KIO 1186/20 POSTANOWIENIE dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1186/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 lipca 2020  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:    

Konrad Wyrzykowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu  16 lipca 2020 r.  w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  maja  2020  r.  przez 

wykonawcę  B.  W.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ALNAG  B.  W.,  ul. 

Księcia Janusza 54a, 30-206 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole 

przy  udziale  wykonawcy 

SIGMA  Sp.  z  o.o.,  ul.  Niemodlińska  87,  45-864  Opole 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  B.  W. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ALNAG  B. 

W.

,  ul.  Księcia  Janusza  54a,  30-206  Kraków  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1186/20 

U z a s a d n i e n i e 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  w  Opolu  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zakup, 

dostawę  i  montaż  wyposażenia  meblowego  dla  potrzeb  Oddziału  Chirurgii  Urazowo-

Ortopedycznej 

–  ½  Oddziału  oraz  Oddziału  Chorób  Wewnętrznych,  Gastroenterologii, 

D

iabetologii  i  Endokrynologii.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

1843),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w  Dzi

enniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  18  marca  2020  r.  pod  pozycją  

2020/S 055-130200.  

W dniu 29 maja 2020 r. wykonawca B. W. 

prowadząca działalność gospodarczą pod 

nazwą  ALNAG  B.  W.  z  siedzibą  w  Krakowie  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu  działanie  niezgodne  z 

przepisami ustawy Pzp poprzez: 

naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  biorących 

udział  w  postępowaniu,  polegające  na  potraktowaniu  w  różny  sposób  wykonawców 

będących w tożsamej sytuacji, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zadania nr 2 

postępowania; 

poprawienie  oczywistych  omyłek  rachunkowych,  z  uwzględnieniem  konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w ofercie 

Odwołującego, w zakresie zadania nr 2 postępowania; 

zaniechanie  poprawienia  oczywistych  omyłek  rachunkowych,  z  uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp  w  ofertach  wykonawców  SIGMA  Sp.  z  o.o.  oraz  Tronus  Polska  Sp.  z  o.o.  w  zakresie 

zadania nr 2 postępowania; 

wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy SIGMA Sp. z o.o. na podstawie art. 91 ustawy 

Pzp w zadaniu nr 2 postępowania; 

z ostrożności procesowej: 

-  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  SIGMA  Sp.  z  o.o.  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp  do  poprawienia  aranżacji  wnętrz  z  uwagi  na  liczne  błędy  i  uchybienia  skutkujące 

brakiem potwierdzenia spełnienia warunków technicznych w pakiecie nr 2 postępowania; 


Odwołujący  stwierdził,  że  powyższe  czynności  i  zaniechania  stanowią  naruszenie 

przez Zamawiającego: 

1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp; 

2. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp; 

3. art. 91 ustawy Pzp; 

z ostrożności procesowej art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o: 

unieważnienie  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  oferty  wykonawcy 

SIGMA Sp. z o.o. na podstawie art. 91 ustawy Pzp w zadaniu nr 2 postępowania; 

ponowne badanie i ocenę ofert w zadaniu nr 2 postępowania; 

prawidłowe  -  zgodne  z  zasadami  logiki  i  rachunkowości  -  poprawienie  omyłek 

rachunkowych,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  

w ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu, w zadaniu nr 2; 

wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego w zadaniu nr 2 postępowania; 

z ostrożności procesowej - wezwanie wykonawcy SIGMA Sp. z o.o. na podstawie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp  do  poprawienia  aranżacji  wnętrz  z  uwagi  na  liczne  błędy  i  uchybienia 

skutkujące  brakiem  potwierdzenia  spełnienia  warunków  technicznych  w  zadaniu  nr  2 

postępowania.  

W  dniu  2  czerwca  2020  r.  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  zgłosił 

wykonawca Tronus Polska Sp. z o.o.  

W dniu 4 czerwca 2020  r.  przystąpienie do  postępowania odwoławczego po  stronie 

Zamawiającego zgłosił wykonawca SIGMA Sp. z o.o. 

W  dniu  10  lipca  2020  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył, że uznaje zarzuty Odwołującego w zakresie, w jakim wskazują, że oferta SIGMA 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  zawiera  w  swej  treści  niezgodności  z  treścią  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia,  które  należy  wyjaśnić  w  trybie  i  na  zasadach 

przewidzianych  w  ustawie  Pzp. 

Zamawiający  zadeklarował,  że  unieważni  czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty celem dalszego procedowania w sprawie.  

Zamawiający podniósł ponadto, że odwołanie zostało złożone z naruszeniem terminu 

ustawowego w zakresie, w jakim dotyczy błędnego zastosowania przez Zamawiającego jego 

uprawnień  wynikających  z  przepisu  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp  w  stosunku  do  oferty 


Odwołującego  oraz  błędnego  niezastosowania  tychże  uprawnień  w  stosunku  do  ofert 

pozostałych dwóch wykonawców. 

Zamawiający oświadczył, że nie uznaje zarzutów Odwołującego w zakresie, w jakim 

wskazują,  że  Zamawiający  błędnie  zastosował  uprawnienia  wynikające  z  przepisu  art.  87 

ust.  2  ustawy  Pzp 

w  stosunku  do  oferty  Odwołującego  oraz  błędnie  nie  zastosował  tychże 

uprawnień  w  stosunku  do  ofert  pozostałych  dwóch  wykonawców.  W  konsekwencji,  

w  powyższym  zakresie  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  i  obciążenie 

Odwołującego  kosztami postępowania odwoławczego według norm prawem przepisanych, 

w tym także zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego uzasadnionych kosztów 

postępowania  odwoławczego,  na  które  składają  się  koszty  związane  z  dojazdem  na 

wyznaczoną rozprawę - według wyliczenia, które zostanie doręczone na posiedzeniu. 

W  dniu  15  lipca  2020  r.  Odwołujący  złożył  oświadczenie,  że  na  podstawie  art.  187 

ust.  8  ustawy  Pzp,  w  związku  z  częściowym  uwzględnieniem  przez  Zamawiającego 

odwołania,  cofa  odwołanie  w  zakresie  pozostałych  podniesionych  w  odwołaniu,  

a nieuwzględnionych przez Zamawiającego zarzutów.  

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. Izba stwierdziła, że przystąpienie wykonawcy 

SIGMA Sp. z o.o. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego jest skuteczne 

z uwagi na wypełnienie przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  

Za  nieskuteczne  Izba  uznała  przystąpienie  zgłoszone  przez  wykonawcę  Tronus 

Polska  Sp.  z  o.o.  Wykonawca  ten  nie  wypełnił  przesłanek  formalnych  niezbędnych  dla 

uznania skuteczności przystąpienia określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tj. nie wskazał 

strony, do której przystępuje oraz interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 

której przystępuje.  

Na  posiedzeniu  w  dni

u  16  lipca  2020  r.  wykonawca  SIGMA  Sp.  z  o.o.  złożył 

oświadczenie,  że  nie  wnosi  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  części 

zarzutów. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 972). 

Izba nie uwzględniła wniosku wykonawcy SIGMA Sp. z o.o. o zasądzenie kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie Izby mając na uwadze właściwe 


przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  o

dwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pz

p,  w  sytuacji,  gdy  zamawiający 

uwzględni  część  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  a  odwołujący  wycofa  pozostałe 

zarzuty, Izba może umorzyć postępowanie pod warunkiem, że wykonawca, który przystąpił 

po stronie zamawiającego nie wniesie sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów (art. 

186  ust.  3a  ustawy  Pzp)

,  a  w  takich  okolicznościach  koszty  postępowania  odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie.  Sytuacja  opisana  w  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  odpowiada  stanowi 

faktycznemu  zaistniałemu  w  przedmiotowej  sprawie.  Analogicznie,  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a 

rozporządzenia  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  nakazuje  Izbie 

orzec o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu 

w  sytuacji  opisanej  powyżej.  Sytuacja  zaistniała  w  przedmiotowym  postępowaniu  została 

przewidziana  zarówno  w  ustawie  Pzp,  jak  i  w  ww.  rozporządzeniu,  zatem  nie  ma  do  niej 

zastosowania 

§ 5 ust. 4 ww. rozrządzenia. Ponadto, zarówno przepisy ustawy Pzp, jak i ww. 

rozporządzenia pozwalają na przyznanie kosztów przystępującemu wyłącznie w sytuacji, gdy 

odwołanie  podlega  merytorycznemu  rozpoznaniu  na  skutek  sprzeciwu  wniesionego  przez 

przystępującego  (art.  186  ust.  6  pkt  3  ustawy  Pzp,  §  5  ust.  2  pkt  2  oraz  §  5  ust.  3  pkt  2 

rozporządzenia).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel