KIO 1229/20 WYROK dnia 14 sierpnia 2020 r.

Data: 9 września 2020

Sygn. akt KIO 1229/20 

WYROK 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Rafał Komoń  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 

sierpnia 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 czerwca 2020 r. przez wykonawcę 

FOXMET 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Uniwe

rsytet Jagielloński – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża FOXMET Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  FOXMET  Spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j

.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 1229/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Uniwersytet  Jagielloński  –  Collegium  Medicum  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wyłonienie  wykonawcy  prac  budowlanych  pn. 

„Zaprojektowanie,  rozbiórka  i  nadzór  nad  wyburzeniem  metodą  wybuchową  budynku 

Akademika  „C”  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  –  Collegium  Medicum  w  Krakowie,  przy  

ul.  Badurskiego  13”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  24  lutego  2020  r.  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod numerem 515663

. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący – FOXMET Sp. z o.o. wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  26  ust.  4  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pk

t  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

zaniechanie zwrócenia się do Odwołującego z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów złożonych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  powziął  wątpliwości  do  co  treści  „Pisemnego 

zobowiązania” podmiotu K. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAJOR K. 

D. 

do  oddania  do  dyspozycji  Odwołującego  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wykluczenie 

Odwołującego  z  postępowania,  podczas  gdy  Odwołujący  potwierdził  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu, 

3. art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez uznanie oferty Odwołującego 

za od

rzuconą w sytuacji, w której Odwołujący nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

4.  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  unieważnienie 

postępowania,  podczas  gdy  cena  oferty  Odwołującego  nie  przewyższa  kwoty,  którą 

Zamawiający zamierza i ma możliwość przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

2. unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty 

za odrz

uconą, 


3.  zwrócenia  się  do  Odwołującego  z  wezwaniem  do  wyjaśnienia  treści  „Pisemnego 

zobowiązania”  K.  D.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  MAJOR  K.  D.  do 

oddania  do  dyspozycji  Odwołującego  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia, w odniesieniu do okresu udziału tego podmiotu przy realizacji zamówienia, 

4.  powtórzenia  czynności  oceny  ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  udziałem  oferty 

Odwołującego. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  zamówienie  obejmuje  m.in.  wykonanie 

robót  rozbiórkowych  metodą  wybuchową  („strzałową”),  zatem  Zamawiający  w  punkcie  5. 

podpunkt  1.3.1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  zakresie  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  w  części  dotyczącej  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

pozwalającej na realizację zamówienia, sformułował wymóg dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj. 

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

z  użyciem  materiałów  wybuchowych  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  zamówienia  oraz 

posiadającą  doświadczenie  polegające  na  należytym  zrealizowaniu  jednego  zadania 

obejmującego  zaprojektowanie  i  kierowanie  robotami  wyburzeniowymi  metodą  strzałową 

budynku wysokiego, 

b) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  w  zakresie 

niezbędnym  do  realizacji  zamówienia  oraz  posiadającą  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie 

liczone od dnia uzyskania upra

wnień i doświadczenie w zakresie kierowania dwiema robotami 

budowlanych związanymi z całkowitą rozbiórką budynków, 

c)  jedną  osobą  nadzorującą,  posiadającą  aktualne  zaświadczenie  potwierdzające 

przygotowanie  zawodowe  do  wykonywania  prac  związanych  z  dostępem  do  materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym 

na  stanowisku  nadzoru,  oraz  posiadającą  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie  w  zakresie 

nadzorowania  dwóch  robót  budowlanych  związanych  z  wyburzeniem  metodą  wybuchową 

budynku wysokiego, 

d)  dwoma  wykwalifikowanymi  pracownikami  strzałowymi  posiadającymi  aktualne 

zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania prac związanych z 

dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

W punkcie 5. ppkt 1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający pouczył, iż 

wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy 


udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu 

podstawy  wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  13-22  ustawy.  

W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 

wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Dodatkow

o,  jak  wynika  z  treści  postanowień  punktu  13.  ppkt  2.  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  doświadczenie  projektanta,  tj.  osoby  z  uprawnieniami  do 

projektowania  i  kierowania  robotami  budowlanymi  z  użyciem  materiałów  wybuchowych, 

stanowi jedno z kryt

eriów oceny ofert. 

Spośród pięciu ofert złożonych w postępowaniu, wszyscy wykonawcy bazowali na tej samej 

osobie  z  uprawnieniami  do  projektowania  i  kierowania  robotami  budowlanymi  z  użyciem 

materiałów wybuchowych, oświadczając, że na potrzeby wykonania zamówienia zaangażują 

mgr. inż. K. D. i załączyli do swoich ofert „Pisemne zobowiązanie” tego podmiotu do oddania 

im  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu 

zamówienia, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe wynika 

ze specyfiki branży robót wyburzeniowych, gdzie na rynku działa wiele wyspecjalizowanych 

podmiotów wykonujących rozbiórki metodą mechaniczną, lecz niewiele posiada uprawnienia 

do wykorzystywania materiałów wybuchowych do rozbiórki obiektów budowlanych. 

Odwołujący  załączył  do  oferty  oświadczenie,  złożone  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy 

Prawo zamówień publicznych, z którego wynika, że w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w  postępowaniu  polega na  zasobach  podmiotu  MAJOR  K.  D.  w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej 

– osoby zdolne do wykonania zamówienia. Jednocześnie, z wykazu 

podwykonawców  załączonego  do  oferty  Odwołującego  wynika,  że  MAJOR  K.  D.  weźmie 

udział  w  realizacji  zamówienia  w  części  obejmującej  opracowanie  projektu  rozbiórki, 

wykonanie  robót  rozbiórkowych  metodą  wybuchową.  Ponadto  do  oferty  Odwołującego 

załączono  „Pisemne  zobowiązanie”  firmy  MAJOR  K.  D.  do  oddania  do  dyspozycji 

Odwołującego niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

zgodnie 

art. 

22a 

ust. 

ustawy 

Prawo 

zamówień 

publicznych.  

W  punkcie  1.  zobowiązania  (zakres  zasobów  dostępnych  wykonawcy)  wpisano:  „wiedza, 

doświadczenie,  referencje,  osoby  zdolne  do  wykonania  zadania,  w  tym  wymagane  przez 

Zamawiającego”.  W  punkcie  2.  zobowiązania  określono  sposób  wykorzystania 

udostępnionych  zasobów  przez  Odwołującego  przy  wykonywaniu  zamówienia:  „Projekt, 

kierowanie  i  nadzór  nad  pracami  strzałowymi,  wyburzenie  obiektu  metodą  strzałową”. 

Wyjaśniając 

charakter 

stosunku, 

jaki 

będzie 

łączył 

firmę 

MAJOR 

K. 

D.  

z  Odwołującym  wskazano:  „Umowa  na  projekt,  kierownictwo,  nadzór  i  wyburzenia  metodą 


strzałową”. W punkcie 4. zobowiązania (zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia) 

podano: „opracowanie projektu rozbiórki, wykonanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 

Od dnia podpisania umowy przez około 3 miesiące”. Zobowiązanie opatrzono datą 9 marca 

2020 r. 

W toku czynności badania i oceny ofert, pismem z 21 kwietnia 2020 r., Zamawiający zwrócił 

się  do  Odwołującego  z  wezwaniem  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  do  uzupełnienia  złożonych  oświadczeń  i  dokumentów,  potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie opisanym w punkcie 5. ppkt 1.3.1 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  którym  Zamawiający  wskazał,  że  

z  przedstawionych  wraz  z  ofertą  oświadczeń  i  dokumentów  nie  wynika  w  sposób 

jednoznaczny, w jakim zakresie podmiot, na którego zasoby powołuje się Odwołujący, będzie 

odpowiedzialny  za  realizację  zamówienia,  tj.  zgodnie  z  punktem  5.  ppkt  1.3.1,  zatem  czy 

będzie  to:  a)  osoba  posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  i  kierowania  robotami 

budowlanymi,  b)  osoba  pełniąca  funkcję  kierownika  budowy,  c)  osoba  nadzorująca,  

d)  pracownik  strzałowy.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  poprosił  o  uzupełnienie 

załączonych  do  oferty  oświadczeń  w  taki  sposób,  aby  w  sposób  spójny  i  jednoznaczny 

wskazywały,  jakie  funkcje  i  czynności  będzie  pełnił  i  podejmował  pan  K.  D.  

i  przez  okres  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  czyli  w  jakiej  formie,  jakie  czynności  

i  przez  jaki  czas,  mając  jednocześnie  na  uwadze  postawiony  przez  Zamawiającego  zakaz 

łączenia funkcji osób skierowanych do realizacji zamówienia, a wskazanych w punkcie 5. ppkt 

1.3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  odpowiedzi

,  pismem  z  22  kwietnia  2020  r.,  Odwołujący  złożył  wyjaśnienia,  w  których 

sprecyzował,  iż  podwykonawca  MAJOR  K.  D.  udostępni  następujących  pracowników:  a) 

osobę  posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  i  kierowania  robotami  budowlanymi  z 

użyciem  materiałów  wybuchowych  (K.  D.),  b)  osobę  nadzorującą,  c)  dwóch  pracowników 

strzałowych  oraz  załączył  m.in.  dokumenty  potwierdzające  posiadanie  wymaganych 

uprawnień przez wyżej wymienione osoby oraz zaktualizowane (opatrzone datą 22 kwietnia 

2020 r.) „Pisemne zobowiązanie” K. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

MAJOR  K.  D. 

do  oddania  do  dyspozycji  Odwołującego  niezbędnych  zasobów  na  okres 

korzystania  z  nich  przy  wykonaniu  zamówienia,  zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych.  Składając  zmodyfikowane  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego 

Odwołujący miał na względzie zastrzeżenia zasygnalizowane przez Zamawiającego w treści 

wezwania do uzupełnienia dokumentów, w szczególności, w punkcie 1. zobowiązania (zakres 

zasobów  dostępnych  wykonawcy)  doprecyzowano  nazwiska  osób  oddanych  do  dyspozycji 

Odwołującego,  

w punkcie 3. wyjaśniono charakter stosunku, jaki będzie łączył ten podmiot z Odwołującym: 

„Umowa  na  podwykonawstwo  z  zakresie  wykonania  dokumentacji  projektowej,  kierowanie  


i  nadzór  nad  pracami  oraz  wyburzenia  obiektu  metodą  strzałową”. W  porównaniu  do  treści 

„Pisemnego zobowiązania” z 9 marca 2020 r. zmianie nie uległa treść punktów 2. i 4., co do 

których Zamawiający nie zgłaszał zastrzeżeń w wezwaniu z 21 kwietnia 2020 r. 

Następnie  Zamawiający  zawiadomił  Odwołującego  o  unieważnieniu  postępowania  oraz 

wykluczeniu  go  z  postępowania  i  uznaniu  jego  oferty  za  odrzuconą.  Uzasadniając 

unieważnienie  postępowania  Zamawiający  poinformował,  iż  z  uwagi  na  zaistnienie 

okoliczności,  które  wypełniają  dyspozycję  wynikającą  z  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  unieważnienia  postępowania, 

ponieważ  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  i  ma 

możliwość przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.499.484,64 zł brutto, przy czym 

cena oferty Odwołującego wynosi 1.215.117,00 zł brutto. Jako podstawę prawną wykluczenia 

Odwołującego  Zamawiający  wskazał  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  będąc  błędnie  przekonanym,  iż  Odwołujący  nie  wykazał  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu. Zamawiający wskazał, że podczas badania i oceny oferty złożonej 

przez  Odwołującego  stwierdził,  iż  Odwołujący  nie  potwierdził  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie posiadania zdolności  technicznej  lub  zawodowej  pozwalającej  na 

realizację  zamówienia,  a  dotyczącej  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia,  ponieważ  ze  złożonych  dokumentów  i  oświadczeń  nie  wynikało  to  w  sposób 

jasny,  precyzyjny  i  bezsprzeczny.  Odnosząc  się  do  treści  uzupełnionego  zobowiązania  do 

oddania do dyspozycji Odwołującego niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia Zamawiający wskazał, iż określony przez firmę MAJOR K. D. „termin 

około 3 miesiące” jest terminem niewystarczającym do realizacji zamówienia, bowiem zgodnie 

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu termin 

ten  wynosi  12  miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy.  Ponadto  Zamawiający  powołał  się  na 

postanowienia 

wzoru 

umowy,  

w k

tórych opisał w sposób szczegółowy etapy i poszczególne terminy realizacji zamówienia, 

tj.:  a)  Etap  I 

–  opracowanie  dokumentacji  projektowej  koniecznej  do  uzyskania  decyzji 

zatwierdzającej  projekt  budowlany  i  udzielającej  pozwolenia  na  rozbiórkę  i  przekazanie 

Zamawiającemu do uzgodnienia, o którym mowa w § 4 nin. umowy – w terminie do 3 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy, b)  Etap II 

– uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę – w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy,  c)  Etap  III 

–  opracowanie  projektu  wykonawczego  oraz  innych  dokumentów  i 

opracowań  wskazanych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  i  umowie  poprzedzających  rozpoczęcie  robót  budowlanych  –  w  terminie  do  7 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, d) Etap IV – wykonanie wszystkich robót demontażowych, 

rozbiórkowych, porządkujących i naprawczych – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. Zamawiający wyjaśnił, iż w związku z faktem, że Odwołujący powołuje się na zasoby 


podmiotu  trzeciego  w  zakresie  wiedzy,  doświadczenia  oraz  osób  zdolnych  do  realizacji 

zamówienia,  takich  jak  projektant  i  kierownik  robót,  osoby  nadzorujące  oraz  dwóch 

pracowników  strzałowych,  niewątpliwym  jest,  iż  oddanie  do  dyspozycji  przez  inny  podmiot 

powyższych osób, które realizować będą kluczowe aspekty przedmiotu zamówienia, nastąpi 

na czas dłuższy niż trzy miesiące od dnia podpisania umowy, bowiem czynności dokonywane 

przez  wskazane  osoby  dokonywane  będą  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia,  tj.  12 

miesięcy.  

Z  powyższego  fragmentu  można  wywnioskować,  że  Zamawiający  uznał,  iż  oddanie  do 

dyspozycji Odwołującemu przez K. D. osób zdolnych do wykonania zamówienia nastąpi na 

czas dłuższy niż trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Takiej konstatacji przeczy jednak 

decyzja  Zamawiającego  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania,  jak  również  dalsza 

część uzasadnienia, gdzie Zamawiający oznajmił, iż jego zdaniem Odwołujący nie potwierdził 

spełniania warunku  udziału w  postępowaniu w  zakresie zdolności technicznej  i  zawodowej, 

dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ponieważ powołany 

w złożonej ofercie podmiot trzeci udostępnił wykonawcy zasoby ludzkie w ramach realizacji 

zamówienia  jedynie  na  okres  około  3  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy,  co  w  ocenie 

Zamawiającego jest czasem nierealnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  4  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  Odwołujący  wskazał  na  uchybienie  Zamawiającego  polegające  na 

zaniechaniu zwrócenia się z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 

dokumentów złożonych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w sytuacji, gdy powziął wątpliwości do co treści zobowiązania firmy MAJOR K. D. do oddania 

do  dyspozycji  Odwołującego  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy 

wykonaniu zamówienia. Badanie ofert jest czynnością leżącą po stronie zamawiającego. W 

sytuacji, gdy w toku wykonywania tych czynności zamawiający poweźmie wątpliwości, które 

wymagają  stosownych  wyjaśnień  lub  dodatkowych  uzupełnień,  takich  wyjaśnień  lub 

uzupełnień powinien zażądać. Obowiązkiem zamawiającego jest skierowanie do wykonawcy, 

który  złożył  oświadczenia  lub  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień,  w  każdym  przypadku,  gdy 

oświadczenia  te  lub  dokumenty  z  jakichkolwiek  względów  są  dla  zamawiającego  niejasne, 

budzą wątpliwości, przy czym brak jest jakichkolwiek innych przesłanek skierowania wezwania 

innych  niż  wątpliwości  zamawiającego.  Obowiązek  skierowania  takiego  wezwania  oznacza 

jednocześnie obowiązek uwzględnienia przez zamawiającego w toku badania spełniania przez 

wykonawcę 

warunku 

udziału  

w postępowaniu informacji pozyskanych w wyniku takiego wezwania. Stanowisko przeciwne 

oznaczałoby  pozbawienie  wykonawcy  prawa  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  


w  pos

tępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób  gwarantowany  mu 

przepisami  prawa  (wyrok  KIO  2690/17).  Jakkolwiek  z  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy 

Prawo zamówień publicznych wynika, że obowiązek wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu spoczywa na wykonawcy, to jednak nie może być interpretowany w sposób 

dosłowny. Nawet jeśli z przedstawionych przez wykonawcę dokumentów nie wynika wprost, 

że spełnia przewidziane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, nie oznacza 

to,  że  zamawiający  zwolniony  jest  z  obowiązku  badania  tej  kwestii  (wyrok  KIO  1927/17). 

Zamawiający  ma  obowiązek  wzywać  wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, jeśli ma co do nich wątpliwości, przy czym o wyjaśnienia te może 

zwracać się wielokrotnie, aż do uzyskania jasnego obrazu sytuacji. Zamawiający nie jest w 

tym zakresie w żaden sposób ograniczony, a jeśli rozpoczął procedurę wyjaśnień, powinien 

doprowadzić  ją  do  końca.  Pozwala  to  zapobiec  sytuacji,  w  której  z  powodu  istniejących 

wątpliwości, zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który spełnia warunki udziału 

w postępowaniu czy odrzucenia oferty, która zaspokaja jego potrzeby (wyrok KIO 1376/16). 

Celem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  dokonanie  wyboru  oferty 

wykonawcy  spełniającego  uzasadnione  wymagania  zamawiającego,  a  nie  unieważnienie 

postępowania  pod  pozorem  braku  środków  na  sfinansowanie  zamówienia.  Zdaniem 

Odwołującego, Zamawiający powinien dążyć wszelkimi środkami przewidzianymi w ustawie 

do  pre

cyzyjnego  i  wyczerpującego  zbadania  zdolności  Odwołującego  do  należytego 

wykonania  zamówienia.  Wyjaśnianie  treści  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, jest przydatnym instrumentem oddanym o dyspozycji 

Zamawiającego,  z  którego  powinien  on  skorzystać  przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania. Tymczasem w niniejszej sprawie Zamawiający zrezygnował z 

sięgnięcia po narzędzie przewidziane w art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zakładając  a  priori,  że  Odwołujący  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  

W  wezwaniu  do  uzupełnienia  dokumentów  z  21  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  potrafił 

wyartykułować  towarzyszące  mu  wątpliwości  dotyczące  oświadczeń  lub  dokumentów 

przedłożonych  przez  Odwołującego  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, lecz nie poruszył kwestii związanej z okresem udziału podmiotu trzeciego 

przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający, wzywając wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien podać, 

jakich  oświadczeń,  dokumentów  lub  informacji  od  wykonawcy  oczekuje,  zwłaszcza  

w kontekście wymagań postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Skoro 

Zamawiający  nie  sprecyzował  wyraźnie,  że  domaga  się  sprecyzowania  okresu,  w  jakim 

podmiot trzeci zadeklarował wzięcie udziału w realizacji zamówienia, to nie ma podstaw do 

wyciągania negatywnych konsekwencji wobec Odwołującego. Tym bardziej, że oczekiwania 

Zamawiającego związane z omawianą kwestią pojawiły się po raz pierwszy w uzasadnieniu 


czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania.  W  wezwaniu  z  21  kwietnia  2020  r. 

Zamawiający  nie  wspomniał  o  konieczności  wyjaśnienia  czy  uzupełnienia  zobowiązania  

o elementy związane z okresem udziału tego podmiotu w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Tymczasem Zamawiający  wówczas już miał możliwość zwrócenia uwagi Odwołującemu na 

ewentualne  wątpliwości  z  tym  związane.  Zamawiający  nie  zamanifestował  wobec 

Odwołującego  ewentualnych  zastrzeżeń  związanych  ze  zbyt  krótkim  –  jego  zdaniem  – 

okresem deklarowanego udziału tego podmiotu podczas realizacji zamówienia („przez około 

3  miesiące”).  Obiekcje  dotyczące  udostępnienia  przez  podmiot  trzeci  zasobów  ludzkich  

w ramach realizacji zamówienia jedynie na okres około 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 

(co  w  ocenie  Zamawiającego  jest  czasem  nierealnym  do  zrealizowania  przedmiotu 

zamówienia), zostały ujawnione dopiero w piśmie informującym o wykluczeniu Odwołującego 

z postępowania. 

Skoro  Zamawiający  dokonał  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  w  oparciu  o  tezę, 

zgodnie z którą określony przez firmę MAJOR K. D. termin „około 3 miesiące” jest terminem 

niewystarczającym  do  realizacji  zamówienia,  to  kwestię  tę  powinien  wyjaśnić  

z wykonawcą w drodze zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Odwołujący podkreślił, iż z treści złożonych dokumentów oraz oświadczeń w dostatecznym 

stopniu  wynika,  że  Odwołujący  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  na  potrzeby 

realizacji zamówienia, w tym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zobowiązaniu 

firmy  MAJOR  K.  D. 

z 9 marca 2020 r. określono „zakres i okres udziału przy  wykonywaniu 

za

mówienia”  jako  „opracowanie  projektu  rozbiórki,  wykonanie  robót  rozbiórkowych  metodą 

wybuchową.  Od  dnia  podpisania  umowy  przez  około  3  miesiące”.  Zobowiązanie  zostało 

zredagowano  w  oparciu  o  wzór  stanowiący  część  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Formułując tego rodzaju treść zobowiązania pracownik Odwołującego opierał się 

na  wstępnych  ustaleniach  z  podmiotem  trzecim,  który  zadeklarował  wykonanie  rozbiórki 

metodą wybuchową w terminie „około 3 miesięcy”. K. D., składając podpis pod zobowiązaniem 

9  marca  2020  r.,  również  miał  na  myśli  etap  realizacji  rozbiórki  z  użyciem  pirotechniki. 

Wspomniany okres „około 3 miesięcy” odnosi się zatem ściśle do etapu robót strzałowych, a 

nie  do  całości  udziału  podmiotu  trzeciego  w  procesie  realizacji  zamówienia.  Odmienna 

interpretacja 

byłaby 

sprzeczna  

z pozostałą treścią zobowiązania tego podmiotu. W punkcie 4. wskazano również, że udział 

tego podmiotu w realizacji zamówienia będzie obejmował opracowanie projektu rozbiórki oraz 

wykonanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. Z powyższego wynika, że firma MAJOR 

K.  D. 

weźmie  udział  w  realizacji  zamówienia  przez  okres,  w  jakim  wykonawca  będzie 


opracowywał  dokumentację  projektową  oraz  wykonywał  etap  robót  rozbiórkowych  metodą 

wybuchową. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy pozostałe świadczenia tego podmiotu 

(poza wykonaniem rozbiórki metodą wybuchową) zostaną zrealizowane wcześniej czy później 

niż w okresie „około 3 miesięcy”, bowiem K. D. wyraźnie zobowiązał się do ich spełnienia w 

ramach udziału w realizacji zamówienia. Ewentualna wewnętrzna sprzeczność omawianego 

fragmentu oświadczenia firmy MAJOR K. D. z jego dalszym fragmentem, gdzie mowa jest o 

okresie  „około  3  miesięcy”  nie  może  zostać  rozstrzygnięta  na  niekorzyść  wykonawcy  bez 

uprzedniego  wyczerpania  trybu  konwalidacyjnego,  zgodnie  z  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Treść „Pisemnego zobowiązania” firmy MAJOR K. D. z 9 marca 2020 r. i z 22 kwietnia 2020 r. 

została zredagowana przez pracownika Odwołującego w oparciu o treść specyfikacji istotnych 

warunków 

zamówienia 

uprzednie 

ustalenia 

podwykonawcą,  

a następnie podpisana przez pana D.  

W  niniejszym  postępowaniu  każdy  spośród  pięciu  wykonawców  polega  na  zasobach 

udostępnionych przez firmę MAJOR K. D. Skoro zatem K. D zobowiązał się do udostępnienia 

posiadanych zasobów każdemu z wykonawców biorących udział w postępowaniu, to byłoby 

nielogiczne  i  sprzeczne  z  zasadami  doświadczenia  życiowego,  aby  wobec  jednego  z 

wykonawców  (Odwołującego)  ograniczył  okres  swojego  udziału  w  realizacji  zamówienia  do 

czasu, który w ocenie Zamawiającego jest czasem nierealnym do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 

Pojęcie  dysponowania  zasobami  innego  podmiotu  w  okresie  korzystania  z  nich  przy 

wykonywaniu  zamówienia  oraz  pojęcie  okresu  udziału  innego  podmiotu  w  realizacji 

zamówienia  nie  są  kategoriami  równoznacznymi.  W  uzasadnieniu  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  Zamawiający  posłużył  się  stwierdzeniem,  iż  powołany  w  złożonej  ofercie 

podmiot trzeci udostępnił wykonawcy zasoby ludzkie w ramach realizacji zamówienia jedynie 

na  okres  około  3  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy,  co  w  ocenie  Zamawiającego  jest 

czasem nierealnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Spostrzeżenie Zamawiającego 

nie 

znajduje 

potwierdzenia 

treści 

zobowiązań 

K. 

D.  

z  9  marca  2020  r.  i  22  kwie

tnia  2020  r.  W  oświadczenia  mowa  jest  bowiem  o  oddaniu  do 

dyspozycji Odwołującego niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, a nie na okres około 3 miesięcy, okres około 3 miesięcy odnosi się natomiast do 

udziału innego  podmiotu  w  realizacji  zamówienia  na  etapie  wykonania robót rozbiórkowych 

metodą wybuchową. 

Oferta otrzymana od firmy MAJOR K. D. 

12 marca 2020 r. świadczy o tym, że termin realizacji 

robót  rozbiórkowych  metodą  strzałową  objętych  umową  o  podwykonawstwo  określono  na 

około  3  miesiące,  zaś  świadczenie  usług  projektowych  związanych  z  rozbiórką  ma  zostać 

spełnione zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z harmonogramu realizacji zamówienia. 


Ostateczny  kształt  harmonogramu  rzeczowego  realizacji  zadania  zostanie  określony  przez 

wykonawcę  przed  podpisaniem  kontraktu  z  Zamawiającym,  zatem  nieuzasadnione  są 

twierdzenia Zamawiającego odnośnie braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w 

okresie  „około  3  miesięcy”.  Co  prawda,  jak  wynika  z  §  3  ust.  1  wzoru  umowy,  wykonawca 

zobowiązuje się do zrealizowania całości przedmiotu umowy do 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy,  jednak  żadne  postanowienie  wzorca  umowy,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  czy  opisu  przedmiotu  zamówienia  nie  wykluczają  skrócenia  okresu  realizacji 

przedmiotu  umowy  czy  skrócenia  realizacji  etapów  związanych  z  rozbiórką  metodą 

wybuchową. Wykonawca może więc zaproponować wykonanie zadania w czasie krótszym niż 

12 miesięcy.  

W świetle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma zatem podstaw, 

aby antycypować brak dysponowania przez Odwołującego niezbędnymi zasobami podmiotu 

trzeciego przez okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22a ust. 

1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wszelkie  zaś  niejasności  Zamawiający  miał 

obowiązek wyjaśnić stosując procedurę przewidzianą w art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołujący 

wskazał, że norma ta jest ściśle powiązana z normami stanowiącymi podstawy wykluczenia – 

art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tym samym nie można na 

podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uznać oferty Odwołującego za 

odrzuconą, jeśli czynność wykluczenia wykonawcy nie była prawidłowa. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Odwołujący  wskazał,  że  na  skutek  ustalenia,  iż  w  postępowaniu  doszło  do  niezgodnego  

z przepisami wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą, 

Zamawiający nie był uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub 

oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny 

najkorzystniejszej  oferty.  W  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  oświadczył,  iż  ma 

możliwość przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.499.484,64 zł brutto, a cena 

oferty  Odwołującego  wynosi  1.215.117,00  zł  brutto.  Porównanie  ww.  kwot  prowadzi  do 

wniosku, iż cena oferty Odwołującego jest niższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 

zamówienia, toteż brakuje podstaw do unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


II Stanowisko Zamawiającego  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  

zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kosztów  postępowania 

odwoławczego według norm przepisanych. 

Zarzuty 

Odwołującego Zamawiający uznał za niezasadne. 

Zamawiający,  pismem  z  21  kwietnia  2020  r.,  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści 

oferty w oparciu o art. 87 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w aspekcie wykazanego 

dla potrzeb punktacji w kryteriach oceny i porównania ofert doświadczenia osoby wskazanej 

na  funkcję  kierownika  budowy  oraz,  działając  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, wezwał do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Uzasadnione  to  było  faktem,  iż  pomiędzy 

oświadczeniami własnymi Odwołującego  zawartymi  w  ofercie, tj.  informacją  o  poleganiu  na 

zasobach 

innego 

p

odmiotu 

wykazem 

podwykonawców  

a  pisemnym  zobowiązaniem  do  udostępnienia  zasobów  nie  było  pełnej  spójności.  

W konsekwencji  z  treści  oferty  nie  wynikało,  jakie faktycznie  zasoby  zostaną udostępnione 

Odwołującemu.  Zamawiający  nie  miał  na  celu  i  nie  wzywał  do  wyjaśnienia  złożonych  wraz  

z  ofertą  oświadczeń  i  dokumentów,  a  jedynie  do  stosownego  uzupełnienia  celem 

jednoznacznego wykazania, 

jakie zasoby zostają udostępnione Odwołującemu przez podmiot 

mający być  jego  podwykonawcą  –  K.  D.  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

MAJOR 

K. 

D. 

W

ezwanie 

Zamawiający 

skonstruował  

w  sposób  spójny,  należyty  i  precyzyjny,  przy  tym  wniósł  o  uzupełnienie  oświadczeń  w  taki 

sposób,  aby  w  sposób  spójny  i jednoznaczny  wykazywały,  jakie funkcje  i  czynności  będzie 

pełnił  i  podejmował  pan  D.  i  przez  okres  realizacji  zamówienia,  czyli  w  jakiej  formie,  jakie 

czynności i przez jaki czas. Dlatego uznać należy, iż Zamawiający umożliwił Odwołującemu 

wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy  mogą  wnosić  do  Zamawiającego  pytania,  o  ile  nie  rozumieją  wezwania,  albo 

złożyć  wobec  tej  czynności  odwołanie,  jeżeli  uznają  ją  za  niewłaściwą  lub  naruszającą 

obowiązujące przepisy, bądź ich interes prawny. W tej sprawie nic takiego nie miało miejsca, 

należy więc uznać, iż treść wezwania do uzupełnienia oświadczeń była czytelna i nie budziła 

żadnych wątpliwości, jak też nie naruszała obowiązujących przepisów. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie 

Odwołujący  przedstawił  między  innymi  uzupełnione  „Pisemne 

zobowiązanie”  oraz  „Wykaz  osób”,  z  których  wynikało  wprost,  iż  podmiot  ten  oddaje  do 

dyspozycji  swoje  zasoby  osobowe  w  postaci  czterech  osób  przewidzianych  do  realizacji 

zamówienia,  z  niezbędnymi  kwalifikacjami  i  doświadczeniem,  jak  i  swoją  wiedzę  

i  doświadczenie.  Ponadto,  iż  zobowiązuje się do  projektowania, kierowania i  nadzorowania 

nad pracami strzałowymi oraz wyburzenia obiektu metodą strzałową. Z oświadczenia wynikało 


również,  iż  udostępnienie  zasobów  nastąpi  na  okres  około  3  miesięcy  od  dnia  podpisania 

umowy. Natomiast zgodnie z t

reścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia 

zamówieniu 

przedmiot 

zamówienia 

należało 

zrealizować 

terminie 

do  

12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Udostępnione zasoby dotyczą zarówno etapu 

projektowania,  jak  i  etapu  realizac

ji  robót  budowlanych,  czyli  całego  okresu  trwania 

zamówienia. Dlatego też dostępność zasobów jedynie przez okres około 3 miesięcy, jak to 

wynika z treści zobowiązania, w żadnej mierze nie gwarantuje realności ich udostępnienia dla 

potrzeb  i  celem  należytego  wykonania  zamówienia.  Odwołujący  samodzielnie  nie  posiada 

zdolności  technicznej  i  zawodowej,  jak  i  niezbędnej  wiedzy  oraz  doświadczenia  

w całości polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego mu zasoby. 

Przepis  art.  22a  ust.  4 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wskazujący  na  konieczność 

wykonywania usług przez podmioty trzecie, które udostępniają wykonawcy swoje zasoby, ma 

zagwarantować  realność  udostępnianych  zasobów.  Udział  podmiotów  trzecich  

w  realizacji  zamówienia  nie  jest  więc  celem  samym  w  sobie,  ma  służyć  zagwarantowaniu 

należytego  wykonania  zamówienia  przez  wykonawcę,  który  zasobów  niezbędnych  do 

realizacji zamówienia nie posiada. 

Zamawiający  nie  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnienia  przedstawionego  oświadczenia  

w trybie art. 26 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych mając świadomość, iż jakiekolwiek 

wyjaśnienie wskazanego przez podmiot trzeci 3-miesięcznego okresu oddania do dyspozycji 

zasobów  doprowadziłoby  wprost  do  zmiany  złożonego  już  wraz  z  ofertą  

i  uzupełnionego  w  odpowiedzi  na  wezwanie  oświadczenia,  co  na  gruncie  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  jest  niedopuszczalne.  Zatem  Odwołujący  wykazuje  w  złożonym 

odwołaniu błędne przekonanie, iż czynność wezwania do wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 4 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  była  przez  Zamawiającego  w  toku  przedmiotowego 

postępowania zaniechana. Dlatego też zarzut ten, jak i wynikające z niego żądania nie mogą 

zostać uznane za zasadne i podlegające uwzględnieniu. 

Zdaniem  Zamawiającego  treść  oświadczenia  o  udostępnieniu  zasobów  jest  jasna,  

a  Odwołujący  w  zarzucie  odwołania  wskazuje,  że  wątpliwości  co  do  treści  oświadczenia 

zawartego w zobowiązaniu powinny być przez Zamawiającego wyjaśnione. Jednak zdaniem 

Zamawiającego uzupełnione oświadczenie jest jasne i jednoznaczne, w związku z czym nie 

generuje żadnych wątpliwości, które miałyby być wyjaśniane. Przywołane w odwołaniu zostało 

orzecznictwo  KIO 

odnosi  się  do  zupełnie  innych  stanów  faktycznych,  tj.  wad  formalnych 

dokumentów  (braków),  a  nie  wad  materialnych  (merytorycznych)  w  przypadku,  gdy  treść 

dokumentu jest jasna. 

Odwołujący błędnie również wywodzi, jakoby Zamawiający w uzasadnieniu wykluczenia uznał, 

iż oddanie do dyspozycji zasobów nastąpi na czas dłuższy niż 3 miesiące od zawarcia umowy. 

To  właśnie  brak  realności  udostępnienia  zasobów  na  okres  niezbędny  do  realizacji 


zamówienia, czyli na 12 miesięcy, jest powodem niewykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, a w konsekwencji wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy 

stanowi  ofertę,  jeżeli  określa  istotne  postanowienia  tej  umowy.  Tak  więc  jednostronne 

oświadczenie  woli  wykonawcy  co  do  przyszłej  umowy  o  zamówienie  publiczne  stanowi 

cywilnoprawną ofertę. Istotne postanowienia umowy, której dotyczy oferta powinny wynikać ze 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz być z nią zgodne. Termin realizacji umowy 

jest jej istotnym postanowieniem. Zgodnie z wyrokiem 

KIO 2698/17 treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i treść oferty stanowią merytoryczne postanowienia oświadczeń woli 

odpowiednio:  zamawiającego,  który  w  szczególności  przez  opis  przedmiotu  zamówienia 

precyzuje,  jakiego  świadczenia  oczekuje  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia w razie 

wyboru  złożonej  przez  niego  oferty  jako  najkorzystniejszej.  Wobec  tego  –  co  do  zasady  – 

porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, 

sposobem i terminem jego realizacji w

ymaganymi przez zamawiającego, przesądza o tym, czy 

treść  złożonej  oferty  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Tryb 

uzupełnienia  dokumentu  dotkniętego  brakiem  (art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych) 

nie może służyć obejściu braku sprecyzowania treści oferty, gdyż dokumenty te 

służą  potwierdzeniu  z,  co  do  zasady  niezależnego  od  wykonawcy,  źródła  istniejącej  treści 

oferty, a nie rekonstruowaniu na ich podstawie treści tej oferty. W szczególności w systemie 

oceny ofert, w którym dokumenty te nie są składane wraz z ofertą, ale na późniejszym etapie, 

prowadziłoby  to  do  obejścia  zakazów  wynikających  z  art.  87  ust.  1  zd.  2  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, a w konsekwencji naruszenia zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Na  podstawie  art.  26  ust.  4 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  wzywa  do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  niemniej  nie  ma  obowiązku  wyjaśniania  treści 

oświadczeń  lub  dokumentów  w  sytuacji,  gdy  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  lub 

wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w 

niniejszej sprawie, gdyż Odwołujący złożył wraz z ofertą jednoznaczne oświadczenie, które 

następnie uzupełnił  w odpowiedzi na wezwanie,  z którego wynika, iż nie spełnia warunków 

udziału  w  postępowaniu,  a  w  konsekwencji  podlega  wykluczeniu.  Treść  uzupełnionego 

zobowiązania 

do 

udostępnienia 

zasobów 

nie 

budzi 

żadnych 

wątpliwości,  

a tym samym nie wymaga wyjaśnień, o które wnioskuje Odwołujący. Dlatego też w tym stanie 

faktycznym  nie  było  potrzeby,  a  tym  bardziej  obowiązku  przeprowadzania  procedury 

wyjaśnienia złożonego oświadczenia. Celem wezwania do złożenia wyjaśnień jest uzyskanie 

dodatkowych infor

macji w przypadkach wątpliwości lub niejasności co do treści dokumentów. 


Wyjaśnienia muszą zatem ograniczać się wyłącznie do wskazania sposobu rozumienia treści 

zawartych oświadczeń  lub  dokumentów,  natomiast  w  niniejszej  sprawie treść  oświadczenia  

o udostępnieniu zasobów na okres około 3 miesięcy jest jednoznaczna i nie budzi wątpliwości, 

więc nie wymaga wyjaśnień. Zarazem też oświadczenie to potwierdza, iż warunki udziału w 

postępowaniu nie zostały spełnione. 

Ewentualne  dokon

anie  przez  Zamawiającego  czynności  żądanej  przez  Odwołującego,  tj. 

wezwania  w  oparciu  o  art.  26  ust.  4 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  wyjaśnienia 

okresu udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci, w wyniku których doszłoby do zmiany 

treści tego oświadczenia, tak, aby wynikało z niego, że zasoby te będą dostępne przez cały 

okres niezbędny do jego realizacji, doprowadziłoby nie tylko do niedopuszczalnej zmiany treści 

oferty,  ale  i  do  naruszenia  podstawowych  zasad  obowiązujących  w  systemie  zamówień 

publi

cznych, czyli zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Z

arzut  odwołania  wskazujący  na  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

również nie może być uznany za zasadny. Zamawiający podtrzymał stanowisko 

wyrażone w uzasadnieniu wykluczenia Odwołującego. Zamawiający, w oparciu o treść oferty 

i uzupełnione w odpowiedzi na wezwanie oświadczenia i dokumenty, stwierdził bezsprzecznie, 

iż  Odwołujący  nie  spełnił  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Dotyczy  to  zarówno  braku 

w

ykazania  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  pozwalającej  na  realizację 

zamówienia, a dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak i 

ni

ezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  zamówienia.  Tym 

samym 

Zamawiający  zobowiązany  był  na  gruncie  obowiązującego  prawa  zamówień 

publicznych do wykluczenia Odwołującego oraz uznania jego oferty za odrzuconą. 

Co  do  zarzutu  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  4 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Zamawiający wskazał, iż w świetle obowiązujących przepisów oraz treści oferty Odwołującego 

i  zgromadzonych  w  postępowaniu  oświadczeń  i  dokumentów,  miał  obowiązek  dokonania 

czynności wykluczenia Odwołującego i uznania jego oferty za odrzuconą. Dlatego też, oferta 

Odwołującego  nie  mogła  być  uznana  za  najkorzystniejszą.  W  konsekwencji,  

z  uwagi  na  brak  prawidłowych  ofert,  które  mieściłyby  się  w  budżecie  przeznaczonym  na 

realizację  zamówienia  i  możliwościach  finansowych  Zamawiającego,  unieważnienie 

postępowania  było  czynnością  nie  tylko  konieczną,  ale  i  obligatoryjną  zgodnie  z  treścią 

przywołanego przepisu.  

III Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 


ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba  ustaliła  także,  iż  stan  faktyczny  postępowania  w  zakresie  postawionych  zarzutów,  

w  szczególności  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  treść  dokumentów 

przedstawionych przez Odwołującego, nie jest sporny między Stronami.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Stron, w oparciu o stan faktyczny 

ustalony  na  podstawie  dokumentów  postępowania  przetargowego  przedstawionych  przez 

Zamawiającego  oraz  stanowisk  Stron  przedstawionych  podczas  rozprawy  Izba  ustaliła  i 

zważyła, co następuje: odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie:  

1.  art.  26  ust.  4  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

zaniechanie zwrócenia się do Odwołującego z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów złożonych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  powziął  wątpliwości  do  co  treści  „Pisemnego 

zobowiązania” podmiotu K. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAJOR K. 

D. 

do  oddania  do  dyspozycji  Odwołującego  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wykluczenie 

Odwołującego  z  postępowania,  podczas  gdy  Odwołujący  potwierdził  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu, 

3. art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez uznanie oferty Odwołującego 

za odrzuconą w sytuacji, w której Odwołujący nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

4.  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  unieważnienie 

postępowania,  podczas  gdy  cena  oferty  Odwołującego  nie  przewyższa  kwoty,  którą 

Zamawiający zamierza i ma możliwość przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przywołane powyżej przepisy stanowią: 

Art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  stanowi,  że  zamawiający  wzywa,  

w  wyznaczonym  przez  siebie  termi

nie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wskazuje,  że  w  postępowaniu  

o udzielenie  zamówienia  zamawiający  może  żądać od  wykonawców  wyłącznie oświadczeń 

lub  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub 


dokumenty  potwierdzające:  1)  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria 

selekcji,  2) 

spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań 

określonych  przez  zamawiającego,  3)  brak  podstaw  wykluczenia  –  zamawiający  wskazuje  

w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do 

składania ofert. 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  usta

wy  Prawo  zamówień  publicznych  z  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 

albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

Z dyspozycji art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  

z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

W  punkcie  5.  ppkt  1.3.1 

specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia,  w  ramach  warunków 

udziału w postępowaniu, Zamawiający wskazał, że ubiegający się o udzielenie zamówienia 

wykonawca musi dysponować, w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w postaci: 

a)  jednej  osoby  posiadającej  uprawnienia  do  projektowania  i  kierowania  robotami 

budowlanymi  z  użyciem  materiałów  wybuchowych  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji 

zamówienia oraz posiadającej doświadczenie polegające na należytym zrealizowaniu jednego 

zadania  obejmującego  zaprojektowanie  i  kierowanie  robotami  wyburzeniowymi  metodą 

strzałową budynku wysokiego, 

b) jednej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  w  zakresie 

niezbędnym  do  realizacji  zamówienia oraz  posiadającej co  najmniej  5-letnie doświadczenie 

liczone od dnia uzyskania uprawnień i doświadczenie w zakresie kierowania dwiema robotami 

budowlanych związanymi z całkowitą rozbiórką budynków, 

c)  jednej  osoby  nadzorującej,  posiadającej  aktualne  zaświadczenie  potwierdzające 

przygotowanie  zawodowe  do  wykonywania  prac  związanych  z  dostępem  do  materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na samodzielnych stanowiskach, w tym 

na  stanowisku  nadzoru,  oraz  posiadającej  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie  w  zakresie 

nadzorowania  dwóch  robót  budowlanych  związanych  z  wyburzeniem  metodą  wybuchową 

budynku wysokiego, 


d)  dwóch  wykwalifikowanych  pracowników  strzałowych  posiadających  aktualne 

zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania prac związanych z 

dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

W  punkcie  5. 

ppkt  1.5  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  wskazał 

także,  że  wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi 

udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi 

zasobami tych pod

miotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub  zawodowe  lub  ic

h sytuacja finansowa lub  ekonomiczna,  pozwalają na  wykazanie przez 

wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy; 

w  odniesieniu  d

o  warunków  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 

wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Odwołujący  złożył ofertę,  w której wskazał, że w ww. zakresie będzie polegał na zasobach 

innego podmiotu 

– K. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAJOR K. D., 

jak też podmiot ten będzie jego podwykonawcą.  

Pismem  z  21  kwietnia 

2020  r.  Zamawiający,  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  wezwał  Odwołującego  do  uzupełnienia  złożonych  oświadczeń  

i  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

opisanym  w  punkcie  5.1.3 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  którym 

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu co do posiadanej zdolności technicznej 

lub  zawodowej  pozwalającej  na  realizację  zamówienia,  w  tym  zobowiązał  wykonawcę  do 

wykazania  dysponowania 

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  wskazanymi  w 

podpunkcie 1.3.1. Pismem z 18 marca 2020 r. (

wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia)  potwierdził,  iż  nie  dopuszcza  łączenia  funkcji  osób,  które  będą  realizowały 

zamówienie.  Wskazał,  że 

w  celu 

wykazania  spełnienia 

warunków  udziału  

w post

ępowaniu, Odwołujący złożył w załączniku A następujące oświadczenia: 

„Informację  w  związku  z  poleganiem  na  zasobach  innych  podmiotów”,  gdzie  wpisał,  iż  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu 

pn. „Major” K. D., w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – osoby zdolne do wykonania 

zamówienia. 

2) „Wykaz podwykonawców”, gdzie jako podwykonawcę wskazał podmiot pn. „Major” K. D. w 

zakresie opracowania projektu rozbiórki, wykonania robót rozbiórkowych metodą wybuchową, 


„Pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji  wykonawcy  niezbędnych 

zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia”  wystawione  przez 

podmiot  „Major”  K.  D.,  w  zakresie  wiedzy,  doświadczenia,  referencji,  osób  zdolnych  do 

wykonania  zamówienia  (w  tym  wymaganych  przez  Zamawiającego),  poprzez  projekt, 

kierowanie i nadzór nad robotami strzałowymi, wyburzenie obiektu metodą strzałową. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdził, iż z powyżej przytoczonych, złożonych 

wraz 

z ofertą oświadczeń nie wynika w sposób jednoznaczny, w jakim zakresie podmiot, na 

którego zasoby Odwołujący się powołuje, tj. „Major” K. D. będzie odpowiedzialny za realizację 

zamówienia,  tj.  zgodnie  z  punktem  5.  ppkt  1.3.1,  zatem  czy  będzie  to:  

a)  osob

a  posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  i  kierowania  robotami  budowlanymi,  

b) osoba 

pełniąca funkcję kierownika budowy, c) osoba nadzorująca, d) pracownik strzałowy. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  poprosił  o  uzupełnienie  oświadczeń  opisanych  

w punkcie 1-

3 w taki sposób, aby w sposób spójny i jednoznaczny wskazywały, jakie funkcje i 

czynności  będzie  pełnił  i  podejmował  pan  K.  D.  i  przez  okres  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia,  czyli  w  jakiej  formie,  jakie  czynności  i  przez  jaki  czas,  mając jednocześnie  na 

uwadze  postawiony  przez  Za

mawiającego  zakaz  łączenia  funkcji  osób  skierowanych  do 

realizacji zamówienia. 

W odpowiedzi 

Odwołujący przedstawił wyjaśnienia oraz „Pisemne zobowiązanie podmiotu do 

oddania  do  dyspozycji  wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy 

wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy pzp”, w którego treści wskazano: 

„Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  MAJOR  K.  D.  (…)  [dane  podmiotu]  oświadczam/y,  że  w 

przetargu  nieograniczonym  na  wy

łonienie  robót  budowlanych  pn.  <<Zaprojektowanie, 

rozbiórka  I  nadzór  nad  wyburzeniem  metodą  wybuchową  budynku  Akademika  „C” 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

– 

Collegium 

Medicum 

Krakowie, 

przy  

ul.  Badursklego  13>>,  zobowi

ązuję/my  (zobowiązujemy)  się  udostępnić  swoje  zasoby 

Wykonawcy FOXMET SP. Z O.O. 

(…) [dane wykonawcy]. W celu oceny, czy ww. Wykonawca 

będzie  dysponował  moimi  zasobami  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego  wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostąp do moich 

zasobów podaję: 

zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: Wiedza, doświadczenie, referencje, osoby 

zdolne do wykonania zadania (w tym wymagane przez Zamawiającego): (…) [nazwiska osób], 

sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

Projekt, kierowanie i nadzór nad pracami strzałowymi, wyburzenie obiektu metodą strzałową, 

3  charakter  stosunku,  j

aki  będzie  mnie  łączył  z  Wykonawcą:  Umowa  na  Podwykonawstwo  

w  zakresie  wykonania  dokumentacji  projektowej,  kierowanie  i 

nadzór  nad  pracami  oraz 

wybu

rzenie obiektu metodą strzałową, 


4  zakres  i 

okres  mojego  udziału  przy  wykonywaniu  zamówienia:  opracowanie  projektu 

rozbiórki,  wykonanie  robót  rozbiórkowych  metodą  wybuchową,  od  dnia  podpisania  umowy 

przez około 3 miesiące.” 

W  konsekwencji  Zama

wiający  wykluczył  Odwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ponieważ  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu  oraz  zgodnie  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ofertę 

wykonawcy wykluczon

ego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  nie  potwierdził  spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania 

osobami 

zdolnymi 

do 

wykonania 

zamówienia. 

Zamawiający 

ogłoszeniu  

o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia określił jednoznacznie, jakie 

warunki wykonawca powinien spełnić w przedmiotowym postępowaniu, aby mógł się ubiegać 

o  udzielenie  tegoż  zamówienia  (punkt  5.  ust.  1 ppkt  1.3.1).  Zamawiający  podczas  badania  

i  oceny  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  stwierdził,  iż  w  zakresie  wskazanym  powyżej 

wykonawca  nie  potwierdził  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  ponieważ  ze 

złożonych  dokumentów  i  oświadczeń  nie  wynikało  to  w  sposób  jasny,  precyzyjny  

i  bezsprzeczny.  Dlatego  wezwał  go  do  uzupełnienia  złożonych  oświadczeń  i  dokumentów,  

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w zakresie wskazanym 

powyżej).  W  odpowiedzi  Odwołujący  dostarczył  Zamawiającemu  oświadczenia  

i d

okumenty, w tym „Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia”, 

wystawione przez podmiot „Major” K. D. w zakresie wiedzy, doświadczenia, referencji, osób 

zdolny

ch  do  wykonania  zamówienia  (w  tym  wymaganych  przez  Zamawiającego). 

Jednocześnie  w  zobowiązaniu  podmiotu  trzeciego  Zamawiający  znalazł  informację,  iż  ten 

udostępnia  swoje  zasoby  na  czas  od  dnia  podpisania  umowy  przez  około  

3 miesiące. Jednak określony przez firmę „Major” K. D. „termin około 3 miesiące” jest terminem 

niewystarczającym do realizacji zamówienia, bowiem zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu termin ten wynosi 12 miesięcy od dnia 

zawarcia  umowy

.  Zamawiający  wskazał  iż  w  punkcie  16.  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  –  wzór  umowy,  opisał  w  sposób  szczegółowy  etapy  i  poszczególne  terminy 

realizacji  zamówienia,  tj.  a)  Etap  I  –  opracowanie  dokumentacji  projektowej  koniecznej  do 

uzyskania dec

yzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i 

przekazanie 

Zamawiającemu 

do 

uzgodnienia, 

którym 

mowa  

w § 4 nin. umowy – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) Etap II – uzyskanie 

ostatecznej decyzji zatwierd

zającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę 

–  w  terminie  do  7  miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy,  c)  Etap  III  –  opracowanie  projektu 


wykonawczego  oraz  innych  dokumentów  i  opracowań  wskazanych  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  nin.  umowie  poprzedzających 

rozpoczęcie  robót  budowlanych  –  w  terminie  do  7  miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy,  

d)  Etap  IV 

–  wykonanie  wszystkich  robót  demontażowych,  rozbiórkowych,  porządkujących  

i naprawczych 

– w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W związku z faktem, iż 

Odwołujący  powołuje  się  na  zasoby  podmiotu  trzeciego  w  zakresie  wiedzy,  doświadczenia 

oraz  osób  zdolnych  do  realizacji  zamówienia  takich  jak  projektant  i  kierownik  robót,  osoby 

nadzorujące  oraz  dwóch  pracowników  strzałowych,  niewątpliwym  jest,  iż  oddanie  do 

dyspozycji  przez  inny  podmiot  powyższych  osób,  które  realizować  będą  kluczowe  aspekty 

przedmiotu zamówienia, nastąpi na czas dłuższy niż trzy miesiące od dnia podpisania umowy, 

bowiem czynności dokonywane przez wskazane osoby dokonywane będą przez cały okres 

realizacji  zamówienia,  tj.  12  miesięcy. Wykonawca  nie  potwierdził  więc  spełniania  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  dotyczącej 

dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, ponieważ powołany w złożonej 

ofercie  podmiot  trzeci  udostępnił  Odwołującemu  zasoby  ludzkie  w  ramach  realizacji 

zamówienia  jedynie  na  okres  ok.  3  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy,  co  w  ocenie 

Zamawiającego  jest  czasem  nierealnym  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia. 

Prawidłowo  wypełnione  „Pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” 

winno  wskazywać  w  sposób  jednoznaczny,  precyzyjny  i  nie  budzący  wątpliwości 

Zamawiającego, w jakim zakresie, w jaki sposób, przez jakie osoby, w jakim charakterze oraz 

na  jaki  okres  zostaną  wykonawcy  udostępnione  niezbędne  zasoby,  tak,  aby  wykonawca 

spełnił wymogi art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyspozycja art. 24 ust. 1 

pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odnosi  się  do  konieczności  wykluczenia 

wykonawcy, 

który 

nie 

wykazał 

m.in. 

spełnienia 

warunków 

udziału  

w  postępowaniu,  a  nie  jedynie  do  wykonawcy,  który  nie  spełnił  warunków  udziału  

w postępowaniu. Konieczność wykluczenia wykonawcy uzależniona jest od tego, czy wykazał 

on  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  brak  podstaw  do  wykluczenia. 

Konstrukcja  omawianego  przepisu  wskazuje,  że  to  na  wykonawców  nałożony  został  ciężar 

udowodnienia  istnienia  omawianych  okoliczności,  tj.  wykonawca  musi  wykazać,  że  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu. Zamawiający nie może się 

domyślać czy przypuszczać, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu lub nie 

podlega wykluczeniu. Za niewystarczające uznaje się przedstawienie wyłącznie formalnego 

oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu trzeciego, jeżeli na podstawie informacji zawartych w 

tym oświadczeniu nie będzie można stwierdzić, iż wykonawca będzie faktycznie dysponował 

zasobami  podmiotu  trzeciego  w  sposób  pozwalający  na  spełnienie  warunku  udziału  w 

postępowaniu. 


Zamawiający  poinformował  także,  że  z  uwagi  na  zaistnienie  okoliczności,  które  wypełniają 

dyspozycję  wynikającą  z  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

zobowiązany  jest  do  unieważnienia  postępowania,  ponieważ  oferta  z  najniższą  ceną 

przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  i  ma  możliwość  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 

Po  zapoznaniu  się  z  powyższym  stanem  faktycznym  Izba  uznała,  że  postępowanie 

Zamawiającego  było  prawidłowe,  a  argumentacja  przedstawiona  przez  Odwołującego  nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Udział  podmiotu  trzeciego  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

wymaganych  przez  zamawiaj

ącego, a także udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia 

został  opisany  w  art.  22a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zgodnie  z  ust.  1-4  tego 

przepisu  wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych (ust. 1). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia (ust. 2). Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na 

wykazanie 

przez 

wykonawcę 

spełniania 

warunków 

udziału  

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których  mowa  w art.  24  ust.  1  pkt  13-22  i  ust.  5  (ust.  3).  W  odniesieniu  do  warunków 

dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (ust. 4). 

Zamawiający,  po  otrzymaniu  oferty  Odwołującego  i  zapoznaniu  się  z  jej  treścią,  powziął 

wątpliwości  co  do  zakresu  i  okresu  udostępnienia  zasobów  podmiotu  trzeciego,  na  które 

powołał się Odwołujący, tj. K. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAJOR 

K.  D. 

–  a  dokładniej  –  uznał,  że  nie  wynikają  one  w  sposób  prawidłowy  z  ogółu 

przedstawionych dokumentów, dlatego wezwał Odwołującego do ich uzupełnienia w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 


okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają 

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich 

złożenia,  uzupełnienia lub poprawienia lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania. 

Jednym  z  dokumentów,  na  które  wskazał  Zamawiający,  było  „Pisemne  zobowiązanie 

podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich  przy  wykonywaniu  zamówienia”  wystawione  przez  K.  D.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą MAJOR K. D. 

W wezwaniu Zamawiający wskazał, że prosi o uzupełnienie oświadczeń w taki sposób, aby w 

sposób  spójny  i  jednoznaczny  wskazywały,  jakie  funkcje  i  czynności  będzie  pełnił  

i  podejmował  pan  K.  D.  i  przez  okres  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  czyli  w  jakiej 

formie,  jakie  czynności  i  przez  jaki  czas,  mając  jednocześnie  na  uwadze  postawiony  przez 

Zamawiającego zakaz łączenia funkcji osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

Z treści wezwania wynika więc jednoznacznie, że dotyczyło ono nie tylko zakresu czynności, 

ale i okresu udostępnienia zasobów – w odniesieniu do okresu realizacji zamówienia: „jakie 

funkcje i czynności (…) i przez okres realizacji przedmiotowego zamówienia”. Zamawiający 

zatem  wskazał  na  okres  realizacji  zamówienia,  który  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia został określony na 12 miesięcy. Można uznać za niefortunne, że Zamawiający w 

wezwaniu  nie  rozwinął  tej  kwestii,  tj.  różnicy  pomiędzy  wskazanymi  w  zobowiązaniu  

3 miesiącami a przewidzianymi 12 miesiącami realizacji zamówienia, jednak trudno czynić mu 

z  tego  zarzut  prawny.  Zamawiający  bowiem  może  wskazać  swoje  wątpliwości  co  do 

zobowiązania  innego  podmiotu  do  udostępnienia  wykonawcy  swoich  zasobów,  czy 

st

wierdzone w tym zobowiązaniu wady, ale nie może domagać się zmiany tej treści, tj. zmiany 

zakresu  zobowiązania,  które  podjął  inny  podmiot  wobec  wykonawcy  –  jak  też  wzajemnego 

zobowiązania wykonawcy wobec tego podmiotu (jego świadczenie jest bowiem co do zasady 

odpłatne). 

Przy  tym  nie  było  sporne,  że  Odwołujący  zamierza  korzystać  z  zasobów  osobowych  firmy 

MAJOR K. D. 

przy realizacji zamówienia, co jest zgodne z wymaganiem art. 22a ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i prawnie prawidłowe.  

Samo  oświadczenie  pan  D.  nie  budzi  wątpliwości:  „okres  mojego  udziału  w  realizacji 

zamówienia – od podpisania umowy przez około 3 miesiące”. 


Zasady  wykładni  oświadczeń  woli  zostały  zawarte  w  art.  65  §  1  Kodeksu  cywilnego,  który 

wskazuje,  że  oświadczenie  woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze  względu  na 

okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone 

zwyczaje. 

Co  można  –  w  uproszczeniu  –  rozumieć,  iż  w  „normalnych”  okolicznościach, 

oświadczeniu  nadaje  się  „normalne”  znaczenie  z  niego  wynikające,  w  przełożeniu  na 

okoliczności, w których zostało złożone, wynikające m.in. z postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, przepisów prawa oraz wykładni językowej. 

Zobowiązanie wskazuje na okres udziału w realizacji przez około 3 miesiące od podpisania 

umowy,  natomiast  okres  realizacji  zamówienia  to  12  miesięcy.  Z  zakresu  udziału  podmiotu 

trzeciego w realizacji zamówienia (który nie był sporny) wynika, że będzie brał on udział od 

etapu  I 

–  opracowania  dokumentacji  projektowej  koniecznej  do  uzyskania  decyzji 

zatwierdzającej  projekt  budowlany  i  udzielającej  pozwolenia  na  rozbiórkę  do  etapu  IV  – 

wykonania robót demontażowych, rozbiórkowych, porządkujących i naprawczych (w zakresie 

przygotowania  do  wybuchu  oraz  przeprowadzenia  wybuchu  budynku),  zatem  przez  okres 

realizacji przewidziany na znacznie dłużej niż 3 miesiące. Nawet więc jeśli uznać, że roboty 

porządkujące po wybuchu budynku, w których firma MAJOR K. D. nie będzie brała udziału, 

zajmą kilka miesięcy, to wciąż należy oczekiwać, że będzie to okres dłuższy niż 3 miesiące od 

zawarcia umowy.  

Przy  tym  wskazanie  „od  podpisania  umowy  przez  około  3  miesiące”  zdaniem  Izby  należy 

interpretować jako 3 miesiące od zawarcia umowy z Zamawiającym. Nawet jeśli jednak uznać, 

że chodzi tu o zawarcie umowy między Odwołującym a panem D., nie ma to znaczenia, gdyż 

i  tak  jego  udział  musi  wynosić  więcej  niż  3  miesiące,  występuje  on  bowiem  

i w początkowym, i w końcowym etapie realizacji umowy. 

Nie ma przy tym znaczenia, że Odwołujący, czy też pan D. uważa, że przedmiot zamówienia 

– przynajmniej do etapu wybuchu – dałoby się zrealizować w okresie krótszym niż 12 miesięcy, 

np. w 3 miesiące, lub że w sprzyjających okolicznościach faktycznie okres realizacji może mieć 

taką  długość.  Istotne  jest,  co  zostało  wskazane  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, gdyż to obowiązuje wykonawców na etapie składania ofert i miało być podstawą 

sformułowania  oferty  zarówno  w  zakresie  rzeczowym,  jak  i  cenowym.  Należy  tu  podkreślić 

dwie rzeczy 

– rolą wykonawcy nie jest korygowanie wymagań specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  lecz  dostosowanie  się  do  nich  i  jeśli  życzeniem  zamawiającego  jest,  by  dane 

zamówienie realizować przez dany okres, to obowiązkiem wykonawcy jest sformułować ofertę 

zgodnie 

tym 

życzeniem. 

Po 

drugie, 

Zamawiający  

w swoim terminarzu założył pewien zapas czasowy na czynności, które nie muszą zależeć od 

Zamawiającego,  wykonawcy  czy  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  jak  uzyskanie  decyzji 

administracyjnej pozwalającej na wyburzenie budynku. Mogą też nastąpić inne okoliczności 


nie przewidziane na obecnym etapie, spowolniające wykonanie robót. Wykonawca zatem nie 

jest  w  stanie  zagwarantować,  że  zamówienie  aż  do  etapu  wyburzenia  zostanie  wykonane 

właśnie w 3 miesiące. Po trzecie, jak wskazał Zamawiający podczas rozprawy, Odwołujący 

nie  uwzględnił  w  tym  terminie  konieczności  uwzględnienia  wymagań  podmiotu 

administrującego  budynkami  (akademikami)  znajdującymi  się  w  sąsiedztwie  budynku 

przeznaczonego do rozbiórki, które również mogą wpływać na okres wykonywania prac.  

Nie  ma  też  żadnych  podstaw  językowych  czy  logicznych,  by  stwierdzenie  „od  podpisania 

umowy  przez  około  3  miesiące”  interpretować  jako  90  pojedynczych  „dniówek”  w  trakcie 

wskazanych  12  miesięcy  realizacji,  które  zajmie  udział  firmy  MAJOR  K.  D.  

w realizacji zamówienia.   

Co do stwierdzenia Odwołującego, że udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia może 

zostać wykazany przez wykonawcę nie tylko za pomocą zobowiązania – Izba się z nim zgadza, 

gdyż  wynika  to  wprost  z  art.  22a  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  

(„w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”). Jednak taki inny dokument musi 

zostać  przedstawiony  zamawiającemu,  a  w  niniejszej  sprawie  Odwołujący  przedstawił 

Zamawiającemu jedynie zobowiązanie z 9 marca 2020 r. i 22 kwietnia 2020 r.  

Co do faktu, że firma MAJOR K. D. występowała we wszystkich ofertach wykonawców, którzy 

złożyli oferty – nie ma to znaczenia w przedmiotowej sprawie. Zamawiający nie kwestionował 

bowiem kompetencji pana D. 

czy zatrudnianych przez niego osób do wykonania zamówienia, 

lecz  zakres  zobowiązania  wobec  Odwołującego.  Jak  podkreślił  Zamawiający  podczas 

rozprawy, zakres zobowiązania wobec poszczególnych wykonawców był odmienny, przy czym 

zauważył  zależność,  że  im  szerszy  zakres  zobowiązania,  tym  wyższa  była  cena 

poszczególnych ofert.  

Należy  więc  stwierdzić,  że  Odwołujący  i  pan  D.,  nawet  jeśli  mieli  prawidłowe  intencje,  jeśli 

chodzi o udział tego podmiotu w realizacji zamówienia – przez cały jego okres, w miarę potrzeb 

– to jednak nie wyrazili tego w przedmiotowym zobowiązaniu.  

Zatem Zamawiający prawidłowo ocenił, że treść zobowiązania nie odpowiada koniecznemu 

okresowi udziału tego podmiotu w realizacji i tym samym Odwołujący nie udowodnił, że będzie 

dysponował  wskazywanym  zasobem  w  niezbędnym  do  realizacji  zamówienia  zakresie 

(okresie)  i  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  opisanych  

w  punkcie  5.  ppkt  1.3.1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zaistniała  zatem 

przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  niewykazanie  spełniania  warunków  udziału  


w  postępowaniu.  Istotą  tej  regulacji  jest  bowiem,  by  wykonawca  nie  tylko  spełniał  warunki 

udziału w postępowaniu, ale także to spełnianie wykazał zamawiającemu. Konsekwencją tego 

było  odrzucenie  oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  jest  to  bowiem  skutek  prawny  wynikający  bezpośrednio  z  przepisów 

(zamawiający  nie  musi  dokonywać  odrębnej  czynności  odrzucenia  oferty).  Dalszą 

konsekwencją, wynikającą ze stanu faktycznego sprawy, było unieważnienie postępowania ze 

względu  na  brak  środków  na  sfinansowanie  zamówienia  według  cen  wskazanych  

w droższych ofertach. 

Izba zgodziła się także ze stanowiskiem Zamawiającego, że nie było podstaw do wyjaśniania 

treści  przedmiotowego  zobowiązania  co  do  wskazanego  w  nim  okresu,  gdyż  oświadczenie 

było  jasne  –  choć  błędne  merytorycznie.  Tym  samym  owo  żądanie  wyjaśnienia  de  facto 

musiałoby być nowym wezwaniem do uzupełnienia dokumentu, a nawet – zmiany jego treści, 

a wyjaśnienie wykonawcy  wskazujące  na  okres dłuższy/inny  niż  „około 3  miesiące”,  byłoby 

zmianą  tej  treści,  czyli  dodatkowym  uzupełnieniem.  Jest  to  niedopuszczalne  na  gruncie 

interpretacji  przepisów  o  uzupełnianiu  dokumentów,  dokonywanych  czy  to  na  gruncie 

krajowym odnośnie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy unijnym – przez 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który bardzo restrykcyjnie podchodzi do kwestii 

zmiany  treści  oferty  po  jej  złożeniu  (zarówno  dokumentów  przedmiotowych,  jak  

i  podmiotowych),  nie  dopuszczając  możliwości  zmiany  czy  negocjacji  treści  oferty  (zasada 

wyrażona w art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jak  wskazał  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  w  wyroku  z  11  maja  2017  r.  

w  sprawie  C-

131/16,  dotyczącej  interpretacji  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, z

asadę równego traktowania wykonawców należy interpretować w ten sposób, 

że stoi ona na przeszkodzie temu, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

instytucja  zamawiająca  wezwała  oferenta  do  dostarczenia  oświadczeń  lub  dokumentów, 

których przedstawienia wymagała specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a których nie 

dostarczono w 

terminie składania ofert. Artykuł ten nie stoi natomiast na przeszkodzie temu, 

by instytucja zamawiająca wezwała oferenta do wyjaśnienia oferty lub sprostowania oczywistej 

omyłki  w  tej  ofercie,  pod  warunkiem  jednak,  że  takie  wezwanie  zostanie  skierowane  do 

wszystki

ch  oferentów  znajdujących  się  w  tej  samej  sytuacji,  że  wszyscy  oferenci  będą 

traktowani równo i lojalnie i że tego wyjaśnienia lub sprostowania nie będzie można zrównać 

z przedstawieniem nowej oferty.  

W okolicznościach faktycznych sprawy wezwanie do wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień  publicznych  –  i  akceptacja  wyjaśnień  zmieniających zakres  zobowiązania 

pana  D. 

–  byłaby  faktycznie  nie  tylko  nowym  wezwaniem  do  uzupełnienia  dokumentu 

zastępującym (powielającym) wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 


lecz  też  negocjowaniem  treści  oferty,  bowiem  samo  zobowiązanie  nie  jest  wadliwe  w 

znaczeniu braków, złych sformułowań czy innych błędów, lecz nie odpowiada swoim zakresem 

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2, 

§  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając uiszczony przez Odwołującego wpis w wysokości 10.000 złotych. Pełnomocnik 

Zamawiającego nie przedstawił dokumentów mogących stanowić podstawę do uwzględnienia 

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, zatem Izba nie zasądziła tych kosztów. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel