KIO 1192/20 WYROK dnia 23 lipca 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt KIO 1192/20 

WYROK 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  lipca  2020  r.  oraz  21  lipca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez 

wykonawcę: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w  postepowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Wielkopolskie  Centrum  Onkologii  

z siedzibą w Poznaniu

przy  udziale  wykonawcy: 

Skamex  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  

z siedzibą w Łodzi, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego; 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie

kosztami  postępowania  w  wysokości  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

sześćset złotych i zero groszy) obciąża wykonawcę: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście  

tysięcy  złotych  i  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę:  Becton  Dickinson 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od odwołującego na rzecz wykonawcy: Skamex Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy 

tysiące  sześćset  złotych  i  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty 

uczestnika 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejszy wyrok  - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 1192/20 

UZASADNIENIE 

Wielkopolskie  Centrum  Onkologii 

z  siedzibą  w  Poznaniu  (dalej  „zamawiający”) 

prowadzi,  w trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

zakup  i  dostawę  leków;  znak  sprawy  zamawiającego:  101/  2019  (dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”). 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  

na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane 

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  3  stycznia  2020  r.,  pod 

numerem 2020/S 002-001155. 

W dniu 1 czerwca 

2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione przez 

wykonawcę: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej „odwołujący”). 

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  wzniósł  odwołanie  

od czynności zamawiającego w postępowaniu, polegających na badaniu i ocenie ofert oraz 

wyborze,  jako  najkorzystniejszej  oraz  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Skamex 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łodzi  (dalej  „Skamex”  

lub  „przystępujący”).  Podstawą  odwołania  była  czynność  zamawiającego  dokonana  

maja 2020 r., gdyż w tym dniu zamawiający przekazał odwołującemu informację o wyborze, 

jako najkorzystniejszej, 

oferty złożonej przez Skamex. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie poniższych przepisów: 

1.  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który  utrudnia  uczciwą 

konkurencję; 

2.  art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp tj. wadliwe dokonanie oceny i badania oferty firmy Skamex, 

która to oferta winna zostać odrzucona na podstawie przesłanek opisanych poniżej; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp  poprzez  bezprawne  zaniechanie  odrzucenia 

(nieodrzucenie) 

oferty  wykonawcy  opisanego  w  pkt  2  albowiem  treść  jego  oferty  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”). 

W związku z wymienionymi czynnościami i formułowanymi wyżej zarzutami odwołujący 

wniósł o uwzględnienie odwołania oraz: 

unieważnienie rozstrzygnięcia postepowania; 

2.  dokonanie ponownego badania i oceny oferty Skamex; 


nakazanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Skamex  w  oparciu  o  wszystkie  przesłanki  

i  podniesione zarzuty  wraz  z  akcesoryjnym  żądaniem  oceny  postępowania  wykonawcy 

Skamex, jako wypełniającego przesłanki wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 16, pkt 

17 ustawy Pzp. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  zaniechał  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Skamex w pakiecie nr 60 pomimo, że zaoferowany przez niego produkt nie spełnił wymagań 

opisu przedmiotu zamówienia, gdyż: (i) Skamex zaoferował w tym pakiecie strzykawki, gdzie 

z

amawiający  wymagał  innego  produktu  tj.  ampułko-strzykawki  spełniającej  pozostałe 

wymagania opisu przedmiotu  zamówienia;  (ii)  Skamex  zaoferował  strzykawki  o  pojemności  

5 ml, gdzie zamawiający wymagał pojemności 3 ml. Dla oceny tego, że treść oferty Skamex 

jest niezgodna z treścią SIWZ w sposób opisany powyżej odwołujący przywoływał wyjaśnienia, 

jakich  z

amawiający  udzielił  w  trakcie  trwania  postępowania.  A  mianowicie,  zamawiający 

udzielił  następujących  odpowiedzi  na  zapytanie  jednego  z  wykonawców  (wyjaśnienia  treści 

SIWZ  z  13  lutego  2020  r.):  z

amawiający  dopuścił  możliwość  zaoferowania  strzykawki 

spełniającej wymagania: odp. 1 zarejestrowane, jako wyrób medyczny klasy III, spełniające 

wytyczne dotyczące braku wytwarzania wstecznego ciśnienia (zerowy reflux), co powinno być 

udokumentowane i możliwe do sprawdzenia przez użytkownika, konstrukcja strzykawki oraz 

tłoka  powinna  zapewniać  brak  możliwości  wstecznego  cofania  krwi  do  cewnika;  

o

dp. 2 strzykawki posiadające korek o długości minimum 1,8 cm, co umożliwia  bezpieczne 

przygotowanie strzykawki do wykonania procedury bez obawy o przypadkową kontaminację 

połączenia strzykawki z przepłukiwanym cewnikiem dostępu naczyniowego; odp. 3 strzykawki 

sterylizowane denkiem etylenu oraz pakowane w opakowanie typu blister; odp. 4 Strzykawki 

o nominalnej pojemności oraz skali strzykawek dla pełnego zachowania bezpieczeństwa przed 

przypadkową  kontaminacją  zawartości.  Pojemność  strzykawki  oznacza  jej  wypełnienie;  

odp. 5 Strzykawkę posiadającą oznaczenie graficzne na korpusie strzykawki wskazującego 

strefę sterylną, poza którą nie można wycofać tłoka strzykawki; odp. 6 Strzykawkę o tłoku bez 

przewężeń, które mogłyby powodować nieszczelność strzykawki; odp. 7 Zamawiający odstąpił 

od  wymogu  konieczności  braku  odblokowania  tłoka  w  przypadku  strzykawek;  odp.  8 

Zamawiający  odstąpił  od  wymogu  oznaczenia  pojemności  strzykawki  piktogramem  oraz 

normą USP. Dopuścił strzykawki posiadające oznaczenie zgodne z normą 7886-1. 

Powyższe  oznacza,  zdaniem  odwołującego,  że  wykonawcy  mogli  zaoferować  jedna  

z dwóch alternatyw: strzykawkę o wyłącznej charakterystyce opisanej precyzyjnie (powyżej) 

albo 

ampułko-strzykawkę o parametrach opisanych w SIWZ tj. „Sterylny roztwór chlorku sodu 

0,9 % w sterylnej z zewnątrz ampułko-strzykawce z gwintowanym końcówką, umożliwiającą 

dokładne  dopasowanie  do  gniazda  cewnika  naczyniowego  oraz  z  przewężonym  w  górnej 


części tłokiem ułatwiającym przepłukanie pod stałym ciśnieniem. Ampułko-strzykawka gotowa 

do użycia, bez konieczności odblokowywania tłoka. Pakowana w opakowaniu umożliwiającym 

jego  otwarcie  w  sposób  ograniczający  generowanie  zanieczyszczeń  mechanicznych,  bez 

zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznym i wyczuwalnym miejscem otwierania 

szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez 

koni

eczności rozdzierania, klasa IIb. Okres ważności min. 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna lub 

parowa.  Na  cylindrze  dodatkowe  oznaczenie  zawartej  dawki  (piktogram)  i  oznaczenie  

o  zgodności  z  USP  na  cylindrze.  Wszystkie  objętości  ampułko-strzykawki  mają  pochodzić  

od jednego producenta pojemność 3 ml op. = 1 szt. 40000 op.; pojemność 5 ml op. = 1 szt. 

60000 op.; pojemność 3 ml op. = 1 szt. 50000 op.”. 

Odwołujący  wskazał,  że  zaoferowany  przez  Skamex  asortyment  o  numerze 

katalogowy

m 37043 posiada pojemność 5 ml. Potwierdza to skala nominalna znajdująca się 

na korpusie zaoferowanego asortymentu. Producent oferowanego przez Skamex asortymentu 

firma Med

XL zarejestrował produkt o numerze katalogowym 37043 jako strzykawka, zgodnie 

z załączonym do odwołania dokumentem: rejestracja FDA oraz listą produktów do certyfikatu 

CE.  Zgodnie  z  dokumentami  rejestracyjnymi  pojemność  dla  tego  produktu  wynosi  5  ml.,  

a określona przez wykonawcę Skamex - 3 ml. stanowi objętość napełnienia 9% NaCl. 

Dalej odwołujący podnosił, że jedną ze składowych opisu przedmiotu zamówienia dla 

pakietu  60  był  parametr,  który  finalnie  przestał  być  wymogiem  po  zadanych  pytaniach  

tj. dodatkowy piktogram na korpusie strzykawki. Zapis ten brzmiał: „Na cylindrze dodatkowe 

oznaczenie zawartej  dawki  (piktogram)”.  Zgodnie z Instrukcją  użycia produktu  zaoferowany 

przez wykonawcę Skamex asortyment nr kat. 37043 został wypełniony do 3 ml, a więc mowa 

tu o objętości napełnienia a nie rzeczywistej pojemności. Oznakowanie za pomocą piktogramu 

zawartej  dawki 

wyklucza  możliwość  pomylenia  objętości  z  pojemnością.  Odwołujący 

prezentował  fragment  Instrukcji  użycia  produktu  zaoferowanego  przez  Skamex,  gdzie 

piktogram  w  postaci kropli  oznaczał  objętość  napełnienia. Wskazywał  przy  tym  na  definicje 

pojęć objętość i pojemność, gdzie objętość - oznacza miarę przestrzeni, którą zajmuje dane 

ciało w przestrzeni a pojemność - wielkość wnętrza jakiegoś naczynia, zbiornika itp. Prowadzi 

to  do  wniosku, 

że  produkt  o  numerze  katalogowym  37043  zaoferowany  w  pakiecie  nr  60 

posiada 

objętość napełnienia 3 ml a całkowita pojemność oferowanego asortymentu wynosi  

5 ml, co jest niezgodne z wymogami SIWZ. 

Podnosił  także,  że  zamawiający  w  toku  badania  i  oceny  ofert,  wezwał  wykonawcę 

Skamex  do  wyjaśnień  treści  oferty,  gdyż  w  formularzu  cenowym  w  kolumnie  6  wyraźnie 

wskazał,  iż  złożył  ofertę  na  Strzykawki  z  solą Praxiject,  potwierdzając to również  numerem 

katalogowym. Z treści wyjaśnień jakich udzielił wykonawca wynika, że rzekomo ostatecznie 

zaoferował  ampułko-strzykawkę,  co  stanowi  zmianę  treści  oferty.  Stwierdzić  jednak  należy,  

że  oświadczenie  wykonawcy  Skamex  jest  nieprawdziwe,  albowiem  jest  niezgodne  


z rzeczywistością i obliczone na wywołanie efektu wyłącznie pozornego. Przeczy ono całemu 

zebranemu  w  sprawie 

materiałowi  dowodowemu.  W  ten  sposób,  na  etapie  udzielania 

wyjaśnień  przez  wykonawcę  Skamex  dokonał  on  modyfikacji  treści  oferty,  co  jest 

niedopuszczalne. Pewnym i oczywistym jest bowiem, że zaoferowany w ofercie przez niego 

produkt  jest  ponad  wszelką  wątpliwość  strzykawką,  przy  czym  nie  o  parametrach,  jakie 

dopuszczone  zostały  w  przywołanych  zapytaniach  dla  strzykawek,  a  tylko  takie  strzykawki 

mogły  zostać  zaoferowane,  aby  były  zgodne  z  wymogami  SIWZ.  Wykonawca  Skamex 

„zorientował” się, że jego oferta nie spełnia tych wymogów, dlatego dokonał „twórczej wykładni 

nazewnictwa” i w ten sposób zaoferowane przez siebie strzykawki „ochrzcił” nazwą ampułko-

strzykawki, aby uniknąć odrzucenia oferty pomimo, że jej treść jest sprzeczna z treścią SIWZ, 

co w obliczu uj

awnionego stanu faktycznego był obowiązkiem zamawiającego. 

Z  daleko  idącej  ostrożności  odwołujący  podkreślił  również,  że  wykonawca  Skamex 

zaoferował 

produkt, 

który 

nie 

spełnia 

również 

definicji 

ampułko-strzykawki. 

Ampułkostrzykawka, ampułka-strzykawka, strzykawkoampułka to połączenie ampułki z lekiem 

i  strzykawki,  gotowe  do  natychmiastowego  wstrzyknięcia.  Odmianą  ampułkostrzykawki  jest 

autostrzykawka  z  automatycznym  (zwykle  sprężynowym)  wypychaniem  cieczy  do  iniekcji. 

Szczególnym rodzajem autostrzykawki są peny insulinowe. Ampułkostrzykawki są stosowane, 

gdy  zachodzi  potrzeba  dostarczenia  leku  w  niewielkiej  objętości  i  dokładnie  odmierzonej 

dawce pacjentowi, aby sam mógł wykonać sobie zastrzyk. Również w innych postępowaniach 

przetargowych 

dotyczących tego  samego  przedmiotu zamówienia, firma  Skamex  oferowała 

produkty,  które  określane  były  w  jej  ofertach  jako  strzykawka  napełniona  solą,  wskazując 

dokładnie te same numery katalogowe, co w przedmiotowej sprawie (do odwołania odwołujący 

załączył skany ofert firmy Skamex oraz pytania i odpowiedzi z postępowań w WSZ Toruń, IHIT 

Warszawa, 

Śląskiego Centrum Chorób Serca Zabrze oraz Centrum Onkologii Gliwice). 

Odwołujący  argumentował  dalej,  że  sam  producent  zaoferowanego  asortymentu 

Med

XL  wskazuje,  że  produkt  ten  jest  strzykawką.  Fakt  ten  potwierdza  oświadczenie,  jakie 

producent udostępnił wykonawcy Skamex do innego postępowania (załączone do odwołania). 

Wyżej  opisane  oświadczenie  o  strzykawce  napełnionej  roztworem  9%  NaCl  dodatkowo 

potwierdza  zgodność  skali  z  normą  ISO  7886-1.  Norma  ta  dotyczy  (na  podstawie  wyciągu  

z  normy  7886-1

):  „Niniejszy  dokument  określa  wymagania  i  metody  badania  w  celu 

sprawdzenia projektu pustych, sterylnych strzykawek do jednorazowego użytku, z igłą lub bez, 

wykonanych  z  tworzywa  sztucznego  lu

b  innych  materiałów,  przeznaczonych  do  aspiracji  

i wtrys

ku płynów po napełnieniu przez użytkowników końcowych. Strzykawki są przeznaczone 

głównie do stosowania u ludzi. Sterylne strzykawki wyszczególnione w niniejszym dokumencie 

są  przeznaczone  do  stosowania  natychmiast  po  napełnieniu  i  nie  są  przeznaczone  

do  przechowywania  leku  przez  dłuższy  czas.  Nie  obejmuje  strzykawek  do  stosowania  

z  insuliną  (patrz  ISO  8537),  jednorazowych  strzykawek  wykonanych  ze  szkła,  strzykawek  


z pompą z napędem silnikowym, strzykawek wstępnie napełnionych przez producenta oraz 

strzykawek  do  przechowywania  po  napełnieniu  (np.  w  zestawie  do  napełniania  przez 

farmaceutę)”.  Zgodnie  z  normą  ISO  7886-1,  pkt  3.3.  Całkowitą  pojemnością  skalowaną 

strzykawki jest linia podziałowa skali znajdująca się najdalej od zerowej linii podziałowej, pkt 

3.4. Maksymalna 

pojemność użytkowa jest to pojemność strzykawki, gdy tłok jest wyciągany 

do  jego  najdalej  funkcjo

nującej  pozycji.  Odwołujący  przedstawił  załącznik  nr  4  ISO  7886-

1:2017 (E) wyciąg z normy, zwracając uwagę, że w punkcie 9.1.2 Norma ISO 7886-1 określa: 

Całkowita  pojemność  skalowana  może  być  równa  lub  większa  niż  Pojemność  nominalna. 

Jeżeli  skala  wykracza  poza  pojemność  nominalną,  rozszerzona  część  jest  odróżniona  od 

pozostałej części skali. Przykłady środków różnicujących są następujące: (a) okrążając numer 

skali  nominalnej;  (b)  przy  użyciu  mniejszych  numerów  skali  dla  dodatkowych  linii 

podziałowych; (c) przy użyciu krótszych linii podziałowych dla dodatkowych linii podziałowych; 

(d) za pomocą przerwanego wiersza dla opcjonalnej linii pionowej dodatkowej długości skali.  

Zdaniem  odwołującego  przytoczona  powyżej  norma  oraz  dokumenty  w  postaci 

załączników  nie  pozostawiają  wątpliwości,  iż  zaoferowany  asortyment  w  pakiecie  60  

numerze katalogowym 37043 jest zarejestrowany jako strzykawka a jej pojemność wynosi  

5  ml  z  objętością  napełnienia  3  ml  Nacl  9%,  co  jest  sprzeczne  z  wymogami  SIWZ  oraz  

z  wyjaśnieniami  udzielonymi  przez  wykonawcę.  Jednocześnie  treść  odpowiedzi,  jaką 

zamawiający  udzielił  dopuszczając  strzykawki,  ale  z  zachowaniem  wyłącznych  parametrów 

jakie zawarte były w treści pytań powoduje, że oferta wykonawcy firmy Skamex jest niezgodna 

z SIWZ. Producent MedXL w dokumencie FDA (Comparison of Technological Characteristics) 

zamieścił  pełną  specyfikację  techniczną  dotyczącą  parametrów  związanych  z  pojemnością 

oraz  objętością  oraz  określił  produkt  jako  strzykawka.  Również  w  instrukcji  użytkowania 

potwierdził,  że  zaoferowany  asortyment  w  pakiecie  60  to  strzykawka.  Ponadto  ulotka 

promocyjna wykorzystywana przez wykonawcę Skamex w celach marketingowych definiuje 

produkt 

jako strzykawkę o pojemności 5 ml (załączona do odwołania). 

Odwołujący  podnosił,  że  na  szczególną  uwagę  zasługuje  fakt,  iż  sposób,  w  jaki 

wykonawca  Skamex  sporządził  ofertę  podając  raz,  że  oferuje  strzykawkę,  następnie 

dokonując  nieuprawnionej  próby  zmiany  treści  oferty  po  terminie  na  składanie  ofert, 

wyjaśniając iż zaoferował ampułko-strzykawkę, tym samym podając nieprawdziwa informacje, 

chciał wprowadzić zamawiającego w błąd. Działanie to jest na tyle rażące, że właściwym nawet 

byłoby  ewentualne  rozważenie  rygoru  wykluczenia  przystępującego  na  podstawie  art.  24  

ust. 1 pkt 16, pkt 17 u

stawy Pzp. Niemniej z uwagi na fakt, że zamiarem odwołującego jest 

wykazanie  merytorycznej  niezgodności  treści  oferty  Skamex  z  treścią  SIWZ  żądanie 

wykluczenia  pozostaje  akcesoryjne  wobec  żądania  odrzucenia  oferty,  niemniej  zarzut  ten  

i żądanie wykluczenia czyni także przedmiotem naszego odwołania.  


Podkreślił,  że  wymienione  w  przepisie  przesłanki  stanowią  bezwzględne  podstawy 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Skamex.  Sformułowanie  przepisu  sprawia,  że  w  sytuacji 

wystąpienia choćby jednej wymienionej w nim przesłanki, zamawiający ma obowiązek, a nie 

uprawnienie,  do  odrzucenia  oferty.  Ewentualne  zaniechanie  z

amawiającego  oznaczałoby 

przyzwolenie na czynność prawną (zaniechanie) sprzeczną z prawem i jako taka byłaby ona 

wprost  objęta  dyspozycją  art.  58  k.c.  Ponadto,  jeśli  na  podstawie  takiej  oferty,  wykonawca 

zostałby  dopuszczony  do  podpisania  umowy,  wówczas  pozostałym  wykonawcom, 

przysługiwałoby prawo do wystąpienia o uznanie umowy za bezskuteczną, o co mógłby on 

wystąpić do Prezesa UZP, lub bezpośrednio do sądu (por. roszczenie z art. 59 k.c.). 

Uwzględnienie  żądania  odrzucenia  oferty  wypływa  także  z  konieczności 

przestrzegania zasady równości i uczciwej konkurencji opisanej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zaniechanie  zatem  odrzucenia  takiej  oferty  - 

stanowiłoby  w  istocie  nadużycie  prawa  

i naruszenie zasad współżycia społecznego, co w świetle art. 5 k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp 

jest  niedopuszczalne.  Przy  ocenie,  czy  wykonywanie  prawa  nie  narusza  zasad  wsp

ółżycia 

społecznego należy, bowiem brać pod uwagę całokształt okoliczności konkretnego przypadku, 

a nie tylko jedną z nich, choćby jej znaczenie było doniosłe. 

Zamawiający, w dniu 1 czerwca 2020 r., poinformował wykonawców, zgodnie z art. 185 

ust.  1  ustawy  Pzp,  o  w

niesieniu  odwołania,  wzywając  ich  do  złożenia  przystąpienia.  

Do  p

ostępowania  zgłosił  swoje  przystąpienie  po  stronie  zamawiającego,  w  dniu  4  czerwca 

2020 r. wykonawca: 

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 

w Łodzi

Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  dniu  9  czerwca 

2020  r.,  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  oświadczając,  że  uwzględnia  odwołanie  w  całości. 

W

obec uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, wykonawca Skamex został  wezwany, 

w dniu 10 czerwca 2020 r., 

do złożenia  oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu. W dniu 12 

czerwca  2020  r.

,  wykonawca  Skamex  złożył  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  przez 

zamawiającego zarzutów odwołania. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, treścią SIWZ i zmianami 

do niej

, treścią oferty złożonej w postępowaniu przez przystępującego, korespondencją 

prowadzoną  w  postępowaniu  pomiędzy  zamawiającym  a  Skamex,  po  zapoznaniu  się  

z o

dwołaniem, pismem procesowym złożonym na posiedzeniu przez przystępującego, 

a  także  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowiska  odwołującego  i  uczestnika 


post

ępowania,  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku  rozprawy  ustaliła  i  zważyła,  

co następuje 

Izba 

ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy 

Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia  szkody,  będącej  konsekwencją  zaskarżonej  w  odwołaniu  czynności.  Działania 

zamawiającego,  polegające  na  wadliwej  ocenie  i  badaniu  ofert  spowodowały,  że  została 

wybrana oferta złożona przez Skamex, która powinna być odrzucona jako niezgodna z treścią 

SIWZ. 

Gdyby  zamawiający  dokonał  tej  oceny  w  sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy  Pzp,  

to odwołujący miałby szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia w pakiecie nr 60. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ  wraz  ze  zmianami  do  niej, 

treści  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  przystępującego,  korespondencji  prowadzonej  

w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a Skamex. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  wnioskowane  przez  odwołującego  

i przystępującego, załączone do odwołania, pisma procesowego złożonego na  posiedzeniu 

przez Skamex, jak też złożone na posiedzeniu i rozprawie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, 

iż  w  niniejszym  postępowaniu  nie  doszło  do  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, rozpoznawane odwołanie 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  ustaliła,  że  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  był  zakup  i  dostawa  leków. 

Zamawiający  podzielił  zamówienie  na  części  (pakiety).  Jak  opisano  w  SIWZ  przedmiotem 

zamówienie  w  pakiecie 60  był:  „Sterylny  roztwór  chlorku sodu  0,9%  w  sterylnej  z  zewnątrz 

ampułko-strzykawce  z  gwintowaną  końcówką,  umożliwiającą  dokładne  dopasowanie  do 

gniazda  cewnika  naczyniowego  oraz  z  przewężonym  w  górnej  części  tłokiem  ułatwiającym 

przepłukanie pod stałym ciśnieniem. Ampułko-strzykawka gotowa do użycia, bez konieczności 

odblokowywania  tłoka.  Pakowana  w  opakowaniu  umożliwiającym  jego  otwarcie  w  sposób 

ograniczający  generowanie  zanieczyszczeń  mechanicznych,  bez  zawartości  celulozy,  

z wyraźnie zaznaczonym optycznym i wyczuwalnym miejscem otwierania  - szerokość listka 


do  otwierania  min.  0,8  cm,  umożliwiającym  otwarcie  po  linii  zgrzewu,  bez  konieczności 

rozdzierania, klasa IIb . Okres ważności min. 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna lub parowa. Na 

cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki (piktogram) 

i oznaczenie o zgodności z USP 

na  cylindrze.  Wszystkie  objętości  ampułko-strzykawki  mają  pochodzić  od  jednego 

producenta

.”  

Izba  ustaliła  ponadto,  że  przystępujący  złożył  ofertę  w  postępowaniu  dla  części  60  

i części 75. W pakiecie nr 60 przedmiot dostawy opisano jak wyżej, przy czym zamawiający 

wskazał, że zamawia roztwór o pojemnościach: 3 ml, 5 ml i 10 ml. Przedmiotem zamówienia 

w pakiecie 75 był roztwór o pojemności 20 ml. Wydzielenie do odrębnego pakietu strzykawki 

o pojemności 20 ml nastąpiło w toku postępowania. Odpowiadając na pytania wykonawców, 

pismem  z  dnia  13  lutego  2020  r.  zamawiający  wyraził  zgodę  na  wydzielenie  z  pakietu  60 

strzykawki o pojemności 20 ml, w wyniku czego z części wydzielonej stworzył pakiet nr 75.  

W formularzu asortymentowo-cenowym, w pakiecie nr 60 

w pozycji: pojemność 3 ml, Skamex 

zaoferował:  Strzykawka  z  solą  Praxiject  /  37043,  wpisując  w  kolumnie  nazwa  producenta: 

MedXL. 

Jak ustalił skład orzekający do treści SIWZ, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

dla  pakietu  nr  60  wy

konawcy  zadawali  pytania,  na  które  zamawiający  udzielił  odpowiedzi  

pismem z 13 lutego 2020 r. 

Zaznaczyć należy, że wyjaśnienia nie powodowały zmiany opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  takim  rozumieniu,  jak  przedstawia  to  odwołujący.  Nie  sposób 

bowiem  uznać,  że  w  ich  wyniku  powstały  dwa  alternatywne  opisy  przedmiotu  zamówienia  

tj.  opis  zawarty  w  SIWZ,  odnoszący  się  do  wymagań  co  do  ampułko-strzykawek  i  opis 

wynikający z treści pytań i odpowiedzi, odnoszący się do parametrów strzykawek. Nie ulega 

wątpliwości,  że  zawarty  w  SIWZ  opis  należało  interpretować  jako  całość.  Zamawiający 

dopuścił  pewne  rozwiązania  odmienne,  rozszerzając  krąg  potencjalnych  wykonawców  

i  dopuszczając  możliwości  złożenia  większej  liczy  konkurencyjnych  ofert,  nie  przesądził 

jednak, że możliwe jest zaoferowanie w tym postępowaniu produktu innego, alternatywnego 

do opisanego w SIWZ. 

Jak wynika z opisu zawartego w dokumentacji postępowania przedmiotem zamówienia 

w  pakiecie  60  był:  „Sterylny  roztwór  chlorku  sodu  0,9%  w  sterylnej  z  zewnątrz  ampułko-

strzykawce”, a zatem lek, który miał mieć taką postać, aby mógł zostać podany pacjentowi. 

Odwołujący  podnosił,  że  Skamex  zaoferował  w  tym  pakiecie  strzykawkę,  podczas  gdy 

zamawiający wymagał dostarczenia ampułko-strzykawki. Zauważyć należy, że w treści SIWZ 

zamawiający  nie  zdefiniował  tego  pojęcia,  a  zatem  zgodnie  z  potoczną  definicją 

ampułkostrzykawka  lub  inaczej

ampułka-strzykawka,  strzykawkoampułka  -  to  połączenie 

ampułki  z  lekiem  i  strzykawki,  gotowe do natychmiastowego  wstrzyknięcia.  Odmianą 

ampułkostrzykawki  jest  autostrzykawka  z  automatycznym  (zwykle sprężynowym) 

wypychaniem  cieczy do in

iekcji. Szczególnym rodzajem autostrzykawki są peny insulinowe. 


Ampułkostrzykawki  są  stosowane,  gdy  zachodzi  potrzeba  dostarczenia  leku  w  niewielkiej 

objętości i dokładnie odmierzonej dawce pacjentowi, aby sam mógł wykonać sobie zastrzyk. 

W  skrócie  jest  to  zatem 

nic  innego  jak  połączenie  ampułki  z  lekiem  i  strzykawki,  czyli  lek  

w strzykawce

. Ten sposób podania leku ma na celu jego dozowanie w określonej, odmierzonej 

ilości.  

Nie ulega wątpliwości, że zaoferowany przez Skamex produkt, w znaczeniu opisanym 

powyżej jest ampułko-strzykawką, jest to bowiem lek w strzykawce, w określonej odmierzonej 

ilości,  gotowy  do  podania.  Powyższe  stanowisko  potwierdza  dokument,  złożony  przez 

przystępującego  jako  dowód,  na  który  powoływał  się  także  odwołujący  w  treści  złożonego 

odwołania, w postaci Instrukcji użycia produktu, w której producent – firma MedXL opisał swój 

wyrób  jako:  Izotoniczny  roztwór  soli  PraxijectTM,  ampułko-strzykawka  zawierająca  0,9% 

chlorku 

sodu  do  wstrzyknięć  USP  (Farmakopea  Amerykańska)  sterylny  -  niepirogenny  

jednorazowego  użycia.  W  dalszej  części  instrukcji  firma  MedXL  posługuje  się  zamiennie 

określeniami  „strzykawka"  i  „ampułkostrzykawka”,  opisując  oferowany  produkt.  Sam 

odwołujący  w  treści  odwołania  cytuje  informacje  zawarte  w  nagłówku  tabeli,  nad  opisem 

produktu i opakowania, gdzie znajduje 

się informacja, że „Każda strzykawka to przezroczysta, 

nie zwierająca lateksu, plastikowa ampułko-strzykawka, zapakowana w termicznie zamknięty 

woreczek”.  

Izba wzięła pod uwagę, co podkreślał Skamex, że przedmiotowa Instrukcja użycia dla 

strzykawek Praxiject zaoferowanych przez firmę Skamex - wraz z jej tłumaczeniem na różne 

języki narodowe, w tym polski - stanowiła integralną część dokumentacji, która była następnie 

oceniana i zatwierdzana przez jednostkę notyfikującą w procedurze oceny zgodności, która  

to procedura zakończyła się wydaniem certyfikatu CE. W odniesieniu do strzykawek Praxiject 

jednostka notyfikująca Intertek Semeko AB wydała certyfikat dla produktu, potwierdzając jego 

zgodność z dyrektywą 93/92/EWG w sprawie wyrobów medycznych (załącznik nr 1 do pisma 

procesowego Skamex). 

Nie ulega wątpliwości, że zatwierdzając przedmiotową dokumentację 

jednostka notyfikująca zaakceptowała jednocześnie opis produktu, zamieszczony w Instrukcji 

użycia.  Jednocześnie  producent  -  firma  MedXL  w  złożonym  przez  siebie  oświadczeniu 

(załącznik nr 5 do pisma procesowego Skamex) potwierdziła, że oferowany wyrób Praxiject 

0,9% to ampułko-strzykawka wypełniona chlorkiem sodu, zgodna z wymaganiami wskazanymi 

w treści dokumentu. 

Skład orzekający dostrzegł wprawdzie rozbieżności, wynikające z różnic w tłumaczeniu 

dokumentów tj. oświadczenia załączonego do pisma procesowego Skamex, gdzie używa się 

określenia „ampułko-strzykawka” dla opisania produktu, a przedłożonym przez odwołującego 

na  rozprawie

,  w  którym  określa  się  produkt  jako  „strzykawkę”.  Również  z  treści  dowodów 

przedkładanych  przez  odwołującego  w  postaci:  Karty  charakterystyki  technicznej  

i  bezpieczeństwa,  certyfikatu  CE  producenta  MedXL,  deklaracji  zgodności  Praxiject 


producenta  MedXL,  opakowania  produktu  Praxiject,  IFU  citraflow,  normy  ISO  7886-1, 

rejestracji FDA przetłumaczonych na język polski wynika, że używa się w tych dokumentach 

pojęć  „strzykawka”  na  określenie  oferowanego  asortymentu.  Odwołać  się  jednak  należy  

w  tym  miejscu 

do  oryginalnego  brzmienia  tych  dokumentów,  gdzie  w  języku  angielskim 

stosowane są pojęcia: "pre-filled syringes” lub „prefilled syringes”. Jak wykazał przystępujący 

przykładowe tłumaczenia tych pojęć z języka angielskiego na język polski wskazują, że mamy 

do czynienia w tym przypadku z ampułko-strzykawką. Izba podziela argumentację, że z kolei 

o

kreślenie  „strzykawka  napełniona  fabrycznie”  winno  być  w  niniejszych  okolicznościach 

traktowane jako synonim. Strzykawka Praxiject, którą oferuje Skamex, jest de facto ampułko-

strzykawką w takim rozumieniu, w jakim jest fabrycznie wypełnioną lekiem strzykawką. 

Izba  nie  podzieliła  również  argumentacji  odwołującego,  odnoszącej  się  do  kwestii 

rejestracji  produktu  Praxiject,  jako  wyrobu  medyczne

go  klasy  IIb,  co  potwierdzać  ma 

okoliczność,  że  nie  może  być  traktowany  jako  ampułko-strzykawka  gdyż,  zdaniem 

odwołującego klasa rejestracyjna nie potwierdza, iż substancja znajdująca się w strzykawce 

zgodnie  z  Dyrektywą  93/42/EWG  jest  produktem  leczniczym.  Dostrzec  należy,  

że zamawiający w SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia nie wprowadził żadnych wymagań 

odnoszących  się  do  określonych  klas  czy  norm,  które  miały  dodatkowo  definiować  czy 

opisywać  produkt.  Odwoływanie  się  zatem  do  nich  na  etapie  oceny  złożonych  ofert  

i formułowanie na tej podstawie dodatkowych wymagań i wywodzenie dodatkowych wniosków 

należy uznać za nieuprawnione. 

Za  nie  mające  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  niniejszej  sprawy  Izba  uznała  dowody 

przedłożone  przez  odwołującego  w  postaci:  pytań  i  odpowiedzi  udzielanych  przez  innych 

zamawiających (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, IHIT w Warszawie, 

Śląskie Centrum Chorób Seca w Zabrzu, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej 

Curie Oddział w Gliwicach) w innych postępowaniach oraz ofert składanych przez Skamex  

w  tych  przetargach.  Kwestia, 

jak  definiuje  swój  produkt  przystępujący,  zadając  pytania  

do  SIWZ  czy  też  jakich  określeń  używa  w  formularzu  ofertowym  czy  cenowym  pozostaje 

bowiem  bez  znaczenia  dla  oceny  zgodności  produktu  z  treścią  SIWZ  w  przedmiotowym 

postępowaniu.  Niezależnie,  zauważyć  należy,  że  z  treści  dowodów  wymienionych  powyżej 

wynika, że możliwe jest używanie, w odniesieniu do oferowanego przez Skamex asortymentu, 

wymiennie  określeń  „strzykawka”  czy  „ampułko-strzykawka”.  Jeśli  nawet  w  innych 

postępowaniach  przetargowych  używano  określenia  „strzykawka”  czy  też  „strzykawka 

wypełniona  fabrycznie  roztworem  NaCl  0,9%”  nie  przesądza  to  o  możliwości  użycia  innej 

nazwy, zgodnie z tym co przyjął zamawiający w dokumentacji przedmiotowego postępowania.   

Jednocześnie co należy zaznaczyć, zamawiający wprawdzie uwzględnił przedmiotowe 

odwołanie,  jednak  w  aktach  sprawy,  w  notatce  z  6  maja  2020  r.    sporządzonej  w  związku  

z wątpliwościami odwołującego co do zgodności produktu w pakiecie nr 60 z wymaganiami 


zamawiającego  stwierdził,  że  ampułkostrzykawka  czy  też  strzykawka  z  solą  są  dla  niego 

synonimami  - 

w  obu  przypadkach  mamy  do  czynienia  bowiem  ze  strzykawką  wypełnioną 

roztworem chlorku sodu 0,9% w takich ilościach, które pozwalają na ich bezpośrednie użycie. 

Na  takie  rozumienie 

tego  pojęcia  przez  zamawiającego  wskazuje  również  okoliczność,  

że  dokonał  wyboru  oferty  Skamex  w  pakiecie  nr  75,  przy  analogicznym  opisie  przedmiotu 

zamówienia,  produktu  o  pojemności  20  ml  i  dokonuje  zamówień  w  ramach  tej  części 

zamówienia (dowód - faktury przedłożone przez Skamex na rozprawie). 

Odwołujący  upatrywał  również  niezgodności  oferty  złożonej  przez  Skamex  z  treścią 

SIWZ z tego powodu, że jak twierdził zaoferował on produkt o pojemności 5 ml, podczas gdy 

wymagane było dostarczenie strzykawki o pojemności 3 ml. 

W  tym  miejscu  ponownie  należy  przywołać  zawarty  w  SIWZ  opis  przedmiotu 

zamówienia  sporządzony  przez  zamawiającego,  który  wymagał  dostarczenia  „sterylnego 

roztworu  chlorku  sodu  0,9

%  w  sterylnej  z  zewnątrz  ampułkostrzykawce  o  pojemności 

odpowiednio: 3 ml, 5 ml i 10 ml. N

ie ulega wątpliwości, że przedmiotem zakupu był lek, a nie 

strzykawka,  w 

której  ten  lek  jest  podawany.  Opisując  przedmiot  zamówienia  zamawiający 

określił zatem ilość leku znajdującego się w strzykawce, a nie pojemność samej strzykawki. 

Tym  samym  z

aoferowany przez firmę Skamex produkt o numerze katalogowym 37043  jest 

zgodny z opisem przedmiotu za

mówienia, gdyż zawiera on 3 ml sterylnego roztworu chlorku 

Odwołujący  przywoływał  w  tym  kontekście  definicje  pojęć    "objętość”  i  "pojemność” 

wskazując, że nie można ich traktować  w sposób tożsamy, bowiem objętość - oznacza miarę 

p

rzestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni a pojemność - to wielkość wnętrza jakiegoś 

naczynia, zbiornika itp. Jego zdaniem z przedłożonych dowodów w postaci: TDS producenta 

MedXL, opakowania produktu, normy ISO 7886-

1 czy dokumentu FDA wynika, że odmiennie 

należy traktować objętość wypełnienia w stosunku do pojemności strzykawki a ta wynosi 5 ml, 

podczas  gdy  zamawiający  wymagał  3  ml.  Wywody  odwołującego,  niezależnie  od  tego,  

że przywoływane dokument definiują pewne pojęcia, należy uznać za niemające znaczenia 

dla rozstrzygnięcia w kontekście opisu przygotowanego przez zamawiającego.  

Fakt, że określenia „pojemność” użyto w odniesieniu do ilości przeznaczonej do podaży 

soli  fizjologi

cznej  0,9  %  NaCl,  a  nie  wielkości/  pojemności  czy  objętości  samej  strzykawki, 

potwierdza 

także  zamawiający  odpowiadając  na  jedno  z  pytań  zadawanych  przez 

w

ykonawców  (pismo  z  13  lutego  2020  r.),  w  którym  na  prośbę  jednego  z  oferentów  

o  doprecyzowanie:  Czy  dla  pełnego  zachowania  bezpieczeństwa  przed  przypadkową 

kon

taminacją zawartości strzykawki zamawiający wymaga nominalnej pojemności oraz skali 

strzykawek  ?  Pojemność  strzykawki  oznacza  jej  wypełnienie”  zamawiający  udzielił 

odpowiedzi:  „zamawiający  dopuszcza,  jednakże  nie  wymaga”.  Zamawiający  przyjął  zatem 

interpre

tację, że pojemnością strzykawki jest wypełnienie jej lekiem.  


Ponadto,  odwołując  się  do  wspomnianej  już  notatki  sporządzonej  przez 

zamawiającego z 6 maja 2020 r. stwierdził on, że pojemność nominalna strzykawki nie ma dla 

niego znaczenia. Jak wskazywał, można jedynie wnioskować, że użycie większej strzykawki 

dla podaży mniejszej pojemności leku może stanowić wyższy koszt dla oferenta. 

W tym  kontekście  nietrafione  są  również  wywody  odwołującego,  że  użycie  większej 

strzykawki rodzi ryzyko przy wykonywaniu sa

mej procedury medycznej w postaci możliwości 

cofnięcia  tłoka  w  strzykawce  i  w  efekcie  kontaminacji  cieczy.  Niezależnie  od  tego,  że 

zamawiający nie dostrzega zagrożenia z tytułu używania większej strzykawki, jak zauważył 

przystępujący każdy produkt medyczny musi być użytkowany zgodnie z załączoną do niego 

ins

trukcją.  Nieuprawniony jest zatem wniosek, że przygotowany w taki sposób lek, następnie 

dopuszczony  do  obrotu,  jeśli  będzie  stosowany  we  właściwy  sposób,  niesie  ze  sobą 

jakiekolwiek ryzyka dla pacjenta. 

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że zaoferowany przez Skamex lek, który 

zawiera 3 ml. chlorku sodu, 

spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ. 

O

ddaleniu podlegał również zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 

16 i pkt 17 ustawy Pzp. 

Przesłanka opisana w pkt 16 tego przepisu dotyczy tych przypadków 

wprowadzenia w błąd, które odnoszą się do kwestii wykazania braku podstaw do wykluczenia, 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Dotyczy zatem informacji 

odnoszących  się  do  sytuacji  podmiotowej  wykonawcy,  których  ocena  decyduje  o  udziale 

wykonawcy  w  postępowaniu,  nie  zaś  wymagań  odnoszących  się  do  opisywanego  przez 

zamawiającego przedmiotu zamówienia. Z kolei druga z przesłanek, opisana w pkt 17 stanowi 

o wykluczeniu z powodu złożenia informacji wprowadzających w błąd w innych przypadkach 

niż związane ze spełnianiem warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji i brakiem 

podstaw  do  wykluczenia.  Chodzi  tu  o  takie  sytuacje

,  kiedy  podanie  przez  wykonawcę 

nieprawdziwych  informacji  mogło  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  niniejszym 

przypadku,  w  odniesieniu  do  oceny  oświadczeń  składanych  przez  wykonawcę  Skamex, 

sytuacja  taka  nie  miała  miejsca.  Istota  sporu  w  niniejszym  postępowaniu  sprowadzała  się  

do  kwestii  rozumienia  pojęcia  „ampułko-strzykawka”  i  możliwości  określenia  produktu 

o

ferowanego  przez  przystępującego  jako  ampułko-strzykawka  oraz  tego  co  w  rozumieniu 

opisu  przedmiotu  zamówienia  sporządzonego  przez  zamawiającego  należy  rozumieć  jako 

„pojemność”. Nie sposób uznać, w okolicznościach niniejszej sprawy, że Skamex składając  

toku  postępowania  określone  oświadczenia,  miał  na  celu  złożenie  informacji 

wprowadzających w błąd. W sposób uprawniony, opierając się na posiadanych przez siebie 

dokumentach  oraz  interpretując  SIWZ  -  oświadczył  w  piśmie  z  22  kwietnia  2020  r.,  

że  zaoferował  ampułko-strzykawki,  zaś  pojemność  leku  w  strzykawce  w  przypadku 

asortymentu o numerze katalogowym 37043 to 3 ml. 


Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pob

ierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 3 pkt 1). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel