KIO 1188/20 POSTANOWIENIE dnia 14 lipca 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1188/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jolanta Markowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  w dniu  14 lipca 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  przez 

wykonawcę:  Meran  Point  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Kaczeńców  31,  05-400  Otwock,  

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

zamawiającego: 

Centrum 

Systemów 

Informatycznych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,  

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  Konsorcjum  MAXTO 

ITS  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  MAXTO  Sp.  z  o.o.  S.K.A.,  ul.  Willowa  87,  32-085  Modlniczka 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt 

KIO 1188/20 p

o stronie zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy:

Meran Point Sp. z o.o. Sp. 

k., ul. Kaczeńców 31, 05-400 Otwock uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 1188/20 

U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający,  Centrum  Systemów  Informacyjnych  Ochrony  Zdrowia  z  siedzibą  

w  Warszawie, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dostawę 

laptopów".  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 01.04.2020 r. pod numerem 2020/S 065-154919. 

Wykonawca 

Meran  Point  Sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  siedzibą  w  Otwocku  wniósł  odwołanie 

wobec  czynności  Zamawiającego  polegających  na:  nieuprawnionym  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

zamówienie w ramach konsorcjum: MAXTO ITS sp. z o.o. sp. kom. (lider) oraz MAXTO sp. z 

o.o. S.K.A. (uczestnik konsorcjum) oraz zaniechaniu odrzucenia oferty MAXTO w ramach  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„Pzp”: 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty Konsorcjum 

MAXTO, pomimo że jej treść nie spełniała wymogów SIWZ w 

zakresie  określonych  przez  Zamawiającego  dopuszczanych  wymiarów  urządzeń  będących 

przedmiotem dostawy; 

art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  82  ust.  3  Pzp,  poprzez  dokonanie  wyboru  jak oferty 

najkorzystniejszej, oferty której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Odwo

łujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  MAXTO,  dokonania  powtórnej  oceny 

ofert  i  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  oraz  zasądzenie  od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. 

Odwołujący wyjaśnił, że w dniu 22 maja 2020 r. Zamawiający przesłał Odwołującemu 

decyzję  o  wyborze  oferty  Konsorcjum  MAXTO  jako  najkorzystniejszej  w  przedmiotowym 

postępowaniu.  Decyzja  ta  była  poprzedzona  wątpliwościami  Zamawiającego,  co  do 

zgodności ww. oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca MAXTO zaoferował  w 

przedmiotowym postępowaniu urządzenia DELL Latitude 5400. Wymiary tego urządzenia to: 

323,05 mm x 216 mm x 19,6-

20,85 mm (przód - tył). Wysokość urządzenia nie mieściła się w 

związku  z  tym  w  zakresie  wymiarów  wymaganych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  tj. 

wysokości urządzenia, która miała nie przekraczać 20 mm. 

Odwołujący  wskazał,  że  już  na  etapie  przygotowania  ofert  pojawiły  się  pytania 

wykonawców  o  możliwość  zaoferowania  urządzeń  posiadających  większą  wysokość  niż 

maksymalna  wysokość  dopuszczona  przez  Zamawiającego.  Udzielając  odpowiedzi  w  tym 

zakresie  Zamawiający  konsekwentnie  podtrzymał  stanowisko,  iż  wysokości  urządzenia,  nie 


może przekraczać 20 mm (odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego w dniu 9 

kwietnia 2020 r.). 

W  wyjaśnieniach  z  dnia  7 maja  2020  r.  wykonawca  MAXTO  stwierdził,  iż  wysokość 

zaoferowanego  urządzenia  nie  przekracza  20  mm  (według  wyjaśnień  wysokość  ta  wynosi 

19,6  mm). 

Na  dowód  tego  wykonawca  przedłożył  oświadczenie  producenta  urządzenia  - 

firmy DELL. 

Z  kolei  producent  wyjaśnił,  iż  na  stronie  firmy  DELL  podane  są  dwa  wymiary 

wysokości laptopa, czyli: przód 19,6 mm i tył: 20,85 mm. Producent oświadczył, iż różnica ta 

wynika  z 

„gumek,  które  są  montowane  w  podstawie  laptopa  i  nie  sq  częścią  obudowy, 

natomiast zabezpieczają dolną cześć laptopa". 

Zdaniem  Odwołującego,  rozstrzygnięcia  dokonanego  przez  Zamawiającego  nie 

można uznać za prawidłowe z następujących powodów: 

„Nóżki" jako część składowa obudowy. 

N

óżki  urządzenia  (nazwane  w  oświadczeniu  producenta  „gumkami")  są  immanentną 

częścią obudowy komputera i są trwale związane z resztą obudowy. Nóżek tych nie można 

usunąć bez uszkodzenia pozostałej części obudowy. Nóżki te są typową częścią składową w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

omawianym przypadku nóżki stanowią immanentną część składową obudowy: 

• 

nóżki są trwale związane z pozostałą częścią obudowy, 

• 

połączenie to ma charakter stałego (a nie chwilowego połączenia), 

• 

urządzenie DELL Latitude 5400 zostało zaprojektowane w określony sposób (stanowi 

określony  wzór  przemysłowy  zgodny  z  normą  ISO),  tzw.  „nóżki"  są  nieodzowną  częścią 

rozwiązania. Niewątpliwie bowiem urządzenie DELL Latitude 5400 z wyrwanymi z obudowy 

„nóżkami"  stanowiłoby  egzemplarz  uszkodzony,  którego  walory  użytkowe  i  estetyczne 

zostałyby obniżone. 

Co więcej, model urządzenia DELL Latitude 5400 pozbawiony tych nóżek nie mógłby 

być  traktowany  jako  urządzenie  DELL  Latitude  5400,  gdyż  również  ww.  nóżki  stanowią 

element ww. wzoru przemysłowego (tj. urządzenia wyprofilowanego w odpowiedni sposób, o 

określony wymiarach i właściwościach, posiadającego m.in. przedmiotowe „nóżki"). 

Należy również założyć, iż gdyby w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał 

w ramach dostawy urządzenia DELL Latitude 5400 z wyrwanymi nóżkami zareklamowałby je 

jako uszkodzone. 

A contrario 

ww. „nóżki" nie mają cech przynależności. 

Wynika z 

tego zatem jasno, iż „nóżki" są częścią składową obudowy. W konsekwencji 

wysokość urządzenia (w najwyższym punkcie) wynosi według danych producenta 20,85 mm. 

Tym samym wskaźnik ten nie spełnia wymagań co do wysokości wskazanych w SIWZ. 

2.  Kwestia wyprofilowania obudowy. 


załączonych  do  odwołania  zdjęć  urządzenia  DELL  Latitude  5400  widać,  że  elementy 

gumowe  (określone  w  oświadczeniu  DELL  jako  „gumki")  jedynie  w  nieznacznym  zakresie 

zwiększają  wysokość  urządzenia.  Elementami,  które  najbardziej  wpływają  na  zwiększenie 

wysokości tylniej części komputera jest: 

(a) 

wyprofilowanie  kształtu  urządzenia  w  taki  sposób,  iż  jest  ono  znacznie  wyższe  w 

tylnej części; 

(b) 

wskazane  przez  DELL  „gumki"  są  osadzone  w  plastikowej  obudowie. 

Jednocześnie  miejsca,  w  których  nóżki  są  osadzone  w  plastikowej  części  obudowy,  mają 

kształt  wypukłych  wypustek.  W  konsekwencji  te  plastikowe  wypustki  znacznie  zwiększają 

wysokość  tylnej  części  urządzenia.  Gdyby  nawet  wyrwać  elementy  gumowe  z  obudowy  to 

wysokość urządzenia w dalszym ciągu przekraczałaby dopuszczalną wysokość 20 mm. 

W  związku  z  tym  uznać  należy,  że  urządzenie  zaoferowane  przez  wykonawcę 

MAXTO nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. 

W dniu 4 czerwca 2020 r. 

wykonawcy działający w ramach konsorcjum: MAXTO ITS 

Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  MAXTO  Sp.  z  o.o.  S.K.A. 

zgłosili  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Zamawiający  w  dniu  6  lipca  2020  r.  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odpowiedź na odwołanie (pismo z dnia 2 lipca 2020 r.), w której uwzględnił w całości zarzuty 

przedstawione 

w  odwołaniu.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  unieważnia  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej i przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Pismem  z  dnia  8  lipca  2020  r. 

Przystępujący  wykonawcy  działający  w  ramach 

konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp. k., MAXTO Sp. z o.o. S.K.A. zostali wezwani przez 

Prezesa KIO 

na podstawie §13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.) do 

złożenia w terminie trzech dni oświadczenia w przedmiocie 

wniesienia  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego.  

W

ykonawcy działający w ramach konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp. k., MAXTO 

Sp. z o.o. S.K.A. 

w terminie trzech dni od dnia 8 lipca 2020 r., który upłynął w dniu 11 lipca 

2020  r.  nie  wni

eśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  

art. 186 ust. 5 Pzp. 


Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 

186  ust.  3  Pzp, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  uwzględniając 

fakt, 

że  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpili  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez 

Z

amawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 

2 lit.b Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel