KIO 1182/20 Sygn. akt: KIO 1182/20 POSTANOWIENIE dnia 9 czerwca 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie. Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Justyna Tomkowska Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 9 czerwca 2020 r. w

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1182/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 czerwca 2020r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  - w składzie. 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:             Justyna Tomkowska 

                                  Agnieszka Trojanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  9  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  maja 

2020r.    przez 

odwołującego:  VOL  SYSTEM  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością 60-

451  Poznań,  ul.  Dąbrowskiego  553  w  postępowaniu  powadzonym    przez  zamawiającego

Politechnika Poznańska, 60-965 Poznań ul. Pl. M. Skłodowskiej – Curie 5  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 zł 

00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez VOL SYSTEM 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 553 tytułem 

wpisu od 

odwołania  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………. 


Uzasadnienie 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  dotyczące  zadania  pod  nazwą:  „Dostawa  fabrycznie  nowego 

specjalistycznego  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  dla  Politechniki  Poznańskiej, 

wraz  ze  szkoleniem  w  siedzi

bie  zamawiającego,  z  podziałem  na  2  części  (pakiety)”,  numer 

referencyjny:  AD/ZP/28/20,  Projekt  pn.:  „ECBiG  -  Europejskie  Centrum  Bioinformatyki  i 

Genomiki”,  nr  POIR.04.02.00-30-A004/16,  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Adres 

strony 

internetowej, 

na 

której 

zamieszczono 

dokumenty 

zamówienia: 

https://info.put.poznan.pl/zamowienia/2020/adzp2820/4308

Ogłoszenie  o  zamówieniu  znajduje  się  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej    z  dnia 

19.05.2020 r. pod poz. 2020/S 097 

– 231285. 

Z

amawiający w trybie art.185 ust.1 ustawy zawiadomił wykonawców w dniu 1 czerwca 2020r., 

przez zamieszczenie odwołania na stronie internetowej zamawiającego.  

W  terminie  przewidzianym  w  art.185  ust.2  ustawy  to  jest  do  dnia  4  czerwca  2020r. 

żaden 

wykonawca,  w tym 

po stronie zamawiającego, nie przystąpił do postępowania odwoławczego.  

Zamawiający w dniu 3 czerwca 2020r. na podstawie art.186 ust.2 ustawy Pzp. uznał wniesione 

odwołanie w całości oraz  wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu 

niejawnym. 

W  związku  z  powyższym,  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron,  orzeczono  jak  w  sentencji 

postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego, ponieważ wystąpiły przesłanki z art. 

186 ust.2 ustawy Pzp. 

w związku z nie przystąpieniem w terminie ustawowym wykonawcy po 

stronie zamawiającego.  

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1) ustawy i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. 


U.  z  2018r.  poz.972

)  znosząc  koszty  wzajemnie  i  dokonując  zwrotu  odwołującemu  kwoty 

uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………. 


wiper-pixel