KIO 122/20 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 122/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 lutego 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

                                   Katarzyna Odrzywolska 

                                   Anna Osiecka  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  be

z  udziału  stron  dnia  4  lutego  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22 stycznia 2020  r. 

przez    wykonawc

ę  TORPOL  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie  

przy udziale wykonawców: 

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie,  

PORR S.A. z siedzibą w Warszawie 

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie  

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego    

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu  kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwo

ławczej do Sądu Okręgowego Warszawa  - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

…………………………….. 

...…………………………… 


Sygn. akt: KIO 122/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji  w Warszawie 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  prowadzonego  pn. 

Opracowanie  projektów  wykonawczych  i  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  projektu 

pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - 

Zawiercie”.  nr  ref./nr  postępowania:  9090/IRZR2/20750/05698/19/P,  ogłoszenie  o 

zamówieniu  z  dnia  09.10.2019  r.:  2019/S  195-474865.  Wartość  zamówienia  przekracza 

kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy    -  Prawo 

zamówień publicznych (dalej „ustawy” lub „p.z.p.”). 

Odwołujący:  TORPOL  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oraz  zaniechania 

czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie p.z.p.  

Zaskarżonej czynności Zamawiającego zarzucił naruszenie: 

art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 (w tym akt wykonawczy), zasady wynikającej z art. 82 ust. 3 

w zw. z art. 140 ust. 1, a w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 p.z.p. poprzez udzielenie 

odpowiedzi,  która  zaprzecza  jednoznacznemu,  i  wyczerpującemu  opisaniu  przedmiotu 

zamówienia,  a zarazem  bagatelizuje załączony  do  SIWZ (IDW) komplet terenowych badań 

geologicznych (zał. nr 5 do PFU), co powoduje że dokonany opis przedmiotu zamówienia nie 

uwzględnia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty,  w  tym  w  szczególności  na  jej  wycenę,  a  w  konsekwencji  prowadzi  także  do 

naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  oraz  do 

złożenia w przedmiotowym postępowaniu nieporównywalnych ofert; 

art. 139 ust. 1 p.z.p. w zw. z art. 5, art. 535

   k.c., art. 471 k.c. w zw. z art. 651 k.c. oraz art. 

144  ust.  1  pkt  1  i  pkt  2  p.z.p.,  a  w  konsekwencji  naruszenie  art.  7  ust.  1  p.z.p.  poprzez 

ukształtowanie  treści  przyszłego  stosunku  zobowiązaniowego  w  sposób  naruszający  jego 

właściwość  (naturę),  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  powodując  rażącą 

nierównowagę  stron  umowy  oraz  naruszający  zasadę  prowadzenia  postępowania  o 

zamówienie  publiczne  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  w 

kontekście  odmowy  prawa  do  złożenia  roszczeń  (lub  zmiany  do  zawartej  umowy), 

uniemożliwiając  należytą  wycenę  ryzyka  po  stronie  wykonawcy,  co  finalnie  powoduje  że 

złożone oferty będą w tym zakresie nieporównywalne; 


art.  38  ust.  1,  a  w  konsekwencji  naruszenie  art.  7  ust.  1  p.z.p.  poprzez  zaniechanie 

udzielenia jasnej, precyzyjnej i merytorycznej odpowiedzi na pytanie nr  169 oraz pytanie nr 

1, uniemożliwiając należytą wycenę ryzyka po stronie wykonawcy, co finalnie powoduje że 

złożone oferty będą w tym zakresie nieporównywalne; 

W kontekście podniesionych zarzutów Odwołujący wniósł o: 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  zmiany  udzielonej  odpowiedzi  na  pytanie  nr  169 

poprzez  udzielenie  odpowiedzi  zgodnej  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami 

(zarzuconymi powyżej);   

alternatywnie 

nakazanie dokonania zmiany udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 169 poprzez wykreślenie 

pierwszego zdania odpowied

zi „Zamawiający nie potwierdza”; 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  zmiany  udzielonej  odpowiedzi  na  pytanie  nr  41 

poprzez  udzielenie  odpowiedzi  zgodnej  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami 

(zarzuconymi powyżej);  

alternatywnie 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  zmiany  udzielonej  odpowiedzi  na  pytanie  nr  41 

poprzez jednoznaczne zaprzeczenie lub potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia 

wchodzi/nie  wchodzi  wykonanie  kolumn  oraz  zbrojenia  powierzchniowego  skarp,  a  jeżeli 

zakres ten wchodzi  w przedmi

ot zamówienia to podanie lokalizacji lub % ilości powierzchni 

(w stosunku do całej linii) wzmocnienia kolumn na całym kontrakcie, z podaniem technologii 

wykonania,  co  pozwoli  wykonawcy  obliczyć  wartość  robót,  jaką  należy  przyjąć  do  wyceny 

oferty, tak aby b

yły one porównywalne. 

Do postępowania zgłoszono trzy  przystąpienia po stronie odwołującego przez wykonawców 

wymienionych w sentencji postanowienia. 

Odwołujący dnia 3 lutego 2020 r. złożył oświadczenie, że cofa odwołanie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym 

be

z  udziału  stron  i  uczestników,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie 

drugie ustawy pzp. 


O  kosztach  pos

tępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  pzp  oraz    §  5  ust.  1  pkt  3a    rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972),  z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Przewodniczący: ………………………  

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel