KIO 1194/20 WYROK dnia 14 sierpnia 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt KIO 1194/20 

WYROK 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  sierpnia  2020 

r.,  w  Warszawie,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

STEKOP 

Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz  

STEKOP-

OCHRONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z si

edzibą w Warszawie 

postępowaniu prowadzonym przez  

Skarb Państwa – Jednostkę Wojskową nr 2063 z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawcy Agencja Ochrony K. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Warszawie  przystępującego  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego  

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia STEKOP Spółka akcyjna oraz STEKOP-OCHRONA Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:  siedem tysięcy pięćset złotych zero 

groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  STEKOP  Spółkę  akcyjną  oraz  STEKOP-OCHRONA  Spółkę  

z o

graniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 1194/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa nr 2063 w Warszawie prowadzi postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego na „dozór i ochronę Klubu DGW w Warszawie przy  

Al. Niepodległości 141A” na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1

843  z  późn.  zm.),  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  11  lutego  2020  r.  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod numerem 511136. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

na podstawie art. 11 ust. 8 us

tawy Prawo zamówień publicznych. 

I Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia „STEKOP” spółka 

akcyjna i „STEKOP-OCHRONA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wnieśli odwołanie 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  186  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  wykonawcy  Agencja  Ochrony  K. 

Sp.  z  o.o.,  zwanego  dalej  „Przystępującym”  oraz 

oferty  wykonawcy  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.,  a  także  wybór  oferty  Przystępującego  jako 

najkorzystniejszej,  pomimo  że  Zamawiający  powinien  odrzucić  oferty  tych  wykonawców 

wykonując  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu  wniesionym  przez  Odwołującego  sygn.  KIO  788/20,  w  całości 

uwzględnionym przez Zamawiającego, 

2.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  przez  podjęcie 

czynności  podważających  zaufanie  wykonawców  co  do  prawidłowości  i  rzetelności 

prowadzonego postępowania, 

3. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia 

ofert  Przystępującego  i  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  w  warunkach,  w  których  oferty  te 

zawierają  rażąco  niską  cenę,  co  zostało  potwierdzone  poprzez  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego w całości odwołania wniesionego przez Odwołującego 14 kwietnia 2020 r.  

w postępowaniu prowadzonym pod sygn. KIO 788/20, 

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  Przystępującego  i  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  w  warunkach,  w  których  ich  złożenie 

stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu 


n

ieuczciwej  konkurencji,  co  zostało  potwierdzone  poprzez  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego w całości odwołania wniesionego przez Odwołującego 14 kwietnia 2020 r.  

w postępowaniu prowadzonym pod sygn. KIO 788/20. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2. wykonania czynności w postępowaniu zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu  

z  14  kwietnia  2020  r.,  sygn.  KIO  788/20,  które  Zamawiający  uwzględnił  w  całości,  tj.: 

odrzucenia oferty Przystępującego, odrzucenia oferty Ekspert Security Sp. z o.o., 

3. dokonania ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu, 

4.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  według 

rachunków, które zostaną przedłożone na posiedzeniu bądź na rozprawie, 

5.  dołączenie do  akt  niniejszej  sprawy  dokumentacji sprawy  odwoławczej  prowadzonej  pod 

sygn.  KIO  788/20  oraz  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów 

znajdujących  się  w  tych  aktach,  w  szczególności  z  odwołania  Odwołującego  z  14  kwietnia 

2020 r., pisma Zamawiającego z 17 kwietnia 2020 r. uwzględniającego odwołanie w całości, 

oraz  postanowienia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  12  maja  2020  r.  o  umorzeniu 

postępowania odwoławczego. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołującego wskazał, że jego interes we wniesieniu odwołania 

wyraża  się  w  tym,  że  złożył  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu  i  gdyby  Zamawiający 

przeprowadził  postępowanie  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

oferta Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą. Gdyby Zamawiający, zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu w całości uwzględnionym przez Zamawiającego, odrzucił 

oferty Przystępującego i Ekspert Security Sp. z o.o., oferta Odwołującego zostałaby uznana 

za najkorzystniejszą. Odwołujący może więc ponieść szkodę w związku z nieudzieleniem mu 

zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  że  14  kwietnia  2020  r.  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

Zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu  sygn.  KIO  788/20,  w  którym  zaskarżył 

czynności  Zamawiającego  polegające  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Przystępującego  ,  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Przystępującego  w  warunkach,  w  których 

oferta ta powinna zostać odrzucona z uwagi na fakt, że zawiera rażąco niską cenę  

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  złożenie  takiej  oferty  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

zaniechaniu odrzucenia oferty Ekspert Security Sp. z o.o. w warunkach, w których oferta ta 

powinna  zostać  odrzucona  z  uwagi  na  fakt,  że  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia, a złożenie takiej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  


w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz  wnosił  o: 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz 

dokonania  ponownej  oceny  ofert  złożonych  w  postępowaniu,  nakazanie  Zamawiającemu 

odrzucenia  oferty  Przystępującego,  nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  Ekspert 

Security Sp. z o.o.  

W  odpowiedzi  Zamawiający  uwzględnił  odwołanie  w  całości  oraz  poinformował,  że 

unieważnia  czynność  wyboru  oferty  Przystępującego  oraz  przystąpi  do  ponownej  oceny 

ofert. W związku z powyższym Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

26  maja  2020  r.  Zamawiający  ponownie  poinformował  o  wynikach  oceny  i  badania  ofert 

złożonych w  postępowaniu,  po raz kolejny  wybierając jako  najkorzystniejszą ofertę  złożoną 

przez  Przystępującego,  zaniechał  więc  wykonania  czynności  zgodnie  z  żądaniami 

wynikającymi z odwołania uwzględnionego w całości. 

Uwzględnienie  przez  Zamawiającego  odwołania  w  całości  nie  budzi  żadnych  wątpliwości, 

gdyż w piśmie z 17 kwietnia 2020 r. wskazał wprost, że uwzględnia odwołanie w całości,  

a  Izba  nie  miała  wątpliwości  co  do  uwzględnienia  odwołania  w  całości  i  wydała 

postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego. Gdyby pismo Zamawiającego  

z 17 kwietnia 2020 r. budziło jakiekolwiek wątpliwości co do uwzględnienia odwołania  

w  całości,  Izba  umorzyłaby  postępowanie  jedynie  w  części  (w  zakresie  uwzględnionych 

zarzutów), zaś w pozostałym zakresie rozpoznawałaby zarzuty odwołania.  

W związku z uwzględnieniem odwołania w całości Zamawiający powinien w całości wykonać 

żądania Odwołującego wynikające z odwołania, tj. również odrzucić ofertę Przystępującego 

oraz  ofertę  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  Nie  ma  wątpliwości,  że  żądania  odwołania 

obejmowały takie odrzucenie. 

Zamawiający,  26  maja  2020  r.,  dokonał  ponownie  wyboru  oferty  Przystępującego  jako 

najkorzystniejszej i, wbrew żądaniu Odwołującego, nie odrzucił oferty tego wykonawcy,  nie 

podał także żadnej informacji o odrzuceniu oferty Ekspert Security Sp. z o.o. 

Działanie Zamawiającego narusza więc art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zgodnie z którym zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym  

w  odwołaniu.  Z  treści  przepisu  wynika,  że  w  przypadku  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Zamawiający jest związany żądaniami zawartymi w odwołaniu 

przy dokonywaniu ponownych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

i powinien dokonać czynności w postępowaniu zgodnie z żądaniem Odwołującego. 

Odwołujący  w  odwołaniu  nie  zaskarżał  czynności  polegających  na  zaniechaniu  wezwania 

Przystępującego i Ekspert Security Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny, ani nie 

wnosił o wezwanie tych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. 


Ocena  Izby  w  zakresie  tego  odwołania powinna sprowadzać się wyłącznie do  stwierdzenia 

braku  wykonania  przez  Zamawiającego  żądań  zgodnie  z  uwzględnionym  odwołaniem. 

Żądania  z  uwzględnionego  odwołania  można  było  wykonać  wyłącznie  w  jeden  sposób  – 

poprzez odrzucenie ofert wykonawców. W związku z tym nie wymaga merytorycznej oceny 

stwierdzenie  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

„Z  ostrożności”  jednak  Odwołujący  przedstawił  argumentację  dotyczącą  konieczności 

odrzucenia oferty Przystępującego i Ekspert Security Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  niezasadnie  zaniechał  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  i  oferty  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.,  pomimo że wykonawcy  ci  zaoferowali 

realizację zamówienia za ceny, które stanowią ceny rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia,  a  złożenie  tych  ofert  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

W ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do 

niej Zamawiający postawił następujące warunki dotyczące rozmiaru zamówienia oraz liczby 

pracowników, którzy mają realizować zamówienie: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru i ochrony Klubu DGW w Warszawie przy  

Al. Niepodległości 141 A (rozdział III ust. 1 SIWZ). 

2.  Zamówienie  wykonywane  będzie  od  1  maja  2020  do  1  grudnia  2020r.  do  7:00  rano 

(rozdział IV SIWZ, po zmianie z 13 lutego 2020 r.). 

3. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na 

umowę o pracę (rozdział V ust. 2 pkt Ad.3. lit. b SIWZ). 

4. Zaoferowana przez wykonawcę stawka roboczogodziny musi być zgodna  

z  obowiązującymi  od  2020  roku  przepisami  określającymi  minimalne  wynagrodzenie  za 

pracę (rozdział XIII ust. 3 SIWZ). 

5. Usługa na rzecz Klubu DGW realizowana jest w systemie dwóch całodobowych  

(24-godzinnych) portie

rów tj. 24 godzinny system ochrony od 07:00 do 07:00, 7 dni  

w tygodniu (ust. 2 zd. 1 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, § 2 ust. 1 

pkt 20 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy). 

6. Jeden z pracowników ochrony będzie w holu głównym, a drugi w pomieszczeniu portierni 

znajdującej  się  w  holu  głównym  (ust.  2  zd.  3  załącznika  nr  8  do  SIWZ  –  opis  przedmiotu 

zamówienia, § 2 ust. 1 pkt 20 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy). 

7.  Dodatkowy  portier  doraźny  jednoosobowy,  wystawiany  w  przypadku  organizacji  imprez, 

na których spodziewany będzie duży ruch osobowy, nie więcej jednak niż 80 godzin  


w miesiącu (ust. 3 zd. 1 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, § 2 ust. 1 

pkt 21 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy). 

8.  Wewnętrzny  patrol  interwencyjny,  całodobowy  na  wezwanie  we  wszystkie  dni 

kalendarzowe  w  roku,  wyposażony  w  broń  palną;  pracownicy  patrolu  muszą  posiadać 

legitymację  kwalifikowanego  pracownika  ochrony  fizycznej  (ust.  4  zd.  1  załącznika  nr  8  do 

SIWZ 

–  opis  przedmiotu  zamówienia,  §  2  ust.  1  pkt  22  załącznika  nr  6 do  SIWZ  –  projekt 

umowy). 

9.  Do  zakresu  działania  Specjalistycznej  Uzbrojonej  Formacji  Ochronnej  (SUFO)  należy: 

zapewnienie  systemu  kontroli  pracowników  z  co  najmniej  6  punktami  kontrolnymi, 

pozwalającego  kontrolować  sposób  realizacji  zadań  ochronnych,  umożliwiającego 

generowanie  prostych  raportów  (ust.  9  pkt  9  załącznika  nr  8  do  SIWZ  –  opis  przedmiotu 

zamówienia, § 2 ust. 1 pkt 24 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy). 

10. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w: latarkę – 3 szt., telefon komórkowy – 1 

szt., apteczkę pierwszej pomocy – 1 szt., opatrunek osobisty – 3 szt., pilot napadowy wraz  

z centralką do wezwania patrolu interwencyjnego – 1 szt., przenośne radiotelefony – 3 szt., 

środki przymusu bezpośredniego w postaci: kajdanek - 3 szt., pałki wielofunkcyjnej – 3 szt., 

ręczny  miotacz  gazu  –  3  szt.,  umundurowanie  w  postaci  munduru  o jednolitym  wzorze  dla 

wszystkich pracowników ochrony, oznaczonego w widocznym miejscu emblematem według 

wzoru wykonawcy (ust. 

8 na str. 5 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,  

§ 2 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy), wyposaży każdego  

z pracowników SUFO w obiekcie w jednolite nowe umundurowanie odpowiednie dla każdej 

pory  roku  z  oznakami  przyna

leżności  do  SUFO, w  tym  jednolite koszule z  długim  i krótkim 

rękawem  koloru  szarego  lub  niebieskiego...  (§  2  ust.  1  pkt  5  załącznika  nr  6  do  SIWZ  – 

projekt umowy). 

12.  Wykonawca  wyznaczy  specjalistę  ds.  ochrony,  który  będzie  upoważniony  do 

bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktowania się z Zamawiającym  

i  użytkownikiem  lub  upoważnionymi  przez  nich  osobami.  Specjalista  ds.  ochrony  jest 

zobowiązany do kontroli pracowników przynajmniej … razy w tygodniu,  w tym przynajmniej 

jeden  raz  w  godzi

nach nocnych.  Specjalista  musi  posiadać poświadczenie bezpieczeństwa 

osobowego  upoważniające  do  dostępu  do  informacji  niejawnych  oznaczonych  klauzulą 

„ZASTRZEŻONE” lub wyższe oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie przeszkolenia  

z zakresu ochrony inform

acji niejawnych (ust. 11 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia, § 2 ust. 1 pkt 17 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy). 

13. Wykonawca będzie realizował usługę przynajmniej dziewięcioma pracownikami w ciągu 

miesiąca (ust. 14 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, § 2 ust. 1 pkt 18 

załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy). 


14. Wykonawca  zobowiązuje  się  opracować  i  dostarczyć  użytkownikowi  na  obiekt:  książkę 

meldunków, książkę ewidencji kluczy, książkę wydanych przepustek osobowych, brudnopis 

(ust. 15 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, § 2 ust. 1 pkt 4 załącznika 

nr 6 do SIWZ 

– projekt umowy). 

15.  Wszyscy  pracownicy  ochrony  muszą  posiadać  upoważnienie  do  dostępu  do  informacji 

niejawnych  o  klauzuli  „ZASTRZEŻONE”  lub  wyższe,  być  przeszkoleni  z  zasad  ochrony 

informacji niejawnych i posiadać stosowne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej (ust. 2 na str. 7 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia). 

16.  Do  obowiązków  wykonawcy  należy  w  szczególności  zapewnić  na  własny  koszt 

odpowiednie  warunki  socjalno-bytowe  oraz  sanitarno-higieniczne  w  pomieszczeniach 

przekazanych  przez  użytkownika  (§  2  ust.  1  pkt  19  załącznika  nr  6  do  SIWZ  –  projekt 

umowy). 

Odwołujący  stwierdził,  że  biorąc  pod  uwagę  powyższe  wymogi,  Przystępujący  i  Ekspert 

Security  Sp.  z  o.o.  złożyli  oferty  zwierające  rażąco  niską  cenę,  za  którą  nie  jest  możliwe 

należyte  zrealizowanie  zamówienia.  Przystępujący  zaoferował  realizację  zamówienia  za 

cenę 269,010,84 zł brutto, zaś Ekspert Security Sp. z o.o.  za cenę 275.795,52 zł brutto. 

Cena  zaoferowana  w  ofercie  Przystępującego  nie  pokrywa  nawet  minimalnych  kosztów 

wynagrodzeń  pracowników  realizujących  zamówienie,  zaś  cena  zaoferowana  w  ofercie 

Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  co  prawda  może  pokryć  minimalne  koszty  wynagrodzeń 

pracowników, jednak nie zapewnia pokrycia pozostałych kosztów realizacji zamówienia.  

Przedmiotem  zamówienia  została  objęta  ochrona  jednego  obiektu,  która  miała  być 

realizowana  przez  7  miesięcy,  tj.  przez  od  1  maja  do  dnia  1  grudnia  2020  r.  Zamawiający 

wskazał, że usługa ma być wykonywana całodobowo przez dwóch pracowników ochrony na 

zmianie oraz przynajmniej dziewięcioma pracownikami w ciągu miesiąca. Zatem minimalna 

liczba roboczogodzin w ramach realizacji zamówienia wynosi 10.272 godziny. Liczba ta nie 

obejmuje jednak godzin pracy portiera doraźnego.  

Wskazane  wyliczenie  wynika  z:  na  każdej  zmianie  pracuje  2  pracowników,  a  ochrona 

wykonywana  jest  całodobowo,  w  związku  z  tym  liczba  roboczogodzin  jednego  dnia 

wykonywania 

usługi  wynosi  48  godz.  (2x  24  godz.),  liczba  dni  w  okresie  realizacji 

zamówienia  wynosi  214  dni  (maj  31,  czerwiec  30,  lipiec  31,  sierpień  31,  wrzesień  30, 

październik  31,  listopad  30).  Łączna  minimalna  liczba  roboczogodzin  w  okresie  realizacji 

zamówienia wynosi 10.272 (214 dni x 48 godz. na dobę). 

Powyższe nie obejmuje udziału w realizacji zamówienia dodatkowego portiera doraźnego  

w przypadku organizacji imprez. Zamawiający może żądać udziału portiera doraźnego  

w  wymiarze  do  80  godzin  w  miesiącu.  W  związku  z  tym,  do  ww.  liczby  roboczogodzin 

należały doliczyć godziny ewentualnej pracy portiera doraźnego, tj. 560 godzin (7 miesięcy x 

80 godzin). 


Ustalając  koszty  zatrudnienia  pracowników  do  realizacji  zamówienia  wykonawcy  musieli 

wziąć  pod  uwagę  wynagrodzenie  pracowników  równe  co  najmniej  minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę, gdyż  Zamawiający  wymagał,  aby  wszyscy  pracownicy  realizujący 

zamówienie  zostali  zatrudnieni  na  podstawie  umowy  o  pracę,  a  za  niedopełnienie  tego 

wymogu będzie naliczał wykonawcy karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy przypadek 

(§ 12 ust. 2 pkt 13 załącznika nr 6 – projekt umowy). 

Zamawiający  wymagał  także,  aby  wszyscy  pracownicy  posiadali  upoważnienie  do  dostępu 

do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższe, byli przeszkoleni z zasad 

ochrony  informacji  niejawnych  i  posiadali  legitymacje  kwalifikowanego  pracownika  ochrony 

fizycznej. W związku z tym wykluczono możliwość realizacji zamówienia przez pracowników 

niepełnosprawnych,  których  koszty  zatrudnienia  są  niższe.  W  związku  z  tym  każda 

roboczogodzina  realizacji  zamówienia  powinna  być  wykonywana  przez  pracownika 

pełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.  

Na  podwyższenie  kosztów  wynagrodzenia  pracowników  ma  również  wpływ  wykonywanie 

usługi  całodobowo.  Zgodnie  z  art.  1518  ust.  1  ustawy  Kodeks  pracy  pracownikowi 

wykonującemu  pracę  w  porze  nocnej  przysługuje  dodatek  do  wynagrodzenia  za  każdą 

godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej  

z  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  ustalanego  na  podstawie  odrębnych  przepisów. 

Dodatkowo  wykonawcy  powinni  wziąć  pod  uwagę,  że  pracownikom  przysługuje  prawo  do 

urlopu wypoczynkowego, w okresie którego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od długości stażu pracy pracownika  

i wynosi odpowiednio 20 dni w roku albo 26 dni w roku. 

Przy uwzględnieniu powyższych założeń: 

1)  minimalne  koszty  wynagrodzeń  pracowników,  którzy  będą  realizować  zamówienie, 

wynoszą 219.820,80 zł netto, podczas gdy Przystępujący zaoferował realizację zamówienia 

za  kwotę  269.010,84  zł  brutto  (218.708.00  zł  netto),  czyli  cenę  niżą  o  1.112,80  zł  niż 

minimalne  koszty  wynagrodzeń  pracowników,  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  za  kwotę  łączną 

275.795,52  zł  brutto  (224.224,00  zł  netto),  czyli  cenę  wyższą  jedynie  o  4.403.20  zł  niż 

minimalne koszty wynagrodzeń pracowników, 

2)  minimalne  miesięczne  koszty  wynagrodzeń  pracowników,  którzy  będą  realizować 

zamówienie,  wynoszą 31.402,97  zł  netto,  podczas gdy  Przystępujący  zaoferował  realizację 

zamówienia za miesięczną cenę 31.244,00 zł netto (218.708,00 zł ÷ 7 miesięcy), czyli cenę 

niższą  o  58,97  zł  niż  minimalne  miesięczne  koszty  wynagrodzeń  pracowników,  a  Ekspert 

Security Sp. z o.o. zaoferował realizację zamówienia za miesięczną cenę 32.032,00 zł netto 

4.224,00 zł ÷ 7 miesięcy) czyli cenę wyższą jedynie o 629,03 zł niż minimalne miesięczne 

koszty wynagrodzeń pracowników, 


3)  cena  zaoferowana  przez  Przystępującego  nie  pokrywa  nawet  minimalnych  kosztów 

wynagrodzeń  pracowników  stale  realizujących  zamówienie,  zaś  cena  zaoferowana  przez 

Ekspert Security Sp. z o.o. pokrywa jedynie te koszty, w związku z tym ceny te nie pokryją 

pozostałych  kosztów  realizacji  zamówienia,  tj.  kosztów  zatrudnienia  portiera  doraźnego, 

wynagrodzeń chorobowych, kosztów tzw. urlopów okolicznościowych pracowników, kosztów 

badań  lekarskich  pracowników,  kosztów  szkoleń  BHP  pracowników,  kosztów  wyposażenia 

pracowników w stosowne umundurowanie, kosztów ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 

lub kosztów prania odzieży roboczej, wyposażenia w urządzenia takie jak latarki, komórka  

i  inne,  kosztów  systemu  kontroli  pracowników,  kosztów  zapewnienia  książek  ewidencji 

kluczy, książek meldunków i książek wydawanych przepustek osobowych, kosztów nadzoru, 

kosztów  patrolu  interwencyjnego,  kosztów  obsługi  administracyjnej  oraz  kosztów 

Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Do  wyliczenia  kosztów  zatrudnienia  pracowników  Odwołujący  przyjął  obowiązującą 

wysokość  wynagrodzenia  minimalnego,  tj.  2.600,00  zł  brutto  +  164  zł  godziny  nocne  – 

2.764,00 zł.  

Koszty zatrud

nienia pracowników (koszty pracodawcy) wynoszą 3.309,61 zł, wynagrodzenie 

za  urlop  (26  dni)  w  skali  miesiąca  –  285,17  zł,  łączne  koszty  zatrudnienia  –  3.594.79  zł. 

Średni miesięczny wymiar czasu pracy pracownika w okresie maj – listopad 2020 r. wynosi 

godzin,  zatem  koszty  wynagrodzeń  pracowników  w  przeliczeniu  na  jedną 

roboczogodzinę wykonywania zamówienia wynoszą więc 21,40 zł (3,594,79 zł ÷ 168 godzin), 

minimalna  liczba  roboczogodzin 10.272.  Łączne koszty  zatrudnienia pracowników  wynoszą 

więc 219.820,80 zł netto (10.272 x 21,40 zł), tj. 270.379,58 zł brutto. 

Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  wszyscy  pracownicy  ochrony  skierowani  do 

realizacji  zamówienia  muszą  posiadać  legitymację  kwalifikowanego  pracownika  ochrony 

fizycznej  (ust.  2  na  str.  7  załącznika  nr  8  do  SIWZ  –  opis  przedmiotu  zamówienia). 

Zamawiający przewidział także w projekcie umowy, że naliczy wykonawcy karę umową  

w  przypadku  pełnienia  służby  ochronnej  przez  pracownika  ochrony  bez  uprawnień 

kwalifikowanego  pracownika  ochrony  w  wysokości  1000  zł  za  każde  takie  zdarzenie  (§  12 

ust. 2 pkt 4 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy).  

Realizacja  zamówienia  przez  kwalifikowanych  pracowników  ochrony  powoduje  wzrost 

kosztów  wykonania  zamówienia,  gdyż  pracownicy  ci,  z  racji  posiadania  dodatkowych 

kwalifikacji, co do zasady nie podejmują zatrudnienia za minimalne wynagrodzenie za pracę. 

W  związku  z  tym  Przystępujący  i  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  powinni  uwzględnić  w  cenie 

ofertowej wynagrodzenie pracowników wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, gdyż 

nie będą w stanie zatrudnić kwalifikowanych pracowników ochrony za wynagrodzenie równe 

minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. 


Zgodnie  z  zaleceniami  Polskiej  Izby  Ochrony,  w  przypadku  kwalifikowanego  pracownika 

ochrony  minimalne  koszty  zatrudnienia  na

leży  zwiększyć  o  co  najmniej  10%.  Zalecenia  te 

nie są wiążące, jednak wskazują na pewne tendencje na rynku świadczenia usług ochrony. 

We  wszystkich  powyższych  wyliczeniach  Odwołujący  przyjął  koszty  wynagrodzeń 

pracowników  równe  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Skoro  ceny 

zaoferowane  przez  ww.  wykonawców  nie  pokrywają  nawet  kosztów  wynagrodzeń 

pracowników  równych  minimalnemu  wynagrodzeniu  za  pracę,  tym  bardziej  nie  pokrywają 

kosztów wyższego wynagrodzenia kwalifikowanych pracowników ochrony. 

Ce

na  ofertowa  powinna  uwzględniać  też  konieczność  poniesienia  szeregu  innych kosztów, 

których nie uwzględniono w powyższych wyliczeniach Odwołującego, takie jak: 

1)  Koszty  zatrudnienia  dodatkowego  portiera  doraźnego,  co  może  pociągnąć  za  sobą 

konieczność zatrudnienia do realizacji zamówienia jeszcze jednej osoby w wymiarze prawie 

½ etatu. 

2) Koszty patrolu interwencyjnego, tj. zapewnienia patrolu interwencyjnego i pozostawania  

w gotowości, w szczególności koszty zatrudnienia pracowników patrolu interwencyjnego oraz 

koszty  utrzymania  i  ewentualnie  nabycia  środka  transportu  dla  patrolu,  (w  tym  koszty 

ubezpieczenia  obowiązkowego  środka  transportu,  wymiany  i  naprawy  części 

eksploatacyjnych),  ewentualnie  koszty  podwykonawstwa  w  tym  zakresie.  Koszty  grupy 

interwenc

yjnej, które powinien w ofercie uwzględnić wykonawca, wynoszą co najmniej 100 – 

300 zł netto miesięcznie. 

3)  Wynagrodzenie  chorobowe 

–  wykonawca  musi  liczyć  się  z  koniecznością  pokrycia 

kosztów wynagrodzenia pracowników za czas ich niezdolności do pracy z uwagi na chorobę.  

4) Koszty tzw. urlopów okolicznościowych pracowników. 

5)  Koszty  badań  lekarskich  pracowników  –  zatrudniając  nowych  pracowników  do  realizacji 

zamówienia wykonawcy będą zmuszeni pokryć koszty wstępnych badań lekarskich, średnio 

50  zł.  Mając  na  uwadze,  że  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  9  pracowników,  koszty 

badań  wstępnych  to  450  zł.  W  przypadku  pracowników  już  zatrudnionych  wykonawcy 

powinni uwzględnić koszty okresowych badań pracowników. 

6) Koszty szkoleń BHP pracowników. 

7)  Koszty  wyposa

żenia  pracowników  w  umundurowanie  –  Zamawiający  wymaga,  aby 

pracownicy  zostali  wyposażeni  w  umundurowanie  w  postaci  munduru  o  jednolitym  wzorze 

oraz  by  wykonawca  zapewnił  jednolite  nowe  umundurowanie  odpowiednie  dla  każdej  pory 

roku  z  oznakami  przynależności  do  SUFO,  w  tym  jednolite  koszule  z  długim  i  krótkim 

rękawem.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  pokrywania  kosztów  nowych  mundurów 

pracowników ochrony. Mundury muszą spełniać wymagania Zamawiającego, więc nie mogą 

być  dowolne,  wcześniej  posiadane  przez  wykonawcę,  w  więcej  niż  1  komplecie  (na  każdą 


porę roku). Koszty jednego kompletnego umundurowania pracownika ochrony wnoszą około 

600 zł, zatem wykonawca powinien uwzględnić w cenie około 5.400 zł. 

8)  Koszty  ekwiwalentu  za  pranie  odzieży  roboczej  lub  pokrywanie  kosztów  prania  odzieży 

roboczej.  Z  wymaganiami  dotyczącymi  umundurowania  wiąże  się  konieczność  pokrywania 

przez  wykonawcę  kosztów  prania  odzieży  pracowników,  ewentualnie  zapłaty  pracownikowi 

ekwiwalentu  za  koszty  prania  tej  odzieży.  Zgodnie  z  art.  2379  §  2  i  3  Kodeksu  pracy 

pracodawca  jest  zobowiązany  zapewnić  pracownikowi  między  innymi  pranie,  konserwację, 

naprawę,  odpylanie  i  odkażanie  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia 

roboczego,  a jeżeli  nie jest  w  stanie zapewnić  prania odzieży  roboczej, czynności  te mogą 

być  wykonywane  przez  pracownika,  pod  warunkiem  wypłacenia  mu  ekwiwalentu 

pieniężnego w wysokości poniesionych przez niego kosztów. 

9)  Wyposażenie  w  takie  sprzęt  typu  latarki,  komórka,  pilot  napadowy  wraz  z  centralką  do 

wezwania  pat

rolu  interwencyjnego,  radiotelefony,  środki  przymusu  bezpośredniego  itd. 

Wykonawcy  musieli  uwzględnić  w  zaoferowanej  cenie  koszty  ewentualnego  zakupu  oraz 

utrzymania  ww.  wyposażenia,  np.  związane  z  wymianą  niedziałającego na  nowe,  wymiany 

baterii  w  latarka

ch,  czy  opłat  z  tytułu  usług  telekomunikacyjnych.  Minimalne  koszty  usług 

telekomunikacyjnych  wynoszą  105  zł  (7  miesięcy  x  15  zł).  Średnie  koszty  zakupu  ww. 

wyposażenia 2.135 zł: latarki – 120 zł (40 zł x 3 szt.), apteczka – 50 zł, opatrunek osobisty – 

15 z

ł (5 zł x 3 szt.), pilot napadowy z instalacją – 300 zł, radiotelefony – 1.050 zł (350 zł x 3 

szt.), kajdanki 

– 300 zł (100 zł x 3 szt.), pałki – 150 zł (50 zł x 3 szt.), ręczny miotacz gazu – 

150 zł (50 zł x 3 szt.). 

10)  Koszty  systemu  kontroli  pracowników  z  co  najmniej  sześcioma  punktami  kontrolnymi, 

pozwalającego  kontrolować  sposób  realizacji  zadań  ochronnych,  umożliwiającego 

generowanie  prostych  raportów.  Systemem  tym  jest  urządzenie,  którego  koszt  zakupu 

wynosi  około  900  zł,  ponadto  wykonawca  zobowiązany  jest  do  comiesięcznego  opłacania 

abonamentu  za kartę  SIM  w  wysokości  co  najmniej  2,50  zł,  za  pomocą którego  pracownik 

ochrony  zaznacza  6  punktów  kontrolnych  podczas  obchodu  obiektu.  Do  poprawnego 

działania systemu niezbędne jest również ponoszenie kosztów abonamentu za korzystanie  

z aplikacji do obsługi systemu, w wysokości od 5 do 150 zł miesięcznie. 

11)  Koszty  nadzoru  nad  sposobem  realizacji  zamówienia  sprawowane  przez  dodatkową 

osobę  (niebędącą  pracownikiem  ochrony),  specjalista  ds.  ochrony,  który  będzie 

upoważniony do bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktowania się  

z  Zamawiającym  i  użytkownikiem  lub  upoważnionymi  przez  nich  osobami,  który  będzie 

zobowiązany do kontrolowania pracowników z częstotliwością co najmniej zaoferowaną  

ramach  kryteriów  oceny  ofert.  Wszyscy  wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty,  zaoferowali 

maksymalną tygodniową liczbę kontroli, tj. 6 kontroli w ciągu tygodnia, w tym jedna w nocy. 

W  związku  z  tym,  specjalista  ds.  ochrony  wybranego  wykonawcy  zobowiązany  będzie  do 


przeprowadzenia  kontroli  ok.  26  razy  w  miesiącu,  w  tym  4-5  razy  w  nocy.  Są  to  znaczne 

koszty wpływające na zaoferowaną cenę, w szczególności z uwagi na wymaganą minimalną 

liczbę kontroli w tygodniu, tj. 6 (w tym jedna w nocy). 

12)  Koszty  zapewnienia  ks

iążek  meldunków,  książek  ewidencji  kluczy,  książek  przepustek 

itd.  

13) Koszty wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie  

z  rozdziałem  XVI  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  §  8  załącznika  nr  6  – 

projektu  umowy,  Zamawiający  wymaga  wniesienia  przez  wykonawcę  zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%  ceny  ofertowej  brutto.  Najpopularniejszą 

formą,  w  jakiej  wykonawcy  wnoszą  zabezpieczenie,  jest  gwarancja  bankowa  lub 

ubezpieczeniowa, przy której koszty wynagrodzenia gwaranta to ok. 2% wartości gwarancji, 

tj. co najmniej 5.000 zł. 

14) Koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

15)  Koszty  obsługi  administracyjnej  związanej  z  obsługą  administracyjną  realizowanego 

zamówienia, w szczególności koszty rozliczeń księgowych i rozliczeń związanych  

z kwestiami pracowniczymi. 

Powyższe  koszty  z  pewnością  nie  zostaną  pokryte  z  cen  zaoferowanych  przez 

Przystępującego    i  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  Na  konieczność  uwzględnienia  powyższych 

kosztów  realizacji  usług  ochrony  osób  i  mienia  wskazuje  Polska  Izba  Ochrony,  która 

przedstawiła kalkulację kosztów świadczenia tych usług w 2020 r.  

W  związku  z  powyższym,  cena  zaoferowana  przez  Przystępującego  i  cena  zaoferowana 

przez Ekspert Security Sp. z o.o. są cenami rażąco niskimi.  

Zgodnie 

z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

ma obowiązek  odrzucić ofertę, która  zawiera  cenę rażąco niską  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia.  Nie  istnieje  definicja  legalna  terminu  „rażąco  niskiej  ceny”,  jak  również 

or

zecznictwo  nie  sformułowało  jednoznacznych  kryteriów,  które  powinny  być  brane  pod 

uwagę przy ocenie, czy doszło do zaoferowania realizacji zamówienia za cenę rażąco niską. 

W doktrynie i judykaturze podkreśla się, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, 

biorąc  pod  uwagę  wszystkie  okoliczności  sprawy  oraz  specyfikę  przedmiotu  zamówienia. 

Cena  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  to  cena  odbiegająca  od  jego 

rzeczywistej  wartości,  a  rzeczona  różnica  nie  jest  uzasadniona  obiektywnymi  względami 

pozwalającymi danemu wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych 

źródeł  niż  wynagrodzenie  umowne,  zamówienie  to  wykonać.  Pod  pojęciem  rażąco  niskiej 

ceny  rozumie  się  ceną  nierealistyczną,  nieadekwatną  do  zakresu  i  kosztów  prac 

składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej 

jego rzeczywistych kosztów i  w takim sensie nie będącą ceną rynkową, tzn. generalnie nie 


występującą  na  rynku,  na  którym  ceny  wyznaczane  są  m.in.  poprzez  ogólną  sytuację 

gos

podarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno- 

organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie 

na  nim  działających.  Wskazani  wykonawcy  zaoferowali  ceny,  które  nie  pokrywają  kosztów 

wynagrodzeń  pracowników  lub  nie  zapewniają  pokrycia  pozostałych  kosztów  realizacji 

zamówienia,  a  tym  bardziej  nie  zapewniają  osiągnięcia  zysku.  W  związku  z  tym  nie 

gwarantują należytej realizacji zamówienia. 

Przy usługach ochrony dla oceny, czy występuje rażąco niska cena, nie jest wystarczające 

porównanie  zaoferowanej  ceny  z  cenami  innych  wykonawców.  Koszty  wykonywania  usług 

ochrony osób i mienia są to głównie koszty osobowe (wynagrodzeń pracowników i inne).  

W  związku  z  tym  kwoty  tych  kosztów  w  przypadku  poszczególnych  wykonawców  są  do 

siebie zbliżone. Ponadto usługi te są usługami ze stosunkowo niskim poziomem zysku  

w stosunku do wartości umowy, a nieznaczna różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami nie 

świadczy  o  tym,  że  cena  niższa  nie  jest  rażąco  niska.  Głównym  wyznacznikiem  dla 

zbadania,  czy  mamy  do  czynienia  z  ceną  rażąco  niską  jest  jej  porównanie  z  kosztami 

osobowymi wykonania zamówienia. Powyżej dokonana analiza cen jednoznacznie wskazuje, 

że ceny te nie pokrywają nawet kosztów osobowych wykonania zamówienia. 

Zgodnie  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu 

do  rynku,  w  szczególności  przez  sprzedaż  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub 

świadczenia  albo  ich  odsprzedaż  poniżej  kosztów  zakupu  w  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców.  W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  spełnione  zostały  wszystkie 

znamiona  czynu  opisanego  w  hipotezie  normy  wynikającej  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy 

Prawo zamówień publicznych, a obaj wykonawcy, poprzez złożenie swoich ofert niewątpliwie 

utrudniają  dostęp  do  rynku  pozostałym  przedsiębiorcom  prowadzącym  działalność 

gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia, powodują 

bowiem,  że  pozostali  przedsiębiorcy  zostają  postawieni  przed  wyborem,  czy  obniżyć  ceny 

usług poniżej kosztów ich świadczenia, czy stracić odbiorców usług. 

II Stanowisko Zamawiającego  

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.  

Wskazał, że w ogłoszeniu o zamówieniu nie zastrzegł minimalnego procentowego wskaźnika 

zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  nie  mniejszego  niż  30%,  osób  zatrudnionych  przez 

zakład pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki.  


W  postępowaniu  złożono  następujące  oferty:  Pond  Security  &  Service  Sp.  z  o.o.  – 

323.928,36 zł,  Odwołujący – 299.123,30 zł, Ekspert Security Duo Sp. z o.o. – 263.994,65 zł; 

Ekspert Security Sp. z o.o. 

– 275.795,52 zł; Przystępujący – 269.010,84 zł.  

Średnia cena złożonych ofert wynosi 286.370,53 zł. Podczas otwarcia ofert 18 lutego 2020 r. 

podał wartość zamówienia w wysokości 301.616,00 złotych, którą zamierza przeznaczyć na 

jego realizac

ję.  

Odniesieniem  w  ocenie  ofert  jest  przyjęta  w  budownictwie  oraz  usługach  w  zakresie 

gospodarowania  nieruchomościami  w  Polsce  w  2020  roku  minimalna  kalkulacyjna  stawka 

godzinowa wynosząca 21,65 zł. Stawka ta zawiera wszystkie narzuty podstawowe  

i  uzupełniające,  jakie  wykonawca  zobowiązany  jest  ponieść  przy  zatrudnieniu  pracownika. 

Przy  sprzedaży  usługi  wykonawca  zobowiązany  jest  opodatkować  tę  stawkę  o  należny 

podatek VAT w wysokości 23%, wówczas wynosi ona 26,63 zł brutto. 

W  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym  załącznik  nr  8  do  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  Zamawiający  wskazał,  że  zamówienie  będzie  realizowane 

całodobowo  przez  dwóch  pracowników  ochrony  na  zmianie.  Na  przestrzeni  miesiąca  do 

realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na umowę o pracę (pkt 8) co 

najmniej 9 pracowników ochrony (pkt 14) w tym, co wynika z normy zatrudnieniowej,  

8 pracowników na pełnym etacie i jednego pracownika zatrudnionego na 0,6 etatu. 

8 kwietnia 2020 r. Zamawiający rozstrzygnął postępowanie wskazując, że najkorzystniejszą 

ofertę złożył wykonawca Przystępujący oferując wykonanie zamówienia za cenę 269.010,84 

zł.  Pozacenowe  kryteria  to:  przybycie  patrolu  interwencyjnego  –  8  minut,  zdeklarowana 

dodatkowa  ilość  kontroli  pracowników  –  4  razy.  11  kwietnia  2020  r.  od  powyższego 

rozstrzygnięcia Odwołujący złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, wnosząc  

o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz 

dokonanie oceny ofert złożonych w postępowaniu oraz odrzucenia oferty Przystępującego i 

wykonawcy Ekspert Sp. z o.o. z powodu rażąco niskiej ceny. 

17  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  uznał  odwołanie  unieważniając  wybór  najkorzystniejszej 

oferty  i  przystąpił,  zgodnie  z  żądaniem  Odwołującego,  do  oceny  ofert.  Mając  na  względzie 

orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące odrzucenia oferty ze względu na rażąco 

niską  cenę,  po  uprzednim  przeprowadzeniu  niezbędnych  w  tym  zakresie  wyjaśnień. 

Zamawiający  wezwał  ww.  wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  podejrzenia 

rażąco niskich cen złożonych ofert, w tym Przystępującego pismem z 20 maja 2020 r.  

W  odpowiedzi  uzyskał  informację,  że  wykonawca  zatrudnia  osoby  niepełnosprawne 

posiadające legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony i będzie otrzymywał z PFRON 

comiesięczne  dofinansowanie  dla  trzech  pracowników  niepełnosprawnych  w  wysokości 

368,05  zł  na  każdą  osobę.  Do  ceny  oferty  w  wysokości  269.010,84  zł  dodając  7.729,05  zł 

(3x368,05x7),  wykonawca  uzyska  łączny  przychód  w  wysokości  276.739,89  zł.  Uzyskany 


przyc

hód dzieląc przez czas świadczonej usługi – 7 miesięcy, a następnie przez wymaganą 

ilość 8,6 etatów, średnie wynagrodzenie na osobę wynosi 4.597,00 zł. Przyjmując  

godzinną  normę  czasu  pracy  na  2020  r.,  na  godzinę  przypada  stawka  w  wysokości 

27,36 zł. Minimalna stawka godzinowa wynosi 21,65 x 1,23% = 26,63 zł. Stawka godzinowa 

oferowana przez Przystępującego jest wyższa o 0,73 zł od minimalnej. Tak więc cena oferty, 

jak i element cenotwórczy nie są rażąco niskie. Zamawiający stwierdził, że po zagregowaniu 

istotnych  elementów  części  składających  się  na  cenę  oferty,  cena  ta  jest  realna  i  nie  jest 

rażąco  niska  w  stosunku  do  szacunkowej  wartości  zamówienia  ani  w  stosunku  do  średniej 

arytmetycznej cen złożonych ofert. 

Również  20  maja  2020  r.  Zamawiający  wezwał  do  wyjaśnienia  ceny  wykonawcę  Ekspert 

Security Sp. z o.o. W odpowiedzi Zamawiający uzyskał informację, że wykonawca zatrudnia 

osoby niepełnosprawne posiadające legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony  

i będzie otrzymywał z PFRON comiesięczne dofinansowanie dla siedmiu etatów, na których 

będą zatrudnione osoby niepełnosprawne, w wysokości 3.150,00 zł. Do ceny oferty  

w  wysokości  275.795,52  z  dodając  22.050,00  zł  (7x3150),  wykonawca  uzyska  łączny 

przychód  w  wysokości  297.845,52  zł.  Uzyskany  przychód  dzieląc  przez  czas  świadczonej 

usługi  –  7  miesięcy,  a  następnie  przez  wymaganą  ilość  8,6  etatów  przeznaczonych  do 

realizacji  zamówienia,  wykonawca  uzyska  średnie  wynagrodzenie  na  osobę  w  wysokości 

4.947,60 zł. Przyjmując 168-godzinną normę czasu pracy, na godzinę przypada stawka  

w  wysokości  29,45  zł.  Minimalna  stawka  godzinowa  wynosi  21,65  x  1,23%  =  26,63  zł. 

Stawka  godzinowa  oferowana  przez  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  jest  wyższa  o  2,82  zł  od 

minimalnej.  Tak  w

ięc  cena  oferty,  jak  i  element  cenotwórczy  nie  są  rażąco  niskie. 

Zamawiający stwierdza, że po zagregowaniu istotnych elementów części składających się na 

cenę oferty, cena ta jest realna i nie jest rażąco niska w stosunku do szacunkowej wartości 

zamówienia ani w stosunku do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert. 

Przyjmując powyższe Zamawiający stwierdził, że w obu przypadkach cena oferty  

z  uwzględnieniem  dofinansowania  z  PFRON  ani  składowe  jej  elementy  nie  wydają  się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i nie budzą wątpliwości  

u Zamawiającego co do możliwości wykonania tej usługi zgodnie z wymogami określonymi  

w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia. Wobec  powyższego Zamawiający  nie mógł 

odrzucić  ww.  ofert  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

(czynu  nieuczciwej  konkurencji)  ani  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  (rażąco  niskiej  ceny),  ponieważ  w  obu  ofertach  nie  występuje 

okoliczność  wynikająca  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (rażąco 

niskiego  elementu  cenotwórczego)  i  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych (rażąco niskiej ceny).  


Wybrana  oferta  spełnia  wymagania  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Działanie Zamawiającego w zakresie oceny ofert z uwzględnieniem czynności 

wzywającej  wykonawców  do  wyjaśnienia rażąco niskiej  ceny  jest  zgodne  z  najnowszą linią 

orzeczniczą  dotyczącą  rażąco  niskiej  ceny,  bowiem  znajduje  uzasadnienie  w  wyroku  KIO 

2499/18 oraz w wyroku 1519/19. 

Ponadto  Odwołujący  w  niniejszym  odwołaniu  powołuje  się  na  te  same  okoliczności  co  we 

wcześniejszym odwołaniu. 

III Stanowisko Przystępującego 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 

Agencja Ochrony K. Sp. z o.o.  

Przystępujący  stwierdził,  iż  zarzuty  odwołania  są  niezasadne  i  wniósł  o  jego  oddalenie. 

Wskazał  też,  że  Odwołujący  nie  ma  interesu  we  wniesieniu  odwołania,  ponieważ  jest  na 

trzecim miejscu w rankingu ofert.  

Zauważył, że większość kalkulacji Odwołującego zawiera błędy, ponieważ jeśli przyjąć 9,21 

etatu przy 168 godzinach pracy miesięcznie, wychodziłoby, że miesiąc ma 32,235 dnia.  

W miesiącach 30-dniowych wymiar etatu to 8,57, a 31-dniowych to 8,85.  

Stwierdził,  że  do  realizacji  zamówienia  zamierza  skierować  trzy  osoby  niepełnosprawne 

spośród  wymaganych  dziewięciu  osób,  natomiast  opiekunem  osoby  niepełnosprawnej 

będzie drugi z pracowników jednocześnie z tą osobą pracujący.  

Co do wymiaru ekwiwalentu urlopowego zauważył, że zamówienie obejmowało 7 miesięcy, 

zatem  jest  to  7/12  z  36 dni  dla pracowników  niepełnosprawnych i  7/12  z  20  lub  26  dni  dla 

pracowników pełnosprawnych.  

Co do 7-

godzinnego czasu pracy osoby niepełnosprawnej stwierdził, że świadczenie pracy  

w  ochronie  najczęściej  jest  realizowane  w  równoważnym  systemie  pracy  obejmującym  12 

godzin  i  rozliczenie  czasu  pracy  jest  zależne  od  regulaminu  czasu  pracy.  Może  być  nawet 

rozliczane w skali roku. Wskazał, iż nie ma zakazu, by osoba niepełnosprawna pracowała 12 

godzin,  nie  jest  jednak  pewien,  czy  przyjmie  taki  czas  pracy 

–  prawdopodobnie  będzie  to 

system 12- lub 24-godzinny. 

To,  że  mundury  są  z  zasobu  magazynowego,  nie  oznacza,  że  nie  są  one  nowe.  Koszty 

umundurowania pracownika wykazał  w kwocie 80 złotych. Przystępujący realizuje na rzecz 

Zam

awiającego inne usługi i umundurowanie przez Zamawiającego zostało zatwierdzone. 

Podkreślił, iż wskazywane przez Odwołującego różnice w przeliczeniach są bardzo drobne,  

a Przystępujący w swoich wyjaśnieniach wskazał miesięczną marżę na poziomie 720 złotych 

(zysk  po  odliczeniu  wszystkich  kosztów),  zatem  ewentualne  drobne  kwoty  znajdą  w  niej 

pokrycie. Przystępujący nie wykonywałby usługi bez zysków.  


Obecnie  świadczy  tę  usługę  u  Zamawiającego.  Pracują  u  niego  osoby  niepełnosprawne, 

które  posiadają  wymagane  legitymacje  kwalifikowanego  pracownika  ochrony.  Osoby  przez 

niego  zatrudniane,  to  często  byli  wojskowi  lub  pracownicy  służb,  zatem  łatwiej  im  uzyskać 

przedmiotowe  legitymacje,  są  oni  wykwalifikowani.  Są  to  osoby,  które  często  odeszły  na 

wcześniejszą  emeryturę  przysługującą  im  po  15  latach  służby.  Przystępujący  stara  się 

ułatwić  uzyskanie takich  legitymacji,  przez  co aktywizuje ich zawodowo i  otrzymuje wyższe 

dofinansowanie z PFRON.  

Przystępujący  nie  zakładał  wypłacania  nadgodzin,  dlatego  liczba  etatów  w  wyliczeniach 

została  zawyżona  do  9,17.  Odwołujący  nie  udowodnił,  że  którykolwiek  element  wyceny 

naraża Przystępującego na stratę. Dopuszczalna jest praca osoby niepełnosprawnej  

z  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności  w  wymiarze  dłuższym  niż  7  godzin  i  nie 

potrzebuje on opiekuna.  

Przystępujący przed złożeniem oferty zbadał, jakiego rodzaju imprezy się odbywają  

w przedmiotowym klubie, nie są to imprezy nocne.  

IV Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek opisanych w art. 189 ust. 2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  w  całości. 

Jednak niniejsze zamówienie, ze względu na swoją wartość, podlega dyspozycji art. 180 ust. 

2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  którym,  jeżeli  wartość  zamówienia  jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Ze  względu  na  to,  że  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  odwołanie  to 

może  być  więc  ograniczone  wyłącznie  do  zarzutu  dotyczącego  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, czyli odnoszącego się do oferty Przystępującego.  

Pozostałe zarzuty zostały więc pozostawione bez rozpoznania.  

Izba uznała także, że Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 

ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zgodnie  z  tym  przepisem  środki  ochrony 

prawnej  określone  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  przysługują  wykonawcy, 


uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  ustawy  (ustawy  Prawo  zamówień  publicznych).  Odwołanie  zaś 

przysługuje  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  (ustawy  Prawo  zamówień  publicznych) 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy  (art.  180  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Przystępujący  zakwestionował  fakt  posiadania  przez  Odwołującego  interesu  we  wniesieniu 

odwołania ze względu na fakt, że jego oferta zajęła trzecie miejsce w rankingu ofert. Jednak 

zostało  już  jednolicie  przesądzone  w  orzecznictwie,  że  sytuacja  taka  w  obecnym  stanie 

prawnym  co  do  zasady  nie  pozbawia  wykonawcy  możliwości  wniesienia  odwołania  – 

szczególnie  przy  tzw.  procedurze  odwróconej,  kiedy  wykonawcy  nie  zostali  do  końca 

zweryfikowani przez zamawiającego – i z tego względu wynik postępowania, w tym ranking 

ofert,  nie  jest  jeszcze  ostateczny.  W  niniejszym  stanie  faktycznym  byłoby  to  tym  bardziej 

nieakceptowalne, że Odwołujący zakwestionował obie oferty – znajdujące się na pierwszym  

i  drugim  miejscu,  ale  ze  względu  na  przywołany  przepis  art.  180  ust.  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  odwołanie  w  zakresie  drugiej  z  ofert  nie  może  być  przez  Izbę 

rozpoznane.  

Izba ustaliła także, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów  

(w  szczególności  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  załączników  do  niej, 

treść wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść oferty Przystępującego  

i udzielonych przez niego wyjaśnień) nie jest sporny między Stronami i Przystępującym.  

W  zakresie,  w  którym  został  opisany  w  powyższych  stanowiskach,  nie  będzie  on 

powtarzany.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Stron i Przystępującego,  

w oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawi

e dokumentów postępowania przetargowego 

przedstawionych  przez  Zamawiającego  oraz  stanowisk  Stron  i  Przystępującego 

przedstawionych  podczas  rozprawy  Izba  ustaliła  i  zważyła,  co  następuje:  odwołanie  nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Czynnościom Zamawiającego Odwołujący zarzucił naruszenie:  

1.  art.  186  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  Przystępującego  oraz  oferty  wykonawcy  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.,  a  także  wybór 

oferty  Przystępującego  jako  najkorzystniejszej,  pomimo  że  Zamawiający  powinien  odrzucić 


oferty  tych  wykonawców,  wykonując  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu o sygn. KIO 788/20,  

2.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  przez  podjęcie 

czynności  podważających  zaufanie  wykonawców  co  do  prawidłowości  i  rzetelności 

prowadzonego postępowania, 

3. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia 

ofert  Przystępującego  i  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  w  warunkach,  w  których  oferty  te 

zawierają  rażąco  niską  cenę,  co  zostało  potwierdzone  poprzez  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego w całości odwołania o sygn. KIO 788/20, 

4. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  Przystępującego  i  Ekspert  Security  Sp.  z  o.o.  w  warunkach,  w  których  ich  złożenie 

stanowi  czyn  nieucz

ciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  co  zostało  potwierdzone  poprzez  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego w całości odwołania o sygn. KIO 788/20. 

Przywołane powyżej przepisy stanowią: 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Praw

o  zamówień  publicznych  zawiera  naczelne  zasady  zamówień 

publicznych, stanowiąc, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie  

o udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający zachowanie uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.  

Z kolei art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamówienia udziela 

się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy  (ustawy  Prawo 

zamówień publicznych). 

Zgodnie  z  dyspozyc

ją  art.  89  ust.  1  pkt  3  i  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli,  odpowiednio,  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  lub  zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  jeżeli  uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu 

przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 


Jak  wskazano  powyżej,  zgodnie  z  art.  180  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

rozpatrzeniu  przez  Izbę  mogą  podlegać  wyłącznie  zarzuty  dotyczące  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej,  tj.  dotyczące  oferty  Przystępującego,  a  więc  podstawy  jej  odrzucenia 

odnoszące się do art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powiązany jest bezpośrednio  

z procedurą opisaną w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, której zastosowanie jest 

dla  zamawiających  obowiązkowe  w  przypadku,  gdy  w  postępowaniu  pojawi  się  kwestia 

poziomu  zaoferowanej  ceny,  niezależnie  od  konkretnych  zarzutów  i  żądań  wykonawców 

podnoszonych w procedurze odwoławczej. 

W  ustępach  1-3  przywołanego  art.  90  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  opisano 

instytucję wyjaśnień poziomu cen ofert: „1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wyma

ganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszyst

kich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 


2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.” 

W związku z uznaniem odwołania o sygn. 788/20, 20 maja 2020 r. Zamawiający, powołując 

się  na  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wezwał  Przystępującego  do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  W  wezwaniu  wskazał,  że  zaoferowana 

cena  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  szacunku  przedmiotu  zamówienia  i  budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  oraz  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów.  Zamawiający  zwrócił  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wyjaśnień kosztów pracy, których 

wartość przyjęta została do ustalenia ceny, oraz wskazał, że ocena wyjaśnień dokonywana 

przez Zamawiającego ma na celu ustalenie, czy cena oferty została skalkulowana rzetelnie  

i czy Przystępujący będzie w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie  

z  uwzględnieniem  wyliczeń  minimalnej  kalkulacyjnej  stawki  godzinowej  oraz  dodatku  za 

godziny nocne, stanowiących pokrycie wynagrodzenia stosowanego na potrzeby zamówień 

publicznych  w  zakresie  gospodarowania  nieruchomościami  w  roku  2020.  Zamawiający 

wskazał, że przedstawione przez Przystępującego wyjaśnienia muszą być merytoryczne,  

a  wykonawca  musi  dostarczyć  wystarczający  materiał  do  sformułowania  przez 

Zamawiającego  oceny  zaoferowanej  w  ofercie  kwoty,  za  którą  wykonawca  ma  zamiar 

wykonać  przedmiot  zamówienia,  tj.  wszystkie  informacje,  które  Przystępujący  uzna  za 

istotne,  na 

temat sposobu kalkulacji ceny zamówienia, a których Zamawiający nie wymienił 

powyżej. 

W odpowiedzi, pismem z 25 maja 2020 r., Przystępujący wskazał, że analizując koszty, jakie 

będą niezbędne do wykonania zamówienia, przy kalkulacji oferowanej ceny jednostkowej za 

roboczogodzinę oraz wartości oferty przyjął wartości wynikające z poniższej analizy  

z  uwzględnieniem  następujących  aktów  prawnych:  1)  ustawy  z  dnia  10  października  2002 

roku  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  wraz  z  wydanymi  na  jej  podstawie 

ro

zporządzeniami, w tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej 

stawki  godzinowej  w  2020  r.;  2)  ustawy  z  dnia  13  października  1998  roku  o  systemie 

ubezpieczeń społecznych; 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  


i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 5) ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku  

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

W zakresie kosztów pracy Przystępujący przyjął następujące założenia: 

1) stawka ofertowa bezpośredniej ochrony fizycznej stałej – 21,29 zł netto (26,19 zł brutto), 

2) wymóg zatrudnienia wszystkich pracowników w ramach umowy o pracę zgodnie  

z wymaganiami Kodeksu pracy, 

3) wszystkie godziny pracy w trybie umowy o pracę zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, 

4) pracownicy wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadający 

aktualne  badania  lekarskie  oraz  upoważnienie  do  dostępu  do  …  (brak  tekstu  – 

prawdopodobnie chodzi o wymagany dostęp do informacji niejawnych), 

5) brak zastrzeżenia Zamawiającego dotyczącego możliwości zatrudnienia pracowników  

z orzeczoną niepełnosprawnością, 

6) łączna liczba roboczogodzin stałej ochrony fizycznej w średnim miesiącu kalendarzowym 

1467  (w  okresie od  1 maja do  30  listopada 2020 r.);  łączna  liczba  roboczogodzin doraźnej 

(dodatkowej) ochrony fizycznej w średnim miesiącu kalendarzowym – do 80, co daje w ciągu 

7  miesięcy  liczbę  roboczogodzin  ochrony  stałej  (214  dni  x  48  godz.)  –  10.272,  ochrony 

doraźnej  (dodatkowej)  do  80  godz.  miesięcznie  –  560  godz.  w  okresie  7  miesięcy  (przy 

maksymalnym wykorzystaniu przez Zamawiającego), 

7) liczba go

dzin nocnych w okresie średniego miesiąca kalendarzowego 467 (Przystępujący 

nie  jest  w  stanie  oszacować  ilości  godzin  nocnych  w  ochronie  doraźnej,  ponieważ  nie  jest 

wiadomo, jakie sytuacje będą miały miejsce i jak będzie wyglądało zlecenie Zamawiającego 

na 

ochronę doraźną, dlatego uwzględnia jedynie godziny nocne w ochronie stałej), 

8)  liczba  zatrudnionych  pracowników  ochrony  –  9  na  8,69  etatach  przeliczeniowych  (1460 

godz.  ÷  168  godz.  średnio  w  4-miesięcznym  okresie  rozliczeniowym  +  80  godz.  ochrony 

doraźnej ÷ 168 rbg = 0,48 etatu), łącznie do szacowania kosztów 9,17 etatu, 

9) wynagrodzenie zasadnicze 2.600,00 zł brutto (pełny etat), 

10) kwota dodatku za godziny nocne w 2020 roku 

– 3,10 zł (2.600,00 ÷ 168 x 20%), 

11)  kwota  dodatku  za  pracę  w  godzinach  nocnych  w  okresie  1  miesiąca  467  x  3,10  = 

1447,70 zł ÷ 9,17 etatu = 157,87 zł (na jeden etat średniomiesięcznie), 

12)  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  po  stronie  pracodawcy:  emerytalna  –  9,76  %, 

rentowa 

–  6,5  %,  wypadkowa  –  1,40  %,  na  Fundusz  Pracy  i  FGŚP  z  uwzględnieniem 

zatrudnionych 5 pracowników w wieku powyżej 55 lat – kobiety i 60 lat mężczyźni  

(w przeliczeniu na pełny etat),  

13) koszt  zastępstwa za urlopy  wypoczynkowe  –  stawka godzinowa liczona jak  ekwiwalent 

15,41  zł,  roboczogodzin  26  dni  x  8  godz.  =  208,  koszt  roczny  dla  jednego  pełnego  etatu 

3.205,28 zł, koszt średniomiesięczny – 267,11 zł, 


14)  koszt  zastępstwa  za  ewentualne  nieobecności  z  tytułu  zwolnień  lekarskich:  przyjęto,  iż 

średnio  pracownik  przebywa  na  zwolnieniu  lekarskim  4  dni  robocze  w  ciągu  roku 

kalendarzowego  (zgodnie  z  dotychczasowym  doświadczeniem  na  obiekcie),  stawka 

godzinowa liczona jak ekwiwalent 15,41 zł, roboczogodzin 4 dni x 8 godz. = 32, koszt roczny 

dla jednego pełnego etatu 32 x 15,41 = 493,12, koszt średniomiesięczny – 41,09 zł, 

15)  koszt  zastępstwa  za  10  dni  urlopu  dodatkowego  dla  pracowników  z  orzeczoną 

niepełnosprawnością  w  stopniu  umiarkowanym:  stawka  godzinowa  liczona  jak  ekwiwalent 

15,41 zł, roboczogodzin 10 dni x 8 godz. = 80, koszt roczny dla jednego pracownika, któremu 

przysługuje  urlop  –  1232,80  zł.  Koszt  średniomiesięczny  1232,80  ÷  12  miesięcy  =  102,73: 

9,17 etatów – 11,20 zł miesięcznie na jeden etat – dla jednego pracownika  

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Przystępujący zadeklarował zatrudnienie  

2  pr

acowników  posiadających  orzeczenie  o  niepełnosprawności  w  stopniu  umiarkowanym, 

miesięczny koszt urlopów dodatkowych wynosić będzie 11,20 x 3 = 33,60 zł średnio na jeden 

etat.  Łączny  przewidywany  koszt  zastępstw  za  urlopy  wypoczynkowe  z  uwzględnieniem 

urlo

pów  dodatkowych  dla  pracowników  z  orzeczoną  niepełnosprawnością  w  stopniu 

umiarkowanym  wyniesie  odpowiednio  267,11  zł  +  33,60  zł.  =  300,71  zł  średniomiesięcznie 

na jeden etat, 

16)  szacowany  koszt  programu  PPK 

–  obecnie  żaden  z  pracowników  uprawnionych  do 

u

czestnictwa  w  programie  PPK,  a  których  Przystępujący  planuje  zatrudnić  w  obiekcie 

Zamawiającego, nie przystąpił do programu. Przystępujący założył jednak, iż zgodnie  

z  podawanymi  oficjalnie  danymi  ok.  50%  uprawnionych  pracowników  przystępuje  do 

programu. 

Ze  względu  na  osiągnięty  wiek  4  pracowników  (w  przeliczeniu  na  pełne  etaty) 

może brać udział w programie, zatem ewentualny udział w programie został obliczony na  

2 etaty przeliczeniowe: 2 etaty x (2600,00 zł + 157,87 zł) – średnio dodatek za godziny nocne 

x  1,5%  =  2  x  2757,87  zł  x  1,5%  =  82,74  zł  ÷  9,17  etatów  =  9,02  zł  średniomiesięcznie  na 

jeden etat przeliczeniowy, 

17)  szkolenie  BHP  38.000,00  zł  (koszt  pracy  inspektora  BHP  zatrudnionego  w  spółce  - 

liderze  konsorcjum  na  3200  etatów  (zatrudnienie  w  spółkach  konsorcjum)  na  rok, 

średniorocznie na jeden etat 11,88 zł ÷ 12 m-cy = 0,99 zł średniomiesięcznie), 

18)  środki  ochrony  osobistej  (pakiety):  koszt  jednego  pakietu  ochronnego  w  sprzedaży 

hurtowej 3,50 zł ÷ 24 m-ce = 0,15 zł + 20% rezerwy na ewentualne zużycie pakietu  

i konieczność wydania drugiego = 0,18 zł średniomiesięcznie na jeden etat przeliczeniowy.  

Z  uwagi  na  bieżącą  sytuację  sanitarną  w  kraju  (oferta  składana  była  16  marca  2020  r.) 

Przystępujący  dodatkowo  oszacował  koszty  środków  dezynfekcyjnych  oraz  rękawiczek 

ochronnych w kwocie ok. 15.000 zł miesięcznie, w przeliczeniu na jeden etat jest to ok. 4,69 

zł średniomiesięcznie, 


19)  koszty  umundurowania  i  wyposażenia  w  całym  okresie  wykonywania  umowy 

przypadające  na  jeden  pełny  etat  pracownika  ochrony  z  uwzględnieniem  zapasów 

magazynowych Przystępującego – 11,42 zł średniomiesięcznie (80,00 zł ÷ 7 miesięcy); 80% 

kosztów  umundurowania,  czyli  320,00  zł  na  jeden  etat  pokrywają  zapasy  magazynowe 

Przystępującego.  Z  uwagi  na  krótki  okres  zamówienia  wykorzystane  będzie  głównie 

umundurowanie z zasobów magazynowych. 

20)  środki  łączności  (obliczone  na  dwa  stanowiska):  Zamawiający  wymaga  wyposażenia 

pracowników w 1 szt telefonu komórkowego – 1 stanowisko x 15 zł abonament miesięczny = 

15,00 zł ÷ 9 etatów = 1,64 zł, 3 krótkofalówki (radiotelefony przenośne) – koszt roczny opłat 

za częstotliwości – 18.860,00 zł ÷ 370 sztuk urządzeń posiadanych przez spółkę, tj. 50,98 zł 

rocznie, tj. 4,25 zł miesięcznie x 3 = 12,74 zł ÷ 9,17 etatów =1,39 zł; ogółem koszt łączności 

bezp

rzewodowej  1,64  +  1,39  zł  =  3,03  zł.  Przystępujący  ma  obecnie  na  stanie 

magazynowym kilkadziesiąt wolnych aparatów komórkowych, jak i krótkofalówek, 

21) inne wyposażenie, jak apteczka pierwszej pomocy, pilot napadowy wraz z centralką do 

wezwania  patrolu  in

terwencyjnego,  kajdanki,  pałka  wielofunkcyjna  i  ręczy  miotacza  gazu 

znajdują  się  na  stanie  magazynowym  Przystępującego  w  ilości  znacznie  przekraczającej 

potrzeby  zamówienia.  Z  uwagi  jednak  na  to,  iż  zwłaszcza  miotacze  gazowe  w  ciągu  24 

miesięcy trwania zamówienia mogą ulec przeterminowaniu, wykonawca założył, iż w trakcie 

trwania zamówienia będzie zmuszony zakupić trzy takie miotacze za kwotę łączną 100,00 zł. 

Średni koszt na okres 24 miesięcy na 9,17 etatów to 100,00 ÷ 24 = 0,45 zł miesięcznie na 

średni etat przeliczeniowy. Dodatkowo Przystępujący przeznaczy ok. 2,00 zł miesięcznie na 

średni  etat  przeliczeniowy,  tj.  łącznie  ok.  130,00  zł  na  zakup  sprzętu  zużytego  lub 

zniszczonego w trakcie realizacji zamówienia. Przystępujący, po zejściu w styczniu 2020 r.  

z ochrony dwóch obiektów wojskowych posiada na stanach magazynowych praktycznie cały 

wymagany  asortyment  sprzętu,  tj.  oprócz  broni  palnej  długiej  i  krótkiej,  środki  przymusu 

bezpośredniego,  latarki,  apteczki,  piloty  napadowe,  zdjęte  centralki  do  wezwania  patrolu 

interwencyjnego itp. 

22)  koszty  administracyjne 

–  ok.  350.000  zł  rocznie  –  zatrudnionych  łącznie  w  spółkach 

konsorcjum ok. 3200 pracowników w przeliczeniu na jeden etat – średnio 9,11 zł miesięcznie 

(350.000,00 ÷ 12 m-cy = 29.166,67 zł miesięcznie ÷ 3200 pracowników). 

23) Nadzór inspektorski (koordynatorzy): 4 inspektorów nadzoru na terenie Warszawy  

x  3400,00  zł  średniomiesięcznie  (koszt  pracy)  =  13.600  zł  miesięcznie.  W  obiektach 

podległych  oddziałowi  Warszawa  jest  ok.  1400  etatów.  Średni  koszt  na  jeden  etat 

przeliczeniowy 9,32 zł miesięcznie, 

24)  inne  koszty  obsługi  zamówienia:  koszt  własnej  Grupy  Interwencyjnej  SUFO  –  koszt 

zatrudnienia pracowników ok. 28.900,00, zł miesięcznie + koszty paliwa i amortyzacji sprzętu 

(samochód) – łącznie ok. 31.000,00 zł. Patrol obsługuje ok. 40 obiektów, koszt dla jednego 


obiektu  to  ok.  775,00  zł  miesięcznie,  przy  czym  odjąć  należy  wartość  usług  oddzielne 

płaconych  w  ramach  oddzielnych  umów,  tj.  np.  konwojów  bankowych,  działanie  w  ramach 

umów  podwykonawstwa,  umów  monitoringu  elektronicznego,  depozytu  kluczy  itp.  Łącznie 

jeden  patrol  interwencyjny  wykonuje  zadania  dodatkowe,  które  generują  przychody 

miesięcznie  ok.  20  000,00  zł.  Tak  więc  koszt  patrolu  w  zakresie  podjazdów  alarmowych 

należy  obliczyć  jako  31.000,00  zł  -  20.000,00  zł.  =  11.000,00  zł  ÷  467  etatów  na  terenie 

Warszawy  przypadających  na  jeden  patrol  (Przystępujący  posiada  3  patrole  na  terenie 

Warszawy) wynosi 11.000 ÷ 467 = 25,70 zł na jeden etat średniomiesięcznie, 

25)  szkolenia  pozostałe:  szkolenie  bieżące  przeprowadzają  inspektorzy  nadzoru  –  koszt 

został uwzględniony w punkcie dotyczącym nadzoru inspektorskiego, 

26)  badania  lekarskie  wymagane  dla  pracowników  kwalifikowanych  co  dwa  lata  posiadają 

wszyscy zatrudnieni pracownicy, 

27) polisy ubezpieczeniowe: k

oszt roczny 32.000 zł ÷ 3200 pracowników = 10,00 zł rocznie 

na jednego pracownika ÷ 12 miesięcy = 0,83 zł na jeden etat miesięcznie. 

Przystępujący wskazał też na pomoc publiczną stwierdzając, że Zamawiający w specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  nie  odniósł  się  do  kwestii  zatrudnienia  w  realizacji 

zamówienia osób (pracowników) bezpośredniej ochrony fizycznej posiadających orzeczenia 

o  niepełnosprawności.  Biorąc  pod  uwagę  brak  zastrzeżenia  Zamawiającego,  iż  tacy 

pracownicy nie mogą być skierowani do wykonania umowy oraz obowiązujący stan prawny, 

Przystępujący  przewidział  skierowanie  do  realizacji  umowy  takich  pracowników  w  ilości 

podanej  w  załączonym  do  wyjaśnień  „Kalkulatorze”.  Przystępujący  oświadczył,  iż  każda 

osoba zgłoszona do realizacji zamówienia spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Przystępujący powołał się na wyrok KIO 2785/15, w którym Izba, po 

analizie  przepisów  doszła  do  konkluzji,  że  na  podstawie  przepisów  prawnych  brak  jest 

podstaw  do  uznania,  iż  osoba  posiadająca  orzeczenie  o  niepełnosprawności  w  stopniu 

umiarkowanym  (a  tym  bardziej  lekkim),  nie  może  uzyskać  wpisu  na  listę  kwalifikowanych 

pracowników  ochrony  fizycznej  –  decyduje  o  tym  lekarz  orzecznik.  Przystępujący  wskazał, 

że  zatrudnia  osoby  z  orzeczonym  stopniem  niepełnosprawności  i  z  tego  tytułu  otrzymuje 

dotacje z PFRON. 

Planowana przez Przystępującego marża to łącznie ok. 720,00 zł miesięcznie, tj. ok. 0,46 zł 

z roboczogodziny. Przystępujący wskazał też, że kalkulacja ochrony stałej wyliczona została 

w oparciu o stawkę godzinową 21,29 zł netto. Cena ryczałtowa oferty obejmuje ewentualne 

godziny dodatkowe, jednak Zamawiający może, ale nie musi z tych godzin korzystać w ilości 

maksymalnej w każdym miesiącu. Zatem każda niewykorzystana godzina ochrony doraźnej 

powiększa  marżę  Przystępującego  o  1,10  zł  netto.  Biorąc  pod  uwagę  obecną  sytuację 

sanitarną należy przyjąć, iż korzystanie przez Zamawiającego z godzin dodatkowych, które 


dotyczą  głównie  przedłużających  się  imprez  w  Klubie,  będzie  ograniczone,  jeżeli  nie 

zawieszone. 

Zatem  wszystkie  obliczenia  i  pokazane  koszty  są  zgodne  z  obowiązującym  prawem  oraz 

obliczone są na podstawie stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego  

w 2020 roku. Przystępujący wykonuje aktualnie na rzecz Zamawiającego kilka innych umów  

i  przyczyną  kalkulacji  ceny  na  poziomie  wskazanym  w  Kalkulatorze  i  opisie  ze  stosukowo 

niewielką  marżą  była  chęć  poszerzenia  palety  usług  wykonywanych  na  rzecz 

Zamawiającego. 

Do  wyjaśnień  Przystępujący  dołączył  kalkulator  ZUS  do  obliczania  ceny  oferty,  informacje 

dotyczące  stopy  procentowej  składki  na  ubezpieczenie  wypadkowe (1.40)  oraz  wniosek  do 

PFRON Wn-

D za luty 2020 r., mający potwierdzać zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

Z obliczeń zawartych w kalkulatorze wynika m.in., że koszt realizacji zamówienia dla jednego 

pełnego  etatu  to  3.328,64  zł,  a  dla  wszystkich  etatów  miesięcznie  30.523,63  zł,  liczba 

wszystkich  roboczogodzin  dla  całego  okresu  realizacji  zamówienia  10.832,  koszt 

roboczogodziny bez podatku od towarów i usług 20,19 zł.  

O

dwołujący wniósł odwołanie zarzucając Przystępującemu wskazanie w ofercie ceny rażąco 

niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Zamawiającemu nieprawidłowe uznanie, że 

oferta ta nie zawiera ceny rażąco niskiej i zaniechanie odrzucenia oferty z tego powodu. 

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która  

z faktu tego wywodzi skutki prawne. 

Odzwierciedleniem  tej  zasady  jest  wskazanie  w  art.  190  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, że strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać 

dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie 

swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania 

odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. 

Zgodnie z ust. 1a art. 190 ustawy Prawo zamówień publicznych ciężar dowodu, że oferta nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na:  1)  wykonawcy,  który  ją  złożył,  jeżeli  jest  stroną 

albo uczestnikiem postępowania odwoławczego; 2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który 

złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania. 

W  niniejszym  postępowaniu  odwoławczym  ciężar  dowodu  spoczywał  więc  na 

Przystępującym. Nie oznacza to jednak, że Odwołujący zupełnie pozbawiony jest obowiązku 

wykazania, że podniesione przez niego zarzuty są słuszne – cały czas bowiem obowiązuje 

go zasada, że musi starać się dowieść faktów, z których wywodzi skutki prawne (nawet jeśli 

szala wagi została przechylona w stronę Przystępującego). 


Jednocześnie  z  art.  180  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wynika,  że  odwołanie 

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać 

żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania.  Przepis  ten  jest  o  tyle  istotny,  że  koreluje  z  art.  192  ust.  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych, zgodnie z  którym Izba  nie może orzekać  co do zarzutów,  które  nie 

były zawarte w odwołaniu. 

Co do za

sady, i poprawnie, zarzuty i żądania formułowane są na wstępie odwołania,  

a  uzasadnienie,  jak  nazwa  wskazuje,  służy  przedstawieniu  argumentacji  na  ich  poparcie, 

przy  czym  przyjmuje  się,  że  zarzutem  jest  wynikająca  z  odwołania  czynność/czynności  lub 

zaniec

hanie/zaniechania  zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami 

ustawy,  które  można  wywnioskować  z  całej  treści  odwołania,  opisana  na  tyle  jasno,  by 

zamawiający mógł stwierdzić, czy zarzucane mu uchybienia rzeczywiście nastąpiły  

i ewentualnie 

uwzględnić odwołanie, by je naprawić. Zarzutem jest więc nie tylko wskazanie 

przepisu  prawa,  który  często  jest  zbyt  ogólny,  by  wnioskować  z  niego  o  słuszności  lub 

niesłuszności odwołania – takim przykładem są normy art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

pub

licznych,  ale  też,  przede  wszystkim  uzasadnienie  odwołania  i  argumentacja  w  nim 

zawarta, na podstawie której zamawiający może stwierdzić, czy zarzuty są słuszne i czy  

w związku z tym odwołanie powinien uwzględnić, czy też nie. 

Z  art.  192  ust.  7  ustawy  Pra

wo  zamówień  publicznych  wynika  też  zakaz  (bezskuteczność) 

zarzutów formułowanych poza odwołaniem (po upływie terminu na jego wniesienie), byłoby 

to bowiem nie tylko wbrew jasnej dyspozycji tego przepisu, ale także przywróceniem terminu 

na złożenie odwołania określonego w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W związku z powyższym, w ocenie Izby, wskazania podniesione w piśmie Odwołującego  

z  30  lipca  2020  r.,  nie  zawarte  w  odwołaniu,  a  będące  wskazaniem  wad  wyjaśnień 

udzielonych  Zamawiającemu  w  maju  2020  r.,  są  spóźnione.  Odwołujący  bowiem  do  tych 

wyjaśnień powinien był odnieść się w samym odwołaniu – były mu one już w tym momencie 

znane  i  nie  stanowią  argumentacji  podniesionej  przez  oponentów  w  trakcie  postępowania 

odwoławczego. 

W  samym  odwołaniu  Odwołujący  natomiast  pominął  w  sumie  całkowicie  kwestię  treści 

wyjaśnień udzielonych przez Przystępującego Zamawiającemu, pomimo że były one bardzo 

wyczerpujące i szczegółowe. Jeśli jednak zawierały błędy lub nieprawidłowe bądź fałszywe 

założenia, Odwołujący powinien analizę tych błędów i nieprawidłowości zawrzeć  

w  odwołaniu  –  aby  Zamawiający  mógł  je  na  tym  etapie  ocenić,  decydując  w  kwestii 

potencjalnego  uwzględnienia  odwołania.  W  ocenie  Izby  ten  element  argumentacji  był 


niezbędny,  a  jego  brak  nie  pozwala  na  stwierdzenie,  że  cena  wskazana  przez 

Przystępującego jest rzeczywiście rażąco niska. Odwołujący natomiast – zamiast dokonać  

w  odwołaniu  krytycznej  analizy  obliczeń  zawartych  w  wyjaśnieniach  Przystępującego  z  25 

maja  2020  r.,  zawarł  w  nim  jedynie  swoje,  częściowo  hipotetyczne  obliczenia  i  wskazania 

kosztów, nie odnosząc się do okoliczności i poszczególnych elementów wyceny wskazanych 

przez Przystępującego, jak też nie przedstawiając dowodów co do swoich racji. 

W  kwestii  wynagrodzenia  personelu,  który  rzeczywiście  jest  najpoważniejszym  czynnikiem 

kosztotwórczym  Odwołujący  stwierdził  jedynie,  że  zgodnie  z  jego  doświadczeniem,  ze 

względu  na  brak  nie  prawnych,  lecz  praktycznych  możliwości  uzyskania  legitymacji 

kwalifikowanego  pracownika  ochrony  fizycznej,  na  p

rzedmiotowych  stanowiskach  nie  będą 

mogły być zatrudnione osoby niepełnosprawne, których koszt zatrudnienia jest mniejszy ze 

względu  na  dopłaty,  które  pracodawca  otrzymuje  z  PFRON.  Nie  przedstawił  na  to  jednak 

żadnych dowodów.  

Podobnie  w  innych  kwestiach 

wskazywanych  w  wyjaśnieniach  z  25  maja  2020  r.,  np. 

posiadanego  przez  Przystępującego  na  stanie  wyposażenia  czy  pracowników  ogólnie 

obsługujących spółkę Przystępującego i spółki z grupy kapitałowej – jak pracownicy patrolu, 

nadzoru czy pionu administracyjnego.  

Co  do  kwestii  różnicy  w  stawce  roboczogodziny  wynikającej  z  samych  wyjaśnień  oraz 

kalkulatora,  możliwe  jest,  że  program  użyty  w  kalkulatorze  przyjął  w  niektórych  miejscach 

nieco  inne  założenia  niż  sam  Przystępujący  w  wyjaśnieniach,  jak  też  nie  wprowadzono  do 

niego wszystkich danych do obliczeń, które zamieszczono w wyjaśnieniach. Z tej różnicy nie 

wynika jednak, że całe wyjaśnienia są niewiarygodne. 

Co do wynagrodzenia portiera doraźnego za pracę nocną – Zamawiający, niestety,  

w specyfikacji istotnyc

h warunków zamówienia nie podał danych co do zakresu godzin pracy 

tej  osoby  (na  przyszłość  te  dane  powinien  podawać).  Zamawiający  dopiero  podczas 

rozprawy  wskazał,  że  nie  przewiduje  pracy  portiera  doraźnego  po  godzinie  22,  bowiem 

wskazane  w  specyfikacji  is

totnych  warunków  zamówienia  „imprezy”  mają  charakter 

kulturalny lub są przeznaczone dla dzieci i odbywają się w godzinach dziennych. Odwołujący 

więc przyjął jego pracę w godzinach nocnych, a Przystępujący nie. Przy czym Przystępujący, 

jako  podmiot  obecnie 

realizujący  usługę,  posiada  większą  wiedzę  –  wynikającą  z  faktu 

bieżącej  obecności  w  chronionym  obiekcie  –  o  jego  codziennym  funkcjonowaniu.  Tym 

samym mógł wykorzystać tę wiedzę przy formułowaniu oferty.  

Podobnie,  z  tego  samego  względu,  nie  będzie  musiał  ponieść  niektórych  kosztów 

związanych  z  przejęciem  nowego  obiektu  i  zatrudnieniem  nowych  pracowników  lub  ich 

przeniesieniem z innych miejsc, jak szkolenie pracowników, badania lekarskie, instalowanie 

sprzętu itd.  


Jak  już  Izba  wskazała  powyżej,  Przystępujący  w  wyjaśnieniach  szczegółowo  opisał  każdy 

element  i  założenia  kosztowe.  Odwołujący  się  do  nich  nie  odniósł  lub  odniósł  w  bardzo 

niewielkim  zakresie.  Rolą  Izby  nie  jest  zastępowanie  go  we  wskazywaniu  potencjalnych 

błędów  lub  nieprawidłowych  założeń  w  złożonych  wyjaśnieniach,  podobnie  jak  rolą 

Przystępującego nie jest polemizowanie z własnymi wyjaśnieniami. 

W  związku  z  powyższym  Izba  nie  stwierdziła,  aby  potwierdził  się  zarzut  złożenia  przez 

Przystępującego oferty z ceną rażąco niską, jak też, z tego powodu, popełnienia przez niego 

czynu  nieuczciwej  konkurencji,  poprzez  utrudnianie  innym  wykonawcom  dostępu  do  rynku 

poprzez  składanie  ofert  z  cenami  nierealistycznymi,  a  tym  samym  konieczność  odrzucenia 

jego  oferty  w  wykonaniu  dyspozycji  art.  89  ust.  1  pkt  3 

i  4  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.    

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając uiszczony przez Odwołującego wpis w wysokości 7.500 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel