KIO 1184/20 POSTANOWIENIE dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1184/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 16 lipca 2020 r. odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  maja  2020  roku  przez 

wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum: Time Security 

Spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach,  Sky  One  Spółka  z 

ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym 

przez zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie, 

przy udziale 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum

Agencja Ochrony K. 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Agencja Ochrony MK sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie,  Agencja Ochrony MK BIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1184/20 

Uzas adnie nie  

Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  II  Oddział  w  Warszawie  (dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „ustawa Pzp"), 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w obiektach II 

Oddziału  ZUS  w  Warszawie.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  10 

kwietnia 2020 r. w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 072-171792 

W dniu 29 maja 2020 r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Konsorcjum: 

Time  Security  Spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Katowicach,  Sky  One  Spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach 

(dalej:  „Odwołujący”)  wnieśli  odwołanie  na  czynność  badania  i  oceny  ofert,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp 

w zw. z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (dalej: „Rozporządzenie PRM") poprzez niezasadne przyjęcie, że oferta 

nie  została  złożona  prawidłowo  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzona  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  certyfikatu  oraz  błędne 

uznanie, iż dokumenty nie były potwierdzone za zgodność z oryginałem,  

2)  w konsekwencji - 

art. 7 ust. 1 ustawy w związku z prowadzeniem postępowania niezgodnie 

z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania przez 

nieuprawnione  i  niekorzystne  nieuwzględnienie  dokumentów  złożonych  wraz  z  ofertą 

przez konsorcjum. 

W

skazując  na  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  dokonanej  czynności  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty i przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofer

t z uwzględnieniem całości oferty 

konsorcjum.  

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  2  czerwca  2020  r.,  Zamawiający  w  dniu  1 

czerwca 2020 r. powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania drogą elektroniczną. W dniu 

3 czerwca 2020 r., z zachowaniem terminu ustawowego 

wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Agencja Ochrony K. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 


Agencja Ochrony MK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Agencja Ochrony MK BIS sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  „Przystępujący”)  zgłosili  swoje  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego. 

Przed terminem posiedzenia i rozprawy

, w odpowiedzi na odwołanie, pismem z dnia 25 

czerwca  2020  r. 

Zamawiający  złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

odwołania i dokonaniu czynności zgodnie z żądaniem odwołania.  

Pismem  z  dnia  10  lipca  2020  r.  Prezes  Krajowej  Izby  Odw

oławczej  wezwał 

Przystępującego do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w terminie 3 

dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. Termin ten upłynął 

bezskutecznie. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia do uwzględnienia 

w całości zarzutów odwołania, w sytuacji, gdy Przystępujący po stronie Zamawiającego nie 

zgłosił sprzeciwu wobec tej czynności, skutkuje zakończeniem postępowania odwoławczego 

bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.  

W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 186 ust. 3 

ustawy Pzp umorzyła postępowanie 

odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel