KIO 1222/20 WYROK dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1222/20 

WYROK 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  lipca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  czerwca  2020r.  przez  Wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Ogólnego  "Kartel"  S.A  (ul.  Przemysłowa  8,  28-300 

Jędrzejów)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Szkoła  Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa) 

przy  udziale  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Przedsiębiorstwo  Instalacyjno-Budowlane  "Uni-San"  A.M.,  Wemar  Sp.  z  o.o.,  API 

Smart  Sp.  z  o.o. 

(ul. Modlińska 199A/18, 03-122 Warszawa) zgłaszających przystąpienie 

do p

ostępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  dotyczącego  braku  wykazania 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia 

i nakazuje Zama

wiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Przedsiębiorstwo 

Instalacyjno-Budowlane "Uni-San" A.M., Wemar Sp.  z o.o., API Smart Sp.  z o.o. 

oraz  nakazuje  dokonanie  czynności  powtórnego  badania  i  oceny  oferty  tego 

Wykonawcy  

oddala pozostałe zarzuty 

kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Szkoła  Główna  Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie (ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa) i  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

Przedsiębiorstwo  Budownictwa Ogólnego  "Kartel"  S.A  (ul.  Przemysłowa  8,  28-


300 Jędrzejów) tytułem wpisu od odwołania,  

zasądza  od  Zamawiającego  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w 

Warszawie (ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa) 

na rzecz Odwołującego 

Przedsiębiorstwo  Budownictwa Ogólnego "Kartel"  S.A  (ul.  Przemysłowa  8,  28-

300  Jędrzejów)  kwotę  3600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero 

groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 1222/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Budowa 

budynku  Zaplecza  Służb  Technicznych  SGGW  w  Warszawie,  ul.  Nowoursynowska  159 

Warszawa.”  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 16 marca 2020 r. pod nr 523984-N-2020. 

Wykonawca  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Ogólnego  „KARTEL"  S.A.  wniósł  odwołanie,  w 

którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie art.  24  ust.  1  pkt  12),  16)  i 17)  w  zw.  z  art.  22 

ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy pzp, poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Firm, 

w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowalne „UNI-SAN” A.M. z siedzibą w 

Warszawie, zaś członkami są: Wemar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz API Smart Sp. 

z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie (dalej jako  „Konsorcjum  Firm"),  pomimo że:  Konsorcjum  Firm 

winno  zostać  wykluczone  z  postępowania,  oferta  ta  winna  zostać  odrzucona  jako  nie 

spełniająca wymogów SIWZ; art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez wybór jako najkorzystniejszej 

oferty  Konsorcjum  Firm  w  sposób  naruszający  zasadę  równego  traktowania  stron  oraz  w 

sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji; 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

pzp,  poprzez  zaniechanie  wyklucze

nia  Konsorcjum  Firm  z  niniejszego  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego, pomimo, że treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada 

treści SIWZ, a co więcej naruszenie zasady uczciwej konkurencji. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru oferty jako 

najkorzystniejszej, nakazanie powtórnej czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenia 

Wykonawcy  z przetargu i odrzucenie jego oferty, nakazanie Zamawiającemu wyboru oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz 

Odwołującego zwrotu kosztów postępowania. 

Zdaniem  Odwołującego  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia nie spełniała wymogów SIWZ na etapie jej złożenia, a co za tym idzie powinna 

zostać  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 

Zgodnie  z  odpowiedzią  Zamawiającego  na  pytanie  nr  3  do  SIWZ  z  dnia  22.04.2020  r.:  „w 

budynku chcemy mieć również możliwość korzystania z biometrycznej kontroli dostępu (linie 

papilarne)

, co należy uwzględnić przy wyborze czytników”. Odwołujący wskazał, że pomimo 

takiej  odpowiedzi  (która  stanowi  uzupełnienie  treści  SIWZ  stanowi  integralną  część 

dokumentacji  przetargowej),  Konsorcjum  Firm  nie  uwzględniło  takich  czytników  w  swojej 


ofercie. 

Jak  wynika  z  załączonych  do  oferty  kart  katalogowych  dotyczących  czytników 

systemu kontroli dostępu (czytnik ASSA ABLOY iCLASS SE R90 oraz czytnik ASSA ABLOY 

iCLASS  SE  RIO)  nie  posiadają  one  takiej  funkcji,  co  powoduje,  że  oferta  konsorcjum  nie 

spełnia wymogów SIWZ. 

W tracie postępowania Konsorcjum Firm złożyło wyjaśnienie pismem z dnia 15.05.2020 r., w 

którym  twierdzi,  że  „jeżeli  Zamawiający  będzie  zamierzał  skorzystać  z  możliwości  takiego 

rodzaju dostępu, to tego typu czytniki Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zamontuje 

(w  zał.  przykładowe  karty  katalogowe  dostępnych  urządzeń).”  Takie  działanie  w  ocenie 

Odwołującego  stanowi  próbę  zmiany  złożonej  oferty  i  tym  samym  zmierza  w  sposób 

oczywisty do obejścia prawa. Ewentualna zmiana czytników na czytniki, które będą spełniać 

wymagania  SIWZ  będzie  stanowiła  istotne  naruszenie  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  (w  tym  zakazu  konkurencji),  albowiem  doprowadzi  nie  tylko  do  zmiany  samej 

treści oferty, ale i będzie miała (wbrew twierdzeniom Konsorcjum Firm) wpływ na ostateczną 

cenę wskazaną w ofercie, gdyż czytniki posiadające funkcję biometrycznej kontroli dostępu 

są znacznie droższe niż zwykłe czytniki, które Konsorcjum wykazało w swojej ofercie. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  dokumenty  złożone  przez  firmę  Wemar  Sp.  z  o.o.  (członka 

Konsorcjum  Firm)  dotyczące  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  nie  spełniają 

wymogów SIWZ. Zgodnie z ust. IX pkt. 5 SIWZ wykonawca na wezwanie złoży  informację 

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert", zaś w ust. 

IX pkt 7 SIWZ, Zamawiający wskazał, że „w przypadku oferty składanej przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.”  

Na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  11.05.2020  r.,  Konsorcjum  Firm  nie  złożyło 

dokumentów informacji KRK dla podmiotu zbiorowego — członka Konsorcjum firmy WEMAR 

Sp. z o.o., w wyniku czego, Zamawiający pismem z dnia 20.05.2020 r. wezwał Konsorcjum 

do  uzupełnienia  informacji  z  KRK  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  

Odwołujący  sformułował  zarzut,  że  Wykonawca  nie  przedłożył  na  wezwanie  wymaganego 

dokumentu,  który  potwierdzałby,  że  na  dzień  złożenia  oferty  Konsorcjum  nie  podlega 

wykluczeniu  z  postępowania.  Informacja  z  KRK  wystawiona  została  dopiero  w  dniu 

25.05.2020  r.,  a  zatem  znacząco  po  upływie  terminu  składania  ofert. Warunkiem  przyjęcia 

wniosku  przez  KRK  jest  złożenie  opłaty  administracyjnej,  która  przez  firmę Wemar  została 

dokonana dnia 20.05.2020, a więc również po dacie złożenia oferty. W ocenie Odwołującego 

o

znacza to, że w dniu złożenia oferty, Konsorcjum Firm nie spełniało wymogów wskazanych 

w ust. IX pkt 5 i 7 SIWZ.  


Odwołujący  wskazał,  że  zasłanianie  się  zagrożeniem  epidemiologicznym,  zwłaszcza  w 

sytuacji,  gdy  pan  W. 

Ż.  (Prezes  Lidera  Konsorcjum  Firm)  uzyskał  wymagany  dokument  w 

dniu  06.04.2020  r.  (a  zatem  w  czasie  trwania  pandemii  COVID-

19)  jest  niezrozumiałe  i 

świadczy  o  próbie  ukrycia  rażącego  niedbalstwa  w  wyniku  którego  wprowadzono 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  Konsorcjum  Firm  nie  podlega 

wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  na  stronie  internetowej  Sądu  Okręgowego  Warszawa 

zamieszczony  jest  komunikat  w  sprawie  obsługi  interesantów,  zgodnie  z  którym  jedynie 

bezpośrednia obsługa interesantów  została wstrzymana w  związku z  COVID-19.  Możliwym 

jednak było złożenie wniosku w innej formie, np. elektronicznej czy też drogą pocztową. Nie 

było  zatem  żadnej  formalnej  przeszkody  w  uzyskaniu  wymaganego  dokumentu  zgodnie  z 

warunkami SIWZ przez członka Konsorcjum. 

Powyższe  w  ocenie  Odwołującego  stanowi  podstawę  do  wykluczenia  Konsorcjum  Firm  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) w 

zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) i 16) ustawy pzp oraz narusza art. 7 ust. 1 ustawy pzp. 

Odwołujący wskazał także, że złożone przez Konsorcjum dokumenty wprowadzają w błąd co 

do ich treści. Wraz z pismem z dnia 21.05.2020 r. Konsorcjum Firm w załączeniu przedłożyło 

dokument  „potwierdzenie  złożenia  wniosku  do  KRK”,  na  którym  wpisana  jest  data 

wystawienia 28.04.2020 r. Jed

nakże na tym dokumencie nie ma ani pieczęci potwierdzającej 

wpływ  do  Sądu,  ani  nie  zostało  złożone  potwierdzenie  nadania  tego  dokumentu  do  Sądu. 

Natomiast na informacji z KRK złożonej przez Konsorcjum Firm do pisma z dnia 25.05.2020 

r.,  widnieje  data  wysta

wienia:  27.04.2020  r.  Istnieje  zatem  uzasadnione  podejrzenie,  że 

Konsorcjum  Firm  celowo,  bądź  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawiło 

informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawi

ającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Powyższe  w  ocenie  Odwołującego  stanowi  podstawę  do  wykluczenia  Konsorcjum  Firm  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) w 

zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy pzp oraz naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  Konsorcjum  Firm  przedstawił  w  treści  wykazu  (w  ramach 

potwierdzenia  spełnienia  warunku  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia)  realizację  dwóch 

obiektów budowlanych tj.: 

budowa  budynku  techni

cznego,  budynku  agregatorowni,  wiaty  dla  pojazdów 

jednośladowych wraz z infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami i ogrodzeniem terenu 

zlokalizowanych w Białobrzegach oraz 

przebudowa budynku sztabowo 

— technicznego Nr 1 w Warszawie. 


Odwołujący  wskazał,  że  w  obu  przypadkach  Wykonawcami  inwestycji  były  konsorcja  firm, 

których  jednym  z  uczestników  była  firma  UNI-SAN  (Lider  Konsorcjum  Firm).  Jak  podkreślił 

Odwołujący,  zgodnie  z  obecnym  orzecznictwem  uczestnik  konsorcjum,  może  jedynie 

dysponować doświadczeniem  nabytym  w  zakresie wykonywanych przez  siebie robót,  a  nie 

całego zadania inwestycyjnego. W obu zadaniach firma UNI-SAN wykonywała jedynie prace 

w  zakresie  robót  sanitarnych,  a  więc  nie  może  legitymować  się  doświadczeniem  z  całego 

zadania,  a jedynie w z

akresie tych robót. W związku z powyższym w ocenie Odwołującego 

przedstawione  protokoły  odbiorów  nie  stanowią  o  doświadczeniu  firmy  UNI-SAN.  W 

konsekwencji Odwołujący stwierdził, że Konsorcjum Firm nie wykazało spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadanego  doświadczenia.  Powyższe  stanowi 

podstawę  zarówno  do  wykluczenia  Konsorcjum  Firm  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) 

ustawy pzp, jaki i do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. l pkt 2) i 3) w zw. art. 7 

ust. 1 ustawy pzp. 

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

W dniu 22 kwietnia Zamawiający udzielił odpowiedzi na następujące pytanie:  

Pytanie  nr  3  Kontrola  dostępu:  czy  zamawiający  wymaga  aby  była  zachowana 

kompatybilność  systemu  kontroli  dostępu  z  całym  kampusem  SGGW?  Dokładniej  czy 

wymaga się aby Istniejące karty SKD były wykorzystywane na nowych przejściach SKD? 

Odpowiedź:  Tak.  Mając  na  uwadze  rozliczne  systemy  KD  na  terenie  obydwu  kampusów, 

wskazane  jest,  aby  kontrolery  na  nowych  przejściach  obsługiwały  karty  pozostałych 

systemów. W budynku chcemy mieć również możliwość korzystania z biometrycznej kontroli 

dostępu (linie papilarne), co należy uwzględnić przy wyborze czytników. 

Jednocześnie,  jak  wskazał  Zamawiający,  opis  przedmiotu  zamówienia  w  postępowaniu 

zawiera  dokumentacja  projektowa.  Wymagania  dla  czytników  znajdują  się  w  części  15 

Projektu  wykonawczego  pn.  System  Kontroli  Dostępu  (SKD)  i  obejmują  szczegółowe 

rozwiązania  w  zakresie  drzwi  do  pomieszczeń,  hardware  i  software  systemu  oraz 

koniecznych urządzeń. Czytniki wyspecyfikowano w ppkt. 15.1.2.2. Projektu wykonawczego, 

zaś  w  części  16  Projektu  wykonawczego  znajdują  się  wymagania  związane  z  integracją 

systemów,  w  tym  SKD.  W  przedmiarze  Zamawiający  również  zamieścił  opis:  „Montaż 

elementów  systemu  kontroli  dostępu  –  czytnik  identyczny  PIN-kod  czytnik  zbliżeniowy 

iCLASs MiFare DESFine EV1” oraz „Czytnik elementów systemu kontroli dostępu  - czytnik 

identyfikujący  PIN-kod  Czytnik  przy  bramie    Czytnik  zbliżeniowy  iCLASS  MiFare  DESFine 

EV1”. 


W pkt. 111.2 SIWZ Zamawiający wskazał, że: wykonawca wykona przedmiot zamówienia na 

podstawie  dokumentacji  projektowej,  STWOR,  SIWZ  wraz  z  załącznikami,  pytaniami  i 

odpowiedziami udzielonymi w trakcie t

rwania procedury o udzielnie zamówienia publicznego 

oraz  przedmiarami  robót,  a  także  obowiązującymi  przepisami  szczegółowymi  i  sztuką 

budowlaną  oraz  zapewni  niezbędną  obsługę  geodezyjną,  nadzór  osób  uprawnionych  do 

kierowania  robotami  budowlanymi  wraz  z  ok

resem  gwarancji  i  rękojmi.  Zamawiający 

wymagał  załączenia  do  oferty  (pkt.  XIV.12.c  SIWZ)  kosztorysów  ofertowych  wykonanych 

metodą uproszczoną na podstawie zał. nr 20 - 24 SIWZ - przedmiarów robót. 

Jak  dalej  wskazał  Zamawiający,  czytniki  są  jednym  z  głównych  elementów  SKD,  zostały 

szczegółowo  opisane  w  dokumentacji  projektowej,  zarówno  jeśli  chodzi  o  ich  parametry 

techniczne, jak i zasady komunikacji między poszczególnymi urządzeniami SKD. W każdym 

przypadku zaprojektowane rozwiązania opierają się wyłącznie na kartach użytkowników, nie 

uwzględniając na obecnym etapie innego rodzaju uprawnień.  

Zamawiający  zwrócił  się  do  Przystępującego  o  udzielenie  wyjaśnień  treści  oferty. 

Przystępujący  wyjaśnił,  że  jego  oferta  została  przygotowana  w  oparciu  o  dokumentację 

projektową,  w  szczególności  przedmiar  robót.  Jednocześnie  w  treści  odpowiedzi 

Przystępujący  stwierdził,  że  „jeżeli  Zamawiający  będzie  zamierzał  skorzystać  z  możliwości 

takiego  rodzaju  dostępu,  to  tego  typu  czytniki  Wykonawca  w  ramach  zaoferowanej  ceny 

zamo

ntuje (w zał. przykładowe karty katalogowe dostępnych urządzeń).” 

Przystępujący  wskazał  także,  że  wobec  niejednoznaczności  SIWZ  co  do  tego,  czy  w 

rezultacie  wyjaśnienia  należy  samodzielnie  zmienić  przedmiary,  jak  również  wobec 

lakoniczności  odpowiedzi,  ofertę  przygotował  trzymając  się  ściśle  wytycznych  SIWZ. 

Jednocześnie  licząc  się  z  możliwością  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  czytnika 

biometrycznego.  

W  ocenie  Izby,  mając  na  uwadze  okoliczność,  że  Zamawiający  szczegółowo  opisał 

parametry  oczekiwanych 

czytników  i  jednocześnie  jedynie  ogólnie  stwierdził,  że  chciałby 

mieć możliwość korzystania z kontroli biometrycznej nie można uznać, aby Zamawiający w 

sposób  jednoznaczny  zmienił  treść  SIWZ.  Z  treści  odpowiedzi  na  pytanie  wynikała  jedynie 

deklaracja  Zama

wiającego  o  chęci  posiadania  możliwości  korzystania  z  biometrycznej 

kontroli  dostępu  (linie  papilarne),  a  więc  ewentualność.  Zamawiający  nie  dokonał 

jednocześnie  zmiany  szczegółowych  wymagań  SIWZ.  Aktualne  pozostały  wszystkie 

postanowienia  wskazujące  na  czytniki  na  karty,  w  szczególności  przedmiar,  który  stanowił 

podstawę przygotowania kosztorysów uproszczonych.  

Oznacza to, że Wykonawcy mogli mieć wątpliwości, czy Zamawiający udzielając odpowiedzi 

dokonał w sposób wiążący zmiany treści SIWZ. Powyższe oznacza także, że mogły  w tym 


zakresie  powstać  niejasności,  które  nie  mogą  negatywnie  obciążać  Wykonawców.  

Okoliczność,  że  Zamawiający  nie  zmienił  parametrów  czytników  podstawowych,  a  wskazał 

jedynie,  że  przy  wyborze  czytników  należy  uwzględnić  ewentualność  korzystania  z  kontroli 

biometrycznej  oznacza,  że  Wykonawcy  mogli  pozostawać  w  przeświadczeniu,  że 

Zamawiający  oczekuje  zainstalowania  czytników  podstawowych.  Tym  bardziej,  że  ich  opis 

wynikał  wprost  z  przedmiaru  i  dokumentacji  projektowej,  których  Zamawiający  nie  zmienił. 

Brak dokonania zmiany podstawowych dokumentów, które miały posłużyć do przygotowania 

oferty oznaczał, że Zamawiający nie dokonał zmian treści SIWZ. Znaczenie podstawowe dla 

Wykonawców  w  przygotowaniu  oferty  mają  dokumenty  źródłowe,  takie  jak  dokumentacja 

projektowa,  przedmiary  robót.  Ogólna  uwaga  Zamawiającego  wskazująca  na  chęć 

posiadania  określonego  rozwiązania  bez  zmiany  podstawowej  dokumentacji,  w 

szczególnych okolicznościach  niniejszej  sprawy  nie mogła oznaczać jednoznacznej  zmiany 

treści SIWZ. 

Dodatkowo jedynie należy  zauważyć,  że  wszyscy Wykonawcy  (z  wyjątkiem Odwołującego)  

pozostawili  opisy  źródłowe  (czytniki  zbliżeniowe  -iCLASS).  Potwierdza  to  okoliczność,  że 

Wykonawcy uwzględniali przy sporządzeniu oferty wymagania Zamawiającego wynikające z 

dokumentacji projektowej, nie zaś z ogólnej uwagi Zamawiającego.  

W  oceni

e  Izby  znaczenie  ma  także  okoliczność,  że  Przystępujący  w  treści  wyjaśnień 

jednoznacznie  zadeklarował  możliwości  dostępu  do  czytników  biometrycznych  w  ramach 

zaoferowanej  ceny,  co  oznacza,  że  Przystępujący  spełnił  wszystkie  wymagania  SIWZ, 

przygotowując  ofertę  w  oparciu  o  dokumentację  projektową,  jak  również,  w  ramach 

zaoferowanej ceny uwzględniając możliwość zainstalowania czytników biometrycznych.  

W  konsekwencji  należy  uznać,  że  brak  było  podstaw  do  stwierdzenia  jednoznacznej 

niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  a  zatem  Zamawiający  nie  odrzucając  oferty 

Przystępującego nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zdaniem  Odwołującego,  dokumenty  złożone  przez  Wemar  sp.  z  o.o.  (członka  Konsorcjum 

Firm)  dotyczące  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  nie  spełniają  wymogów  SIWZ, 

gdyż  Wykonawca  ten  nie  przedłożył  na  wezwanie  wymaganego  dokumentu,  który 

potwierdzałby,  że  na  dzień  złożenia  oferty  Konsorcjum  nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania. Informacja z KRK wystawiona została dopiero w dniu 25.05.2020 r., a zatem 

znacząco  po  upływie  terminu  składania  ofert.  Oznacza  to,  że  w  dniu  złożenia  oferty, 

Konsorcjum Firm nie spełniało wymogów wskazanych w ust. IX pkt 5 i 7 SIWZ.  

Oceniając powyższy zarzut Izba miała na uwadze postanowienia SIWZ. W punkcie IX SIWZ 

Zamawiający  przedstawił  wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć 

wykonawcy  w  celu potwierdzenia spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu oraz  braku 

podstaw  do  wykluczenia.  W  ustępie  2  Zamawiający  wskazał,  że  przed  udzieleniem 


zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni  terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 3-5 SIWZ.  

Zatem  już  w  treści  SIWZ  Zamawiający  przesądził,  że  złożone  dokumenty  powinny  być 

aktualne  na  chwilę  ich  złożenia,  a  nie  na  dzień  składania  ofert.  Oznacza  to,  że  dokument 

złożony przez Wykonawcę w dniu 25 maja 2020 roku nie jest dokumentem, który nie spełnia 

wymagań  SIWZ.  Powyższemu  nie  przeczy  podnoszony  przez  Odwołującego  argument 

wskazujący  na  punkt IX  ust.  5 SIWZ,  zgodnie z którym  Zamawiający  wymagał,  aby  w  celu 

potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu,  o 

których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  na 

wezwanie,  o  którym  mowa  w  ust.  2  złoży  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Dokument  wystawiony  w  dniu  25  maja 

2020  roku  jest  dokumentem  wystawionym  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 

terminu składania ofert. 

Izba  miała  na  uwadze  także  szczególne  okoliczności  w  niniejszym  postępowaniu.  Jak 

wskazywał  Przystępujący,  w  analizowanym  okresie,  tj.  do  dnia  25  maja  2020  r.,  nie  było 

możliwe  uzyskanie  zaświadczenia  dla  spółki  WEMAR  sp.  z  o.o.  Na  stronie  pod  adresem 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestrkamy

widnieje  powiadomienie,  iż 

„Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego informuje, że w związku z awarią systemu 

e-

krk  okres  wydania  zaświadczenia  na  zapytania  i  wnioski  o  udzielenie  informacji  o 

podmiocie 

zbiorowym uległ wydłużeniu. Odpowiedź na tego typu wnioski i zapytania zostanie 

udzielona  niezwłocznie  po  usunięciu  awarii.”  System  został  uruchomiony  w  dniu  25  maja 

2020  r.  wraz  z  otwarciem  sali  obsługi  interesantów  przy  ul.  Czerniakowskiej  100  w 

Warszaw

ie  i  w  tym  dniu,  tj.  niezwłocznie  po  ustaniu  obostrzeń  i  awarii  systemu,  stosowny 

dokument  został  uzyskany  i  następnie  doręczony  Zamawiającemu.  Powyższa  okoliczność 

nie jest wskazywana jako podstawowa i rozstrzygająca w niniejszej sprawie, niemniej jednak 

przeczy  stanowisku  Odwołującego,  jakoby  Przystępujący  zasłaniał  się  zagrożeniem 

epidemiologicznym,  co  świadczyć  ma  o  próbie  ukrycia  rażącego  niedbalstwa,  w  wyniku 

którego wprowadzono Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że Konsorcjum 

Firm n

ie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Bez  znaczenia  w  świetle powyższego pozostaje  argument  Odwołującego,  dotyczący  opłaty 

administracyjnej, która przez firmę Wemar sp. z o.o. została dokonana dnia 20.05.2020 r., a 

więc również po dacie złożenia oferty.  

W konsekwencji należy uznać, że nie zachodziła podstawa do wykluczenia Konsorcjum Firm 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) w 


zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12)  i  16)  ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych  oraz  art.  7  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W  ramach  kolejnego  zarzutu  Odwołujący  wnosił  o  wykluczenie  Przystępującego  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) w 

zw.  z  art.  24 

ust.  1  pkt  17)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zdaniem  Odwołującego, 

złożone  przez  Konsorcjum  Firm  dokumenty  wprowadzają  w  błąd  co  do  ich  treści.  W  tym 

zakresie  Odwołujący  podniósł  okoliczność,  że  Przystępujący  przedłożył  dokument 

„potwierdzenie  złożenia  wniosku  do  KRK”,  na  którym  wpisana  jest  data  wystawienia 

28.04.2020  r.  Jednakże  na  tym  dokumencie  nie  ma  ani  pieczęci  potwierdzającej  wpływ  do 

Sądu, ani nie zostało złożone potwierdzenie nadania tego dokumentu do Sądu. Natomiast na 

informacji  z  KRK  złożonej  przez  Konsorcjum  Firm  do  pisma  z  dnia  25.05.2020  r.,  widnieje 

data wystawienia: 27.04.2020 r.  

Należy  wskazać  że  Odwołujący  poza  przytoczeniem  okoliczności  dotyczących  dwóch 

zbliżonych  dat  (27  i  28  kwietnia  2020  roku)  nie  przedstawił  żadnych  wyjaśnień,  w  jaki 

konkretnie sposób Przystępujący wprowadził Zamawiającego w błąd. Nie wiadomo zatem, w 

jaki  sposób  przedstawione  daty  miałyby  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd  i  wpłynąć  na 

decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu.  Odwołujący  nie  wskazał, 

która  informacja  jest  nieprawdziwa.  Odwołujący  nie  wykazał  zatem  żadnej  z  przesłanek 

artykułu 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe oznacza, że zarzut 

Odwołującego jest bezzasadny.   

Zgodnie  z  punktem  VIII  SIWZ,  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy, 

którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  i  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W  zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  Zamawiający  wskazał,  że  o  udzielenie  zamówienia 

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  to  w  tym  okresie, 

wykonali  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończyli  przynajmniej  2 

roboty budowlane o podobnym charakterze, 

co roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Za 

roboty  o  podobnym  charakterze,  co  stanowiące  przedmiot  zamówienia,  Zamawiający 

uznawał: kompleksową (pod klucz) budowę budynku użyteczności publicznej lub budynku o 

funkcji  biurowo 

–  magazynowej  o  kubaturze  min.  10 000  m³,  powierzchni  użytkowej  min. 

2500 m² oraz uwzględniającą wykonanie nawierzchni drogowych o powierzchni min. 1000 m² 

o  wartości  wykonanej  roboty  co  najmniej  12 000 000,00  złotych  brutto  każda  robota.  Za 

roboty  o  podobnym  charakterze  określone  ust.  1  Zamawiający  uznawał  przebudowę 

istniejącego  budynku  (rozbudowę,  nadbudowę)  o  powierzchnię,  kubaturę  i  wartości 

wskazane jak w ust. 1. 


Przystępujący  przedstawił  w  treści  wykazu  (w  ramach  potwierdzenia  spełnienia  warunku  w 

zakresie wiedzy i doświadczenia) realizację dwóch obiektów budowlanych, tj.: 

budowa  budynku  technicznego,  budynku  agregatorowni,  wiaty  dla  pojazdów 

jednośladowych wraz z infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami i ogrodzeniem terenu 

zlokalizowanych w Białobrzegach oraz 

przebudowa budynku sztabowo 

— technicznego Nr 1 w Warszawie. 

Jak wskazał  Odwołujący,  w  obu przypadkach Wykonawcami inwestycji  były  konsorcja firm, 

których  jednym  z  uczestników  była  firma  UNI-SAN  (Lider  Konsorcjum  Firm).  W  obu 

zadaniach  firma  UNI-

SAN  wykonywała  jedynie  prace  w  zakresie  robót  sanitarnych,  a  więc 

nie  może  legitymować  się  doświadczeniem  z  całego  zadania,  a  jedynie  w  zakresie  tych 

robót, co oznacza, że przedstawione protokoły odbiorów nie stanowią o doświadczeniu firmy 

UNI-

SAN,  a  w  konsekwencji  Przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia.  

Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  przedstawił  na  wezwanie  Zamawiającego  obok  wykazu,  w 

którym  przedstawiono  wyżej  wymienione  zadania,  protokoły  odbioru  w  ramach  każdego 

zadania.  

W trakcie rozprawy Przystępujący przedstawił protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30 

listopada  2016  roku,  w  którym  wymienione  zostały  prace  instalacji  wentylacji  za  kwotę 

4616,92  zł  oraz  instalacji  wod-kan  za  kwotę  1200  zł.  Jest  to  protokół  odbioru  prac 

instalacyjnych na kwotę zaledwie 5816,92 zł. Protokół ten stanowi zatem potwierdzenie, że 

Wykonawca  PIB  Uni-San  A.M. 

zrealizował prace instalacyjne. Nie stanowi to potwierdzenia 

zrealizowania  pracy  budowlanej  polegającej  na  budowie  lub  rozbudowie  budynku,  co 

stanowiło  treść  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Przystępujący  zwrócił  jednak  uwagę  na 

kolejną  stronę  protokołu.  Widnieje  na  niej  zestawienie  wartości  wykonanych  robót.  Pośród 

prac  wymienionych  znalazły  się  instalacja  klimatyzacji  (kwota  2330480,40  zł),  sieci 

zewnętrzne  (11426120,39  zł),  instalacja  wentylacji  (689079,55  zł),  instalacja  wod-kan 

(503540,58 zł), instalacje sanitarne związane z agregatem (129994,43 zł), wykonanie dróg i 

chodników  (542433,98  zł),  roboty  ziemne  przy  zagospodarowaniu  terenu  (141593,36  zł), 

roboty dodatkowe i uzupełniające budowlane (79457,74 zł), roboty budowlane agregatornia – 

wentylatory  (8763,58  zł),  roboty  rozbiórkowe  nawierzchni  (42278,69  zł),  podłoża  pod  drogi 

asfaltowe  (śmietnik)  (51028,40  zł).  W  ocenie  Izby,  powyższe  zestawienie  potwierdza,  że 

Przystępujący  zrealizował  jedynie  prace  w  zakresie  robót  sanitarnych.  Pojedyncze  pozycje 

takie jak prace wyszczególnione w ww. zestawieniu  – jak roboty budowlane agregatornia  – 

wentylatory  czy  roboty  dodatkowe  i 

uzupełniające  budowlane  (o  niewielkiej  wartości) 

stanowią  jedynie  uzupełnienie  robót  sanitarnych,  są  zrealizowane  w  ramach  określonej 

branży,  nie  są  zaś  samoistnymi  robotami  budowlanymi  budowy  budynku.  Warunek 


Zamawiającego dotyczył kompleksowej (pod klucz) budowy budynku użyteczności publicznej 

lub  budynku  o  funkcji  biurowo  magazynowej  o  kubaturze  min.  10 

000  m³,  powierzchni 

użytkowej  min.  2500  m²  oraz  uwzględniającą  wykonanie  nawierzchni  drogowych  o 

powierzchni  min.  1000  m².  Wykonanie  jedynie  prac  w  zakresie  instalacji  sanitarnych  nie 

potwierdza  zdolności  wykonawcy  do  zrealizowania  całego  zadania,  jakim  jest  budowa  lub 

rozbudowa  budynku  o  wskazanej  kubaturze.  Zamawiający  powinien  dokonywać  oceny 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez  konsorcjanta  w  odniesieniu  do  całego 

warunku.  Skoro  zatem  przedmiotem  warunku  była  budowa  lub  rozbudowa  budynku,  a 

Przystępujący posiada doświadczenie jedynie w zakresie prac sanitarnych, to trudno uznać, 

aby nabył doświadczenie w zakresie budowy budynku.  

Przedstawion

e przez Przystępującego umowy konsorcjum oraz oświadczenia konsorcjantów 

z  dnia  25  czerwca  2020  roku  o  wspólnej  realizacji  zadania  są  zbyt  ogólne.  Oświadczenie 

członków  konsorcjum  („Cekom”  sp.  z  o.o.,  PHU  Zabar  M.P.,  PIB  Uni-San  A.M.)  z  dnia  25 

czerwca  202

0 roku  o tym,  że liderzy  i  partnerzy  wykonali  zadanie  wspólnie i  przy  realizacji 

robót uczestniczyli wszyscy członkowie jest ogólne i nie stanowi dowodu, że konsorcjant PIB 

Uni-San  A.M. 

nabył  doświadczenie  przy  realizacji  całości  zamówienia,  tym  bardziej,  że  w 

oświadczeniu  tym  jednoznacznie  stwierdzono,  że  wartość  robót  wykonanych  przez 

poszczególnych  partnerów  konsorcjum  została  rozliczona  proporcjonalnie  do  zakresu 

wykonanych  w  całym  zamówieniu.  Powyższe  stwierdzenie  wskazuje,  że  każdy  z 

konsorcjantów był odpowiedzialny za realizację swojej części zamówienia i w związku z tym 

wartość robót również została rozliczona stosownie do wykonanych prac. Z oświadczenia nie 

wynika,  aby  Przystępujący  miał  nauczyć  się  realizacji  budowy  całego  budynku.  Ponadto 

wartość  zamówienia  zrealizowanego  przez  Przystępujący  to  zaledwie  6.963.000  złotych 

brutto,  podczas  gdy  wartość  całego  zadania  to  50,8  mln  złotych.  Powyższe  wskazuje  na 

niewiele  ponad  10  procent  inwestycji  zrealizowanej  przez  Przystępującego.  Zamawiający 

wymagał  natomiast,  aby  wartość  wykonanej  roboty  wynosiła  co  najmniej  12 000 000,00 

złotych  brutto.  Powyższa  okoliczność  także  potwierdza,  że  Przystępujący  nie  posiada 

doświadczenia adekwatnego do wymagań warunku udziału w postępowaniu. 

Podkreślić  należy,  że  to  nie  treść  wyroku  zapadłego  na  tle  stanu  faktycznego  w  innym 

postępowaniu  powinna  decydować  o  sposobie  oceny  doświadczenia  wykonawcy,  ale 

wykazanie realnie zrealizowanych prac  przez  wykonawcę,  w  odniesieniu do  treści  warunku 

udziału  w  postepowaniu.  W    niniejszym  postepowaniu  Przystępujący  realizował  prace  w 

zakresie  branży  sanitarno  –  wentylacyjnej.  Brak  jest  jakichkolwiek  dowodów 

potwierdzających, że zrealizował prace w zakresie budowy i przebudowy całego budynku o 

wskazanej  przez  Zamawiającego  kubaturze.  Oznacza  to,  że  nie  potwierdził,  że  posiada 

doświadczenie pozwalające  uznać,  że spełnia warunek  udziału w  postępowaniu i  będzie  w 

stawnie  zrealizować  przedmiotowe  zamówienie.  Rację  ma  Przystępujący  twierdząc,  że 


wykonawcy  w  tym  celu  zawiązują  konsorcjum,  aby  wspólnie  zrealizować  zamówienie,  co 

oznacza,  że  nie  każdy  z  wykonawców  wchodzących  w  skład  konsorcjum  musi  posiadać 

doświadczenie  w  realizacji  całego  zamówienia.  Należy  mieć  jednak  na  uwadze,  że 

obowiązkiem  wykonawcy  jest  wykazać  spełnienie  warunku,  a  więc  umiejętność 

zrealizowania  zadania  analogicznego  do  przedmiotu  zamówienia.  Jeśli  konsorcjant 

zrealizował jedynie niewielką część zadania, stanowiącą ułamek całości, trudno uznać, aby 

miał  doświadczenie  w  realizowaniu  dużego  zadania.  Przyjęcie  odmiennej  interpretacji 

stanowiłoby  także  o  nierównym  traktowaniu  wykonawców  w  postępowaniu.  Wykonawca, 

który zrealizował zadanie w postaci budowy lub rozbudowy budynku o wymaganej kubaturze 

i  o  wartości  co  najmniej  12  mln  złotych  nie  może  zostać  oceniony  gorzej  niż  wykonawca, 

który  zrealizował  jedynie  określoną,  niewielką  część  takiego  zadania,  tj.  przy  realizacji 

jedynie części wentylacyjno-sanitarnej. 

W  ocenie  Izby,  Przystępujący  nie  wykazał  także,  że  zadanie,  którego  przedmiotem  była 

przebudowa  budynku  sztabowo 

–  technicznego  nr  1  w  Jednostce  Wojskowej  4198  Pyry 

Warszawa, spełnia warunek udziału w postępowaniu. Wprawdzie Przystępujący przedstawił 

protokół  odbioru  zadania  z  30  maja  2018  roku,  jednak  protokół  wskazuje  na  czterech 

konsorcjantów.  Przedstawiony  natomiast  przez  Przystępującego  protokół  odbioru 

wykonanych  elementów  robót  w  okresie  od  01.05.2018  r.  do  29.05.2018  r.,  potwierdza 

wykonanie  jedynie  niewielkiej  części  robót  o  wartości  309573,98  zł,  które  stanowić  miały 

roboty  budowlane. 

Nie  jest  znany  także  charakter  tych  prac.  Protokół  nie  potwierdza,  aby 

Przystępujący  spełnił  warunek  udziału  w  postępowaniu,  polegający  na  budowie  lub 

przebudowie budynku o wartości 12 milionów złotych.  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  wskazał,  że  Przystępujący  złożył  wyjaśnienia  22 

czerwca  2020  roku.  Należy  jednak  wskazać,  że  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  29  maja  2020  roku,  zatem  trudno  uznać,  aby  takie  wyjaśnienia  legły  u 

podstaw decyzji Zamawiającego. Zamawiający nie przedstawił również treści tych wyjaśnień. 

W  konsekwencji  Izba  uznała  zarzut  Odwołującego  o  braku  wykazania  spełnienia  warunku 

udziału  w  postepowaniu,  a  zatem  Zamawiający  winien  unieważnić  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  (oferty  Przystępującego)  i  dokonać  powtórnego  badania  i  oceny  oferty 

tego  wykonawcy.  W  sytuacji,  gdy  Zamawiający  nie  wzywał  wykonawcy  do  uzupełnienia 

dokumentów  w  zakresie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  polegającego  na 

posiadaniu wiedzy i doświadczenia, winien wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  do  przedstawienia  (w  ramach  własnego  potencjału) 

zrealizowanych prac, które będą potwierdzały spełnienie warunku udziału w postępowaniu). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), 

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1).  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel