KIO 1199/20 WYROK dnia 3 sierpnia 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1199/20 

WYROK 

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego w 

dniu  1  czerwca  2020  r.  przez 

wykonawcę  MAKI  architekci  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Krakowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Lotnicze  Pogotowie 

Ratunkowe z siedzibą w Warszawie 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  oraz  powtórzenie  czynności 

badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego;  

2.  K

osztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę 

MAKI architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Zamawiającego: Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą 

w  Warszawie 

kwotę  18  600  zł  00  gr.  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset 

złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy MAKI architekci Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Krakowie 

stanowiącą  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  uiszczonego  wpisu 

oraz 

koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 ze zm. z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.   

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 1199/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie prowadzi w  

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na:  „Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  budowy  Krajowego 

Centrum  Monitorowania 

Ratownictwa  Medycznego  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą 

techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, 

położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy". 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Wykonawca 

MAKI  architekci  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  (zwany  dalej: 

Odwołującym”)  w  dniu  01  czerwca  2020  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej)  złożył  odwołanie  na  czynność  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1.art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez  bezzasadne  wykluczenie  Odwołującego  z  postępowania,  mimo  iż  wykazał  on 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w 

odniesieniu do projektanta branży instalacji niskoprądowej oraz w odniesieniu do projektanta 

branży architektonicznej; 

2. ewentualnie art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy 

Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego 

do  udzielenia  wyjaśnień  (względnie  do  uzupełnienia  dokumentów)  w  zakresie  warunku 

udziału w postępowaniu w odniesieniu do projektanta branży architektonicznej; 

3.  art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z  art. 7 ust. 1  ustawy 

Pzp poprzez nieprawidłową ocenę oferty i 

zaniechanie  przyznania  ofercie  Odwołującego  punktacji  w  ramach  ustalonych  w  SIWZ 

kryteriów oceny ofert. Odwołujący wniósł o:  

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  zarzutów 

podniesionych w niniejszym odwołaniu i przyznanie ofercie Odwołującego w kryterium oceny 

ofert Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia następującej punktacji dla 

osób: Generalnego projektanta branży architektonicznej - co najmniej 3 punktów; Projektanta 

w branży instalacji niskoprądowej - 2 punktów; 

ewentualnie  wezwania  Odwołującego  do  udzielenia  wyjaśnień  (względnie 

uzupełnienia dokumentów); 


dokonania wyb

oru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Podstawą wniesienia niniejszego odwołania była czynność Zamawiającego z dnia 20 

maja 2020 r. t.j. wykluczenia wykonawcy 

MAKI architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

postanowienia  SIWZ,  ofertę  wykonawcy:  MAKI  architekci  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Krakowie  -   

jak  również  oświadczenia  i  stanowiska  stron  postępowania  złożone 

trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:  

Odwołanie,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu 

na 

brak  przesłanek  uzasadniających  odrzucenie  odwołania  Izba  przeprowadziła  rozprawę 

merytorycznie je rozpoznając.  

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  korzystania  

ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zama

wiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  –  w  terminie  przewidzianym  w    ustawie  –  żaden 

wykonawca.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  stanowiska  stron 

oraz  uczestnika  postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba 

uznała, iż  odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.  

Zarzut 

Odwołującego  postawiany  Zamawiającemu  w  przedmiocie  niezasadnego 

wykluczenia  Odwołującego,  -  z  uwagi  że  wykonawca  nie  spełnił  minimalnych  wymagań 

postawionych 

przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia projektanta branży instalacji 

niskoprądowej - należało uznać za zasadny.  

Zamawiający  w  SIWZ  w  §  9  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  podstawy 

wykluczenia  wykonawcy:  ust.  1  o  udzielenie    zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy, 

którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące: 


zdolności technicznej lub zawodowej (…) 

3b)  dysponuje  lub  będzie  dysponował  osobami,  skierowanymi  do  realizacji  zamówienia, 

posiadające  następujące  kwalifikacje  zawodowe,  uprawnienie,  doświadczenie  i 

wykształcenie:  

●  Generalny  projektant  w  branży  architektonicznej:  Uprawnienia:  co  najmniej  od  10  lat 

uprawnienia  budowlane  w  zakresie  w  specjalności  architektonicznej  do  projektowania  bez 

ograniczeń  wydane  na  podstawie  aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa  (lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

prawa,  wystarczające  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia).  Kwalifikacje  (doświadczenie): 

projektant musi posiadać przynajmniej 10 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta w 

branży  architektonicznej  i  wykonał  w  charakterze  projektanta  przynajmniej  w  zakresie 

sporządzenia  projektu  architektonicznego  dokumentację  projektową,  dotyczącą  budowy  co 

najmniej 5 budynków użyteczności publicznej w tym co najmniej trzy o kubaturze min. 8 000 

m

każdy  oraz  co  najmniej  dwa  o  kubaturze  min.  15  000  m

każdy,  i  na  które  uzyskano 

ostateczne pozwolenie na budowę. 

●  Projektant  branży  instalacji  niskoprądowej:  Kwalifikacje  (doświadczenie):  projektant  musi 

posiadać doświadczenie polegające na zaprojektowaniu w zakresie instalacji niskoprądowej: 

sieci  strukturalnej,  systemu  kont

roli  dostępu  opartego na  produktach  firmy  Roger,  SSWiN  i 

CCTV  co  najmniej  w  3  obiektach  użyteczności  publicznej.  Przy  czym  doświadczenie  w 

zaprojektowaniu  ww.  instalacji  może  być  wykonane  w  różnych  budynkach,  jednak  każdą  z 

nich  powin

ien  zaprojektować  3  razy.  Projektant  powinien  posiadać  zaświadczenie  o 

ukończeniu  kursu  projektowania  systemów  zabezpieczeń  technicznych  stopni  l  4/NO  oraz 

informacji  o  wpisaniu  projektanta  na  listę  kwalifikowanych  pracowników  zabezpieczenia 

technicznego. 

W razie wątpliwości pojęcia użyte w ust. 1 pkt 3 lit a) i b) są zdefiniowane w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. prawo budowlane oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.  

Zgodnie  z  warunkiem  sformułowanym  w  §9.1.3)  lit.  b)  SIWZ  dla  potwierdzenia  zdolności 

t

echnicznej  i  zawodowej  wymagane  było  wskazanie  minimum  3  realizacji  w  odniesieniu  do 

projektanta  w  branży  instalacji  niskoprądowych.  Stosownie  do  §18.2.3)  lit.  d)  SIWZ  każda 

realizacja  powyżej  minimalnej  ilości  powinna  skutkować  przyznaniem  odpowiedniej  ilości 

punktów. W treści dokumentacji przetargowej nie zostało określone, które zamówienia będą 

kwalifikowane na potwierdzenie spełniania warunku, a które na kryterium.  

W niniejszym postępowaniu Odwołujący złożył ofertę, do oferty złożył również wykaz 

osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  (załącznik  nr  6)  obejmujący  m.  in.  osoby 


posiadające stosowne doświadczenie na stanowiskach 1. Generalnego Projektanta w branży 

architektonicznej  (E.  K. 

–  Ł.)  –  9  projektów  oraz  2.  Projektanta  branży  instalacji 

niskoprądowej (A. G.) – 5 projektów.  

Zamawiający  w  dniu  6  maja  2020  r.  wezwał  Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp 

uzupełnienia,  wyjaśnienia  treści  lub  ponownego  złożenia  wykazu  osób, 

skierowanych przez Wyko

nawcę do realizacji zamówienia.  

W  dniu  7  maja  2020  r.  Odwołujący  –  wobec  wezwania  Zamawiającego  -  złożył 

stosowne wyjaśnienia.  

W  dniu  20  maja  2020  r.  Zamawiający  uznał,  że  nie  potwierdzają  że  Wykonawca 

spełnia minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia 

projektanta 

branży  instalacji  niskoprądowej  oraz  generalnego  projektanta  branży 

architektonicznej

. Według zamawiającego złożony wraz z ofertą wykaz osób oraz późniejsze 

wyjaśnienia  i  uzupełnienia  dokumentu  przez  Wykonawcę,  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego, nie potwierdzają że Wykonawca spełnia minimalne wymagania postawione 

przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia projektanta branży instalacji niskoprądowej. 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, powołując się na Rozporządzenie 

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  stwierdził,  że  parking  podziemny  należy 

uznać  za  budynek  (obiekt)  użyteczności  publicznej.  Zamawiający  nie  zgodził  się  z 

wyjaśnieniem Wykonawcy, gdyż parking podziemny nie spełnia przytoczonej definicji - to jest 

nie  służy  on  obsłudze  pasażerów  w  transporcie  drogowym.  Transport  drogowy  (definicja  z 

ustawy o transporcie drogowym) to: podejmowanie 

i wykonywanie działalności gospodarczej 

w  zakresie  przewozu  osób  lub  rzeczy  pojazdami  samochodowymi  (...)  a  także:  działalność 

gospodarcza  w  zakresie  pośrednictwa  przy  przewozie  osób.  Natomiast  sam  parking  ma 

następująca  definicję:  wydzielona  powierzchnia  terenu  przeznaczona  do  postoju  i 

parkowania  samochodów,  składającą  się  ze  stanowisk  postojowych  oraz  dojazdów 

łączących  te  stanowiska,  jeżeli  takie  dojazdy  występują.  W  ocenie  Zamawiającego  nie 

można  mówić  o  obsłudze  pasażerów.  Zatem  miejski  parking  przeznaczony  dla  prywatnych 

samochodów nie kwalifikuje się jako obiekt użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 26 ust. 3 

Ustawy  Zamawiający  nie  wzywa  Wykonawcy  do  uzupełnienia  wykazu  osób  o  informacje 

dotyczące doświadczenia projektanta branży architektonicznej, ponieważ nawet pomimo ich 

uzupełnienia  Wykonawca  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  a  jego  oferta  odrzuceniu. 

Usługa  nr  6  dotyczyła  przebudowy  budynku,  co  nie  spełnia  definicji  budowy  zawartej  w 

ustawie  Prawo  budowlane.  Usługa  nr  7  polegała  na  przebudowie  istniejącego  budynku  i 


budowie  nowych  obiektów.  Wykonawca  nie  określił,  do  których  obiektów  odnosi  podana  w 

ofercie kubatura 8 300 m3 . Usługa nr 8 - brak informacji o funkcji części usługowej, oraz o 

kubaturze części usługowej.  

Zarzut  Odwołującego  postawiany  Zamawiającemu  w  przedmiocie  niezasadnego 

wykluczenia  Odwołującego,  -  z  uwagi  że  wykonawca  nie  spełnił  minimalnych  wymagań 

postawionych 

przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia projektanta branży instalacji 

niskoprądowej - należało uznać za zasadny.  

S

pór  zainicjowany  wniesionym  odwołaniem  sprowadza  się  do  pytania  czy  w  świetle 

postawionych  wymagań  dotyczących  doświadczenia  projektanta  branży  instalacji 

niskoprądowej  można  uznać  doświadczenie  polegające  na  wykonaniu  dokumentacji 

projektowej budow

y parkingu podziemnego jako obiekt użyteczności publicznej. Zauważenia 

wymaga,  że  Zamawiający  w  SIWZ  w  zakresie  wymagania  dotyczącego  projektanta  branży 

niskoprądowej  posłużył  się  pojęciem  „obiektu  użyteczności  publicznej”,  nie  zaś  „budynku 

użyteczności  publicznej”  i  w  tym  zakresie  nie  dokonywał  zmian.  Następnie  Zamawiający 

wykluczył  Odwołującego,  uznając  że  parking  podziemny  (wykazane  doświadczenie 

projektanta)  nie  jest  budynkiem  użyteczności  publicznej  w  świetle  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dn

ia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

W ocenie Izby działanie Zamawiającego – wobec przytoczonych postanowień SIWZ – 

należało uznać za niewłaściwe. Skoro Zamawiający w SIWZ wskazał, że w razie wątpliwości 

użyte pojęcia są zdefiniowane w ustawie prawo budowlane oraz w aktach wykonawczych – 

którym niewątpliwie jest przytoczone rozporządzenie Ministra Infrastruktury, to użyte pojęcie 

„obiektu użyteczności publicznej” w  wymaganiach dotyczących projektanta branży instalacji 

niskoprądowej  nie  występuje  w  przytoczonym  przez  Zamawiającego  rozporządzeniu. 

Przytaczane  przez  Zamawiającego  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  posługuje  się 

pojęciem „budynku użyteczności publicznej”, jednak pojęcie to nie znalazło odzwierciedlenia 

w  postanowieniach  SIWZ.  W  konsekwencji  należało  uznać,  że  skoro  pojęcie  „obiektu 

użyteczności publicznej” nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury to 

nie  może  być  interpretowane  przez  Zamawiającego  przez  pryzmat  tego  rozporządzenia  w 

tym  stanie  faktycznym  na  niekorzyść  wykonawcy  składającego  ofertę  a  postanowienia 

specyfikacji  dotyczące  doświadczenia  projektanta  instalacji  niskoprądowej  należy  rozumieć 

w  znaczeniu  potocznym 

–  odczytując  ich  treść  –  wobec  braku  odniesienia  wprost  do  ww. 

rozporządzenia – na korzyść wykonawcy.  


Wobec  powyższego  parking  podziemny  –  w  ocenie  Izby  –  w  świetle  SIWZ  jest 

obiektem  użyteczności  publicznej  i  to  doświadczenie  projektanta  branży  instalacji 

niskoprądowej należało uznać za prawidłowe w świetle SIWZ.  

Niemniej  jednak  Zamawiający  nie  wykazał  w  podstawie  wykluczenia,  że  nie  zostały 

spełnione  przesłanki  wynikające  z  definicji  „budynku  użyteczności  publicznej”  zawartej  w 

rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tą definicją za 

budynek użyteczności publicznej uważa się budynek przeznaczony na potrzeby administracji 

publicznej,  wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty,  szkolnictwa 

wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 

handlu,  gastronomii,  usług,  w tym  usług  pocztowych  lub  telekomunikacyjnych,  turystyki, 

sportu,  obsługi  pasażerów  w transporcie  kolejowym,  drogowym,  lotniczym,  morskim  lub 

wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; 

za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.  

Zamawiający  w  podstawie  wykluczenia  odniósł  się  jedynie  do  niespełnienia 

wymagania  dotyczącego  obsługi  pasażerów  w transporcie  drogowym,  nie  podważając 

jednocześnie okoliczności, że zaprojektowany parking podziemny może być uznany za inny 

rodzaj budynku. Nie wykazał również, że zaprojektowany parking podziemny nie jest innym 

budynkiem  przeznaczonym  do  wykonywania  podobnych  funkcji 

w  świetle  niniejszego 

rozporządzenia.  Zamawiający  jednocześnie  utożsamiał  przytoczone  w  rozporządzeniu 

pojęcie parkingu z parkingiem podziemnym, co w ocenie izby należy – w świetle niniejszego 

stanu faktycznego 

– za niewłaściwe.  

Wobec  powyższego  nieuznanie  przez  Zamawiającego  doświadczenia  polegającego 

na  wykonaniu dokumentacji  projektowej  dla budowy  parkingu  podziemnego  należało uznać 

za błędne. 

Ponadt

o  słusznie  zauważył  Odwołujący,  ze  w  podstawie  wykluczenia  Zamawiający 

nie  odniósł  się  do  innych  wskazanych  projektów  zarówno  co  do  generalnego  projektanta 

branży  architektonicznej  jak  i  projektanta  branży  instalacji  niskoprądowej.  Jeszcze 

dodatkowo  odnosz

ąc  się  do  wykluczenia  wykonawcy  w  zakresie  generalnego  projektanta 

branży architektonicznej należało uznać, ze Zamawiający nie wykazał jaka część wymagania 

nie  została  przez  wykonawcę  spełniona,  nie  odnosząc  się  jednocześnie  do  innych 

wskazanych projektów za wyjątkiem usługi 6-8.  


Wobec  powyższego  należało  nakazać  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny 

ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.  

W  konsekwencji  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  Izba  w 

punkcie  1  sentencji  or

zekła  w  formie  wyroku,  uwzględniając  odwołanie.  W  punkcie  2 

sentencji Izba orzekła o kosztach na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do 

jego wyniku

, zaś zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn.  zm.),  Izba  zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  koszty  strony 

poniesione z tytułu wpisu w kwocie 15.000,00 zł oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika w 

kwocie 3.600 zł, co łącznie stanowi kwotę 18.600,00 zł.  

Przewodniczący: 

……………………. 


wiper-pixel