KIO 1224/20 POSTANOWIENIE dnia 8 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1224/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym  bez 

udziału  stron  w  dniu  8 

lipca 2020 r. w Warszawie od

wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

dniu  3  czerwca  2020  r.  przez 

Odwołującego  –  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót 

Inżynieryjnych  SANEL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rudzie 

Śląskiej przy ul. 11 Listopada 36 (41-705 Ruda Śląska) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Skarb  Państwa  –  35  Wojskowy 

Oddział Gospodarczy w Rząsce, ul. Krakowska 2 (30-901 Kraków) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  –  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z 

o.o.  kwoty  9.000 

zł  00  gr.  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1224/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

35 WOG w Rząsce na Remont wiaduktu kolejowego w ciągu wojskowej bocznicy kolejowej 

Nr  301  nad  drogą  powiatową  nr  2145K  zlokalizowanego  w  kompleksie  wojskowym  w 

Niedźwiedziu  gmina  Słomniki,  wobec  czynności  odrzucenia  oferty  oraz  unieważnienie 

postępowania,  Wykonawca  –  Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL 

Sp.  z  o.o. 

(dalej  jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  3  czerwca  2020r.  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 1224/20).  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  odrzucenia  jego  oferty  i  dokonania  powtórnie  czynności  badania  i  oceny  oferty 

Odwołującego. 

Zamawiający  poinformował  o  decyzji  z  dnia  9  czerwca  2020r.  o  unieważnieniu  czynności 

unieważnienia  postępowania  i  zapowiedział  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  oferty 

Odwołującego (pismo z 10.06.2020 r. i 03.07.2020r.)  

Odwołujący  w  dniu  07.07.2020r.  w  korespondencji  skierowanej  do  akt  sprawy  cofnął 

odwołanie. 

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. poz. 1843) Izba umorzyła postępowanie 

odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu  o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 10.000 zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel