KIO 1225/20 WYROK dnia 14 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1225/20 

WYROK 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:             Klaudia  J. Ceyrowska  

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o., ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  "Łysa  Góra", 

Rynek 15, 26-

006 Nowa Słupia 

przy  udziale  wykonawcy  PPUH  AGRO-BUD  J.  S.,  ul.  6-

go  Września  91  A,  27-200 

Starachowice 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie. 

2.  kosztami 

postępowania  obciąża  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

Rystal-Bud  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w    Kielcach  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00    gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania.  

2.1. zasądza od Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o. z siedzibą 

w    Kielcach  na  rzecz 

Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  "Łysa  Góra", 

Rynek  15,  26-

006  Nowa  Słupia  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  uzasadnionych  kosztów 

postępowania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt: KIO 1225/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 

Słupia  Adres  do  korespondencji:  Biuro  Projektu:  ul.  Ściegiennego  2/32,  25-033  Kielce 

(Wojewódzki Dom Kultury, piętro II, pokój 199) e-mail: [email protected] dotyczy: przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą 

sposobu  użytkowania  na  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich.  Znak  postępowania: 

ZP/3/2020/R 

ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  -  ogłoszenie 

numer 520679-N-2020 z dnia 2020-03-05 r. 

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal - Bud sp. z o.o. ul. Piwowarska 25, 25-561 

Kielce 

wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego - Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 

„Łysa Góra”, podjętych w postępowaniu, polegających na: 

Niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności oceny i badania ofert, 

Niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Agro-Bud J. S. (Agro - 

Bud) pomimo, iż Wykonawca ten podlegał wykluczeniu z postępowania, 

Niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  „Agro-Bud”  w  spadku (dalej:  Agro-  Bud)  pomimo,  iż  oferta tego Wykonawcy 

winna zostać odrzucona jako niezgodna z siwz, 

Zaniechaniu  cz

ynności,  do  których  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie 

ustawy, polegającej na wykluczeniu Wykonawcy Agro-Bud jako niespełniającego warunków 

udziału w postępowaniu, 

Zaniechaniu  czynności,  do  których  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie 

ustawy

, polegającej na odrzuceniu oferty Wykonawcy Agro-Bud jako niezgodnej z treścią siwz. 

II. 

Zaskarżonym działaniom i zaniechaniom Zamawiającego zarzuca naruszenie: 

 art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  Agro-Bud  z 

postępowania pomimo, iż: 

Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu wg R.5 ust. 

3 lit. a tiret 2 siwz

, tj. warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, 

Wykonawca ten polega na zasobach podmiotów trzecich, w stosunku do których nie 

został wykazany brak podstaw do wykluczenia ich z postępowania, 

3) polega na zasobach podmiotu trzeciego innego, aniżeli wskazany w treści wykazu usług, 


4)  Wykonawca  ten  powołuje  się  na  doświadczenie  i  zdolności  podmiotu,  który  nie  jest 

Podwykonawcą ani podmiotem udostępniającym zasoby, a który faktycznie jest autorem co 

najmniej części koncepcji (próbki) stanowiącej ofertę Wykonawcy, 

art. 89 ust. 1 pkt pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Agro-

Bud pomimo, że 

jest ona niezgodna z treścią siwz, 

art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 9 ust. 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty jw. jako 

niezgodnej z ustawą, choć część plików stanowiących ofertę ma nazwy w języku angielskim, 

art.  26  ust.  3  Pzp  przez  ponowne  wezwanie  Agro-

Bud  do  złożenia  tych  samych 

dokumentów dotyczących wykazania braku podstaw wykluczenia podwykonawcy, na którego 

zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków określonych w SIWZ. 

III. 

Mając na uwadze powyższe wnosi o nakazanie zamawiającemu: 

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

Wykluczenie Wykonawcy Agro-

Bud z postępowania, 

*  3.  Ewentualnie  - 

na  wypadek  ustalenia,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  wykluczenia 

Wykonawcy jw.  

z postępowania - odrzucenie oferty Agro - Bud, 

4. Powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty. 

IV. 

Wymogi formalne odwołania: 

O

ferta Odwołującego została oceniona jako druga w kolejności ważna oferta. Gdyby 

nie  wskazywane  w  odwołaniu  zostałaby  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  a  Odwołujący 

uzyskałby zamówienie.  

U

zasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje 

W pier

wszym rzędzie wskazał na szereg działań Zamawiającego świadczących o nierównym 

i tendencyjnym traktowaniu Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

kolejności omówiono zarzuty odwołania. 

I. 

Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez zaniech

anie wykluczenia z postępowania 

Wykonawcy Agro-

Bud pomimo, iż Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

Zamawiający w Rozdziale 5 siwz „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków” w punkcie 2 ppkt 3 lit. a tiret dwa wymagał, 

aby  w  celu  wykazania  spełniania  ustanowionych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na 

potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca 

legitymował się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie  co  najmniej  dwóch  robót  budowlanych  związanych  z  budowa  łub  przebudowa  tub 

rozbudowa  budynków  użyteczności  publicznej,  w  tym  jedna  z  wykonaniem  instalacji 


elektrycznych 

i  teletechnicznych,  instalacji  sanitarnych  o  wartości  robót  co  najmniej 

8.000.000,00 zł brutto, dla których wydano pozwolenie na użytkowanie. 

W  złożonym  przez  Wykonawcę  Agro-Bud  wykazie  usług,  na  potwierdzenie  spełnienia  tego 

warunku wskazane zostały dwie usługi, z których jedna została zrealizowana przez Agro-Bud, 

druga natomiast przez Dartom s.c. T.S. S., D. S.(dalej: Dartom) - 

podmiot trzeci, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca. 

Zgodn

ie z treścią referencji dołączonych do wykazu usługa w nim wskazana, tj. „Przebudowa 

budynku WBilŚ Politechniki Białostockiej wraz budową wewnętrznej instalacji monitoringu oraz 

budową gruntownego wymiennika ciepła wraz z doziemną instalacją” została wykonana przez 

konsorcjum, 

które tworzyły Dartom jako lider oraz Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych 

i CO A. S. 

jako członek konsorcjum. 

Z treści referencji nie wynika, jaki zakres robót wykonał każdy z członków konsorcjum. Biorąc 

jednak  po

d uwagę samą nazwę członka konsorcjum  - Pana S. zasadnym jest przyjęcie, że 

Wykonawca  ten  realizował  roboty  sanitarne  i  zakresu  instalacji  CO,  zaś  Dartom  pozostałe 

roboty. 

Tym samym, zgodnie z kształtującym się po orzeczeniu  TSUE z 4 maja 2017 r. w sprawie 

Esaprojekt (C-

387/14) orzecznictwie KIO przyjmuje się, że możliwość powoływania się, przez 

członka  konsorcjum  na  doświadczenie  w  realizacji  robót  wykonywanych  przez  konsorcjum 

wymaga wykazania,-

że członek konsorcjum brał realny i konkretny udział w realizacji czy to 

całości, czy to określonej części danego zamówienia.  

Zamawiający w Rozdziale 5 siwz „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków” w punkcie 2 ppkt 3 lit. a tiret trzy wymagał, aby 

w  celu  wykaz

ania  spełniania  ustanowionych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na 

potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca 

legitymował się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie  co  najmniej  trzech  usług  polegających  na  przygotowaniu  lub  opracowaniu  projektu 

ekspozycji,  a  także  wykonaniu  wystawy  w  budynku  użyteczności  publicznej  typu  muzeum, 

centrum nauki, lub innej powierzchni e

kspozycyjnej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł. 

Każda usługa winna zawierać w sobie, minimum, następujące elementy: 

a) 

Wykonanie elementów scenografii i aranżacji wnętrz wraz z projektem i realizacją grafik 

wielkoformatowych; 

b) 

Dostawa,  montaż  i  uruchomienie  systemu  multimedialnego  wraz  z  systemem 

zarządzania ekspozycją i zarządzania wyświetlaną treścią; 

c) 

Wykonanie  filmów  lub  animacji,  a  także  prezentacji  multimedialnych  wraz  z  ich 

wgraniem i konfiguracją na stanowiskach multimedialnych. 


W złożonym wykazie usług Wykonawca Agro - Bud wskazał na dwie usługi zrealizowane przez 

podmiot  Trias  sp.  z  o.o.  (podmiot  trzeci  będący  podwykonawcą  i  jednocześnie 

udostępniającym zasoby), tj.: 

Utworzenie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku (realizowaną na 

rzecz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego), 

Zaprojektowanie, wykonanie kompleksowej produkcji, montażu i instalacji wystawy pn.: 

„Baza Kosmiczna” (realizowaną na rzecz Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego). 

Tymczasem z dołączonych do wykazu referencji wynika, że żadna z tych usług nie została 

zrealizowana przez podmiot Trias sp. z o.o., a ponadto druga ze wskazanych usług nie została 

zrealizowana  na  rzecz  podmiotu  Białostocki  Park  Naukowo  -  Technologiczny,  ale  na  rzecz 

Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Według utrwalonego orzecznictwa KIO treść przedstawionego w ofercie wykazu wykonanych 

dostaw (usług) oraz treść referencji powinny być analizowane łącznie, jednak z treści każdego 

z tych dokumentów bezwzględnie powinno wynikać, jaki podmiot zrealizował zamówienie (KIO 

2148/11). W sytuacji stwierdzonych rozbieżność nie sposób jednoznacznie ustalić, czy Agro-

Bud wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający w Rozdziale 5 siwz „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków” w punkcie 2 ppkt 3 lit. b dwa wymagał, aby w 

celu  wykazania  spełniania  ustanowionych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na 

potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykonawca 

dysponował zespołem osób, spełniających określone w siwz wymagania. 

Wobec wątpliwości Zamawiającego co do spełniania przez osoby wskazane w ofercie Agro - 

Bud wymagań określonych w siwz Wykonawca Agro-Bud w toku postępowania wzywany był 

do złożenia wyjaśnień dotyczących spełniania przez wskazane osoby mające pełnić funkcje 

Kierownika  Budowy,  Kierownika  Robót  (instalacje  sanitarne),  Kierownika  Robót  (instalacje 

elektrycz

ne) Kierownika Robót (telekomunikacja), Grafika. 

Wykonawca Agro - 

Bud nie złożył wymaganych wyjaśnień (patrz punkt III odwołania poniżej). 

Zamawiający natomiast nie wykazał, w jaki sposób i na jakiej podstawie ustalił, że wbrew jego 

początkowym wątpliwościom osoby te spełniają wymagania ustanowione w siwz. 

II. 

Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania 

Wykonawcy Agro-

Bud pomimo, iż Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia. 

Zgodnie  z  merytoryczną  treścią  oferty  Wykonawca  ten  powołuje  się  na  doświadczenie  i 

zdolności podmiotu, który nie jest podwykonawcą ani podmiotem udostępniającym zasoby, a 

który  faktycznie  jest  autorem  co  najmniej  części  koncepcji  (próbki)  stanowiącej  ofertę 

Wykonawcy. 


Jednym z wymaganych przez Zamawiającego elementów oferty w części merytorycznej było 

przygotowanie  przez  Wykonawców  animacji  przedstawiającej  Cyklopów  w  trakcie  pracy 

(Rozdział  18  siwz  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert). 

W  złożonej  wraz  z  oferta  próbce  znajduje  się  wymagana  animacja,  jednakże  zgodnie  z 

zawartymi  w  niej 

informacjami  została  ona  wykonana  nie  przez  Wykonawcę  Agro-Bud,  ale 

przez  podmiot  3D  Artisan, 

który  to  podmiot  nie występuje w  żadnym  charakterze w  ofercie 

tego  Wykonawcy.  W  szczególności  nie  jest  to  ani  podmiot,  na  którego  zasobach  polega 

Wykonawca  Agro-

Bud,  nie  jest  to  też  podwykonawca,  któremu  zamierzałby  powierzyć 

wykonanie tej 

części zamówienia. Mało tego, ani w treści oferty, ani z dalszych złożonych w 

postępowaniu  dokumentów  czy  wyjaśnień  nie  wynika,  że Wykonawca  Agro-Bud  dysponuje 

prawami autorskimi do animacji. 

Powyższe  okoliczności  nakazują  zadać  oczywiste  w  tej  sytuacji  pytanie,  kto  jest  autorem 

koncepcji  (próbki)  animacji  -  Agro-Bud  czy  też  podmiot,  który  nie  bierze  udziału  w 

postępowaniu.  Konsekwencją  stwierdzonej  sytuacji  jest  zasadnicza  wątpliwość  co  do 

zdolności wykonania przedmiotu umowy przez Agro-Bud szczególnie w sytuacji, w której ani 

nie  jest  autorem,  ani  właścicielem  koncepcji  animacji,  a  jej  autor  nie  jest  podmiotem 

udostępniającym zasoby ani podwykonawcą? 

Podobna  sytuacja  występuje  w  odniesieniu  do  wymaganej  zapisami  siwz  próbki  materiału 

graficznego, która zgodnie z treścią oferty, została sporządzoną przez dr A.B.. który również 

nie występuje w  prowadzonym  postępowaniu w  żadnym formalnym  charakterze.  Zgodnie z 

powszechnie  dostępnymi  w  internecie  informacjami1  Pan  A.  B.  na  stale  związany  jest  z 

Uniwersytetem  Śląskim  oraz  Stowarzyszeniem  Delta.  Z  zawodu  paleontolog,  geolog, 

muzeolog, grafik  i  informatyk  programista.  Łącząc te  wszystkie umiejętności,  profesjonalnie 

zajmuje  się  trójwymiarowymi  rekonstrukcjami  kopalnych  organizmów  i  ich  środowisk 

naturalnych na potrzeby wydawnictw, filmu, telewizji, muzeów i parków tematycznych. Jako 

nauczyciel  z  powołania  efekt  swoich  prac  chętnie  przedstawia  w  formie  prezentacji 

multimedialnych. 

Również  w  tym  przypadku,  przy  braku  jakichkolwiek  formalnych  umocowań  Pana  B.  w 

przetargu  (tzn.  występowania  jako  podmiot  udostępniający  zasoby,  podwykonawca,  osoba 

oddana do dyspozycji przez inny podmiot udostępniający zasoby czy też podwykonawcę) oraz 

wobec braku jakichkolwiek danych wskazujących na nabycie przez Agro-Bud praw autorskich 

do  utworu  autorstwa  Pana  B. 

należy  powtórzyć  powyższe pytania o zdolność  Agro-Bud  do 

stworzenia i  realizacji koncepcji  będącej  przedmiotem  zamówienia,  jak również  o podstawy 

prawne  posługiwania  się  cudzym  utworem  i  możliwością  jego  wykorzystania  w  trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 


Wobec  powyższych  okoliczności  należy  uznać,  że  podniesione  kwestie  wskazują  na  brak 

możliwości samodzielnej realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Agro-Bud. a tym 

samym na 

nie spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 

III. 

Naruszenie art 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania 

Wykonawcy Agro-

Bud pomimo, iż Wykonawca ten polega na zasobach podmiotu trzeciego, 

co do których nie wykazał braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania oraz naruszenie 

art.  26  ust.  3  Pzp  poprzez  ponowne  wezwanie  Wykonawcy  do  złożenia  tych  samych 

dokumentów dotyczących podwykonawcy. 

Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca Agro - Bud polegał na zasobach podmiotów trzecich. 

D

wa z tych podmiotów to spółki Trias Avi sp. z o.o. oraz Digiservice sp. z o.o. 

Pismem  z  dnia  6  maja  2020  roku  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  wezwał 

Wykonawcę  Agro-Bud  do  uzupełnienia  złożonych  dokumentów  poprzez  dostarczenie 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania przez Digiservice sp. z o.o., które 

zostało złożone w niewłaściwej formie. Wobec wątpliwości dotyczących spełniania warunku 

udziału  w  postępowaniu,  wezwał  również  Wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

osób  wskazanych  przez  Agro  -  Bud  jako  pełniące  funkcje  Kierownika  Budowy,  Kierownika 

Robót  (instalacje  sanitarne),  Kierownika  Robót  (instalacje  elektryczne)  Kierownika  Robót 

(telekomunikacja), Grafika. 

Pismem z dnia 8 maja 2020 roku Wykonawca Agro - 

Bud, działając przez pełnomocnika - Pana 

P. C. 

złożył wymagane wyjaśnienia i uzupełnienie treści oferty. 

Ponieważ ani z dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawcy Agro - Bud, ani z wpisu do 

CEilDG nie wynikało, że Pan C. jest osoba umocowaną do działania w imieniu Agro - Bud, 

Zamawiający kolejnym pismem z dnia 11 maja wezwał Wykonawcę Agro – Bud do złożenia 

pełnomocnictwa  dla  Pana  C..  Jednocześnie,  wobec  ustalenia,  że  Wykonawca  Agro  -  Bud 

przedłożył nieaktualne dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do. wykluczenia podmiotu 

udostępniającego  zasoby  -  Trias  AVI  sp.  z  o.o.,  Zamawiający  wezwał  Agro  -  Bud  do 

przedłożenia  aktualnego  na  dzień  składania  ofert  zaświadczenia  z  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych. 

11  maja  Wykonawca  Agro  - 

Bud  przedłożył  pełnomocnictwo  dla  Pana  P.  C.  oraz  złożył 

wyjaśnienia. 

Jak  okazało  się  w  toku  postępowania,  Pan  J.  S.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Agro  -  Bud  3  maja  2020  roku  zmarł.  Za  jego  życia  nie  został  ustanowiony  zarządca 

sukcesyjny  - 

nastąpiło  to  dopiero  12  maja  2020  roku,  gdy  jako  zarządca  sukcesyjny 

ustanowiona  została  Pani  M.  S..  Tym  samym,  w  okresie  pomiędzy  3  a  12  maja  brak  było 

jakiegokolwiek podmiotu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy Agro - Bud, w tym do 

składania  w  jego  imieniu  oświadczeń,  wyjaśnień  czy  uzupełnień  dokumentów.  W 

szczególności  nie  był  uprawniony  do  działania  w  imieniu  Agro  -  Bud  Pan  C.,  którego 


pełnomocnictwo  stosownie  do  treści  art.  101  ust.  2  kodeksu  cywilnego,  wygasło  wraz  ze 

śmiercią Pana S., tj. z dniem 3 maja 2020 roku. 

Art. 102. Ust 2 k.c. Umocow

anie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że 

w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego 

będącego podstawą pełnomocnictwa 

Okoliczność  te  dostrzegł  sam  Zamawiający,  który  pismem  z  dnia  15  maja  2020  roku 

poinformował Wykonawcę Agro  - Bud, że wobec wygaśnięcia pełnomocnictwa dla Pana C. 

złożone wyjaśnienia i uzupełnienia w dniu 13 maja 2020 roku uważa za niezłożone, po czym 

ponowienie wezwał w/w Wykonawcę do złożenia tych samych dokumentów, ponownie w trybie 

art.  26  ust.  3  Pzp.  W  konsekwencji,  w  odniesieniu  do  podmiotu  Trias  AVI  sp.  z  o.o. 

Zamawiający  ustalił,  że  podmiot  ten  nie  wykazał  braku  podstaw  do  wykluczenia  go  z 

postępowania,  i  w  konsekwencji  na  podstawie  art.  22a  ust.  6  ustawy  PZP  zażądał  aby 

Wykonawca w terminie do dnia 18 maja 2020 roku zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami  albo  do  zobowiązania  się  do  osobistego  wykonania  części  zamówienia,  którą 

zamierzał powierzyć Trias AVI sp. z o.o., czego jednak Wykonawca nie wykonał. 

Anal

ogiczny skutek należy również rozciągnąć na wyjaśnienia i uzupełnienie oferty złożone 

przez  Wykonawcę  w  dniu  8  maja  2020  roku,  a  podpisane  przez  pełnomocnika  -  Pana  C.. 

Uzupełnienia w tym terminie dotyczyły podmiotu Digiservice sp. z o.o. i również winny zostać 

uznane przez Zamawiającego za niezłożone. 

W świetle powyższego uznać należy, że Wykonawca Agro - Bud nie wykazał braku podstaw 

do  wykluczenia  z  postępowania  w  odniesieniu  do  podmiotów  Trias  AVI  sp.  z  o.o.  oraz 

Digiservice sp. z o. o., na zasobach których polegał i które miały być jego podwykonawcami 

przy realizacji przedmiotu umowy. Wbrew żądaniu Zamawiającego, nie zastąpił również tych 

podmiotów  innymi  podmiotami,  ani  nie  zobowiązał  się  do  samodzielnego  zrealizowania 

odpowiednich  części  zamówienia.  Tym  samym  nie  mógł  polegać  na  zasobach  tych 

podmiotów,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  wniosku,  że  nie  wykazał  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu zarówno w odniesieniu do posiadania odpowiedniego doświadczenia. 

W konsekwencji Wykonawca Agro-Bud winien 

zostać wykluczony z udziału w postępowaniu, 

czego jednak Zamawiający zaniechał. 

Zamawiający w wezwaniu z dnia 15 maja 2020 r. działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 

3 Pzp ponownie wezwał wykonawcę Agro-Bud do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy - 

firmy TRIAS AVI Sp. z.o.o., na którego zasoby 

powołuje  się  Wykonawca  w  celu  wykazania  spełnienia  wymagań  określonych  w  SIWZ.  Z 

orzecznictwa  KIO  wynika 

natomiast  możliwość  wyłącznie  jednokrotnego  wzywania 

wykonawców do uzupełnienia danego dokumentu. 

IV. 

Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  pkt  2  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy Agro-

Bud pomimo, że jest ona niezgodna z treścią siwz, 


W siwz w rozdziale 18. Opis kryteriów; którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający wskazał, 

że kryteriami oceny ofert będą 3 kryteria S Cena, S Jakość, s Doświadczenie osób. 

Ocena  w  kryterium  jakość  miała  być  dokonana  w  oparciu  o  złożoną  wraz  z  ofertą  próbkę. 

Próbka miała zawierać 3 elementy: 

Próbkę projektu aranżacji plastycznej wystawy - Przestrzeni nr 6 : Łysica, 

Próbkę materiału graficznego (Las lub Rośliny Gór Świętokrzyskich) 

Próbkę materiału multimedialnego / animacji. 

Szc

zegółowe wymagania merytoryczne w odniesieniu do każdej z tych próbek zawarte zostały 

w załączniku nr 6 do siwz - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

Ponadto  w  specyfikacji  Zamawiający  wskazał,  że  brak  przedstawienia  próbki  do  oceny 

skutkować  będzie  przyznaniem  0  punktów  w  ramach  tego  podkryterium,  natomiast 

przekazanie  próbki  niezgodnej  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  będzie  skutkować 

odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) Pzp. 

W dokumentacji postępowania znajduje się protokół z dnia 18 maja 2020 roku z posiedzenia 

Komisji powołanej do oceny próbek złożonych w postępowaniu. 

Zgodnie z treścią tego protokołu próbka złożona przez Wykonawcę Agro - Bud jest w wielu 

miejscach  niezgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego  (opisem  przedmiotu  zamówienia). 

Można tu w szczególności wskazać na następujące ustalenia komisji: 

7. W odniesieniu do próbki projektu aranżacji plastycznej wystawy - Przestrzeni nr 6: Łysica 

komisja stwierdza wprost, że: 

a) 

„zagospodarowanie przestrzeni wystawy w próbce budzi sporo zastrzeżeń, jest nie do 

końca  zgodne  z  wytycznymi  Zamawiającego  (w  tym:  niezgodne  w  wielu  kluczowych 

elementach, takich jak no. powierzchnia ruchu)” (strona 5 protokołu), 

b) 

Koncepcja zabudowy wyjścia z przestrzeni drewniany „portalem” krytym strzechą jest 

nieprawidłowe pod katem estetycznym i merytorycznym, 

c) 

wbrew  wymaganiom  Zamawiającego,  na  próbce  nie  pokazano,  gdzie  wykorzystane 

będą zalecone przez Zamawiającego monitory 55", 

d) 

„na  generalna  ocenę  próbki  negatywnie  jednak  wpływają  jej  mankamenty  -  opisane 

powyżej.  Wobec  powyższego  uznać  należy,  że  próbka  nie  spełnia  wszystkich  wymagań 

Zamawiającego, ale spełnia w sposób ponadpodstawowy 

Powyższa konstatacje (punkt dl należy ocenić jako kuriozalna i rażąco sprzeczna z zasadami 

logicznego rozumowania. Skoro bowiem sam Zamawiający przewiduje rygor odrzucenia oferty 

w  przypadku,  gdy  przedłożona  próbka  będzie  niezgodna  z  opisem  przedmiotu  zamówienia 

(wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego),  to  nie  sposób  takiej  próbki  ocenić  jako 

spełniającej wymagania w określonym stopniu, zgodnie z przyjęta skala ocen. 


Prawidłowe postępowanie Zamawiającego winno prowadzić do sprawdzenia, czy próbka jest 

zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (opisem przedmiotu zamówienia) 

i  dopiero  w  następstwie  stwierdzenia  tej  zgodności  przyznanie  określonej  punktacji,  w 

zależności od stwierdzonego poziomu spełnienia tych wymagań. 

Tymczasem  Zamawiający  postępuje  wbrew  ustanowionym  przez  siebie  zasadom  -  wobec 

stw

ierdzenia niezgodności próbki z wymaganiami uznaję, że niezgodność ta skutkuje jedynie 

przyznaniem  obniżonej  oceny.  Takie  działanie  wprost  przesadza  o  naruszeniu  przepisów 

ustawy Pzp i reguł postępowania określonych w siwz. 

Dodatkową  okolicznością  przesądzającą  o  niezgodności  treści  oferty  (próbki)  z  siwz  w  tym 

punkcie jest to,  że Zamawiający  w  siwz  wymagał  kategorycznie,  aby  próbka  składała się z 

części graficznej na planszy o wymiarach 100x70 (1 egz.) i części opisowej na max 3 stronach 

w formacie A4. Złożona próbka w części opisowej liczy 4 strony. 

2. W odniesieniu do próbki materiału graficznego Wykonawcy mogli alternatywnie przedstawić 

bądź  to  grafikę  przedstawiająca  las,  bądź  też  kompozycję  6  rysunków  morfologii  roślin 

występujących  w  Górach  Świętokrzyskich  (schemat  grafiki  do  planszy  -  merytoryka  do 

ustalenia na etapie realizacji inwestycji). 

Wykonawca  Agro  - 

Bud  przedłożył  jedna  grafikę,  która  nie  jest  elementem  graficznym,  ale 

opisem z elementami grafiki. Nie stanowi też kompozycji 6 rysunków morfologii roślin. Tym 

samym  wprost  jest  niezgodna  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego.  Cytując 

ustalenia komisji: 

„Wykonawca  złożył  grafikę,  która,  biorąc  pod  uwagę  wymagania  zawarte  w  OPZ,  trudno 

będzie  zastosować  w  takiej  postaci  w  Sali  nr  9,  a  jednocześnie  nie  jest  ona kompozycją  6 

rysunków morfologii roślin występujących w Górach Świętokrzyskich. Wg OPZ grafika „Las” 

ze względu na swoją lokalizację, miała być grafiką poglądową, budującą klimat i atmosferę 

miejsca.  Złożona  grafika  zawiera  obszerny,  bardzo  specjalistyczny  tekst  (przekaz  wiedzy) 

wymagający  zatrzymania  się  -  jest  to  nośnik  przekazu  wiedzy,  a  nie  tak  jak  tego  wymagał 

Zamawiający, element czysto graficzny. Nie można jej natomiast potraktować jako kompozycji 

6 rysunków morfologii roślin - bo nie ma niezbędnych w tym zakresie konkretów i detali. 

inne wymagania takie jak: metoda wizualna i techniczna, prezentacja, estetyka, kolorystyka, 

czytelność  wizualna  -  są  spełnione,  ale  nie  na  ponadstandardowym  (ponadpodstawowym) 

poziomie. 

Generalnie uzn

ać należy, że grafika spełnia wymagania w sposób podstawowy”. 

Powołany  cytat  z  ustaleń komisji  nie  wymaga  w  zasadzie  szerszego komentarza  -  komisja 

wprost stwierdza, że przedłożona próbka nie jest ani grafika przedstawiająca las, ani nie jest 

kompozycją 6 rysunków morfologii roślin. Skoro tak, to nie będąc ani jednym ani drugim, to w 

jaskrawy  i  oczywisty  sposób  nie jest  to  próbka zgodna  z  wymaganiami Zamawiającego,  co 

dostrzega i stwierdza sama komisja. 


O  czym  nie  wspomina  w  swym  protokole  komisja  próbka  ta  zatytułowana  jest  „Praca 

konkursowa las”, i przedstawia zdjęcia gołoborza i lasu sosnowego, oraz zawiera elementy 

dźwiękowe  (instalację  dźwiękową),  czego  Zamawiający  nie  przewidywał  i  nie  wymagał. 

Plansza z tekstem i grafiką zaopatrzona jest z tyłu w głośnik, z którego po włączeniu lektor 

czyta  tekst  z  planszy.  Sam  Wykonawca  Agro  - 

Bud  zaleca  Zamawiającemu  przed 

przystąpieniem do oceny próbki podłączenie jej do prądu i wciśnięcie guzika uruchamiającego 

odtworzenie ścieżki dźwiękowej z lektorem. 

Tymczasem, 

zamiast  przenieść  swoje  ustalenia  na  grunt  Pzp  i  siwz  i  wobec  stwierdzenia 

niezgodności  próbki  odrzucić  ofertę  jako  niezgodną  z  siwz,  przyznaje  jej  minimalną  liczbę 

punktów. Powyższe sprawia, że w pełni aktualne są powyższe uwagi zawarte w punkcie 1, 

dotyc

zącym Próbki projektu aranżacji plastycznej. 

Również w odniesieniu do trzeciego elementu składającego się na wymaganą przez 

Zamawiającego  próbkę  -  materiału  multimedialnego  /  animacji  należy  uznać,  że  jest  ona 

niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. W tym punkcie Zamawiający wymagał, aby była 

to  Animacja  przedstawiająca  Cyklopów  w  trakcie  pracy.  Ogromne  postacie  w  formie  cieni, 

przemieszczają  się,  przenoszą  i  rzucają  kwarcytowe  głazy,  tworząc  uzupełnienie  elementu 

scenograficznego  - 

Skalna  Budowla.  Wydają  przy  tym  przedziwne  odgłosy  obrazujące 

zmęczenie,  wysiłek  i  trud  czy  ból.  Rzucaniu  głazów  towarzyszy  iskrzenie  oraz  dźwięki  tła 

otaczającej przestrzeni. Przedłożona przez Wykonawcę Agro - Bud próbka tego elementu jest 

niezgodna z wymaganiami z następujących powodów: 

1) Zamawiający wyraźnie wymagał, aby pojawiające się postacie miały formę 

cieni. Tymczasem w próbce Agro - Bud pojawiają się rzeczywiste postacie, 

2) próbka została złożona w kilku formatach, podczas gdy należało do oferty załączyć tylko 

jedną próbkę animacji, 

Animacja miała zgodnie z wymogami Zamawiającego uzupełniać scenografię 

skalnej budowy, podczas gdy przedstawiony materiał to uniemożliwia. 

Przesuniecie  kadru  (kamery)  ze  skały  na  postacie  uniemożliwia  wkomponowanie  obrazu  z 

istniejącą, fizyczną zabudową scenografii. 

Osobną kwestią  są  opisane powyżej  nieprawidłowości  dotyczące  autorstwa tego materiału. 

Jego autorem jest bowiem przedsiębiorstwo 3D Artisan M.H., a sam materiał opatrzony jest 

klauzulą  zastrzegająca  wszelkie  prawa  autorstwa  na  rzecz  autora.  Podmiot  ten  nie  jest 

podwykonawcą  Agro-Bud,  brak  też  jakiejkolwiek  informacji  o  ewentualnym  przeniesieniu 

autorskich praw majątkowych na rzecz Agro - Bud. Na jakiej podstawie Zamawiający korzysta 

z tego materiału na właściwych polach eksploatacji w sytuacji, gdy podmiot przekazujący ten 

materiał nie jest ani autorem ani właścicielem utworu? 


P

owyższe  okoliczności  w  sposób  jednoznaczny  potwierdzają,  że  stanowiąca  część  oferty 

próbka Wykonawcy jest niezgodna z wymaganiami określonymi w siwz, a tym samym powinna 

zostać odrzucona jako niezgodna z treścią siwz. 

V. 

Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  w  związku  z  art.  9  ust.  2  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Agro-Bud 

jako  niezgodnej  z  ustawą,  chociaż  część  plików  stanowiących 

ofertę posiada nazwy w języku angielskim, 

Wykonawca  wraz  z  ofertą  dołączył  kilka  plików  na  poczet  przyszłych  próbek.  Część  z  tych 

próbek została nazwana w języku angielskim np.: 

próbka las nosi nazwę „Holy_Cross_Mountains-Fir_forest_and_stone_run”,  

s- 

filmy  noszą  nazwy:  „cyciops_shadow_sound”,  „cyclops_shadow_sound_FULL-HD”, 

„cyclops_shadow_sound_HD-READY”. 

Tymczasem  zgodnie  z  normą  określoną  w  art.  9  ust.  2  Pzp  postępowanie  prowadzi  się  w 

języku polskim, co dotyczy także dokumentów składanych przez Wykonawców. Tym samym 

wobec posługiwania się przez Wykonawcę Agro - Bud plikami o nazwach wyrażonych w języku 

anielskim winno skutkować odrzuceniem jego oferty jako niezgodnej z treścią art. 9 ust. 2 pzp. 

Załączono: /…/  4. 

Zdjęcia - próbka materiału graficznego „LAS” 

Płyta  CD:  nagranie  -  próbka  materiału  graficznego  „LAS”  firmy  Agro-Bud,  próbka 

materiału multimedialnego - animacja „Cyklopi” firmy Agro-Bud 

W  odpowiedzi 

na  odwołanie  zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  jako 

bezzasadnego. 

W przedstawionym stanowisku stwierdził, co następuje.  

Wskazał na brak interesu odwołującego. 

Zgodnie z treścią art. 179 ust. ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 

jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

Odwołujący, formułując zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dąży do 

tego, aby odrz

ucić ofertę uznaną jako najkorzystniejszą, gdyż w ocenie próbek znajdują się 

sformułowania, które, zdaniem Odwołującego, świadczą o niezgodności treści oferty z treścią 

SIWZ. Pomijając aspekt dotyczący zgodności czy też nie próbki z SIWZ, podnieść należy, że 

w  stosunku  do  Odwołującego,  w  tym  samym  dokumencie,  również  pojawiają  się  zarzuty 

dotyczące niezgodności treści złożonej próbki z SIWZ. W treści tego dokumentu wskazano 

chociażby,  że  Odwołujący  „założył  wykorzystanie  nie  monitorów  55”  ,  jak  wymagał 

Zama

wiający, ale projekcję tylną z wykorzystaniem projektora pod szklaną podłogą źródełka. 

Jest  to  niezgodne  z  wymaganiami  OPZ".  Zgodnie  z  twierdzeniami  złożonymi  przez 

Odwołującego i przenosząc je wprost na ocenę złożonej przez niego próbki, również oferta 

złożona przez Odwołującego winna podlegać odrzuceniu. 


Biorąc  to  pod  uwagę,  gdyby  uwzględnić  złożone  odwołanie,  doszłoby  do  sytuacji,  w  której 

Zamawiający  zmuszony  byłby  odrzucić  również  ofertę  złożoną  przez  Odwołującego,  jako 

niezgodną z treścią SIWZ. 

Jak wynika z orzecznictwa KIO

, „interes przywołany w art. 179 ust. 1 PZP nie jest interesem 

materializującym  się  w  ochronie  ogólnie  pojętej  praworządności  i  korygowania 

nieprawidłowości działań czy też zaniechań zamawiającego, lecz interesem mającym na celu 

ochr

onę  konkretnego  wykonawcy,  w  konkretnym  postępowaniu,  ukierunkowanym  na 

uzyskanie  przez  tego  wykonawcę  stanu,  w  którym  dany  wykonawca  będzie  mógł  uzyskać 

dane zamówienie. (wyrok KIO z dnia 22 marca 2019 r., sygn. akt KIO 419/19).  

W innym wyroku wskazano, 

że „przez uzyskanie danego zamówienia rozumieć należy szanse 

na pozyskanie zamówienia, w wyniku konkretnego postępowania”(KIO 1609/18). 

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  grunt  niniejszej  sprawy  zawisłej  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą, nie sposób uznać, aby wykonawca mógł wypełnić całą przesłankę możliwości 

skorzystania z odwołania, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku bowiem 

uwzględnienia odwołania, nawet tylko w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, oferta Odwołującego również zostanie odrzucona na podstawie tej przesłanki. Oznacza 

to, że Odwołujący nie może ponieść szkody, gdyż nie zostanie mu udzielone zamówienie.  

Tym większe ma to znaczenie, że Odwołujący nie zaskarżył zaniechania czynności odrzucenia 

innych  ofer

t  złożonych  w  postępowaniu,  w  których  również  znajdują  się  twierdzenia,  które, 

zgodnie  z  argumentacją  Odwołującego,  winny  podlegać  odrzuceniu,  a  w  konsekwencji 

postępowanie powinno zostać unieważnione. 

Mając na uwadze powyższe, Odwołujący nie posiada interesu we wniesieniu odwołania (jego 

uwzględnieniu),  gdyż  nie  może  ponieść  szkody  w  związku  ze  wskazywanymi  zarzutami  i 

żądaniami zawartymi w odwołaniu. W związku z tym, odwołanie powinno zostać oddalone bez 

merytorycznego rozpatrywania. 

Z ostrożności procesowej, Zamawiający odniósł również do zarzutów odwołania. 

Zarzut nr 1 

Odwołujący,  prawdopodobnie  celowo,  nie  uwzględnia  treści  całego  warunku  udziału  w 

postępowaniu  (który  nawet  sam  przytacza  w  treści  odwołania)  -  Zamawiający  wymagał 

przedłożenia  dwóch  robót  budowlanych,  z  czego  jedna  miała  spełniać  określony  warunek 

udziału w postępowaniu. 

Nawet gdyby przyjąć, że argumentacja Odwołującego w zakresie tego zarzutu jest prawidłowa, 

to  nie  można  zapomnieć  o  tym,  że  Przystępujący  złożył  dwie  roboty  budowlane  na 

p

otwierdzenie  tego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  nie  kwestionuje  drugiej 

roboty, która może spełniać warunki udziału w postępowaniu. 

Nie jest zatem możliwe uwzględnienie odwołania w zakresie tego zarzutu, gdyż Odwołujący 

nie wykazał, że Przystępujący w całości nie spełnia określonego przez  Zamawiającego 


warunku  udziału  w  postępowaniu.  Oznacza  to,  że  nie  jest  możliwe  wykluczenie 

Przystępującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, gdyż nie zostało w żadnym 

wypadku udowodnione, że przedłożone dwie roboty nie spełniają łącznie warunku udziału w 

postępowaniu. 

Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w 

oparciu o literalne brzmienie ukształtowanych przez zamawiającego wymagań, co zapobiega 

jakiejko

lwiek  uznaniowości  na  etapie  oceny  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  Nie  jest  więc  dopuszczona  rozszerzająca,  niewyartykułowana  interpretacja 

warunku udziału w postępowaniu oraz dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu,  jak  również  nie  jest  dopuszczalna  wykładania  uznaniowa.  Należy 

odrzucić interpretacje oparte na intencjach, dorozumianym znaczeniu w obliczu danej sprawy 

o udzielenie zamówienia publicznego czy założeniach czynionych na potrzeby oceny” (wyrok 

KIO 377/20). 

J

est to również zarzut przedwczesny. Zamawiający nie wzywał bowiem Przystępującego do 

złożenia wyjaśnień czy uzupełnień w ramach tego warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie 

bowiem z art. 26 ust. 3 ustawy PZP w przypadku, gdy wykonawca nie 

złożył oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich 

złożenia,  uzupełnienia lub poprawienia lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania.  Przepis  ten  nakłada  zatem  na  Zamawiającego  obowiązek  wezwania 

wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów i to zarówno w sytuacji, gdy ten w ogóle 

dokumentów nie przedłoży lub też dokumenty te zawierają błędy. Tym samym Zamawiający, 

jeśli by stwierdził, że dokumenty złożone przez Przystępującego, w odpowiedzi na wezwanie 

w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  są  niekompletne,  w  pierwszej  kolejności  żąda  od 

wykonawców ich złożenia, uzupełnienia, doprecyzowania lub skompletowania informacji lub 

dokumentacji,  która  nie  została  złożona,  jest  niekompletna  lub  błędna.  Dopiero,  jeśli 

wykonawca nie sprosta żądaniom zamawiającego, może on skorzystać z przepisu art. 24 ust. 

1 pkt 12 ustawy Pzp i wykluczyć takiego wykonawcę w udziału w postępowaniu. 

W dalszej kolejności  wskazać należy,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  Zamawiający 

zbadał usługi zrealizowane przez podmiot, na którego zasoby powołuje się Przystępujący — 

tj. Trias sp. z o.o. Poza omyłką pisarską, którą w banalny sposób można było zweryfikować, 

dokumenty  złożone  przez  Przystępującego  potwierdzają  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  Mając na uwadze powyższe, zarzut powinien podlegać oddaleniu w całości. 


Zarzut nr 2 

Niniejszy  zarzut,  opierając się na  zarzucie naruszenia art.  24  ust.  1  pkt  12)  ustawy  Pzp,  w 

sposób  zupełnie  nieuprawniony  łączy  próbkę  „kryterialną"  z  warunkami  udziału  w 

postępowaniu.  Zamawiający  wyraża  wątpliwość,  co  przyświecało  Odwołującemu  przy 

formułowaniu tego zarzutu. 

Żaden  z  przepisów  ustawy  PZP  nie  nakazuje  wykonawcy  na  współpracę  z  jakimkolwiek 

podmiotem lub osobą w określonej formie. Realizuje się to wyłącznie w przypadku poleganiu 

na  zasobach  podmiotu  tr

zeciego  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  W  omawianym  zarzucie  nie  ma  jednak  z  taką  sytuacją  do  czynienia. 

Zamawiający  nie  może  zatem  wymagać,  aby  współpraca  dwóch  wolnych  i  niezależnych 

podmiotów przybrała określoną formę, zgodnie z żądaniem Odwołującego. 

W  przedmiotowym  zarzucie,  Odwołujący  kwestionuje  dokument  (próbkę),  która  dotyczy 

kryterium oceny ofert, a nie warunków udziału w postępowaniu. 

Zarzut w tym zakresie należy uznać zatem za zupełnie chybiony i powinien zostać oddalony 

w całości. 

Zarzut nr 3 

W zakresie tego zarzutu, Zamawiający przypomina o istnieniu przepisu art.  22a ust. 6 Pzp, 

który zastosował w przedmiotowej sprawie. 

Zamawiający  nie  wezwał  zatem  dwukrotnie  do  uzupełnienia  jednego  dokumentu,  tylko  raz 

wezwał do uzupełnienia dokumentów, a raz do wymienienia podmiotu trzeciego. 

Tym  bardziej  nietrafiony  jest  argument  dotyczący  braku  umocowania  pełnomocnika 

Przystępującego do działania. Wskazać bowiem należy, że to zarządca sukcesyjny potwierdził 

wszystkie  czynności  wykonywane  przez  pełnomocnika  Przystępującego,  co  jest  zgodne  z 

przepisami  art.  103  Kodeksu  cywilnego.  Oznacza  to,  że  działania  Przystępującego  zostały 

wykonane prawidłowo. 

Mając na uwadze powyższe, zarzut ten nie powinien podlegać uwzględnieniu, a odwołanie w 

tym zakresie winno zostać oddalone. 

Zarzut nr 4 

W  tym  zakresie,  Zamawiający,  w  pierwszej  kolejności,  podtrzymuje  argumentację  z 

uzasadnienia braku interesu prawnego we wniesieniu odwołania. 

Po drugie, zdaje się, że Odwołujący nie rozróżnia dwóch próbek - na potwierdzenie spełnienia 

wymagań opisu przedmiotu zamówienia oraz na kryteria oceny ofert. 

Zamawiający  wziął  pod  uwagę,  że  składane  próbki  mogą  być  w  pewnych  elementach 

niespójne  z  dokumentacją  postępowania  —  czemu  dał  wyraz  w  sposobie  punktowania  w 

ramach kryterium dotyczącego próbki. 

Gdyby  było  inaczej,  to  za  podstawowe  spełnienie  wszystkich  wymagań  Zamawiającego, 

przyznawane byłoby 0 punktów. 


Co  istotne,  żaden  z  wykonawców  na  etapie  przed  terminem  składania  ofert  nie  złożył  ani 

odwołania ani wniosku o zmianę SIWZ w tym zakresie — oznacza to, że SIWZ w tym zakresie 

był dla wykonawców nie tylko jasny, ale również akceptowalny. 

Przyjmowanie  zatem  w  odwołaniu  argumentacji,  która  przeczy  logice  oraz  zgodności  z 

zasadami  przyznawania  punktów  w  ramach  kryteriów  określonych  w  SIWZ,  uznać  należy 

wyłącznie  za  strategię  procesową,  a  nie  za  rzeczywisty  argument  w  sporze.  Nie  znajduje 

bowiem  żadnego  zrozumienia  argumentacja  polegająca  na  podważaniu,  na  tym  etapie, 

postanowień SIWZ w zakresie przyznawanych punktów w ramach pozacenowych kryteriów 

oceny ofert.  

Punktem wyjścia dla ustalenia zgodności oferty Przystępującego z wymaganiami określonymi 

przez  Zamawiającego  są  postanowienia  SIWZ,  a  także  jasno  i  przejrzyście  wyrażone 

oczeki

wania  Zamawiającego.  Ustalenie  niezgodności  oferty  Przystępującego  na  podstawie 

subiektywnej,  rozszerzającej  interpretacji  postanowień  SIWZ  czy  też  ocena  oferty  przez 

pryzmat  oczekiwań  Odwołującego  nieznajdujących  odzwierciedlenia  w  SIWZ  jest 

niedopuszczalna. Wykonawca bowiem przygoto

wując swoją ofertę, opiera się na dosłownym 

brzmieniu  postanowień  SIWZ  i  nie  są  mu  znane  niewyrażone  w  SIWZ  oczekiwana 

Odwołującego. 

Jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie  KIO,  „co  do  zasady  należy  stosować  literalną  wykładnię 

odpowiednich  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  zapobiega 

jakiejkolwiek uznaniowości zamawiających na etapie badania i oceny ofert. Może się jednak 

zdarzyć, że w okolicznościach danej sprawy wykładnia literalna ustąpi przed celowościową, 

gdy  np.  literalna  wykładnia  postanowienia  nie  da  się  pogodzić  z  zasadą  proporcjonalności, 

uczciwej konkurencji, czy też równego traktowania wykonawców  (KIO 2680/19). 

Dodatkowo,  podkreśla  się,  że  „przyznawanie  punktacji  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  nie 

może  prowadzić  do  naruszenia  zasad  równego  traktowania  wykonawców  i  zachowania 

pomiędzy nimi uczciwej konkurencji. Jednak za naruszenie tych zasad należy uznać również 

sytuację,  w  której  członkowie  komisji  dokonywali  oceny  w    podkryterium  kluczowych 

elementów  kontraktu  w  sposób,  który  nie  odpowiada    regułom  opisanym  w  instrukcji  dla 

wykonawców (1303/18). 

Powyższe oznacza, że Odwołujący nie ma racji kwestionując zasady przyznawania punktów 

w ramach kryterium oceny ofert - 

czas na to był przed terminem składania ofert, a nie w wyniku 

„niezadowalającej" oceny. 

Za nie mające oparcia w stanie faktycznym sprawy uznać należy, że próbka złożona przez 

Przystępującego: 

nie posiada postaci w formie cieni; 

uniemożliwienie uzupełnienia scenografii skalnej budowy. 


Złożona  próbka  przez  Przystępującego  zawiera  wszystkie  elementy  żądane  przez 

Zamawiającego. Być może Odwołujący nie zapoznał się z treścią złożonej animacji lub obraz 

komputerowy zniekształcił mu pewne elementy złożonej próbki. 

Argumentem  podkreślającym  niezasadność  złożonych  zarzutów  potwierdza  fakt,  że  próbka 

aranżacji  plastycznej  wystawy  w  części  opisowej  została,  wg  Odwołującego,  złożona  na  4 

stronach.  Otóż  próbka  ta  została  złożona  na  3  stronach  opisowych  (jak  wymagał  tego 

Zamawiający), a dodatkowo złożona została strona tytułowa. 

D

odatkowo, argumenty w zakresie grafiki „Las" nie mają swojego oparcia w stanie faktycznym 

sprawy 

—  Odwołujący  myli  fakty  i  pojęcia,  a  stawiane  przez  niego  argumenty  w  sposób 

wybiórczy traktują przedstawianą próbkę i dokonaną jej ocenę. 

Mając na uwadze powyższe, zarzut ten powinien zostać oddalony w całości jako bezzasadny. 

Zarzut nr 5 

Przyznać  należy  rację  Odwołującemu,  że  dokumenty  i  oświadczenia  składa  się  w  języku 

polskim. 

Tym  niemniej,  w  żadnym  miejscu  Odwołujący  nie  wskazał,  który  z  dokumentów  lub 

oświadczeń został złożony w języku innym niż polski. 

Za niezasadne należałoby traktować twierdzenia, że nazwa plików również ma mieć polską 

nazwę. Nazwa pliku nie jest dokumentem - dokumentem jest treść merytoryczna. 

Dodatkowo  wskazać  należy,  że  przepis  art.  9  ust.  2  ustawy  Pzp  jest  zwrócony  do 

Zamawiającego,  nie  do  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu.  W  przedmiotowym 

postępowaniu Zamawiający zdecydowanie przeprowadził postępowanie w języku polskim, co 

chyba nie jest kwestionowane. 

Mając na uwadze powyższe, również ten zarzut winien zostać oddalony. 

Biorąc  pod  rozwagę  całość  argumentacji  przedstawionej  w  niniejszej  odpowiedzi  na 

odwołanie, odwołanie powinno zostać oddalone w całości. 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca 

PPUH  AGRO-BUD  J. S. ul. 6-go w

rześnia 91A 27-200 Starachowice wnosząc o oddalenie 

odwołania. 

Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego złożyli następujące oświadczenia: 

Odwołujący  poparł  odwołanie.  Przypomniał  zaistnienie  przesłanek  wykluczenia 

Przystępującego z postępowania z powodu niespełniania warunku doświadczenia w realizacji 

robót określonego przedmiotu i wartości i zakwestionował pracę referencyjną wykonaną przez 

podmiot trzeci udostępniający zasoby (Dartom).  


Wskaz

ał na niezgodność w określeniu podmiotu realizującego usługę stosownie do warunku 

zacytowanego  na  str.  6  odwołania.  Wskazał  niezgodność  nazwy  podmiotu  podanego  w 

wykazi

e (Trias sp. z o.o.) z podmiotem, którego dotyczą dokumenty (Trias avi). Przypomniał, 

że drugi  dokument  nie  był  referencją,  lecz  własnym  oświadczeniem  wykonawcy  przy  braku 

zaistnienia uzasadnionych przyczyn obiektywnych. 

Wskaz

ał  na  zarzuty  dotyczące  braku  wykazania  kwalifikacji  osób  (str.  6-7  odwołania)  oraz 

zarzut  dotyczący  niespełnienia  warunku  udziału  z  uwagi  na  (pkt.  II  odwołania)  brak  jest 

wykazania  uprawnień  do  korzystania  z  autorskich  opracowań  złożonych  wraz  z  ofertą. 

Przypom

niał  brak  umocowania  osoby  reprezentującej  wykonawcę,  co  opisano  na  str.  8-9 

odwołania, w szczególności z uwagi na śmierć właściciela.  

Wskaz

ał  także  na  naruszenie  art.  26  ust.  3  pzp  przez  ponowne  wezwanie  wykonawcy  do 

uzupełnienia dokumentów (str. 10, u góry odwołania). 

Przypomn

iał  wymogi  specyfikacji dotyczące  przedstawienia próbki  do  oceny  zawierającej  3 

elementy, w tym wymóg przedmiotowy próbki, jak i kryteria oceny, oraz przesłanki odrzucenia 

oferty  określone  w  siwz.  Przypomniał  przedstawiony  opis  próbek  oraz  cytowane  oceny 

w

ydawane  przez  komisję  w  odniesieniu  do  próbki  wskazując  na  sprzeczność  próbek  z 

wymogami Zamawiającego, a mimo tego brak odrzucenia i przyznanie punktu z tego tytułu na 

różnym poziomie.  

Przypom

niał  kolejną  niezgodność  oferty  z  ustawą  wobec  przedstawienia  nazw  plików 

przedstawionych jako próbka w j. angielskim, co nie było dopuszczone specyfikacją. 

Przypom

niał  też,  że  z  referencji  nie  wynika  wartość  i  przedmiot  wykonanych  prac  przez 

konsorcjantów w tym Dartom jako lidera. Złożony dziś dokument na tę okoliczność nie znajduje 

się  w  dokumentacji  postępowania.  Stwierdził,  że  potwierdziło  się,  iż  inna  spółka  została 

wskazana w wykazie, a innej dot. dokumenty referencyjne. Stwierdz

ił, biorąc także pod uwagę, 

jakie znaczenie przypisywano próbkom w kryteriach oceny, że istotna jest kwestia autorstwa 

ich i przyszłej realizacji, a autor próbki powinien być wskazany jako podwykonawca.  

Podtrzym

ał  pozostałe  zarzuty,  w  tym  dot.  wymaganych  kwalifikacji  osób  wskazanych  w 

ofercie.  Kwestionuje  legalność  potwierdzenia  czynności  przez  osobę  pełniącą  zarząd 

sukcesyjny po zmarłym przedsiębiorcy, powołując artykuł 105 KC. 

Stwierdz

ił, iż przewidywana przez Zamawiającego ewentualność autodestrukcji nie wskazuje 

na brak interesu prawnego we wniesieniu odwołania. Zauważył, że w treści protokołu komisji 

wprost stwierdzono, czy i jak próbki spełniają postawione w specyfikacji wymogi, natomiast 

Zamawiający podjął decyzję niezgodną z takimi ustaleniami, czyli w konsekwencji niezgodną 

ze specyfikacją.  

Zamawiający stwierdził, że badał wszystkie złożone oferty i kwestią podstawową jest zarzut 

braku interesu w rozumieniu art. 179 PZP po stronie Odwołującego. Uwzględnienie odwołania 


byłoby autodestrukcyjną czynnością dla Odwołującego. Zarzuty odwołania oparte są bowiem  

na  analogicznych  podstawach  faktycznych,  jakie  wynikają  z  treści  oferty  Odwołującego,  a 

także  pozostałych  wykonawców.  Przypomniał  w  ślad  za  pismem,  że  nie  ma  podstaw  do 

wykluczenia  wykonawcy,  a w  postępowaniu powinna być  ewentualnie uprzednio wykonana 

czy

nność wezwania wykonawcy  do  uzupełnienia  oświadczeń  lub  dokumentów. Wskazał  na 

wymogi przedstawienia pracy referencyjnej i fakt, że ten zarzut dotyczy tylko jednej roboty, co 

oznacza,  że  druga  mogła  zawierać  potwierdzenie  spełnienia  warunku.  Zauważył,  że  nie 

wymagał  w  zakresie  próbek  pełnej  dokumentacji  dotyczącej  pochodzenia,  autorstwa  prac  i 

ewentualnych uprawnień do dysponowania nimi.  

Wskaz

ał, że nie wzywał ponownie wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 lecz 22a ust. 6 pzp.  

Zauważył, że w specyfikacji określił kryteria oceny oraz punktację, a w ich ramach dokonywano 

oceny  finalnie  opisanej  w  ustaleniach  komisji.  Zauważył,  że  ze  względu  na  przedmiot, 

specyfikę zamówienia w treści i wyniku oceny zawierały się różne opinie i określenia mogące 

budzić  wątpliwości. W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  ustawy,  stwierdził,  że  istotna  jest 

treść  dokumentu,  nie  język  rozszerzenia,  ponieważ  sama  nazwa  pliku w  języku  obcym  nie 

oznacza, że naruszono wymóg użycia języka polskiego w treści dokumentów (podaje przykład 

ro

zszerzenia pliku docx, docs, które nie są w języku polskim). 

Zauważył, że z wszystkich dokumentów dot. firmy Trias, wynika jednoznacznie nazwa pomiotu 

za wyjątkiem omyłki popełnionej w wykazie. Wskazał na treść specyfikacji w zakresie sposobu 

oceny próbek. 

Przystępujący podzielając stanowisko zamawiającego wniósł o oddalenie odwołania. 

Odnośnie  zarzutu  str.  5  odwołania  u  góry  stwierdził,  że  jest  niezasadny,  wykonawca 

wykonywał szerszy niż domniemany zakres robót. Złożył oświadczenie wykonawcy o zakresie 

i  wartości  prac,  wskazując  jednocześnie  na  brak  przeciwnych  dowodów  ze  strony 

Odwołującego. 

Wskaz

ał,  że  w  wykazie  prac  referencyjnych  omyłkowo  wpisano  nazwę  wykonawcy  Trias  z 

prawidłowym określeniem rodzaju i wartości prac (wystawa pn. „Baza kosmiczna”). Podkreślił, 

że  zarzut  o  braku  referencji  przy  złożeniu  jedynie  oświadczenia  nie  został  wskazany  w 

odwołaniu.  

Odnośnie  zarzutów  dot.  osób  do  pełnienia  funkcji,  stwierdził,  że  odwołaniu  brak  jest 

argumentów  prawnych i faktycznych. W odwołaniu nie przedstawiono zarzutu,  natomiast  w 

toku rozprawy wskazano na brak wymaganych kwalifikacji.  

Stwierdz

ił,  że  wymagane  próbki  złożono  zgodnie  z  wymaganiami.  Nie  ma  w  tym  zakresie 

potrzeby 

posłużenia  się  podwykonawstwem  ani  też  obowiązku  przedstawiania  autorstwa  i 

uprawnień do korzystania z praw autorskich do takich realizacji. 


W  zakresie  pełnomocnictwa  stwierdził,  że  w  ramach  uzupełnienia  dokumentów  w  piśmie  z 

18.05.2020r.  wykonawca  złożył  wraz  z  dokumentami  potwierdzenie  legalności  czynności 

dokonanych wcześniej przez P. C. w ramach przedmiotowego postępowania.  

W odniesieniu do zarzutów związanych z oceną próbek stwierdził, że Odwołujący nie wskazał, 

jakie postanowienia specyfikacji były naruszone przez Zamawiającego. 

Wskazuje  na 

braku  zarzutu  dot.  kwalifikacji  osób,  co  do  których  były  prowadzone  dalsze 

wyjaśnienia. Wskazuje na uprawnienia, zakres i potwierdzenie czynności wykonanych przez 

p.  C.

.  Stwierdza,  że  w  odwołaniu  nie  wykazano  niezgodności  próbek  ze  specyfikacją, 

poprzesta

jąc na cytowaniu treści protokołu komisji, która ostatecznie nie oceniła pracy, jako 

niezgodna ze specyfikacją.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone 

odwołanie na rozprawie i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym 

dokumentację  postępowania,  jak    również  stanowiska  stron  i  uczestnika  przedstawione  na 

piśmie i ustnie do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka  ochrony 

prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. W sytuacji potwierdzenia zasadności 

zarzutów i w konsekwencji uwzględnienia odwołania, konieczna byłaby ponowna ocena ofert 

pod  względem  podmiotowym  i  przedmiotowym  oraz  doprowadzenie  do  nowego  wyniku 

postępowania  w  postaci  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ewentualnie  unieważnienia 

postępowania.  Odmienne  stanowisko  zamawiającego,  który  podkreśla  brak  interesu 

odwołującego,  którego  oferta  zawiera  analogiczne  wady,  jakie  zarzuca  odwołujący 

przystępującemu, co przy ponownej ocenie spowoduje odrzucenie także oferty odwołującego, 

a tym samym ten ostatni również nie uzyska zamówienia, czyli, jak stwierdził zamawiający, 

zmierza  do  autodestrukcji,  jest  niezasadne.  Skład  orzekający  podkreśla,  że  postępowanie 

o

dwoławcze dotyczy  podniesionych  zarzutów  i  ich wpływu na  wynik  postępowania.  Na tym 

etapie  nie  ma  podstaw  do  dokonania  przez  strony  wiążących  ocen  wykraczających  poza 

przedmiot  sporu  wywołanego  odwołaniem.  W  szczególności  twierdzenia  zamawiającego  o 

odrzuc

eniu  oferty  odwołującego  wobec  takich  samych  braków,  jakie  zawiera  oferta 

kwestionowana,  mają  charakter  li  tylko  hipotetyczny  i  bez  wpływu  na  ocenę  legitymacji 

odwołującego do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy pzp. 

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  w  nim  zarzutów  w  ustalonym  w 

postępowaniu stanie faktycznym,  Izba uznała, że nie podlega ono uwzględnieniu. 


Mając na uwadze treść warunku udziału w postępowaniu przytoczonego w treści odwołania 

stwierdzić należy że wykonawca przedłożył dwie wymagane roboty budowlane, z czego jedna 

spełniała dookreślony warunek. 

Wobec braku dowodu, 

że przedłożone dwie roboty nie spełniają łącznie warunku udziału w 

postępowaniu, zarzut nie potwierdził się. 

W  tym  m

iejscu  skład  orzekający  nie  podziela  jednak  stanowiska  zamawiającego  co  do 

przedwczesności zarzutu dotyczącego niespełniania warunku udziału w postępowania wobec 

regulacji  prawnej  dotyczącej  uzupełniania dokumentów  i  oświadczeń  w  trybie art.  26  ust.  3 

ustawy pzp. To nie zarzut 

był przedwczesny, lecz żądanie nakazania wykluczenia wykonawcy  

postępowania bez uprzedniego przeprowadzenia procedury wskazanej w zdaniu poprzednim. 

W dalszej kolejności Izba uznaje z poprawne stwierdzenie zamawiającego, iż zbadał on usługi 

zrealizowane przez podmiot, na którego zasoby powołuje się w Przystępujący — tj. Trias AVI 

sp. z o.o. 

Popełnioną omyłkę pisarską w nazwie w sposób oczywisty można było zweryfikować 

na podstawie wszystkich pozostałych  dokumentów złożonych w postępowaniu.   

W  odniesieniu  do  podniesionej  w  odwołaniu  kwestii  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  opisanych  w  Rozdziale  5  pkt  2  ppkt  3  b  2,  a  dotyczących  wymagania 

dysponowania określonym zespołem osób skład orzekający stwierdza, że poza wskazaniem 

faktu żądania przez zamawiającego od wykonawcy wyjaśnień, odwołujący nie sformułował w 

związku  lub  w  wyniku  tego  zdarzenia,  żadnego  zarzutu,  co  oznacza  brak  możliwości 

dokonania jakiegokolwiek roz

strzygnięcia.  

Nieuzasadniony  jest  zarzut  oparty  na 

fakcie,  iż  autorzy  różnych  elementów  próbki  nie  są 

przedstawieni  w  ofercie  jako  odrębne  podmioty  pozostające  w  jakiejś  prawnej  relacji  w 

oferentem,  na  przykład  jako  podwykonawcy.  Brak  takiego  wskazania  uzasadnia,  zdaniem 

odwołującego,  stwierdzenie  że  należy  w  takim  stanie  rzeczy  wykluczyć  wykonawcę  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp. Wniosek taki jest nieuprawniony. 

W zakresie  

kolejnego zarzutu należy stwierdzić, że zamawiający był uprawniony zastosować 

w stosunku do przystępującego zarówno art. 26 ust. 3, jak i 22a ust. 6 ustawy pzp. 

Wskazać  także  należy,  że  czynności  pana  C.  dokonywane  przed  momentem  uzyskania 

pełnomocnictwa zostały skutecznie potwierdzone przez zarządcę sukcesyjnego w oparciu o 

przepisy art. 98 i n. kc. 

Mając na uwadze powyższe, zarzut nie podlega uwzględnieniu. 

Zarzuty dotyczące niezgodności treści oferty z treścią siwz czyli zaniechania odrzucenia oferty 

wykonawcy Agro-Bud na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp, jest niezasadny w świetle 

treści postanowień specyfikacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i pozacenowego 

kryterium  oceny  ofert  odnoszącego  się  do  wymaganej  próbki  obejmującej  trzy  elementy. 

Niesporne są treści ocen próbek dokonywanych komisyjnie, cytowane w wielu fragmentach w 

treści odwołania. Rzeczywiście, w protokole komisji zawarto także sformułowania, że składane 

próbki  są  niezgodne,  „nie  do  końca  zgodne”,  „nieprawidłowe  pod  kątem  estetycznym  i 


merytorycznym”,  „próbka  nie  spełnia  wszystkich  wymagań  zamawiającego,  ale  spełnia  w 

sposób ponadpodstawowy”, „nośnik przekazu wiedzy, a nie jak tego wymagał zamawiający, 

element  czysto  graficzny”.  Sformułowania  powyższe  nie  oznaczają  jednak  niezgodności 

badanych  próbek  z  siwz  w  rozumieniu  ustawy  pzp,  lecz  są  de  facto  wyrazem  odczuć 

indywidualnych 

członków  komisji  co  do  elementów  nie podlegających ocenie o  charakterze 

zerojedynkowym i  

mogą być w pewnych elementach niespójne w pełni z opisem przedmiotu 

zamówienia, na co również ma wpływ specyfika opracowania, a czego wynik został wyrażony 

w sposobie 

punktowania w ramach kryterium dotyczącego próbki. Jak wynika z oświadczenia 

zamawiającego,  nie  zanegowanego  przez  uczestników,  analogiczne  okoliczności  sposobu 

oceny i opisu przedstawionych próbek dotyczyły wszystkich wykonawców, zatem zamawiający 

działał w zgodzie z zasadą at. 7 ust. 1 ustawy pzp nie doprowadzając do naruszenia zasad 

równego traktowania wykonawców i zachowania pomiędzy nimi uczciwej konkurencji.  

W  szczególności  nie  potwierdził  się  zarzut  podniesiony  wprost  do  próbki  złożonej  przez 

przystępującego co do formy cieni i scenografii skalnej budowy. Wymagane elementy zawiera 

przedmiotowa próbka.  

Ponadto część opisowa została w rzeczywistości zawarta na 3 stronach nie przekraczając tej 

wielkości wskazanej jako maksymalna. Twierdzenie, że strona tytułowa na czwartej karcie jest 

również opisem skład orzekający ocenia jako niezasadną nadinterpretację.  

W odniesieniu do twierdzeń dotyczących grafiki „Las", należy stwierdzić, że ocena komisji była 

kilkuwątkowa i pomimo niektórych stwierdzeń negatywnych, nie miała generalnie stwierdzenia 

eliminującego  i  prowadzącego  do  wniosku  o  niezgodności  tego  elementu  z  wymogiem,  co 

miałoby prowadzić do odrzucenia oferty z postępowania.  

Mając na uwadze powyższe, zarzut nie potwierdził się. . 

Skład orzekający nie stwierdził naruszenia przepisu art. 9 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym 

dokumenty i oświadczenia składa się w języku polskim. W istocie, nie został wskazany żaden 

z dokumentów lub oświadczeń, który miałby być złożony w języku innym niż polski. 

Izba podziela stanowisko zamawiającego i przystępującego, że niezasadne jest twierdzenie, 

iż nazwa plików również ma mieć polską nazwę. Nazwa pliku nie jest bowiem dokumentem - 

dokumentem jest treść merytoryczna. Dodatkowo przekonujący jest w tym zakresie argument, 

że  praktycznie  wszystkie  nazwy  rozszerzone  dokumentów  tworzonych  w  powszechnie 

używanych edytorach tekstu np. Word, zawierają niepolskie określenia jak. doc, docx, co nie 

dyskwalifikuje takich dokumentów na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy pzp. 

Mając na uwadze powyższe, zarzut jest oddalony. 

Bior

ąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak    w 

sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.  


O kosztach post

ępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 i  

ustawy Pzp, stosownie do wyniku post

ępowania, oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporz

ądzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobiera

nia  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

……………………….………   


wiper-pixel