oferta  zawiera 

rażąco  niską  cenę.  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  złożone  dowody  i 

wyjaśnienia jednak nie ulega wątpliwości, że przedmiotem oceny – wobec brzmienia art. 180 

ust.  1  ustawy  Pzp 

–  mogą  być  wyłącznie  złożone  przez  wykonawcę  wyjaśnienia  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym w rozpoznawanej sprawie 

złożone przed rozprawą wyjaśnienia i dowody należało uznać jako bezprzedmiotowe.  

Dodatkowo 

–  co  również  potwierdza  stanowisko  Izby  wyrażone  powyżej  –  zwrócić 

należy uwagę na treść art. 190 ust. 1a ustawy Pzp, z którego wynika że ciężar dowodu, że 

oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  spoczywa  w  tym  przypadku  na  wykonawcy,  który  ją 

złożył.  W  ocenie  Izby  Przystępujący  –  w  przedstawionym  stanie  faktycznym  –  nie  wykazał 

poprzez  złożone  wyjaśnienia,  że  jego  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  do  czego  był 

zobowiązany  przepisami  ustawy  Pzp.  W  konsekwencji  w  ocenie  Izby  należało  nakazać 

Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie 

zadania  nr  I  oraz 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucenie  oferty 

wykonawcy A. S. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. S. Firma „SALUS” na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  

Należy  przypomnieć,  że  w  świetle  przywołanego  przepisu  wykonawca  zobowiązany 

jest  do  wykazania,  że zaoferowana przez  niego  cena  nie jest rażąco  niska,  a w  przypadku 

niesprostania  ciężarowi  dowodowemu  –  niezależnie  od  okoliczności  faktycznych  – 

Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty wykonawcy. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192 ust. 1 

ustawy Pzp. 

Przewodniczący: 

……………………. 


wiper-pixel