KIO 1227/20 POSTANOWIENIE dnia 28 lipca 2020 roku

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1227/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lipca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  28  lipca  2020  roku  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    03  czerwca  2020 

roku  przez  wykonawcę  Netia.  S.A.  ul.  Poleczki  13  02  -  822  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez

Narodowy  Fundusz  Zdrowia  Centrala  (NFZ)  w  Warszawie  ul. 

Grójecka 186, 02 - 390 Warszawa  

przy udziale wykonawcy T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

                                                              postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze w związku z jego wycofaniem 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

odwołującego  Netia. S.A. ul. Poleczki 13 02 - 822 Warszawa,   kwoty 6 750, 00  (sześć 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu 90% kwoty uiszczonego wpisu od 

odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Warszawie. 

Przewodniczący ……………………………… 


Sygn. KIO 1227/20 

                                                    UZASADNIENIE 

 Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ) w Warszawie

, prowadzi postępowanie w 

trybie  przetargu  nieograniczonego

,  którego  przedmiotem  jest  „połączenie  Centrali  NFZ  i 

kolokacji z Oddziałami wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie 

dostępu  do  Internetu",  znak  sprawy:  BAG-SZP.261.1.6.2020.

Wartość  postępowania  jest 

mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Pzp. 

Zamawiający  w  dniu  29  maja  2020  roku  poinformował  wykonawców  o  zakończeniu 

oceny  ofert  i  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postepowaniu,  za  którą  została  uznana 

oferta złożona przez

T-Mobile Polska S.A.  .  

Zaskarżonym  czynnościom  zamawiającego  w  ramach  dokonanego  wyboru 

najkorzystniejszej oferty  odwołujący zarzucił  naruszenie: 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Ustawy,  poprzez  zaniechania  odrzucenia  oferty  T-Mobile  Polska 

S.A. pomimo, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  T-

Mobile,  pomimo,  że  Wykonawca  ten  powinien  zostać  wykluczony  z 

Postępowania, a w konsekwencji 

art

.  7 ust.  1 Ustawy  poprzez  prowadzenie postępowania w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Podnosząc  powyższe  wniósł  w  szczególności  o  wykluczenie  wykonawcy  którego 

oferta została wybrana, a także o odrzucenie jego oferty oraz dokonanie ponownego badania 

i oceny ofert. 

W  dniu  23 

lipca    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej    wpłynęła  informacja  od 

odwołującego  w  której  oświadczył,  że  cofa  przedmiotowe  odwołanie,  wnosząc  o  jego 

umorzenie i zwrot odwołującemu 90% uiszczonej kwoty wpisu od odwołania.   

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 


1092),  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony w wysokości 7 500,00 złotych.  

Przewodniczący …………………………. 


wiper-pixel