KIO 1206/20 POSTANOWIENIE dnia 9 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt KIO 1206/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  9  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  dniu  22  maja 

2020  r.  przez  wykonawcę  CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Szpital  Wojewódzki  im.  Prymasa  Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 

przy  udziale  wykonawcy  Asseco  Poland  S.  A.  w  Rzeszowie  z

głaszającego  swoje 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot  z  r

achunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  kwoty  13.  500 

zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 1206/20 

U z a s a d n i e n i e 

O

świadczeniem złożonym w piśmie z 8 czerwca 2020 r. odwołujący – CompuGroup Medical 

Polska Sp. z o.o. w Lublinie - cofn

ął odwołanie wniesione do Prezesa Izby w postępowaniu 

p

rowadzonym  przez  zamawiającego  -  Szpital  Wojewódzki  im.  Prymasa  Kard.  Stefana 

Wyszyńskiego  w  Sieradzu  na  wdrożenie  systemu  informatycznego  w  ramach  realizacji 

projektu „rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”. 

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  umorzy

ła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust. 8 

zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel