KIO 1217/20 POSTANOWIENIE dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1217/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu  16 lipca 2020 

r. w Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  czerwca  2020  r.  przez 

wykonawcę  TDL Instal Sp.  z  o.o.,  ul.  Elektoralna  13,  00-137 Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Park  Narodowy  Gór  Stołowych,  ul.  Słoneczna  31,  57-350  Kudowa 

Zdrój 

przy udziale wykonawcy J. P. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. 

J. P., ul. Ul. Srebrna 22, 57-400 Nowa Ruda 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje zwrot z r

achunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy TDL 

Instal  Sp.  z  o.o.,  ul.  Elektoralna  13,  00-137  Warszawa  kwoty  9  00

0  zł  00  gr 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego Świdnicy. 

P

rzewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1217/20 

U z a s a d n i e n i e 

Park  Narodowy  Gór  Stołowych  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  wymianę  podestów 

drewnianych na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego. Postępowanie to prowadzone jest 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  12  maja  2020  r.  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  pozycją 

539330-N-2020. 

W postępowaniu tym wykonawca TDL Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 

„Odwołujący”)  w  dniu  2  czerwca  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  

w dniu 5 czerwca 2020 r. wykonawca J. P. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

P.P.H.U. J. P. 

z siedzibą w Nowej Rudzie. 

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. 

W dniu 14 lipca 2020 r. 

Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rad

y Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel