KIO 1216/20 POSTANOWIENIE dnia 14 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1216/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  14  lipca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  M.  S., 

prowadzącego  w  Jabłonowie  Pomorskim  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Hydrogeowiert,  M.  S. 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminny  Zakład  Komunalny 

Żołędowo z siedzibą w Osielsku 

postanawia: 

zwrócić odwołanie

2.  nakaz

ać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy  złotych zero groszy) 

na  rzecz  wykonawcy  M.  S.

,  prowadzącego  w  Jabłonowie  Pomorskim  działalność 

gospodarczą pod nazwą Hydrogeowiert, M. S. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Pra

wo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      ……………..……… 


Sygn. akt: KIO 1216/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Żołędowo z siedzibą w Osielsku, prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Praw

o  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  budowa  sieci  wodociągowej  i 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 17 kwietnia 2020 r. pod nr 531288-N-2020. 

W dniu 28 maja 2020 r. zamawiający powiadomił wykonawcę M. S., prowadzącego w 

Jabłonowie Pomorskim działalność gospodarczą pod nazwą Hydrogeowiert, M. S., zwanego 

dalej odwołującym, o odrzuceniu jego oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej.  

W dniu 2 czerwca 2020 r. 

odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  wobec  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  czynności  odrzucenia 

oferty  od

wołującego.  Do  odwołania  załączono  dowód  uiszczenia  wpisu  od  odwołania  w 

kwocie 7.500 zł w dniu 2.06.2020 r. 

Przedmiotem 

zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  budowie  sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwy. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Pismem  z  dnia  10  lipca  2020  r. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  działając  na  podstawie 

art.  187  ust.  7  w  zw.  z  art.  187  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wezwała 

odwołującego  pod  rygorem  zwrotu  odwołania  do  złożenia  w  terminie  3  dni  od  dnia 

doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu odwołania: 

• 

dowodu  uiszczenia, 

w  terminie  na  wniesienie  odwołania,  brakującej  kwoty  wpisu  od 

odwołania o wartości 2.500 zł. 

Odwołujący  w  dniu  14  lipca  2020  r.  złożył  dowód  wpłaty  brakującej  kwoty  2.500  zł. 

K

wotę tę wpłacił w dniu 13 lipca 2020 r.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, 

co następuje. 

Zgodnie z przepisem art. 187 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych odwołanie 

podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.  

Art.  187  ust.  2  ustawy  Pzp  stanowi,  że  wpis  uiszcza  się  najpóźniej  do  dnia  upływu 

terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.  


Zgodnie  z  §  1  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 972) 

Wysokość  wpisu  od  odwołania  wnoszonego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  roboty  budowlane,  którego  wartość  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy,  od  której  jest  uzależniony 

obowiązek  przekazywania  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  ogłoszeń  o  zamówieniach 

na roboty budowlane, wynosi 10 000 zł. 

Jak  wynikało  z  treści  odwołania  zostało  ono  skierowane  wobec  czynności  o 

odrzuceniu  oferty  i  czynności  oferty  najkorzystniejszej,  o  czym  zamawiający  informował 

od

wołującego w dniu 28 maja 2020 r. 

5 dniowy  termin na  wniesienie odwołania,  wynikający  z  art.  182  ust.  1 pkt  2  ustawy 

Pzp up

ływał odwołującemu w dniu 2 czerwca 2020 r.  

Nie ulegało również wątpliwości, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 

polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwy. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Jak wynika z art. 187 ust. 2 ustawy Pzp, w tej sytuacji 

odwołujący zobowiązany był do 

wniesienia do upływu terminu na wniesienia odwołania, a więc w terminie do 2 czerwca 2020 

r., wpisu 

od odwołania w wysokości 10.000 zł.  

Tymczasem odwołujący załączył do odwołania dowód wniesienia wpisu w terminie na 

wniesienia odwołania jedynie w kwocie 7.500 zł. 

W tej sytuacji pismem z dnia 10 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza, działając na 

podstawie  art.  187  ust.  7  w  zw.  z  art.  187  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

wezwa

ła odwołującego pod rygorem zwrotu odwołania do złożenia w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu odwołania: 

• 

dowodu  uiszczenia,  w  terminie  na  wn

iesienie  odwołania,  brakującej  kwoty  wpisu  od 

odwołania o wartości 2.500 zł. 

Wobec  otrzymania  wezwania  w  dniu  10  lipca  2020  r.  trzydniowy  termin  na 

uzupełnienie  braków  formalnych  upływał  odwołującemu  w  dniu  13  lipca  2020  r.  W 

zakreślonym terminie brak nie został uzupełniony.  

Niezależnie jednak od powyższego należało wskazać, że dowód wpłaty kwoty 2.500 

zł, załączony do pisma z dnia 14 lipca 2020 r. nie stanowił skutecznego uzupełnienia braku. 


Jak  wynika

ło z tego dowodu, brakująca kwota wpisu została wpłacona przez odwołującego 

dopiero  w  dniu  13  lipca  2020  r.  Tymczasem,  zgodnie  z  art.  187  ust.  2  ustawy  Pzp, 

odwołujący powinien wnieść wpis w pełnej wysokości, a więc w kwocie 10.000 zł w terminie 

do 2 czerwca 2020 r.  

Odwołujący nie zastosował się do treści wezwania i nie uzupełnił dowodu uiszczenia 

brakującej kwoty wpisu od odwołania w terminie na wniesienie odwołania.  

Na niedopuszczalność uzupełnienia brakującej kwoty wpisu już po upływie terminu na 

wniesienie  odwołania  wielokrotnie  i  jednoznacznie  wskazuje  się  w  orzecznictwie  Izby  (por. 

przykładowo postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z 30 czerwca 2020 r., sygn. 

akt KIO 1308/20).  

Stanowisko  to  jest  także  wskazywane  w  piśmiennictwie.  „należy  odróżnić  brak 

formalny odwołania w postaci braku uiszczenia wpisu od odwołania od braku formalnego w 

postaci  braku  załączenia  dowodu  uiszczenia  wpisu.  Ten  drugi  brak  –  jeśli  sam  wpis  od 

odwołania  został  uiszczony  przed  upływem  terminu  na  wniesienie  odwołania  –  podlega 

uzupełnieniu  w  terminie  3  dni  od  otrzymania  wezwania  do  uzupełnienia  tego  braku. 

Niedopuszczalne jest natomiast uiszczenie wpisu (bądź uzupełnienie brakującej kwoty, jeśli 

wpis  został  uiszczony  w  niepełnej  wysokości)  już  po  upływie  terminu  na  wniesienie 

odwołania”  (por.  Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz,  Marzena  Jaworska,  Dorota 

Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak, komentarz do art. 187, za Legalis, 

nr 11187289.). 

N

ieuzupełnienie  w  zakreślonym  terminie  dowodu  uiszczenia  wpisu  w  wymaganej 

wysokości  wniesionego  do  upływu  terminu  na  wniesienia  odwołania  skutkuje  –  zgodnie  z 

treścią art. 187 ust. 7 zw. z art. 187 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – zwrotem 

wniesionego  odwołania  w  drodze  postanowienia  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Odwołanie 

zwrócone  nie  wywołuje  żadnych  skutków,  jakie  wiąże  ustawa  z  wniesieniem  odwołania  do 

Prezesa Izby.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 187 ust. 7 w zw. z art. 187 ust. 6 ustawy 

Pzp postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….…… 


wiper-pixel