KIO 124/20 WYROK dnia 6 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 124/20 

WYROK 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Poprawa 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu  3  lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  stycznia  2020  r.  przez  Odwołującego:  

Pfizer  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Zakład  Zamówień  Publicznych  przy 

Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie,  

przy udziale wykonawcy GSK Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Poznaniu, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie,  

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  Pfizer  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego:  Pfizer  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  tytułem  wpisu  

od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego:  Pfizer  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  Zamawiającego:  Zakład  Zamówień  Publicznych 

przy Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące 

sześćset  złotych  i  00/100  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………..…………… 


Sygn. akt: KIO 124/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie,  

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  „Szczepionka 

skoniugowana  przeciwko  pneumokokom  dla  dzieci”,  numer  postępowania  ZZP-30/20, 

(zwane dalej postępowaniem).  

Ogłoszenie o  zamówieniu zostało opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

Nr  2020/S  008-013184  z  dnia  13  stycznia  2020  r

.  Postępowanie  prowadzone  

jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  n  podstawie  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  „ustawą”  lub 

„Pzp”.  

W  dniu  2

3  stycznia  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało 

wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  Pfizer  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej Odwołującym), od niezgodnej z 

przepisami  Pzp  czynności  Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu,  tj.  przygotowania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) z naruszeniem:  

Art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  2  Pzp  poprzez  ustalenie  kryteriów  oceny  ofert  

w  spos

ób,  który  utrudnia  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców, tj. ustalenie wagi kryterium ceny na poziomie 60 punktów oraz kryterium 

jakości  40  punktów,  co  w  okolicznościach  tej  sprawy  preferuje  jednego  dostawcę  

i ogranicza możliwość uzyskania zamówienia innym wykonawcom. 

Art.  7  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  2  Pzp  poprzez  ustalenie  kryteriów  oceny  ofert  

w  sposób,  który  narusza  zasady  równego  traktowania  wykonawców,  tj.  ustalenie 

kryterium  jakości  w  taki  sposób,  że  w  ten  sam  sposób  traktuje  wykonawców 

znajdujących  się  w  różnej  sytuacji,  co  prowadzi  do  ograniczenia  konkurencji  oraz  w 

praktyce oznacza, że jeden wykonawca jest traktowany preferencyjnie, co jednocześnie 

ogranicza możliwość uzyskania zamówienia innym wykonawcom. 

związku z powyższym Odwołujący wniósł o: 

Uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu wprowadzenia zmian w SIWZ 

Aktualne brzmienie SIWZ: 

Rozdział VIII, punkt 1.1. „Oferowana cena  - waga – 60 pkt” 

Rozdział VIII, punkt 1.2. „Oferowana jakość – waga – 40 pkt” 

Rozdział VIII. , punkt 2.2.1: 


„Objęcie  szczepionką  5  serotypów  pneumokokowych  najczęściej  odpowiedzialnych  

za  wystąpienie  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  u  dzieci  poniżej  5  roku  życia.  W 

przypadku kiedy kolejny serotyp występuje z taką samą częstotliwością jak ostatni, bierze się 

go  również  pod  uwagę.  Maksymalna  liczba  punktów  do  uzyskania  15  (za  każdy  serotyp  3 

pkt). ” 

Rozdział VIII. punkt 2.2.2. 

„Objęcie szczepionką 5 serotypów pneumokokowych najczęściej odpowiedzialnych za zgony 

na 

inwazyjną chorobę pneumokokową. W przypadku kiedy kolejny serotyp występuje z taką 

samą  częstotliwością  jak  ostatni,  bierze  się  go  również  pod  uwagę.  Maksymalna  liczba 

punktów do uzyskania — 15 (za każdy serotyp 3 pkt). ” 

Postanowienie SIWZ wnioskowane pr

zez Odwołującego: 

Zmiana na: 

Rozdział VIII, punkt 1.1. „Oferowana cena  - waga – 50 pkt” 

Rozdział VIII, punkt 1.2. „Oferowana jakość – waga – 50 pkt” 

Rozdział VIII, punkt 2.2.1:  

„Objęcie  szczepionką  5  serotypów  pneumokokowych  najczęściej  odpowiedzialnych  

za  wystąpienie  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  u  dzieci  poniżej  5  roku  życia.  W 

przypadku kiedy kolejny serotyp występuje z taką samą częstotliwością jak ostatni, bierze się 

go  również  pod  uwagę.  Maksymalna  liczba  punktów  do  uzyskania  —  20  (za  najczęściej 

występujący serotyp 6 punktów, za 2. w kolejności 5 punktów, za 3. w kolejności 4 punkty za 

4. w kolejności 3 punkty, za 5. w kolejności 2 punkty). ” 

Rozdział VIII. punkt 2.2.2. 

Objęcie szczepionką 5 serotypów pneumokokowych najczęściej odpowiedzialnych za zgony 

na inwazyjną chorobę pneumokokową. W przypadku kiedy kolejny serotyp występuje z taką 

samą  częstotliwością  jak  ostatni,  bierze  się  go  również  pod  uwagę.  Maksymalna  liczba 

punktów  do  uzyskania  —  20  (za  najczęściej  występujący  serotyp  6  punktów,  za  2.  w 

kolejności  5  punktów  za  3.  w  kolejności  4  punkty,  za  4.  w  kolejności  3  punkty,  za  5.  w 

kolejności 2 punkty)”.  

W razie uwzględnienia przez KIO zarzutu nr 1 a nieuwzględnienia przez KIO zarzutu  

nr 2., Odwołujący wniósł o zmianę zapisów SIWZ w następujący sposób: 

Rozdział VIII, punkt 1.1. „Oferowana cena  - waga – 50 pkt” 

Rozdział VIII, punkt 1.2. „Oferowana jakość – waga – 50 pkt” 

Rozdział VIII, punkt 2.2.1:  


„Objęcie  szczepionką  5  serotypów  pneumokokowych  najczęściej  odpowiedzialnych  

za  wystąpienie  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  u  dzieci  poniżej  5  roku  życia.  

W  przypadku  kiedy  kolejny  serotyp  występuje  z  taką  samą  częstotliwością  jak  ostatni, 

bierze  się  go  również  pod  uwagę.  Maksymalna  liczba  punktów  do  uzyskania  —  20  

(za każdy serotyp 4 pkt). ” 

Rozdział VIII, punkt 2.2.2: 

„Objęcie szczepionką 5 serotypów pneumokokowych najczęściej  odpowiedzialnych  za 

zgony  na  inwazyjną  chorobę  pneumokokową.  W  przypadku  kiedy  kolejny  serotyp 

występuje  z  taką  samą  częstotliwością  jak  ostatni,  bierze  się  go  również  pod  uwagę. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania — 20 (za każdy serotyp 4 pkt).” 

W razie uwzględnienia przez KIO zarzutu nr 2, a nieuwzględnienia przez KIO zarzutu  

nr 1, wnosimy o: 

Rozdział VIII, punkt 2.2.1: 

„Objęcie  szczepionką  5  serotypów  pneumokokowych  najczęściej  odpowiedzialnych  

za  wystąpienie  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  u  dzieci  poniżej  5  roku  życia.  

W  przypadku  kiedy  kolejny  serotyp  występuje  z  taką  samą  częstotliwością  jak  ostatni, 

bierze  się  go  również  pod  uwagę.  Maksymalna  liczba  punktów  do  uzyskania  —  15  

(za  najczęściej  występujący  serotyp  5  punktów,  za  2.  w  kolejności  4  punktów,  za  3.  

w kolejno

ści 3 punkty, za 4. w kolejności 2 punkty, za 5. w kolejności 1 punkty).” 

Rozdział VIII, punkt 2.2.2: 

„Objęcie  szczepionką  5  serotypów  pneumokokowych  najczęściej  odpowiedzialnych  

za  zgony  na  inwazyjną  chorobę  pneumokokową.  W  przypadku  kiedy  kolejny  serotyp 

występuje  z  taką  samą  częstotliwością  jak  ostatni,  bierze  się  go  również  pod  uwagę. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania  — 15 (za najczęściej występujący serotyp 5 

punktów, za 2. w kolejności 4 punktów, za 3. w kolejności 3 punkty, za 4. w kolejności 2 

punkty, za 5. w kolejności 1 punkty). 

Przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do Odwołania. 

Zwrot kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą zgodnie z fakturą. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada interes we  wniesieniu odwołania  Zgodnie z  art.  179 

ust. 1 Pzp. Środki ochrony prawnej, w tym możliwość wniesienia odwołania od postanowień 

SIWZ,  przysługują  wykonawcy,  jeżeli  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

poni

ósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. 


Odwołującym  jest  Pfizer,  spółka  należąca  do  grupy  kapitałowej  producenta  szczepionki 

Prevenar  13  przeciwko  pneumokokom  i  podmiot  odpowiedzialny  za  tę  szczepionkę  w 

Polsce.  J

est  to  jedna  z  dwóch  szczepionek  przeciwko  pneumokokom  dostępna  na  rynku. 

Odwołujący jest zatem zainteresowany uzyskaniem Zamówienia. Odwołujący może również 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp.,  ponieważ  w 

oceni

e  Odwołującego  postanowienia  SIWZ  zostały  ukształtowane  w  taki  sposób,  że 

utrudniają mu uzyskanie tego Zamówienia. Postanowienia SIWZ naruszają bowiem zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

W  świetle  orzecznictwa  KIO,  taki  wykonawca  jak  Odwołujący  ma  interes  we 

wniesieniu odwołania

. W analogicznej sprawie toczącej się przed Krajową Izbą Odwoławczą 

w 2018 roku, KIO uznała, że Pfizer ma interes we wniesieniu odwołania. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  realiach  rynku  skoniugowanych  szczepionek  przeciwko 

p

neumokokom, sposób przeprowadzania postępowania przez Zamawiającego uniemożliwia  

w  praktyce  otrzymanie  zamówienia  przez  Odwołującego.  Tymczasem,  w  świetle  ostatnich 

wyników  Raportu  KOROUN,  wskazującego  na  to,  że  szczepionka  GSK  —  jedynego 

konkurenta 

Pfizer, nie spełnia w pełni potrzeb społeczeństwa, a więc także Zamawiającego. 

Szczepionki są bowiem nabywane w celu ochrony zdrowia dzieci. Aktualnie, to szczepionka 

Odwołującego zapewnia najszerszą ochronę przed inwazyjną chorobą pneumokokową. 

Ostatnie  w

yniki  Raportu  KOROUN  zaalarmowały  Krajowych  Konsultantów  i 

specjalistów  w  Polsce.  Dwa  zespoły  zostały  powołane  do  przedstawienia  rekomendacji, 

która  szczepionka  powinna  być  przez  Zamawiającego  zakupiona  —  rekomendacje  nie 

zostały  opublikowane,  ale  publicznie  dostępne  wypowiedzi  specjalistów,  którzy  byli 

zaangażowani w prace tych zespołów oraz osób z Ministerstwa zdrowia potwierdzają, że to 

szczepionka  Odwołującego  w  najszerszym  zakresie  zapewnia  ochronę  przed  inwazyjną 

chorobą  pneumokokową.  Jak  skonkludowała  prof.  W.  H.:  „te  serotypy  zaczynają  wtedy 

dominować,  tak  jak  19A.  Bo  on  jest  dominujący  w  trzynastowalentnej,  a  nie  ma  go  w 

dziesięciowalentej. Cały czas jest to bardzo dynamiczna sytuacja epidemiologiczna i trzeba 

ją  ciągle  monitorować,  podejmować  dosyć  szybkie  decyzje.  Oczywiście,  chcielibyśmy 

szczepionkę  najlepszą,  bo  zawsze  dla  dzieci  chcemy  najlepszą  szczepionkę.  W  tej  chwili 

najlepszą  jest  ta,  która  najszerzej  zapobiega  [czyli  13-walentna]”

Prof.  E.  H.,  Krajowa 

Konsultant 

w  dziedzinie  neonatologii  wskazała,  że  decyzje  co  do  zmiany  szczepionki 

stosowanej  w  Polsce  powinny  zapaść  jak  najszybciej:  "Mamy  dostępne  dane 

epidemiologiczne,  dlatego  decyzje  powinny  być podejmowane  szybko,  bo  wtedy  ich  efekty 

pojawią  się  wcześniej.  Zbyt  późno  podjęte  skutkują  negatywnymi  konsekwencjami 

zdrowotnymi i większymi kosztami leczenia”.  

Pomimo  takich  danych  epidemiologicznych,  Zamawiający  w  taki  sposób  konstruuje 

kryteria oceny ofert, że w istocie kryterium jakości — czyli ochrony przez inwazyjną chorobą 


pneumokokową — jest bez znaczenia. Co roku zamówienie jest przyznawane szczepionce 

zapewniającej  pokrycie  szczepionkowe  o  ponad  połowę  niższe,  ale  za  to  tańszej. 

Szczepionka Odwołującego z kolei jest droższa z obiektywnych powodów szerszej ochrony 

przed  serotypami  oraz  znacznie  wyższego  pokrycia  szczepionkowego  i  szerszej  ochrony 

przed serotypami antybiotykoodpornymi. 

Z tego względu,  ustalenie kryteriów  w  sposób  premiujący  w  praktyce wyłącznie cenę 

powoduje  ograniczenie  dostępu  do  rynku,  dyskryminację  Odwołującego  oraz 

przeprowadzanie postępowania niezgodnie z  zasadami uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania  wykon

awców.  Ogranicza również  konkurencję na  rynku,  ponieważ  nie promuje 

konkurencji  w  zakresie  tworzenia  najlepszego  i  najbardziej  efektywnego  produktu.  Kryteria 

oceny  ofert  powodują,  że  podmioty  na  rynku  nie  mają  motywacji  do  dążenia  do  tworzenia 

produktu  zap

ewniającego  jak  najszerszą  ochronę.  Jak  widać  z  przeprowadzanych 

postępowań  przez  zamawiającego,  takie  kryteria  nie  dają  motywacji  do  żadnych  działań, 

ponieważ co roku wynik postępowania jest w zasadzie przesądzony — zamówienie dostanie 

GSK z uwagi na niższą cenę. 

Z  tych  względów,  kryteria  oceny  ofert  powinny  zostać  wyrównane  —  żeby  zapewnić 

konkurencję  pomiędzy  podmiotami  na  rynku  oraz  nie  utrudniać  dostępu  do  zamówienia 

Odwołującemu. W ocenie Odwołującego, zarówno kryterium ceny, jak i jakości powinny być 

istotne co najmniej w tym samym stopniu. 

WPROWADZENIE W STAN FAKTYCZNY 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  zakup  szczepionek  przeciwko 

pneumokokom 

Zamawiający  wskazał  w  SIWZ,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  szczepionki 

skoniugowanej  przeciwko 

pneumokokom  dla  dzieci.  Zamawiający  podzielił  zamówienie  na 

dwie  części.  W  ramach  każdej  z  części  Wykonawca  powinien  dostarczyć  130  000 

szczepionek  skoniugowanych  przeciwko  pneumokokom  dla  dzieci.  W  rozdziale  VI  w  pkt 

SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  zakupu 

szczepionki, 

jednak  nie  więcej  niż  o  20%  przedmiotu  zamówienia.  Możliwość  ta  dotyczy 

każdej z części zamówienia osobno. 

W  rozdziale  VII.  Zamawiający  wskazał,  że  kryteriami  oceny  ofert  będą:  oferowana 

cena, której waga wynosi 60 punktów oraz jakość, której waga wynosi 40 punktów. 

Postępowanie zostało ogłoszone przez Zamawiającego na podstawie przepisu art. 18 

ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi („Ustawa 

o  zwalczaniu  zaka

żeń”),  który  zobowiązuje  Ministra  Zdrowia  do  zakupu  szczepionek 


służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych zgodnie z przepisami 

Pzp.  Minister  Zdrowia  zgodnie  z  art.  17  ust.  10  punkt  1 

Ustawy  o  zwalczaniu  zakażeń 

określa również, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób  zakaźnych objętych obowiązkiem 

szczepień ochronnych. Sporządzając ten wykaz, Minister Zdrowia ma obowiązek uwzględnić 

dane  epidemiologiczne  dotyczące  zachorowań,  aktualną  wiedzę  medyczną  oraz  zalecenia 

Światowej Organizacji Zdrowia. Na podstawie tego wykazu, zgodnie z art. 17 ust. 11 Ustawy 

o zwalczaniu zakażeń, Główny Inspektor Sanitarny ogłasza Program Szczepień Ochronnych 

na  dany  rok,  ze  wskazaniami  dotyczącymi  stosowania  poszczególnych  szczepionek, 

wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Minister  Zdrowia  w  pierwszej  kolejności  określa  zatem,  jakie  choroby  podlegają 

obowiązkowym szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym, a następnie zobowiązany jest 

do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  celu  zakupu  szczepionki, 

która będzie tej chorobie najefektywniej przeciwdziałać. W przypadku szczepionki przeciwko 

pneumokokom  określa  więc,  jaka  szczepionka  zapewni  najszerszą  ochronę  przeciwko 

pneumokokom.  Najszersza  ochrona  określana  jest  poprzez  ocenę,  która  ze  szczepionek 

pokrywa serotypy, które są (i) odpowiedzialne w  Polsce za wystąpienie inwazyjnej choroby 

pneumokokowej (ICHP) w populacji dziecięcej i w całej populacji, (ii) są przyczyną zgonów  

z  powodu  ICHP  oraz  (iii)  które  serotypy  wywołujące  ICHP  są  oporne  na  działanie 

antybiotyków. 

Powszechne  szczepienia  przeciwko  pneumokokom  dla  wszystkich  dzieci  zostały 

wpisane  do  Programu  Szczepień  Ochronnych  w  roku  2016  na  podstawie  rozporządzenia 

Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  sierpnia  2011  roku  w  sprawie  obowiązkowych  szczepień 

ochronnych („Rozporządzenie”). 

Cena  brutto  za 

jedną 

Liczba punktów 

za cenę 

Liczba punktów 

za jakość 

Łączna liczba 

punktów 

GSK 


Ogłoszone  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  czwartym  od  kiedy 

wprowadzono  szczepienia  przeciwko  pneumokokom  do  Programu  Szczepień  Ochronnych. 

Warunki  postępowania  w  latach  2016,  2017  oraz  2018  były  takie  same.  W  każdym 

przypadku, w zakresie liczby 

zamawianych szczepionek, zamówienie zostało podzielone na 

2  części,  a  Zamawiający  zastrzegł  sobie  możliwość  zmniejszenia  liczby  kupowanych 

szcz

epionek, jednak nie więcej niż o 20% liczby szczepionek nabywanych w odniesieniu do 

każdej  z  części  zamówienia.  Również  w  obu  przypadkach  tak  samo  zostały  określone 

kryteria  oceny  ofert:  kryterium  ceny  o  wadze  60  punktów  i  kryterium  jakości  o  wadze  40 

punktów. Kryteria jakościowe określone były w sposób identyczny jak w tym roku. 

We  wszystkich  trzech  postępowaniach  wzięło  udział  dwóch  wykonawców,  GSK 

Services sp.  z  o.o. („GSK”),  oferujący  szczepionkę  Synflorix,  10-walentną  („Synflorix”)  oraz 

PGF Urtica sp. z o.o. („PGF Urtica”), oferujący sczepionkę Prevenar, 13-walentną („Prevenar 

13”),  produkowaną  przez  Odwołującego.  Za  najkorzystniejszą  uznana  została  oferta 

wykonawcy GSK. Rozkład punktów był następujący (w obu częściach postępowania): 

Dowód: ogłoszenie o wynikach postępowania za rok 2016 (załącznik nr 8 do Odwołania) 

Cena brutto za 

jedną dawkę 

Liczba punktów 

za cenę 

Liczba punktów 

za jakość 

Łączna 

liczba 

punktów 

GSK Synflorix 

PGF Urtica Prevenar 

Dowód: ogłoszenie o wynikach postępowania za rok 2017 (załącznik nr 9 do Odwołania) 

Cena  brutto 

za  jedną 

dawkę 

Liczba 

punktów za 

cenę 

Liczba 

punktów za 

jakość 

Łączna 

liczba 

punktów 

Synflorix 

PGF Urtica 

Prevenar 


GSK Synflorix 

PGF Urtica 

Prevenar 

Dowód: ogłoszenie o wynikach postępowania za rok 2018 (załącznik nr 7 do Odwołania) 

Lokalna epidemiologia 

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, wybór szczepionki, która 

ma być stosowana w danym kraju, powinien być oparty o cechy programowe, dostępność 

szczepionki, lokalne i 

regionalne występowanie serotypów szczepionkowych oraz oporność 

na antybiotyki występujących serotypów oraz cenę, 

Dowód: Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (załącznik nr 10 do Odwołania) 

W  Polsce  dane  dotyczące  występowania  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej 

publikowane są przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń 

Ośrodkowego  Układu  Nerwowego  („KOROUN”).  W  dniu  22  lipca  2019  roku  w  raporcie 

„Inwazyjna  choroba  pneumokokowa  w  Polsce  w  2018  roku  —  Dane  KOROUN”  („Raport 

KOR

OUN”), KOROUN opublikował dane za 2018 rok. 

Raport KOROUN między innymi  wskazuje, które serotypy oraz  z jaką częstotliwością 

spowodowały  inwazyjną  chorobę  pneumokokową  w  populacji  dziecięcej,  dorosłej  i  w  całej 

populacji polskiej w 2018 roku, które serotypy były najczęstszą przyczyną śmierci z powodu 

ICHP  o

raz  które  serotypy  pneumokoka  są  oporne  na  działanie  antybiotyków.  Raport 

KOROUN  przedstawia  także  jak  szeroko  szczepionki  Prevenar  13  i  Synflorix  mogą 

potencjalnie  zabezpieczać  dzieci,  ale  też  dorosłych  przed  chorobami  pneumokokowymi 

(tylko  w  przypadku  szczepionki  Prevenar  13,  ponieważ  szczepionka  Synflroix  jest 

zarejestrowana  do  stosowania  u  dzieci  do  ukończenia  5.  roku  życia,  więc  nie  może  być 

stosowana  u  dorosłych),  czyli  przedstawia  pokrycie  szczepionkowe  —  w  jakim  procencie 

przypadków  dana  szczepionka  chroni  przed  zachorowaniami  na  inwazyjną  chorobę 

pneumokokową. 

W grupie dzieci do 5. roku życia inwazyjna choroba pneumokokowa najczęściej wywoływana 

jest przez serotyp 3. Kolejnymi w kolejności są serotypy 14, 19A, 15 BC oraz 19F. 

Zgodnie  z  Raportem  KOROUN,  serotypem  odpowiedzialnym  za  najwięcej  przypadków 

śmierci  z  powodu  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  jest  serotyp  3  (który  odpowiada  

aż za 18,8%wszystkich przypadków). Następnymi w kolejności są serotypy 9N, 4, 9V i 19F.  


Obecnie na rynku istnieją dwie skoniugowane szczepionki przecikow pneumokokom. 

Prevenar  13,  produkowany  przez  Pfizer  oraz  Synflorix,  produkowany  przez  GSK. 

Szczepionki 

te nie są identyczne. 

Prevenar  13  to  szczepionka  13-

walentna,  która  zawiera  w  swoim  składzie  13  serotypów 

wywołujących  choroby  pneumokokowe.  Prevenar  13  zawiera  serotypy:  1  ,  3,  4,  5,  6A,  6B, 

7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F. 

Dowód: Charakterystyka produktu Prevenar 13 (załącznik nr 12 do Odwołania). 

Z  kolei  Synflorix  jest  szczepionką  10-walentną,  która  zawiera  w  swoim  składzie  10 

serotypów odpowiedzialnych za choroby pneumokokowe. Zawiera serotypy: 1, 4, 5, 6B, 7F, 

9V, 14, 18C, 19F i 23F. 

Dowód: Charakterystyka produktu Synflorix (załącznik nr 12 do Odwołania). 

Obie  szczepionki  zapewniają  ochronę  przed  chorobami  pneumokokowymi 

wywoływanymi  przez  10  wspólnych  serotypów.  Szczepionka  Prevenar  13  zawiera 

dodatkowe  trzy  serotypy  - 

3,  19A  oraz  6A.  Różnice  w  składzie  nie  są  jedynie  różnicą  w 

składzie biologicznym, ale mają bardzo duże przełożenie na ochronę jaką zapewniają oraz 

na  pokrycie  szczepionkowe  czyli  zabezpieczenie  przed  ewentualnymi  chorobami.  Jak 

wskazuje  kierownik  KOROUN 

—  przy  wyborze  szczepionki  należy  się  kierować  właśnie 

pokryciem szczepionkowym. 

Dowód: Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 16 września 2019 

roku 

(załącznik nr 23 do Odwołania). 

Te  trzy  dodatkowe  serotypy  odgrywają  istotną  rolę  w  epidemiologii  chorób 

pneumokokowych w Polsce. Te dodatkowe serotypy stanowią pierwszą (serotyp 3) i trzecią 

(serotyp  19A)  przyczynę  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  w  Polsce  pod  względem 

częstotliwości występowań w populacji dzieci poniżej 2 i 5 roku życia. 

Dowód: Raport KOROUN (załącznik nr 11 do Odwołania). 

Jedynie Prevenar 13 zawiera w swoim składzie serotyp 19A. Serotyp 19A jest jednym  

z  najbardziej  wielolekoopornych  serotypów  (opornym  na  leczenie  co  najmniej  3  klasami 

antybiotyków)  oraz  jednym  z  najbardziej  agresywnych  serotypów.  W  ostatnim  czasie  w 

Polsce  eksperci  pod

kreślają  wzrost  liczby  zachorowań  z  powodu  serotypów  19A  oraz  3  w 

populacji dzieci poniżej 5 roku życia. 

Dowód: Publikacja 

„Szczepienia  przeciw  Streptococcus  pneumoniae.  Konsekwencje 

epidemiologiczne  wprowad

zenia  powszechnych  szczepień  ochronnych  przeciw 

Streptococcus pneumoniae w pytaniach i odpowiedziach”, dr hab. n. med. Dominik 

Golicki,  mgr  Ewa  Kamińska,  dr  hab.  n.  med.  Maciej  Niewada;  HealthQuest,  2018 

(załącznik nr 14 do Odwołania); 


Artykuł  "Alarmujące  dane  KOROUN",  Medexpress,  1  lipca  2019  (załącznik  nr  6  

do Odwołania). 

W charakterystyce produktu Synflorix jest informacja, że reaguje on krzyżowo z serotypem 

19A. W  charakterystyce  produktu  Synflorix  nie  ma  zapisów  dotyczących  reakcji  krzyżowej  

z  seroty

pem  19A  w  odniesieniu  do  innych  chorób  powodowanych  przez  pneumokoki  —  

np. zapaleń płuc czy zapaleń ucha środkowego. Co więcej, nie przebadano przez jaki okres 

ta ochrona krzyżowa występuje i czy jest on zbliżony do okresu, w jakim przed serotypem 

19A chroni szczepionka Prevenar 13. 

Dowód: Charakterystyka produktu Synflorix (załącznik nr 12 do Odwołania). 

Publikacja  „Szczepienia  przeciw  Streptococcus  pneumoniae.  Konsekwencje 

epidemiologiczne  wprowadzenia  powszechnych  szczepień  ochronnych  przeciw 

Streptococcus  pneumoniae  w  pytaniach  i  odpowiedziach”,  dr  hab.  n.  med.  Dominik 

Golicki,  mgr  Ewa  Kamińska,  dr  hab.  n.  med.  Maciej  Niewada;  HealthQuest,  2018 

(załącznik nr 14 do Odwołania); 

W krajach w których wprowadzono szczepienia przeciwko pneumokokom szczepionką 

Synflorix,  został  zaobserwowany  wzrost  zakażeń  serotypem  19A.  Taką  zależność 

zaobserwowano  między  innymi  w  Finlandii,  Brazylii,  Chile,  Austrii  czy  Belgii.  Wzrost 

występowania  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  spowodowanej  serotypem  19A  znalazł 

r

ównież  odzwierciedlenie  w  raporcie  Pediatrycznego  Zespołu  Ekspertów  do  spraw 

Programu Szczepień Ochronnych. 

Dowód:  Publikacja  „Szczepienia  przeciw  Streptococcus  pneumoniae.  Konsekwencje 

epidemiologiczne  wprowadzenia  powszechnych  szczepień  ochronnych  przeciw 

Streptococcus  pneumoniae  w  pytaniach  i  odpowiedziach”,  dr  hab.  n.  med.  Dominik 

Golicki,  mgr  Ewa  Kamińska,  dr  hab.  n.  med.  Maciej  Niewada;  HealthQuest,  2018 

(załącznik nr 14 do Odwołania). 

Raport Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. PSO (załącznik nr 15 do Odwołania). 

Prevenar  13  jako jedyna  szczepionka  zawiera  serotyp  3,  który  jest  najczęstszą  przyczyną 

śmierci z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej w całej populacji w Polsce. Serotyp 

ten  odpowiedzialny  jest  aż  za  18,8%  wszystkich  zgonów  z  powodu  inwazyjnej  choroby 

pneumokokowej w Polsce. Serotyp 3 jest najczęstszą przyczyną ICHP u dzieci poniżej 2. i 

5. roku życia oraz w całej populacji. 

Dowód: charakterystyka produktu Prevenar 13 (załącznik nr 12 do Odwołania). 

Raport KOROUN (załącznik nr 1 1 do Odwołania). 

Raport KOROUN za rok 2017 

(załącznik nr 33 do Odwołania). 


Prevenar 13, w przeciwieństwie do szczepionki Synflorix, zapewnia także szerokie pokrycie 

przed  najbardziej  antybiotykoopornymi  serotypami  pneumokoków  odpowiedzialnych  

za  występowanie  inwazyjnej  choroby  pneumokokowej  w  Polsce.  Dotyczy  to  w 

szczególności  serotypu  19A,  który  w  ok.  80%  jest  oporny  na  co  najmniej  3  klasy 

antybiotyków,  ale  także  serotypu  6A,  który  podobnie  jak  serotyp  19A  związany  jest  z 

wysoką antybiotykoopornością.  Synflorix  nie zawiera  w  swoim  składzie tych serotypów. W 

Raporcie  KOROUN  za  2018  roku  zostało  wskazane,  że  przewidywane  pokrycie 

szczepionkowe  dla  PCV  10  i  PCV  13  izolatów  wielolekoodpornych  (czyli  opornych  na  co 

najmniej  trzy  klasy  antybiotyków),  w  grupie  dzieci  do  5.  roku  życia  wynosi  aż  95%  dla 

Prevenar 13, a jedynie 45% (co stanowi spadek o prawie 30% w stosunku do roku 2017) dla 

Synflorix. 

Dowód:  raport KOROUN (załącznik nr 11 do odwołania);  

charakterystyka produktu 

Synflorix (załącznik nr 13 do odwołania); 

charakterystyka produktu Prevenar 13 (załącznik nr 12 do Odwołania); 

Publikacja  „Szczepienia  przeciw  Streptococcus  pneumoniae.  Konsekwencje 

epidemiologiczne  wprowadzenia  powszechnych  szczepień  ochronnych  przeciw 

Streptococcus pneumoniae w pytaniach i odpo

wiedziach”, dr hab. n. med. Dominik 

Golicki,  mgr  Ewa  Kamińska,  dr  hab.  n.  med.  Maciej  Niewada;  HealthQuest,  2018 

(załącznik nr 14 do Odwołania)/ 

Przeprowadzone  badania  porównujące  bezpośrednio  obie  szczepionki  —  czyli 

badania  head-to-

head  dotyczące  zdolności  obu  szczepionek  do  produkowania  przeciwciał 

(immunogenność)  (również  te  badania,  które  były  finansowane  przez  GlaxoSmithKline) 

wykazały,  że  poziomy  przeciwciał  po  zastosowaniu  szczepionki  Prevenar  13  był 

zdecydowanie  wyższy  niż  po  zastosowaniu  szczepionki  Synflorix  dla  serotypów 

różnicujących obie szczepionki. W przypadku serotypów: 19A, 6A i 3, które zawarte są tylko 

w szczepionce Prevenar 13, obserwowane są kilkakrotnie razy wyższe poziomy przeciwciał 

funkcjonalnych po podaniu szczepionki Prevenar 13 

w porównaniu do szczepionki Synflorix. 

Dowód:  Badania  R.  Prymula  i  inni  „Bezpieczeństwo,  reaktogenność  i  immunogenność 

dwóch  badanych  szczepionek  opartych  na  białku  pneumokokowym:  Wyniki 

randomizowanego badania fazy II u niemowląt” (załącznik nr 16 do Odwołania); 

Publikacja A. Wijmenga-

Monsur i inni, „Bezpośrednie porównanie immunogenności 

indukowanej  przez  10  -  lub  13-

walentną  skoniugowanej  szczepionkę  przeciwko 

pneumokokom  przy  podawaniu 

dawki  przypominającej  około  11  miesiąca  życia  

u niemowląt w Holandii” (załącznik nr 17 do Odwołania);  

Publikacja  „Szczepienia  przeciw  Streptococcus  pneumoniae.  Konsekwencje 

epidemiologiczne  wprowadzenia  powszechnych  szczepień  ochronnych  przeciw 


Streptococcus pneumoniae w pytaniach i odpowiedziach”, dr hab. n. med. Dominik 

Golicki,  mgr  Ewa  Kamińska,  dr  hab.  n.  med.  Maciej  Niewada;  HealthQuest,  2018 

(załącznik nr 14 do Odwołania). 

Zdolność  szczepionek  do  produkowania  przeciwciał  ma  kluczowe  znaczenia  

dla  efektywności  szczepionki,  przeciwko  inwazyjnym  i  nieinwazyjnym  chorobom 

pneumokokowym.  Istotne  jest  to,  że  do  zapobiegania  nieinwazyjnym  chorobom 

pneumokokowym, takim jak zapalenie płuc lub ostre zapalenie ucha środkowego wymagane 

są  wysokie  poziomy  przeciwciał.  Przeciwdziałanie  chorobom  nieinwazyjnym  jest 

szczególnie  ważne  dla  publicznego  systemu  zdrowia,  ponieważ  liczba  zachorowań  jest 

wysoka, a koszty związane z leczeniem są znaczące. Ponadto wyższe poziomy przeciwciał 

są  niezbędne  w  celu  zmniejszenia  nosicielstwa  chorób  pneumokokowych  u  szczepionych 

dzieci,  co  ma  istotny  wpływ  na  redukcję  transmisji  pneumokoków  i  zmniejszenie 

zachorowań  w  populacji  nieszczepionej,  głównie  wśród  ludzi  starszych  —  zwiększona 

zostaje więc w ten sposób odporność populacyjna. 

Szczepionka  Prevenar  13  jest  jedyną  skoniugowaną  szczepionką  przeciw 

pneumokokom  przeznaczoną  dla  wszystkich  grup  wiekowych,  począwszy  od  6.  tygodnia 

życia,  włączając  noworodki  urodzone  przedwcześnie  i/lub  z  niską  masą  urodzeniową  

oraz  u  osób  z  grup  wysokiego  ryzyka  (HIV,  anemia  sierpowata),  w  tym  u  pacjentów  

po  przeszczepie  komórek  hematopoetycznych  szpiku.  Z  kolei  szczepionka  Synflorix  może 

być stosowana jedynie w stosunku do dzieci do 5. roku życia.  

Dowód:  charakterystyka produktu Synflorix (załącznik nr 13 do Odwołania);  

charakterystyka produktu Prevenar 13 

(załącznik nr 12 do Odwołania). 

Szczepionka  Prevenar  13  zapewnia  także  ochronę  populacyjną.  Oprócz 

bezpośredniej  ochrony  dzieci  szczepionych  zapewnia  ona  też  ochronę  wobec  osób 

niezaszcze

pionych  poprzez  ograniczenie  występowania  inwazyjnych  i  nieinwazyjnych 

chorób pneumokokowych poprzez pośrednie działania ochronne. 

W  krajach,  w  których  stosowana  jest  szczepionka  Prevenar  13  zaobserwowano 

zmniejszenie  zachorowawlności  na  inwazyjną  chorobę  pneumokokową  i  zapalenia  płuc  u 

osób  nieszczepionych.  Z  kolei  w  krajach,  w  których  stosowana  jest  szczepionka  Synflorix 

zaobserw

owano brak spadku lub wzrost całkowitej liczby zachorowań na inwazyjną chorobę 

pneumokokową, spowodowany głównie przez serotyp 19A.  

Dowód:  Publikacja  E.  van  Westen  i  inni,  „Zróżnicowana  pamięć  limfocytów  B  w  związku  

z  dawką  przypominającą  w  11  miesiącu  u  dzieci  zaszczepionych  10-  lub  13- 

walentną szczepionką pneumokokową”, Oxford University Press 2015 (załącznik nr 

18 do Odwołania); 


Publikacja  A.  Desai  i  inni,  „Spadek  poziomu  nosicielstwa  nosowogardłowego 

pneumokoków  posiadających  serotypy  objęte  szczepionką  po  wprowadzeniu  

13-walentnej  skoniugowanej  szczepionki  przeciwko  pneumokokom  u  dzieci  

w Atlancie, stan Georgia, PIDJ, 2015 

(załącznik nr 19 do Odwołania); 

Publikacja  T.  Shiri  T  i  inni,  „Pośredni  wpływ  szczepień  dzieci  skoniugowanymi 

szczepionkami  przeciwko  pneumokokom  na  wys

tępowanie  inwazyjnej  choroby 

pneumokokowej: przegląd systematyczny i meta-analiza”, Lancet Glob Health, 2017 

(załącznik nr 20 do Odwołania). 

Zmiana sytuacji w Polsce w ostatnim roku  

Zgodnie  z  najnowszymi  danymi  z  Raportu  KOROUN,  pokrycie  szczepionkowe  Synflorix 

istotnie  spadło  w  ostatnim  roku.  Co  oznacza,  że  szczepionka  Synflorix  jest  skuteczna  

w zakresie 10 serotypów, które posiada. Jednak dwa lata po wprowadzeniu powszechnych 

szczepień przy użyciu szczepionki PCV 10 zauważalny jest wzrost zgłoszonych przypadków 

ICHP u dzieci z powodu serotypów 3, 6A i 19A, które nie są zawarte w szczepionce PCV 10 

a, które są zwarte w PCV 13. Dane KOROUN zaalarmowały specjalistów w Polsce, w tym 

Konsultanta  Krajowego  w  dziedzinie  pediatrii 

—  prof.  T.  J.  czy  prof.  J.  P.,  Konsultanta 

Krajowego  w  dziedzinie  zdrowia  publicznego.  Prof.  Ja. 

podkreśliła,  że  raport  „pokazuje 

wyraźnie różnice w pokryciu między jedną a drugą szczepionką”. 

Dowód:  Artykuł "Alarmujące dane KOROUN", Medexpress, 1 lipca 2019 (załącznik nr 6 do 

Odwołania). 

Zgodnie  z  Raportem  KOROUN,  szczepionka  Prevenar  13  zapewnia  pokrycie  serotypów 

odpowiedzialnych  za  zachor

owania  na  inwazyjną  chorobę  pneumokokową  w  grupie  do  5. 

roku życia w 65,3%, a Synflorix jedynie w 33,4% (w porównaniu do 49% w zeszłym roku).  

W  grupie  do  2.  roku  życia  odpowiednie  wartości  wynoszą  56,7%  dla  Prevenaru  13  oraz 

23,3% (w porównaniu do 45,5% w zeszłym roku) dla Synflorixu. 

Dowód:  Raport KOROUN (załącznik nr 11do Odwołania). 

Podczas  spotkania  zespołu  do  spraw  szczepień  ochronnych  powołanego  przez 

Ministra  Zdrowia,  którego  zadaniem  jest  m.in.  wydawanie  rekomendacji  co  do  stosowania 

szczepionek w Polsce

, zostało podkreślone, że szczepionkę należy wybierać na podstawie 

jej pokrycia szczepionkowego. Aktualnie widać zdecydowaną przewagę Prevenaru 13 nad 

Synflorixem  zarówno  w  populacji  dzieci  do  2  roku  życia,  jak  i  do  5  roku  życia,  którego 

pokrycie 

szczepionkowe znacząco spada. 

Dowód: Protokoł z posiedzenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 16 września 2019 

roku 

(załącznik nr 23 do Odwołania). 


Zespół  ds.  szczepień  ochronnych,  zgodnie  z  publicznymi  informacjami  wydał  

już  rekomendację  dotyczącą,  tego  która  szczepionka  powinna  być  stosowana  w  Polsce. 

Minister  Zdrowia  nadal  jednak  nie  opublikował  rekomendacji  Zespołu  ds.  szczepień 

ochronnych,  pomimo  tego,  że  taka  rekomendacja  była  dotąd  każdorazowo  publikowana 

przed ogłoszeniem postępowania. Minister Zdrowia wyjaśnił, że rekomendacja nie zostanie 

upubliczniona 

„do  czasu  podjęcia  przez  Ministra  Zdrowia  decyzji  kierunkowych  

o ewentualnych zmianach w Programie Szczepień Ochronnych”. Tymczasem rekomendacje 

Zespołu  są  istotne  nie  tylko  ze  względu  na  to,  że  Minister  Zdrowia  powinien  zamawiać 

szczepionki,  które  są  uważane  za  najlepiej  chroniące  zdrowie  obywateli,  ale  także,  żeby 

wiedzieli oni, którą szczepionkę wybrać, nawet jeżeli nabywają ją prywatnie. 

Dowód:  Artykuł "Skuteczniejsze szczepionki wciąż z wysoką odpłatnością", 7 stycznia 2020 

roku, niezależna.pl, (załącznik nr 27 do Odwołania). 

Podczas  spotkania  Zespołu  ds.  Szczepień  Ochronnych  został  poruszony  także 

problem  nierównego  dostępu  do  szczepionek  dla  dzieci.  Duża  część  rodziców  kupuje 

prywatnie Prevenar 13, jako szczepionkę skuteczniejszą, Prevenar 13 stosowany jest także 

u dzieci 

z grup ryzyka w tym u dzieci urodzonych przedwcześnie przed 27. tygodniem ciąży. 

Pomimo to, inne dzieci nie mają możliwości bezpłatnego skorzystania z Prevenaru 13. 

Dowód: Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 16 września 2019 

roku 

(załącznik nr 23 do Odwołania). 

W  tym  roku  również  po  raz  pierwszy,  Minister  Zdrowia  zlecił  wykonanie  raportu  

w  zakresie 

skuteczności szczepionek przeciwko pneumokokom Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji. 

Większą skuteczność Prevenaru 13 potwierdzają decyzje państw członkowskich Unii 

Europejskiej,  które  zmieniły  w  2019  roku  Synflorix  na  Prevenar  13  (Austria,  Belgia, 

Słowenia).  Szczególnie  symptomatyczny  jest  przykład  Belgii,  która  wcześniej  zmieniła 

Prevenar 13 na Synflorix, aby obn

iżyć koszty. Już w dwa lata po wprowadzeniu szczepień 

PCV 10 całej populacji dziecięcej zaobserwowano znaczące wzrosty zachorowań na ICHP 

głównie  spowodowane  przez  serotyp  19A,  w  związku  z  czym  Belgia  podjęła  decyzję  o 

powrocie do Prevenaru 13. 

Dowód:  Artykuł  "Alarmujące  dane  KOROUN",  Medexpress,  I  lipca  2019  (załącznik  nr  6  

do Odwołania). 

Jedynie  w  celu  uniknięcia  niepotrzebnej  polemiki,  Odwołujący  wskazuje,  że  

nie  kwestionuje, 

że  w  zakresie  w  jakim  obie  szczepionki  mają  te  same  serotypy, 


szczepionka  Synflorix  jest  równie  skuteczna.  Jednak  badania  przeprowadzone  zarówno  w 

Polsce, 

jak i w innych krajach wykazują, że to te serotypy, których Synflorix nie zawiera  

są odpowiedzialne za znacznie wyższe pokrycie szczepionkowe i największą ochronę przed 

serotypami najczęściej wywołującymi choroby pneumokokowe. 

ZARZUT  NR  1  - 

USTALENIE  WAGI  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  W  SPOSÓB 

NARUSZAJĄCY  UCZCIWĄ  KONKURENCJĘ  1  ZASADĘ  RÓWNEGO  TRAKTOWANIA 

WYKONAWCÓW 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp

., Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Z 

kolei  na  mocy  art.  91  ust.  2  Pzp 

kryteriami  oceny  ofert  są  cena  albo  cena  i  inne  kryteria 

odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  2a  Pzp  waga  kryterium 

ceny  może  przekraczać  60%  tylko,  jeżeli  Zamawiający  określiłby  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 

zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w 

opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. 

Zamawiający  określił  w  Postępowaniu  kryteria  oceny  ofert  w  sposób,  który  utrudnia 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  tym  samym 

naruszając art. 7 ust. 1 Pzp  w  zw. z art. 91 ust. 2  Pzp. Zamawiający bowiem określił je w 

taki sposób, że w postępowaniu preferowany jest jeden wykonawca — GSK, czyli producent 

szczepionki Synflorix. 

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”)  Zamawiający nie może  

w sposób dowolny kształtować wymagań SIWZ, ponieważ „ograniczają go w tym  zakresie 

przepisy  ustawy  zakazujące  ograniczenia  konkurencji,  w  sposób  wykraczający  poza 

uzasadn

ione potrzeby zamawiającego” (Wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 roku, sygn. akt: 

KIO  2816/11;  Wyrok  KIO  z  dnia  25  stycznia  2012  roku,  sygn.  akt:  KIO  91/12;  Wyrok  KIO  

z dnia 18 grudnia 2014 roku, KIO 2559/14). 

Oznacza to, że postanowienia SIWZ będą niezgodne z prawem, jeżeli spełnione będą dwa 

warunki:  p

o pierwsze, będą ograniczały konkurencję, w tym znaczeniu, że będą utrudniały 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, oraz, po drugie, będą 

wykraczały poza uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

Zamawiający  określając  w  SIWZ  kryteria  oceny  ofert  w  Postępowaniu,  ograniczył 

konkurencję  w  taki  sposób,  że  wykracza  to  poza  uzasadnione  potrzeby  Zamawiającego. 

Spełnione są zatem oba warunki konieczne do uznania, że SIWZ jest niezgodny z prawem. 


Naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 

Odnosząc się do pierwszego warunku, nakazującego ustalenie kryteriów oceny ofert  

w  sposób,  który  nie  utrudnia  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  z  orzecznictwa  KIO  wynika,  że  postanowienia  SIWZ,  w  tym  kryteria  oceny 

ofert, k

tóre preferują jednego wykonawcę, prowadząc w istocie do ograniczenia możliwego 

przedmiotu dostawy jedynie do produktów jednego wykonawcy są zakazane  (Przykładowo 

wyrok KIO z dnia 11 kwietnia 2014 roku, sygn. akt: KIO 627/14). 

W  odniesieniu  do  kryteriów  oceny  ofert,  KIO  stoi  na  stanowisku,  że  z  naruszeniem 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  „będziemy  mieli  

do czynienia w sytuacji, gdy Zamawiający w sposób nieuzasadniony preferuje wykonawcę 
lub  produkt,  eliminując  bądź  ograniczając  dostęp  pozostałym  wykonawcom  /  innym 

produktom 

(…) Wyrok z dnia 20 października 2017 roku, sygn. akt: KIO 2158/17. 

Zgodnie  z  ukształtowanym  orzecznictwem  zarówno  KIO,  jak  i  Sądów  Okręgowych, 

ograniczenie  uczciwej  konkurencji  w  przypadku  kryt

eriów oceny ofert może nastąpić także  

w sposób pośredni (Wyrok KIO z dnia 20 października 2017 roku, sygn. akt: KIO 2158/17; 

Wyrok  KIO  z  dnia  12  grudnia  2014  roku,  sygn.  akt:  KIO  2559/14;  Wyrok  KIO  z  dnia  1  1 

stycznia 2011 roku, sygn. akt: KIO 2816/11. Wy

rok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 

czerwca  2012  roku,  sygn.  akt:  XII  Ga  152/12).  Zdaniem  KIO,  niedozwolone  jest  takie 

określenie  kryteriów  oceny  ofert,  że  „niektórzy  wykonawcy  będą  mogli  złożyć  ważną  i 

odpowiadającą siwz ofertę, ale z uwagi na ukształtowanie kryteriów oceny oferty oferta taka 

nie będzie mogła realnie konkurować z ofertami innych wykonawców” (Wyrok KIO z dnia 12 

grudnia  2014  roku,  sygn.  akt:  KIO  2559/14).  Takie  rozumienie  ograniczenia  uczciwej 

konkurencji  w  przypadku  kryteriów  oceny  ofert  zostało  potwierdzone  przez  sądy 

powszechne.  Jak  orzekł  Sąd  Okręgowy  w  Krakowie  „dyskryminacja  wykonawców  może 

przybrać różną formę, także formę sprecyzowania kryteriów oceny ofert w sposób typujący 

jednego  z  nich  na  faworyta  przetargu.  Mamy  wówczas  do  czynienia  z  dyskryminacją 

pośrednią”'(Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 roku, sygn. akt: 

XII Ga 152/12).   

Zamawiający  w  Postępowaniu  określił  kryteria  oceny  ofert  właśnie  w  sposób,  który 

typuje na faworyta jeden z dwóch produktów możliwych do zaoferowania w Postępowaniu. 

Tym samym Zamawiający pośrednio dyskryminuje Odwołującego. 

Zamawiający określił kryteria oceny ofert wskazując, że waga kryterium ceny wynosi 

60  punktów,  a  kryterium  jakości  40  punktów.  Kryteria  oceny  ofert  zostały  więc  przez 

Zamawiającego w  tym roku  określone  w  sposób  identyczny  jak  w  latach  poprzednich.  Jak 

zostało  wskazane  powyżej,  zarówno  w  roku  2016,  2017  jak  i  2018  za  najkorzystniejszą 

uznana została oferta GSK, który zaoferował szczepionkę Synflorix. 


W roku 2016, jak zostało wskazane w tabeli powyżej, oferta wykonawcy oferującego 

szczepionkę  Prevenar  13  uzyskała  w  kryterium  jakości  maksymalną  liczbę  punktów  40.  

Z ko

lei szczepionka Synflorix uzyskała za to kryterium jedynie 25 punktów. Jednak z uwagi 

na  to,  że  wykonawca  szczepionki  Synflorix  zaoferował  dużo  niższą  cenę  i  uzyskał  w  tym 

kryterium  maksymalną  liczbę  punktów,  to  właśnie  ta  oferta  została  wybrana  jako 

najko

rzystniejsza.  Podobnie  wynik  postępowania  wyglądał  w  roku  2017.  Po  raz  kolejny 

szczepionka  Prevenar  13  uzyskała  dużo  lepszy  wynik  w  kryterium  jakości  (34  punkty)  

niż  szczepionka  Synflorix  (25  punktów),  jednak  po  raz  kolejny  decydującym  okazała  się 

cena  za

oferowana  przez  producenta  szczepionki  Synflorix.  Podobnie  było  w  2018  roku: 

Prevenar 13 uzyskała 37 punktów, a Synflorix tylko 22. 

Jak zostało szczegółowo opisane powyżej, szczepionki Prevenar 13 i Synflorix różnią 

się  pomiędzy  sobą  jakościowo.  Szczepionka  Prevenar  13  zawiera  w  swoim  składzie  3 

dodatkowe  serotypy,  czyli  zapewnia  ochronę  przed  chorobami  wywołanymi  przez  

te  dodatk

owe  serotypy,  oraz  zapewnia  dużo  wyższe  pokrycie  szczepionkowe.  Powyżej 

zostało  wykazane,  że  serotypy  te  mają  istotne  znaczenie  dla  występowania  chorób 

pneumokokowych  w  Polsce  i  są  niebezpieczne  dla  zdrowia  dzieci,  szczególnie  w  grupie 

wiekowej  do  5.  roku  życia.  Co  więcej,  szczepionka  Prevenar  13  może  być  stosowana  

w  stosunku  we  wszystkich  grup  wiekowych,  a  Synflorix  jedynie  u  dzi

eci  do  ukończenia  5. 

roku życia. 

Dowód:  Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (załącznik nr 10 do Odwołania); 

Raport KOROUN (załącznik nr I I do Odwołania); 

R

aport  Pediatrycznego  Zespołu  Ekspertów  ds.  PSO  (załącznik  nr  15  do 

Odwołania). 

Różnice  te  zostały  nie  tylko  potwierdzone  przez  KIO,  ale  także  przez  producenta 

szczepionki  Synflorix. W  wyroku KIO  z  2012  roku,  dotyczącym  postępowania o udzielenie 

zamówienia na szczepionki przeciwko pneumokokom KIO stwierdziła, że „sam odwołujący 

(GSK

—przyp.  Pełnomocnika)  przyznał  i  jest  to okoliczność  bezsporna  pomiędzy  stronami, 

że  PCV  10  nie  jest  produktem  równoważnym  Prevenar  13.  (  .  .    również  na  schemacie 

dystrybucja  serotypów  pneumokoków  odpowiedzialnych  za  ICHP  u  dzieci  poniżej  5  roku 

życia widać tendencję wzrostową w  zakresie serotypów 6A i 3 w 2010". w porównaniu do 

2009r., również najczęstsze serotypy wywołujące zgony u pacjentów z ICHP to 3, 14, 19A, 

19F, a zatem 

co najmniej 2 spośród trzech, które nie sq zwalczane szczepionką PCV 10. W 

ocenie Izby wska

zuje to na wyższą efektywność produktu PCV13, czemu nie przeczy sam 

Odwołujący.” (Wyrok z dnia 11 stycznia 2012 roku, sygn. akt: KIO 2816/11). Z kolei w 2018 

roku  KIO  orzekła,  że  „produkowana  przez  (Pfizer)  szczepionka  (Prevenar  13)  ma  szersze 


spektrum  działania  i  oferuje  ochronę  przeciwko  większej  niż  PCV  10  liczbie  serotypów 

wywołujących  inwentaryzacyjną  chorobę  pneumokokową”  (Wyrok  KIO  z  dnia  18 

października 2018 roku, sygn.1998/18).  

Te zróżnicowane właściwości obu szczepionek powodują, że szczepionki te różnią się także 

ceną.  Nie  tylko  w  przypadku  szczepionek,  ale  w  odniesieniu  do  każdego  produktu, 

normalnym zjawiskiem jest, że produkt o szerszym zastosowaniu i lepszych właściwościach, 

zapewniający  większą  ochronę,  jest  droższy  niż  produkt,  który  takich  właściwości  nie 

posiada.  Taka  sytuacja ma miejsce  w  odniesieniu  do  szczepionek  Prevenar  13  i  Synflorix. 

Prevenar 13, jako zapewniający szerszą ochronę jest produktem droższym. KIO w wyroku z 

2012 roku wskazała, że „różnice w cenach pomiędzy Odwołującym, a Pfizer wedle danych z 

przetargów  wynoszą  około  33%”  (Wyrok  KIO  z  dnia    11  stycznia  2012  roku,  sygn.  akt: 

.Ta różnica w cenie utrzymuje się do dzisiaj. 

Powyższe  potwierdzają  ceny  oferowane  przez  Odwołującego,  jako  producenta 

szczepionki  Prevenar  13  oraz  GSK,  producenta  szczepionki  Synflorix,  w  poprzednich 

postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawę  szczepionek  przeciwko 

pneumokokom.  Postępowania  te  były  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  a 

więc  wykonawcy  oferowali  najbardziej  konkurencyjną  cenę  jaką  mogli  zaoferować.  W 

poprzednich latach oferowane ceny przez Odwołującego oraz GSK wyglądały następująco: 

GSK 

— Synflorix 

PGF Urtica 

— Prevenar 13 

Jak widać na powyższej tabeli, różnica pomiędzy cenami oferowanymi przez Odwołującego  

i  GSK  w  2016  roku  prawie  36  zł  w  odniesieniu  do  jednej  dawki  szczepionki.  Szczepionka 

Pfizer  była  zatem  o  30%  droższa  niż  szczepionka  GSK.  Z  kolei  w  2017  roku  różnica  w 

cenach  szczepionek  wynosiła  prawie  44  zł,  szczepionka  Pfizer  była  droższa  o  36%  od 

szczepionki GSK. 

Porównanie  cen  oferowanych  przez  Pfizer  i  GSK  oraz  powyżej  przedstawione  symulacje 

wskazują,  że  szczepionka  Prevenar  13  jest  szczepionką  droższą.  Jednocześnie  jest  ona 

droższa  z  obiektywnych  względów,  czyli  zapewnienia  znacznie  szerszego  pokrycia 

serotypowego przeciwko chorobom wywołanym przez serotypy pneumokokowe. Nie można 

zatem uznać, że Pfizer może zaproponować cenę za szczepionkę na poziomie oferowanym 

przez GSK. 

W  wyroku  z  2016  roku,  w  sprawie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  

na  szczepionki  przeciwko  pneumokokom,  KIO  wskazała,  że  patrząc  na  kształtowanie  się 


cen  szczepionki  Prevenar  13  i  Synflorix  widoczna  jest  prawidłowość,  że  cena  szczepionki 

Prevenar  13  j

est  zawsze  wyższa.  Jednocześnie  KIO  uznała,  że  prawidłowość  ta  została 

wykazana  poprzez  przywołanie  przykładów  dotyczących  przetargów  niekonkurencyjnych, 

czyli  nie  było  ofert  konkurencyjnych.  W  związku  z  czym  KIO  uznała,  że  nie  zostało 

wykazan

e, że w postępowaniu konkurencyjnym Pfizer nie może obniżyć ceny. 

Zresztą,  w  porównaniu  np.  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  z  2012  roku,  

a tym z 2017 roku, Pfizer bardziej obniżył cenę niż GSK. W 2012 roku GSK oferowało cenę 

100 zł, a Pfizer 150 zł. Na przestrzeni lat GSK obniżyło zatem cenę o 21,16 zł, a Pfizer o 28 

złotych(  Wyrok  KIO  z  dnia  11  stycznia  2012  roku,  sygn.  akt:  KIO  2816/11).  Mimo  tego, 

Pfizer nie jest w stanie, przy obecnych kryteriach (kiedy to większe znaczenie przypisuje się 

cenie 

niż jakości) uzyskać zamówienia. 

W  roku  2018,  pomimo  znacznego  obniżenia  ceny  szczepionki  Prevenar  13  oraz 

znacznych  różnic  w  punktach  przyznanych  za  jakość  (na  niekorzyść  GSK),  ponownie  to 

oferta GSK została uznana za najkorzystniejszą. 

Co  więcej,  porównując  ceny  oferowane  przez  Pfizer  w  Polsce  oraz  ceny,  które 

występują  na  innych  rynkach  europejskich,  widoczne  jest,  że  Pfizer  w  Polsce  oferuje 

możliwie najbardziej konkurencyjne ceny. Przykładowo w Danii, Belgii czy Niemczech ceny 

są około 40 złotych wyższe niż te oferowane w Polsce 

Ocena czy kryteria oceny ofert naruszają zasadę uczciwej konkurencji powinna zostać 

dokonana  przy  uwzględnieniu  czynników  specyficznych  dla  danego  postępowania.  W  tym 

wypadku należy  wziąć  właśnie pod uwagę czynniki  opisane szczegółowo powyżej,  przede 

wszystkim  to,  że  producent  szczepionki  Prevenar  13  obiektywnie  nie  ma  możliwości 

zaoferowania ceny, która mogłaby być konkurencyjna w stosunku do ceny oferowanej przez 

GSK, co zresztą KIO zauważyło już w roku 20126  

W przypadku Postępowania,  trzeba także uwzględnić  po  pierwsze to,  że na  rynku istnieją 

tylko  dwaj  wykonawcy,  którzy  produkują  szczepionki  przeciwko  pneumokokom  —  GSK  

i  Pfizer.  Po  drugie,  fakt,  że  szczepionki  Prevenar  13  i  Synflorix  są  różne,  powoduje,  

że  w  Postępowaniu  nie  występują  wykonawcy  oferujący  ten  sam  produkt,  co  nie  zostało 

przez Zamawiającego uwzględnione w zakresie zapewnienia konkurencji w Postępowaniu. 

Z  kolei  różnice  tych  szczepionek  powodują,  że  producent  szczepionki  Prevenar  13,  jak 

zostało  udowodnione  powyżej,  obiektywnie  nie  może  konkurować  ceną  szczepionki  z 

producentem szczepionki Synflorix. 

Mając  to  na  względzie  —  biorąc  pod  uwagę  doświadczenia  lat  poprzednich  (gdzie 

nawet pomimo uzyskania maksymalnej liczby punktów za jakość, szczepionka Prevenar 13 

nie miała szansy na uzyskanie zamówienia, z uwagi na brak możliwości obniżenia ceny) — 

należy  uznać,  że  rozłożenie  wagi  kryteriów  oceny  ofert  w  taki  sposób,  ze  cena  ma  60 


punktów, a jakość 40 punktów ogranicza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

W  świetle  przedstawionego  stanu  faktycznego,  Odwołujący  wskazuje,  że  określone  przez 

Zamawiającego  kryteria  oceny  ofert  pośrednio  dyskryminują  Odwołującego,  ponieważ 

określone są tak, że w rzeczywistości jedynym relewantnym kryterium jest cena. Z kolei taki 

sposób  określenia  kryteriów  preferuje  szczepionkę  oferowaną  przez  GSK  i  w  efekcie 

prowadzi  do  tego,  że  Odwołujący  jest  w  stanie  złożyć  ważną  ofertę,  ale  nie  jest  w  stanie 

złożyć  oferty,  która  mogłaby  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą.  W  konsekwencji  dostęp 

Odwołującego do zamówienia został ograniczony, co jak wielokrotnie wskazywała KIO jest 

sprzeczne z art. 91 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp (

Wyrok KIO z dnia 30 października 

2017 roku, sygn. akt: KIO 2158/17). 

Biorąc  pod  uwagę  przedstawiony  stan  faktyczny,  aby  zapewnić  zachowanie  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  Zamawiający  powinien  określić 

kryteria  oceny  ofert  w  taki  sposób,  że  w  kryterium  ceny  można  uzyskać  50  punktów,  tak 

samo j

ak w kryterium jakości. 

W  wyroku  z  2016  roku,  KIO  w  sprawie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  

na  dostawę  szczepionek  przeciwko  pneumokokom  wskazała,  że  „bez  wątpienia  przy 

wyborze szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci poniżej 5. roku życia, w tym dzieci 

z  grupy  ryzyka,  ogromną  rolę  odgrywa  jakość.  Niemniej  jednak,  w  tym  postępowaniu  nie 

można uznać,  że  zamawiający nie premiuje czynnika jakościowego, skoro nadal mu wagę 

aż  —  40pkt”  (Wyrok  KIO  dnia  24  maja  2016  roku,  sygn.  akt:  KIO  645/16).  Jednak  jak 

pokazały  postępowania  przeprowadzone  przez  Zamawiającego  w  dwóch  ostatnich  latach, 

fakt  określenia  wagi  punktowej  jakości  na  40  punktów,  nie  zagwarantował  tego,  żeby 

kryterium  to  miało  jakiekolwiek  znaczenie.  Ostatecznie,  mając  na  uwadze  specyfikę 

post

ępowania (tylko 2 różne produkty na rynku), i tak decydowała wyłącznie cena. 

W  wyroku  z  2017  roku,  KIO  w  sprawie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na 

dostawę  szczepionek  przeciwko  pneumokokom  wskazała,  że  przesunięcie  przewagi 

punktowej, którą Odwołujący uzyskuje w kryterium jakości, na jego korzyść (poprzez zmianę 

sposobu  przyznawania  punktów  w  ramach  kryteriów  jakościowych)  eliminowałoby  z  kolei 

GSK  z  ubiegania  się  o  zamówienie.  W  ocenie  KIO  takie  określenie  kryteriów  byłoby  więc 

sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji 19  Poprzednie lata pokazały, że zachowanie wagi 

kryteriów na poziomie 60 punktów za cenę i 40 punktów za jakość eliminuje Odwołującego  

z ubiegania się o zamówienie. Określenie kryteriów na poziomie 50 punktów  za cenę i 50 

punktów za jakość nie doprowadzi do wyeliminowania żadnego z wykonawców z ubiegania 

się o zamówienie. 


Określenie  kryteriów  oceny  ofert  w  postępowaniu  nie  służy  uzasadnionym  potrzebom 

Zamawiającego. 

KIO stoi na stanowisku, że kryteria oceny ofert naruszają zasady wynikające z art. 7 ust. 1 

Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp

, jeżeli ograniczają szanse niektórych podmiotów w uzyskaniu 

zamówienia  oraz  nie  znajdują  uzasadnienia  w  obiektywnych  potrzebach  zamawiającego 

oraz przeznaczeniu danego przedmiotu zamówienia (Wyrok KIO z  dnia 4 lipca 2014 roku, 

sygn. akt: KIO 1211/14; KIO 1221/14; KIO 1222/14; Wyrok KIO z dnia 30 października 2017 

roku, sygn. akt: KIO 2158/17). 

W  Postępowaniu  Zamawiający  określił  kryteria  oceny  ofert  w  taki  sposób,  

że ograniczają one zasady uczciwej konkurencji w sposób wykraczający poza uzasadnione 

potrzeby  Zamawiającego  oraz  nie  są  one  uzasadnione  przeznaczeniem  przedmiotu 

zamówienia, czyli dostawą szczepionek przeciwko pneumokokom dla dzieci. Zatem, kryteria 

oceny ofert naruszają zasady wynikające z art. 7 ust. 1 Pzp. w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp. 

W  wyroku  z  2017  roku  dotyczącym  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na 

dostawę szczepionek przeciwko pneumokokom, KIO wskazała, że „kryteria oceny ofert (...) 

muszą  uwzględniać  potrzeby  Zamawiającego,  zarówno  co  do  dokonania  zakupu 

szczepionki 

o  określonej  jakości,  jak  i  uwzględniać  czynnik  ekonomiczny,  tak,  aby 

Zamawiający mógł uzyskać produkt przedstawiający najlepszą relację jakości do ceny i co 

pozwoliłoby mu osiągnąć  założone cele” (Wyrok KIO z dnia 27 listopada 2017 roku, sygn. 

akt: KIO 2366/17). 

W  innym  wyroku  KIO  wskazała,  że  „treść  SIWZ  musi  być  przez  Zamawiającego 

ustalona  w  sposób  obiektywny,  uzasadniony  jego  potrzebami  i  przeznaczeniem  danego 

przedmiotu  zamówienia.  Natomiast  ocena  tego,  czy  wymogi  Zamawiającego  są 

uzasadnione  zależy  od  okoliczności  faktycznych  danego  przypadku,  zaś  Zamawiający 

winien potrafić wykazać swoje uzasadnione potrzeby w tymże zakresie” (Wyrok KIO z dnia 

30 października 2017 roku, sygn. akt: KIO 2158/17). 

Próbując zdefiniować czym są uzasadnione potrzeby zamawiającego, KIO wskazała, 

że są to m.in. „cel, który dane zamówienie ma realizować, warunki prowadzenia działalności 

przez  zamawiającego,  wszelkie  uwarunkowania  i  skutki  zastosowania  określonych 

rozwiązań (…)” (Wyrok KIO z dnia 28 września 201 5 roku, sygn. akt: KIO 2014/15).  

Zamawiającym  w  Postępowaniu  jest  Zakład  Zamówień  Publicznych  przy  Ministrze 

Zdrowia.  Z  kolei  jednostką  zobowiązaną  przez  przepisy  Ustawy  o  zwalczaniu  zakażeń  

do nabywania szczepionek do rea

lizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych jest 

Minister Zdrowia. Minister zatem nabywa szczepionki w celu ochrony zdrowia i życia dzieci, 

które  zgodnie  z  prawem  muszą  być  obowiązkowo  szczepione  przeciwko  pneumokokom.  


Z  uwagi  na  ten  szczególny  cel,  w  jakim  dokonywane  jest  zamówienie  w  Postępowaniu, 

dowolność Ministra Zdrowia w określeniu jego warunków jest ograniczona. 

W  2016  roku  w  postępowaniu  Zamawiający  wskazał,  że  „chce  uzyskać  szczepionkę 

dobrą jakościowo i  za przystępną cenę” (Wyrok KIO z dnia 24 maja 2016 roku, sygn. akt: 

KIO 645/16). 

Jednak w tak specyficznym postępowaniu, w którym nabywane są szczepionki  

w  celu  ochrony  zdrowia  dzieci,  nie  można  w  prosty  sposób  stwierdzić,  że  jedynym  i 

głównym  celem  Zamawiającego  jest  nabycie  szczepionki  dobrej,  ale  taniej.  Może  to 

spowodować  bowiem,  że  Zamawiający  nabędzie  szczepionkę  w  żadnej  mierze  nie 

odpowiadającą danym wynikającym z przeprowadzanych badań dotyczących epidemiologii 

w  Polsce  oraz  potrzebom  wynikającym  z  obowiązku  ochrony  zdrowia  polskiego 

społeczeństwa (ale tańszą). 

Zresztą,  jak  pokazują  aktualne  wyniki  z  Raportu  KOROUN,  w  świetle  niskiego 

pokrycia szcze

pionkowego, jaki oferuje Synflorix, nie można uznać, że jest to szczepionka 

spełniająca kryteria wskazane przez Zamawiającego. 

Uzasadnioną  potrzebą  Zamawiającego  w  tym  Postępowaniu,  a  jednocześnie  jego 

celem  jest  nabycie  szczepionek  przeciwko  pneumokokom  n

iezbędnych  do  wykonywania 

obowiązkowych,  powszechnych  szczepień  dla  dzieci.  Szczepienia  te  zostały  uznane  za 

obowiązkowe dla  wszystkich noworodków  urodzonych po  31 grudnia  2016  roku.  Działania 

Ministra  Zdrowia  zmierzają  więc  do  szczególnej  ochrony  zdrowia  dzieci,  do  czego  jest  on 

zobowiązany na podstawie art. 68 ust. 3 Konstytucji RP. 

Minister Zdrowia decydując się na uwzględnienie szczepień przeciwko pneumokokom 

w szczepieniach obowiązkowych pokazał, że duże znaczenia ma dla niego ochrona dzieci,  

pośrednio  też  dorosłych,  przed  chorobami  wywoływanymi  przez  pneumokoki.  Z  tego  

by wy

nikało, że Ministrowi Zdrowia zależy na zapewnieniu dzieciom jak najszerszej ochrony 

przeciwko  pneumokokom  oraz  na  tym,  żeby  w  jak  największym  stopniu  zapewnić 

zmniejszenie 

tej  choroby  w  Polsce.  Zamawiający  powinien  do  tego  celu  zamawiać 

szczepionkę,  która  obiektywnie  będzie  zmniejszała  zapadalność  na  choroby 

pneumokokowe. 

Tymczasem,  jak  pokazują  dane  KOROUN,  zapadalność  choroby  się  zwiększa,  

a Synflorix wykazuje bardzo ni

ską skuteczność ochrony przed nią. 

Cel  zamówienia  wskazuje,  że  nie  jest  ono  przeprowadzane  w  celu  zaspokojenia 

subiektywnej  potrzeby  Zamawiającego,  a  w  celu  realizacji  obowiązku  polegającego  

na  ochronie  zdrowia.  Zatem  przedmiot  zamówienia,  jak  i  kryteria  oceny  ofert,  żeby 

odpowiadać  uzasadnionym  potrzebom  zamawiającego  muszą  zmierzać  do  tego,  żeby 

zapewnić  w  jak  najlepszy  sposób,  zgodny  ze  wszystkimi  wytycznymi,  właściwą  ochronę 

zdrowia dzieci przed chorobom pneumokokową. 


Powyżej zostało szczegółowo opisane, że zarówno w Ustawie o zwalczaniu zakażeń, 

jak i w wytycznych 

Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje się, że do szczepień przeciwko 

pneumokokom nabywana powinna być szczepionka, która w najlepszym stopniu odpowiada 

lokalnej epidemiologii. 

Dowód:  Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (załącznik nr 10 do Odwołania). 

Ustalając  wagę  punktową  poszczególnych  kryteriów,  Zamawiający  nie  wziął  pod 

uwagę  w  wystarczającym  stopniu  lokalnej  epidemiologii.  Jak  bowiem  zostało  wykazane 

powyżej,  Zamawiający  w  taki  sposób  określił  wagę  punktową  kryteriów  oceny  ofert,  że  w 

rzeczywisto

ści szczepionka Prevenar 13, nie ma możliwości konkurowania w postępowaniu 

ze  szczepionką  zawierającą  mniejszą  ilość  serotypów,  czyli  Synflrorix.  Tak  określone 

kryteria, które z  uwagi  na specyfikę  postępowania  —  w którym  wystartować mogą jedynie 

dwa  podmio

ty,  oferujące  różne  produkty,  powoduje,  że  w  praktyce  jedynym  kryterium 

mającym znaczenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej jest kryterium ceny, a nie to czy 

dana  szczepionka  odpowiada 

lokalnej  epidemiologii,  a  więc  czy  w  najlepszym  możliwym 

stopniu z

apewni ochronę zdrowia dzieci. 

Na  rynku  istnieją  dwie  szczepionki,  z  których  jedna  zapewnia  szersze  pokrycie 

serotypowe  i  w  większym  stopniu  odpowiada  danym  epidemiologicznym  dla  Polski  niż 

szczepionka  druga.  Zamawiający  co  roku  w  taki  sposób  określa  kryteria  oceny  ofert,  

że szczepionka pierwsza nie ma realnych szans na zdobycie zamówienia. W konsekwencji, 

pomimo  określonych  kryteriów  jakościowych,  nie  bierze  on  pod  uwagę  lokalnych  danych 

epidemiologicznych.  Ogranicza  on  więc  konkurencję  w  sposób  nieuzasadniony  swoimi 

obiektywnymi potrzebami. 

Porównanie  danych  KOROUN  dotyczących  epidemiologii  w  zakresie  inwazyjnej 

choroby  pneumokokowej  w  Polsce  i  właściwości  szczepionki  Prevenar  13  wskazuje,  

że  Zamawiający  nie  powinien  ograniczać  dostępu  do  zamówienia  dla  tej  szczepionki.  

Co  więcej,  dane  dotyczące  tego jak  często  rodzice decydują się na  zaszczepienie swoich 

dzieci  szczepionką  Prevenar  13,  pomimo  tego,  że  szczepienie  szczepionką  Synflorix  jest 

darmowe, pokazują, że Zamawiający nie nabywa szczepionki, która w największym stopniu 

odpowiada  potrzebom  społeczeństwa,  a  więc  także  Zamawiającego.  Wyniki 

przeprowadzonych  badań  wskazują,  że  ok.  31%  rodziców  decyduje  się  na  szczepienie 

dzieci prywatnie, właśnie po to, żeby zostały one zaszczepione szczepionką Prevenar 13, a 

liczby  te rosną  (Badania zostały  przeprowadzone przez  ośrodek  badań IQVIA  na  zlecenie 

Pfizer Polska sp. z o.o.). 

Powoduje to z kolei nierówny dostęp do leczenia. 

Dowód:  Badania „Poziom wszczepialności szczepionką Prevenar oraz czynniki wzrostu  — 

perspektywa lekarzy”, czerwiec 2018 (załącznik nr 21 do Odwołania). 


Powyższe  potwierdza  również  to,  że  jeszcze  zanim  wprowadzono  powszechne, 

obowiązkowe szczepienie przeciwko pneumokokom,  ponad 90%  dzieci  ogółem, które były 

szczepione  przeciwko 

pneumokokom  były  szczepione  szczepionką  Prevenar  13.  Rodzice 

dzieci  wybierali  tę  szczepionkę  jako  zapewniającą  szerszą  ochronę,  nawet  jeżeli  jest  ona 

szczepionką droższą niż szczepionka Synflorix. 

Dowód:  Badania „Poziom wszczepialności szczepionką Prevenar oraz czynniki wzrostu  — 

perspektywa lekarzy”, czerwiec 2018 (załącznik nr 21 do Odwołania). 

Słuszność  wyboru  szczepionki  Prevenar  13  przez  polskie  społeczeństwo,  jako 

szczepionki bardziej odpowiadającej jego potrzebom potwierdzają też dane dotyczące tego, 

jaką  szczepionkę  wybierają  inne  państwa  jako  szczepionkę  przeznaczoną  do  realizacji 

programu  szczepień  ochronnych.  Szczepionka  PCV  13  jest  najczęściej  wybierana  do 

realizacji  szczepień  ochronnych  przeciw  S.  pneumoniae  na  świecie.  Według  danych  z 

kwietnia  2019  roku  szczepienia  przeciw  S.  pneumoniae  wprowadziło  do  narodowych 

programów  szczepień  ochronnych  157  państw,  spośród  których  1  17  stosuje  wyłącznie 

szczepionkę  PCV  13,  a  32  państwa  stosują  tylko  PCV  10.  W  pozostałych  krajach  obie 

szczepionki  m

ogą być stosowane w ramach szczepienia obowiązkowego, a o ich  wyborze 

decyduje lekarz. 

Dowód:  publikacja  "Aktualne  dane  dotyczące  skuteczności  skoniugowanych  szczepionek 

przeciw  pneumokokom",  prof.  Teresa  Jackowska,  Analiza  przypadków  Pediatria  

nr 2/2019 czerwiec 

(załącznik nr 22 do Odwołania). 

Podsumowując,  ograniczenie  konkurencji  przez  Zamawiającego  poprzez  praktyczne 

uniemożliwienie Odwołującemu złożenia oferty, która mogłaby być ofertą najkorzystniejszą, 

nie  może  zostać  usprawiedliwione  przez  obiektywne  potrzeby  Zamawiającego.  Potrzebą 

zamawiającego  jest  nabycie  szczepionek  odpowiadających  potrzebom  zdrowotnym 

społeczeństwa, a w szczególności dzieci. Z kolei powyżej zostało wykazane, że te potrzeby 

uzasadniają  umożliwienie  konkurowania  o  udzielenie  zamówienia  również  Odwołującemu. 

Zostało to również potwierdzone przez wielu ekspertów w ostatnim czasie. 

W  wyroku  z  2017  roku  dotyczącym  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawę 

szczepionek  przeciwko  pneumokokom,  KIO  wskazała,  że  „z  punktu  widzenia  potrzeb 

zamawiającego  i  obecnego  początkowego  etapu  realizowania  programu  szczepień 

przeciwko pneumokokom, nie można mówić o znacznej przewadze jakościowej szczepionki 

PCV13 nad PCV1

0” (Wyrok KIO z dnia 27 listopada 2017 roku, sygn. akt: KIO 2366/17). 

Z  takim  stwierdzeniem  KIO  nie  sposób  się  zgodzić.  Jak  zostało  wykazane  powyżej, 

jedynie  szczepionka  Prevenar  1

3  jest  w  stanie  zapewnić  najszersze  pokrycie  serotypów 

pneumokokowych  wywołujących  choroby  pneumokokowe  u  dzieci,  jak  również  w  populacji 


niezaszczepionej.  Tym  samym  szczepionka  Prevenar  13  lepiej  odpowiada  na  potrzeby 

Zamawiającego.  Szczepionka  Prevenar  13  posiada  również,  przeciwnie  do  tego  co 

stwierdziła  KIO,  przewagę  jakościową  nad  szczepionką  Synflorix,  co  zostało  wykazane 

powyżej oraz potwierdzone przez KIO oraz GSK w roku 2012 Wyrok KIO z dnia 11 stycznia 

2012 roku, sygn. akt: KIO 2816/11.    

Ograniczenia  konkurencji  przez  Zamawiającego  nie  uzasadnia  także  konieczność 

uwzględnienia czynnika ekonomicznego  —  czyli  konieczność  realizacji  przez  niego  zasady 

value for money

, czyli nabycia produktu przedstawiającego najlepszą relację jakości do ceny. 

KIO  w  wyroku  dotyczącym  nabycia  szczepionek  przeciwko  pneumokokom  w  2017  roku 

wskazała,  że  „kryteria  oceny  ofert  (...)  muszą  uwzględniać  potrzeby  Zamawiającego, 

zarówno co do dokonania zakupu szczepionki o określonej jakości, jak i uwzględniać czynnik 

ekonomiczny, tak, aby Zamawiający mógł uzyskać produkt przedstawiający najlepszą relację 

jakości do ceny i co pozwoliłoby mu osiągnąć założone cele” (wyrok KIO z dnia 27 listopada 

2017 roku, sygn. akt: KIO 2366/17).  

Jednak  ograniczając  konkurencję  poprzez  praktyczne  wykluczenie  Odwołującego  

z  możliwości  uzyskania  zamówienia  z  uwagi  na  ustanowioną  wagę  kryteriów  oceny  ofert, 

Zamawiający  nie  nabywa  produktu,  który  przedstawia  najlepszą  relację  jakości  do  ceny,  

a nabywa produkt po prostu najtańszy. W postępowaniu mogą zostać zaoferowane jedynie 

dwa  produkty,  a  więc  konkurencja  z  założenia  jest  na  niskim  poziomie.  Skoro  pomimo 

uzyskiwania  maksymalnej  liczby  punktów  za  jakość  Pfizer  nie  ma  możliwości  uzyskania 

zamówienia  (ponieważ  czynnikiem  decydującym  jest  w  każdym  wypadku  zaoferowana 

cena),  to  znaczy,  że  Zamawiający  w  istocie  nabywa  produkt  najtańszy,  niekoniecznie 

wy

różniający się najlepszą relacją jakości do ceny. 

Takie 

działanie Zamawiającego nie tylko nie jest uzasadnione w świetle zasady value 

for  money

,  ale  wręcz  ją  narusza.  Z  preambuły  dyrektywy  2014/24/UE  wprost  wynika,  

że  „zamówienia  powinny  być  udzielane  na  podstawie  obiektywnych  kryteriów 

zapewniających  przestrzeganie  zasad  przejrzystości,  niedyskryminacji  i  równego 

traktowania, z myślą o zagwarantowaniu obiektywnego porównania relatywnej wartości ofert, 

tak aby ustalić — w warunkach efektywnej konkurencji — która z ofert jest najkorzystniejsza 

ekonomicznie.  Należy  wyraźnie  określić,  iż  ofertę  najkorzystniejszą  ekonomicznie.  Należy 

wyraźnie  określić,  iż  ofertę  najkorzystniejszą  ekonomicznie  powinno  się  oceniać  na 

podstawi

e  najlepszej  relacji    jakości  do  ceny.”  (Motyw  90  Dyrektywy  2014/24/UE).  W 

konsekwencji,  art.  67  ust.  2  dyrektywy  2014/24/UE  stanowi,  że  „ofertę  najkorzystniejszą 

ekonomicznie  z  punktu  widzenia instytucji  zamawiającej  określa się na podstawie ceny  lub 

kosz

tu,  z  wykorzystaniem  podejścia  opartego  na  efektywności  kosztowej,  takiego  jak 

rachunek 

kosztów  cyklu  życia  zgodnie  z  art.  68;  może  ona  obejmować  najlepszą  relację 


jakości do ceny, którą szacuje się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, 

środowiskowe lub społeczne związane z przedmiotem danego zamówienia publicznego”. 

Art. 67 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE został wdrożony do polskiego porządku prawnego 

przez  art.  91  ust.  2  Pzp.  W  orzecznictwie  KIO  art.  91  ust.  2  Pzp.  inte

rpretuje  się  jednak  

w  świetle  art.  67  ust.  2.  Jak  wskazała  KIO  „promowanie  jakości  oferowanych  przedmiotów 

wynika  z  dyrektyw  zamówieniowych z  2014  r.,  które  odwołują  się do  pojęcia jakości  oraz  -  

w  zakresie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  koncepcji  „najlepszej  relacji  jakości  do  ceny”  

(Wyrok KIO z 4maja 2017 roku, sygn. akt: KIO 763/17. 

Tymczasem  określając  wagę  kryteriów  oceny  ofert  w  taki  sposób  jak  w  SIWZ, 

Zamawiający  nie  wybiera  oferty,  która  wyróżnia  się  najlepszą  relacją  jakości  do  ceny,  

wybiera ofertę charakteryzującą się najniższą ceną, nie biorąc w istocie pod uwagę jakości. 

Dopiero ustalenie wagi kryteriów oceny ofert na poziomie 50 punktów za cenę i 50 punktów 

za  jakość  pozwoliłoby  w  tym  postępowaniu  Zamawiającemu  na  uzyskaniu  oferty 

charakteryzującej się najlepszą relacją jakości do ceny. 

Co więcej, nabywanie szczepionki tańszej nie oznacza, że Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą  ekonomicznie.  Należy  bowiem  mieć  również  na  względzie  inne  koszty,  a 

nie  tylko  cenę.  Badania  przeprowadzone  w  innych  krajach  wskazują,  że  stosowanie 

szczepionki Prevenar 13 zamiast szczepionki Synflorix jest zdecydowanie bardziej efektywne 

kosztowo.  Dane  z  Kanady  i  Finlandii  porównujące  wszystkie  koszty  związane  ze 

stosowaniem  tych  dwóch  szczepionek  wskazują,  że  z  uwagi  na  to,  że  przy  stosowaniu 

szczepionki  Prevenar  13  znacząco  zmniejsza  się  zachorowalność  na  inwazyjną  chorobę 

pneumokokową,  liczba  zgonów  na  tą  chorobę  oraz  zwiększa  się  ochrona  populacyjna,  to 

zdecydowanie  zmniejszają  się  koszty  dla  całego  budżetu  państwa.  Oszczędności  dla 

państwa  w  perspektywie  5  lat  sięgają  kilkuset  milionów  dolarów.  Zamawiający  nabywając 

szczepionki przeciwko pneumokokom i oceniając, że najważniejsze dla niego jest w istocie 

nabycie szczepionki najtańszej, powinien mieć takie kwestie na uwadze. 

Dowód:  M.  Wilson  i  inni,  „Kliniczne  i  ekonomiczne  skutki  planowanego  zastąpienia  13-

walentnej  skoniugowanej  szczepionki  pneumokokowej,  stosowanej  w  kanadyjskim 

programie  szczepień  niemowląt,  10-walentną  skoniugowaną  szczepionką 

pneumokokową”  (załącznik  nr  24  do  Odwołania),  M.  Wasserman  i  inni,  „Szacunki 

klinicznych  i  ekonomicznych  skutków  przejścia  w  Kanadzie  z  13-walentnej 

skoniugowanej  szczepionki  pneumokokowej  (PCV  13) 

na  szczepionkę  o  niższej 

walentności  (PCV  10)”  (załącznik  nr  25  do  Odwołania),  M.  Moffat,  „Modelowanie 

wpływu  na  zdrowie  publiczne  w  Finlandii  przejścia  ze  szczepienia  niemowląt  10-

walentną  (PCV  10)  skoniugowaną  szczepionką  pneumokokową  na  szczepienie 

13walentną  skoniugowaną  szczepionką  pneumokokową”  (załącznik  nr  26  do 

Odwołania). 


Podsumowując,  ograniczenie  konkurencji  poprzez  ustanowienie  kryteriów  oceny  ofert  

w  taki  sposób,  że  za  kryterium  ceny  Zamawiający  przyznaje  60  punktów,  a  za  kryterium 

jakości 40 punktów, nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego.  

Takie działanie nie może zostać uzasadnione ani przez obiektywne potrzeby Zamawiającego 

ani  przez  cel  Postępowania.  Nie  uzasadnia  tego  realizowanie  przez  Zamawiającego  celu 

polegającego  na  ochronie  zdrowia  dzieci  i  społeczeństwa,  lokalna  epidemiologia  

ani konieczność przez Zamawiającego oferty charakteryzującej się najlepszą relacją jakości 

do ceny. Zatem, Zamawiający ograniczając konkurencję naruszył zasady wynikające z art. 7 

ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp

. W związku z tym, kryteria oceny ofert powinny zostać 

zmienione zgodnie z wnioskiem Odwołującego zawartym w punkcie 1. petitum Odwołania. 

Takie  działanie  Zamawiającego  powoduje  zresztą  ograniczenie  konkurencji,  także 

przez  to,  że  nie  stymuluje  rynku  do  poszukiwania  coraz  to  lepszych  rozwiązań,  w  jak 

najbardziej efektywny sposób. Jak się wskazuje w orzecznictwie KIO „Uczciwa konkurencja 

pomiędzy nimi zaś powinna się sprowadzać - w uproszczeniu - do tego, by wybrana została 

najlepsza of

erta, a nie do „równania w dół” (Wyrok KIO z dnia 28 sierpnia 2019 roku, sygn. 

akt 1598/19) 

oraz „Uczciwa konkurencja to również, a może i przede wszystkim, stworzenie 

przedsiębiorcom warunków  do  tworzenia i  zbytu  jak najlepszych jakościowo produktów  czy 

usług  i  uzyskiwania  jak  najlepszych efektów  w  celu  „  wyprzedzenia  ”  konkurentów”  (Wyrok 

KIO z dnia 17 września 2012 roku, sygn. akt 1891/12). 

Zmiana wagi punktowej kryteriów nie będzie ograniczać uczciwej konkurencji i zasady 

równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  jednocześnie  wskazuje,  że  zmiana  wagi  kryteriów  oceny  ofert  zgodnie  

z wnioskiem Odwołującego nie spowoduje ograniczenia konkurencji. W wyniku zmiany wagi 

kryteriów,  za  kryterium  jakości  przyznane  zostanie  50  punktów.  Oznacza  to,  że 

poszczególne  kryteria  jakości  ustalone  przez  Zamawiającego  będą  wyżej  punktowane.  W 

przypadku  ustalenia  wagi  punktowej  kryteriów  zgodnie  z  wnioskiem  Odwołującego,  obaj 

wykonawcy dostaną więcej punktów w kryterium jakości, ponieważ kryteria jakości za które 

przyznawane są punkty pozostają bez zmian, zwiększa się tylko ich waga punktowa. Zatem 

zwiększenie  wagi  kryteriów  jakościowych  nie  spowoduje,  że  Odwołujący  zyska 

nieuzasadnioną  przewagę  nad  GSK.  Zwiększenie  wagi  kryteriów  jakościowych  spowoduje 

jedynie, że obaj wykonawcy będą mieli równe szanse na uzyskanie zamówienia, a więc, że 

zachowana zostanie zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Polsce  zamawiający  coraz  częściej  w  taki  sposób  określają  wagę kryteriów  oceny 

ofert, 

że cena nie jest decydującym czynnikiem. Przykładowo: 

(a) 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Instytut  Fizyki  Jądrowej  Polskiej  Akademii  Nauk  

na  "Opracowanie  dokumentacji  zgłoszeniowej  dla  rozwiązania  w  przedmiocie 


odpowiedzi 

komórkowej 

glioblastomy 

na 

frakcjonowaną 

terapię 

wiązką 

protonową/fotonową  w  połączeniu  z  funkcjonalizowanym  chemioterapeutykiem  i 

dokonanie zgłoszenia w UPRP", zamawiający określił kryteria oceny ofert w taki sposób, 

że waga kryterium ceny wynosiła 30%, Stopień doktora zakresie nauk farmaceutycznych 

/biologicznych  /medycznych 

—  40%,  a  ilość  uzyskanych  patentów  w  zakresie  nauk 

farmaceutycznych /biologicznych/medycznych 

— 30%. 

(b) 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Dyrektora  Generalnego  Ministerstwa  Rolnictwa  

i  Rozwoju  Wsi  na  "Organizacja  stoiska  informacyjno-promocyjnego  podczas 

Międzynarodowych Targów  Rolniczych Polagra-Premiery”  zamawiający  określił  kryteria 

oceny  ofert  w 

taki  sposób,  że  waga  kryterium  ceny  wynosiła  40%,  funkcjonalność 

projektu  zabudowy  powierzchni  wystawienniczej 

—  35%,  estetyka  i  walory  wizualne 

zabudowy 

— 20%, zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 

29 ust. 4 pkt 3 lub 4 ustawy 

– 5%. 

(c) 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Miejską  Mielec  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  „Wykonanie,  dostawę,  instalację  i  uruchomienie  zintegrowanego 

systemu  teleinformatycznego  w  ramach  projektu  pn.  Inteligentny  Mielec  -  eMiasto 

Przyszłości”, zamawiający określił kryteria oceny ofert w taki sposób, że waga kryterium 

ceny  "wnosiła  40  punktów,  termin  realizacji  10  punktów,  oraz  spełnianie  pewnych 

kryteriów jakościowych 50 punktów* 

(d) 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Krajowy  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Aktualizacja  programu  wodnościekowego 

kraju”,  zamawiający  wskazał,  że  waga  kryterium  ceny  wynosi  40  punktów,  a  waga 

kryterium koncepcji realizacji pracy wynosi 60 punktów ; 

(e) 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto  Łódź  -  Urząd  Miasta  Łodzi  w  Łodzi  na 

zakup  S

ystemu  Zarządzania  Zasobami  Ludzkimi  i  Wynagrodzeń  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  zamawiający  wskazał,  że  waga  kryterium  ceny  wynosi  30  punktów, 

waga  kryterium  jakości  40  punktów,  waga  kryterium  funkcjonalności  20  punktów  oraz 

waga kryterium ceny za roboczogodzi

nę prac dodatkowych 10 punktów.  

(f) 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej  na 

opracowanie  systemu  identyfikacji  wizualnej  UMCS,  zamawiający  wskazał,  że  waga 

kryterium ceny wynosi 40 punktów, z kolei jakość przygotowanych projektów elementów 

systemu identyfikacji wizualnej 

— 60 punktów.  

(g) 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Teatr  Roma  na  dostawę  systemu  cyfrowego 

miksowania  dźwięku,  zamawiający  wskazał,  że  waga  kryterium  ceny  wynosi  40%, 

gwarancja na 5% a parametry techniczne na 55%.  


Potwierdza to, że w postępowaniach, w których jakość ma duże znaczenie (tak jak w 

Postępowaniu, co zostało przyznane przez KIO (Wyrok KIO z dnia 27 listopada 2017 roku, 

sygn.  akt:  KIO  2366/17

),  zamawiający  określają  kryteria  oceny  ofert  w  taki  sposób,  żeby 

jakość naprawdę miała znaczenia i żeby cena nie była jedynym decydującym czynnikiem o 

wyborze oferty. 

Nie  ma  przy  tym  znaczenia,  że  postępowania  te  dotyczyły  innych  branż  —  jak  widać 

postępowania  pokazują,  że  właściwie  w  każdej  branży  liczy  się  jakość,  nie  cena.  Tym 

bardziej, w "branży" jaką jest ochrona zdrowia, podstawowym kryterium oceny ofert powinna 

być jakość — Minister Zdrowia jest w końcu zobowiązany do ochrony  zdrowia obywateli, a 

nie tylko jej częściowej ochronie, ale za to po niższej cenie. 

Podsumowując, kryteria oceny ofert powinny zostać zmienione w sposób wskazany 

w  punkcie  1

.  petitum  Odwołania.  Zmiana  kryteriów  oceny  ofert  spowoduje  zwiększenie 

konkurencji w 

Postępowaniu, a nie jej ograniczenie, jak to ma miejsce obecnie. 

ZARZUT NR 2 - 

OKREŚLENIE KRYTERIÓW JAKOŚCIOWYCH Z NARUSZENIEM ZASAD 

UCZCIWEJ KONKURENCJI 1 RÓWNEGO TRAKTOWANIA WYKONAWCÓW 

Zamawiający  określił  kryterium  jakości  w  taki  sposób  (punkt  2.2.1  oraz  2.2.2),  

że  pierwsze  pięć  serotypów  najczęściej  powodujących  inwazyjną  chorobę  pneumokokową 

oraz  zgony  dostaje  po  3  punkty  każdy.  Każdy  serotyp,  bez  względu  na  częstotliwość  jego 

występowania jest więc przez Zamawiającego traktowany w ten sam sposób. 

Takie określenie kryteriów jakościowych jest nieprawidłowe, narusza zasady równego 

traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji biorąc pod uwagę konieczność 

uwzględniania aktualnych danych epidemiologicznych w postępowaniu. 

Jak zostało wykazane powyżej, serotypy powodują inwazyjną chorobę pneumokokową 

oraz zgony z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej w zróżnicowany sposób. Serotyp 

3  jest  odpowiedzialny  za  znaczną  większość  występowania  inwazyjnej  choroby 

pneumokokowej  oraz  odpowiada  za  największą  liczbę  zgonów  z  powodu  tej  choroby,  a 

serotyp  3.  Nie  jest  więc  uzasadnione  traktowanie  tych  serotypów  w  taki  sam  sposób,  jak 

serotypów, które pokrywają zaledwie niewielki procent przypadków zachorowań lub zgonów. 

Przykładowo  —  serotyp  3  odpowiada  za  18.8%  zgonów,  jest  traktowany  tak  samo  jak 

serotyp  19F,  który  odpowiada  za  5.8%  przypadków  zgonów.  Podobnie,  serotyp  3  jest 

odpowiedzialny  za  15%  ICHP  w  Polsce  u  dzieci  do  5.  roku  życia,  a  jest  traktowany  w  taki 

sam sposób jak serotyp 19F, który odpowiada za 6.25 % przypadków ICHP w Polsce. 

Szczepionki  P

revenar  13  oraz  Synflroix  różnią  się  zawartością  serotypów.  Synflorix  

nie zawiera serotypów: 3, 19A oraz 6A. 


Określenie kryterium jakościowego w taki sposób, że wszystkie serotypy punktowane  

są  w  ten  sam  sposób  powoduje,  że  szczepionka,  która  chroni  przed  serotypem,  który 

powoduje znacznie więcej zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową oraz zgony z 

tej  przy

czyny,  jest  traktowana  w  taki  sam  sposób,  jak  szczepionka,  która  przed  tymi 

serotypami  nie chroni.  Kryterium  nie bierze zatem  pod uwagę pokrycia serotypowego jakie 

każda szczepionka zapewnia. Tymczasem obie szczepionki istniejące na rynku zapewniają 

zróżnicowane pokrycie serotypowe. 

Zamawiający traktuje więc różne produkty w taki sam sposób. Takie działanie narusza 

zasadę  równego  traktowania  wykonawców.  Bowiem  wykonawca  oferujący  produkt,  która 

zapobiega  zachorowaniom  i  zgonom  na  inwazyjną  chorobę  pneumokokową  z  powodu 

najczęściej powodujących je serotypom jest traktowany w taki sam sposób, co wykonawca, 

który takiej ochrony nie jest w stanie zapewnić. 

Zatem, punkty przyznawane za poszczególny serotyp powinny uwzględniać te różnice 

w  pokryciu  serotypowym  ofe

rowanym  przez  obie  szczepionki,  żeby  zachowana  została 

zasada równego traktowania wykonawców. 

Punkty  przyznawane  przez  Zamawiającego,  w  oderwaniu  od  istniejących  danych 

epidemiologicznych,  powodują  także,  że  szczepionka  która  zapewnia  węższe  pokrycie 

serot

ypowe otrzymuje nieproporcjonalnie dużo punktów w porównaniu do tego jakie pokrycie 

zapewnia.  Powoduje  to,  że  zaburzona  zostaje  zasada  uczciwej  konkurencji  w  stosunku  

do szczepionki, która zapewnia odpowiednio szerokie pokrycie serotypowe. 

Podsumowując,  Zamawiający  powinien  zróżnicować  przyznawane  punkty  w  taki 

sposób, aby odzwierciadlały one różnice w pokryciu serotypowym pomiędzy szczepionkami 

w  sposób  wskazany  w  punkcie  1.  petitum  Odwołania.  Tylko  w  takim  wypadku  zachowane 

zostaną zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  

oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika  postępowania  odwoławczego 

złożonych  pisemnie  oraz  ustnie  do  protokołu,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843.; dalej: „Pzp” 

lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie  zostało  wniesione  do 

Prez

esa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  23  stycznia  2020  roku  wobec  zapisów  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej w  dniu 13 stycznia 2020 r.  


Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  przekazał  w  ustawowym  terminie  kopię  odwołania 

Zamawiającemu,  co  zostało  potwierdzone  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestnika 

postępowania.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

Izba  stwierdziła  także  skuteczność  wniesionego  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  Zgłoszenie  przystąpienia  nastąpiło  z 

zachowaniem  terminu  określonego  w  art.  185  ust.  2  Pzp.  Kopia  przystąpienia  została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu  –  co  również  zostało  potwierdzone  na 

posiedzeniu 

z udziałem stron i uczestnika postępowania.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  przedmiotowej  sprawie  złożoną  

do  akt  sprawy,  odpowiedź  na  odwołanie,  pismo  procesowe  Przystępującego  po  stronie 

Za

mawiającego,  dowody  złożone  w  sprawie  a  także  stanowiska  i  oświadczenia  Stron 

złożone ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu.  

Izba ustaliła i zważyła: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne  oraz  orzekając  w  granicach  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu  w  zakresie 

niepodlegającym odrzuceniu, Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  że  spór  objęty  odwołaniem  nie  dotyczył  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  prawa  zamówień  publicznych  przy  określaniu  przedmiotu 

zamówienia.  Zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  odnoszą  się  do  ustanowionych  w  SIWZ 

kryteriów  oceny  ofert,  które  według  Odwołującego  utrudniają  zachowanie  uczciwej 

konkurencji i naruszają zasady równego traktowania wykonawców. Wobec powyższego, Izba 

nie  odniosła  się  do  argumentacji  Odwołującego  popartej  dowodami,  wskazującej  na 

przewagę szczepionki „Prevenar 13” nad szczepionką „Synflorix”.  

Ponadto,  wskazać należy  –  co nie było sporne  między  stronami,  że obie szczepionki  

są bezpieczne i wysoce efektywne wobec serotypów zawartych w szczepionkach i mogą być 

stosowane  w  realizacji  szczepień  przeciwko  pneumokokom.    Ponadto,  w  przedmiotowym 


postępowaniu  obie  szczepionki  mogły  zostać  zaoferowane,  jako  spełniające  wymagania 

Zamawiającego,  przez  co  nie  można  się  zgodzić,  że  Zamawiający  ograniczył  dostęp  

do zamówienia. 

Dodatkowo, 

Izba  wskazuje,  że  nie  należy  do  kompetencji  Izby  oceny  tego,  co  jest 

przedmiotem  danego,  konkretnego 

zamówienia  publicznego.  Izba  nie  może  narzucać 

Zamawiającemu  jaki  produkt  czy  usługę  winien  nabyć,  czy  też  jakie  właściwości  lub  cechy 

produkt czy usługa winny posiadać. Izba nie może również decydować za Zamawiającego, 

które  elementy  przedmiotu  zamówienia  winny  mieć  dla  niego  większe  znaczenie,  a  które 

mniejsze. 

To  Zamawiający  ustala  co  jest  przedmiotem  zamówienia,  kierując  

się  uzasadnionymi  potrzebami  w  odniesieniu  do  celu,  dla  realizacji  którego  wszczyna 

procedurę  udzielenia  zamówienia  publicznego.  Natomiast  zadaniem  Izby  jest  ocena,  

czy  Zamawiający  poprzez  określenie  przedmiotu  zamówienia,  ustanowienie  warunków  i 

zasad  na  jakich  chce 

dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  udzielić  danego, 

konkretnego zamówienia publicznego nie naruszył przepisów Prawa zamówień publicznych. 

Odpowiadając  na  powyższe  pytanie  w  odniesieniu  do  rozpoznawanego  stanu 

faktycznego,  tj.  dokonując  oceny  konstrukcji  kryteriów  oceny  ofert  ustanowionych  w  treści 

SIWZ,  Izba  nie  znalazła  podstaw  aby  uznać,  że  Zamawiający  ustalił  kryterium  oceny  ofert  

w  sposób,  który  utrudnia  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  narusza  zasadę  równego 

traktowania wykonawców. 

Podkreślić należy, iż w przypadku odwołań na treść postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków  Zamówienia  ramy  postępowania  odwoławczego  zakreśla  nie  tylko  wskazanie 

konkretnych  uchybień,  ale  też  oczekiwań  Odwołującego.  Skład  orzekający  podziela 

prezentowany  szeroko w  orzecznictwie  KIO  pogląd,  iż  w  przypadku  zaskarżenia  brzmienia 

treści postanowień SIWZ dalsza kreacja ich treści poza żądaniem wskazanym w odwołaniu, 

winna  doznawać  ograniczeń.  Co  równie  istotne,  stawiane  żądania  w  zakresie  modyfikacji 

postanowień SIWZ powinny prowadzić do eliminacji niezgodności z przepisami ustawy Pzp, 

a  nie  do  udogadniania  warunków  realizacji  zamówienia  wykonawcom  podnoszącym  

te  żądania.  Odwołujący  winien  wykazać,  dlaczego  określona  przez  Zamawiającego  treść 

SIWZ  narusza  przepisy  Pzp,  oraz  wskazać  uzasadnienie  dla  proponowanej  przez  siebie 

modyfikacji, której wprowadzenie doprowadzi do stanu zgodności z przepisami ustawy Pzp. 

Wskazać  należy,  że  kształtowanie  kryteriów  oceny  ofert  należy  do  uprawnień 

Zamawiającego, jako gospodarza postępowania, który ustala je w taki sposób, aby dokonać  

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  czyli  takiej,  która  w  sposób  optymalny  będzie  stanowiła 

zaspokojenie  uzasadnionych  potrzeb  Zamawiającego,  w  oparciu  o    przeznaczenie 

przedmiotu  zamówienia,  a  co  istotne  -  za  najkorzystniejszą  cenę.  Kształt  i  charakter 

kryteriów oceny ofert zdeterminowany jest w szczególności rodzajem zamówienia. 


Odwołujący  powołując  się  na  naruszenie  art.  7  ust.  1  w  związku  z  91  ust.  2  Pzp 

poprzez  ukształtowanie  kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej 

konkurencji 

i  równego  traktowania  wykonawców  winien  wykazać  adekwatny  związek 

przyczynowo-

skutkowy  pomiędzy  ustanowionym  kryterium  oceny  ofert  a  nieuprawnionym 

ograniczenie

m dostępu czy chociażby realnym - nieuzasadnionym czynnikami obiektywnymi 

-  zmniejszeniu  szansy  na  uzyska

nie  przedmiotowego  zamówienia.  Należy  zauważyć,  że 

zawsze w którymś z kryteriów, któryś z wykonawców będzie mógł uzyskać maksymalną ilość 

punktów,  co  nie  jest  jednoznaczne  z  preferowaniem  któregokolwiek  z  wykonawców. 

Przykładowo, wykonawca którego cena jest najniższa uzyska maksymalną ilość punktów w 

kryterium  „cena”,  wykonawca  oferujący  najdłuższy  okres  gwarancji  uzyska  najwyższą  ilość 

punktów  w  kryterium  „okres  gwarancji”,  wykonawca  oferujący  najkrótszy  termin  realizacji 

uzyska 

maksymalna  ilość  punktów  w  kryterium  „termin  realizacji”,  a  wykonawca  oferujący 

przedmiot  zmówienia  o  najwyższej  jakości  uzyska  najwyższą  ilość  punktów  w  kryterium 

„jakość”.  Okoliczności  takie  wynikają  z  konkurencji  mającej  miejsce  na  rynku  a  ich 

przenie

sienie na  grunt  zamówień  publicznych świadczy  o zachowaniu uczciwej  konkurencji 

wśród  wykonawców,  którzy  ubiegając  się  o  zamówienie  mogą  między  sobą  konkurować, 

starając się zaoferować jak najkorzystniejsze warunki oceniane poprzez kryteria oceny.  Nie 

można  również  się  zgodzić,  że  kryteria  oceny  ofert  ustanowione  przez  Zamawiającego 

naruszają  zasadę  równego  traktowania  wykonawców.  Rolą  kryteriów  oceny  ofert  nie  jest 

gwarantowanie  równej  pozycji  wykonawców,  lecz  urealnienie  konkurencji  pomiędzy 

wykonawcami

.  Gdyby  pozycja  wykonawców  miała  być  równa,  wówczas  to  iluzoryczne  i  w 

zasadzie bezprzedmiotowe byłyby pozacenowe kryteria oceny ofert.   

W konsekwencji, kryteria prowadzą do wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. takiej która  

w określonych realiach ekonomicznych zrealizuje zamówienie w sposób optymalny. 

Kryteriów  oceny  ofert  nie  należy  rozpatrywać  z  perspektywy  konkretnego  wykonawcy  Iecz  

z  perspektywy  Z

amawiającego,  bowiem  ich  celem  jest  wybór  oferty  najkorzystniejszej. 

Istotne jest natomiast, aby określenie kryteriów oceny ofert nie naruszało przepisów i zasad 

obowiązujących w Pzp. 

Nie można zarzucić Zamawiającemu, że poprzez ustalenie kryterium ceny na poziomie 

60% preferuje tylko jednego dostawcę, ograniczając możliwość uzyskania zamówienia przez 

innych  wykonawców. Wskazać  należy,  że  kryterium  ceny  nie  stanowiło  jedynego  elementu 

decydującego o wyborze oferty, a ponadto, Zamawiający ustanowił drugie kryterium - jakość, 

w ramach którego Odwołujący uzyskuje przewagę. 

Ust

anowienie  dwóch  różnych  kryteriów  oceny  ofert,  na  zbliżonym  poziomie,  potwierdza  

że  działania  Zamawiającemu  służą  zachowaniu  uczciwej  konkurencji,  bowiem  wykonawca 

oferujący  produkt  o wyższej  jakości,  uzyska przewagę punktową  w  ramach tego kryterium.  


Jak 

wykazał  Odwołujący,  w  ramach  kryterium  „jakość”  to  właśnie  On  zawsze  uzyskiwał 

przewagę punktową. 

Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  Pzp 

strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  

są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki 

prawne.  Dowody 

na  poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej 

strony 

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia 

rozprawy. 

Odwołujący  kwestionuje  wagi  punktowe  nadane  przez  Zamawiającego 

poszczególnym 

kryteriom, 

jednakże 

nie 

wskazuje 

obiektywnych 

okoliczności 

potwierdzających z czego wywodzi, że kryteria oceny ofert należy ustanowić zgodnie z jego 

żądaniami, nie podaje jakichkolwiek wyliczeń czy dowodów potwierdzających słuszność jego 

żądań, wskazując jedynie że oferuje produkt lepszy i jednocześnie droższy.  

Sam fakt oferowania produktu droższego nie może stanowić argumentu do obniżenia przez 

zamawiającego kryterium ceny. 

Podkreślenia wymaga, że Odwołujący nie podjął żadnej próby  wykazania, że zaoferowanie 

przez  niego  ceny  niższej  nie  jest  możliwe.  Z  wyliczeń,  symulacji  przedstawionych  podczas 

rozprawy  przez  Przystępującego  wynikało,  że  dla  uzyskania  przewagi  w  ogólnej  punktacji 

wystarczającym  będzie  niewielkie  obniżenie  ceny  przez  Odwołującego.  Odwołujący  

nie przedstawił jednakże argumentu przeciwnego, z którego wynikałoby, że nie jest w stanie 

obniżyć ceny.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnym, w którym to wykonawcy ubiegający 

się o jego realizację składają oferty, które między sobą konkurują, m.in. ceną. 

Kryterium  ceny  (lub  kosztu),  jest  obligatoryjnym  elementem  oceny  ofert,  nie  można  

jej  pominąć  w  ocenie  ofert,  co  potwierdza,  że  cena  jest  istotna  zawsze.  Natomiast  waga, 

którą  przypisuje jej  Zamawiający uzależniona jest okoliczności konkretnego zamówienia. 

Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  obiektywnych  argumentów,  uzasadniającej  dlaczego 

waga  kryterium  ceny  winna  zostać  obniżona,  dlaczego  jej  znaczenie  dla  Zamawiającego 

winno  być  mniejsze,  a    skoncentrował  się  na  jedynie  na  postulacie  modyfikacji  kryteriów 

oceny  ofert  w    sposób  korzystny  dla  oferowanej  przez  siebie  szczepionki.  Izba  nie 

uwzględniła  dowodów  złożonych  przez  Odwołującego  –  Analizy  ekonomicznej  i  Analizy 

wpływu na budżet przy zastosowaniu szczepionki Prevenar 13, wykazujących przewidywane 

oszczędności, wskazując, że opracowanie to powstało na zlecenie Odwołującego.  

Dodać należy również, że Odwołujący nie wykazał  dlaczego oferta wybrana zgodnie  

z  kryteriami  i  ich  wagą  żądanymi  w  odwołaniu  będzie  dla  Zamawiającego  najbardziej 

adekwatna w stosunku do jego uzasadnionych potrzeb. 

Natomiast Zamawiający wyjaśnił kwestie istotności „ceny” jako kryterium wyboru ofert, która  

w sposób bezpośredni przekłada się na ilość możliwych do nabycia szczepionek, w ramach 

posiadanego budżetu. 


Odnosząc  się  do  kryterium  „jakość”  Odwołujący  nie  przedstawił  również  żadnych 

obiektywnych  argumentów  wskazującej,  dlaczego Zamawiający  winien  zmienić  w  kryterium 

„jakość”,  wagę  punktową  za  poszczególne  serotypy.  Odwołujący  winien  również  wykazać  

z    czego  wywodzi

,  że  kryterium  „jakość”  ustalone  na  dotychczasowym  poziomie  i  przy 

okre

ślonym sposobie punktacji jest niewłaściwe, niewystarczające dla prawidłowej realizacji 

zamówienia i celu, który winien zostać osiągnięty. Winien wykazać, że istnieją uzasadnione, 

obiektywne 

podstawy  do  zmiany  dotychczas  ustalonych  wag  kryteriów  oceny  ofert. 

Tymczasem,  Odwołujący  poza  podnoszeniem  walorów  oferowanego  produktu,  nie  potrafił 

przedstawić argumentów, odnoszących się do nieprawidłowości po stronie Zamawiającego, 

przy kształtowaniu kryterium „jakość”.  

Odwołujący  proponuje  zwiększenie  wagi  punktowej  w  ramach  kryterium  „jakość”,  

a  podkreślenia  wymaga,  że  w  ramach  tego  kryterium  Odwołujący  dotychczas  uzyskiwał 

przewagę punktową, i którą najprawdopodobniej uzyska składając ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu.  

Reasumując,  oceniając  sposób  ukształtowania  kryteriów  oceny  ofert  Izba  nie  stwierdziła,  

aby    Zamawiający  określił  je  w  sposób  nieprawidłowy,  a  Odwołujący  nie  wykazał,  

nie udowodnił że prowadzą one do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji i naruszenia 

równego traktowania wykonawców. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

O kos

ztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz       

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 rozporządzenia  

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania  

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

……………………………… 


wiper-pixel