KIO 1200/20 WYROK dnia 20 lipca 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1200/20 

WYROK 

  z dnia 20 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Łukasz Listkiewicz 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  lipca  2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

postępowaniu prowadzonym przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy  AWIMA  Sp.  j.  J.B.  W. 

z  siedzibą  w  Józefowie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności odrzucenia 

oferty Odwołującego i powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 

Kosztami postępowania obciąża Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  11 738  zł  56  gr 

(słownie:  jedenaście  tysięcy  siedemset  trzydzieści  osiem  złotych  pięćdziesiąt 

sześć  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu 

od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Akademia  Sztuki  Wojennej  w  Warszawie    prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę 

utrzymania  czystości  w  budynkach  Akademii  Sztuki  Wojennej.  Wartość  zamówienia  jest 

mniejsza  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 23 

marca 2020 r. pod numerem 526388-N-2020. 

W  dniu  1  czerwca  2020  r.  Konsorcjum:  Impel  System  Sp.  z  o.o.,  Impel  Facility 

Services Sp.  z o.o. 

wniosło odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty tego Konsorcjum 

uwagi  na  zaoferowanie  rażąco  niskiej  ceny.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 10 ofert, 

a cena  oferty  O

dwołującego  kształtuje  się  na  poziomie  zbliżonym  do  kilku  wykonawców. 

Oferta  O

dwołującego,  zgodnie  z  udzielonymi  Zamawiającemu  wyjaśnieniami,  została 

skalkulowana  wg  następującego  rozkładu  procentowego  kosztów  wykonania  przedmiotu 

zamówienia: wynagrodzenia – 76,32%, chemia i higiena – 4,89%, sprzęt i maszyny – 3,10%, 

usługi dodatkowe – 4,81%, pozostałe – 2,75%, zysk firmy  – 8,13%. Z powyższego wynika, 

że  najistotniejszym  czynnikiem  kosztotwórczym  jest  zatrudnienie  pracowników  oraz  ich 

wynagrodzenia,  do  której  to  części  wyjaśnień  złożonych  przez  odwołującego,  Zamawiający 

zgodnie z treścią pisma z 27 maja 2020 r. nie ma zastrzeżeń. 

Odwołujący  stwierdził,  że  jedynym  zastrzeżeniem  Zamawiającego  co  do  treści 

wyjaśnień  udzielonych  przez  Odwołującego  jest  wskazanie,  że  Odwołujący  w  zakresie 

udowodnienia  posiadania  możliwości  zakupu  chemii  do  sprzątania  i  dezynfekcji,  sprzętu 

ręcznego oraz sprzętu mechanicznego w preferencyjnych cenach przedstawił jedną z umów 

„nieaktualną”,  bo  zawartą  31  marca  2014  r.  na  czas  5  lat  oraz  dołączył  fakturę  zakupu 

wystawioną  przez  „sklep  internetowy”,  który  nie  został  wyszczególniony  jako  dostawca, 

którym  Odwołujący  wynegocjował  korzystne  warunki  na  obniżenie  kosztów  zakupu. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  poczynił  powyższe  ustalenia  i  wskazał  je  jako 

podstawę  do  odrzucenia  oferty,  pomimo  załączenia  przez  Odwołującego  do  wyjaśnień 

szeregu  innych  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  możliwości  korzystania 

korzystnych  kontraktów  na  dostawę  chemii  do  sprzątania  i  dezynfekcji,  sprzętu  ręcznego 

oraz  sprzętu  mechanicznego  także  od  innych  dostawców.  Co  więcej  skoro  wykonawca  na 


dowód powyższego przedstawił fakturę ze „sklepu internetowego”, to tym samym potwierdził 

fakt zakupu określonych w tej fakturze dóbr po cenach w niej wskazanych, co powinno być 

zinterpretowane przez Zamawiającego na korzyść Odwołującego. Odwołujący zaznaczył, że 

przedstawiona  faktura  została  wystawiona  przez  jednego  z  największych  dostawców 

profesjonalnej  chemii  i  środków  do  sprzątania.  Określenie  tego  dostawcy  „sklepem 

internetowym”  prawdopodobnie  wynika  z wyszukania  przez  Zamawiającego  w  Internecie 

nazwy  dostawcy.  Pierwszy  wynik  wyszukiwarki  i

nternetowej  to  strona  pokazująca  właśnie 

platformę zakupową „Henry Kruse”, która ma w linku nazwę „sklep internetowy”. Jakkolwiek 

nie  nazywać  tego  dostawcy,  Odwołujący  załączając  wskazaną  fakturę  potwierdził,  że 

korzysta  z  cen,  które  nie  są  dostępnie  powszechnie  na  rynku  dla  wszystkich klientów  oraz 

potwierdził bez wątpliwości treść swoich twierdzeń zawartych w wyjaśnieniach. 

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający,  znając  strukturę  kosztów  wykonania  usługi, 

jednocześnie  wiedząc,  że  koszty  związane  z  dostawą  chemii  do  sprzątania  i  dezynfekcji, 

sprzętu ręcznego oraz sprzętu mechanicznego stanowią (ok 8%) całych kosztów wykonania 

przedmiotu  zamówienia,  nie  miał  podstaw  do  uznania,  że  oferta  Odwołującego  zawiera 

rażąco  niską  cenę,  chociażby  dlatego,  że  suma  marży  oraz  suma  kosztów  związanych 

zakupem  chemii  do  sprzątania  i  dezynfekcji,  sprzętu  ręcznego  oraz  sprzętu 

mechanicznego  to  16%.  Gdyby  nawet  przyjąć,  że  Zamawiający  przy  ocenie  wyjaśnień  nie 

odnosił się do struktury kosztów, to Odwołujący przedłożył dokumenty stanowiące dowód na 

potwierdzenie  posiadania  przez  siebie  zawartych 

kontraktów  z  dostawcami  chemii  do 

sprzątania  i  dezynfekcji,  sprzętu  ręcznego  oraz  sprzętu  mechanicznego  korzystnych 

kontraktów na dostawy. 

Odwołujący  podniósł,  że  złożył  obszerne,  pełne  i  poparte  dowodami  wyjaśnienia, 

dlatego  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  stanowi  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji 

oraz przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

odrzucenia  oferty  O

dwołującego  oraz  powtórzenia  czynności  weryfikacji  wyjaśnień 

dotyczących  ceny  i ustalenia,  że  cena  oferty  odwołującego  jest  realna  oraz  dokonania 

wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmio

towego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 


zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpił 

wykonawca AWIMA Sp. j. J.B. W.

, wnosząc o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Przedmiotem 

zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  utrzymaniu  czystości 

w budynkach Akademii Sztuki Wojennej.  

Zgodnie  z  rozdz.  IV  pkt  4  SIWZ, 

do  podstawowych  czynności  i  obowiązków 

Wykonawcy należy: 

a) 

utrzymanie  czystości  w  budynkach  nr  6,  14,  28,  40,  50,  59,  69  oraz  112  należących  do 

Akademii  Sztuki  Wojennej  znajdujących  się  przy  al.  Gen.  A.  Chruściela  103,  00-910 

Warszawa; 

b) 

czynności  związane  z  utrzymaniem  czystości,  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  za 

pomocą  jego  własnego  personelu  lub  personelu  podwykonawców,  niezbędnego  sprzętu 

własnych  środków  czystości.  Ręczniki  papierowe,  papier  toaletowy  oraz  mydło  do 

pojemników zamontowanych w toaletach zabezpiecza Zamawiający; 

c)  powi

erzenie wykonania zamówienia podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego; 

d) 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  schludnego  wyglądu  pracowników 

wykonujących  usługę,  każdy  z  pracowników  będzie  musiał  posiadać  widoczny 

identyfikator z napisem „Serwis sprzątający” oraz nazwę firmy; 

e) 

do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca skieruje minimum 10 pracowników, zgodnie 

z  przedłożonym  w  dniu  podpisania  umowy  Wykazem  osób  skierowanych  do  realizacji 

usługi,  zawierającym  następujące  dane:  imię  i  nazwisko,  numer  PESEL,  formę 

zatrudnienia, wymiar czasu pracy; 

f) 

w  przypadku  dokonania  zmiany  pracowników  przewidzianych  do  realizacji  przedmiotu 

umowy, Wykonawca każdorazowo powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przekazując 

wykaz, o którym mowa w lit. f) powyżej; 

g)  Wykonawca  zobowi

ązany  będzie  do  wykonywania  prac  będących  przedmiotem 

zamówienia z należytą starannością i dokładnością; 

h) 

oceny  prawidłowości  wykonania  przedmiotowych  prac  dokonuje  Zamawiający.  Odbiór 

wykonanej usługi nastąpi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru (bez uwag). 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dokonywania  wszelkich  poprawek  na  żądanie 


Zamawiającego,  o  ile  konieczność  ich  dokonania  wyniknie  z  niewłaściwego  wykonania 

usługi; 

i) 

w  przypadku  nieterminowego  wykonania  usług  Zamawiający  może  wyznaczyć 

Wykona

wcy dodatkowy termin wykonania określonych usług; 

j) 

Wykonawca 

zobowiązany 

będzie 

ścisłego 

współdziałania 

pracownikami 

Zamawiającego; 

k) 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wydawania  poleceń  pracownikom  Wykonawcy, 

wykonującym czynności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia; 

l) 

Zamawiający  będzie  wymagał,  aby  Wykonawca  używał  środków  czystości  najwyższej 

jakości,  posiadających  wszystkie  wymagane  przez  prawo  atesty,  badania,  itp., 

dopuszczające  je  do  obrotu  i  użycia  do  powszechnego  stosowania.  Zamawiający  ma 

prawo do bieżącej kontroli środków zastosowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy i żądania zmiany środków w przypadku zakwestionowania ich jakości. 

Zgodnie  z  protokołem  postępowania  (druk  ZP-PN)  wartość  zamówienia  została 

ustalona  prz

ez  Zamawiającego  na  kwotę  735.122,66  zł,  co  stanowi  równowartość 

172.188,10 euro

. Podana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to 904.200,87 zł. 

W postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami: 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Filpex”: 967.395,00 zł, 

Cursarius Sp. z o.o.: 920.723,22 

zł, 

J.K. MON 24 Security: 680.295,00 

zł, 

Security & Cleaning System Sp. z o.o.: 649.564,41 

zł, 

Ever Cleaning Sp. z o.o.: 558.709,14 z

ł, 

Awima s.j. B. W.: 732.037,68 

zł, 

Amiux Sp. z o.o.:  598.257,00 

zł 

AMSA Sp. z o.o.: 596.230,00 

zł 

Konsorcjum  firm:  Impel  System  Sp.  z  o.o.,  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.: 

zł 

Spółka Cywilna INTERLUX K.M., K.Ł.: 980.340,90 zł. 

Pismem z 30 k

wietnia 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego, na podstawie art. 

90  ust.  1a  ustawy  Pzp,  do 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających 


wpływ  na  wysokość  zaoferowanej  ceny.  Zamawiający  podał,  że  cena  oferty  w  wysokości 

275,23 zł brutto jest niższa o 42,68 % od wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 

i  2,  która  wynosi  904.200,87  zł  brutto,  przez  co  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do 

przedmiotu 

zamówienia.  Zamawiający  wskazał  wymagane  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

elementy  wyjaśnień  i  podkreślił,  że  wykonawca  powinien  złożyć  wyczerpujące  wyjaśnienia 

udowodnić  realność  zaoferowanej  ceny.  Podkreślił,  że  wykonawca  musi  przedstawić 

szczegółową  kalkulację cenową  wykonywanej  usługi,  w  której  musi  wykazać  jaki  wpływ  na 

zaoferowaną  cenę  mają,  m.in.:  koszty  osobowe  (koszty  pracy)  ponoszone  na  rzecz  osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia, koszty dojazdu, zysk, koszty związane z nabyciem 

środków oraz inne czynniki, a także stany faktyczne, które wpłynęły na przedstawioną przez 

niego cenę oferty, które składają się na łączną wartość oferowanej ceny. 

W wyznaczonym terminie Odwołujący złożył wyjaśnienia, w których podał: 

Zaoferowana  przez  Wykonawcę  cena  realizacji  „usługi  sprzątania”  wyliczona  została 

prawidłowo,  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymogów  stawianych  przez  Zamawiającego 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Dzięki  szczegółowej  analizie  przedmiotu 

zamówienia  oraz  wieloletniemu  doświadczeniu  w  realizacji  usług  porządkowo  – 

czystościowych złożyliśmy w postępowaniu ofertę, która zapewnia Zamawiającemu należytą 

realizację przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.  

Zaoferowaną  cenę  udało  nam  się  uzyskać  dzięki  wszystkim  korzystnym  warunkom 

sprzyjającym wykonaniu zamówienia, takim jak:   

 

korzystne warunki zakupu środków chemicznych,   

 

korzystne warunki zakupu sprzętu mechanicznego i ręcznego,  

 

posiadanie w zasobach zaplecza technicznego,   

 

posiadanie wiedzy i doświadczenia, jak optymalnie realizować usługę.  

W  tym  miejscu  Wykonawca  składając  stosowne  oświadczenie,  co  do  elementów  swojej 

oferty,  mających  wpływ  na  wysokość  oferowanej  ceny,  z  całą  odpowiedzialnością, 

potwierdzoną  ponad  25-letnim  doświadczeniem  na  rynku  usług  porządkowo  – 

czystościowych poświadcza, iż wartość oferowanych prac określona w ofercie przetargowej 

jest  ceną  realistyczną,  porównywalną  z  ceną  rynkową  podobnych  zamówień.  Uwzględnia 

wszelkie  koszty  wytworzenia  usługi  zamówionej  przez  Zamawiającego  w  przetargu 

nieog

raniczonym  oraz  wymóg  co  najmniej  najniższego  wynagrodzenia  wraz  z  kosztami 

pracodawcy.  Jednocześnie  Wykonawca  dołoży  należytej  staranności  w  celu  wyjaśnienia 


wszystkich  czynników,  mających  wpływ  na  wysokość  poszczególnych  kosztów 

skalkulowanych w cenie ofertowej 

– w szczególności kosztów pracowniczych.  

Poniższa  tabela  przedstawia  poszczególne  elementy  mające  wpływ  na  wysokość 

zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.  

Kalkulacja szczegółowa 

Nazwa  

Ilość 
osób  

wynagrodzenie 
brutto  

Koszt  
jednostkowy   

Koszt 
miesięczny 

Nadzór (3x w tygodniu 8h)  

Sprzątający bud. 6 (5x w tygodniu 
6-14)  

Sprzątający bud. 6 (5x w tygodniu 
14-22)  

Sprzątający  bud.  14  (5x  w 
tygodniu 7-15)  

Sprzątający  bud.  28  (5x  w 
tygodniu 7-10)  

Sprzątający  bud.  40  (2x  w 
tygodniu 10-12)  

Sprzątający  bud.  50  (5x  w 
tygodniu 7-15)  

Sprzątający  bud.  59  (3x  w 
tygodniu 6-7 i 12-15)  

Sprzątający  bud.  69  (5x  w 
tygodniu 7-15)  

Sprzątający  bud.  112  (5x  w 
tygodniu 7-15)  

Serwis weekendowy (średnio 2x w 
miesiącu 8-20)  

Suma kosztów wynagrodzeń   

Koszty pozostałe 

Koszt 
miesięczny 

Koszt środków chemicznych i higieny 

Koszt amortyzacji sprzętu i maszyn 

Usługi  dodatkowe/specjalistyczne  (mycie  okien,  mycie  tapicerki,  zabezpieczenie 
powierzchni itp..) 

Inne (w tym organizacyjne, HR itp.) 


Suma kosztów pozostałych 

Marża Wykonawcy 

Zysk Wykonawcy 

Koszt całkowity miesięcznie 

W  skład  kosztów  każdego  z  pracowników  (przy  pełnym  etacie)  wliczają  się  uśrednione 

koszty  płacy  minimalnej  z  dwóch  lat  (2600,00  zł  w  7  miesiącach  2020  r.  oraz  zakładany 

wzrost do 3000,00 zł brutto w pozostałych 4 miesiącach 2021 r.): płaca brutto – 2745,12 zł, 

składki  ZUS  –  549,30  zł,  koszty  urlopowe  i  chorobowe  –  344,99  zł,  razem  –  3639,41  zł  

odpowiednio mniejsze wartości przy częściach etatu.  

Jak  widać  w  powyższym  zestawieniu,  Wykonawca  spełnia  wymogi  w  zakresie  płacy 

minimalne

j,  jak  również  wymóg  minimalnego  zatrudnienia  10  osób  oraz  organizację  pracy 

wyznaczoną przez Zamawiającego w OPZ. Pragniemy zauważyć również, że w kalkulacjach 

nie  zostały  ujęte  osoby  z  orzeczoną  grupą  niepełnosprawności,  co  w  przypadku 

ewentualnego 

zatru

dnienia  mogłoby  dodatkowo  wpłynąć  na  obniżenie  kosztów 

pracowniczych (dofinansowanie PFRON).  

Wyjaśniamy  również,  że  Impel  posiada  na  terenie  województwa  mazowieckiego  wszystkie 

struktury  oddziału,  a  co  za  tym  idzie,  nie  ponosi  kosztów  tworzenia  nowej  struktury 

organizacyjnej, do obsługi zamówienia.   

Dzięki  wieloletniemu  doświadczeniu  w  wykonywaniu  prac  porządkowych,  Wykonawca 

wypracował technologie sprzątania, umożliwiające znaczne ograniczenie kosztów. Należą do 

nich między innymi mycie okien wodą zdemineralizowaną czy wprowadzanie elementów tzw. 

„inteligentnego  sprzątania”.  Technologia 

„Inteligentnego  sprzątania”  polega  na 

wprowadzaniu  do  usługi  zaawansowanych  modeli  realizacji  usługi  takich  jak  np. 

przygotowywany  indywidualnie  do  każdego  obiektu  harmonogram  prac  porządkowych  lub 

wykorzystanie sprzętu najwyższej, jakości. Dzięki temu, można ograniczać koszty i tworzyć 

sprzyjające warunki wykonania zamówienia.   

Nie  bez  znaczenia  dla  redukcji  kosztów  są  wynegocjowane  przez  Wykonawcę  korzystne 

kontrakty  na  dostawy  chemii  do  sprzątania  i  dezynfekcji,  sprzętu  ręcznego  oraz  sprzętu 

mechanicznego,  niezbędnego  do  realizacji  tego  typu  prac.  Realizacja  polityki  zakupów, 

poprzez  zamówienia centralne dla całej Grupy Kapitałowej Impel daje gwarancje uzyskania 

korzystnej ceny. Przekłada się to na obniżenie kosztów realizacji usługi, przy jednoczesnym 

zachowaniu  najwyższych  standardów  oferowanych  materiałów  i  sprzętu.  Na  dowód 

powyższych zapewnień przedstawiamy w załączniku oświadczenia naszych dostawców (…).  


Niniejszym  zamierzamy  rozwiać  wszelkie  wątpliwości,  co  do  poprawności  wyliczenia  ceny 

odpowiedzieć  na  wszystkie  poruszone  w  wezwaniu  przez  Państwa  zagadnienia.  Podczas 

kalkulacji  ceny  oferty  do  jej  oszacowania  przyjęliśmy  zgodnie  z  obowiązującym  prawem 

koszty pracy na poziomie nie niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku.  

Należy  pamiętać,  że  Wykonawca  realizując  usługę  na  terenie  całego  województwa, 

dysponuje  już  odpowiednim  sprzętem,  który  może  być  wykorzystany  przy  realizacji 

przedmiotowej  umowy.  W  praktyce  firm  z  branży  usług  porządkowo-czystościowych 

przyjmuje  się  globalne  spojrzenie  na  koszty  w  ujęciu  miesięcznym.  Do  obliczenia  oferty 

zostały  przyjęte  założenia  wydajnościowe  realizacji  usługi  zgodnie  z  zasadami  technologii 

sprzątania  oraz  z  uwzględnieniem  możliwości  eksploatacyjnych  posiadanego  lub 

planowanego parku maszynowego. Kompleksowość spojrzenia na usługę objętą niniejszym 

postępowaniem  odzwierciedla  także  możliwość  płynnego  delegowania  pracowników  do 

różnych  prac  na  terenie  danego  obiektu  tam,  gdzie  akurat  zachodzi  potrzeba  wykonania 

dodatkowych usług.   

Wykonawca  posługuje  się  globalnym  spojrzeniem  na  całokształt  kosztów  usługi.  Ustalanie 

ceny  jest  bardzo  ważną  częścią  strategii  marketingowej.  Istnieje  kilka  sposobów  ustalania 

cen.  Najczęściej,  więc  uzależnia  się  poziom  ceny  od  ponoszonych  kosztów  na  oferowane 

usługi (…). 

Odwołujący  załączył  do  wyjaśnień  oświadczenia  pięciu  kontrahentów  o  wysokości 

udzielonych rabatów, przykładową fakturę na zakup środków czystości oraz wykaz środków 

trwałych wykonawcy. 

Pismem  z  27  maja  2020  r.  Zama

wiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

W uzasadnieniu  odrzucenia  oferty

– obok przytoczenia przepisów art. 90 ust. 3 i art. 

89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp i  treści  wystosowanego  do  wykonawcy  wezwania do  wyjaśnień 

oraz streszczenia złożonych wyjaśnień – Zamawiający podał: 

(…)  Z  przedstawionych  oświadczeń  wynika,  że  umowa  z  jednym  z dostawców  jest 

nieaktualna,  gdyż  została  zawarta  31.03.2014  r.  na  okres  5  lat.  Jednocześnie  Wykonawca 

dołączył  fakturę  zakupu  ww.  asortymentu  wystawioną  przez  sklep  internetowy,  który  nie 

został  wyszczególniony,  jako  dostawca  z  którym  Wykonawca  wynegocjował  korzystne 

warunki współpracy umożliwiające obniżenie kosztów. Wyjaśnienia Wykonawcy oraz dowody 

od

noszące  się  do  kosztów  zakupu  środków  chemicznych  oraz  sprzętu  mechanicznego 

ręcznego  są  niespójne,  w  związku  z  czym  Zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do 

przedstawionego argumentu oraz uznał go za nie przekonujący. Z wyjaśnień oraz dowodów 

powinno  jednoz

nacznie  wynikać  w  jakim  stopniu  dany  czynnik  pozwolił  zredukować 


konkretny  koszt

.  (…)  W  wyjaśnieniach  Wykonawca  podniósł,  iż  wypracował  technologię 

sprzątania  umożliwiającą  ograniczenie  kosztów,  jednakże  nie  dołączył  żadnych  dowodów 

pozwalających  Zamawiającemu  potwierdzić  wpływ  tego  czynnika  na  niższą  cenę  oferty. 

ocenie  Zamawiającego  wyjaśnienia  Wykonawcy  są  ogólnikowe,  nie  poparte 

wystarczającymi  dowodami  oraz  w  żaden  sposób  nie  rozwiewają  wątpliwości 

Zamawiającego  co  do  tego,  że  zaproponowana  cena  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny. 

Zamawiający nie może uznać, iż Wykonawca udowodnił co spowodowało uzyskanie ceny na 

danym  poziomie.  Wyjaśnienia  składane  w  związku  z  art.  90  ustawy  Pzp,  powinny  być 

wyczerpujące, konkretne i przekonujące, a przedstawione dowody potwierdzać okoliczności 

wskazane  w  wyjaśnieniach.  Celem  złożenia  wyjaśnień  jest  umożliwienie  Zamawiającemu 

zweryfikowania  poprawności  dokonanej  przez  Wykonawcę  kalkulacji  ceny,  a  nie  złożenie 

ogólnego  zapewnienia,  że  Wykonawca  wykona  zamówienie  za  oszacowaną  przez  siebie 

cenę. 

Odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  z  uwagi  na  fakt,  że  przedstawione  przez 

Zamawiającego  uzasadnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  nie  potwierdza 

prawidłowości tej czynności. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Art.  90  ust.  3  ustawy 

Pzp  stanowi,  że  zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wyraźnego  podkreślenia  wymaga,  że  zasadność  czynności  odrzucenia  podlega 

ocenie  Izby  w 

kontekście  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  przedstawionych  przez 

zamawiającego  w uzasadnieniu  tej  czynności.  Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp 

zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty 

zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty. Przywołany przepis, stanowiący realizację 

zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takich jak jawność postępowania 

oraz  równe  traktowanie  wykonawców  i zachowanie  uczciwej  konkurencji,  nakłada  na 

zamawiającego obowiązek zakomunikowania wykonawcom, dlaczego uznał, że dana oferta 

podlega odrzuceniu, a po stronie wykonawcy kształtuje prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej 

wiedzy  na  temat  przyczyn  odrzucenia  oferty.  To  na  podstawie  informacji  przekazanej 

zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  wykonawca  po  pierwsze  p

odejmuje  decyzję, czy 

skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej,  a  po  drugie  –  jakie  zarzuty  sformułować 

odwołaniu  i  w  jaki  sposób  polemizować  ze  stanowiskiem  zamawiającego.  Uzasadnienie 

faktyczne  zawiadomienia  

o  odrzuceniu  oferty  powinno  wyczerpująco  obrazować,  jakie 

przyczyny  legły u  podstaw  decyzji  zamawiającego,  tak  aby  wykonawca,  gdy  oceny


zamawiającego  nie  podziela,  mógł  się  do  wskazanych  przez  zamawiającego  uchybień 

ustosunkować.  W  związku  z  powyższym  zasadność  zarzutów  odwołania  kwestionujących 

czynn

ość odrzucenia oferty może być oceniana wyłącznie w zakresie tych okoliczności, które 

zostały  przez  zamawiającego  przedstawione  jako  uzasadniające  odrzucenie  oferty.  Ocena 

dokonywana  przez  Izbę  w  tym  zakresie  nie  może  więc  wykraczać  poza  uzasadnienie 

przed

stawione przez zamawiającego i polegać na badaniu istnienia podstaw do odrzucenia 

oferty w szerszym aspekcie. 

W rozpoznawanej sprawie Zamawiający podał bardzo lakoniczne,  de facto zaledwie 

kilkuzdaniowe uzasadnienie odrzucenia oferty. Obok całkowicie ogólnikowych stwierdzeń, że 

wyjaśnienia  Wykonawcy  są  ogólnikowe,  nie  poparte  wystarczającymi  dowodami  oraz 

żaden sposób nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego co do tego, że zaproponowana 

cena nie zawiera rażąco niskiej ceny, Zamawiający podał jedynie, że: 

  z  przedstawionych  oświadczeń  wynika,  że  umowa  z  jednym  z  dostawców  jest 

nieaktualna, gdyż została zawarta 31.03.2014 r. na okres 5 lat, 

  wykonawca  dołączył  fakturę  zakupu  ww.  asortymentu  wystawioną  przez  sklep 

internetowy,  który  nie  został  wyszczególniony,  jako  dostawca  z  którym  Wykonawca 

wynegocjował korzystne warunki współpracy umożliwiające obniżenie kosztów, 

  w  wyjaśnieniach  Wykonawca  podniósł,  iż  wypracował  technologię  sprzątania 

umożliwiającą  ograniczenie  kosztów,  jednakże  nie  dołączył  żadnych  dowodów 

p

ozwalających Zamawiającemu potwierdzić wpływ tego czynnika na niższą cenę oferty. 

Są  to  jedyne  wskazane  wprost  okoliczności  faktyczne,  które  mają  uzasadniać 

uznanie  ceny  oferty  Odwołującego  za  rażąco  niską,  przy  czym  nawet  w  przypadku  tych 

okoliczności  Zamawiający  nie  przedstawił  szerszej  argumentacji,  która  pozwalałaby 

zweryfikować poprawność wnioskowania Zamawiającego.  

Wskazanie,  że jedno  z oświadczeń  dostawców  wykonawcy  odwołuje się do  umowy, 

której okres obowiązywania już minął, jest jedynie stwierdzeniem faktu, bez odniesienia się 

do wpływu tego faktu na ostateczną ocenę wyjaśnień. Zauważenia wymaga, że Odwołujący 

przedłożył  oświadczenia  pięciu  kontrahentów,  a  Zamawiający  nie  odniósł  się  do  nich 

wszystkich  i  nie  wyjaśnił,  dlaczego  nieaktualność  jednego  z  nich  jest  na  tyle  istotna,  że 

uzasadnia uznanie ceny za rażąco niską. Podobnie w odniesieniu do przedstawionej faktury 

Zamawiający  ograniczył  się  do  stwierdzenia  faktu,  że  została  wystawiona  przez  sklep 

internetowy,  który  nie  został  wyszczególniony,  jako  dostawca  z  którym  Wykonawca 

wynegocjował korzystne warunki współpracy umożliwiające obniżenie kosztów. Zamawiający 

nie  uzasadnił,  dlaczego  jest  to  okoliczność,  która  ma  jakiekolwiek  znaczenie  dla  oceny 

wyjaśnień.  Przede  wszystkim  jednak  podkreślenia  wymaga,  że  powyższe  zastrzeżenia 


Zamawiającego dotyczą kosztów zakupu środków niezbędnych do sprzątania, których udział 

w  strukturze kosztów  wynosi  ok.  16%,  a  zdecydowaną  większość kosztów  stanowią koszty 

pracy,  do  których  Zamawiający  w  ogóle  się  nie odniósł,  z  czego  należałoby  wnosić,  że  ich 

realności nie kwestionował. Zamawiający nie wskazał, dlaczego ewentualne braki wyjaśnień 

w zakresie kosztów zakupu ww. środków mają na tyle istotne znaczenie, że rzutują na ocenę 

całości wyjaśnień. 

Jeśli  chodzi  o zastrzeżenia  Zamawiającego  co  do  braku  dowodów  dotyczących 

technologii  sprzątania,  to  Zamawiający  nie  wskazał,  dlaczego  brak  takich  dowodów  ma  na 

tyle istotne znaczenie, że prowadzi do negatywnej oceny całych wyjaśnień. 

Pozostałą  część  uzasadnienia  odrzucenia  stanowią  ogólnikowe  stwierdzenia,  które 

uniemożliwiają  odtworzenie  toku  rozumowania  Zamawiającego  i  weryfikację  jego 

prawidłowości.  Zamawiający  stwierdził  przykładowo,  że  wyjaśnienia  Wykonawcy  oraz 

dowody  odnoszące  się  do  kosztów  zakupu  środków  chemicznych  oraz  sprzętu 

mechanicznego i ręcznego są niespójne, przy czym nie opisał, w jakim zakresie występuje ta 

niespójność i na czym konkretnie polega. Nie sposób uznać za prawidłowy takiego sposobu 

uzasadnienia  czynności  odrzucenia,  że  Zamawiający  stwierdza,  iż  wyjaśnienia  są 

ogólnikowe i niepoparte dowodami, a jednocześnie w ogóle nie odnosi się do większości ze 

złożonych  dowodów  ani  nie  specyfikuje,  co  do  jakich  okoliczności  dowody  nie  zostały 

przedstawione (z wyjątkiem jednej tylko okoliczności, dotyczącej technologii sprzątania). Co 

więcej,  Zamawiający  całkowicie  pominął  ocenę  przedstawionej  przez  Odwołującego 

kalkulacji  kosztów,  w  której  wyspecyfikowane  zostały  składniki  ceny,  obejmujące:  koszty 

osobowe  (

z  podziałem  na  poszczególne  budynku  i  z  uwzględnieniem  częstotliwości 

sprzątania), koszt zakupu środków chemicznych i higieny, amortyzacji sprzętu, dodatkowych 

usług, koszty organizacyjne, marża i zysk wykonawcy. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  poinformował,  że  stwierdzenie 

Odwołującego nie znajduje potwierdzenia w faktach, iż Zamawiający nie miał zastrzeżeń co 

do  czynnika kosztotwórczego  jakim  jest  zatrudnienie pracowników  oraz  ich wynagrodzenia. 

Zastrzeżenie  do  powyższej  kwestii  zostało  zawarte  przez  Zamawiającego  w  ogólnych 

sformułowaniach  treści  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  tj.  ogólnikowego 

charakteru 

wyjaśnień oraz braku wystarczającego udowodnienia zawartych w wyjaśnieniach 

tez

Odnosząc  się  do  tego  stanowiska  zauważyć  należy,  stwierdzenie  Odwołującego 

niezakwestionowaniu  kosztów  wynagrodzenia  pracowników  jest  zgodne  ze  stanem 

faktycznym 

–  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  brak  jest  jakiegokolwiek 

odniesienia  do  tego  aspektu  ceny.  Nie  sposób  zaakceptować  stanowiska,  że  Zamawiający 

wyraził  w  tym  zakresie  zastrzeżenie  w  stwierdzeniu  o  ogólnikowym  charakterze  wyjaśnień 

braku  dowodów,  nie  zostało  bowiem  w  najmniejszym  stopniu  sprecyzowane,  co 


Zamawiający  miał  na  myśli  posługując  się  takim  sformułowaniem.  Ponownie  podkreślić 

należy, że zastrzeżenia Zamawiającego muszą być skonkretyzowane i nie mogą pozostawać 

w sferze domysłów wykonawcy. 

Nie  ma  wątpliwości,  że  Zamawiający  dopiero  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

zakwestionował  realność  kosztów  wynagrodzeń,  przedstawiając  w  tym  zakresie  swoje 

stanowisko  wraz  z  uzasadnieniem.  Podobnie,  dop

iero  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

Zamawiający sformułował zarzut braku (zasłonięcia) cen w załączonej do wyjaśnień fakturze, 

pierwszy  raz  odniósł  się  też  do  przedstawionego  wykazu  sprzętu,  którego  ocena 

uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  została  całkowicie  pominięta.  Oczywiste  jest,  że  skoro 

okoliczności te nie zostały podane w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty (a zatem nie 

były podstawą tego odrzucenia), to nie mogły one stać się przedmiotem zarzutów odwołania 

i w konsekwencji nie podlegają ocenie Izby. Nie sposób zgodzić się z Zamawiającym, że te 

okoliczności  zostały  zakomunikowane  przez  Zamawiającego  poprzez  zamieszczenie 

w uzasadnieniu  odrzucenia  generalnego 

sformułowania  o  ogólnikowym  charakterze 

wyjaśnień.  Jak  wskazano  we  wcześniejszej  części  uzasadnienia,  Zamawiający  ma 

obowiązek wyczerpującego przedstawienia przyczyn odrzucenia oferty, w żadnej mierze nie 

jest  więc  wystarczające  ogólne  zanegowanie  wyjaśnień,  a  następnie  dopiero  na  etapie 

postępowania odwoławczego wypełnianie tego sformułowania konkretną treścią.  

Podsumowując,  w  świetle  przedstawionego  przez  Zamawiającego  uzasadnienia 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  czynność  ta  nie  może  być  uznana  za  zasadną. 

konsekwencji  należy  stwierdzić,  że  odrzucając  ofertę  Odwołującego  Zamawiający 

naruszył przepisy art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp

. Ponieważ naruszenie to może mieć istotny wpływ na wynik postępowania, odwołanie 

 

stosownie  do  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp 

  podlegało  uwzględnieniu.  Uwzględnienie 

odwołania  nie  przesądza  jednocześnie  ostatecznej  oceny  złożonych  przez  Odwołującego 

wyjaśnień, której to oceny ma obowiązek ponownie dokonać Zamawiający i w zależności od 

wyniku powtórzonej analizy wyjaśnień – uznać te wyjaśnienia za wystarczające albo odrzucić 

ofertę  Odwołującego,  przedstawiając  jednak  pełne,  skonkretyzowane  i  umotywowane 

uzasadnienie  tej  czynności,  ze  wskazaniem  wszystkich  okoliczności  faktycznych,  które 

świadczą  o  wadliwości  wyjaśnień.  Dokonanie  przez  Izbę  kompleksowej  oceny  wyjaśnień 

złożonych  przez  Odwołującego  byłoby  nieprawidłowe,  wymagałoby  bowiem  wyjścia  poza 

podstawy  faktyczne  odrzucenia  wyrażone  przez  Zamawiającego  w  uzasadnieniu  tej 

czynności.  W sytuacji  gdyby  Izba  wzięła  pod  uwagę  wszelkie  okoliczności  rzutujące  na 

prawidłowość wyjaśnień (w tym – ujawnione dopiero w postępowaniu odwoławczym) i gdyby 

doszła do przekonania o zaoferowaniu rażąco niskiej ceny, musiałaby de facto w zastępstwie 


Zamawiającego uzasadnić taką niezgodność, a wykonawca poznałby po raz pierwszy pełne 

podstawy odrzucenia swojej oferty dopiero z wyroku Izby. 

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp oraz  w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z 2018 

r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami 

postępowania Zamawiającego. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel