KIO 121/20 WYROK dnia 5 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

 Sygn. akt: KIO 121/20 
 

WYROK 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na  rozprawie  w dniu 4 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2020 r. przez Odwołującego – 

INTOP Warszawa 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 

Łukasza Drewny 70 (02-968 Warszawa)  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Śrem, Plac 20 Października 

100 Śrem) 

orzeka: 

1  Oddala 

odwołanie. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego – INTOP Warszawa Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

kwotę  10.000  zł  00  gr.  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 121/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Gminę  Śrem  na  budowę  kładki  pieszo-rowerowej  nad  kanałem  ulgi  rz.  Warty  oraz  wanny 

żelbetowej  pod  mostem  zabezpieczającej  przed  wodą  dziesięcioletnią  (nr  postępowania: 

BP.271.45.2019.BS

),  ogłoszonym  w  Biuletynie Zamówień  Publicznych nr  631105-N-2019  z 

dnia  04.12.2019  r.,  wobec 

czynności  wykluczenia  z  postępowania,  odrzucenia  oferty  oraz 

zatrzymania wadium, Wykonawca INTOP Warszawa Sp. z o.o. z/s w Warszawie (dalej jako 

Odwołujący),  wniósł  w  dniu  21  stycznia  2020r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 121/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 

Pzp poprzez wprowadzenie Odwołującego w błąd w wyniku zapewnienia, 

że  termin  na  złożenie  dokumentów  nie  zostanie  przedłużony,  a  następnie 

przedłużenie  przez  Zamawiającego  terminu  na  złożenie  dokumentów  pomimo 

informacji  i  zapewnienia  Odwołującego,  że  dokumenty  zostały  już  przekazane 

przesyłką kurierską; 

2)  art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez jego nieuzasadnio

ne zastosowanie mimo, że oferta 

złożona przez Odwołującego wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

3)  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  Pzp  poprzez  jego  nieuzasadnione 

zastosowanie  w  związku  z  twierdzeniem  o  istnieniu  podstaw  do  wykluczenia 

Odwołującego z udziału w postępowaniu; 

art.  26  ust.  4  Pzp  poprzez  brak  jego  zastosowania  i  uznanie,  że  Odwołujący 

świadomie  nie  przedstawił  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu; 

5)  art. 46 ust. 4a Pzp poprzez bezpodstawne zatrzymanie wadium; 

art.  46  ust.  4a  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie brakujących stron załączników; 

a w konsekwencji naruszenie: 

7)  art. 7 ust. 1 

Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający 

zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

równego 

traktowania 

wykonawców, 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  i  czynności  odrzucenia  jego  oferty, 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  bezpodstawnym  zatrzymaniu  wadium, 

przeprowadzenia  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego,  dokonania 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.  


str. 3 

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Po  stronie  Odwołującego  występuje  interes  prawny  i  faktyczny  do  wniesienia  odwołania 

wobec  czynności  Zamawiającego,  które  doprowadziły  do  wykluczenia  go  z  postępowania, 

czyniąc  niemożliwym  wybór  oferty,  która  w  świetle  ustalonych  kryteriów  oceny  mogła  być 

uznana  za  najkorzystniejszą.  Ponieważ  nie  zachodziła  podstawa  do  zatrzymania  wadium, 

czynności Zamawiającego naraziły Odwołującego na poniesienie straty i szkody. 

Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  z  postępowania,  informując  o  tej  czynności  w  dniu 

16.01.2020  r.  Czynność  tą  poprzedzało  wezwanie  Odwołującego  do  złożenia  aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust 1 i 2 Pzp, potwierdzających brak podstaw 

do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  spełnianie  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w 

postępowaniu  (wezwanie  z  dnia  23.12.2019r.).  Z  uwagi  na  okres  świąteczny  Odwołujący 

odebrał  korespondencję  mailową  z  opóźnieniem  i  niezwłocznie,  tj.  w  dniu  27.12.2019  r. 

zwrócił się z wnioskiem do Zamawiającego o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów. 

W  rozmowie  telefonicznej  z  pracownikiem  Zamawiającego Wykonawca  uzyskał  informację, 

iż  nie  było  wcześniej  praktykowane  przesuwanie  terminów  poza  wyznaczony  w  wezwaniu 

termin,  a  pracownik  oświadczył,  iż  dokumenty  należy  złożyć  w  terminie  pierwotnie 

określonym  w  wezwaniu.  Wykonawca  mając  świadomość  skutków,  jakie  może  nieść  brak 

odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  nadał  przesyłką  kurierską  (ze  wskazaniem 

dostarczenia  przesyłki  w  dniu  następnym,  tj.  do  upływu  terminu  wyznaczonego  pierwotnie 

przez  Zamawiającego  -–  31.12.2019  r.)  dokumenty,  które  były  w  ocenie  Odwołującego 

wystarczające  dla  wykazania  spełnienia  warunków  oraz  potwierdzały  brak  podstaw  do 

wykluczenia z postępowania. 

Przygotowując  dokumenty  Odwołujący  zauważył  brak  podstawowych  dokumentów,  jakie 

Zamawiający powinien załączyć, tj. formularza oświadczeń, formularza wykazu robót i osób, 

których pomimo prośby o przekazanie nie przekazał. Wykonawca przygotował samodzielnie 

formularze, które obecnie Zamawiający kwestionuje, jako niewłaściwie wypełnione. 

W dniu 30.12.2019 r.  Zamawiający  zmienił  zdanie i  poinformował,  po  tym,  jak Wykonawca 

wysłał dokumenty o zmianie terminu do ich złożenia, wyznaczając czas do dnia 10.01.2020 

r. 

Zamawiający  odebrał  przesyłkę  kurierską  od  Odwołującego  w  dniu  2.01.2020  r.,  co  już 

narażało  Wykonawcę  na  wykluczenie  z  postępowania  z  uwagi  na  brak  możliwości 

doręczenia nadanej w dniu 30.12.2019 r. przesyłki.  

W  dniu  9.01.2020  r.  Zamawiający  przekazał  w  formie  elektronicznej  wezwanie  do 

uzupełnienia braków w ofercie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.  


str. 4 

Pismem  z  dnia  14.01.2020  r.  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  dokumenty  i 

oświadczenia,  które  potwierdzały  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Zamawiający  dopiero  w  piśmie  z  dnia  16.01.2020  r.  poinformował  Wykonawcę,  iż  ten  nie 

wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  wykonania  2  zadań 

związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na kwotę co najmniej 100 tyś. każde oraz 

dysponowania osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do projektowania. Odwołujący nie 

był  świadomy  tego,  iż  nie  przekazał  Zamawiającemu  strony  2/2  –  wykazu  robót,  na  której 

wskazał  dwa  zadania  polegające  na  wykonaniu  oświetlenia  zewnętrznego  na  kwotę  co 

najmniej 100 tyś. każde oraz strony 1/2 – wykazu osób, na której zawarte zostały informacje 

dotyczącej  dysponowania  osobą  z  uprawnieniami  elektrycznymi  do  projektowania. 

Zamawiający  mógł  wezwać Wykonawcę  do  wyjaśnienia  przyczyn  braku  stron  załączników, 

czego zaniechał. 

Faktycznie  dokumenty  konieczne 

do  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu zostały przez Zamawiającego skompletowane, to w opinii Zamawiającego nie 

zostały przekazane. Skutkowało to wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający 

bezpodstawnie  przyjął,  iż  Odwołujący  nie  wykonał  wezwania,  podczas  gdy  dokumenty 

zostały  przekazane  do  Zamawiającego.  W  żadnej  mierze  Odwołującemu  nie  można 

przypisać  zawinionego,  tym  bardziej  umyślnego  działania,  które  mogłoby  stanowić 

uzasadnienie  dla  zatrzymania  wadium.  Przepis  art.  46  ust.  4a 

Pzp  miał  przeciwdziałać 

sytuacjom, w których grupa wykonawców działających w porozumieniu może powodować, iż 

zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, który zaoferował najwyższą cenę. Taka sytuacja 

w  postępowaniu  nie  zachodzi,  gdyż  Odwołujący  nie  działa  w  porozumieniu  z  żadnym  z 

wykonawców (nie udostępniał swoich zasobów). Ponadto, w świetle orzecznictwa, sankcja w 

postaci  zatrzymania  wadium  może  dotyczyć  wyłącznie  bierności  wykonawcy,  który  nie 

odpowiada na wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp i umyślnie oraz 

celowo  nie 

podporządkowuje  się  wezwaniu  zamawiającego.  Należy  ocenić  zachowanie 

Wykonawcy  w  świetle  okoliczności,  w  tym  tych  które  obciążają  Zamawiającego,  np. 

zakreślenie  zbyt  krótkiego  terminu  na  uzyskanie  stosownych  dokumentów,  czy  też 

nieprecyzyjne sformułowanie wezwania. 

Jedyną  konsekwencją,  jaka  mogła  dotknąć  Odwołującego  było  wykluczenie  do  z 

postępowania  (w  konsekwencji  odrzucenie  jego  oferty)  z  racji  niedostatecznego 

udokumentowania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  ale  tylko,  gdyby 

Odwołujący nie wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. taka sytuacja jednak w 

postępowaniu nie wystąpiła.  


str. 5 

Oświadczenia i dokumenty złożone przez Odwołującego są prawdziwe i nie wprowadzają w 

błąd  co  do  pochodzenia,  ilości,  jakości  i  in.  Nie  zachodzi  przesłanki  do  wykluczenia 

Wykonawcy  z  postępowania  i  zatrzymania  wadium,  które  to  czynności  w  postępowaniu 

należy uchylić o co wnosi Odwołujący.   

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego,  jaką  było  wykluczenie  Odwołującego  z 

postępowania  i  będące  tego  konsekwencją  zatrzymanie  wadium.  Oceny  tej  należało 

dokonać  z  uwzględnieniem  sytuacji  faktycznej,  jaka  istniała  w  momencie  składania 

odwołania.  Nie  przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba  zobowiązana  była  przyjąć  stan 

hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o  wadliwym  dokonaniu  czynności 

objętych  przedmiotem  zaskarżenia.  Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  iż  czynność 

stanowiąca  przedmiot  zarzutu  prowadziła  do  stanu  naruszającego  interes  Odwołującego, 

który  złożył  ofertę  zabezpieczoną  wadium  i  na  skutek  czynności  weryfikacji  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu został wykluczony i zatrzymano mu wadium. Izba uznała, 

iż odwołanie służyć ma ochronie interesu Odwołującego w postępowaniu, przede wszystkim 

przez  uchylenie 

czynności  prowadzącej  do  niekorzystnego  dla  tego  Wykonawcy  skutków 

decyzji Zamawiającego.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania,  w 

szczególności  treści  wezwań  kierowanych  do  Wykonawcy  i  jego  odpowiedzi  Izba 

uznała, iż odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.  

Izba ustaliła stan faktyczny, w jakim Zamawiający podjął czynność w postępowaniu. 


str. 6 

Zamawiający  w  siwz  oraz  ogłoszeniu  ustalił  warunki,  których  spełnienia  wymagał  od 

wykonawcy. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej konieczne było: 

1) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

co najmniej 2 zadania związane z realizacją inwestycji mostowych na kwotę co najmniej 4 

mln. każde 

co najmniej 2 zadania związane z budową oświetlenia zewnętrznego na kwotę co najmniej 

100 tyś. zł. każde; 

2) dysponowanie: 

1 osobą z uprawnieniami mostowymi do projektowania bez ograniczeń; 

1 osobą z uprawnieniami elektrycznymi do projektowania; 

1 osobą z uprawnieniami mostowymi do kierowania robotami mostowymi; 

1 osobą z uprawnieniami elektrycznymi do kierowania robotami elektrycznymi. 

W  pkt.  8.3  siwz  Zamawiający  przewidział  możliwość  wezwania  wykonawcy,  którego  oferta 

zostan

ie  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Ustawy.  W  pkt  8.4  siwz,  jako  dokumenty  składane  na 

wezw

anie Zamawiającego w  celu  wykazania spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

wskazane  zostały:  wykaz  robót  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie 

robót budowlanych, wykaz osób.  

Zamawiający  nie  przygotował  wzorów  dokumentów,  opisując  w  pkt  8.4  siwz  informacje, 

jakich wymaga podania w wykazach robót i osób.  

Pismem  z  dnia  23.12.2019  r.  Odwołujący  został  wezwany  na  podstawie  art.  26  ust.  1  i  2 

Ustawy  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków 

udziału w  postępowaniu,  tj.  wykazu robót  budowlanych,  wykazu osób,  informacji  banku  lub 

spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  ubezpieczenia  OC  oraz  potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia oświadczeń o braku zalegania z uiszczeniem podatków, opłat 

lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  i  o  braku  zakazu  ubiegania  się  o 

zamówienie  publiczne.  Dokumenty  i  oświadczenia  Wykonawca  miał  złożyć  do  dnia 

31.12.2019 r. 

27.12.2019  r.  Odwołujący  skierował  do  Zamawiającego  wniosek  o  przedłużenie  terminu 

wskazanego  w  wezwaniu  - 

do  dnia  10.01.2020  r.  uzasadniając  go  brakiem  pracowników 

działu w okresie do 6.01.2020 r. 


str. 7 

W  dniu  30.12.2019  r.  Odwołujący  kontaktował  się  telefonicznie  z  Zamawiającym  celem 

ustalenia  możliwości  pozytywnego  odniesienia  do  wniosku  i  jak  oświadczył  na  rozprawie 

takiego potwierdzenia nie otrzymał. Zamawiający przyznał, iż w trakcie rozmowy odnosił się 

do wniosku wskazując na wątpliwości co do możliwości przesunięcia terminu i jednocześnie 

zwrócił  uwagę  na  możliwość  wezwania  Wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów  na 

podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy. 

Wykonawca 

nadał  w  dniu  30.12.2019  r.  o  godzinie  12:37  (po  rozmowie  telefonicznej  z 

Zamawiającym) przesyłkę poleconą, którą kurier miał doręczyć następnego dnia do godziny 

12:00  (dowód  –  wydruk  ze  strony  Poczty  Polskiej  z  serwisu  śledzenia  przesyłki  nr 

EE53072

…4PL). Zamawiający odebrał przesyłkę w dniu 2.01.2020 r. 

W  dniu  30.12.2019  r.  o  godzinie  13:47  Zamawiający  przesłał  mailowo  do  Odwołującego 

stanowisko  w  sprawie  wniosku,  rozpoznanego  pozytywnie  przez  przesunięcie  terminu  na 

złożenie dokumentów do dnia 10.01.2020 r. 

W  przesłanych  do  Zamawiającego  dokumentach  załączone  zostały  wykazy:  robót 

budowlanych obejmujący  dwie pozycje dotyczące  zadań  związanych z  realizacją inwestycji 

mostowych na kwotę co najmniej 4 mln. zł każde wraz z poświadczeniem wykonania robót 

ora

z  wykaz  osób,  w  którym  wskazane  zostały  dwie  osoby,  1  osoba  z  uprawnieniami 

mostowymi do projektowania bez ograniczeń oraz 1 osoba z uprawnieniami mostowymi do 

kierowania robotami mostowymi. 

W dniu 9.01.2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy 

do  uzupełnienia  braków  w  ofercie  dotyczących  potwierdzenia  spełnienia  warunku  sytuacji 

ekonomicznej  lub  finansowej  oraz  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Zamawiający 

jednocześnie wskazał  w zakresie zdolności technicznej lub  zawodowej, iż do  wykazu robót 

nie zostało załączone poświadczenie należytego wykonania robót oraz nie zostały wskazane 

dwa zadania związane z budową oświetlenia zewnętrznego na kwotę co najmniej 100 tyś. zł. 

każde.  Ponadto,  poświadczenie  potwierdzające  wykonanie  zadania  pn.  „Rozbudowa  drogi 

wojewódzkiej nr 710 od km 57+900 do km 58+950 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej  nr  710  na  odcinku  Lutomiersk-Błaszki”  dotyczy  robót  wykonanych  przez 

Konsorcjum i nie wynika z niego wartość robót wykonywanych przez INTOP Warszawa Sp. z 

o.o.  Zamawiający  wskazał,  iż  należy  złożyć  nowy  wykaz  robót  oraz  dokumenty 

potwierdzające  wykonanie przez  INTOP Warszawa Sp.  z  o.o.  robót  spełniających warunek 

udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  wezwał  również  do  złożenia  nowego  wykazu  osób, 

gdyż  z  dokumentu  przedstawionego  przez  Wykonawcę  nie  wynika,  aby  dysponował  on 

osobami  posiadającymi  uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  specjalności  mostowej  oraz 

do  projektowania  w  specjalności  mostowej,  lecz  dysponuje  osobami  posiadającymi 


str. 8 

uprawnienia w specjalności drogowej. Dokumenty Wykonawca miał uzupełnić w terminie do 

15.01.2020  r.  pod  rygorem  wykluczenia z  postępowania na  podstawie art.  24 ust.  1  pkt  12 

Ustawy  oraz  zatrzymania  wadium,  chyba  że  udowodni,  że  nie  wynikało  to  z  przyczyn 

n

ieleżących po jego stronie. 

W  dniu  15.01.2020  r.  Odwołujący  przesłał  Zamawiającemu  nowy  wykaz  robót  zawierający 

tożsame ze wskazanymi w pierwszym wykazie dwa zadania związane z realizacją inwestycji 

mostowych na kwotę co najmniej 4 mln. zł. każde oraz nowy wykaz osób, w którym dodano 

jedną  osobę  z  uprawnieniami  elektrycznymi  do  kierowania  robotami  elektrycznymi. 

Wykonawca  nie  przedłożył  nowych  poświadczeń  wykonania  zadań  wskazanych  w  wykazie 

robót.   

W  zawiadomieniu  z  dnia  16.01.2020  r.  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  i 

odrzuceniu  jego  oferty  Zamawiający  wskazał  na  chronologię  zdarzeń,  jakie  poprzedzały 

decyzję w postępowaniu, związanych z oceną spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  wskazał  na  braki  w  dokumentach,  jakie  zostały  złożone  w  dniu  2.01.2020  r., 

między innymi dotyczące braku poświadczenia należytego wykonania robót dla dwóch zadań 

związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na kwotę 100 tyś. zł. każde. Poświadczenie 

dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 710 potwierdza należyte wykonanie robót przez 

Konsorcjum.  Z  poświadczenia  tego  nie  wynika  jednak  wartość  oraz  zakres  robót 

wykonywanych  przez  INTOP Warszawa  Sp.  z  o.o.  Ponadto,  Zamawiający  stwierdził,  iż  nie 

zostało  wykazane  dysponowanie  osobami  posiadającymi  uprawnienia  do  kierowania 

robotami  w  specjalności  mostowej  oraz  do  projektowania  w  specjalności  mostowej,  jak 

również  osobami  z  uprawnieniami  elektrycznymi  do  projektowania  oraz  do  kierowania 

robotami  elektrycznymi.  Uzupełnione  w  trybie  art.  26  ust.  3  Ustawy  w  dniu  15.01.2020  r. 

dokumenty nie potwierdziły, iż Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej 

lub  zawodowej 

– z przedłożonego wykazu robót nadal nie wynika, że Wykonawca wykonał 

należycie co najmniej 2 zadania związane z budową oświetlenia zewnętrznego na kwotę co 

najmniej  100  tyś  zł.  każde.  Ponadto,  Wykonawca  nie  wykazał,  że  dysponuje  osobą 

posiadającą uprawnienia elektryczne do projektowania. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

oferta złożona przez Odwołującego została odrzucona. 

Oddzielnym  p

ismem  z  dnia  16.01.2020  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o 

zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy wadium wskazując w uzasadnieniu, iż z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26  ust.  3  Us

tawy, Wykonawca nie złożył dokumentów, które potwierdzają brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 


str. 9 

Na podstawie poczynionych powyżej ustaleń Izba uznała, iż odwołanie nie zasługiwało 

na uwzględnienie.  

Na  wstępie  należy  zauważyć,  iż  odwołanie  podlegało  rozpoznaniu  w  zakresie  zarzutów, 

które dotyczyły czynności mieszczących się w katalogu wskazanym w art. 180 ust. 2 Ustawy, 

tj.  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania.  Mając  na  uwadze  ograniczenie  zakresu 

zaskarżenia,  jakie  zostało  dopuszczone  dla  postępowań  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust  8  Ustawy,  Izba  nie  mogła 

odnieść  się  do  zarzutów  skierowanych  wobec  czynności  zatrzymania  wadium.  Niezależnie 

od  istniejącego  powiązania  pomiędzy  czynnością  wykluczenia  z  postępowania  i 

zatrzymaniem  wadium  na  podstawie  art.  46  ust.  4a  Ustawy,  zakresem  zarzutów 

podniesionych w odwołaniu nie mogła być skutecznie objęta czynność inna niż wymieniona 

wprost  w  art.  180  ust.  2  Ustawy.  Zgodnie  bowiem  z  art.  189  ust.  2  pkt  6  Ustawy  takie 

odwołanie  podlegałoby  odrzuceniu.  Należy  również  zauważyć,  iż  dla  oceny  zasadności 

zatrzymania  wadium  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  nie  było  wystarczające  samo 

odniesienie  się  poprawności  decyzji  o  wykluczeniu  Wykonawcy  z  postępowania.  Ocena 

spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana jest zero-jedynkowo, natomiast dla 

oceny, czy wadium mogło zostać przez zamawiającego zatrzymanie znaczenie ma również 

to,  czy  brak  właściwej  reakcji  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  Ustawy  mógł 

wynikać z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. Ocena pod tym kątem wymagałaby 

uwzględnienia  okoliczności,  których  istnienie  nie  ma  wpływu  na  ustalenie,  czy  złożone  na 

wezwanie  Zamawiającego  dokumenty  potwierdzały  spełnienie  warunku  udziału  w 

postępowaniu.  W  tym  stanie  Izba  ograniczyła  swoje  rozstrzygnięcie  do  zarzutów 

skierowanych wobec decyzji o wykluczeniu Odwołującego z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 Ustawy. 

Rozpoznając  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  Izba  miała  na  uwadze  stan  wynikający  z 

dokumentów  złożonych  przez  Odwołującego  na  podstawie  wezwań  kierowanych  przez 

Zamawiającego  na  podstawie  art.  26  ust.  1  i  2  oraz  art.  26  ust.  3  Ustawy.  Nie  budziło 

wątpliwości,  iż  komplet  dokumentów,  jakie  ostatecznie  zostały  złożone  Zamawiającemu  w 

toku  czynności  weryfikacji  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  nie  zawierał 

wszystkich  niezbędnych  informacji,  pozwalających  pozytywnie  ocenić  zdolność  techniczną 

lub zawodową Wykonawcy. Ustalenia poczynione w toku rozprawy potwierdziły poprawność 

ustaleń Zamawiającego, z których wynika, iż Wykonawca nie wykazał należytego wykonania 

co najmniej 2 zadań związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na kwotę co najmniej 

100  tyś.  zł.  każde,  jak  również  nie  wykazał,  że  dysponuje  osobą  posiadającą  uprawnienia 

elektryczne do projektowania.  


str. 10 

Przedłożone  na  rozprawie  dokumenty,  które  miały  zostać  przez  nieuwagę  Wykonawcy 

pominięte  przy  przekazywaniu  dokumentów  do  Zamawiającego,  nie  mogły  być  wzięte  pod 

uwagę.  

Izba  nie przychyliła się  do  argumentów  Odwołującego o istnieniu podstawy  do  uznania,  że 

zachodziły  okoliczności  uzasadniające  przyjęcie  zaistnienia  braku  możliwości  uzupełnienia 

dokumentów  w  sposób  skuteczny.  W  pierwszej  kolejności  należy  odnieść  się  do  kwestii 

szeroko  omawianej  przez  strony 

i  związanej  z  wyznaczeniem  terminu  na  złożenie 

dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  1  i  2  Ustawy.  Wprawdzie  Zamawiający  wyznaczył 

pierwotnie  termin  do  31.12.2019  r.,  to  na  wniosek  Odwołującego,  zgodnie  z  sugestią 

Wykonawcy  wydłużył  ten  termin  do  10.01.2020  r.  Wydłużenie  terminu  miało  ten  skutek,  iż 

niezależnie  od  dokumentów  przekazanych  Zamawiającemu  przesyłką  poleconą  w  dniu 

2.01.2020  r.  Wykonawca  mógł  dosłać  dokumenty  w  terminie  wskazanym,  nie  czekając  na 

wezwanie  do  ich  uzupełnienia.  Ustalenia  poczynione  w  toku  rozprawy  wskazują  na  brak 

staranności  po  stronie  Wykonawcy,  który  wiedząc,  iż  przekazane  dokumenty  nie  są 

kompletne,  nie  podjął  dalszych  czynności  pozwalających  na  złożenie  właściwych 

dokumentów  w  terminie  wydłużonym.  Skoro  przesyłka  została  nadana  do  Zamawiającego 

zanim  Wykonawca  otrzymał  formalne  stanowisko  w  sprawie  terminu  na  złożenie 

dokumentów, to przy pozytywnym rozpoznaniu wniosku, Wykonawca mógł skutecznie dosłać 

brakujące  dokumenty,  jako  składane  na  podstawie  art.  26  ust.  1  i  2  Ustawy.  Nie  budziło 

wątpliwości  Izby,  iż  Wykonawca  miał  świadomość  istniejących  braków  w  dokumentach 

przekazanych  Zamawiającemu,  gdyż  nie  przekazał  kompletu  poświadczeń,  a  informacje 

prezentowane  w  wykazach  nie  odnosiły  w  całości  do  treści  wymagań  podmiotowych. 

Jedyn

ym  uzasadnieniem,  jakie  prezentował  w  odwołaniu  i  na  rozprawie,  miała  być  presja 

czasu,  pod  jaką  działał  przygotowując  dokumenty  oraz  brak  wzorów  dokumentów  w  siwz. 

Odnosząc  się  do  tej  drugiej  okoliczności  należy  zauważyć,  iż  Zamawiający  nie  ma 

obowiązku  opracowania  wzoru  wykazu,  który  technicznie  sprowadzałby  się  do 

przekopiowania  treści  wymagań.  Istotną  treść  wykazu  sporządza  sam  Wykonawca 

przedstawiając  dane  niezbędne  do  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i 

ponosi odpowiedzialność za przedstawioną treść. 

Niezależnie od możliwości dosłania dokumentów w terminie wydłużonym, Wykonawca miał 

możliwość  uzupełnienia  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Ustawy  i  pomimo 

wyraźnego wskazania w wezwaniu z dnia 9.01.2020 r. na zakres brakujących dokumentów, 

nie  przedstawił  niezbędnych  dla  oceny  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

oświadczeń i dokumentów.  

Podsumowując, Izba nie dopatrzyła się w działaniu Zamawiającego naruszenia wskazanych 

w odwołaniu przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 89 ust. 1 pkt 5 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy. 


str. 11 

Odnosząc  się  natomiast  do  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  4  ustawy,  należy  zauważyć,  iż 

wezwanie  do  wyjaśnienia  treści  dokumentów,  w  stanie  faktycznym  sprawy,  oznaczałoby 

kolejne  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  przewidzianym  w  art.  26  ust.  3 

Ustawy. 

Skoro dokumenty przekazane Zamawiającemu nie potwierdzały spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu  (były  niekompletne),  to  samo  złożenie  wyjaśnień  co  do  przyczyn 

braku  przekazania  na  wezwanie  Zamawiającego  nie  usuwałoby  stanu  dokumentów,  jakie 

Zamawiający  mógł  ocenić  w  trybie  przewidzianym  w  Ustawie.  Próba  uzupełnienia 

brakujących  dokumentów  w  trybie  złożenia  wyjaśnień  nie  mogła  skutecznie  prowadzić  do 

uzdrowienia oferty Wykonawcy, co czyniło zarzut, jak i żądanie Odwołującego niezasadnymi. 

W świetle powyższego, Izba na podstawie art. 192 ust. 1 Ustawy oddaliła odwołanie. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art.  192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych    oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  10.000,00  zł.  i  obciążyła  nimi 

Odwołującego.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel