KIO 1219/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt KIO 1219/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  30  czerwca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  02 czerwca  2020 r. 

przez 

Wykonawcę  R.  P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „Palwod” Export – Import (ul. 

Suwalska  16,  19-

500  Gołdap)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Suwałkach  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością (ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki) 

postanawia: 

odrzucić odwołanie 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  Wykonawcę  R.  P.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowo  –  Produkcyjne 

„Palwod” Export – Import (ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap) i: 

2.1.  zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych)  uiszczoną  przez  Wykonawcę  R.  P.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowo  –  Produkcyjne 

„Palwod” Export – Import (ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Suwałkach.  

Przewodniczący:      …………………………….. 


Sygn. akt KIO 1219/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

„Budowa  kanału  deszczowego  z  trzema  przelewami  burzowymi,  przelewem  awaryjnym  do 

Zalewu  Arkadia  i  budowa  zbiornika  retencyjno 

–  rozsączającego  w  Suwałkach”  –  Budowa 

zbiornika retencyjno 

– rozsączającego.  

02  czerwca  2020  r.  Wykonawca  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PHUP 

Palwod Export-Import R. P. 

wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu dokonanie 

zaskarżonych  czynności  w  oparciu  o  niejednoznaczne  zapisy  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia, które nie spełniają ustawowych wymogów w zakresie opisu przedmiot 

zamówienia oraz przesłanek odrzucenia ofert, co doprowadziło do naruszenia zasady uczciwej 

konkurencji i wpłynęło na możliwość złożenia ważnej oferty przez Odwołującego (art. 29 ust. 

1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, 2 i 3 Pzp). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia w całości.

Zamawiający  w  dniu  08  czerwca  przesłał  pismo,  w  którym  poinformował,  że  prowadzone 

postępowanie  jest  zamówieniem  sektorowym  na  roboty  budowlane,  którego  wartość  jest 

mniejsza 

niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 350 000 euro (art. 133 ust. 1 ustawy 

PZP w zw. z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot 

wartości  zamówień  oraz  konkursów,  od  których jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania 

og

łoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  oparciu  o  wewnętrzny  regulamin  obowiązujący  w 

Przedsiębiorstwie  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Suwałkach  sp.  z  o.o.,  który  przewiduje 

możliwość wniesienia protestu do Zarządu PWiK w Suwałkach sp. z o. o., ale nie przewiduje 

stosowania  przepisów  ustawy  Pzp  w  zakresie  środków  ochrony  prawnej  przewidzianych  w 

ustawie Pzp. 

D

okumentacja dotycząca postępowania jest sporządzana bez zastosowania Rozporządzenia 

Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipc

a  2016  r.  w  sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Dalej  Zamawiający  wskazał,  że  Wykonawca  Przedsiębiorstwo  Handlowo  —  Usługowo  — 

Produkcyjne  „PALWOD"  EXPORT  -  IMPORT  R.  P.  został  poinformowany  pisemnie,  że  w 

prowa

dzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym, na podstawie art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Izba zważyła, co następuje.  

Zgodnie  z  artykułem  189  ust.  2  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Izba  odrzuca 

odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy.  

Jak  wskazał  Zamawiający,  prowadzone  postępowanie  jest  zamówieniem  sektorowym  na 

roboty budowlane.  

Jak wskazano powyżej, w treści SIWZ Zamawiający wskazał, że postępowanie prowadzone 

jest  w  oparciu  o  wewnętrzny  regulamin  obowiązujący  w  Przedsiębiorstwie  Wodociągów  i 

Kanalizacji  w  Suwałkach  sp.  z  o.o.,  który  przewiduje  możliwość  wniesienia  protestu  do 

Zarządu PWiK w Suwałkach sp. z o. o., ale nie przewiduje stosowania przepisów ustawy Pzp 

w zakresie środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Pzp.  

Treść regulaminu (rozdział 1) stanowi, że „Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się 

do zamówień będących w bezpośrednim związku funkcjonalnym z działalnością sektorową, 

przy  czym:  do  tzw. 

„zamówień  sektorowych  podprogowych”  nieprzekraczających  wartości 

wymienionych w pkt 3 nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 

133 ust. 1, prowadząc je wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.” 

Powyższe oznacza, że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co oznacza konieczność odrzucenia odwołania w oparciu o art. 

189 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

z

amówień publicznych i § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r. 

poz. 972), zalic

zając w koszty postępowania odwoławczego kwotę 10000,00 zł, uiszczoną przez 

O

dwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:     

……………………………………. 


wiper-pixel