KIO 120/20 POSTANOWIENIE dnia 31 stycznia 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 120/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  31  stycznia  2020  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 21 stycznia 2020 roku przez Wykonawcę Mirbud 

S.A. (ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice) 

w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego Gmina Miasto Częstochowa (ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy  Mirbud  S.A.  (ul.  Unii  Europejskiej  18,  96-100  Skierniewice)  kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 120/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Gmina Miasto Częstochowa prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  Centrum  Piłki  Nożnej  w 

Częstochowie  -  przebudowa  i  rozbudowa  obiektu  sportowego  przy  ul.  Bolesława 

Limanowskiego 83". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  16  stycznia  2020  roku  w  Biuletynie  Informacji 

Publicznej pod numerem 503329-N-2020. 

21  stycznia  2020  roku 

Odwołujący  Mirbud  S.A.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  a  także  art.  5  i  353

ustawy  kodeks  cywilny, 

w  związku  z  art.  14  i  art.  139  ust.  1  ustawy  Ppz,  poprzez 

wyznaczenie  terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą 

konkurencję,  naruszający  właściwość  (naturę)  stosunku  prawnego,  bezwzględnie 

obowiązujące  przepisy  prawa  i  równowagę  stron,  a  dodatkowo  w  sposób  prowadzący  do 

nadużyć  własnego  prawa  podmiotowego,  gdyż  bezprawnie  zażądał,  aby  wykonawca 

zaprojektował  inwestycję,  wykonał  roboty  budowlane  w  terminie  12  miesięcy  od  dnia 

podpisania umowy; 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, a także art. 5 i 353

 KC 

poprzez błędne przyjęcie, że Zamawiający uprawniony jest do nadużywania własnego prawa 

podmiotowego poprzez ustanowienie pozacenowego kryterium oceny ofert, polegającego na 

punktowaniu skrócenia terminu realizacji zamówienia, gdy jego skrócenie zależy od działań i 

zaniechań PZPN. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie Zamawiającemu: 

zmiany treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. 
 

stycznia 2020 roku Odwołujący wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel