KIO 1210/20 WYROK dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1210/20 

WYROK 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Ernest Klauziński 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  14  lipca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  1  czerwca  2020  r.  przez  Odwołujących  – 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  DGP  Clean  Partner  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Seban Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, DGP Provider 

Sp. z o. o. z s

iedzibą w Legnicy, 7 MG Spółka z o. o. z siedzibą w Legnicy, Partner Medica 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legnicy  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego: 

Uniwersytet  Wrocławski  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  udziale  wykonawcy  Stabil  Service  

Sp. z o.o. z s

iedzibą we Wrocławiu 

orzeka: 

Uwzględnia zarzut nr 1 odwołania i nakazuje Zamawiającemu:  

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,  

1.2 przeprowadzenie 

ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucenie  

na  podstawie  art.  90  ust.  3  us

tawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.) 

oferty  złożonej  przez 

wykonawcę Stabil Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Umarza postępowanie w zakresie zarzutu nr 2 odwołania. 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 


Kosztami postępowania obciąża w częściach równych Zamawiającego i Odwołującego:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, kwotę  
3  600  zł  (trzy  tysiące  sześćset  złotych  00/100)  stanowiącą  uzasadnione  koszty 
Odwołującego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  oraz  kwotę  

zł  (siedemset  dwadzieścia  złotych  46/100)  stanowiącą  uzasadnione  koszty 

Odwołującego poniesione z tytułu dojazdu pełnomocnika na rozprawę, 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  9 660,23  zł  (słownie: 
dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 23/100). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 1210/20 

U z a s a d n i e n i e 

Uniwersytet  Wrocławski  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (dalej  Zamawiający)  prowadziło  

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej:  Pzp) 

postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Obsługa  szatni,  sprzątanie 

pomieszczeń,  posesji  przy  pl.  Uniwersyteckim  1  oraz  pomieszczeń  przy  ul.  Kuźniczej  

34 i Garbary 11 we Wrocławiu”, numer: BZP.2711.5.2020.GK, zwane dalej Postępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

4 marca 2020 r. pod numerem  2020/S 045-106795

. Wartość zamówienia przekracza kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

1 czerwca 2020 r. wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: DGP Clean 

Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Seban Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, DGP 

Provider Sp. z o.

o. z siedzibą w Legnicy, 7 MG Spółka z o. o. z siedzibą w Legnicy, Partner 

Medica  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Legnicy  (Dalej:  Odwołujący),  wnieśli  odwołanie,  

w  którym  zaskarżyli  niezgodne  z  przepisami  czynności  i  zaniechania  Zamawiającego, 

zarzucając mu naruszenie następujących przepisów Pzp: 

1.  art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 

90 ust. 1 i ust. 1a Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia 

oferty złożonej przez Przystępującego w sytuacji, gdy:  

a.  wykonawca 

Stabil  Serwis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (dalej: 

Przystępujący)  złożył  nierzetelne,  wybiórcze,  ogólnikowe  i  lakoniczne 

wyjaśnienia,  a  przede  wszystkim  nie  przedstawił  dowodów  uzasadniających 

podniesione  przez  siebie  twierdzenia  w  zakresie  ceny,  a  tym  samym  nie 

wykazał, że jego oferta nie zawierała rażąco niskiej ceny,  

b. 

Przystępujący nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i  nie 

był  on  w  stanie  wykonać  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi 

przez 

Zamawiającego, 

szczególności 

uwagi  

na 

zadeklarowaną przez Przystępującego ilość pracowników przeznaczonych 

do realizacji zamówienia, pominięcie w cenie oferty kilku pozycji kosztowych, 

zadeklarowaną w ofercie wysokość pozycji kosztów,  

a w konsekwencji:  


c.  zaniechanie odrzu

cenia oferty złożonej przez Przystępującego mimo, iż oferta 

ta 

zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, mimo, 

że  Przystępujący  nie  udźwignął  ciążącego  na  nim  ciężaru  udowodnienia,  

iż oferta nie zawierała rażąco niskiej ceny; 

d.  przepr

owadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

z  naruszeniem 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców, co przejawiało się jak opisano powyżej,  

e. 

Przystępujący  ponadto  nie  doszacował  cen  jednostkowych  tj.  pozycji 

cenowych  w  Kalkulacji  ceny:  pozycji 

nr  3  pn.  Sprzątanie  pomieszczeń  przy  

pl. 

Uniwersyteckim 

i  pozycji 

5  pn.  Sprzątanie  posesji  przy  

pl.  Uniwersyteckim  1;  cena  w  pozycji  3  i  5  Kalkulacji 

ceny  jest  ceną  rażąco 

niską; 

2.  art.  91  ust.  1  Pzp  oraz  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  

w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, w zw. z art. 26 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp  

w  zw.  z  art.  24  ust.  4  Pzp  w  zw.  z 

§  5  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  

z 27 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

od  wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126, 

dalej:  „rozporządzenie  ws.  dokumentów”)  w  zw.  z  §  14  ust.  2  rozporządzenia  

ws. dokumentów art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp przez:  

a. 

wybór  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Przystępującego 

podlegającemu  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  z  uwagi  

na niewykazanie braku podstaw do wykluczenia,  

b. 

dokonanie  błędnej  oceny,  iż  w  postępowaniu  Zamawiający  dysponował 

informacją  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  dla  Pani  E.  S.,  Pani  P.  R.,  Pana  

A.  R., 

potwierdzającą  ich  niekaralność,  a  Przystępujący  wykazał  brak 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,  

c.  prze

prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

z  naruszeniem  zasady  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców, co przejawiało się jak opisano powyżej,  

3.  art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1a Pzp w zw.  

z art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp przez:  

a. 

błędną  ocenę  treści  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Mega  Service  Plus  

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: Mega Service) i uznanie, iż spełnia 

ona wymagania określone w Pzp oraz SIWZ, podczas gdy cena zaoferowana 

w  treści  oferty  była  rażąco  niska,  rażąco  niskie  były  również  ceny 

jednostkowe zaoferowane 

za usługi ujęte w pozycji 1 i 2 Kalkulacji ceny,  


b. 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Mega  Service  w  sytuacji,  gdy: 

oferta ta 

zawierała rażąco niską cenę, w tym cenę za pozycję 1 i 2 Kalkulacji 

ceny, w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, a Mega Service nie skalkulował 

pełnego zakresu przedmiotu  zamówienia i  możliwość  wykonania przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego, 

m.in. z 

powodu konieczności zapewnienia pracownikom praw pracowniczych, 

uwzględnienia  wynikających  z  SIWZ  kosztów  pracowniczych,  budziła 

uzasadnione wątpliwości,  

ewentualnie  

4.  art. 90 ust. 1 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1a Pzp w zw. art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 

ust. 1 i ust. 3 Pzp przez:  

a. 

błędną ocenę treści oferty złożonej przez Mega Service i uznanie, iż spełniała 

ona wymagania określone w Pzp oraz SIWZ, podczas gdy cena zaoferowana 

w treści oferty była rażąco niska, rażąco niskie były również ceny jednostkowe 

zaoferowane 

za usługi ujęte w pozycji 1 i 2 Kalkulacji ceny,  

b.  zaniechanie  wezwania  Mega  Service 

do  wyjaśniania  ceny  usługi,  w  tym  cen 

jednostkowych  zawartych w pozycji 1 i 2 Kalkulacji ceny, w celu wykluczenia 

podstaw  do  odrzucenia  oferty  zawiera

jącej  rażąco  niskie  ceny  ww.  usług  

w  tym  cen  jednostkowych 

za  pozycję  1  i  2  Kalkulacji  ceny  w  stosunku  

do  przedmiotu  zamówienia,  które  budziły  wątpliwości,  co  do  możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez Zamawiającego oraz wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej 

przez 

Przystępującego,  

2.  dokonania ponownej oceny ofert, a w tym:  

a.  odrzucenia oferty Pr

zystępującego,  

b.  odrzucenia oferty Mega Service,  

c. 

wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego,  

ewentualnie 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej 

przez Przystępującego,  

2.  dokonania ponownej oceny ofert, a w tym:  

a.  odrzucenia oferty 

Przystępującego,  


b.  wezwania  Mega  Service 

do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny,  w  tym  cen 

jednostkowych  zawartych  w pozycji 1 i 2 Kalkulacji ceny, w celu wykluczenia 

podstaw  do  odrzucenia  oferty  zawiera

jącej  rażąco  niskie  ceny  ww.  usług  

w  tym  cen  jednostkowych  za  pozycję  1  i  2  Kalkulacji  ceny  w  stosunku  

do  przedmiotu  zamówienia,  które  budziły  wątpliwości,  co  do  możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez Zamawiającego oraz wynikającymi z odrębnych przepisów,  

c.  odrzucenie oferty Mega Service,  

d. 

wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego,  

Odwołujący  wniósł  ponadto  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą.  

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zarzut 1 

Zestawienie  treści  postanowień  SIWZ  z  treścią  złożonej  przez  Przystępującego  oferty,  

w szczególności z treścią wyjaśnień złożonych w toku postępowania, prowadziło do wniosku, 

iż oferta złożona przez Przystępującego zawierała rażąco niską cenę. Zgodnie z punktem XII 

SIWZ: 

„Cena oferty  ma uwzględnić  wszystkie okoliczności,  które mogą wpłynąć  na  sposób 

realizacji zamówienia, cały zakres ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w  szczególności  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia,  stanowiącym  jej  integralną  część,  

jak  również  wszystkie  zobowiązania  wynikające  z  tekstu  załączonej  umowy.  2.  Ocenie 

podlega  CENA  OFERT

OWA  BRUTTO,  podana  w  Formularzu  oferty,  obliczona  w  sposób 

podany  w  pkt.  4,  musi  uwzględniać  wszelkie koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  i  pełnego 

wykonania  zamówienia  oraz  wszelkie  opłaty  i  podatki,  do  których  jest  zobowiązany 

Wykonawca, wynika

jące z obowiązujących przepisów”.  

Z przedstawionego w rozdziale XII pkt 4 sposobu obliczenia ceny 

wynikało, iż Zamawiający 

oczekiwał  wyceny  poszczególnych  wyspecyfikowanych  usług,  których  nazwy  zamieścił  

w kolumnie 2. - 

Ceny za poszczególne usługi stanowiły samodzielne ceny, wg których będzie 

rozliczany  dany  element  przedmiotu  zamówienia.  W  każdej  z  cen  (miesięczne 

wynagrodzenie)  ujętych  w  odniesieniu  do  wyszczególnionej  przez  Zamawiającego  usługi 

należało  objąć  pełen  zakres  czynności  składających  się  na  tę  usługę.  Cena  ofertowa  netto  

to  iloczyn  wynagrodzenia  miesięcznego  netto,  zaoferowanego  w  kol.  3,  w  poz.  15, 


pomnożonego  przez  liczbę  miesięcy;  cena  ofertowa  brutto  to  iloczyn  wynagrodzenia 

miesięcznego brutto, podanego w kol. 6, w poz. 1-5 i liczby miesięcy.  

Cenę ofertową brutto należało przenieść do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).  

§ 8 wzoru umowy wskazano:  

„Wartość umowy, zawartej na czas określony w § 16 ust. 1, ustala się na kwotę nie 

większą  niż  ………  zł  brutto  (...). W  przypadku,  gdy Wykonawca  nie  jest  płatnikiem 

podatku VAT należy wpisać wartość bez podatku VAT.  

Miesięczne  ryczałtowe  wynagrodzenie  za  sprzątanie  pomieszczeń  przy  

pl.  Uniwersyteckim  1  wraz  z  podatkiem  VAT  wynosi  ………….  zł  (...)  kwota  netto 

wynosi zł (...) podatek VAT w wysokości ….. % wynosi ………….zł (...).  

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za sprzątanie posesji przy pl. Uniwersytecki 1 

(…)  

Miesięczne  ryczałtowe  wynagrodzenie  za  obsługę  szatni  przy  pl.  Uniwersyteckim  1 

(…)  

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń przy ul. Kuźniczej  

34 (…)  

Miesięczne  ryczałtowe  wynagrodzenie  za  sprzątanie  pomieszczeń  przy  ul.  Garbary 

11 (…)”.  

Zgodnie  z  §  20  wzoru  umowy:  „1.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  wynagrodzenie Wykonawcy 

określone  w  §  8  ust.  1-6  umowy  będzie  pomniejszane  proporcjonalnie  o  wartość  usług 

niewykonywanych  przez  Wykonawcę  również  z  przyczyn  niezależnych  od  Stron  umowy  

lub  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności  z  powodu  wyłączenia  

z użytkowania części pomieszczeń.  

2. W przypadku ustania przyczy

ny wyłączenia części pomieszczeń i powtórnym włączeniem 

ich  do  użytkowania,  wynagrodzenie  określone  w  §  8  ust.  1-6  umowy  będzie  ponownie 

powiększone, proporcjonalnie o wartość usług ponownie wykonywanych”.  

Odwołujący  wskazał,  że  jest  wykonawcą,  który  aktualnie  wykonuje  usługę  utrzymania 

czystości  na  rzecz  Zamawiającego.  Jest  więc  wykonawcą,  który  najlepiej  zna  specyfikę 

kompleksów  objętych  niniejszym  przetargiem,  zna  szczególne  wymagania  użytkowników,  

a  tym  samym  posiada  wiedzę  w  zakresie  realnych  kosztów,  rzeczywistego  poziomu  cen 

jednostkowych,  które  mają  fundamentalny  wpływ  na  faktyczne  wynagrodzenie  wykonawcy, 

bowiem  Zamawiający  przewidział  w  niniejszym  przetargu  rozliczanie  miesięczne  

za faktycznie wykonane prace w oparciu o zaoferowane ceny jednostk

owe usług, wskazane 

w  Kalkulacji  cenowej  stanowiącym  Zał.  Nr  5  do  SIWZ,  przeniesione  następnie  do  §  8 

łączącej strony umowy.  


Zamawiający  przewidział  rozliczanie  miesięczne  za  faktycznie  wykonane  prace  w  oparciu  

o zaoferowane ceny jednostkowe usługi sprzątania.  

Ceny  jednostkow

e  nie  będą  więc  jedynie  składnikiem  ceny  łącznej  (wynagrodzenia 

wykonawcy),  lecz  samodzielnymi  cenami

,  w  oparciu  o  które  w  każdym  miesiącu  realizacji 

usługi  będzie  naliczane  wynagrodzenie.  W  przypadku  takiego  sposobu  rozliczenia  każda  

z  oferowanych  cen  jednostkowych 

będąca  podstawą  do  rozliczeń  musiała  zawierać 

wszystkie  koszty  niezbędne  do  jej  wykonania  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  

i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz wynikającymi z odrębnych przepisów 

oraz musi

ała być realna, wiarygodna i poprawnie obliczona.  

Zamawiający  pismem  z  23  kwietnia  2020  r.,  wezwał  Przystępującego  do  udzielenia 

wyjaśnień, „w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny. (…) Zamawiający wzywa 

Wykonawcę  do  przedstawienia  zaoferowanej  ceny  brutto  (…)  uwzględniającej  co  najmniej 

minimalne  wynagrodzenie  pracownika  za  pracę,  w  szczególności  wykazania:  ilość  osób, 

które  będą  zatrudnione  do  wykonania  zamówienia,  wyszczególnienia  wykonywanych 

czynności  oraz  miesięcznego  całkowitego  kosztu  utrzymania  każdego  zatrudnionego 

pracownika w tym wynagrodzenia 

i jego elementów składowych (…)”.  

24  kwietnia  2020  r. 

Przystępujący  złożył  pismo,  w  którym  brak  było  kalkulacji  ceny  o którą 

wnioskował  Zamawiający.  Wyjaśnienia  złożone  przez  Przystępującego  były  nierzetelne, 

wybiórcze,  ogólnikowe  i  lakoniczne,  w  tym  -  ze  względu  na  poziom  ich  ogólności  i  brak 

odpowiedzi  na  pytania  postawione  w  wezwaniu  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  - 

Zamawiający  nie  był  uprawniony  przyjąć  na  ich  podstawie,  że  zaoferowana  przez 

Przystępującego  w  tym  postępowaniu  cena  ma  charakter  rynkowy.  Brak  było  informacji  

o  założonym  poziomie  zysku  oraz  odpowiedzi  na  pytania  Zamawiającego  

wyszczególnienie  wykonywanych  czynności,  czy  informacja  o  wysokości  wynagrodzenia 

dla pr

acownika, czy wszystkich elementach składających się na całkowity miesięczny koszt 

utrzymania  każdego  pracownika.  Wartości  podane  przez  Przystępującego  w  odniesieniu  

do kosztów pracowniczych pozostawały ze sobą w sprzeczności.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  w  ocenie  Odwołującego,  Przystępujący  nie  udźwignął 

spoczywającego  na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  w  konsekwencji  nie  obalił 

domniemania, 

iż cena przez niego zaoferowana była rażąco niska.  

Przystępujący  nie  znajdował  się  w  wyjątkowo  korzystnej  sytuacji,  która  uzasadniałaby 

zaoferowanie aż tak niskiej ceny ofertowej, np. oceniając to względem Odwołującego. Nadto, 

szereg  kosztów,  jakie  wykonawcy  biorący  udział  w  niniejszym  postępowaniu  będą  musieli 

ponieść  wynikał  wprost  z  postanowień  SIWZ  i  obowiązujących  przepisów  prawa  (koszty 


zatrudnienia)  i  wykonawcy  nie  mieli 

możliwości  poczynienia  w  tym  zakresie  zbyt  daleko 

idących oszczędności.  

W  ocenie Odwołującego  Przystępujący  przyjął  błędną  metodologię  wyliczenia  ceny,  przyjął 

błędne znaczenie ceny jednostkowej, nie wycenił całego zakresu przedmiotu zamówienia.  

Cena  zaoferowana  przez 

Przystępującego  przekraczała  wskaźniki  określone  w  art.  90  ust. 

1a pkt 1 Pzp tzn. :  

Całkowita  cena  za  wykonanie  zamówienia  była  niższa  o  36,16%  od  średniej 

arytmetycznej wszystki

ch złożonych ofert tj. od kwoty 2 235 948,88 zł brutto,  

Całkowita  cena  za  wykonanie  zamówienia  była  niższa  o  32,60  %  od  wartości 

zamówienia określonej przez Zamawiającego tj. od kwoty 2 118 060,00 zł brutto,  

3.  Jednostkowa  cena  (pozycja  nr  3 

w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  –  Kalkulacja  Ceny  

tj. sprzątanie pomieszczeń przy pl. Uniwersyteckim) była niższa o 49,96% od średniej 

arytmetycznej wszystkich złożonych ofert tj. od kwoty 44 094,45 zł brutto,  

4.  Jednostkowa  cena  (pozycja  nr  5 

w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  –  Kalkulacja  Ceny  

tj.  sprzątanie  posesji  przy  pl.  Uniwersyteckim)  była  niższa  o  45,54  %  od  średniej 

arytmetycznej wszystkich złożonych ofert tj. od kwoty 6 544,05 zł brutto.  

Przystępujący  poinformował,  iż  na  potrzeby  realizacji  kontraktu  zatrudni  17  pracowników  

na 1/2 

etatu wskazując całkowity koszt zatrudnienia 1 os. na poziomie 1 566,24 zł brutto, nie 

wskazując  zgodnie  z  wezwaniem  chociażby  wysokości  wynagrodzenia  brutto  

dla  pracownika. 

Odwołujący  dokonał  samodzielnej  kalkulacji  tej  wartości  i  otrzymał  kwotę  

224,25  zł  brutto.  Biorąc  pod  uwagę,  iż  jest  to  koszt  1/2  etatu,  to  wartość  brutto 

wynagrodzenia  zasadniczego  nie  pokrywa

ła  nawet minimalnego  wynagrodzenia (obliczenia 

448,50  zł).  Dodatkowo  Przystępujący  nie  przedstawił  wszystkich  kosztów 

pracowniczych  związanych  z  zatrudnieniem  pracowników  tj.  w  szczególności  kosztu 

zastępstw  urlopowo-chorobowych,  kosztu  PPK,  kosztu  badań  lekarskich,  zakupu  odzieży 

ochronnej pracowników itp. Przystępujący błędnie wyliczył wartość poszczególnych składek, 

co  dodatkowo  pozostawia

ło  Zamawiającego  w  niewiedzy  jaką  wartość  wynagrodzenia 

Przystępujący  przyjął  dla  pracowników  zatrudnionych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia. 

Odwołujący  poniżej  w  tabeli  nr  1  wskazuje  prawidłowe  wyliczenia  kosztu  pracy  przy 

zatrudnieniu  1  pracownika  na  1,0  etatu,  przy  zastosowaniu  minimalnego  wynagrodzenia 

zasadniczego.  

Ponadto 

ilość osób przewidziana przez Przystępującego była niewystarczająca do realizacji 

kontraktu. 

W  ocenie  Odwołującego  minimalna  ilość  osób  koniecznych  do  prawidłowego 

wykonania  zamówienia  to  17  na  10,00  etatu.  Wobec  powyższego  całkowite  koszty 

zatrudnienia kształtowało się następująco:  


10,00 x 3 544,07 = 35 

440,70 zł miesięcznie. 

Kolejnym  elementem  cenotwórczym  był  koszt  zakupu,  amortyzacji  sprzętu.  Przystępujący 

wskazał,  iż  jest  w  posiadaniu  całości  sprzętu  niezbędnego  do  realizacji  usługi  wskazując 

dok

ładny rodzaj i ilości. Wśród ww. do prawidłowej realizacji kontraktu Przystępujący nie ujął: 

  urządzenia czyszcząco-myjącego podłogi prowadzone przez operatora (wskazano 1 

sztukę a zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał 2 szt.), 

  mopów, 
  kijów teleskopowych, 
  zestawów do mycia okien, 
  tablic ostrzegawczych mokra podłoga, 
  skrzyń na piasek, 
  sprzętu do odśnieżania, 
  grabi, łopat, taczek, 
  pozostałego drobnego sprzętu. 

Przyjmując  amortyzację  sprzętu  na  czas  kontraktu,  średniomiesięczny  koszt  sprzętu 

nieujętego w ofercie Przystępującego oraz koszt napraw to 643,80 zł.  

Przystępujący  nie  wykazał  żadnych  dodatkowych  kosztów,  co  nie  było  zgodne  

z  postanowieniami 

SIWZ  oraz  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  ma  dostarczać 

jedynie:  papier  toaletowy,  mydło  w  płynie,  ręczniki  papierowe.  Pozostałe  środki  niezbędne  

do wykonania zamówienia leżą w gestii wykonawcy. Przystępujący wskazał jedynie, że jest 

w  posiadaniu  1000  butelek  mleczka  oraz  500  l 

środka  do  sanitariatów.  Przystępujący  nie 

przewidział  kosztów  ani  środków  czystości  ani  środków  zapachowych,  worków  na  śmieci, 

środków  ochronny  osobistej,  środków  do  polimeryzacji,  środka  piorącego  do  firan,  piasku, 

chlorku  wapnia,  paliwa  do  maszyn  itd.  Średniomiesięczny  koszt  tych  środków  nieujętych  

w ofercie 

Przystępującego to 2 950,00 zł netto. 

Przystępujący  zaoferował  wykonanie  umowy  za  kwotę  miesięczną  32  640,00  zł  netto. 

Zgodnie  z  wyliczeniami 

Odwołującego  załączonymi  do  uzasadnienia  odwołania,  aby 

należycie  wykonać  usługę  wykonawca  winien  zagwarantować  kwotę  41  709,50  zł  netto, 

powiększoną jeszcze szereg dalszych kosztów.  

W celu prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowo 

koszty 

związane  z  odpowiednią  komunikacją  pomiędzy  pracownikami  liniowymi,  koszty 

nadzoru, koszt ubezpieczenia, szkoleń, zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, itp.  

M

omentem,  w  którym  Przystępujący  winien  wyjaśnić  szczegóły  kalkulacji  i  przyjęte 

założenia,  zarówno  co  do  ceny,  jak  też  sposobu  wykonania  zamówienia  był  moment 

prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Zamawiający  miał 


otrzymać na tyle wiarygodne i szczegółowe informacje, które pozwalały ustalić, czy w ofercie 

wystąpiła rażąco niska cena, czy też nie. Dowodzenie i składanie wyjaśnień w postępowaniu 

odwoławczym  przed  Izbą  należy  uznać  za  spóźnione.  W  trakcie  postępowania 

odwoławczego  możliwe  jest  uzupełnienie  informacji  przekazanych  Zamawiającemu  

w  niewielkim  zakresie.  Nie  j

est  natomiast możliwe  wskazywanie na konkretne  okoliczności, 

które przełożyły się na cenę oferty, ale Przystępujący nie wspominał o nich w wyjaśnieniach 

złożonych Zamawiającemu.  

W ocenie Odwołującego Zamawiający wbrew dyspozycji art. 90 ust. 3 Pzp jedynie formalnie 

dopełnił  procedury  wyjaśniającej,  nie  przeprowadzając  pogłębionej  merytorycznej  analizy 

wyjaśnień  złożonych  przez  Przystępującego,  mimo  że  Przystępujący,  nie  przedstawiając 

szczegółowych  kalkulacji  oraz  dowodów  na  poparcie  twierdzeń  -  nie  udźwignął 

spoczywającego  na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  nie  obalił  domniemania,  że  cena 

oferty jest rażąco niska.  

Zarzut nr 2 

Uzyskanie  informacji  o  niekaralności  regulują  przepisy  ustawy  z  dnia  24  maja  2000  r.  

o  Krajowym  Rejestrze  Karnym  (tj.  Dz.U. 

z  2019  r.  poza.  1158  z  późn.zm.,  dalej  ustawa  

o  KRK)  oraz  aktów  wykonawczych  wydanych  na  jej  podstawie.  Zgodnie  z  art.  20  ust.  3 

ustawy  o  KRK  Informację  o  osobie  oraz  informację  o  podmiocie  zbiorowym  doręczane  

za  pośrednictwem  systemu  teleinformatycznego  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  osoby  upoważnionej  do  ich  wydania.  Informacja  z  Krajowego  Rejestru 

Karnego  wydawana  jest  jako  dokument  elektroniczny  w  formacie  XML  opatrzony 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Zgodnie  z  §  14  ust.  2  rozporządzenia  

ws. dokumentów: Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane 

są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  w  elektronicznej  kopii  dokumentu 

lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

Przystępujący  złożył  jedynie  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  wizualizację,  która 

przecież jako taka nie miała przymiotu oryginału dokumentu elektronicznego. 

Zarzuty nr 3 i 4 

Mega Service 

zaoferował cenę, która wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  Powyższa  cena  budziła  bowiem  wątpliwości,  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  


w  dokumentacji  przetargowej  tj.  w  szczególności  w  SIWZ  oraz  opisie  przedmiotu 

zamówienia.  

Mega  Service 

zaoferował  wykonanie  umowy  za  kwotę  miesięczną  38  620,00  zł  netto. 

Zgodnie  z  wyliczeniami 

Odwołującego  załączonymi  do  odwołania,  aby  należycie  wykonać 

usługę  wykonawca  winien  zagwarantować  kwotę  41  709,50  zł  netto  powiększoną  jeszcze 

dodatkow

o  o  koszty  niewymienione  w  tabeli  takie  jak  koszty  wydziałowe  m.in.  obsługi 

kadrowo  księgowej,  nadzór,  koszty  ogólnozakładowe,  zysk.  Wobec  powyższego  wnioski  

z  analizy  kalkulacji  ceny 

były  wystarczające  do  uznania,  że  Mega  Service  określając  cenę 

nie  uwzg

lędnił  wymagań  SIWZ,  a  przedstawiona  cena  ofertowa  nie  zabezpieczała  pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia, jak również nie dawała realnej możliwości wykonania przez 

Mega Service 

usługi sprzątania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

Cena  jednostkowa  zaoferowana  przez  Mega  Service  przekracza

ła  wskaźniki  określone  

w art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp tzn. :  

Jednostkowa  cena  (pozycja  nr  1  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  –  Kalkulacja  Ceny  

tj.  sprzątanie  pomieszczeń  przy  ul.  Kuźniczej  1)  była  niższa  o  59,28  %  od  średniej 

arytmetycznej wszystkich złożonych ofert tj. od kwoty 1 510,23 zł,  

2.  Jednostkowa  cena  (pozycja  nr  2 

w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  –  Kalkulacja  Ceny  

tj.  sprzątanie  posesji  przy  ul.  Garbary  11  była  niższa  o  60,23  %  od  średniej 

arytmetycznej wszystkich złożonych ofert tj. od kwoty 927,91 zł.  

Mega  Service 

zaoferował  Zamawiającemu  dla  pozycji  nr  1  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  – 

Kalkulacja Ceny tj. sprzątanie pomieszczeń przy ul. Kuźniczej 1 wykonanie usługi sprzątania 

za kwotę 500,00 zł netto miesięcznie, co dawało kwotę 615,00 zł brutto przy  zastosowaniu 

stawki podatku Vat 23%.  

Odwołujący  jako  obecny  Wykonawca  niniejszej  usługi  określił  strukturę  organizacji  pracy  

w  oparciu  o  własne  doświadczenie.  Aby  należycie  wykonać  usługę  należało  przewidzieć  

do  realizacji  u

sługi 1 osobę obecną  w obiekcie codziennie przez 1,5 godziny. Zamawiający 

określił w OPZ środki, które miał zapewnić wykonawca usługi w ramach jej wykonania: 

Środki  czystości  –  przyjazne  dla  środowiska,  rozkładalne,  posiadające  właściwości 

odtłuszczająco–  myjące  (do  powierzchni  zmywalnych),  nietoksyczne  tj.  stosowane 

zgodnie  z  zaleceniami  producenta  nie  mogą  stanowić  zagrożenia  dla  środowiska, 

zdrowia lub życia człowieka.  

Środki zapachowe do toalety (aerozol i żel).  

Sprzęt i narzędzia.  

Odzież robocza.  

5.  Worki na 

śmieci (miesięcznie): a) 35 litrów - 100 sztuk, b) 60 litrów - 50 sztuk.  


Środki  czystości  zostały  oszacowane  i  skalkulowane  w  oparciu  o  wymogi  Zamawiającego 

określone  w  SIWZ,  stosownie  do  rodzaju  i  charakteru  obiektu,  a  także  na  podstawie 

wewnętrznych statystyk prowadzonych w trakcie realizacji usługi. Odwołujący przyjął sprzęt 

niezbędny  do  realizacji  kontraktu  i  określił  średniomiesięczne  koszty  jego  amortyzacji 

przyjmując  amortyzację  na  czas  kontraktu.  Wśród  dodatkowych  usług  o  charakterze 

okresowym 

Zamawiający  przewidział  m.in.  pranie  17  krzeseł  tapicerowanych  jeden  raz  

w roku, 

o którym to koszcie należało pamiętać przy wycenie.  

W  celu  prawidłowego  wykonania  zamówienia  Mega  Service  powinien  przewidzieć  koszty 

związane  z  odpowiednią  komunikacją  pomiędzy  pracownikami  liniowymi,  koszty  nadzoru, 

koszt  ubezpieczenia,  szkoleń,  zabezpieczenia  należytego  wykonania  kontraktu,  itp.  Mega 

Service 

zaproponował wykonanie usługi w zakresie pozycji nr 1 załącznika nr 5 do SIWZ  – 

Kalkulacja  Ceny  tj.  sprzątanie  pomieszczeń  przy  ul.  Kuźniczej  1  za  kwotę  500,00  netto. 

Zgodnie  z  wyliczeniami  przedstawionymi  powyżej  aby  należycie  wykonać  usługę  Mega 

Service 

winien  zagwarantować  kwotę  851,82  zł  netto  powiększoną  jeszcze  dodatkowo  

o koszty wymienione powyżej. Mega Service określając cenę nie uwzględnił wymagań SIWZ, 

a przedstawione ceny ofertowe nie zabezpiecza

ły pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, 

jak  również  nie  dawały  realnej  możliwości  wykonania  przez  Wykonawcę  usługi  sprzątania 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

W pozycji nr 2, 

w załączniku nr 5 do SIWZ – Kalkulacja Ceny tj. sprzątanie pomieszczeń przy 

ul.  Garbary  11  Mega  Service 

zaoferował  Zamawiającemu  wykonanie  usługi  sprzątania  

za  kwotę  300,00  zł  netto  miesięcznie,  czyli  369,00  zł  brutto  przy  zastosowaniu  stawki 

podatku Vat 23%. 

W  ocenie  Odwołującego  Mega  Service  zaproponował  wykonanie  usługi  w  zakresie  pozycji  

nr  2  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  –  Kalkulacja  Ceny  tj.  sprzątanie  pomieszczeń  przy  

ul.  Garbary  11  za  kwotę  300,00  zł.  Zgodnie  z  wyliczeniami  Odwołującego,  aby  należycie 

wykonać  usługę  Mega  Service  winien  zagwarantować  co  najmniej  kwotę  336,80zł  netto 

powiększoną  jeszcze  dodatkowo  o  koszty  wymienione  powyżej.  Mega  Service  określając 

cenę  nie  uwzględnili  wymagań  SIWZ,  a  przedstawione  ceny  ofertowe  nie  zabezpieczały 

pełnego  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  jak  również  nie  dawały  realnej  możliwości 

wykonania przez Wykonawcę usługi sprzątania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

7 lipca 2020 

r. Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie i wskazał m. in.: 

Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnił  zarzut  nr  2  odwołania  uznając,  iż  złożone  przez 

Przystępującego  informacje  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  były  jedynie  wizualizacją 

dokumentu elektronicznego poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dlatego Zamawiający 

oświadczył,  że  wezwie  Przystępującego  do  uzupełnienia  poprawnych  dokumentów  


w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w trybie art. 26 ust 3 Pzp. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  zarzutów  nr  1,  3  i  4  wyjaśniając,  że  z  wyliczeń 

Przystępującego  wynikało,  iż  planował  on  zatrudnić  17  pracowników  na  1/2  etatu,  gdzie 

koszt  utrzymania  jednego  pracownika  to  1566,24  zł.  Był  to  koszt  zatrudnienia  

z  zachowaniem  minimalnego  wynagrodzenia. 

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  

z  10 

września  2019  r.  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1778)  koszt  zatrudnienia  pracownika  na  1/2 

etatu  przy  minimalnym  wynagrodzeniu  wynosi 

1534,39  zł. Wykonawca wykazał  miesięczny 

koszt utrzymania 17 pracowników na 1/2 etatu w kwocie 26 632,20 zł miesięcznie, czyli 958 

759,20  zł  za  okres  36  m-cy.  Suma  wartości  wykazanego  sprzętu  oraz  środków  czystości  

w kwocie 99 340,00 zł stanowiła łącznie koszty w wysokości 1 058 099, 20 zł. Przystępujący 

złożył ofertę z ceną ofertową brutto 1 427 479,20 zł. Różnica pomiędzy ceną ofertową brutto, 

a  wykaz

anym  kosztem  to  369  380,00  zł.  Była  to  kwota  wystarczająca  na  zysk 

Przystępującego,  jak  i  zabezpieczenie  prac  sezonowych  (m.in.  mycie  okien,  nakładanie 

polimerów) oraz zakup pozostałych środków czystości niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy,  które  nie  zostały  ujęte  w  kalkulacji,  m.in.  worki  na  śmieci,  środki  zapachowe  czy 

odzież ochronna. Zamawiający uznał wyjaśnienia Przystępującego za wystarczające.  

Odwołujący błędnie założył, iż poszczególne usługi powinny być odrębnie wyceniane, mimo, 

że,  Zamawiający  nigdzie  nie  wskazał,  iż  będzie  oceniał  poszczególne  usługi  oddzielnie. 

Zgodnie  z  postanowieniami  rozdz.  XII  pkt  2  SIWZ  ocenie  podlega

ła  cena  ofertowa  brutto, 

podana w Formularzu oferty, 

obliczona w sposób podany w pkt 4, uwzględniająca wszelkie 

koszty 

niezbędne  dla  prawidłowego  i  pełnego  wykonania  zamówienia  oraz  wszelkie  opłaty  

i  podatki  wynika

jące  z  obowiązujących  przepisów.  Wycena  poszczególnych  usług  była 

konieczna  tylko  i  wyłącznie  dla  potrzeb  własnych  Zamawiającego  w  celu  wewnętrznych 

rozliczeń.  Zamawiający  przed  otwarciem  ofert  podał  kwotę  jaką  zamierzał  przeznaczyć  

na  realizację  całego  zamówienia  w  wysokości  2  118  060,00  zł  brutto,  a  nie  dla 

poszczególnych  usług  oddzielnie,  co  za  tym  idzie  badanie  ofert  pod  kątem  rażąco  niskiej 

ceny  w  świetle  art.  90  ust.  1a  Pzp  zostało  przeprowadzone  w  stosunku  do  ceny  całkowitej 

oferty a nie jej poszczególnych elementów składowych. 

Zamawiający  zakwestionował  prawidłowość  kalkulacji  załączonych  przez  Odwołującego  

do odwołania. 

Żądanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Mega  Service,  ewentualnie  wezwania  tego 

wykonawcy 

do  wyjaśnienia  ceny  oferty,  w  tym  cen  jednostkowych  zawartych  w  poz.  1  i  2 

Kalkulacji  ceny 

było  w  ocenie  Zamawiającego  nieuzasadnione.  Zamawiający  wskazał,  

że w przypadku oferty Mega Service nie wystąpiła przesłanka wskazana w art. 90 ust. 1a pkt 


1  i  2  Pzp 

nakazująca  wezwanie  wykonawcy  do  wyjaśnień  wykazujących,  że  oferta  nie 

zawierała rażąco niskiej ceny. 

W  ofercie  Mega  Service  wskaźnik  do  wartości  zamówienia  powiększonego  o  należny 

podatek  od  t

owarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  tj.  kwoty  2  118 

600,00  zł  wynosił  20,41%,  natomiast  wskaźnik  do  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich 

złożonych ofert, tj. kwoty 2 235 948,88 wynosił 24,61%. 

Poz.  nr  1  Kalkulacji  ceny  dotyczy

ła  sprzątania  niewielkiego  pomieszczenia  biurowego, 

natomiast poz. nr 2 to utrz

ymanie czystości w obiekcie nieużytkowanym. Ilość prac objętych 

przedmiotem  zamówienia  dla  wspomnianych  pozycji  była  tak  niewielka,  że  zaoferowana 

cena przez Mega Service nie budzi

ła wątpliwości Zamawiającego. 

8 lipca 

2020 r. Przystępujący złożył odpowiedź na odwołanie i wskazał m. in.: 

Przystępujący  składając  wyjaśnienia  dot.  ceny  oferty  nie  ograniczył  się  wyłącznie  

do  wskazania  ilu  pracowników  zatrudni  i  za  jaką  stawkę  wynagrodzenia.  Wyjaśnił  także,  

że  posiada  większość  sprzętu  i  środków  czystości  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia, 

s

kładając dowód w postaci oświadczenia firmy magazynującej wskazany sprzęt i materiały. 

W

yjaśnienia  były  spójne  i  konkretne.  Wykonawca  nie  miał  obowiązku  zasypywać 

Zamawiającego  dowodami,  szczególnie  że  wezwanie  Zamawiającego  było  ogólne  

i Zamawiający nie żądał w nim wyjaśnienia konkretnych elementów ceny. 

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia obejmuje świadczenie prostych usług, 

gdzie główną składową ceny są koszty pracownicze i ich wyjaśnienia zażądał Zamawiający. 

Przystępujący wyjaśnił jaka ilość osób zostanie zatrudniona, na jaką część etatów i za jaką 

stawkę,  wskazując  ponadto,  że  firma  posiada  własne  zaplecze  sprzętowe  i  głównym 

kosztem 

obciążającym wykonawcę są zatrudnieni do zamówienia pracownicy. Zamawiający 

słusznie  przyjął,  że  wyjaśnienia  Przystępującego,  podparte  dowodem  w  postaci 

oświadczenia  podmiotu  zewnętrznego,  pozwalają  uznać,  że  zaoferowana  cena  nie  jest 

rażąco niska oraz że wykona on zamówienie za zaoferowaną cenę. 

Przystępujący  załączył  do  odpowiedzi  na  odwołanie  szczegółowe  kalkulacje  ceny  swojej 

oferty, zarówno w odniesieniu do ceny całkowitej jak i cen poszczególnych pozycji kalkulacji 

cenowej. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  i  uczestnika  złożone 

podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba 

ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  

że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 

daneg

o  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  

przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że częściowo zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzut nr 1 

W postępowaniu oferty złożyli: 

Przystępujący - cena 1 427 479,20 zł, 

2.  Mega Service - 

cena 1 685 793,60 zł, 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Impel  System  

Sp. z o.o. i Impel Facility Services Sp. z o.o. - 

cena 1 989 694,00 zł, 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  IZAN+  Sp.  z  o.o.  

i Vendi Cleaning Sp. z o.o. - 

cena 2 586 462,84 zł, 

Odwołujący - cena 1 837 944,00 zł, 

6.  Ekolavit Sp. z o.o. - cena 2 448 095,40 

zł, 

7.  S&A Service Sp. z o.o. - 

cena 4 073 413,68 zł, 

8.  Orion Next Sp. z o.o. - 

cena 1 838 708,28 zł. 

Kwota,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  realizację  zamówienia  wynosiła  2  118  060,00  zł 

brutto. 

23  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  skierował  do  Przystępującego  wezwanie  do  wyjaśnienia 

ceny oferty. 

Zamawiający wskazał m. in., że cena w ofercie Przystępującego wydaje się być 

„rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ”.  Wezwanie  miało  ogólny  charakter:  „Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  udzielenia  wyjaśnień,  dotyczących  wyliczenia  zaoferowanej  ceny, 

wskazania  elementów  oferty,  które  miały  wpływ  na  zaoferowanie  tak  niskiej  ceny  oraz 


złożenia odpowiednich dowodów. W zakresie domniemania rażąco niskiej ceny Zamawiający 

będzie badał w szczególności w zakresie:  

oszczędności metody wykonania zamówienia, 

- wybra

nych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 

- oryg

inalności projektu Wykonawcy, 

kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  

od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  

na podstaw

ie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 2019 r., poz. 1778), 

- pomocy publicznej udzielonej na 

podstawie odrębnych przepisów wynikającym z przepisów 

prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym 

realizowane jest zamówienie, 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy”. 

Zamawiający zawarł w wezwaniu również pytania szczegółowe: 

„Zgodnie  z  rozdz.  XVIII  SIWZ  oraz  wzorem  umowy  (załącznik  nr  4  do  SIWZ)  zamawiający 

wymaga  zatrudnienia  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  na  umowę  o  pracę, 

wykonujących  czynności  szczegółowo  wyszczególnione  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  

w pkt II-III, VI-VII, X, XII-

XIII, XVI, załącznik nr 3 do SIWZ. 

Zamawiający  wzywa  Wykonawcę  do  przedstawienia  kalkulacji  zaoferowanej  ceny  

brutto  w  wysokości  1 427  479,20  zł  uwzględniającej  co  najmniej  minimalne  wynagrodzenie 

pracownika za pracę, w szczególności wykazania:  

ilości osób, które będą zatrudnione do wykonania zamówienia ..........  

wyszczególnienie  wykonywanych  czynności  oraz  miesięcznego  całkowitego  kosztu 

utrzymania  każdego  zatrudnionego  pracownika  w  tym  wynagrodzenia  i  jego 

elementów składowych: 

a) 

wykonywane czynności .........., 

b) 

miesięczny całkowity koszt utrzymania pracownika: ......... zł, w tym:  

wynagrodzenie  dla  pracownika  w  wysokości:  .........  zł  brutto,  zatrudnionego  na  umowę  

o pracę na: ...... etat/etatu,  

składka emerytalna: 9,76%, kwota: .......... zł, 

składka rentowa: 6,50%, kwota: ............ zł, 

składka na FP: 2,45%, kwota: ............. zł, 

składka na FGŚP: 0,1%, kwota: .............. zł, 

składka ubezpieczenia wypadkowego: ......%, kwota: ............ zł”. 


Zamawiający  określił  również  sposób,  w  jaki  Przystępujący  powinien  przedstawić 

wyjaśnienia:  „Złożone  wyjaśnienia  nie  mogą  się  opierać  na  samych  oświadczeniach 

Wykonawcy

”. 

24  kwietnia  2020  r.  Przystępujący  przekazał  Zamawiającemu  odpowiedź  na  powyższe 

wezwanie: 

„W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  23.04.2020  r.  Wykonawca  informuje  Zamawiającego,  

że  na  wysokość  ceny  złożonej  w  ofercie,  tj.  1  427  479  20  zł  miała  wpływ  kwestia  sprzętu, 

który  miał  zostać  wprowadzony  i  dostarczony  do  wykonywania  usługi.  Wskazuję,  że  cały 

sprzęt  pozostaje  w  stałej  dyspozycji  wykonawcy,  będący  jednocześnie  własnością 

Wykonawcy na sprzęt składają się: 

  32 szt. wózków dwukomorowych (koszt zamortyzowany 7680 zł brutto), 
  28 szt. odkurzaczy (koszt zamortyzowany 8960 zł brutto), 
  100 szt. stelaży do mopów (koszt 9200 zł brutto), 
  3000 szt. ścierek (koszt 3600 zł brutto), 
  500 l środka do sanitariatów - zitrotan (koszt 25 000 zł brutto), 
  1000 butelek mleczka (koszt 2500 zł brutto), 
  polerki karcher 2szt (koszt 5600 zł brutto), 
  maszyna szorująco-zbierająca (1 szt. koszt 24000 zł brutto), 
  odkurzacze sucho-mokro ( 3 szt. 7200 zł brutto), 
  kosiarki spalinowe i podkaszarki (5600 zł brutto)”. 

Przystępujący wyjaśnił, że do wykonania zamówienia zatrudni 17 pracowników na 1/2 etatu. 

Koszt  brutto  jednego  pracownika  to  1 

566,24  zł,  a  całkowity  koszt  miesięczny  zatrudnienia 

siedemnastu 

pracowników  to  26  632,20  zł  brutto.  Koszt  jednego  pracownika  

z uwzględnieniem składek ZUS to: 

składka emerytalna - 253,76 zł, 

składka rentowa - 39 zł, 

składka na FP - 31,85 zł, 

składka na FGŚP – 1,30 zł,  

składka wypadkowa - 16,08 zł. 

Przystępujący  wskazał  ponadto:  „Tym  samym  wobec  faktu  posiadania  całego  sprzętu 

Wykonawca  będzie  ponosił  jedynie  koszty  związane  z  zatrudnieniem  pracowników. 

Dodatkowym  elementem  niskiej  ceny  jest  znajomość  obiektu  i  prac  wykonywanych  przez 

okres dwóch lat ponieważ firma Stabil Serwis Sp. z o.o. w latach 2015 - 2017 wykonywała 

czynności z utrzymaniem czystości i doskonale zna specyfikę obiektu i wykonywanych prac 

(...)”. Do wyjaśnień Przystępujący załączył opatrzone nieczytelnym podpisem oraz pieczątką 


podmiotu:  T.  O. 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  pismo  z  23  kwietnia  2020  r.  

o treści (zachowano oryginalną pisownię):  

„Poświadczamy,  że  sprzęt,  jak  i  środki  czystości  poniżej  wymienione  są  przechowywane  

na  naszym  magazynie  we  W

rocławiu.  Jednocześnie  informujemy,  że  jesteśmy  dostawcą 

wszystkich środków utrzymania czystości dla Firmy Stabil Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul.  Swojczy

ckiej  38  we  Wrocławiu  od  5  lat,  wskazując,  że  cały  sprzęt  pozostaje  w  stałej 

dyspozycji Stabil Se

rwis Sp. z o.o. będący jednocześnie własnością firmy. Wykaz sprzętu: 

  32 szt. wózków dwukomorowych (koszt 7680 zł brutto) 
  28 szt. odkurzaczy (koszt 8960 zł brutto)  
  100 szt. stelaży do mopów (koszt 9200 zł brutto) 
  3000 szt. ścierek (koszt 3600 zł brutto) 
  500 litrów środka do sanitariatów - zitrotan (koszt 25000 zł brutto) 
  1000 butelek mleczka (koszt 2500 zł brutto) 
  polerki karcher 2szt (koszt 5600 zł brutto) 
  maszyna szorująco-zbierająca (1 szt. koszt 24000 zł brutto) 
  odkurzacze do prania wykładzin (3 szt. 7200 zł brutto) 
  kosiarki spalinowe i podkaszarki (5600 zł brutto) 
  odkurzacz przemysłowy sucho mokro( 3400zł brutto) 

Informujemy że sprzęt jest w całości opłacony we wrześniu 2019 r. i był sprzętem używanym 

przez jeden miesiąc na obiekcie Urzędu Marszałka we Wrocławiu po przegranym przetargu 

został zdeponowany na nasz magazyn w celu przechowania”. 

W toku rozprawy Przystępujący przyznał, że ma świadomość, że „powyższe wyjaśnienia były 

enigmatyczne

”. 

Biorąc  pod  uwagę  opisany  wyżej  stan  faktyczny  Izba  uznała,  że  zarzut  nr  1  jest  zasadny,  

a oferta Przystępującego powinna zostać odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp, który 

stanowi,  że  zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli 

dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Przystępujący wskazał, że zatrudni siedemnastu pracowników na ½ etatu, ale wbrew treści 

wezwania  do  wyjaśnień  z  23  kwietnia  2020  r.  nie  odpowiedział  na  pytanie  

wyszczególnienie  wykonywanych  czynności  przez  poszczególnych  pracowników  oraz 

miesięcznego  całkowitego  kosztu  utrzymania  dla  każdego  zatrudnionego  pracownika. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w kilku różnych 

lokali

zacjach, zatem lakoniczna odpowiedź „17 pracowników na ½ etatu” nie powinna zostać 

przez Zamawiającego uznana za wystarczającą dla oceny, czy Przystępujący w prawidłowy 


sposób  przyjął  liczbę  koniecznych do  realizacji  zadania pracowników  i  etatów,  a co za tym 

idzie  czy  cena  oferty  została  w  prawidłowy  sposób  skalkulowana  w  zakresie  kosztów 

zatrudnienia  pracowników.  Brak  uzasadnienia  zatrudnienia  określonej  ilości  pracowników 

bez  podania  zakresu  zadań  tych  pracowników  sprawił,  że  Przystępujący  nie  wyjaśnił  i  nie 

wykazał,  że  przyjęte  w  ofercie  koszty  pracownicze  były  prawidłowe  w  odniesieniu  

do 

przedmiotu zamówienia.  Przystępujący nie wykazał więc, że cena jego oferty ma realny 

charakter, tj. 

że przy prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia pozwoli w całości pokryć 

koszty  wykonania  usługi  na  rzecz  Zamawiającego  zapewniając  przy  tym  Przystępującemu 

osiągnięcie zysku. Wyjaśnienie skalkulowanych w ofercie kosztów pracowniczych nie może 

sprowadzać  się  do  wskazania  ilości  pracowników  oraz  minimalnej  stawki  wynagrodzenia  

za pracę na ½ etatu. Wykazanie prawidłowej kalkulacji cen oferty to również konieczność jej 

powiązania z zakresem zadania wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia i obowiązkami 

jakie przyjmie do realizacji wybrany w postępowaniu wykonawca. 

Treść wyjaśnień stanowiących odpowiedź na wezwanie na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a Pzp 

ma  korespondować  z  treścią  tego  wezwania,  także  pod  względem  szczegółowości.  

O  ile  pytanie  Zamawiającego  miało  –  co  do  zasady  –  ogólny  charakter,  to  w  zakresie 

kosztów  pracowniczych  wezwanie  było  konkretne  i  szczegółowe.  Odpowiedź 

Przystępującego w tym zakresie była natomiast ogólnikowa i nieadekwatna do wezwania. 

Zamawiający  wyraźnie  wskazał,  że  wyjaśnienia  nie  mogą  się  opierać  na  samych 

oświadczeniach  wykonawcy.  Przystępujący  do  udzielonej  odpowiedzi  załączył  wspomniane 

wyżej  pismo  pochodzące  od  podmiotu  T.  O.  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu. 

Przystępujący  w  żaden  sposób  nie  wyjaśnił  jednak  przyczyn,  dla  których  dokument  ten 

miałby być miarodajny dla wykazania prawidłowości ceny jego oferty, szczególnie, że z treści 

oferty  i  załączników  do  oferty  wynika,  że  Przystępujący  zamierzał  samodzielnie  realizować 

przedmiot zamówienia na rzecz Zamawiającego. 

Izba uznała, że wyjaśnienia Przystępującego sprowadzały się do oświadczenia, a dokument 

do  nich 

załączony  nie  stanowił  dowodu  na  prawdziwość  tych  wyjaśnień,  m.  in.  ze  względu  

na  brak  informacji  o  charakter

ze  ewentualnych  stosunków  łączących  Przystępującego  

z  podmiotem  T.  O. 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu.  Tym  samym  Przystępujący  nie 

zastosował  się  do  wyraźnego  żądania  Zamawiającego,  by  przedmiotowe  wyjaśnienia  nie 

opierały się na samych oświadczeniach wykonawcy. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  Przystępujący  nie  udzielił  Zamawiającemu 

wyjaśnień  dotyczących  ceny  oferty,  zatem  jego  oferta  powinna  zostać  odrzucona  

z postępowania na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp. 

Izba  przeprowadziła  dowód  z  dokumentów  i  kalkulacji  złożonych  przez  Odwołującego  

i  uznała,  że  nie  potwierdzają  one,  ani  nie  uprawdopodabniają  twierdzenia  Odwołującego,  


że  cena  oferty  Przystępującego  jest  rażąco  niska.  Tym  samym  zarzut  nr  1  został 

uwzględniony  wyłącznie  w  zakresie  twierdzenia  Odwołującego,  iż  Przystępujący  

w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  23  kwietnia  2020  r.  nie  złożył  wymaganych  przez 

Zamawiającego wyjaśnień. 

Zarzut nr 2 

W odpowiedzi na odwołanie z 7 lipca 2020 r. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzut 

nr 2. Przystępujący nie wniósł sprzeciwu przeciwko uwzględnieniu odwołania w tym zakresie. 

W  tej  sytuacji 

Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego w zakresie zarzutu nr 2 odwołania, o czym orzekła w sentencji. 

Zarzut nr 3 i 4 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  Pzp  w 

przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  

o  co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  

i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 

oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia.  Przesłanki  określone  w  przytoczonym 

przepisie  nie  zostały  wypełnione  w  przypadku  ceny  całkowitej  oferty  wykonawcy  Mega 

Service. 

Wobec  powyższego  nie  ulega  wątpliwości,  że  Zamawiający  nie  miał  obowiązku 

wezwania wykonawcy Mega Service w trybie art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp. 

Odwołujący podnosił, że ceny jednostkowe w poz. 1 i 2 kalkulacji ceny oferty Mega Service 

są  rażąco  niskie,  a to  przesądzało  o  konieczności  zastosowania  przytoczonego  przepisu  – 

Odwołujący  wskazał,  że  rażąco  niska  cena  jednostkowa  prowadzi  do  wniosku  o  rażąco 

niskiej  cenie  całkowitej  oferty.  Izba  nie  podzieliła  tego  stanowiska.  Dyspozycja  przepisu  

art.  90  ust.  1a  pkt  1  Pzp 

dotyczy  ceny  całkowitej  oferty,  a  nie  cen  jednostkowych.  Ceny 

jednostkowe mogą być przedmiotem wezwania do wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp 

zgodnie z 

którym jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają 

się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego 

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  

się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  

lub kosztu

. W przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki obligującego Zamawiającego 

do  dokonania  obowiązkowego  wezwania  wykonawcy  Mega  Service  na  podstawie  art.  90  

ust.  1a  pkt  1  Pzp,  a  Zamawiający  nie  powziął  wątpliwości,  co  do  ceny  całkowitej  i  cen 


jednostkowych  oferty  tego  wykonawcy,  zatem  nie  było  też  podstaw  do  wezwania  Mega 

Service do wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp.  

Biorąc  pod  uwagę  dysproporcję  między  zakresem  przedmiotu  zamówienia  objętym  usługą 

sprz

ątania  pomieszczeń  przy  ul.  Kuźniczej  34  i  pomieszczeń  przy  ul.  Garbary  11,  

a  pozostałymi  usługami,  w  szczególności  usługą  sprzątania  pomieszczeń  przy  

pl.  Uniwersyteckim  1,  proporcja 

między  cenami  jednostkowymi  z  poz.  1  i  2,  a  poz.  3 

kalkulacji  ceny  Mega  Service  nie  budzi 

wątpliwości.  Zadanie  dotyczące  poz.  1  z  kalkulacji 

ceny  dotyczy  sprzątania  pomieszczenia  o  niewielkiej  powierzchni,  a  poz.  2  -  sprzątania 

budynku  nieużytkowanego  (większość  czynności  w  ramach  realizacji  tej  części  zadania 

odbywać  się  ma  co  do  zasady  raz  w  miesiącu).  Izba  nie  uznała  za  wiarygodne  dowodów 

złożonych  przez  Odwołującego  na  okoliczność  wykazania  zasadności  zarzutów  nr  3  i  4 

odwołania  biorąc  pod  uwagę,  że  dowody  i  kalkulacje  oparte  zostały  na  własnym 

doświadczeniu Odwołującego i założeniu, że to doświadczenie dawało podstawę do uznania, 

iż  ceny  i  sposób  kalkulacji  Odwołującego  jest  miarodajny  dla  wszystkich  pozostałych 

wykonawców. Izba uznała powyższe dowody za subiektywne opinie Odwołującego i oddaliła 

je. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel