KIO 1205/20 POSTANOWIENIE dnia 16 czerwca 2020 r.

Data: 14 września 2020

KIO 1205/20 

Sygn. akt: KIO 1205/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia  16 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  16  czerwca  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  czerwca  2020  r. 

przez wykonawcę Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice,                                 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Specjalistyczny  Szpital  Miejski               

im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-

100 Toruń 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Salus  International  Sp.  z  o.o.,  ul.  Pułaskiego  9,  40-273  Katowice,  kwoty  7  500,00  zł 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 

 
 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodniczący: 

……..…....………………………


KIO 1205/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Specjalistyczny  Szpital  Miejski  im.  M.  Kopernika  w  Toruniu,                          

ul.  Batorego  17/19,  87-

100  Toruń,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  leków.  Ogłoszenie                       

o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.04.2020r. 

nr 530566-N-2020.                  

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Salus  International  Sp.  z  o.o.,  ul.  Pułaskiego  9,                 

40-273 Katowice 

złożył odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, poprzez niezasadne odrzucenie oferty odwołującego.  

Żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego.  

Pismem  z  dnia  10  czerwca  2020 

r. zamawiający przekazał Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, zgodnie z którą uwzględnił odwołanie w całości.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawi

ającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił                        

w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w od

wołaniu.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.                     

w  s

prawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów                        

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel