KIO 1207/20 POSTANOWIENIE dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  29  czerwca  2020  r.  

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 

2020 r. przez 

wykonawcę Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu 

prowadzonym przez

Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu 

przy udziale wykonawcy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. 

z siedzibą w Mościskach po 

stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

1.  u

marza postępowania odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Comarch  Healthcare  S.A. 

z  siedzibą  w  Krakowie  kwoty  15  000  zł  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


UZASADNIENIE 

Zamawiający – Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu prowadzi postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Wdrożenie  e-usług  w  Szpitalu  Miejskim  św.  Jana 

Pawła II w Elblągu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-

mazurskiego na lata 2014

–2020”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 24 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 248-612619. 

W dniu 

1 czerwca 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie wykonawcy Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Odwołujący”). 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 16 czerwca 2020 r. poinformował, iż 

uwzględnia w całości zarzuty odwołania. 

W dniu 4 czerwca 2020 r. wykonawca TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. z sied

zibą 

w  Mościskach  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego.  Izba  potwierdziła  skuteczność  przystąpienia  ww.  wykonawcy  do 

postepowania 

odwoławczego, w konsekwencji czego stał się on uczestnikiem postępowania 

odwoławczego. 

W  dniu  19  czerwca  2020  r. 

Przystępujący,  na  podstawie  §  13  ust.  2  pkt  3 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1092, ze zm.) został 

wezwany 

do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia 

przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od 

dnia doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.  

Przystępujący do dnia 29 czerwca 2020 r. nie odpowiedział na powyższe wezwanie.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie z art. 186 ust. 3  ustawy 

Pzp, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą 

przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie 

art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.  


Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972 ze zm.), Izba orzekła o 

dokonaniu na rzecz 

Odwołującego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uiszczenia wpisu od 

odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel