KIO 1228/20 POSTANOWIENIE dnia 8 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt KIO 1228/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  8  lipca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 czerwca 2020 r. przez wykonawcę TAXUS UL Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym 

przez  zamawiającego  Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  Oddział  Terenowy  

we Wrocławiu 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

TAXUS  UL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie kwoty 6 75

0 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy)

, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przewodniczący:   ………………………………………. 


Sygn. akt KIO 1228/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  Oddział  Terenowy  we  Wrocławiu,  dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Usługi  zarządzania  zasobami  leśnymi  na  nieruchomościach 

wchodzących w skład mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania 

KOWR OT we Wrocławiu. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod numerem 534952 w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

W dniu 3 czerwca 2020 

r. spółka TAXUS UL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie, dalej „Odwołujący”, złożyła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie,  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie:  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp, 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Radbud  R.  R.

,  pomimo  iż  wykonawca 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji  o  spełnieniu  warunków 

udziału w postępowaniu oraz art. 7 ust. 3 ustawy Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców 

i  wybór  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  mimo  niespełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  które  były  jednoznacznie  wskazane  w  SIWZ  i  to  według  nich  Zamawiający 

winien dokonywać oceny podmiotowej. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  wykonawcy  Radbud  R.  R., 

dokonania 

ponownego  przeprowadzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  i  wykluczenia 

wykonawcy  Radbud  R.  R. 

oraz  odrzucenia  złożonej  przez  niego  oferty,  a  w  konsekwencji 

dokonania 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  żaden  wykonawca  

nie przystąpił. 

Odwołujący pismem z dnia 7 lipca 2020 r. oświadczył, iż cofa odwołanie. Oświadczenie 

o wycof

aniu zostało złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Odwołującego i 

stanowi podstawę do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 


Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwo

ławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 


wiper-pixel