KIO 1226/20 POSTANOWIENIE dnia 15 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1226/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  

w  dniu  15  lipca  2020  r.  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  3  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę:    FAMUR  S.A.  z  siedzibą  

w Katowicach

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Polską  Grupę  Górniczą  S.A.  

z siedzibą w Katowicach

przy  udziale  wykonawcy:  Becker 

–  Warkop  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Świerklanach

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  FAMUR  S.A. 

z  siedzibą w  Katowicach  kwoty  15  000  zł  00    gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą kwotę uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 1226/20 

U z a s a d n i e n i e 

Polska  Grupa  Górnicza  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  (dalej:  zamawiający) 

prowadzi, 

jako  postępowanie  sektorowe  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem  jest  zawarcie  umowy  ramowej  na 

Remont  elementów  hydrauliki  siłowej  sekcji 

obudów  zmechanizowanych  dla  oddziałów  Polskiej  Grupy  Górniczej  S.A.;  nr  sprawy: 

701903418 (dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”). 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Szacunkowa wartość 

zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  

ust. 8 ustawy  Pzp. W dniu  25 maja  2020 

r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  

w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  numerem  2020/S  100-242764.  26  maja  2020  r. 

zamawiający  opublikował  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  

na swojej stronie internetowej. 

W 

postępowaniu,  3  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę:    FAMUR  S.A.  z  siedzibą  

w Katowicach (dalej: o

dwołujący), zostało wniesione odwołanie.  

Odwołujący, działając w oparciu o art. 180 ust. 1, art. 182 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 

179  ust.  1  ustawy  Pzp,  wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  SIWZ,  zarzucając 

zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp, poprzez przygotowanie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nie 

zapewniający zachowania uczciwej konkurencji, a tym samym ją utrudniający, a także nie 

zapewniający równego traktowania wykonawców w szczególności poprzez wprowadzenie 

zróżnicowanego  terminu  płatności  za  realizuję  przedmiotu  umowy  przez  wykonawcę  

w zależności od posiadanego przez niego statusu mikro, małego, średniego bądź dużego 

przedsiębiorcy,  co  ma  bezpośredni  wpływ  na  kalkulację  oferty  składanej  przez 

poszczególnych wykonawców w przedmiotowym postępowaniu; 

2.  art. 353

Kodeksu cywilnego (dalej „KC”) w. zw. z art. 5 KC i w zw. z art. 14 ustawy Pzp 

oraz w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych,  poprzez  sformułowanie  postanowienia  §3  

ust.  21  Załącznika  nr  10  do  SIWZ  w  sposób  sprzeciwiający  się  właściwości  (naturze) 

stosunku  prawnego,  ustawie  oraz  zasadom  współżycia  społecznego  oraz  poprzez 

narzucenie 

w  Istotnych  postanowieniach  umowy  oświadczeń,  które  zgodnie  z  ustawą 

powinny być wynikiem wzajemnych uzgodnień stron, a na które odwołujący nie wyraża 

zgody. 


Zarzucając powyższe, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie 

zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  postanowień  SIWZ  w  zakresie:  Części  XX  Warunki 

płatności pkt 1 oraz § 3 ust. 19 i ust. 20 Załącznika nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do umowy” poprzez wprowadzenie terminu płatności 60 dni od 

daty doręczenia faktury VAT zamawiającemu, bez względu na posiadany przez wykonawcę 

status mikro, małego, średniego czy też dużego przedsiębiorcy oraz postanowienia § 3 ust. 21 

Załącznika  nr  10  do  SIWZ  „Istotne  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  umowy” 

poprzez 

jego usunięcie w całości. 

Zamawiający, co ustaliła Izba na podstawie przekazanych przez zamawiającego akt 

sprawy, 4 czerwca 2020 r. po

informował wykonawców, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, 

o  wniesieniu  odwołania,  wzywając  uczestników  postępowania  do  złożenia  przystąpienia.  

W  terminie 

przewidzianym  na  zgłoszenie  przystąpienia  wykonawca:  Becker  -  Warkop  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Świerklanach,  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie odwołującego. 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

14  lipca  2020  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia  wyznaczonego  na  15  lipca  2020  r., 

złożył  

do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  uwzględniając  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  

całości. Jednocześnie oświadczył, że dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp, 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp, 

oraz  mając  na  uwadze  zapisy 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),  

w tym w szczególności § 5 ust. 1 pkt 1a, Izba postanowiła o zwrocie na rzecz odwołującego 

kwoty uiszczonego wpisu.  

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................…


wiper-pixel