KIO 1201/20 WYROK dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 14 września 2020

Sygn. akt: KIO 1201/20 

WYROK 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:             Konrad Wyrzykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  przez  wykonawcę  Zakłady 

Przemysłu Wełnianego „TOMTEX” S.A. w Tomaszowie Mazowieckim 

postępowaniu prowadzonym przez Polregio sp. z o.o. w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Z.  S., 

prowadzącego  w  Tuszynie  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą Joyvi, Z. S., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  u

marza  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutu  nr  II  pkt  4  odwołania  i 

towarzyszącego mu żądania nr III pkt 12 odwołania z powodu wycofania odwołania 

w tej części, 

umarza postępowanie odwoławcze z powodu uwzględnienia przez zamawiającego: 

a)  zarzutu nr II pkt 1 

odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 1 odwołania 

w c

zęści dotyczącej zaniechania podania rodzaju splotu tkaniny zasadniczej, 

b) zarzutu  nr  II  pkt  1 

odwołania  i  towarzyszącego  mu  żądania  nr  III  pkt  3, 

odwołania, 

c) 

zarzutu  nr  II  pkt  1  odwołania  i  towarzyszącego  mu  żądania  nr  III  pkt  4 

odwołania, w części dotyczącej parametru z pkt 12 tabeli z załącznika nr 2 do 

umowy „zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie - osnowa i wątek”, 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Zakłady  Przemysłu  Wełnianego 

„TOMTEX” S.A. w Tomaszowie Mazowieckim i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 


Zakłady  Przemysłu  Wełnianego  „TOMTEX”  S.A.  w  Tomaszowie 

Mazowieckim 

tytułem wpisu od odwołania, 

zas

ądza od  wykonawcy  Zakładów Przemysłu Wełnianego „TOMTEX” S.A. w 

Tomaszowie  Mazowieckim  na  rzecz  Polregio  sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

kwotę 

3.600  zł  00  gr  (słownie:  trzech  tysięcy  sześciuset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 1201/20 

U z a s a d n i e n i e 

Polregio  sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  zwana 

dalej  „zamawiającym”,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa odzieży identyfikującej”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 22 maja 2020 r. nr 2020/S 099-238261.  

Wobec: 

czynności zamawiającego polegającej na opisaniu przedmiotu zamówienia, 

czynności zamawiającego polegającej na wyznaczeniu terminu składania ofert, 

czynności zamawiającego polegającej na opisaniu kryteriów oceny ofert, 

wykonawca 

Zakłady  Przemysłu Wełnianego  „TOMTEX”  S.A.  w  Tomaszowie  Mazowieckim, 

zwany  dalej  „odwołującym”,  wniósł  1  czerwca  2020  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

Odwołujący w pkt II odwołania zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  art.  36  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy 

Pzp  przez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i 

nieprecyzyjny,  wywołujący  wątpliwości odnośnie do istotnych cech przedmiotu dostawy, 

jaki  ma  być  zaoferowany  przez  wykonawców  w  postępowaniu  i  powodujący  brak 

możliwości przygotowania przez odwołującego oferty, co do której odwołujący może mieć 

pewność, że będzie ona spełniać wymogi porównywalności z innymi ofertami, które będą 

składane  w  postępowaniu;  naruszenie  to  wyraża  się  także  w  braku  udostępnienia 

wykonawcom  do  badań  próbek  tkaniny  wzorcowej,  z  jakiej  ma  zostać  wykonany 

przedmiot  zamówienia  (bez  uzyskania  próbki  tkaniny  nie  jest  możliwe  należyte 

przygotowanie oferty); 

2)  art. 9a ust. 1  ustawy  Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3  ustawy Pzp przez wyznaczenie przez 

z

amawiającego zbyt krótkiego terminu składania ofert, nieuwzględniającego konieczności 

wyprodukowania  lub  zakupienia  tkaniny  odpowiadającej  wymaganiom  zamawiającego 

przez  tych  wykonawców,  którzy  w  dacie  opublikowania  ogłoszenia  o  zamówieniu/SIWZ 

p

ostępowania  nie  posiadają  tkaniny  niezbędnej  do  wykonania  próbek  w  postaci 

egzemplarzy  ubiorów,  będących  przedmiotem  zamówienia,  co  uniemożliwia 

odwo

łującemu  należyte  przygotowanie  się  do  złożenia  oferty,  a  w  rezultacie  również 

złożenie oferty w postępowaniu; 

3)  art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp w związku z art. 91 ustawy 

Pzp  przez  pominięcie  wśród  jakościowych  kryteriów  oceny  ofert  kryteriów  odnoszących 


się  do  tkaniny,  z  której  ma  zostać  wykonany  przedmiot  zamówienia,  dzięki  czemu 

z

amawiający  dopuścił  do  możliwości  oceny,  a  nawet  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty  wykonawcy,  który  przedstawił  zamawiającemu  próbki  sporządzone  z  tkaniny 

niespełniającej wymogów zamawiającego; 

4)  art.  36  ust.  1  pkt  10  i  11  ustawy  Pzp,  art.  41  pkt  10  ustawy  Pzp,  art.  10  c  ust.  1  pkt  4 

ustawy  Pzp  oraz  art.  7 ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w SIWZ terminu i miejsca składania próbek, których złożenia wymaga 

z

amawiający,  jak  i  poprzez  wewnętrznie  sprzeczne  brzmienie  postanowień  SIWZ  i  jej 

załączników  dotyczących  obowiązku  złożenia  „wraz  z  ofertą”  próbek,  tj.  egzemplarzy 

ubiorów  będących  przedmiotem  zamówienia  w  sytuacji,  gdy  oferta  ma  być  złożona  w 

formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. 

Odwołujący w pkt III odwołania wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  tkaniny  zasadniczej,  z 

której  ma  zostać  uszyta  zamawiana  odzież  identyfikująca  w  taki  sposób,  aby  opis  tej 

tkaniny  był  jednoznaczny,  umożliwiał  porównanie  złożonych  ofert  i  precyzyjnie  określał 

wymogi  z

amawiającego  poprzez:  nakazanie  zamawiającemu  określenia  w  opisie 

przedmiotu  umowy  st

anowiącym  załącznik  nr  2  do  umowy  (wzór  umowy  jest 

z

ałącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punkcie  1. Wymagania  ogólne  dla  wszystkich  elementów 

ubioru identyfikacyjnego pkt 5 Parametry Tkaniny Zasadniczej: 

-  rodzaju splotu tkaniny zasadniczej; 

grubości (tex) przędzy tkaniny zasadniczej lub gęstości w osnowie i wątku; 

metody wykończenia tkaniny zasadniczej - według próbki tkaniny udostępnionej przez 

z

amawiającego; 

zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  tkaniny  zasadniczej,  z 

której  ma  zostać  uszyta  zamawiana  odzież  identyfikująca  w  taki  sposób,  aby  opis  tej 

tkaniny  był  jednoznaczny,  umożliwiał  porównanie  złożonych  ofert  i  precyzyjnie  określał 

wymogi  z

amawiającego,  z  zachowaniem  przyjętych  w  branży  włókienniczej  odstępstw, 

tj.  nakazanie  z

amawiającemu  modyfikacji  opisu  przedmiotu  umowy  stanowiącego 

z

ałącznik  nr  2  do  umowy  (wzór  umowy  jest  załącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punktu  1. 

Wymagania  ogólne  dla  wszystkich  elementów  ubioru  identyfikacyjnego  ppkt  5) 

Parametry  Tkaniny  Zasadniczej  pkt  6. 

Wartość  Masy  Liniowej  przez  wskazanie,  że 

winna ona wynosić wartość „385 +10/-10”, 

3)  modyfikacji  opisu  przedmiotu  u

mowy  stanowiącego  Załącznik  nr  2  do  Umowy  (wzór 

umowy  jest  Załącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punktu  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich 

elementów ubioru identyfikacyjnego ppkt 5) Parametry Tkaniny Zasadniczej pkt 1. Kolor 

poprzez  scharakteryzowanie  wymaganego  przez  z

amawiającego  koloru  przy  pomocy 


znormalizowanego cyfrowego układu kolorów CieLaB oraz określenia Delty (o wartości 

pomiędzy 1 a 1,5) wskazującej możliwe odchylenie kolorystyczne; 

4)  modyfikacji  opisu  przedmiotu  u

mowy  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  umowy  (wzór 

umowy  jest  z

ałącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punktu  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich 

elementów  ubioru  identyfikacyjnego  ppkt  5)  parametry  tkaniny  zasadniczej  pkt  7. 

Szerokość  z  krajkami  przez  wskazanie,  że  wartość  szerokości  z  krajkami  wynosi 

„154+2/-2”,  zaś  ppkt  8  SZEROKOŚĆ  MIĘDZY  KRAJKAMI  poprzez  wskazanie,  że 

wartość  szerokości  między  krajkami  wynosi  „152  +2/-2”,  jak  i  pkt  12.  ZMIANA 

WYMIARÓW PO ZAMOCZENIU W WODZIE -OSNOWA I WĄTEK poprzez wskazanie, 

że jest to „nie więcej niż”, nie zaś „nie mniej niż”; 

5)  modyfikacji  opisu  przedmiotu  u

mowy  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  umowy  (wzór 

umowy  jest  z

ałącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punktu  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich 

elementów ubioru identyfikacyjnego ppkt 5) PARAMETRY TKANINY ZASADNICZEJ pkt 

11.  ODPORN

OŚĆ  NA  TARCIE  przez  doprecyzowanie  tego  parametru  -  wskazanie 

jednostki miary i metodyki badań tego parametru (odporności na tarcie); 

6)  modyfikacji  opisu  przedmiotu  umowy 

stanowiącego  załącznik  nr  2  do  umowy  (wzór 

umowy  jest  z

ałącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punktu  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich 

elementów ubioru identyfikacyjnego ppkt 5) PARAMETRY TKANINY ZASADNICZEJ pkt 

2.  SKŁAD  SUROWCOWY  przez  wskazanie,  że  skład  ten  winien  składać  się  z:  „44  % 

wełna  +/-  2  punkty  procentowe,  54  %  poliestru  +/-  2  punkty  procentowe  oraz  z  2  % 

elastan” (nie zaś błędnie wskazana „elastyna”), bez tolerancji w tym zakresie; 

udostępnienia  wykonawcom  do  badań  próbek  tkaniny  wzorcowej,  z  jakiej  ma  zostać 

uszyty przedmiot zamówienia (nakazanie zamawiającemu wprowadzenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu i w SIWZ obowiązku udostępnienia wykonawcom do badań próbek tkaniny 

wzorcowej, z jakiej ma zostać uszyty przedmiot zamówienia); 

8)  zmiany Sekcji IV (Procedura) pkt IV

.2.2) ogłoszenia o zamówieniu, jak i § 12 ust. 1 SIWZ 

przez  określenie  terminu  składania  ofert  na  dzień  24.09.2020  r.  lub  inny  dzień 

uwzględniający 

fakt 

konieczności 

wyprodukowania 

lub 

zakupienia 

tkaniny 

odpowiadającej  wymaganiom  zamawiającego  przez  tych  wykonawców,  którzy  w  dacie 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu nie posiadają tkaniny niezbędnej do wykonania 

próbek w postaci egzemplarzy ubiorów, będących przedmiotem zamówienia; 

zmiany Sekcji IV (Procedura) pkt IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu, jak i § 12 ust. 1 SIWZ 

przez  określenie  terminu  otwarcia  ofert  na  dzień  24.09.2020  r.  lub  inny  dzień  ustalony 

zgodnie z pkt 7 powyżej, 

10) ewentualnie  - 

w  razie  uznania  wniosku  o  zmianę  terminu  składania  i  otwarcia  ofert  za 

nieuzasadniony  -  o  nakazanie  z

amawiającemu  zmiany  postanowień  ogłoszenia  o 


zamówieniu i SIWZ przez  wyeliminowanie obowiązku złożenia wraz  z ofertą próbek, tj. 

egzemplarzy ubiorów, będących przedmiotem zamówienia; 

uzupełnienia jakościowych kryteriów oceny ofert wskazanych w § 14 ust. 4 SIWZ oraz w 

Załączniku  nr  6  do  SIWZ  o  kryteria  odnoszące  się  do  tkaniny,  z  której  ma  zostać 

wykonany przedmiot zamówienia; 

uzupełnienia  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  o  wskazanie  terminu  i  miejsca  oraz 

sposobu  składania  próbek  w  postaci  egzemplarzy  ubiorów,  których  złożenia  wymaga 

z

amawiający oraz usunięcia bądź zmodyfikowania tych postanowień SIWZ, ogłoszenia o 

zamówieniu,  które  sugerują  obowiązek  złożenia  próbek  wraz  z  ofertą  (która  przecież 

składana jest w formie elektronicznej) (w szczególności: § 4 ust. 5 SIWZ, § 11 ust. 3 pkt 

6 SIWZ; ust. 1 i ust. 4 z

ałącznika nr 6 do SIWZ; § 2 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ); 

13) dokonania  w  razie  potrzeby  dodatkowo  innych  zmian  w  innych  odpowiednich  punktach 

SIWZ  oraz  o

głoszenia  o  zamówieniu  niż  wskazane  powyżej,  w  sposób  określony 

powyżej. 

W uzasadnieniu zarzutu 

pkt II ppkt 1 odwołania, to jest zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 

ustawy Pzp, art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

odwołujący 

podniósł,  że  zamawiający  nie  uczynił  zadość  wymaganiu  precyzyjnego  określenia 

przedmiotu zamówienia w  zakresie wymagań dotyczących tkaniny zasadniczej, z której ma 

być  wykonany  przedmiot  umowy.  Zamawiający  nie przedstawił  wszystkich niezbędnych dla 

wykonawców  informacji celem  przygotowania oferty  na  potrzeby  ubiegania się o  udzielenie 

zamówienia w postępowaniu 

Odwołujący wywiódł, że zamawiający w opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik 

nr  2  do  u

mowy  (wzór  umowy  stanowi  z  kolei  załącznik  nr  7  do  SIWZ)  w  punkcie  1. 

Wymagania ogólne dla wszystkich elementów ubioru identyfikacyjnego pkt 5) PARAMETRY 

TKANINY  ZASADNICZEJ  określił  parametry  tkaniny  zasadniczej.  Zdaniem  odwołującego, 

p

arametry  te  są  w  pewnej  części  nieprecyzyjne  i  niedookreślone,  jak  i  nie  zawierają 

informacji  niezbędnych  dla  odwołującego  do  przygotowania  oferty  i  uniemożliwiają 

zachowanie  porównywalności  ofert  w  postępowaniu.  Odwołujący  wywiódł  także,  że 

z

amawiający  nie  udostępnił  wykonawcom  do  badań  próbek  tkaniny  wzorcowej,  z  jakiej  mą 

zostać  wykonany  przedmiot  zamówienia.  Podkreślał,  że  brak  udostępnienia  wykonawcom 

próbki tkaniny uniemożliwia należyte przygotowanie oferty. 

Odwołujący argumentował po pierwsze, że zamawiający wskazał w odniesieniu do koloru 

tkaniny  zasadniczej,  że  ma  ona  mieć  kolor  „ciemnego  granatu  kolor  zbliżony  do  pantone 

533c”.  Zdaniem  odwołującego,  tak  określony  parametr  uniemożliwia  mu,  jak  i  pozostałym 

wykonawcom, określenie jakiego w istocie koloru ma być tkanina zasadnicza, a tym samym 

umożliwia  zamawiającemu  dowolną  ocenę  koloru  tkaniny  zaprezentowanej  przez 

poszczególnych  wykonawców.  Takie  określenie  koloru  nie  pozwala  na  jednoznaczne 


odkodowanie odcienia tkaniny zasadniczej. Nie jest bowiem wiadomo jakie jest oczekiwanie 

zamawiającego  co  do  koloru  -  ocena  zbliżonego  charakteru  danego  koloru  będzie 

subiektywna  i  uznaniowa,  zar

ówno  dla  wykonawcy,  jak  i  zamawiającego.  Odwołujący 

wskazał, że świadom jest tego, że w załączniku nr 6 do SIWZ ust. 3 Zamawiający wskazał, iż 

w zakresie objętym zamówieniem Zamawiający przygotował, na podstawie opisu zawartego 

W  Załączniku  nr  2  do  umowy,  której  wzór  stanowi  Załącznik  nr  7  SIWZ,  po  jednym 

egzemplarzu  każdego  rodzaju  asortymentu  -  dostępnym  na  wniosek  do  wglądu  -  w  celu 

zobrazowania wzorcowej jakości ubioru, tj. jakości ocenionej na maksymalną liczbę punktów 

w zakresie kryterium oceny ofert 

„jakość”, określonym w § 11 SIWZ. Egzemplarze dostępne 

u  Zamawiającego  stanowią  jedynie  wizualizację  poglądową,  nie  uwzględniają  wszystkich 

wymagań  zawartych  w  SIWZ.”.  Zdaniem  odwołującego  jednak  z  zacytowanego 

postanowienia  SIWZ  wynika  w  sposób  jednoznaczny,  że  wzory  te  nie  spełniają  wszystkich 

wymagań  zawartych  w  SIWZ,  służą  jedynie  określeniu  jakości  ubioru  w  rozumieniu  §  11 

SIWZ (należy przy tym zaznaczyć, że odniesienie do § 11 SIWZ jest błędne, gdyż określenie 

jakości  zostało  wskazane  w  §  14  ust.  4  SIWZ),  czyli  w  zakresie  estetyki,  funkcjonalności  i 

elementów konfekcyjnych, a zatem nie mogą stanowić punktu odniesienia dla wykonawców 

przy odkodowywaniu cech tkaniny zasadniczej, jakiej z

amawiający wymaga, w tym jej koloru. 

Zdaniem  odwołującego  powyższy  stan  jest  tożsamy  z  przyznaniem  zamawiającemu 

znacznej  swobody  decyzyjnej  i  uniemożliwia  weryfikację  kryteriów,  wedle  których 

z

amawiający  decydować  będzie  o  tym,  jaki  kolor  spełnia  cechę  „zbliżonego  charakteru”. 

Należy  mieć  wszak  na  względzie,  że  różnice  w  odcieniach  mogą  być  znaczne.  Zdaniem 

odwołującego  w  konsekwencji,  wykonawcy  zainteresowani  ubieganiem  się  o  udzielenie 

zamówienia,  w  tym  on,  nie  mają  wiedzy,  jakiego  koloru  tkaniny  zasadniczej  zamawiający 

oczekuje,  a  tym  samym  z  założenia  mogą  być  pozbawieni  możliwości  skutecznego 

uzyskania  zamówienia.  W  tych  okolicznościach  niemożliwe  będzie  porównanie  tkanin 

oferowanych przez konkurencyjnych wykonawców w postępowaniu. Uzasadniony jest zatem 

wniosek,  że  opis  techniczny  tkaniny  zasadniczej  w  zakresie  koloru  jest  nieprecyzyjny  i  nie 

zawiera dla wykonawców wystarczających informacji pozwalających na przygotowanie oferty 

zaspokajającej  interes  zamawiającego,  co  narusza  przede  wszystkim  art.  29  ust.  1  ustawy 

Pzp. 

Odwołujący wskazał, że w tym stanie rzeczy uzasadniony jest jego wniosek o nakazanie 

z

amawiającemu  modyfikacji  opisu  przedmiotu  umowy  stanowiącego  załącznik  nr  2  do 

u

mowy (wzór umowy stanowi z kolei załącznik nr 7 do SIWZ), punktu 1. Wymagania ogólne 

dla  wszystkich  elementów  ubioru  identyfikacyjnego  pkt  5)  PARAMETRY  TKANINY 

ZASADNICZEJ  pkt  1.  KOLOR  poprzez  scharakteryzowanie  wymaganego  koloru  przy 

pomocy  znormalizowanego  cyfrowego  układu  kolorów  CieLaB,  zaś  jego  ocena  powinna 

opierać  się  na  Delcie,  która  będzie  wskazywać  możliwe  odchylenie  odcienia  koloru. 


Wykonawca  zaproponował,  aby  wartość  Delty  wynosiła  od  1  do  1,5.  Niezależnie  od  tego, 

celem  zapewnienia  równego  traktowania  wykonawców  i  umożliwienia  należytego 

przygotowania  się  do  złożenia  oferty  niezbędne jest  udostępnienie  wykonawcom  do  badań 

próbek  tkaniny  wzorcowej,  z  jakiej  ma  zostać  uszyty  przedmiot  zamówienia.  Tylko  i 

wyłącznie  w  ten  sposób  zapewnione  jest  równe  traktowanie  wykonawców,  poszanowanie 

uczciwej konkurencji i wyłączona jest uznaniowość zamawiającego w tym zakresie. 

Po drugie, 

odwołujący podniósł, że zamawiający określił w opisie przedmiotu umowy w 

punkcie  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich  elementów  ubioru  identyfikacyjnego  ppkt  2) 

SKŁAD SUROWCOWY tkaniny zasadniczej wskazując, że ma się składać w 44 % z wełny 

+/- 3 punkty procentowe, w 54 % z poliestru +/- 3 punkty procentowe oraz w 2 % z elastyny + 

2 punkty procentowe. Taki sposób scharakteryzowania parametrów składu surowcowego nie 

spełnia wymagań określonych w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i wyłącza porównywalność ofert, 

albowiem  nie  mo

żna odkodować w pełni jaką tkaninę, o jakich cechach,  zamawiający chce 

otrzymać. 

Odwołujący wskazał, że inne cechy ma tkanina o składzie 47 % wełny, 51 % poliestru i 2 

% elastanu niż ta o składzie 41 % wełny i 54 % poliestru i 4 procent elastanu (w tym miejscu 

Odwołujący wskazał, że prawidłowa nazwa surowca to elastan, nie zaś „elastyna”, co należy 

uznać  zapewne  za  oczywistą  omyłkę  pisarską).  Pierwsza  z  powyższych  tkanin  będzie 

bardziej  szlachetna,  o  miękkim  chwycie,  i  lekko  elastyczna,  zaś  druga  o  chwycie  bardziej 

sztucznym  (szorstkim)  i  bardziej  elastyczna.  Cechy  te  uwidaczniają  się  nie  tylko  w 

użytkowaniu,  lecz  przyspieszają  degradację  wytrzymałości  na  odkształcenia  (wypychanie) 

tkaniny. 

Podkreślał, że w branży tekstylnej powszechnie przyjętym jako optymalny składem 

jest  skład  surowcowy  tkaniny  w  postaci  45  %  wełny  oraz  55  %  poliestru.  Jeżeli  w  składzie 

tkaniny ma się znaleźć elastan, to przyjmuje się również, że składnik ten winien mieć udział 2 

%  w  składzie  tkaniny.  Zmniejszenie  %  zawartości  wełny  i  poliestru  po  1  %  nie  wpłynie 

bowiem  na  walory  użytkowe  tkaniny,  zaś  elastan  o  zawartości  2  %  zapewni  pewną 

elastyczność  tkaniny.  Natomiast  przyjęcie,  że  elastan  mógłby  stanowić  -  tak  jak 

zaproponował  zamawiający  w  postępowaniu  -  potencjalnie 4  % składu tkaniny  (z  uwagi  na 

2% tolerancję) powoduje, że tkanina ta będzie robić się „gumowata” i w miarę użytkowania i 

prania  będzie  się  odkształcać,  np.  wypychać  na  kolanach  i  łokciach. Wynika to  z  faktu,  że 

elastan  jest  mniej  trwały  i  najszybciej  ulega  degradacji  podczas  prania.  Skoro  zatem 

z

amawiającemu  zależy  na  tym  (co  wynika  z  przebiegu  dialogu  technicznego),  aby  tkanina 

była wygodna i się nie odkształcała, to zawartość w niej elastanu nie powinna przekraczać 

2%.  Z tego  względu  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  doprecyzowania  postanowień  SIWZ  w 

tym  względzie  poprzez  nakazanie  zamawiającemu  modyfikacji  opisu  przedmiotu  umowy 

stanowiącego  załącznik  nr  2  do  umowy  (wzór  umowy  jest  załącznikiem  nr  7  do  SIWZ), 

punktu  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich  elementów  ubioru  identyfikacyjnego  ppkt  5) 


PARAMETRY  TKANINY  ZASADNICZEJ  pkt  2  SKŁAD  SUROWCOWY  poprzez  wskazanie, 

że skład ten winien składać się z: 44 % wełna +/- 2 punkty procentowe, 54 % poliestru +/- 2 

punkty procentowe oraz z 2 % elastan (nie zaś błędnie wskazana „elastyna”), bez tolerancji 

w tym zakresie. 

Zdaniem  odwołującego  równie  istotne  cechy  wiążą  się  z  dopuszczonymi  przez 

z

amawiającego  różnicami  w  zakresie  masy  liniowej  (385  g/mb  +/-20).  Implikują  one  zbyt 

duże  różnice  w  określeniu  tej  masy  (rzędu  40  g),  co  spowodowałoby  w  rezultacie 

wyprodukowanie  różnych  tkanin  do  wykonania  zamówienia.  Pozostawienie  w  SIWZ  tak 

szerokiego zakresu swobody wykonawców w doborze tkaniny, która ma zostać zastosowana 

do  produkcji  odzieży,  oznaczać  będzie  zatem  w  istocie  brak  porównywalności  ofert 

składanych w postępowaniu. Odzież ta będzie bowiem miała nieporównywalne właściwości 

użytkowe.  Stąd  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  zmiany  opisu  przedmiotu 

umowy przez nakazanie z

amawiającemu modyfikacji opisu przedmiotu umowy stanowiącego 

z

ałącznik  nr  2  do  umowy  (wzór  umowy  jest  załącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punktu  1. 

Wymagania ogólne dla wszystkich elementów ubioru identyfikacyjnego ppkt 5) PARAMETRY 

TKANINY ZASADNICZEJ: pkt 6. WARTOŚĆ MASY LINIOWEJ poprzez wskazanie, że winna 

ona wynosić wartość „385 +10/-10”. 

Po trzecie, 

odwołujący wywiódł, że zamawiający określił w Opisie Przedmiotu Umowy w 

punkcie  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich  elementów  ubioru  identyfikacyjnego  ppkt  5) 

PARAMETRY  TKANINY  ZASADNICZEJ  pkt  7  i  8.  szerokości  z  krajkami  oraz  szerokość 

między  krajkami.  Zdaniem  odwołującego  oczywiste  jest,  że  w  tym  zakresie  Zamawiający 

popełnił błąd, albowiem niemożliwe jest z technologicznego punktu widzenia, aby szerokość 

między  krajkami  (155+/-2  cm)  była  większa  niż  szerokość  z  krajkami  (153+/-2  cm). 

Oczywistym  błędem  zamawiającego  jest  także  wskazanie  w  pkt  12  ZMIANA  WYMIARÓW 

PO  ZAMOCZENIU  W  WODZIE  - 

OSNOWA  I  WĄTEK  sformułowania  „nie  mniej  niż”  w 

sytuacji, gdy z technologicznego punktu widzenia parametr ten określa wartość „nie większą 

niż”.  W  tym  zakresie  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  zmiany  Opisu 

Przedmiotu  Umowy  poprzez  nakazanie  z

amawiającemu  modyfikacji  Opisu  Przedmiotu 

Umowy  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  Umowy  (wzór  umowy  jest  załącznikiem  nr  7  do 

SIWZ),  punktu  1.  Wy

magania  ogólne  dla  wszystkich  elementów  ubioru  identyfikacyjnego 

ppkt  5)  parametry  tkaniny  zasadniczej  pkt  7. 

SZEROKOŚĆ  Z  KRAJKAMI  poprzez 

wskazanie,  że  wartość  szerokości  z  krajkami  wynosi  „154+2/-2”,  zaś  pkt  8.  SZEROKOŚĆ 

MIĘDZY KRAJKAMI poprzez wskazanie, że wartość szerokości między krajkami wynosi „152 

2”,  jak  i  pkt  12.  ZMIANA  WYMIARÓW  PO  ZAMOCZENIU  W  WODZIE  -  OSNOWA  I 

WĄTEK poprzez wskazanie, że jest to „nie więcej niż”, nie zaś „nie mniej niż”. 


Odwołujący  podniósł  ponadto,  że  zamawiający  określił  w  opisie  przedmiotu  umowy  w 

punkcie  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich  elementów  ubioru  identyfikacyjnego  ppkt  5) 

PARAMETRY  TKANINY  ZASADNICZEJ  pkt  11.  parametr  w  postaci  odporności  na  tarcie 

tkaniny zasadniczej wskazując jedynie wartość w postaci „50000”, nie określając jednak ani 

jednostki miary, ani metodyki badań. W tym zakresie nie jest wiadome jakie oczekiwanie ma 

z

amawiający, co uniemożliwia wykonawcom, w tym  odwołującemu, należyte przygotowanie 

oferty  dla  z

amawiającemu  -  opis  w  tym  zakresie  jest  niejednoznaczny  i  nieprecyzyjny  i  nie 

dostarcza  wykonawcom  niezbędnych  informacji.  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

z

amawiającemu zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez nakazanie  zamawiającemu 

modyfikacji  opisu  przedmiotu  u

mowy  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  umowy  (wzór  umowy 

jest  z

ałącznikiem  nr  7  do  SIWZ),  punktu  1.  Wymagania  ogólne  dla  wszystkich  elementów 

ubioru  identyfikacyjnego  ppkt  5)  PARAMETRY  TKANINY  ZASADNICZEJ  pkt  11) 

ODPORNOŚĆ  NA  TARCIE  poprzez  doprecyzowanie  tego  parametru  poprzez  wskazanie 

jedn

ostki miary i metodyki badań tego parametru (odporności na tarcie). 

Ponadto  odwołujący  wskazał,  że  opis  przedmiotu  umowy  nie  określa  cech  tkaniny 

zasadniczej w zakresie rodzaju splotu, w zakresie grubości (tex) przędzy, gęstości osnowy i 

wątku (tego ile nitek ma zawierać osnowa i wątek tkaniny zasadniczej), jak i sposobu/metody 

wykończenia  tkaniny  dotyczącej  cech  takich  jak  chwyt,  miękkość,  wypełnienie.  W  tym 

zakresie  nie  jest  wiadome  jakie  oczekiwanie  ma  z

amawiający,  co  uniemożliwia 

wykonawcom, w tym odwo

łującemu, należyte przygotowanie oferty dla zamawiającego- opis 

w  tym  zakresie  nie  dostarcza  wykonawcom  niezbędnych  informacji.  W  konsekwencji 

z

amawiający  winien  doprecyzować  opis  przedmiotu  umowy  w  sposób  określony  w  petitum 

odwołania. 

Zdaniem  odwołującego  opis  przedmiotu  zamówienia  uprzywilejowuje  wykonawców 

posiadających  już  tkaniny  mieszczące  się  w  granicach  opisanych  przez  zamawiającego,  a 

zwłaszcza dotychczasowego wykonawcę odzieży identyfikującej dla zamawiającego. Wobec 

obowiązku  przedłożenia  przez  wykonawców  próbek  -  tj.  egzemplarzy  ubiorów  będących 

przedmiotem  zamówienia,  ich  uszycie  wiąże  się  bowiem  dla  nich  z  dużo  niniejszymi 

kosztami  i  ryzykiem  ich  straty,  niż  w  przypadku  podmiotów,  które  specjalnie  i  bardzo  pilnie 

muszą potrzebną tkaninę kupić lub wyprodukować. Szczególnie w przypadku tych ostatnich 

nakład wysiłków i kosztów niezbędnych na wyprodukowanie próbek dla zamawiającego jest 

nieporównywalnie  większy,  podobnie  jak  ryzyko  związane  z  decyzją,  jaką  tkaninę 

wyprodukować,  aby  uzyskać  zamówienie  w  postępowaniu.  Tymczasem  koszty  i  ryzyko 

związane z przygotowaniem oferty powinny być podobne dla wszystkich wykonawców. 


Odwołujący  wywiódł,  że  zaniechanie  doprecyzowania  przez  zamawiającego  opisu 

przedmiotu u

mowy (zamówienia) uniemożliwia wykonawcom, w tym odwołującemu, należyte 

przygotowanie ofert oraz powoduje, że oferty nie będą porównywalne w postępowaniu, To z 

kolei spowoduje, że wyboru wykonawcy przy niezmienionym opisie przedmiotu zamówienia 

nie będzie można uznać za wybór wykonawcy dokonany w zgodzie z przepisami Pzp. 

Oprócz  precyzyjnego  opisu  tkaniny,  z  jakiej  ma  zostać  uszyta  odzież  będąca 

przedmiotem  zamówienia,  właściwym  sposobem  zapoznania  wykonawców  z  jej 

szczegółowymi cechami musi być również udostępnienie im do badań (nie tylko do wglądu) 

próbki  wymaganej  tkaniny.  Pewnych  istotnych  cech,  takich  jak  kolor,  miękkość,  chwyt, 

wysokość włosa, nie da się bowiem wyczerpująco opisać i konieczne jest ich przedstawienie 

w  naturze,  w  postaci  próbki  wzorcowej.  W  odniesieniu  do  koloru  —  uzyskanie  przez 

o

dwołującego  próbki  jest  niezbędne  dla  uściślenia  odcienia  koloru,  a  w  szczególności  jego 

zmatowienia  lub  nabłyszczenia.  W  zakresie  metody  wykończenia  tkaniny  zasadniczej 

uzyskanie  próbki  tkaniny  przez  odwołującego  jest  niezbędne  aby  można  było  ocenić  na  jej 

podstawie  zakres  folowania,  zakres  dekatyzacji,  to,  jak  ma  być  wy  kurczona  tkanina 

zasadnicza, to, jak ma być wyprasowana tkanina zasadnicza. 

Uzyskując  taką  próbkę  wykonawca  może  ją  zbadać  w  specjalistycznym  laboratorium, 

celem  uzyskania  informacji  n

iezbędnych  do  wyprodukowania  odpowiednika  takiej  próbki. 

Tylko w ten sposób możliwe jest wyprodukowanie tkaniny w pełni odpowiadającej wymogom 

z

amawiającego.  Jak  już  zaznaczono  powyżej,  obecnie  SIWZ  nie  przewiduje  możliwości 

uzyskania  od  z

amawiającego  próbki  tkaniny  (przewidziany  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ 

wyraźnie  wskazuje,  że  egzemplarze  ubioru  są  jedynie  poglądowe).  Z  tego  względu 

odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  zmian  SIWZ  tak  jak  w  petitum 

odwołania.  Bez  udostępnienia  próbki  tkaniny  wykonawcom  celem  jej  zbadania  nie  jest 

możliwe należyte przygotowanie oferty w postępowaniu. 

W uzasadnieniu zarzutu 

z pkt II ppkt 2 odwołania, to jest naruszenia art. 9a ust. 1 ustawy 

Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  i  ust.3  ustawy  Pzp 

odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  wymaga 

złożenia przez wykonawców na potrzeby oceny ofert, wraz z ofertą, próbek, tj. egzemplarzy 

ubiorów  będących  przedmiotem  zamówienia.  Zamawiający  określił  jednocześnie 

szczegółowe wymagania w tym  zakresie w  załączniku nr 6 do SIWZ. Wskazano w nim, że 

wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą po jednym egzemplarzu każdego 

rodzaju  asortymentu  szczegółowo  określonego  w  załączniku  nr  2  do  umowy.  W  pkt  2 

załącznika nr 6 do SIWZ wskazano, że egzemplarze te będą służyć ocenie ofert, stąd muszą 

być wykonane ściśle z opisem zawartym w ww. załącznikach do SIWZ. 

Odwołujący podniósł, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22 maja 

2020  r.  W  tym  samym  dniu  na  stronie  internetowej  z

amawiającego  pojawiła  się  SIWZ. 


Zamawiający zarówno w Ogłoszeniu o zamówieniu (w Sekcji IV (Procedura) pkt IV.2.2) oraz 

pkt  IV.2.7),  jak  i  w  §  12  ust.  1  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wskazał,  że 

termin  na  składanie  ofert  przypada  na  dzień  24.06.2020  r.,  godzinę  12.00.  Oznacza  to,  że 

pomiędzy  datą  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia a dniem upływu terminu składania ofert przypada 22 dni roboczych (należy mieć 

na względzie, że Boże Ciało będące dniem ustawowo wolnym od pracy przypada w dniu 11 

czerwca 2020 r.). 

Zdaniem  odwołującego  zestawienie  obowiązku  złożenia  przez  wykonawców  chcących 

ubiegać  się  o  zamówienie  próbek  -  egzemplarzy  ubioru  oraz  liczby  przypadających  dni 

roboczych pomiędzy opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ a terminem składania 

ofert prowadzi do oczywistego wniosku, że ustalony przez zamawiającego termin składania 

ofert  jest  zbyt  krótki  dla  tych  wszystkich  wykonawców,  w  tym  odwołującego,  którzy  nie 

posiadają  tkaniny  spełniającej  wymogi  zamawiającego,  w  ilości  wystarczającej  dla 

wykonania wymaganych przez z

amawiającego próbek, już w dacie wszczęcia postępowania. 

Okoliczność  ta  jest  przy  tym  wiadoma  zamawiającemu.  Już  bowiem  w  toku  dialogu 

technicznego,  który  został  przeprowadzony  przez  zamawiającego  przed  wszczęciem 

p

ostępowania,  zamawiający  został  poinformowany  przez  uczestnika  dialogu,  że  w 

normalnych warunkach tkaniny są dostępne na rynku w około 3 tygodnie, natomiast w czasie 

epidemii  COVID-

19  czas  ten  wydłużył  się  ok.  2,5  razy  (dowód:  notatka  ze  spotkania  w 

ramach dialogu tec

hnicznego z dnia 30 marca 2020 roku, dostępna na stronie internetowej 

Zamawiającego: 

https://polregio.pl/media/15443/20200514 

informacja-o- 

zako%C5%84czeniu-dialogu.pdf). 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  udziałem  w  postępowaniu  zainteresowani  mogą  być 

również  tacy  wykonawcy,  którzy  zamawianą  odzież  identyfikacyjną  zamierzają  uszyć  z 

tkaniny  dedykowanej  dla  tego  zamówienia,  wyprodukowanej  specjalnie  z  uwzględnieniem 

potrzeb  z

amawiającego  ogłoszonych  w  postępowaniu.  Należy  do  nich  odwołujący.  W 

przypadku  terminu  wyznaczonego  przez  z

amawiającego  udział  takich  podmiotów  w 

p

ostępowaniu  został  bezprawnie  uniemożliwiony.  Wykonanie  tkaniny  niezbędnej  do 

wytworzenia próbek ubiorów będących przedmiotem dostawy, których zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą, nie jest bowiem możliwe w tak krótkim terminie. 

Odwołujący  wyjaśniał  że  proces  produkcyjny  tkaniny  jest  czasochłonny.  Na  proces  ten 

składa  się  zespół  określonych  czynności  w  postaci  nabycia  odpowiedniego  surowca, 

laboratoryjnej  kontroli  jego  jakości,  produkcji  przędzy  (która  z  kolei  obejmuje  proces 

barwienia,  czesania,  przędzenia  i  skręcania),  przygotowania  przędzy  do  tkania  (czyli 

parowania,  przewijania,  snucia  osnowy,  przewlekania  i  przygotowania  wątku,  tkania  i 

wykończenia  zawierającego  opieranie,  matowanie,  suszenie,  strzyżenie,  dekatyzację  i 

wykurczenie). Ostatnim etapem procesu produkcji tkaniny są operacje końcowe polegające 


na  przeglądzie,  klasyfikacji,  zawijaniu,  metkowaniu  i  pakowaniu.  Dopiero  wówczas  może 

nastąpić uszycie ubioru, które również wymaga odpowiedniej ilości czasu. 

Według  odwołującego  przy  tak  określonym  terminie  składania  ofert  w  postępowaniu 

wziąć  udział  mogą  de  facto  jedynie  ci  wykonawcy,  którzy  mają  już  wyprodukowaną  lub 

zakupiona  tkaninę,  o  której  mowa  w  SIWZ.  Natomiast  nie  mogą  w  nim  wziąć  udziału  (nie 

mogą złożyć niepodlegającej odrzuceniu oferty-) ci wykonawcy, którzy mają dopiero zamiar 

wyprodukowania  lub  zakupienia  tkaniny  spełniającej  wymagania  zamawiającego.  Ten  stan 

rzeczy  w  sposób  oczywisty  narusza  podstawowe  zasady  prowadzenia  postępowania  przez 

z

amawiającego,  które  winno  być  prowadzone  przede  wszystkim  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców,  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Obecnie  określonego  terminu,  drastycznie  i  bezprawnie 

zawężającego krąg potencjalnych wykonawców, nie można uznać za spełniający te wymogi. 

Odwołujący  podkreślał,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  odzieży 

identyfikującej,  nie  zaś  jedynie  usługa  uszycia  odzieży  z  użyciem  określonej  tkaniny.  W 

konsekwencji, równe traktowanie przez zamawiającego winno przejawiać się w zapewnieniu 

równego dostępu  w  ubieganiu  się o  udzielenie zamówienia zarówno  dla wytwórców  tkanin, 

jak  i  podmiotów  zajmującym  się  jedynie  szyciem  ubioru  z  wykorzystaniem  gotowej  już 

tkaniny  (zakupionej  u  innego  podmiotu).  Nie  sposób  również  pomijać,  że  zamawiający 

przeprowadził przez wszczęciem postępowania dialog techniczny, po czym podjął decyzję o 

wyborze  przetargu  nieograniczonego,  uprawniającemu  każdego  zainteresowanego 

wykonawcę do złożenia oferty. 

Odwołujący  podniósł,  że  fakt  zachowania  przez  Zamawiającego  w  niniejszym 

p

ostępowaniu minimalnego terminu na składanie ofert, wynikającego z art. 43 ust. 2 Pzp, w 

nie  sanuje  naruszenia  przez  z

amawiającego  art.  9a  ust.  1  Pzp.  W  niniejszym  przypadku 

z

amawiający zachował minimalny odstęp 35 dni pomiędzy dniem przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu  do  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  (19.06.2020  r.)  a 

wyznaczonym  terminem  składania  ofert,  niemniej  nie  uwzględnił  czasu  obiektywnie 

niezbędnego do przygotowania oferty celem ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

Według  odwołującego,  zważywszy  na  złożoność  i  czasochłonność  procesu  produkcji 

tkanin, minimalny okres, w jakim wykonawca zamierzający wykonać przedmiot zamówienia z 

tkan

iny w tym celu wyprodukowanej dla Zamawiającego, może przygotować próbkę każdego 

rodzaju asortymentu wymaganego przez z

amawiającego, wynosi 3 miesiące. Z tego względu 

o

dwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  zmiany  terminu  składania  ofert  w 

p

ostępowaniu  tak  jak  w  petitum  odwołania  poprzez  zmianę  terminu  składania  ofert  (i 

otwarcia  ofert)  na  dzień  24.09.2020  r.  lub  inny  dzień  uwzględniający  fakt  konieczności 

wyprodukowania lub zakupienia tkaniny odpowiadającej wymaganiom zamawiającego przez 

tych  wykonawców,  którzy  w  dacie  opublikowania  ogłoszenia  o  zamówieniu  nie  posiadają 


tkaniny  niezbędnej  do  wykonania  próbek  w  postaci  egzemplarzy  ubiorów,  będących 

przedmiotem  zamówienia.  Obecny  termin  składania  ofert  został  bowiem  wyznaczony  z 

naruszeniem przepisów Pzp. 

Zdaniem  odwołującego  naruszenie  to  ma  wpływ  na  wynik  postępowania.  Zaniechanie 

zmiany  terminu  składania  ofert  będzie  tożsame  z  brakiem  możliwości  złożenia  ważnej, 

niepodlegającej  odrzuceniu  oferty  przez  odwołującego,  ale  zapewne  także  przez  innych 

zainter

esowanych wykonawców. Ten stan rzeczy powodowałby, że potencjalny wykonawca 

wybrany przy niezmodyfikowanym terminie składania ofert zostałby wybrany z naruszeniem 

zasad  rządzących  zamówieniami  publicznymi.  To  oznacza,  że  nie  można  by  takiemu 

wykonawcy  przy

pisać  przymiotu  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  Pzp,  czego 

wymaga  art.  7  ust.  3  Pz

p.  Obecny  stan  rzeczy  tożsamy  jest  z  naruszającym  Pzp 

nieuzasadnionym zawężeniem kręgu wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu. 

Jednocześnie na wypadek uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą wniosku o zmianę 

terminu  za  nieuzasadniony,  o

dwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  zmiany 

postanowień  SIWZ  poprzez  wyeliminowanie  obowiązku  złożenia  wraz  z  ofertą  próbek,  tj. 

egzemplarzy ubiorów, będących przedmiotem zamówienia. 

W uzasadnieniu zarzutu 

z pkt II ppkt 3 odwołania, to jest zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 

i ust. 3 ustawy Pzp, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp w związku z art. 91 ustawy Pzp odwołujący 

podniósł,  że  zamawiający  wymienia  listę  swoich  wymogów  odnośnie  tkaniny,  z  której  ma 

zostać  wykonana  zamawiana  odzież  identyfikująca,  zaś  z  treści  §  4  ust.  11  wzoru  umowy, 

stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ wynika, że zamawiający zastrzega sobie, że na każdym 

etapie  realizacji  umowy,  ma  prawo  do  skierowania  dostarczonego  przedmiotu  umowy  na 

badania przez akredytowane laboratorium w zakresie zgodności parametrów tkaniny, z której 

wykonano przedmiot umowy, z opisem zawartym w z

ałączniku nr 2 do umowy, przy czym w 

przypadku  wyniku  negatywnego  kosztami  badania  obciążony  zostanie  Wykonawca,  a 

ponadto Zamawiający zgodnie ze swoim wyborem zastosuje postanowienia § 6 (skorzysta z 

uprawnień  gwarancyjnych)  lub  §  8  (odstąpi  lub  wypowie  umowę)  lub  §  9  umowy  (obciąży 

wykonawcę  karą  umowną  w  wysokości  100.000  PLN).  Wydaje  się  zatem,  że  parametry 

tkaniny,  z  której  ma  być  uszyta  odzież  będąca  przedmiotem  zamówienia,  są  dla 

z

amawiającego  istotne.  Odwołujący  wskazał  także,  że  przed  wszczęciem  postępowania 

z

amawiający  przeprowadził  dialog  techniczny,  którego  głównym  powodem  -  co  wynika  z 

zadawanych  przez  z

amawiającego  pytań  (dowód:  notatki  ze  spotkania  w  ramach  dialogu 

technicznego  z 

dniach  30  i  31  marca  2020  roku,  dostępne  na  stronie  internetowej 

Zamawiaj

ącego: 

https://polregio.pl/media/15443/20200514_informacja-o-

zako%C5%84czeniu-dialo

gu.pdf), było zgłaszanie przez pracowników zamawiającego uwag 

do  jakości  noszonej  przez  nich  odzieży  identyfikującej.  Wobec  tego  zamawiający  wszczął 


dialog techniczny aby poprawić przedmiot zamówienia, w tym w zakresie składu dotychczas 

zastosowanych tkani

n, aby poprawić wartość użytkową odzieży, a zwłaszcza aby podszewka 

była  bardziej  wytrzymała,  koszule  mniej  się  zgniatały  i  były  łatwiejsze  do  prasowania,  a 

pozostałe  elementy  odzieży  (marynarki,  żakiety,  kamizelki,  spódnice  i  spodnie)  nie 

wypychały się i nie przecierały. 

Odwołujący  wskazał  tez,  że  z  drugiej  strony,  wśród  kryteriów  jakościowej  oceny  oferty 

(próbek  odzieży,  które  mają  zostać  przedstawione  przez  wykonawców),  wymienionych  w  § 

14  ust.  4  SIWZ  oraz  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ,  brak  jest  jakiegokolwiek  odniesienia  do 

parametrów  tkaniny,  z  której  je  wykonano.  Ocenie  podlegać  ma  jedynie  estetyka  (wygląd 

ogólny  i  elegancja),  funkcjonalność  (oceniana  w  drodze  przymiarki)  i  elementy  konfekcyjne 

(wykończenie wyrobu). 

Zdaniem  odwołującego  powyższe  okoliczności  świadczą  o  tym,  że  parametry  tkaniny 

użytej  do  uszycia  zamawianej  odzieży  są  dla  zamawiającego  istotne.  Powinny  zatem 

podlegać  ocenie  w  ramach  oceny  oferty.  Pominiecie  tego  elementu  prowadzi  do  braku 

wewnętrznej  spójności  opisu  przedmiotu  zamówienia,  czyli  do  konieczności  uznania  go  za 

nieprawidłowy i sprzeczny z wymogiem prowadzenia postępowania w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. Co więcej, w świetle obecnych zapisów SIWZ możliwa jest 

sytuacja,  że  próbki  odzieży  przedstawione  przez  wykonawców  mogłyby  zostać  uszyte  z 

tkaniny  zupełnie nieodpowiadającej  wymogom SIWZ.  Próbki te mają być  bowiem  oceniane 

wyłącznie przez pryzmat sposobu ich uszycia, a nie użytej tkaniny. Zasady przygotowania i 

oceny  próbek  egzemplarzy  ubiorów  zostały  określone  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ 

potwierdzają,  że  ocenie  w  ramach  kryterium  jakości  podlega  przede  wszystkim  sposób 

uszycia  -  nie  podlega  natomiast  tkanina  jako  taka.  Wy

mogi  dotyczące  tkaniny  zawarte 

zostały w załączniku do umowy, która ma zostać zawarta w wyniku Postępowania, i dopiero 

w  tej  umowie  pojawiają  się  sankcje  za  niezachowanie  wymogów  odnośnie  tkaniny. 

Ewidentnie  zatem  brak  w  SIWZ  związanych  z  nimi  wymogów  i  kryteriów  należy  uznać  za 

wadę tego dokumentu, niezbędną do uzupełnienia. 

Odwołujący  wywiódł,  że  z  tego  powodu  uzasadniony  jest  jego  wniosek  o  modyfikację 

SIWZ taki  jak  w  petitum  odwołania.  Zaniechanie modyfikacji  w  tym  zakresie może wpłynąć 

na  wynik  p

ostępowania,  albowiem  może  spowodować  wybór  wykonawcy  w  sposób 

niezgodny z przepisami Pzp. 

W uzasadnieniu zarzutu 

z pkt II ppkt 4 odwołania, to jest zarzutu naruszenia art. 36 ust. 

1 pkt 10 i 11 Pzp, art. 41 pkt 10 ustawy Pzp, art. 10 c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 

1  i  3  ustawy  Pzp 

odwołujący  argumentował,  że  zgodnie  z  postanowieniami  ogłoszenia  o 

zamówieniu  i  SIWZ  postępowanie  ma  być  prowadzone  za  pośrednictwem  platformy 


zakupowej z

amawiającego. Jak stanowi § 11 ust. 2 SIWZ, oferta powinna być sporządzona 

w  języku  polskim,  w  postaci  elektronicznej  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Z  kolei  w  ust.  3  z

amawiający  wskazał,  jakie  dokumenty  (podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć wraz z ofertą, i tu w pkt 6. wymienił 

próbki zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ. 

Dodatkowo,  zamawiaj

ący wskazał na obowiązek złożenia próbek „wraz z ofertą”, także 

w  §  4  ust.  5  SIWZ;  ust.  1  i  ust.  4  Załącznika  nr  6  do  SIWZ;  §  2  ust.  1 Załącznika  nr  7  do 

SIWZ.  Oczywistym 

jest,  że  próbek  odzieży  nie  da  się  załączyć  do  oferty  w  wersji 

elektronicznej. Wprawdzie w pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) wskazano, 

że  należy  je  dostarczyć  do  siedziby  zamawiającego.  Zamawiający  nie  wskazał  jednak  w 

SIWZ  ani  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  ani  terminu,  ani  dokładnego  miejsca  takiego 

dostarczenia,  ani  też  sposobu  przygotowania,  zabezpieczenia  próbki  itd.  Niezbędne  jest 

zatem  usunięcie  tego  braku  przez  zamawiającego,  a  także  usunięcie/modyfikacja  przez 

z

amawiającego  postanowień  SIWZ,  ogłoszenia  o  zamówieniu  wskazujących  na  obowiązek 

złożenia  próbek  wraz  z  ofertą.  Z  tych  względów  odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

z

amawiającemu modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu tak jak w petitum odwołania. 

Zamawiający w trakcie posiedzenia z udziałem stron przed Izbą w dniu 7 lipca 2020 r. 

oświadczył, że uwzględnia w części odwołanie w zakresie: 

a)  zarzutu nr II pkt 1 

odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 1, 3, 4, 5, 

b)  zarzutu nr II pkt 2 

odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 9, 

c) 

zarzutu nr II pkt 4 odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 12. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  z  pozostałym  zakresie.  W  trakcie 

rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

W trakcie posiedzenia z udziałem stron przed Izbą w dniu 7 lipca 2020 r. odwołujący 

oświadczył,  że  cofa  odwołanie  w  części  dotyczącej  zarzutu  nr  II  pkt  4  odwołania  i 

towarzyszącego mu żądania nr III pkt 12. Oświadczył, że w świetle modyfikacji SIWZ z dnia 

3  lipca  2020  r.  jego  zdaniem  nie  m

ożna  uznać  za  skuteczne  uwzględnienie  przez 

zamawiającego:  

 a) 

zarzutu nr II pkt 1 odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 1, 3, 4, 5, 

b) 

zarzutu nr II pkt 2 odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 9. 

Do postępowania odwoławczego w  charakterze uczestnika  postępowania po  stronie 

zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca Z. S., prowadzący  w Tuszynie działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Joyvi,  Z.  S.,  zwany  dalej  „przystępującym”.

Wni

ósł  o  oddalenie 


odwołania.

Pomimo  pra

widłowego  zawiadomienia  nie  stawił  się  na  rozprawę  przed  Izbą  w 

dniu 7 lipca 2020 r. 

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (SIWZ),  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  SIWZ,  modyfikacje 

SIWZ,  załączniki  do  odwołania,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia, 

stanowiska  i  dokumenty 

złożone  przez  strony  w  trakcie  posiedzenia  i  rozprawy 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Izba  postanowiła dopuścić  do  udziału w  postępowaniu odwoławczym  wykonawcę  Z. 

S.

, prowadzącego w Tuszynie działalność gospodarczą pod nazwą Joyvi, Z. S. uznając, że 

zostały  spełnione  przesłanki  formalne  wynikające  z  art.  185  ustawy  Pzp  i  wykonawca 

wykaza

ł interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia postępowania na korzyść zamawiającego. 

W  dalszej  kolejności  stwierdzono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Na  etapie  dokonywania  przez  zamawiającego  w  SIWZ  opisu  przedmiotu 

zamówienia  i  kryteriów  oceny  ofert  sporządzenie  opisu  czy  kryteriów  w  taki  sposób,  który 

narusza  uczciwą  konkurencję,  uniemożliwia  lub  utrudnia  wykonawcy  złożenie  oferty  i 

uzyskanie  zamówienia,  godzi  w  interes  wykonawcy  w  uzyskaniu  danego  zamówienia. 

Ponadto taki opis prowadzi do powstania szkody po stronie tego wykonawcy w postaci utraty 

korzyści, z jakimi wiązać się może uzyskanie zamówienia. Powyższe wyczerpuje dyspozycję 

art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Izba  postanowiła  umorzyć  postepowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutu  nr  II  pkt  4 

odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 12 odwołania. 

Odwołujący  w  trakcie  posiedzenia  Izby  z  udziałem  stron  w  dniu  7  lipca  2020  r. 

oświadczył,  że  wycofuje  odwołanie  w  tej  części.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  przywołanym  przepisie  ustawodawca  przyznał 


odwołującemu  prawo  do  cofnięcia  w  całości  środka  ochrony  prawnej.  Skoro  zatem 

wykonawca  może  cofnąć  odwołanie  w  całości,  to  na  zasadzie  wnioskowania  a  maiori  ad 

minus

,  należy  uznać,  że  odwołujący  może  zrezygnować  z  popierania  jedynie  części 

odwołania.  W  orzecznictwie  Izby  nie  jest  kwestionowana  możliwość  skutecznego  cofnięcia 

odwołania  w  części.  Odwołujący  w  trakcie  posiedzenia  Izby  oświadczył,  że  nie  popiera  już 

tych  zarzutów,  wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  w  tej  części  podlegało 

umorzeniu. Dostrzec należy, że Izba związana jest oświadczeniem odwołującego o cofnięciu 

części  odwołania,  czego  skutkiem  wynikającym  wprost  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  jest 

o

bowiązek  umorzenia  przez  Izbę  postępowania  odwoławczego  w  zakresie  wycofanych 

zarzutów. 

Rozstrzyganie w  przedmiocie zarzutów,  które  okazały  się niesporne  jest bezcelowe. 

Jednocześnie  jednak  informacja  o  częściowym  umorzeniu  postępowania  odwoławczego 

musi z

naleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. W art. 196 ust. 

4  ustawy  Pzp,  określającym  w  sposób  wyczerpujący  elementy  treści  uzasadnienia  wyroku 

wydanego  przez  Izbę  nie  ma  bowiem  żadnej  wzmianki  o  możliwości  zamieszczenia  w 

uzasad

nieniu  wyroku  jakiegokolwiek  rozstrzygnięcia.  Na  powyższe  zwrócono  uwagę  w 

uchwale  Sądu  Najwyższego  z  dnia  17  lutego  2016  r.  III  CZP  111/15.  Sąd  ten  uznał  za 

wadliwą  praktykę  Izby  orzekania  w  uzasadnieniu  wyroku  a  nie  w  jego  sentencji  o  części 

zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu.  

Co  do  konieczności  zamieszczenia  w  sentencji  wyroku  informacji  o  częściowym 

umorzeniu  postępowania  odwoławczego  podzielono  także  stanowisko  opisane  szeroko  i 

wyczerpująco w wyroku KIO z 24 września 2018 r. sygn. akt KIO 1817/18. 

Postępowanie  odwoławcze  podlegało  umorzeniu  w  zakresie  zarzutu  nr  II  pkt  1 

odwołania  i  towarzyszącego  mu  żądania  nr  III  pkt  1  odwołania,  w  części  dotyczącej 

zaniechania 

podania  rodzaju  splotu  tkaniny  zasadniczej.  Zarzut  ten  dotyczył  opisania 

przedmiotu 

zamówienia w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny. Towarzyszyło mu w pkt 

III pkt 1 

odwołania żądanie nakazania zamawiającemu zmiany opisu przedmiotu zamówienia 

przez określenie w treści SIWZ rodzaju splotu tkaniny zasadniczej. 

Zamawiający  w  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  stron  w  dniu  7  lipca  2020  r. 

oświadczył, że uwzględnia ww. zarzut. Oświadczył także, że wykonał już żądanie odwołania. 

Powołał  się  w  tym  zakresie  na  modyfikację  SIWZ,  zamieszczoną  na  stronie  internetowej 

zamawiającego w dniu 3 lipca 2020 r.  

Izba stwierdziła, że w modyfikacji tej zamawiający w tabeli w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 

2  do  umowy  (opis  przedmiotu  zamówienia)  dodał  wiersz  16  „rodzaju  splotu”  w  którym 

wskazał, że tkanina zasadnicza musi posiadać „splot skośny”. 


Odwołujący  w  trakcie  rozprawy  oświadczył,  że  jego  zdaniem  dokonana modyfikacja 

SIWZ  z  dnia  3  lipca  2020  r. 

w  ww.  zakresie  nie  wypełnia  żądania  odwołania.  Oświadczył 

bowiem,  że  określenie  „rodzaj  splotu”,  jako  „splot  skośny”  jest  niewystarczające.  Wskazał 

bowiem, że może być to splot lewostronny lub prawostronny. 

Izba  stwierdziła,  że  w  treści  odwołania  odwołujący  domagał  się  jedynie  nakazania 

zamawiającemu  podania  rodzaju  splotu  tkaniny  zasadniczej.  W  szczególności,  w 

uzasadnieniu  zarzutu  odwołujący  nigdzie  nie  wskazywał,  że  oczekuje  podania  dalszych 

informacji na temat nie tylko rodzaju splotu, ale także tego czy ma być on lewostronny czy 

prawostronny. 

W  tej  sytuacji  I

zba  stwierdziła,  że  zamawiający  wykonał  literalnie  żądanie 

odwołującego,  przez  podanie  rodzaju  splotu  tkaniny  zasadniczej.  Wobec  powyższego, 

wbrew  stanowisku  odwołującego,  stanowisko  zamawiającego  należało  uznać  za 

uwzględnienie zarzutu w taki sposób, jak to literalnie zapisano w odwołaniu. W konsekwencji 

Izba  postanowiła,  wbrew  stanowisku  odwołującego,  umorzyć  postępowanie  odwoławcze 

także w zakresie nr II pkt 1 odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 1 odwołania w 

części  dotyczącej  zaniechania  podania rodzaju  splotu  tkaniny  zasadniczej. W  tym  zakresie 

wzięto  także  pod  uwagę  okoliczność,  że  przystępujący  po  stronie  zamawiającego 

prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  rozprawy  nie  stawił  się  na  posiedzenie  i  nie  wniósł 

sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania w tym zakresie. Zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy 

Pzp, 

jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po 

stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu  w  całości  albo  w  części,  gdy  odwołujący  nie  wycofa  pozostałych  zarzutów 

odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. Jak wynika z powyższego, obowiązujące przepisy w 

takiej sytuacji uzależniają rozpoznanie odwołania od wniesienia sprzeciwu, co nie nastąpiło. 

Postępowanie  odwoławcze  podlegało  umorzeniu  w  zakresie  zarzutu  nr  II  pkt  1 

odwołania i towarzyszącego mu żądania nr III pkt 3 odwołania. Zarzut ten dotyczył opisania 

przedmiotu  zamówienia  w  odniesieniu  do  koloru  tkaniny  zasadniczej  w  sposób 

niejednoznaczny  i  nieprecyzyjny.  Towarzys

zyło  mu  w  pkt  III  pkt  3  żądanie  nakazania 

zamawiającemu  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  przez  „scharakteryzowanie 

wymaganego  przez  Zamawiającego  koloru  przy  pomocy  znormalizowanego  cyfrowego 

układu  kolorów  CieLaB  oraz  określenia  Delty  (o  wartości  pomiędzy  1  a  1,5)  wskazującej 

możliwe odchylenie kolorystyczne.”. 

Zamawiający  w  trakcie  posiedzenia  Izby  w  dniu  7  lipca  2020  r.  oświadczył,  że 

uwzględnia ww. zarzut. Oświadczył także, że wykonał już żądanie odwołania. Powołał się w 

tym  zakresie  na  modyfikację  SIWZ,  zamieszczoną  na  stronie  internetowej  w  dniu  3  lipca 

2020 r.  


Izba stwierdziła, że w modyfikacji tej zamawiający w tabeli w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 

2  do  umowy  (opis  przedmiotu  zamówienia)  w  wierszu  14  „kolor”  wskazał,  że  tkanina 

zasadnicza musi posiadać kolor określony jako: 

Ciemny granat spełniający jedno z poniższych wymagań: 

CIELab: L* = 20.31 + a*0,70 + b*-7,46. Tolerancja 

DELTA E 

≤ 1.5  

lub PANTONE (do wyboru): 

19-3920 TCX, 19-3921 TCX, 19-4024 TCX, 19-3923 TPG, 19-3922 TPG, 19-4011 TPG, 19-

3944 TPG, 19-4020 TPG. 

Odwołujący  w  trakcie  rozprawy  oświadczył,  że  jego  zdaniem  dokonana modyfikacja 

SIWZ z dnia 3 lipca 2020 r. nie wypełnia żądania odwołania. Oświadczył bowiem, że samo 

scharakteryzowanie 

koloru  przy  zastosowaniu  układu  CieLab  oraz  określenie  Delty  jest 

niewystarczające.  Wskazał,  że  potrzebne  jest  jeszcze  udostępnienie  przez  zamawiającego 

wykonawcom do badań próbki wymaganej tkaniny zasadniczej. 

Izba  stwierdziła,  że  w  treści  żądania  odwołujący  domagał  się  jedynie 

scharakteryzowania 

wymaganego 

przez 

z

amawiającego 

koloru 

przy 

pomocy 

znormalizowanego  cyfrowego  układu  kolorów  CieLaB  oraz  określenia  Delty  (o  wartości 

pomiędzy 1 a 1,5) wskazującej możliwe odchylenie kolorystyczne. Żądanie udostepnienia do 

badań  próbki  wymaganej tkaniny  zasadniczej  stanowiło treść  odrębnego zarzutu  i  żądania, 

które podlegało odrębnemu rozpoznaniu.   

W  tej  sytuacji  I

zba  stwierdziła,  że  zamawiający  wykonał  literalnie  żądanie 

odwołującego, przez podanie brakujących danych charakteryzujących kolor.  

Wobec powyższego, wbrew stanowisku odwołującego, oświadczenie zamawiającego 

należało  uznać  za  uwzględnienie  zarzutu  w  taki  sposób,  jak  to  literalnie  zapisano  w 

odwołaniu.  W  konsekwencji  Izba  postanowiła,  wbrew  stanowisku  odwołującego,  umorzyć 

postępowanie odwoławcze także w zakresie zarzutu nr II pkt 1 odwołania i towarzyszącego 

mu żądania nr III pkt 3 odwołania. W tym zakresie wzięto także pod uwagę okoliczność, że 

przystępujący po stronie zamawiającego, prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy, nie 

stawił  się  na  posiedzenie  i  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania  w  tym 

zakresie. 

Postępowanie  odwoławcze  podlegało  umorzeniu  w  zakresie  zarzutu  nr  II  pkt  1 

odwołania  i  towarzyszącego  mu  żądania  nr  III  pkt  4  odwołania,  w  części  dotyczącej 

parametru z pkt 12 tabeli z załącznika nr 2 do umowy „zmiana wymiarów po zamoczeniu w 

wodzie  - 

osnowa  i  wątek”.  Zarzut  ten  dotyczył  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niejednoznaczny  i  nieprecyzyjny

.  Towarzyszyło  mu  w  pkt  III  pkt  4  odwołania  żądanie 

nakazania 

zamawiającemu  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  pkt  12  tabeli  „zmiana 


wymiarów  po  zamoczeniu  w  wodzie  -  osnowa  i  wątek”,  poprzez  wskazanie,  że  jest  to  „nie 

więcej niż 1 %” wg normy PN ISO 7771:1994, nie zaś „nie mniej niż 1%” wg normy PN ISO 

”. 

Zamawiający w trakcie posiedzenia z udziałem stron oświadczył, że uwzględnia ww. 

zarzut. Oświadczył także, że wykonał już żądanie odwołania. Powołał się w tym zakresie na 

modyfikację SIWZ, zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 3 lipca 2020 r. 

Izba  stwierdziła,  że  w  modyfikacji  tej  zamawiający  w  tabeli  zmodyfikowanego 

załącznika nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) w wierszu 24 wskazał, że tkanina 

zasadnicza  musi  się  charakteryzować  parametrem  „zmiana  wymiarów  po  zamoczeniu  w 

wodzie - 

osnowa i wątek” nie więcej niż 1 % wg normy PN ISO 7771:1994. 

W  tej  sytuacji  I

zba  stwierdziła,  że  zamawiający  wykonał  literalnie  żądanie 

odwołującego.  Wobec  powyższego,  stanowisko  zamawiającego  należało  uznać  za 

uwzględnienie zarzutu w taki sposób, jak to literalnie zapisano w odwołaniu. W konsekwencji 

Izba  pos

tanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  także  w  zakresie  zarzutu  nr  II  pkt  1 

odwołania  i  towarzyszącego  mu  żądania  nr  III  pkt  4  odwołania,  w  części  dotyczącej 

parametru z pkt 12 tabeli z załącznika nr 2 do umowy „zmiana wymiarów po zamoczeniu w 

wodzie  - 

osnowa  i  wątek”.  W  tym  zakresie  wzięto  także  pod  uwagę  okoliczność,  że 

przystępujący po stronie zamawiającego prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy nie 

stawił  się  na  posiedzenie  i  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania  w  tym 

zakresie. 

Odwołanie,  w  zakresie  rozpatrywanym  merytorycznie,  nie  zasługuje  na 

uwzg

lędnienie.  

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Stosownie do przepisu art. 29 ustawy Pzp: 

Przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą 

dostatecznie dokładnych i  zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2.  P

rzedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję. 


Oddaleniu podlegał zarzut nr II pkt 1 odwołania i towarzyszące mu żądanie nr III pkt 4 

odwołania, w części dotyczącej parametru z pkt 7 i 8 tabeli z załącznika nr 2 do umowy. 

Zarzut  ten  dotyczył  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny, 

nieprecyzyjny, naruszający uczciwą konkurencję. Ustalono, że zamawiający w załączniku nr 

2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia), stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w tabeli w 

ust. 1 pkt 5 wskazał, że tkanina zasadnicza musi spełniać m.in. następujące parametry: 

Szerokość z krajkami 

cm 

153 ± 2 

PN 

– 

EN 

Szerokość 

między 

krajkami 

cm 

155 ± 2  

Zarzutowi t

owarzyszyło w pkt III pkt 4 żądanie nakazania zamawiającemu modyfikacji 

opisu przedmiotu u

mowy przez wskazanie, że wartość z pkt 7 tabeli „szerokość z krajkami” 

wynosi „154 +2/-2”, zaś wartość z pkt 8 tabeli „szerokość między krajkami” - wynosi „152 +2/-

2”. 

W  uzasadnieniu  zarzutu  o

dwołania  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  popełnił 

błąd, albowiem niemożliwe jest z technologicznego punktu widzenia, aby szerokość między 

krajkami (155+/-

2 cm) była większa niż szerokość z krajkami (153+/-2 cm). 

Ustalono ponadto, że zamawiający w modyfikacji SIWZ z dnia 3 lipca 2020 r. usunął z 

tabeli  znajdującej  się  w  ust.  1  pkt  5  załącznika  nr  2  do  umowy  zarówno  parametr  z  pkt  7 

„szerokość z krajkami” jak i parametr z pkt 8 „szerokość między krajkami”.  

Przypomnienia 

wymaga,  że  zgodnie  z  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp  odwołanie 

przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

Ponadto  zgodnie  z  art.  191  ust.  2  ustawy  Pzp

,  wydając  wyrok  Izba  bierze  za 

podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. 

Z pierwszego z przywołanych przepisów wynika, że odwołanie musi być skierowane 

wobec  konkretnej  czynności  lub  zaniechania  zamawiającego.  Innymi  słowy  na  moment 

wniesienia odwołania musi istnieć substrat zaskarżenia, będący podstawą dla wykonawcy do 

wniesienia środka ochrony prawnej w postaci odwołania. 

Z  drugiego  z  przywołanych  przepisów  wynika  natomiast,  że  Izba  wydając  wyrok 

zobowiązana jest uwzględnić stan rzeczy ustalony w toku postępowania, a więc istniejący na 

moment zamknięcia rozprawy. Dostrzeżenia wymaga, że obowiązujące przepisy ustawy Pzp 

nie  znają  instytucji  zawieszenia  w  odniesieniu  do  zaskarżonych  czynności  i  zaniechań 

zamawiającego. Powyższe oznacza,  że zamawiający, pomimo wniesienia odwołania, może 

dokonywać  w  postępowaniu  dalszych  czynności  o  charakterze  materialnoprawnym,  w  tym 

również  takich,  które  niweczą  lub  znoszą  skutki  poprzednich  czynności,  nie  wykluczając 


czynności/zaniechań zaskarżonych w odwołaniu. Powyższe nie zwalnia Izby od konieczności 

rozpoznania odwołania, w sytuacji gdy odwołujący w dalszym ciągu je popiera. Jednakże, z 

mocy art. 191 ust. 2 ustawy Pzp, Izba przy wyrokowaniu zobowiązana jest wziąć pod uwagę 

stan istnie

jący na moment wyrokowania. W takiej sytuacji elementem, który Izba musi ocenić 

jest to, czy substrat zaskarżenia istnieje dalej na moment wyrokowania w sprawie. 

Odwołujący  w  trakcie  rozprawy  popierał  dalej  zarzut  pomimo,  że  kwestionowane 

przez  niego  posta

nowienia  z  pkt  7  i  8  tabeli  z  ust.  1  pkt  5  załącznika  nr  2  do  umowy  na 

moment  wyrokowania 

już  nie  istniały.  Argumentował,  że  usunięcie  parametru  „szerokość 

między krajkami” uniemożliwi ustalenie wymaganej gramatury tkaniny.  

Zakwestionowana 

przez  odwołującego  w  odwołaniu  czynność  została  przez 

zamawiającego  zniesiona.  Podkreślenia  wymaga,  że Izba  ocenia  prawidłowość  czynności  i 

zaniechań  zamawiającego  w  kontekście  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  które  po 

upływie  terminu  na  wniesienia  odwołania,  nie  mogą  być  rozszerzane.  Tymczasem 

kwestionowane  postanowienia  SIWZ  na  moment  wyrokowania 

już  nie  istniały.  Odwołujący 

nie może zatem skutecznie popierać zarzutu, że zamawiający popełnił błąd gdyż szerokość 

między krajkami jest większa niż szerokość z krajkami i domagać się korekty wymiarów,  w  

sytuacji, gdy  na moment  wyrokowania  kwestionowany  parametry,  a 

więc i sporne wymiary, 

zostały usunięte z SIWZ.  

Argumentacja, 

że  usunięcie  parametru  „szerokość  między  krajkami”  uniemożliwi 

wykonawcom ustalenie wymaganej gramatury tkaniny, jest 

nowym zarzutem niewynikającym 

z  treści  odwołania.  Zgodnie  z  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp,  Izba  nie  może  orzekać  co  do 

zarzutów,  które  nie  zostały  przedstawione  w  odwołaniu.  Dostrzeżenia  wymaga,  że  jeżeli 

odwołujący  uznawał,  iż  usunięcie  parametru  „szerokość  między  krajkami”  uniemożliwi 

wykonawcom  ustalenie  wymaganej  gramatury  tkaniny,  to  ma  prawo 

wnieść  odrębne 

odwołanie  wobec  czynności  modyfikacji  SIWZ  z  3  lipca  2020  r.  Kierując  się  powyższymi 

rozważaniami Izba doszła do przekonania, że nie ma podstaw do uwzględnienia odwołania 

w rozpatrywanym zakresie. 

Oddaleniu podlegał zarzut nr II pkt 1 odwołania i towarzyszące mu żądanie nr III pkt 

w  części  dotyczącej  zaniechania  podania  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  danych  na 

temat 

„grubości  (tex)  przędzy  tkaniny  zasadniczej  lub  gęstości  w  osnowie  i  wątku”  oraz 

„metody wykończenia tkaniny zasadniczej”. 

W  trakc

ie  rozprawy  zamawiający  wyjaśnił,  że  wszystkie  istotne  z  punktu  widzenia 

jego potrzeb dane dotyczące tkaniny zasadniczej i metody jej wykończenia zostały podane w 

SIWZ, zmodyfikowanej ostatecznie w dniu 3 lipca 2020 r.  

Izba stwierdziła, że w tabeli znajdującej się w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 2 do umowy, 

zmodyfikowanego w dniu 3 lipca 2020 r. zamawiający opisał parametry tkaniny zasadniczej 


takie  jak:  kolor,  skład  surowcowy,  rodzaj  splotu,  gramatura,  masa  powierzchniowa,  masa 

liniowa,  siła  zrywająca  –  osnowa,  siła  zrywająca  –  wątek,  odporność  na  tarcie,  zmiana 

wymiarów  po  zamoczeniu  w  wodzie,  osnowa  i  wątek,  odporność  na  pilling,  odporność 

wybarwień  na  tarcie,  odporność  wybarwień  na  wodę,  odporność  wybarwień  na  pranie, 

odporność wybarwień na pot kwaśny, odporność wybarwień na pot alkaliczny. Zamawiający 

w

skazał  także,  że tkanina ma  być  dwukrotnie  zmiękczona. W  trakcie  rozprawy  oświadczył, 

że pozostałe parametry tkaniny nie są dla niego istotne.  

Skoro 

zamawiający  stwierdził,  że  spełnienie  przez  tkaninę  wymagań  opisanych  w 

SIWZ 

będzie wystarczające z punktu widzenia jego potrzeb i nie widzi potrzeby ograniczania 

dopuszczalnych tkanin przez dodatkowe wskazywanie 

„minimalnej grubości (tex) przędzy lub 

gęstości  w  osnowie  i  wątku”  czy  „metody  wykończenia”,  ponad  parametry  wymagane  w 

SIWZ, to brak było podstaw do nakazywania zamawiającemu dokonywania zmiany w SIWZ. 

Nie  można  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  odwołującego,  że  w  tej  sytuacji  opis 

przedmiotu zamówienia będzie niejednoznaczny. Taki opis przedmiotu zamówienia oznacza, 

że można zamawiającemu zaoferować i dostarczyć produkt wykonany z tkaniny spełniającej 

wymagania  graniczne  opisane  w  SIWZ. 

Każda  tkanina,  która  postawione  wymogi  spełni, 

b

ędzie mogła zostać użyta do produkcji dostarczanej odzieży. To, że wymogi te będą mogły 

spełnić  rozmaite tkaniny,  nie powoduje jeszcze,  że oferty  będą  nieporównywalne.  Punktem 

odniesienia 

będzie bowiem właśnie owo minimum opisane w SIWZ. Jeśli każda z ofert spełni 

wymogi graniczne, to będą to oferty  porównywalne, nawet jeśli tkaniny – mieszczące się w 

zakreślonych  szeroko  ramach,  które  jednak  są  wystarczające  z  punktu  widzenia  potrzeb 

zamawiającego – będą się od siebie znacznie różniły.  

Nie można się także zgodzić, że taki opis przedmiotu zamówienia narusza art. 29 ust. 

2  ustawy  Pzp.  To  zbyt  restrykcyjne  opisywanie  przedmiotu 

zamówienia  ponad  potrzeby 

zamawiającego  skutkowałoby  ograniczeniem  rodzaju  dopuszczonych  tkanin,  prowadząc  do 

naruszenia uczciwej konkurencji w 

postępowaniu.  

Kierując  się  powyższymi  rozważaniami  Izba  stwierdziła,  że  zarzut  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

Oddaleniu podlegał zarzut nr II pkt 1 odwołania i towarzyszące mu żądanie nr III pkt 2 

i pkt 6 odwołania. 

Zarzuty  te  dotyczyły  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny, 

nieprecyzyjny i naruszający uczciwą konkurencję.  

Ustalono,  że  zamawiający  w  załączniku  nr  2  do  umowy  (opis  przedmiotu 

zamówienia), stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w tabeli w ust. 1 pkt 5 wskazał, że tkanina 

zasadnicza musi spełniać m.in. następujące parametry: 


Skład surowcowy  

44% wełna ± 3 punkty procentowe 

54 % poliester ± 3 punkty procentowe 

2% elastyna (tolerancja + 2 punkty procentowe) 

Masa liniowa 

g/mb 

385 ± 20 

PN 

ISO 

Odwołujący w żądaniu nr III pkt 2 odwołania domagał się nakazania zamawiającemu 

modyfikacji w pkt 6 tabeli 

wartość masy liniowej” poprzez wskazanie, że winna ona wynosić 

„385 +10/-10”; 

Z  kolei  w  żądaniu  nr  III  pkt  6  odwołujący  domagał  się  nakazania  zmawiającemu 

modyfikacji  w  pkt  2 tabeli 

skład surowcowy” poprzez  wskazanie, że tkanina winna składać 

się z: „44 % wełna +/- 2 punkty procentowe, 54 % poliestru +/- 2 punkty procentowe oraz z 2 

% elastan” (nie zaś błędnie wskazana „elastyna”), bez tolerancji w tym zakresie.”. 

Ustalono,  że  zamawiający  w  dniu  3  lipca  2020  r.  dokonał  modyfikacji  SIWZ  w  ten 

sposób,  że  wierszu  2  tabeli  słowo  „elastyna”  zastąpił  słowem  „elastan”,  co  było  częściowo 

zgodne  z 

żądaniem  nr  III  pkt  6  odwołania.  W  pozostałym  zakresie  zamawiający  wniósł  o 

oddalenie 

odwołania.  

Istota obu 

zarzutów odwołującego sprowadzała się do tego, że uznawał on tolerancję 

wskazaną  w  obu  kwestowanych  parametrach  za  zbyt  wielką.  Co  do  składu  surowcowego 

wskazywał  w  odwołaniu,  że inne cechy  będzie  miała  tkanina  o składzie  47  %  wełny,  51  % 

poliestru i 2 % elastanu niż ta o składzie 41 % wełny i 54 % poliestru i 4 procent elastanu. Co 

do masy liniowej odwo

łujący wywodził, że różnice w zakresie masy liniowej (385 g/mb +/-20) 

impl

ikują  zbyt  duże  różnice  w  określeniu  tej  masy  (rzędu  40  g),  co  spowodowałoby  w 

rezultacie  wyprodukowanie  różnych  tkanin  do  wykonania  zamówienia.  Zdaniem 

odwołującego  pozostawienie  w  SIWZ  tak  szerokiego  zakresu  swobody  wykonawców  w 

doborze  tkaniny,  która  ma  zostać  zastosowana  do  produkcji  odzieży,  oznaczać  będzie  w 

istocie brak porównywalności ofert składanych w postępowaniu. W konsekwencji odwołujący 

domagał  się  ograniczenia  dopuszczalnej  w  SIWZ  tolerancji  w  sposób  wskazywany  w  obu 

żądaniach.  

Zamawiający  w  trakcie  rozprawy  oświadczył,  że  oba  żądania  prowadzą  jedynie  do 

ograniczenia  konkurencji 

w  postępowaniu.  Ponadto  Zamawiający  wskazał,  że  widełki 

(tolerancja) 

co  do  parametru  „wartości  masy  liniowej  tkaniny  zasadniczej”  czy  „składu 

surowcowego

”,  są  dla  zamawiającego  wystarczające  i  nie  ma  potrzeby  ich  dalszego 

ograniczenia. 

Izba stwierdziła, że zarzuty przedstawione w odwołaniu i towarzyszące im żądania są 

niezasadne.  Skoro 

zamawiający  stwierdził,  że  zakreślona  w  SIWZ  tolerancja  będzie 


wystarczająca  z  punktu  widzenia  jego  potrzeb  i  nie  widzi  konieczności  ograniczania 

dopuszczalnych  tkanin  przez  dodatkowe  ograniczenia  co  do  masy  liniowej  czy 

składu 

surowcowego  ponad  parametry 

wymagane w  SIWZ, to brak  było podstaw  do  nakazywania 

zamawiającemu dokonywania zmian w SIWZ. 

Nie  można  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  odwołującego,  że  w  tej  sytuacji  opis 

przedmiotu zamówienia będzie niejednoznaczny. Taki opis przedmiotu zamówienia oznacza 

jedynie,  że  można  zamawiającemu  zaoferować  i  dostarczyć  produkt  wykonany  z  tkaniny 

spe

łniającej wymagania graniczne opisane w SIWZ. Każda tkanina, która spełni postawione 

wymogi, będzie mogła zostać użyta. To, że wymogi te będą mogły spełnić rozmaite tkaniny, 

nie powoduje, że oferty będą nieporównywalne. Punktem odniesienia będzie bowiem właśnie 

owo  minimum  opisane  w  SIWZ.  Jeśli  każda  z  ofert  spełni  wymogi  graniczne,  to  będą  to 

oferty porównywalne, nawet jeśli tkaniny – mieszczące się w zakreślonych szeroko ramach, 

które  jednak  są  wystarczające  z  punktu  widzenia  potrzeb  zamawiającego  –  będą  się  od 

siebie znacznie różniły. 

Nie  można  się  zgodzić,  że  taki  opis  narusza  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wręcz 

przeciwne, 

uwzględnienie  któregokolwiek  z  żądań  i  zmniejszenie  tolerancji  zakreślonej  w 

SIWZ  ponad  potrzeby 

zamawiającego  prowadziłoby  do  ograniczenia  dopuszczanych  do 

użycia  tkanin,  wykluczając  z  udziału  w  postępowaniu  wykonawców  dysponujących  odzieżą 

wykonaną  z  tkaniny,  której  parametry  są  wystarczające  aby  zaspokoić  potrzeby 

zamaw

iającego. W tej sytuacji konkurencja w postępowaniu byłaby mniejsza, a nie większa.  

Odno

sząc  się  zaś  do  zarzutu,  że  zamawiający  w  pkt  2  tabeli  błędnie  wpisał  słowo 

„elastyna”  zamiast  „elastan”,  to  błąd  ten  został  usunięty  przez  zamawiającego  w  wyniku 

modyfikacji  SIWZ  z  dnia  3  lipca  2020  r.  Kwestionowane  postanowienie  na  moment 

wyrokowania zatem nie 

istniało. Historyczne  naruszenie ustawy Pzp polegające na opisaniu 

przedmiotu  zamówienia  przy  użyciu  błędnie  nazwanego  surowca  nie  może  mieć  już 

jakiego

kolwiek wpływu na wynik postępowania.  

Kierując  się powyższymi  rozważaniami  Izba  stwierdziła,  że zarzuty  nie  zasługują  na 

uwzględnienie. 

Oddaleniu podlegał zarzut nr II pkt 1 odwołania i towarzyszące mu żądanie nr III pkt 5 

odwołania. Zarzut ten dotyczył opisania przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, 

nieprecyzyjny i na

ruszający uczciwą konkurencję.  

U

stalono,  że  zamawiający  w  załączniku  nr  2  do  umowy  (opis  przedmiotu 

zamówienia), stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w tabeli w ust. 1 pkt 5 wskazał, że tkanina 

zasadnicza musi spełniać m.in. następujący parametr: 

l.p.  

Pozos

tałe parametry  

Jednostka 

Wartość 

Metodyka 


miary 

badań 

Odporność na tarcie  

Odwołujący w żądaniu nr III pkt 5 odwołania domagał się  nakazania zamawiającemu 

modyfikacji  w  pkt  11  tabeli 

odporność  na  tarcie”  przez  doprecyzowanie  tego  parametru  - 

wskazanie jednostki miary i metodyki badań tego parametru (odporności na tarcie). 

Ustalono także, że zamawiający w dniu 3 lipca 2020 r. dokonał modyfikacji SIWZ w 

następujący sposób: 

l.p.  

Pozostałe parametry  

Jednostka 

miary 

Wartość 

Metodyka 

badań 

O

dporność na tarcie  

suwy 

W  trakcie  rozprawy  odwołujący  argumentował,  że  samo  dodanie  przez 

zamawiającego  w  dniu  3  lipca  2020  r.  brakującej  jednostki  miary  „suwy”  jest 

niewystarczające. Odwołujący wywiódł, że zamawiający nie podał bowiem metody badania, 

przy czym używane są dwie metody: skrzynkowa oraz Martin Dale. 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Nie  ulegało  wątpliwości,  że  zamawiający 

uzupełnił  w  dniu  3  lipca  2020  r.  brakującą  jednostkę  miary  dla  parametru  „odporność  na 

tarcie” wskazując, że chodziło mu o „suwy”. Nie ulegało również wątpliwości, że zamawiający 

nie 

podał w SIWZ metodyki badań, o co wnioskował odwołujący. Powyższe nie świadczyło 

je

dnak o zasadności zarzutu.   

Skoro zamawiający nie określił metodyki, a jak wynika z twierdzeń odwołującego są 

dwie  metody  badania  parametru:  skrzynkowa  oraz  Martin  Dale,  to  należało  dojść  do 

wniosku,  że  za  spełniającą  wymogi  SIWZ  należy  uznać  zarówno  tkaninę,  która 

charakteryzuje się odpornością na tarcie na poziomie 50000 suwy wg metody skrzynkowej, 

j

ak  i  taką,  która  charakteryzuje  się  odpornością  na  tarcie  na  poziomie  50000  suwy  wg 

metody  Martin  Dale.  Każda  z  tych  tkanin  może być  użyta  do  wyprodukowania  zamawianej 

odzieży.  

Nie  można  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  odwołującego,  że  w  tej  sytuacji  opis 

pr

zedmiotu  zamówienia  będzie  niejednoznaczny.  Taki  opis  przedmiotu  zamówienia 

oznaczać  będzie,  że  można  zamawiającemu  zaoferować  i  dostarczyć  produkt  wykonany  z 

tkaniny  spełniającej  wymagania  graniczne  opisane  w  SIWZ.  Każda  tkanina,  która  spełni 

postawione  wymogi,  b

ędzie  mogła  zostać  użyta.  To,  że  wymogi  te  będą  mogły  spełnić 

rozmaite  tkaniny,  nie  powoduje, 

że  oferty  będą  nieporównywalne.  Punktem  odniesienia 

będzie  bowiem  minimum  opisane  w  SIWZ.  Jeśli  każda  z  ofert  spełni  wymogi  graniczne,  to 

będą to oferty porównywalne, nawet jeśli tkaniny – mieszczące się w zakreślonych szeroko 

ramach 

– będą się od siebie znacznie różniły.  


Nie  można  się  zgodzić,  że  taki  opis  narusza  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp.  Zmiana 

parametru ponad potrzeby 

zamawiającego prowadziłoby do ograniczenia dopuszczanych do 

użycia  tkanin,  wykluczając  z  udziału  w  postępowaniu  wykonawców  dysponujących  odzieżą 

wykonaną  z  tkaniny,  której  parametry  są  wystarczające  aby  zaspokoić  potrzeby 

zam

awiającego. W tej sytuacji konkurencja w postępowaniu byłaby mniejsza, a nie większa.  

Za chybiony uznano zarzut nr II pkt 1 

odwołania, któremu towarzyszyło żądanie nr III 

pkt 7 

odwołania.  

Odwołujący w żądaniu nr III pkt 7 wniósł o nakazanie zamawiającemu udostępnienia 

wykonawcom  do  badań  próbek  tkaniny  wzorcowej,  z  jakiej  ma  zostać  uszyty  przedmiot 

zamówienia  (nakazanie  zamawiającemu  wprowadzenia  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  i  w 

SIWZ  obowiązku  udostępnienia  wykonawcom  do  badań  próbek  tkaniny  wzorcowej,  z  jakiej 

ma zostać uszyty przedmiot zamówienia). 

W  uzasadnieniu  zar

zutu  i  żądania  odwołujący  wskazał,  że  właściwym  sposobem 

zapoznania wykonawców  z  jej  szczegółowymi  cechami musi  być również  udostępnienie im 

do  badań (nie  tylko  do  wglądu)  próbki  wymaganej  tkaniny.  Pewnych  istotnych  cech,  takich 

jak  kolor,  miękkość,  chwyt,  wysokość  włosa,  nie  da  się  bowiem  wyczerpująco  opisać  i 

konieczne jest ich przedstawienie w naturze, w postaci próbki wzorcowej. W odniesieniu do 

koloru 

—  uzyskanie  przez  Odwołującego  próbki  jest  niezbędne  dla  uściślenia  odcienia 

koloru,  a  w  szczególności  jego  zmatowienia  lub  nabłyszczenia.  W  zakresie  metody 

wykończenia  tkaniny  zasadniczej  uzyskanie  próbki  tkaniny  przez  Odwołującego  jest 

niezbędne aby można było ocenić na jej podstawie zakres folowania, zakres dekatyzacji, to, 

jak  ma  być  wy  kurczona  tkanina  zasadnicza,  to,  jak  ma  być  wyprasowana  tkanina 

zasadnicza. 

Zamawiający w trakcie rozprawy oświadczył, że opisał wymagania graniczne tkaniny 

w  SIWZ. 

Dodał,  że  nie  zamierza  badać  wskazywanych  przez  odwołującego  w  odwołaniu 

parametrów  w  szczególności  takich  jak  „zakres  folowania,  zakres  dekatyzacji,  stopnia 

wykurczenia tkaniny zasadniczej”. 

Izba  stwierdziła,  że  zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Zamawiający  opisał  w 

załączniku  nr  2  do  umowy  parametry  graniczne  tkaniny,  z  której  ma  być  uszyta  odzież. 

Opis

ano  kolor,  skład  surowcowy,  rodzaj  splotu,  gramaturę,  masę  powierzchniową,  masę 

liniow

ą,  siłę  zrywającą  –  osnowa,  siła  zrywającą  –  wątek,  odporność  na  tarcie,  zmiana 

wymiarów  po  zamoczeniu  w  wodzie,  osnowa  i  wątek,  odporność  na  pilling,  odporność 

wybarwień  na  tarcie,  odporność  wybarwień  na  wodę,  odporność  wybarwień  na  pranie, 

odporność  wybarwień  na  pot  kwaśny,  odporność  wybarwień  na  pot  alkaliczny.  Wskazał 

także, że tkanina ma być dwukrotnie zmiękczona. 


Jak  już  Izba  stwierdziła  wcześniej,  taki  opis  przedmiotu  zamówienia  oznacza,  że 

odzież wykonana z tego rodzaju tkaniny zostanie uznana za zgodną z SIWZ i będzie mogła 

być zaoferowana. Odwołujący wywiódł, że próbka tkaniny musi być mu przekazana nie tylko 

do  wglądu,  ale  także  do  badań  laboratoryjnych  celem  uściślenia  cech  wskazanych  w 

przytoczonym 

wyżej  fragmencie  odwołania.  Jednakże,  odwołujący  nie  udowodnił,  aby  w 

świetle  SIWZ  cechy,  które  zamierzał  badać  w  laboratorium  na  podstawie  udostępnionej 

próbki,  miałyby  być  cechami  minimalnymi  określonymi  w  SIWZ.  Odwołujący  powinien 

wykazać,  że  są  to  cechy  bez  zbadania  których  niemożliwe  jest  przygotowanie  oferty. 

Odwołujący  nic  takiego  nie  wykazał  w  toku  postępowania  odwoławczego.  Tymczasem 

zamawiający w trakcie rozprawy wyraźnie zaprzeczył, jakoby w świetle SIWZ cechy tkaniny, 

które  odwołujący  zamierzał  badać  w  laboratorium,  były  istotne.  W  tej  sytuacji  chybione 

okazało  się  twierdzenie  odwołującego,  jakoby  bez  udostępnienia  próbki  tkaniny  celem  jej 

zbadania przez wykonawców, nie jest możliwie przygotowanie oferty w postępowaniu. Zarzut 

podlegał zatem oddaleniu. 

Za chybiony uznano zarzut nr II pkt 2 

odwołania i towarzyszące mu żądania nr III pkt 

8 i 9 odwołania. 

Ustalono, że zamawiający  wszczął postępowanie w dniu 22 maja 2020 r. publikując 

w tej dacie na swej stron

ie internetowej ogłoszenie o zamówieniu. W tej samej dacie ukazało 

się ogłoszenie o zamówieniu w Dz. U. U. E. Ogłoszenie to zostało przekazane do Dz. U. U. 

E. 

w  dniu 19  maja  2020  r.  Zamawiający  wyznaczył  pierwotnie termin  składania  ofert  na  24 

czerwca 2020 r. g. 12.00. 

Odwołujący  domagał  się  nakazania  zamawiającemu  wydłużenia  terminu  składania 

ofert 

na  dzień  24.09.2020  r.  lub  inny  dzień  uwzględniający  fakt  konieczności 

wyprodukowania lub zakupienia tkaniny odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego przez 

tych 

wykonawców,  którzy  w  dacie  opublikowania  ogłoszenia  o  zamówieniu  nie  posiadają 

tkaniny  niezbędnej  do  wykonania  próbek  w  postaci  egzemplarzy  ubiorów,  będących 

przedmiotem zamówienia

Ustalono także, że pismem z dnia 23 czerwca 2020 r. zamawiający przedłużył termin 

składania  ofert  do  20  lipca  2020  r.  Z  kolei  pismem  z  dnia  3  lipca  2020  r.  zamawiający 

ostatecznie przedłużył termin składania na dzień 24 lipca 2020 r. g. 12.00. 

Art.  9a  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Wyznaczając  terminy  składania  wniosków  o 

dopuszc

zenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert,  zamawiający  uwzględnia  złożoność 

zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na sporządzenie ofert, z zachowaniem 

określonych  w  ustawie  minimalnych  terminów  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu lub ofert. 


W  pierwszej  kolejności  należało  zatem  zbadać,  czy  zamawiający  uwzględnił 

minimalne  terminy  sk

ładania  ofert  wynikające  z  ustawy  Pzp.  Art.  43  ust.  2  ustawy  Pzp,  że 

Jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni 

od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

Ponieważ  przekazanie  ogłoszenia o zamówieniu  nastąpiło 19  maja  2020  r.  należało 

stwierdzić, że wyznaczenie terminu składania ofert pierwotnie na dzień 24 czerwca 2020 r., 

jak i ostat

ecznie na dzień 24 lipca 2020 r. odpowiadało minimalnym wymogom wynikającym 

z  art.  43  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Jak słusznie wskazał odwołujący, z art. 9a ustawy Pzp wynika 

konieczność  uwzględnienia  przy  ustalaniu  terminu  nie  tylko  minimalnych  wymogów 

wynikających  z  ustawy,  ale  także  wzięcie  pod  uwagę  złożoności  zamówienia  i  czasu 

potrzebnego  na  sporządzenie  oferty. W  tym  zakresie  odwołujący  podniósł  w  odwołaniu,  że 

sporządzenie  oferty  wymaga  czasochłonnego  przygotowania  próbek  ubiorów  będących 

przedmiotem zamówienia, które służyć będą ocenie ofert.  

Należało  zgodzić  się  z  odwołującym,  że  wymóg  przedstawienia  do  upływu  terminu 

składania ofert próbek odzieży jest okolicznością, która musiała być wzięta przy wyznaczaniu 

terminu składania ofert.  

Odwołujący argumentował, że wyznaczony termin składania ofert jest zbyt krótki dla 

tych wszystkich wykonawców, w tym odwołującego, którzy nie posiadają tkaniny spełniającej 

wymogi  z

amawiającego,  w  ilości  wystarczającej  dla  wykonania  wymaganych  przez 

z

amawiającego próbek, już w dacie wszczęcia postępowania. Celem wykazania zasadności 

z

arzutu  odwołujący  powołał  się  na  oświadczenie  jednego  z  uczestników  dialogu 

technicznego, 

jaki  zamawiający  prowadził  w  marcu  b.r.  Uczestnik  ten  oświadczył,  że  w 

normalnych warunkach tkaniny są dostępne na rynku w około 3 tygodnie, natomiast w czasie 

epidemii  COVID-

19  czas  ten  wydłużył  się  ok.  2,5  razy  (notatka  ze  spotkania  w  ramach 

dialogu 

technicznego  z  dnia  30  marca  2020  roku,  dostępna  na  stronie  internetowej 

Zamawiającego: 

https://polregio.pl/media/15443/20200514 

informacia-o- 

zako%C5%84czeniu-dialogu.pdf). 

Odnosząc  się  do  ww.  dowodu  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdza  on  zasadności 

zarzutu.  Po  pierwsze  dialog  techniczny,  w  to

ku  którego  złożono  ww.  oświadczenie 

prowadzono  w  marcu  2020  r.

,  a  więc  bezpośrednio  po  wybuchu  pandemii  COVID-19. 

Obecnie,  w  lipcu  2020  r.,  w 

związku  ze  zniesieniem  zasadniczych  ograniczeń  gospodarki, 

aktualność tego oświadczenia budzi wątpliwości.  

Po drugie, nawet gdyby wziąć pod uwagę, że czas dostępności tkaniny (3 tygodnie) 

wyd

łużył się ok 2,5 raza, oznaczałoby to, iż nawet w środku pandemii COVID 19 tkanina jest 

dostępna w terminie 7,5 tygodnia.  


Tymczasem  od  daty  publikacji 

ogłoszenia  o  zamówieniu  (22  maja  2020  r.)  do  daty 

upływu terminu składania ofert, ostatecznie ustalonego w postępowaniu, to jest 24 lipca 2020 

r., 

upłynie 9 tygodni. Jest to 1,5 tygodnia dłużej niż wskazywał uczestnik dialogu, na którego 

oświadczenie  powołał  się  sam  odwołujący.  W  tej  sytuacji  dowód  powołany  przez 

odwołującego nie świadczył o zasadności zarzutu.  

Przy wyrokowaniu wzięto pod uwagę, że zamawiający przedstawił dowód przeciwny. 

Powołał się na protokół dialogu technicznego, w trakcie którego jeden z uczestników dialogu 

– to jest przystępujący - w dniu 30 marca 2020 r., a więc w środku pandemii COVID 19, na 

pytanie  „Jaki  jest  czas  realizacji  200  szt.  kompletów  odzieży”  odpowiedział,  że  „termin 

wykonania, przy dzisiejszej dostępności, wynosi 3 do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.”.  

W  związku  z  powyższym,  na  podstawie  zgromadzonego  w  sprawie  materiału 

dowodowego  Izba  stwierdz

iła,  że  pozyskanie  tkaniny  odpowiadającej  wymaganiom  SIWZ 

jest  mo

żliwe  do  upływu  terminu  składania  ofert  w  ten  sposób,  aby  dało  się  z  niej  wykonać 

wymagane 

próbki, nawet uwzględniając wydłużony nieco termin pozyskania tkaniny z uwagi 

na 

pandemię COVID-19. 

W  trakcie  rozprawy 

odwołujący  dodatkowo  oświadczył,  że  jest  zainteresowany 

wzięciem udziału w postępowaniu jako potencjalny producent tkaniny. Wskazał jednak, że jej 

wyprodukowanie  jest  czasochłonne.  Wywiódł  w  odwołaniu,  że  na  proces  ten  składa  się 

zespół  określonych  czynności  w  postaci  nabycia  odpowiedniego  surowca,  laboratoryjnej 

kontroli  jego  jakości,  produkcji  przędzy  (która  z  kolei  obejmuje  proces  barwienia,  czesania, 

przędzenia  i  skręcania),  przygotowania  przędzy  do  tkania  (czyli  parowania,  przewijania, 

snucia  osnowy,  przewlekania  i  przygotowania  wątku,  tkania  i  wykończenia  zawierającego 

opieranie,  matowanie,  s

uszenie,  strzyżenie,  dekatyzację  i  wykurczenie).  Ostatnim  etapem 

procesu  produkcji  tkaniny  są  operacje  końcowe  polegające  na  przeglądzie,  klasyfikacji, 

zawijaniu,  metkowaniu  i  pakowaniu

.  Oświadczył  dodatkowo  na  rozprawie,  że  sama 

produkcja przędzy to 2 miesiące.  

Wzięto  pod  uwagę,  że  stanowisko  odwołującego  pozostało  gołosłowne.  Na 

okoliczność długości procesu produkcji tkaniny, choćby we własnej firmie, nie przedstawiono 

Izbie  jakiegokolwiek  dowodu. 

Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  udowodnił  także  dlaczego 

do

maga  się  wydłużenia  terminu  składania  ofert  do  24  września  2020  r.,  a  więc  terminu 

przypadającego aż 4 miesiące pod dacie wszczęcia postępowania.  

Ponadto 

dostrzeżenia  wymagało,  że  zamawiający  nie  wymagał  w  SIWZ 

wyprodukowania  nowej  tkan

iny  a  następnie  wykonania  z  niej  odzieży  i  jej  dostarczenia. W 

postępowaniu mogą brać udział nie tylko producenci tkaniny, ale również wykonawcy, którzy 

pozyskają  taką  tkaninę  na  rynku,  nie  będąc  jej  producentami.  Jak  wynikało  zaś  ze 

zgromadzonego  w  sprawie 

materiału  dowodowego,  tacy  wykonawcy  będą  w  stanie 

przedstawić  zamawiającemu  próbki  do  upływu  ostatecznie  zakreślonego  terminu  składania 


ofert, 

nawet przy uwzględnieniu utrudnień wynikających z pandemii COVID-19. Kierując się 

powyższymi rozważaniami, zarzut uznano za chybiony. 

Niezasadny okazał się wniosek odwołującego z nr III pkt 10 odwołania. We wniosku 

tym 

odwołujący  –  na  wypadek  uznania  żądania  zmiany  terminu  składania  ofert  za 

nieuzasadniony  - 

domagał  się  nakazania  zmiany  postanowień  SIWZ  i  wyeliminowania 

obowiązku złożenia próbek odzieży wraz z ofertą.  

Jak  wynikało  z  postanowień  SIWZ,  próbki  odzieży  są  zamawiającemu  niezbędne 

celem dokonania oceny ofert w kryterium oceny ofert „jakość”, o którym mowa w § 14 SIWZ. 

Dostrzeżenia  wymagało,  że  zamawiający  w  §14  ust.  4  SIWZ  zastrzegł  bowiem,  że  

kryterium oceny jakościowej badane będą właściwości i cechy każdego egzemplarza ubioru 

złożonego przez wykonawcę, istotne z punktu widzenia użytkowego oraz wizerunkowego. 

tej  sytuacji  usuni

ęcie  z  SIWZ  obowiązku  złożenia  próbek  odzieży  uniemożliwiłoby 

zam

awiającemu przeprowadzenie oceny ofert w kryterium oceny ofert opisanym w § 14 ust. 

4 SIWZ. 

Wobec powyższego żądanie to uznano za bezzasadne. 

Chybiony  okazał  się  zarzut  nr  II  pkt  3  i  towarzyszące  mu  żądanie  nr  III  pkt  11 

odwołania.  

Odwołujący  domagał  się  nakazania  zamawiającemu  uzupełnienia  jakościowych 

kryteriów  oceny  ofert  wskazanych  w  §  14  ust.  4  SIWZ  oraz  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  o 

kryteria odnoszące się do tkaniny, z której ma zostać wykonany przedmiot zamówienia. 

Ustalono

, że zamawiający w § 14 SIWZ opisał następujące kryteria oceny ofert: 

1.  W  celu wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  przyjął  następujące  kryteria  oceny 

ofert:  

1) Cena (C) 

– waga 90 %  

2) Jakość (J) – waga 10 %  

W  kryterium  oceny  jakościowej  badane  będą  właściwości  i  cechy  każdego  egzemplarza 

ubioru  złożonego  przez  Wykonawcę,  istotne  z  punktu  widzenia  użytkowego  oraz 

wizerunkowego.  Ocena  będzie  dokonywana  przez  komisję  przetargową  według  zasad 

opisanych  poniżej.  Ocena  jakości  zostanie  przeprowadzona  w  oparciu  o  następujące 

podkryteria:  

1)  estetyka  - 

wygląd  ogólny  wyrobu,  w  tym  forma,  w  porównaniu  do  egzemplarzy  ubioru  o 

których  mowa  w  ust.  3  Załącznika  nr  6  do  SIWZ  oraz  wizualizacji  przedmiotu  zamówienia 

zawartej w Załączniku nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ; przyznana 

punktacja będzie odpowiedzią, na ile wyrób jest elegancki (oceniany pozytywnie ze względu 

na przydatność, solidność, dobry stan itp.);  


2) funkcjonalność  - właściwe dopasowanie wyrobu  (we wskazanym rozmiarze)  do  sylwetki, 

zapewniające swobodę ruchów, poczucie komfortu;  

3) elementy konfekcyjne, na które składa się:  

a)  sposób  i  jakość  wykończenia  (proste  i  nieprujące  się  szwy,  brak  zmarszczeń 

tkaniny przy szwach, kolor nici dopasowany do koloru tkaniny, bez nadmie

rnych kontrastów, 

również  jakość  dodatków,  tj.  guzików  i  zamków  błyskawicznych(swobodne  zasuwanie  i 

zapinanie bez zacinania się, brak nadmiernych kontrastów kolorystycznych;  

b)  zachowanie  parametrów  podanych  w  Opisie  Przedmiotu  Umowy  w  milimetrach 

jako optymalne.  

Maksymalna  liczba  punktów  w  każdym  podkryterium  wynosi  2,  minimalna  0.  W 

podkryteriach  1,  2  i  3a  ocenie  poddany  będzie  wygląd  ogólny  i  właściwości  (cechy) 

niescharakteryzowane  wskaźnikami  użytkowymi  w  SIWZ.  Badanie  próbek  odbędzie  się 

przez oględziny i próby (ocena organoleptyczna, przymiarka). 

Przy  ocenie  w  podkryterium  3b  zmierzone  zostaną  poszczególne  parametry  próbki 

(długość, szerokość, odległość) i ocenione w odniesieniu do podanych w Opisie Przedmiotu 

Umowy.  Najwyższa  liczba  punktów  zostanie  przyznana  każdorazowo  za  najlepsze 

odzwierciedlenie  wzoru,  tj.  najmniejsze  odchylenie  od  optymalnego  parametru  podanego  w 

milimetrach.  

Szczegółową listę cech, właściwości i parametrów podlegających ocenie w kryterium 

oceny jakościowej zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.  

Każda  próbka  otrzyma  od  0  do  2  punktów  (punktacja  obliczona  jako  średnia 

arytmetyczna  ocen  przyznanych  w  każdym  podkryterium,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  6  do 

SIWZ 

– im większa liczba punktów, tym wyżej oceniona jakość próbki (0 punktów – najgorzej 

wykonana  próbka,  parametry  najmniej  zbliżone  do  optymalnych,  1  punkt  –  próbka  o 

parametrach  zbliżonych do optymalnych, jednak nie najbardziej w porównaniu do innych, 2 

punkty 

– najlepiej wykonana próbka, parametry najbardziej zbliżone do optymalnych).  

Następnie  z  punktów  przyznanych  każdej  próbce  zostanie  obliczona  średnia 

arytmetyczna (Jb), na podstawie której zostanie ustalona liczba punktów w kryterium „jakość” 

zgodnie z powyższym wzorem; 

Ustalono  ponadto,  że  postępowanie  prowadzone  przez  zamawiającego  jest  

postępowaniem o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego. 

Przypomnienia  wymaga,  że  zgodnie  z  art.  82  ust.  2  dyrektywy  Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez  podmioty  działające  w  sektorach  gospodarki  wodnej,  energetyki,  transportu  i  usług 

pocztowych,  uchylającej  dyrektywę  2004/17/WE  (tzw.  dyrektywy  sektorowej),  Państwa 

członkowskie  mogą  postanowić,  że  podmioty  zamawiające  nie  mogą  stosować  wyłącznie 


ceny lub wyłącznie kosztu jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia, lub ograniczyć ich 

zastosowanie do określonych kategorii podmiotów zamawiających lub określonych rodzajów 

zamówień.  Analogiczne  brzmienie  posiada  art.  67  ust.  2  dyrektywy  Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/2

4/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywy klastycznej). 

Korzystając  z  kompetencji  przyznanej  przez  prawodawcę  unijnego,  polski 

ustawodawca  zdecydował  się  na  wprowadzenie  ograniczenia  możliwości  zastosowania 

jedynego  kryterium  ceny,  ale  jedynie  w  stosunku  do  niektórych  kategorii  podmiotów 

zamawiających. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający, o których mowa w art. 3 

ust.  1  pkt  1  i  2,  oraz  ich  związki  kryterium  ceny  mogą  zastosować  jako  jedyne  kryterium 

oceny ofert  lub  kryterium  o wadze przekraczającej  60%,  jeżeli  określą w  opisie przedmiotu 

zamówienia  standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu 

zamówienia oraz  wykażą w  załączniku do  protokołu w  jaki  sposób  zostały  uwzględnione w 

opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3. 

Z  przepisu  tego  jednoznacznie  wynika,  że  polski  ustawodawca  zdecydował  się 

wprowadzić  ograniczenia  co  do  możliwości  określenia  ceny  jako  jedynego kryterium  oceny 

ofert.  Jednakże,  w  świetle  wyraźnego  brzmienia  ww.  przepisu,  omawiane  ograniczenie  nie 

jest  bezwzględne.  Przede  wszystkim  ograniczenie  to  dotyczy  jedynie  zamawiających,  o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp. 

Przepis  art.  3  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  traktuje  o  jednostkach  sektora  finansów 

publicznych  w  rozumieniu  przepisów  o  finansach  publicznych.  Zgodnie  z  przepisami  o 

finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą następujące jednostki wymienione 

w ustawie o finansach publicznych: 

organy  władzy  publicznej,  w  tym  organy  administracji  rządowej,  organy  kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 

2a) 

związki metropolitalne; 

jedno

stki budżetowe; 

samorządowe zakłady budżetowe; 

agencje wykonawcze; 

instytucje gospodarki budżetowej; 

państwowe fundusze celowe; 

Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  i  zarządzane  przez  niego  fundusze  oraz  Kasa 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  i  fundusze  zarządzane  przez  Prezesa  Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

Narodowy Fundusz Zdrowia; 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 


uczelnie publiczne; 

Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 

badawczych,  instytutów  działających  w  ramach  Sieci  Badawczej  Łukasiewicz,  banków 

oraz spółek prawa handlowego. 

Zamawiającym  w  analizowanej  sprawie było Polregio sp.  z  o.o.  w Warszawie,  które 

nie mieściło się w żadnej z ww. kategorii podmiotów. 

Zamawiającego  nie  można  było  też  zakwalifikować  jako  instytucji  zamawiającej,  o 

której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przepisie tym jest bowiem mowa o „innych, 

niż  określone  w  art.  3  ust.  1  pkt  1,  państwowych  jednostkach  organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej”. 

Nie  było  także  sporne  między  stronami,  że  postępowanie  prowadzone  przez 

zamawiającego  jest  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  sektorowego.  Powyższe 

wynikało  jednoznacznie  ze  strony  tytułowej  SIWZ,  gdzie  zamawiający  zawarł  taką 

informację.  

Podkreślenia  wymaga,  że zamawiający,  inni  niż  wymienieni  w  art.  3 ust.  1 pkt  1 i  2 

ustawy Pzp, mogą stosować cenę jako jedynie kryterium ceny ofert, która - w przypadku tej 

kategorii  zamawiających  -  jest  zawsze  kryterium  legalnym.  Powyższe  stanowisko  Izby 

znajduje  potwierdzenie  w  opinii  prawnej  zamieszczonej  na  stronie  internetowej  Prezesa 

Urzędu 

Zamówień 

Publicznych 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-

przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych/badanie-i-ocena-ofert 

W przywoływanej opinii wskazano, że Przepis art. 91 ust. 2a ograniczający możliwość 

zastosowania  kryterium  ceny  jako  jedynego  kryterium  oceny  ofert  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego lub kryterium ceny o wadze większej niż 60 % odnosi się 

wyłącznie  do  zamawiających  z  sektora  finansów  publicznych  oraz  zamawiających 

należących  do  kategorii  państwowych  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających 

osobowości prawnej. Oznacza to, iż na zamawiających innych niż wyżej określeni nie został 

nałożony obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Powyższe jednak wskazuje, że 

podmioty takie mogą stosować regułę wynikającą z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należało dojść do 

wniosku, 

że  zamawiający  w  analizowanej  sprawie  nie  miał  obowiązku  zamieszczenia  w 

SIWZ  jakiegokolwiek  innego  kryterium  oceny  ofert 

niż  cena.  W  tej  sprawie  zamawiający 

pomimo  to 

zdecydował  się  na  wprowadzenie  kryterium  oceny  ofert  odnoszącego  się  do 

jakości o wartości 10 %. 


W  ramach  tego  kryterium 

zamawiający  zamierzał  badać  jakość  próbki  odzieży  z 

punktu widzeni

a użytkowego oraz wizerunkowego. Co istotne, odwołujący nie kwestionował 

zasadności  ww.  kryterium  oceny  ofert.  Istotna  zarzutu  sprowadzała  się  do  konieczności 

wprowadzenia do SIWZ kolejnego, dodatkowego kryterium pozacenowego 

odnoszącego się 

do jakości próbki tkaniny, z której będzie wykonana próbka odzieży.  

Przypomnienia  wymaga, 

że  zgodnie  z  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  Odwołanie 

przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  odwołujący  powinien  wykazać,  że  ustalone  przez 

za

mawiającego kryteria są nielegalne, a zamawiający miał prawny obowiązek wprowadzenia 

do  SIWZ  kryterium  o  tre

ści  proponowanej  w  odwołaniu.  Tymczasem  odwołujący  nie 

zakwestionował  kryteriów  opisanych  przez  zamawiającego  w  SIWZ.  Nie  udowodnił  także, 

aby 

zamawiający  miał  prawny  obowiązek  wprowadzenia  kryterium  oceny  ofert  o  treści 

proponowanej  w 

odwołaniu.  Wobec  stwierdzenia,  że  zamawiający,  jako  zamawiający 

sektorowy,  który  nie  miał  prawnego  obowiązku  wprowadzania  jakiegokolwiek  kryterium 

pozacenowego,  w  tym 

również  odnoszącego  się  do jakości  próbki  tkaniny,  zarzut  nie  mógł 

zostać uwzględniony. 

Chybiony okazał się również zarzut naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp. Przepis ten 

stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy.  Udzielenie  zam

ówienia  następuje  w  momencie  popisania  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego.  Zamawiający  do  momentu  wyrokowania  w  sprawie  nie  zawarł 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji zamawiający nie mógł naruszyć 

przepisu art. 7 ust. 3 ustawy Pzp ws

kazanego przez odwołującego.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  3  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny,  gdyż  odnosiło  się  do  oddalenia  części  odwołania.  Z  kolei  orzeczenie  Izby 

zawarte  w  pkt  1,  2  i  4 

sentencji  miało  charakter  formalny,  gdyż  dotyczyło  odpowiednio 

umorzenia  części  postępowania  odwoławczego  i  kosztów  postępowania,  a  zatem  było 

p

ostanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez 

Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 


(pkt 3 sentencji) i formalnym (pkt 1, 2, 4 

sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać 

wyroku. 

Nie  oznacza  to  jednak,  że  postanowieniu  o  kosztach  czy  też  postanowieniu 

umarzającemu  postępowanie  odwoławcze  zawartemu  w  rozstrzygnięciu  merytorycznym, 

jakim jest wyrok odbierany jest charakter i walor tego rozstrzygnięcia. Jak zgodnie przyjmuje 

się w literaturze o charakterze orzeczenia decyduje nie jego postać, lecz treść. Weryfikacja 

postaci  orzeczenia  należy  do  sądu,  który  powinien  traktować  orzeczenie  zgodnie  z  jego 

funkcją wynikającą z treści. Jeżeli rozstrzygnięcie o pewnych kwestiach zapada w wyroku, a 

dla  innych  kwestii  właściwa  jest  postać  postanowienia  (np.  co  do  kosztów),  postanowienie 

nie  traci  swego  charakteru  i  odrębności,  pomimo  zamieszczenia  go  w  wyroku  (A.  Góra  – 

Błaszczykowska,  Postanowienia…,  2002,  s.10  i  n.;  i  m.  in.  T.  Ereciński  (w:)  Kodeks 

postępowania cywilnego…, t.2, red. T. Ereciński, s. 110)

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy 

Pzp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  W  analizowanej  sprawie,  w  zakresie 

rozpatrywanym merytorycznie,  

nie stwierdzono żadnego naruszenia przepisów ustawy Pzp. 

W  tej  sytuacji  odwołanie,  w  zakresie  rozpatrywanym  merytorycznie,  musiało  zostać 

oddalone. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 3 

sentencji. 

Odnośnie  części  postępowania  odwoławczego,  która  podlegała  umorzeniu,  na 

podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1 i 2 sentencji.  

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wskazuje  się  w 

piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania  odwoławczego 

stosownie  do  wyników  postępowania  odwoławczego  oznacza,  że  „obowiązuje  w  nim, 

analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  według 

której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę  „przegrywającą”  sprawę  (por.  art. 

98  §  1  k.p.c.)”  Jarosław  Jerzykowski,  Komentarz  do  art.192  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych,  w:  Dzierżanowski  W.,  Jerzykowski  J.,  Stachowiak  M.  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  


W niniejszej sprawie 

odwołanie, w zakresie rozpatrywanym merytorycznie podlegało 

oddaleniu. W tej sytuacji 

odpowiedzialność za wynik postępowania odwoławczego ponosił w 

całości  odwołujący.  Zatem  to  tę  stronę  obciążono  całością  kosztów  postępowania 

odwoławczego.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez 

odwołującego  w  wysokości  15.000  zł  oraz  koszty  wynagrodzenia  pełnomocnika 

zamawiającego  w  kwocie  3.600  zł,  ustalone  na  podstawie  rachunku  złożonego  do  akt 

sprawy. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz na podstawie § 5 ust. 4 w zw. z § 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel