KIO 1230/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

sygn. akt: KIO 1230/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Członkowie: 

Ernest Klauziński 

Marek Koleśnikow 

Protokolant: 

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawny

m  z  udziałem  stron  postępowania  odwoławczego 

w dniu  7  lipca  2020  r.  w  Warszawie  o

dwołania  wniesionego  do  Prezesa Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4  czerwca  2020  r.  przez  Odwołującego  –  Instytut  Techniczny  Wojsk 

Lotniczych  w Warszawie,  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  – 

Skarb 

Państwa  –  Inspektorat Uzbrojenia  w  Warszawie,  przy  udziale  wykonawcy 

ASSECO Poland S.A. z 

siedzibą w Rzeszowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

odrzucić odwołanie; 

kosztami  postępowania  odwoławczego  obciążyć  Odwołującego  i  zaliczyć  w  poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000,00  zł  (słownie: piętnaście  tysięcy 

złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie do tr

eści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………………….. 

Członkowie: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 


Sygn. akt KIO 1230/20 

Uzasadnienie 

Skarb  Państwa  –  Inspektorat  Uzbrojenia  w  Warszawie  (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi,  na  pod

stawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986

),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  negocjacji  z  ogłoszeniem  na  dostawę  bezzałogowych 

systemów powietrznych (BSP) klasy mikro”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej z 4 grudnia 2018 r., pod nr. 2018/S 233-533641. 

25  maja  2020 

r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

Postępowaniu,  za  którą  uznał  ofertę  wykonawcy  Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą 

w Rzeszowie 

(dalej „Wykonawca A”). 

4  czerwca  2020  r.  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  (dalej  „Izba”  lub  „KIO”) 

wpłynęło  odwołanie  wykonawcy  Instytutu  Technicznego  Wojsk  Lotniczych  w Warszawie, 

którym  zaskarżono  czynność  polegającą  na  nieuprawnionym  wezwaniu  uczestników 

P

ostępowania do ponownego przeprowadzenia sprawdzeń weryfikacyjnych, co doprowadziło 

do wyboru oferty Wykonawcy A jako najkorzystniejszej oraz zaniechaniu oceny ofert zgodnie 

z Pzp, co w konsekwencji powinno skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy A. 

Zamawiającemu zarzucono: 

1.  nieuprawnione 

wezwanie  wykon

awców  do  powtórnego  przeprowadzenia 

sprawdzeń weryfikacyjnych bez skutecznego wskazania podstawy prawnej takiego 

żądania,  co  mogło  prowadzić  do  złożenia  „nowej”  oferty  oraz  zaniechania 

wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 1 

Pzp; 

2.  naruszenie  art.  87  ust  1  Pzp

,  polegające  na  niedopuszczalnym  prowadzeniu 

między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  A  negocjacji,  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 


3.  naruszenie  art.  25  i  26  Pzp  przez  niezgodne  z  przepisami  ustawy  wzywanie 

uczestników 

Postępowania 

do 

złożenia 

sprawozdań 

powtórnego 

przeprowadzenia  sprawdzeń  weryfikacyjnych  pomimo  bezspornych  okoliczności, 

że  przywołany  dokument  jest  kwalifikowanym  dokumentem  przedmiotowym, 

tj. stanowi  kryterium  o

ceny  ofert  i  jako  taki  stanowi  treść  oferty  oraz, 

że Zamawiający  nie  przewidział  możliwości  wzywania  do  ponownego  składania 

tego  dokumentu  ani  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  ani  w  SIWZ,  zaś  przywołany 

dokument  nie  został  wskazany  w  katalogu  §  13  ust.  1  rozporządzenia 

Ministra 

Rozwoju  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

z

amawiający  od  wykonawcy  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  z  dnia 

26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

, zwanego dalej „Rozporządzeniem”; 

4.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  87  ust  1  Pzp  przez  jego 

niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy A, mimo 

że jej treść 

nie odpowiada treści SIWZ; 

5.  naruszenie art. 131l ust.1 pkt 1 w zw. z art. 131k Pzp przez jego niezastosowanie 

i zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  A,  mimo  negatywnego  wyniku 

sprawdzeń weryfikacyjnych oferowanych przez tego wykonawcę zestawu; 

6.  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  jego  niezastosowanie,  p

rzejawiające  się 

w prowadzeniu  P

ostępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej 

konk

urencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  oraz  niezgodne  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości; 

7.  naruszenie  art.  7  ust.  3  Pzp  przez  jego  nieza

stosowanie,  przejawiające  się 

możliwości  udzielenia  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  niezgodnie 

z przepisami Pzp; 

8.  naruszenie  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  131k  Pzp  przez  jego  niezastosowanie, 

przejawiające  się  w  niewybraniu  najkorzystniejszej  oferty  na  podstawie  kryteriów 

oceny ofert określonych w SIWZ. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  odrzucenie  na 

podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  Pzp  argumentując,  że  ze  względu  na  wartość  zamówienia 

odwołanie  przysługiwało  od  każdej  czynności  Zamawiającego.  Podkreślił,  że  wezwanie  do 

przygotowania  i  ponownego  przeprowadzenia  sprawdzeń  weryfikacyjnych,  stanowiące 

podstawę  odwołania,  przekazane  zostało  wszystkim  uczestnikom  Postępowania  w  dniu 

6 maja 2020 r. 

za pośrednictwem operatora pocztowego oraz przy użyciu faksu. W terminie 


określonym  w  art.  182  ust.  1  pkt  1  Pzp,  tj.  do  dnia  18.05.2020  r.  Odwołujący  nie  wniósł 

odwołania  na  powyższą  czynność  Zamawiającego  do  czego  miał  prawo  na  podstawie 

art. 180 ust. 1 Pzp. W konsekwencji o

dwołanie należy uznać za spóźnione, tj. wniesione po 

upływie terminu określonego w Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca  A,  który  poparł  wniosek  Zamawiającego  o  odrzucenie  odwołania.  Izba, 

wobec 

spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienie  przesłanek  z  art.  185  ust.  2  Pzp, 

postanowiła  o  dopuszczeniu  Wykonawcy  A  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym 

charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego. 

Izba  ustaliła,  że  14  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty 

Wykonawcy 

A, a następnie, w dniu 28 kwietnia 2020 r., wybór ten unieważnił i przystąpił do 

ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

sprawdzeń  weryfikacyjnych,  o  których  mowa 

części  XXIV  ust.  6  SIWZ,  o  czym  poinformował  Odwołującego  i  Wykonawcę  A  pismem 

z 28 kwietnia 2020 r.  

Następnie,  6  maja  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  i  Wykonawcę  A  do 

powtórzenia  sprawdzeń  weryfikacyjnych,  w  których  Zamawiający  stwierdził  niedopatrzenia 

w t

rakcie ich realizacji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

W  dniu  13  maja 

2020  r.  przeprowadzono  powtórzone  sprawdzenia  weryfikacyjne 

Wykonawcą  A,  natomiast  Odwołujący  –  pismem  z  8  maja  2020  r.  – 

poinformował Zamawiającego,  że  „nie  widzi  zasadności  merytorycznej  ani  podstawy 

formalno-prawnej 

wezwania 

na 

obecny

m  etapie  postępowania  Wykonawcy  do 

przygotowania i ponownego przeprowadze

nia sprawdzeń weryfikacyjnych”. 

25 maja 2020 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty Wykonawcy A. 

Izba zważyła, że odwołanie podlega odrzuceniu, jako wniesione po upływie terminu 

określonego w Pzp, tj. na podstawie przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

Zauważyć  należy,  że  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

wartości  powyżej  tzw.  progów  unijnych  (wartości  przekraczającej  kwoty  określone 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp), w przeciwieństwie do postępowań 

o  wartości  niższej  od  tych  progów,  ustawodawca  nie  przewidział  zamkniętego  katalogu 

czynności, od których można złożyć odwołanie (por. przepis art. 180 ust. 2 Pzp). Oznacza to, 


że  co  do  zasady  dopuszczalne  jest  zaskarżenie każdej  czynności  zamawiającego,  o  której 

wykonawca  został  poinformowany  lub  o  której  wykonawca  uzyskał  wiadomość  lub  przy 

zachowaniu  należytej  staranności  mógł  uzyskać  wiadomość.  Terminy  na  skorzystanie  ze 

środków  ochrony  prawnej  w  powyższych  okolicznościach  określają,  odpowiednio, 

przepisy art.  182  ust.  1  pkt  1  i  3  Pzp.  Co  istotne,  termi

ny  te  mają  charakter  zawity, 

co 

oznacza  że  po  ich  bezskutecznym  upływie  wykonawca  bezpowrotnie  traci  możliwość 

wzruszenia czynności zamawiającego, które godzą w jego interesy. 

Systematyka  odwołania  wskazuje,  że  punktem  wyjścia  do  zaskarżenia  czynności 

Zamawiającego polegającej na powtórnym wyborze oferty Wykonawcy A było wezwanie do 

powtórzenia  sprawdzeń  weryfikacyjnych  otrzymane  przez  wykonawców  biorących  udział 

Postępowaniu  w  dniu  6  maja  2020  r.  Ergo  przy  uwzględnieniu  10-dniowego  terminu 

wynikającego z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz zasady wynikającej z art. 185 ust. 8 Pzp koniec 

terminu  na  wniesienie  odwołania  od  tej  czynności  Zamawiającego  przypadał  na  dzień 

maja  2020  r.,  podczas  gdy  Odwołujący  skorzystał  ze  środka  ochrony  prawnej  dopiero 

4 czerwca  2020  r. 

Do  tego  czasu  Odwołujący  ograniczał  się  do  prowadzenia 

Zamawiającym  pisemnej  polemiki  w  przedmiocie  zasadności  powtórzenia  sprawdzeń 

weryfikacyjnych. 

Pozostałe  zarzuty  odwołania  związane  z  samym  przebiegiem  powtórzonych 

sprawdzeń weryfikacyjnych z udziałem Wykonawcy A i wyborem jego oferty stanowiły li tylko 

konsekwencję  podjęcia  przez  Zamawiającego  czynności,  której  –  jak  wspomniano  – 

termin 

zaskarżenia  upłynął  bezskutecznie.  Tym  samym  Izba  uznała,  że  także  i  w  tym 

zakresie  twierdzenia  i  żądania  Odwołującego  są  spóźnione.  Wniosek  taki  uzasadnia 

dodatkowo okoliczność, na którą zwrócił uwagę Wykonawca A w zgłoszonym przystąpieniu, 

że zarzuty dotyczące rzekomo przebiegu powtórzonych sprawdzeń weryfikacyjnych odnoszą 

się  de  facto  do  oceny  pierwotnie  przeprowadzonych  testów,  którą  Zamawiający  wyraził 

protokole  sprawdzeń  weryfikacyjnych  oraz  informacji  o  wyniku  sprawdzeń  z  dnia 

14 kwietnia 2020 r. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w pkt 1 sentencji postanowienia. 


O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji postanowienia) Izba orzekła 

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 972 j.t.).  

Przewodniczący: …………………………………….. 

Członkowie: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 


wiper-pixel