KIO 1/20 WYROK dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: KIO 1/20 

WYROK 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  17  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 stycznia 2020 r. przez J. T. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  J&J  J.  T.  z 

siedzibą  w  Chrzanowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Powiat 

Będziński z siedzibą w Będzinie 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:  

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

unieważnienie czynności odrzucenia z postępowania oferty Odwołującego, 

1.3 dokonanie ponownej oceny ofert. 

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  7  500,00  zł  (siedem  tysięcy  pięćset 
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  7  686,88  zł  (słownie: 

siedem 

tysięcy  sześćset  osiemdziesiąt  sześć  złotych  88/100)  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  z  tytułu 
dojazdu pełnomocników na rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 


Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 1/20 

U z a s a d n i e n i e 

Powiat  Będziński  z  siedzibą  w  Będzinie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 ze zm., dalej: Pzp) 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Utrzymanie  czystości  w  budynkach  Starostwa 

powiatowego  w  Będzinie  przy  ul.  Jana  Sączewskiego  6  i  ul.  Ignacego  Krasickiego  17”, 

numer:  BZP.272.008.2019,  zwane  dalej 

Postępowaniem. Ogłoszenie o zamówieniu  zostało 

opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych 6 grudnia 2019 r. pod numerem 633410-

N-2019

. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  1  stycznia  2020  r.  J.  T. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Prze

dsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  J&J  J.  T.  z  siedzibą  w  Chrzanowie  (Dalej: 

Odwołujący),  wniósł  odwołanie,  w  którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  

i  zaniechania 

Zamawiającego,  zarzucając  mu  bezpodstawne  odrzucenie  oferty 

Odwołującego poprzedzone nieuwzględnieniem złożonych wyjaśnień oraz przeprowadzenie 

po

stępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  L.  J.  prowadzącej 

działalność gospodarczą pod firmą LUX-MARK L. J. z siedzibą w Bielsku-Białej, 

2.  ponownej 

ocenę ofert,  

3.  ponownego 

wybór ofert. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zgodnie  z  informacją  z  otwarcia  ofert  z  16  grudnia  2019  roku  Odwołujący  złożył 

najkorzystniejszą  ofertę.  Jedynym  kryterium  oceny  ofert  była  cena.  17  grudnia  

za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  Odwołujący  otrzymał  wezwanie  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, w których Zamawiający nie określił szczegółowo, 

ani nie podał konkretnych kosztów, do których Odwołujący miał się odnieść. 

Skoro 

Zamawiający nie sprecyzował stopnia szczegółowości wyjaśnień, jakich oczekiwał, nie 

powinien,  co  do  zasady,  obarczać  wykonawcy  negatywnymi  konsekwencjami  w  postaci 

odrzucenia oferty. 

Odwołujący ze względu na doniosłe skutki jakie wywołać może procedura 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny,  nie  może  domyślać  się  podstaw  skierowanego  wezwania. 


Jego treść powinna wykonawcy pozwolić na dobór odpowiedniej argumentacji i ewentualnie 

dowodów, które łącznie pozwoliły przekonać Zamawiającego o braku podstaw do odrzucenia 

oferty z uwagi na rażąco niską cenę. 

20  grudnia 

2019  r.  Odwołujący  przedstawił  Zamawiającemu  wyjaśnienia  elementów  oferty,  

w  szcze

gólności  koszty  pracownicze,  koszty  ogólne,  wartość  środków  sanitarno-

hig

ienicznych  i  środków  czystości  oraz  pomoc  publiczną  (PFRON).  Odwołujący  świadczy 

usługę  utrzymania  czystości  w  obiektach  Zamawiającego  od  dwóch  lat,  był  więc  w  stanie 

precyzyjnie  osza

cować  potrzeby  pracownicze  (osobowe),  ilość  niezbędnych  środków 

sanitarno-

higienicznych  oraz  środków  czystości  niezbędnych  do  rzetelnego  zrealizowania 

usługi, które to informacje pomogły skalkulować prawidłową cenę. 

30  grudnia  2019  roku 

Zamawiający  zawiadomił  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  oraz  

o wyborze oferty innego wykonawcy jako najkorzystniejszej. W informacji o odrzuceniu oferty 

Zamawiający  zarzucił,  iż  w  wyjaśnieniach  Odwołujący  użył  sformułowania  „(…)  koszty 

pracownicze  przyjęte  zostały  według  stanu  prawnego  na  dzień  składania  ofert  (…)” 

Zamawiający, powołując się na rozdział XIX pkt 3 SIWZ, wskazał, że: (…) cena oferty musi 

uwzględniać  koszty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  obowiązujące  od  01.01.2020  r. 

(…)”  oraz,  że „(…)  w  wyjaśnieniach  wykonawca  nie wykazał  kosztów  prowadzenia szkoleń 

BHP  pracowników,  kosztów  prowadzenia,  badań  lekarskich  pracowników,  zapewnienie 

środków higieny osobistej dla pracowników”.  

Używając  w  wyjaśnieniach  terminu  „(…)  koszty  pracownicze  przyjęte  zostały  według  stanu 

prawnego  na  dzień  składania  ofert  (…)”,  Odwołujący  użył  poprawnego  stwierdzenia, 

albowiem  zgodnie  z  R

ozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  roku  

w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej 

stawki godzinowej  w  2020  roku  opublikowanym  w  Dzienniku  U

staw 18 września 2019 roku 

poz.  1778,  wejdzie 

w  życie  dopiero  w  styczniu  2020  roku,  ale  był  obowiązującym  prawem  

z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na podstawie powyższego Rozporządzenia zostały 

skalkulowane 

koszty  pracownicze  w  złożonej  ofercie  przetargowej  i  uszczegółowione  

w złożonych wyjaśnieniach.  

Zamawiający  zarzucił  brak  uwzględnienia  w  kosztach  szkoleń  BHP  czy  badań  lekarskich.  

W  przedłożonej  Zamawiającemu  szczegółowej  kalkulacji  kosztów  Odwołujący  wyróżnił 

koszty  ogólne,  w  skład  których  wchodziły  m.  in.  koszty  administracyjno-gospodarcze 

(szczegółowy  podział  kosztów  ogólnych  wynika  z  ustawy  o  rachunkowości),  do  których 

zalicza się koszty badań lekarskich czy szkoleń BHP. Według ogólnie  przyjętej interpretacji 

zwrotu koszty ogólne oczywistym było, iż zawierały one podstawowe administracyjne koszty 

obsługi (badania lekarskie, szkolenia BHP czy koszty odzieży ochronnej). W wyjaśnieniach 

Odwołujący uwzględnił również koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, drobne 


naprawy oraz cząstkowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ponadto informacje 

o  poniesionych  wcześniej  kosztach  zakupu  sprzętu,  odzieży  ochronnej,  szkoleń,  badań 

lekarskich. 

Odwołujący  wykazał  zatem  czynniki  powodujące  obniżenie  ceny,  przy 

zachowaniu należytych standardów realizacji usługi. 

15  stycznia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie.  Zamawiający 

wniósł o oddalenie odwołania wskazując ponadto: 

Odwołujący  złożył  wyjaśnienia,  z  treści  których  Zamawiający  powziął  informacje,  iż  „koszty 

pracownicze przyjęte zostały przez Wykonawcę według stanu prawnego na dzień składania 

ofert

” oraz że „(...) w przypadku zmian uregulowań prawnych dotyczących stawek podatków 

od towarów i usług oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (...) Zamawiający 

przewidział  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia”.  Ponadto,  w  wyjaśnieniach 

Odwołujący  nie  wykazał  kosztów  prowadzenia  szkoleń  BHP  pracowników,  kosztów 

prowadzenia  badań  lekarskich  pracowników,  zapewnienie  środków  higieny  osobistej  

dla  pracowników.  Nie  przedłożył  również  żadnego  dowodu  na  wykazanie  prawidłowości 

skalkulowanej  w  ofercie  ceny,  których  wymaga  w  swej  literalnej  treści  art.  90  ust.  1  Pzp  

i których to Zamawiający żądał od Odwołującego w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. 

W

yjaśnienia  Odwołującego  nie  uchyliły  domniemania  Zamawiającego,  co  do  rażąco  niskiej 

ceny,  co  więcej  ich  treść  potwierdziła,  że  oferta  nie  spełniła  wymogów  SIWZ  w  zakresie 

przyjętej  do  kalkulacji  ceny  stawki  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Tym  samym 

istniały przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp, bowiem treść 

oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Dalej: SIWZ). 

Zamawiający  w  Rozdz.  XIX  pkt  3  SIWZ  wskazał,  że  cena  oferty  musi  uwzględniać  koszty 

minimalnego  wynagrodzenia 

za pracę obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. Załącznik Nr 3 - 

Wzór  umowy  nie  przewiduje  możliwości  zmiany  umowy  z  powodu  zmiany  wysokości 

mini

malnego  wynagrodzenia  za  pracę.  W  ocenie  Zamawiającego  brak  uwzględnienia  

w  kalkulacji  ceny  ofertowej  minimalnej  stawki  wynagrodzenia  za  pracę  w  wysokości 

obowiązującej  od  1  stycznia  2020  r.  (tj.  2  600  zł  brutto)  -  jak  tego  wymagał  Zamawiający  

w SIWZ - 

stanowiło naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp uzasadniające odrzucenie oferty 

Odwołującego. Powyższe oznaczało także, że oferta Odwołującego została niedoszacowana 

i naruszyła zasady uczciwej konkurencji. 

Wszystkich 

pracodawców  od  1  stycznia  2020  r.  obowiązywać  będzie  wynagrodzenie 

minimalne  w  podwyższonej  stawce,  a  co  za  tym  idzie,  wzrośnie  nie  tylko  płaca  brutto,  

ale  również  tzw.  „narzuty”  pracodawcy  na  wynagrodzenie  pracowników  tj.  całkowity  koszt 

zatrudnienia 

pracowników.  Jeżeli  więc  kalkulacja  ceny  sporządzona  przez  Odwołującego 

wskazywała  na  przyjęcie  stawki  niższej  niż  ponoszona  w  okresie  wykonania  umowy,  


to przyjąć należało, że cena oferty miała charakter rażąco niskiej. 

Zamawiający  nie  przewidział  możliwości  waloryzacji  wynagrodzenia  z  powodu  zmiany 

wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Z  tego  też  względu  kalkulacja  ceny 

ofertowej  musiała  uwzględniać  stawkę  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  jaka 

obowiązywać będzie w całym okresie wykonania zamówienia tj. w roku 2020. 

P

rzyjęta  przez  Odwołującego  stawka  minimalnego  wynagrodzenia  przekładała  się  na  inne 

wskaźniki  finansowe  istotne  do  kalkulacji  ceny  tj.  składki  z  tytułu  ubezpieczeń  społecznych  

i  zdrowotnego,  wysokość  dofinansowania  PFRON,  zaliczki  na  podatek  dochodowy 

pracowników i in. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę proporcjonalnie 

wzrastają koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę. Co za tym idzie podwyższenie 

stawki  wynagrodzenia  minimalnego  w  stosunku  do  stawki  przyjętej  w  ofercie  ma  wpływ  

na wysokość prognozowanego zysku z realizacji umowy. 

Wyjaśnienia  zdawkowe,  ogólne,  natury  uniwersalnej  były  niewystarczające  i  potwierdzały,  

że oferta Odwołującego zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

co  obligowało  Zamawiającego  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego  na  podstawie  

art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

Zam

awiający wniósł o przeprowadzenie dowodu z: 

1.  SIWZ, 

oferty Odwołującego, 

3.  w

ezwania Zamawiającego z 16 grudnia 2019 r., 

4.  w

yjaśnień Odwołującego z 19 grudnia 2019r., 

5.  zawiadomienia z 27 grudnia 2019 

r. o odrzuceniu oferty Odwołującego, 

6.  zawiadomienia z 27 grudnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  

jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone  podczas 

rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 


Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że zasługuje ono na uwzględnienie. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowe  utrzymanie  czystości  w  budynkach  Starostwa 

Powiatowego  w  Będzinie  przy  ul.  Jana  Sączewskiego  6  oraz  ul.  Ignacego  Krasickiego  17. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ: 

„1. Usługa sprzątania obejmuje codzienne sprzątanie (w dni powszednie, a w razie potrzeby 

dni  wolne  od  pracy  np.:  w  przypadku  targów,  spotkań,  uroczystości,  świąt  państwowych, 

konferencji) obejmuj

ące: 

a) 

czyszczenie powierzchni płaskich biurek, szafek, stołów, stolików, których wysokość 

nie przekracza 1,80m; 

b) 

mycie oraz konserwację powierzchni posadzek; 

c) 

odkurzanie, a w razie potrzeby pranie wykładzin dywanowych; 

d) 

opróżnianie i oczyszczanie koszy na śmieci,  wymianę worków na śmieci  w koszach 

oraz w niszczarkach (145szt.); 

e) 

mycie drzwi wejściowych, schodów wewnętrznych, balustrad; 

f) 

mycie  toalet  w  tym:  mycie  i  dezynfekowanie  kompleksów  sanitarnych  (umywalek, 

muszli  klozetowych,  sedesów,  pisuarów);  utrzymanie  w  czystości  luster,  armatury, 

podajników  na  papier  toaletowy,  ręczniki  papierowe  i  mydło  w  płynie,  mycie 

posadzek, mycie wykafelkowanych oraz malowanych lakierem powierzchni ścian; 

g) 

dostawy  i  uzupełnianie  papieru  toaletowego,  ręczników  papierowych,  mydła  

w  dozownikach,  kostek  zapachowo  dezynfekujących  do  WC  (kostki  zawieszane)  

obowiązkowo w każdej muszli klozetowej; 

h) 

mycie posadzki w windzie, a w razie potrzeby ścian i drzwi windy; 

i) 

sprzątanie i mycie schodów wejściowych do budynku przy ul. Jana Sączewskiego 6 

oraz  sprzątanie  i  mycie  schodów  wejściowych  i  podjazdu  dla  niepełnosprawnych  

do budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 17; 

j)  czy

szczenie parapetów wewnętrznych (...). 

Usługa sprzątania obejmuje ponadto: 

a) 

usuwanie  rdzy  i  kamienia  z  urządzeń  sanitarnych  i  armatury  -  1  raz  w  miesiącu  

(do ostatniego dnia miesiąca); 

b) 

sprzątanie  sal  konferencyjnych  (3  sale)  polegające  na:  zamiataniu,  myciu  

i  konserwacji  powierzchni  posadzek  środkami  przeciwpoślizgowymi,  odkurzanie 

wykładziny  dywanowej,  mycie  i  wycieranie  kurzu  z  mebli  -  2  razy  w  tygodniu  

lub częściej w razie potrzeby; 


c) 

czyszczenie  regałów,  szafek,  szaf,  biurek  -  1  raz  w  miesiącu  (do  ostatniego  dnia 

miesiąca); 

d) 

sprzątanie pomieszczeń archiwów - 1 raz w miesiącu (do ostatniego dnia miesiąca); 

e) 

mycie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, klamkami i włącznikami świateł 1 raz 

w miesiącu (do ostatniego dnia miesiąca); 

f)  t) zamiatanie i mycie posadzek na balkonach - 

1 raz w miesiącu (do ostatniego dnia 

miesiąca) lub częściej w razie potrzeby; 

g) 

mycie  okien  obejmujące  obustronne  mycie  i  doczyszczanie  powierzchni  szklanych 

wraz z framugami, ościeżnicami, parapetami zewnętrznymi oraz kaloryferami - 3 razy 

w  roku  tj.  w  miesiącu:  kwietniu,  sierpniu,  i  grudniu  (do  ostatniego  dnia  miesiąca)  

z zastrzeżeniem postanowień lit. h; 

h) 

mycie  okien  obejmujące  obustronne  mycie  i  doczyszczanie  powierzchni  szklanych 

wraz  z  framugami,  ościeżnicami,  przyległymi  parapetami  zewnętrznymi  oraz 

kaloryferami  w  gabinetach  Starosty,  Wicestarosty,  dwóch  członków  Zarządu, 

Sekretarza, w dwóch sekretariatach oraz w dwóch salach konferencyjnych w budynku 

przy ul. Jana Sączewskiego 6 

i) 

6 razy w roku tj. miesiącu: lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu 

(do  ostatniego  dnia  miesiąca);  i)  mycie  tablic  informacyjnych  -  3  razy  w  roku  

tj. w mies

iącu: kwietniu, sierpniu i grudniu (do ostatniego dnia miesiąca); 

j) 

mycie  malowanych  lakierem  powierzchni  ścian  (lamperie)  -  2  razy  w  roku  

tj. w miesiącu: marcu i wrześniu (do ostatniego dnia miesiąca); 

k) 

czyszczenie  lamp  wiszących  i  stojących  -  2  razy  w  roku  tj.  w  miesiącu  marcu  

i wrześniu (do ostatniego dnia miesiąca); 

l)  pranie firan - 

2 razy w roku tj. w miesiącu: kwietniu i październiku (do ostatniego dnia 

miesiąca); 

m) 

pranie  16  szt.  obrusów  o  wymiarach  160cm  x  290cm  -  4  razy  w  roku  na  żądanie 

Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  czas  na  wypranie  obrusów  to  maksymalnie  

7 dni roboczych; 

n) 

gruntowne  czyszczenie  posadzek  przy  użyciu  maszyn  myjąco  -  czyszczących  oraz 

nakładanie  powłok  nabłyszczających  -  2  razy  w  roku  tj.  w  miesiącu:  kwietniu  

i październiku (do ostatniego dnia miesiąca); 

o)  profesjonalne  pranie  i  doczyszczanie  dywanowych  - 

1  raz  w  roku  w  miesiącu  lipcu  

(do ostatniego dnia miesiąca);  

p)  profesjonalne pranie i doczyszczanie mebli tapicerowanych - 

1 raz w roku w miesiącu 

lipcu (do ostatniego dnia miesiąca); 

q) 

sprzątanie po remontach”. 


Zamawiający  ustalił  wartość  szacunkową  powyższego  przedmiotu  zamówienia  na  kwotę 

552,85  zł.  Zamawiający  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  przeznaczył  kwotę 

zł brutto. 

W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert z następującymi cenami: 

1.  Jak-Bud J. B. 

z siedzibą w Woli Podłężnej - 267 894,00 zł, 

Firma  Usługowa  AGA  A.  K.  z  siedzibą  w  Łaziskach  Górnych  -  

301 614,83 zł, 

3.  LUX-MARK L. J. 

z siedzibą w Bielsku-Białej - 258 600,00 zł, 

4.  GEMINI GROUP D. J. 

z siedzibą w Będzinie - 332 100,00 zł, 

5.  AXA SYSTEMS Z. P. 

z siedzibą w Olkuszu - 298 742,40 zł, 

Odwołujący - 242 936,28 zł. 

16  grudnia  2019  r.  Zamawiający  skierował  do  Odwołującego  wezwanie  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących ceny oferty wykonawcy: „Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp 

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest 

niższa  o  co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  

od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1 i  2  

lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert.  Z  uwagi  na  powyższe, 

Zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty  

za  wykonanie  przedmiotu  za

mówienia  Utrzymanie  czystości  w  budynkach  Starostwa 

Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17. 

Wykonawca winien wykazać jakie elementy mają wpływ na wysokość  ceny w szczególności 

w zakresie  

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo 

sprzyjających 

warunków 

wykonywania 

zamówienia 

dostępnych  

dla  wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Złożone  wyjaśnienia  powinny  przedstawiać  szczegółowy  sposób  kalkulacji  wszystkich 

elementów składających się na całkowitą cenę oferty. 


Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień,  lub  jeżeli  dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”. 

19  grudnia  2019  r.  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  żądane  wyjaśnienia,  w  których 

określił  miesięczny  koszt  sprzątania  budynków  na  kwotę  16  459,10  zł  netto.  Odwołujący 

wskaz

ał  m.  in.  koszty  pracownicze  (zaznaczając,  że  przewidziani  do  wykonywania  usług 

pracownicy  są  w  większości  osobami  niepełnosprawnymi,  co  skutkuje  pomocą  publiczną 

otrzymywaną  od  PFRON),  koszty  ogólne  (w  tym  koszty  urlopów  i  ewentualnych  zasiłków 

chorobowych

),  koszt  środków  sanitarno-higienicznych  oraz  zysk.  Odwołujący  wyjaśnił 

ponadto:  „Wykazane  powyżej  kwoty  za  środki  higieniczne,  sanitarne  czy  czyszczące 

uwzględniają  wysokie  rabaty,  wypracowane  przez  ponad  dwudziestoletnią  współpracę  

z  firmami  produkującymi  i  dystrybuującymi  środki  sanitarne  i  higieniczne.  Wielkość  rabatu  

na  wybranych  produktach  sięga  nawet  do  30  %  ceny  katalogowej.  Koszty  pracownicze 

przyjęte  zostały  według  stanu  prawnego  na  dzień  składania  ofert.  W  kosztach  ogólnych 

uwzględniono  cząstkową  kwotę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej,  koszty 

ewentualnych  drobnych  napraw  oraz  cząstkowe  koszty  działalności  firmy.  Założone  

w kalkulacji zużycie środków czystości i materiałów higieniczno-sanitarnych przyjęte zostały 

na podstawie ponad d

wudziestoletniego doświadczenia w świadczeniu usług porządkowych 

oraz  na  podstawie  dwuletniego  świadczenia  usługi  w  obiektach  Zamawiającego.  Ponadto 

koszt  zakupu  sprzętu  sprzątającego  (wózki,  odkurzacze,  mopy,  itp.)  został  już  poniesiony 

przed  dwoma  laty. 

Sprzęt  ten  jest  dobrej  jakości,  przewidziany  na  użytkowanie  przez  kilka 

lat”. 

27  grudnia  2019  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  4  Pzp  odrzucił  ofertę 

Odwołującego uznając, że zawiera ona rażąco  niską cenę. W zawiadomieniu o odrzuceniu 

oferty  Za

mawiający  wskazał  m.  in.:  „W  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  

tj.  do  dnia  20.12.2019 

r.  Wykonawca  złożył  wyjaśnienia,  z  treści  których  Zamawiający 

powziął informacje, iż „koszty pracownicze przyjęte zostały według stanu prawnego na dzień 

składania  ofert  C..)”  oraz  iż  „(...)  w  przypadku  zmian  uregulowań  prawnych  dotyczących 

stawek podatków od towarów i usług oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(.. .) Zamawiający przewidział możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia”. 

Zamawiający  w  Rozdz.  XIX  pkt  3  SIWZ  wskazał,  iż  cena  oferty  musi  uwzględniać  koszty 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  obowiązujące  od  01.01.2020  r.,  zaś  załącznik  Nr  3 

Wzór  umowy  nie  przewiduje  zmiany  umowy  z  powodu  zmiany  wysokości  minimalnego 

wynagrodzenia  za  pracę.  W  związku  z  powyższym,  cena  oferty  nie  zawiera  istotnego 

elementu  m

ającego  wpływ  na  wysokość  ceny.  W  wyjaśnieniach  Wykonawca  nie  wykazał 

także  kosztów  prowadzenia  szkoleń  BHP  pracowników,  kosztów  prowadzenia  badań 


lekarskich pracowników, zapewnienie środków higieny osobistej dla pracowników. Ponadto, 

Wykonawca  nie  przedłożył  żadnego  dowodu  na  wykazanie  prawidłowości  skalkulowanej  

w ofercie ceny, których wymaga w swej literalnej treści art. 90 ust. 1 ustawy PZP  i których  

to  Zamawiający  żądał  od  Wykonawcy  w  wezwaniu  do  złożenia  wyjaśnień.  Z  uwagi  

na powyższe, Wykonawca nie wykazał należycie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny”. 

W ocenie Izby czynność Zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego była 

nieprawidłowa.  Obowiązkiem  wykonawcy  wezwanego  do  złożenia  wyjaśnień  (nie  tylko 

dotyczących  możliwości  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny)  jest  dołożenie  wszelkiej 

staranności,  by  wyjaśnienia  te  zawierały  wszystkie  informacje,  których  oczekuje 

zamawiający.  Ponadto,  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  Pzp  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy.  Powyższe  nie  zwalnia 

jednak  Zamawiającego  z  obowiązku  jasnego  sformułowania  pytań,  w  treści  wezwania  

do  złożenia  wyjaśnień,  na  których  odpowiedzi  oczekuje.  Zamawiający,  który  skierował 

ogólnikowe  wezwanie  nie  może  oczekiwać  od  wykonawcy,  że  ten  „domyśli  się”  dlaczego 

cena  oferty  budzi  wątpliwości  zamawiającego  i  jakie  jej  elementy  należy  wyjaśnić.  

W  przedmiotowej  sprawie  Zamawiający  nie  zadał  konkretnych  pytań,  a  ograniczył  

się jedynie do zawarcia w treści wezwania części dyspozycji art. 90 ust. 1 Pzp. Oczekiwania 

Zamawiającego,  co  do  zakresu  wyjaśnień,  zostały  doprecyzowane  w  praktyce  dopiero  

na etapie ich oceny, gdy 

Zamawiający uznał, że Odwołujący nie odniósł się do wszystkich, 

niezbędnych  aspektów  dotyczących  ceny  oferty.  Zamawiający  uznał  także,  że  oferta 

Odwołującego  została  sporządzona  w  sposób  sprzeczny  z  SIWZ.  Na  podstawie  zdania: 

„Koszty  pracownicze  przyjęte  zostały  według  stanu  prawnego  na  dzień  składania  ofert” 

Zamawiający  uznał,  że  stawki  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  zostały  skalkulowane 

przez Odwołującego na poziomie niższym, niż stawki, które miały obowiązywać w 2020 roku. 

Wniosek  taki  Zamawiający  wysnuł  jedynie  na  podstawie  powyższego  zdania,  odstąpił  

od  samodzielnego  ustalenia  faktycznej  wysokości  stawek  wynagrodzeń  w  ofercie 

Odwołującego. Odrzucając ofertę Odwołującego, Zamawiający powołał się jedynie na art. 89 

ust. 1 pkt 4 Pzp, nie wskazał natomiast art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, zatem oferta Odwołującego 

nie została odrzucona za jej ewentualną niezgodność SIWZ. 

W  ocenie  Izby  nie  ulega  wątpliwości,  że  wyjaśnienia  Odwołującego  były  ogólnikowe,  

ale w pełni korespondowały one z treścią wezwania do wyjaśnień dotyczących ceny oferty. 

Tym  samym  Zamawia

jący  nie  miał  podstaw  do  odrzucenia  oferty  jako  zawierającej  rażąco 

niską  cenę.  Jeżeli  wyjaśnienia  Odwołującego  nie  stanowiły  źródła  wystarczających  

informacji  to  obowiązkiem  Zamawiającego  było  wezwanie  Odwołującego  po  raz  kolejny,  

uwzględnieniem  obowiązku  zadania  konkretnych  pytań.  Uznanie  przez  Zamawiającego,  

że zdanie „Koszty pracownicze przyjęte zostały według stanu prawnego na dzień składania 


ofert

” stanowiło potwierdzenie rażąco niskiej ceny oferty Odwołującego było błędne. Zdanie 

powyższe  jest  niejasne  i  daje  wiele  możliwości  interpretacji.  Jego  znaczenie  powinno  być 

przez Zamawiającego należycie wyjaśnione (szczególnie w obliczu podejrzenia niezgodności 

oferty  Odwołującego  z  SIWZ),  w  żadnym  wypadku  nie  mogło  być  ono  podstawą  

do  jednoznacznego  u

znania,  że  oferta  Odwołującego  została  skalkulowana  sprzecznie  

z przepisami dotyczącymi poziomu wynagrodzeń w 2020 r. 

Orzeczenie Izby nie stanowi stwierdzenia, że oferta Odwołującego nie zawiera rażąco niskiej 

ceny.  Izba  uznała  jedynie,  że  czynność  Zamawiającego  polegająca  na  ocenie  wyjaśnień 

Odwołującego oraz konsekwencje tej oceny były wadliwe.  

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel