KIO 1190/20 WYROK dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1190/20 
 

WYROK 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak  

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  3  lipca  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  przez  Odwołującego  –  H.  A. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod firmą  Firma  Handlowo-Usługowa  „ADAMS”  H. 

A.,  Jankowo-Dolne  11c,  62-200  Gniezno 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawia

jącego  –  Wielospecjalistyczny  Szpital  Miejski  im.  J.  Strusia  z  Zakładem 

Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań  

orzeka: 

1  Oddala 

odwołanie. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego – H. A. (FHU „ADAMS H. 

A.) i: 

2.1 zalicz

a  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr.  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

2.2 z

asądza  od  Odwołującego  –  Huberta  Adamskiego  (FHU  „ADAMS”  H.  A.)  na  rzecz 

Zama

wiającego  –  Wielospecjalistyczny  Szpital  Miejski  im.  J.  Strusia  z  Zakładem 

Opiekuńczo-Leczniczym  SP  ZOZ  w  Poznaniu  kwotę  3.600,00  zł  00  gr.  (słownie:  trzy 

tysi

ące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w 

związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt:  

KIO 1190/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Wielospecjalistyczny  Szpital  Miejski  im.  J

.  Strusia  z  Zakładem  Opiekuńczo-Leczniczym  SP 

ZOZ w Poznaniu na 

dostawę warzy obranych – nr postępowania WSM/DZP/381-3876/2020, 

ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  6  maja  2020  r.,  pod  numerem 

537521-N-2020, w wobec 

czynności podjętych na poprawie omyłek rachunkowych w ofercie 

Wykonawcy D. G. 

(GACEK Hurtownia Owoców i Warzyw, Wynajem domków letniskowych D. 

G.),  wybranej  wadliwie  jako  najkorzystniejsza,  Wykonawca  H.  A. 

wniósł  w  dniu  1  czerwca 

2020 r. 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 1190/20). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 

87  ust.  2  pkt  2  Pzp  poprzez  nieprawidłowe  poprawienie  omyłki  w  ofercie 

Wykonawcy  D.  G. 

„GACEK”  Hurtownia  Owoców  i  Warzyw  Wynajem  Domków 

Letniskowych D. G. 

(dalej jako „GACEK”); 

2)  art. 

89 ust. 1 pkt 6 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty „GACEK”; 

3)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wy

bór  najkorzystniejszej  oferty,  która  podlega 

odrzuceniu; 

4)  art.  7  ust.1  ustawy  Pzp  popr

zez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  (w  związku  z  naruszeniem 

wymienionych przepisów ustawy Pzp). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

unieważnienia  czynności  poprawienia  omyłki  rachunkowej  w  ofercie  „GACEK”  oraz 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  odrzucenia  oferty  „GACEK”, 

ponownego badania ofert i dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający  poinformował  o  czynnościach  stanowiących  podstawę  zarzutów  w  dniu  26 

maja 2020r.- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Uzasadnienie zarzutów. 

Zamawiający  wskazał,  jako  najkorzystniejszą  ofertę  droższą  od  oferty  Odwołującego  –  co 

wynika  z  informacji  z  otwarci

a  ofert,  w  której  podano  wysokość  zaoferowanych  cen: 

123.422,40 zł (oferta Odwołującego) oraz 150.109,20 zł. (oferta „GACEK”). 


Zamawiający pismem z dnia 15 maja 2020r. poprawił w ofercie „GACEK” na podstawie art. 

87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jako oczywistą omyłkę rachunkową wartość zamówienia brutto, 

zmieniając wartość brutto w  pięciu z  sześciu pozycji formularza ofertowego.  Konsekwencją 

poprawienia  omyłki  stało  się  poprawienie  wartości  zamówienia  brutto  na  kwotę  łączną 

122.947,20  zł.,  co  zmieniło  wynik  postępowania.  Z  pisma  Zamawiającego  nie  wynika  na 

czym  polegały  omyłki  rachunkowe  oraz  dlaczego  Zamawiający  uznał  je  za  oczywiste. 

Odwołujący  może  jedynie  domyślać  się  powodu  poprawienia  omyłek,  gdyż  Zamawiający 

dokonał  poprawienia  wartości  brutto  bez  korekty  wartości  netto,  co  ma  wskazywać  na 

wprowadzenie w ofercie innej stawki podatku VAT. 

Błędne zastosowanie stawki podatku VAT nie stanowi omyłki rachunkowej, ale jest błędem w 

obliczeniu  ceny,  co  potwierdza  opinia  Prezesa  UZP  przywołana  w  odwołaniu,  jak  i 

orz

ecznictwo sądowe, w tym orzeczenie Sądu Najwyższego prezentowane w uchwale z dnia 

20 października 2011r., sygn. akt III CZP 52/11 oraz uchwale z dnia 20 października 2011 r., 

sygn. akt III CZP 53/11. Odwołujący wskazał na orzecznictwo Izby dotyczące tej kwestii. 

Działanie  Zamawiającego  stanowiło  niedopuszczalną  ingerencję  w  treść  oświadczenia 

Wykonawcy „GACEK” i spowodowało istotną zmianę w treści oferty.   

Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp gdyż nie odrzucił  oferty zawierającej 

błąd  w  obliczeniu  ceny,  dokonując  jego  poprawienia  jako  oczywistej  omyłki  rachunkowej. 

Powyższe  czyni  wybór  oferty  najkorzystniejszej  nieprawidłowym  i  naruszającym  zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Zamawiający  na  posiedzeniu  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wnosił  o  jego 

oddalenie jako bezzasadnego. Zamawiający wskazując na zasady obliczenia ceny określone 

w  załączniku  nr  1  do  siwz  (formularz  ofertowy/formularz  asortymentowo-cenowy)  uznał,  iż 

Wykonawca  GACEK  popełnił  oczywistą  omyłkę  rachunkową  w  kolumnie  9  -  wartość 

zamówienia brutto (z VAT) w pozycjach nr 1, 3, 4, 5 i 6, co w konsekwencji doprowadziło do 

podania błędnej wartości w pozycji OGÓŁEM. W ofercie przyjęto prawidłową stawkę podatku 

VAT  w  wysokości  8  %,  prawidłowo  obliczono  również  cenę  jednostkową  brutto,  która 

odpowiada  cenie  jednostkowej  netto  po

większonej  o  8%  VAT  oraz  wartość  z  kolumny  7. 

Wykonawca  miał  świadomość  jak  prawidłowo  wypełnić  formularz,  gdyż  w  poz.  nr  2  nie 

popełnił  omyłki  w  kolumnie  9.  Powyższe  wskazywać  ma  na  oczywisty  charakter  omyłki 

rachunkowej w obliczeniu wartości brutto pozycji asortymentowych nr 1, 3 , 4, 5 i 6. 

Stanowisko Izby. 


Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2018  r.,  poz.  1986)

,  tj.  po  zmianie  dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o 

zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U  poz. 

, zwanej dalej „Ustawą”.    

Przyst

ępując  do  rozpoznania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do  oceny 

wypełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie  Odwołującego 

interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwości poniesienia przez Niego szkody w wyniku 

kwes

tionowanych  czynności  Zamawiającego.  Ponieważ  odwołaniem  objęte  zostały 

czynności Zamawiającego, które doprowadziły do korekty oferty konkurencyjnej i jej wyboru 

Odwołujący  ma  interes  w  tym,  aby  kwestionować  prawidłowość  tych  czynności 

zamykających Wykonawcy drogę do uzyskania przedmiotu zamówienia i jego realizacji.  

W  świetle  powyższego  Izba  uznała,  że  spełnione  zostały  przesłanki  materialno-prawe  do 

merytorycznego rozpoznania odwołania.      

W  oparciu  o  przedłożoną  dokumentację  postępowania,  w  tym  treść  siwz  (załącznik  nr  1), 

ofertę  GACEK  oraz  informację  z  dnia  15.05.2020  r.  Izba  ustaliła  stan  faktyczny  sprawy  w 

zakresie objętym zarzutami. 

Zgodnie z pkt XX siwz w cenie oferty brutto należało uwzględnić ewentualne upusty, koszty 

ubezpieczenia,  podatku  VAT, 

zwrotu  i  utylizacji  odpadów  opakowaniowych  oraz  wszystkie 

inne nie wymienione,  niezbędne do  realizacji  zamówienia. Wykonawca zobowiązany  został 

do wypełnienia formularza ofertowego/formularza asortymentowo – cenowego i określenia w 

nim ceny netto, wartości podatku VAT oraz ceny brutto.  

Zamawiający  opracował  wzór  formularza  oferty  (załącznik  nr  1  do  siwz).  W  formularzu 

przewidziano  dla  każdej  z  sześciu  pozycji  asortymentowych  kolumny  do  wypełnienia:  cena 

jednostkowa netto, cena jednostkowa brutto, wartość zamówienia netto (bez VAT), stawka % 

VAT,  wartość  zamówienia  brutto (z  VAT). W  załączniku  pod tabelą  Zamawiający  zamieścił 

opis sposobu obliczenia ceny, wskazując m.in. iż w kolumnie „Cena jednostkowa brutto” (nr 

–  należy  podać  cenę  jednostkową  z  kolumny  5  powiększoną  o  stawkę  podatku  VAT, 

obliczoną do drugiego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych; w kolumnie „Stawka 

%  VAT

”  (kolumna  nr  8)  –  należy  podać  stawkę  procentową  podatku  VAT  zgodnie  z 

przepisami  obowiązującymi  na  dzień  przygotowania  oferty.  W  kolumnie  „Wartość 

zamówienia  brutto  (z  VAT)”  (kolumna  nr  9)  -  należało  podać  wartość  netto  zamówienia 

podaną w kol. 7 powiększoną o stawki procentowe podatku VAT z kol nr 8.  


W  postępowaniu  oferty  złożyło  dwóch  wykonawców:  Odwołujący  oraz  wybrany  „GACEK”  z 

cenami  podanymi  na  otwarciu  ofert  w  wysokości:  123.422,40  zł.  oraz  150.109,20  zł. 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (pkt XXI siwz).  

Pismem  z  dnia  15  maja  2020  r.  Zamawiający  poinformował  Wykonawcę  „GACEK”  o 

poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy oczywistych omyłek rachunkowych w 

obliczeniu  ceny.  Zamawiający  skorygował  w  pozycjach:  1,  3,  4,  5,  6  wartość  zamówienia 

brutto, tj.; 

poz. 1 z wartości 97.200,00 na 73.872,00 zł.; 

poz. 3 z wartości 17.010,00 na 15.120,00 zł.; 

poz. 4 z wartości 12.960,00 na 12.150,00 zł.; 

poz. 5 z wartości 10.108,80 na 9.331,20 zł.; 

poz. 6 z wartości 3.326,40 na 2.970,00 zł.  

Konsekwencją korekty omyłek było poprawienie wartości zamówienia brutto ogółem przez jej 

obniżenie do kwoty 122.947,20 zł.  

Wykonawca „GACEK” w kolumnie stawka VAT dla poz. 1, 3, 4, 5 i 6 wskazał 8 %, natomiast 

wartość brutto tych pozycji z kol. 9 prezentowała inną kwotę niż wynikająca z powiększenia 

wartości netto zamówienia podanej w kol 7 o stawkę procentową podatku VAT.  

Czynności  Zamawiającego  doprowadziły  do  ustalenia  rankingu  ofert,  wskazującym  jako 

najkorzystniejszą ofertę „GACEK”. 

Uwzględniając ten stan Izba uznała, iż zarzuty formułowane wobec Zamawiającego nie 

potwierdziły się. 

Jak wynika z argumentów podniesionych w odwołaniu, Odwołujący wnioski co do naruszenia 

art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy wywodził z założenia, iż korekta treści oferty GACEK  polegająca 

na  poprawieniu 

wartości  brutto  bez  korekty  wartości  netto,  miała  wskazywać  na 

wprowadzenie  w  ofercie  innej  stawki  podatku  VAT.  Na  podstawie  takiego  założenia 

Odwołujący  wskazywał,  iż  błędne  zastosowanie  stawki  podatku  VAT  nie  stanowi  omyłki 

rachunk

owej, ale jest błędem w obliczeniu ceny, co powinno prowadzić do odrzucenia oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

Odnosząc się do tak postawionego zarzutu Izba uznała, iż Odwołujący nieprawidłowo ocenił 

stan  faktyczny  występujący  w  sprawie.  Przede  wszystkim  Wykonawca  w  sposób  dowolny 

przyjął założenie co do przyczyny błędu wskazując, iż miał on swoje źródło w zastosowaniu 

w  ofercie innej  stawki  podatku  VAT. W tym  zakresie należało mieć  na uwadze okoliczność 

bezsporną,  jaką  było  wskazanie  w  formularzu  ofertowym,  dla  wszystkich  pozycji 

asortymentowych, 

prawidłowej  stawki  podatku  VAT,  tj.  8%,  którą  Wykonawca  GACEK  w 


sposób poprawny zastosował we wszystkich pozycjach do wyliczenia wartości w kolumnie nr 

– cena jednostkowa brutto (obliczoną do drugiego miejsca po przecinku), a w pozycji nr 2 

również  do  obliczenia  wartości  zamówienia  brutto  (kolumna  nr  9).  Nie  było  spornym 

ustalenie, iż prawidłową stawką podatku VAT była wskazana w kolumnie nr 8 stawka 8%.  

Stosując  się  do  sposobu  obliczenia  ceny  oferty  podanego  w  formularzu  ofertowym 

Zamawiający  miał  podstawę  do  tego,  aby  skorygować  błędne  wyniki  działania 

arytmetycznego dla kolumny nr 9, w której należało podać wartość netto zamówienia podaną 

w  kol.  7  powiększoną  o  stawki  procentowe  podatku  VAT  z  kol.  8.  Skoro  w  siwz 

zamieszczono  opis  działania  matematycznego,  to  w  sposób  oczywisty  można  sprawdzić 

poprawność wyników tego działania w ofercie, a następnie je skorygować na podstawie art. 

87  ust.  2  pkt  2  Ustawy,  jako  oczywistą  omyłkę  rachunkową.  Co  istotne  w  sprawie, 

Wykonawca  GACEK  podał  prawidłową  stawkę  podatku  VAT  –  8%,  stąd  czynności 

Zamawiającego  sprowadzały  się  wyłącznie  do  sprawdzenia  poprawności  wyników  działań 

matematycznych.  Zamawiający  nie  zmienił  żadnej  składowej  koniecznej  do  wyliczenia 

wartości zamówienia brutto (z VAT). Nie budziło wątpliwości to, że omyłka miała miejsce przy 

wyliczeniu wartości zamówienia brutto i miała charakter matematyczny. Wykonawca nie tylko 

prawidłowo  określił  stawkę  podatku  VAT,  ale  również  prawidłowo  ją  zastosowała  do 

wyliczenia  ceny  jednostkowej  brutto  wszystkich  pozycji  asortymentowych.  Nie  było  zatem 

podstaw  do  przyjęcia,  iż  przy  wyliczeniu  wartości  brutto  pozycji  należałoby  przyjąć  inną 

stawkę  VAT  niż  podana  w  ofercie.  Zamawiający  mógł  samodzielnie  dokonać  sprawdzenia 

poprawności wyliczeń w oparciu o dane z oferty stosując działanie matematyczne.  

Poprawienie omyłek rachunkowych doprowadziło jedynie do przywrócenia spójności oferty i 

nie  zmieniało  istotnych  dla  ustalenia  ceny  składowych,  tj.  ceny  jednostkowej  netto  oraz 

stawki  podatku  VAT.  Za  wyrokiem  z  dnia  11.05.2017  r.,  sygn.  akt  KIO  835/17  należy 

wskazać, iż w pojęciu „oczywistej omyłki rachunkowej” mieszczą się takie sytuacje, w których 

działanie  arytmetyczne  dotknięte  jest  błędem.  Oczywistość  tej  omyłki  powoduje,  że  dla 

przeciętnego  człowieka  nie  budzi  wątpliwości,  że  wynik  określonego  działania 

matematycznego  został  określony  wadliwie.  Powodem  tej  wadliwości  jest  omyłka  w 

wykonywaniu  obliczeń  lub  w  sposobie  przeprowadzenia  działania  matematycznego. 

Rozwijając to stanowisko można dodać, iż nie pozbawia oczywistości omyłki rachunkowej to, 

że  dla  stwierdzenia  jej  wystąpienia  konieczne  jest  sprawdzenie  poprawności  wyniku 

działania.  Inaczej  ujmując  tą  kwestię,  nie  można  sprowadzać  oczywistości  omyłki 

rachunkowej  wyłącznie  do  tych  sytuacji,  gdy  na  pierwszy  rzut  oka  zauważalny  jest  błąd  w 

wyniku  działania  arytmetycznego.  Takie  podejście  oznaczałoby,  iż  w  zasadzie  jedynie  przy 

działaniach  na  liczbach  całkowitych  i  jednocyfrowych  byłoby  możliwe  uznanie  błędu  za 

oczywisty

.  W  praktyce  przepis  ten  nie  miałby  w  zasadzie  zastosowania,  nawet  przy  tak 


prostym  działaniu  arytmetycznym,  jak  ustalenie  wartości/ceny  jednostkowej  brutto,  gdzie 

konieczne  jest  uwzględnienie  stawek  procentowych.  W  ocenie  Izby  dopuszczenie  takiej 

wykładni  pozbawiałoby  znaczenia  przepisu,  który  został  wprowadzony  do  ustawy,  jako 

narzędzie służące jedynie do korekty omyłek wynikających z działań matematycznych, a nie 

korekty oświadczenia woli wykonawcy. 

Odnosząc  się  natomiast  do  informacji  Zamawiającego  z  dnia  15.05.2020  r.  Izba  mając  na 

uwadze treść art. 87 ust. 2 Ustawy uznała, iż brak szczegółowego wyjaśnienia sposobu, w 

jaki  Zamawiający  ustalił  poprawny  wynik  działania  matematycznego,  nie  wpływa  na 

skuteczność czynności. Należy  zauważyć, iż ustawodawca nie uznał za konieczny element 

informacji - przedstawienie 

szczegółowego uzasadnienia dla poprawienia w ofercie omyłek, 

w  tym  omyłek  rachunkowych.  Jednocześnie  mając  na  uwadze,  iż  tylko  w  odniesieniu  do 

innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  z  siwz  (pkt  3)  zachodzi  konieczność 

wyrażenia  zgody  przez  wykonawcę  na  poprawienie  tego  rodzaju  omyłki,  pod  rygorem 

odrzucenia  oferty, 

zawiadomienie  kierowane  do  wykonawcy,  którego  oferta  została 

poprawiona  nie  musi  zawierać  szczegółowego  wyjaśnienia  podstaw  poprawienia  omyłek 

rachunkowych.  Z  uwagi  na  przyczynę  omyłki,  jaką  jest  niepoprawny  wynik  działania 

matematycznego,  ustalenie  sposobu  korekty  staje  się  oczywiste  dla  każdego  i  poddaje  się 

kontroli. 

W świetle powyższego Izba uznała, iż czynność poprawienia wartości brutto oferty GACEK 

mieściła  się  w  dyspozycji  normy  wskazanej  w  podstawie,  tj.  art.  87  ust.  2  pkt  2  Ustawy  i 

oddaliła  w  całości  odwołanie.  Dalsze  zarzuty,  jako  stanowiące  konsekwencję  zarzutu 

podstawowego nie mogły wpłynąć na ocenę zasadność żądań Odwołującego. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 

Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z  dnia 15 marca  2010 r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238.  ze zm.). Izba  zaliczyła do 

kosztów  postępowania  wpis  oraz  koszty  Zamawiającego  poniesione  w  związku  z 

wynagrodzeniem  pełnomocnika  w  wysokości  ustalonej  na  podstawie  rachunku  złożonego 

przed zamknięciem rozprawy. 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel