KIO 1181/20 WYROK dnia 8 lipca 2020 r.

Data: 11 września 2020

Sygn. akt: KIO 1181/20 

WYROK 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff   

Protokolant:             Konrad Wyrzykowski  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  8  lipca  2020  r. w  Warszawie 

odwołania  wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 29 maja 2020 r. przez wykonawcę POLLIGHT Sp. 

z  o.o.,  Al.  J.  Ch.  Szucha  11B  lok.  H2,  00-580  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Gminę Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz 

przy  udziale  wykonawcy  ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I.

,  ul.  Łowicka  26  A,  44-105  Gliwice 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  całości  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 19.05.2020 r. dla cz. I i Cz. II, jak 

i  nakazuje  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,                       

w ramach których nakazuje odrzucenie oferty: ODEON s.c. R. S., D. I., ul. Łowicka 

26  A,  44-105  Gliwice  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

Prawa  zamówień  oraz 

pominięcie  oferty  tego  Wykonawcy  w  toku  nakazanej  powtórzonej  czynności, 

jednocześnie stwierdzając wadliwość pierwotnego badania i oceny ofert, z uwagi 

na dokonanie błędnego rankingu ofert, co narusza art. 89 ust. 1 pkt 2, jak i art. 91 

ust. 1 

Prawa zamówień publicznych.    

2.  k

osztami  postępowania obciąża Gminę  Sandomierz,  Plac  Poniatowskiego  3,  27-600 

Sandomierz i:    


2.1.  zalicza  w  poczet  ko

sztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

POLLIGHT Sp. z o.o., Al. J.  Ch. Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa 

tytułem 

wpisu od o

dwołania,  

zasądza  od  Gminy  Sandomierz,  Plac  Poniatowskiego  3,  27-600 Sandomierz  na 

rzecz  POLLIGHT  Sp.  z  o.o.,  Al.  J.  Ch.  Szucha  11B  lok.  H2,  00-580  Warszawa 

kwotę

00 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) 

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów 

wpisu 

oraz wynagrodzenia pełnomocnika.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  t

erminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 1181/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn: 

„Modernizacja  miejskiego  oświetlenia  ulicznego  na  energooszczędne 

na  terenie  Miasta  Sandomierza  etap  I  i  II”  realizowanego  w  ramach  naboru  nr  

RPSW.03.04.00-

IŻ.00-26-136/17  dla  Działania  3.4  Strategia  Niskoemisyjna,  wsparcie 

zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na  lata  2014-2020  dla projektów  dotyczących  modernizacji 

oświetlenia  ulicznego  (ulic,  placów,  terenów  publicznych)  na  energooszczędne.”,  Numer 

referencyjny:  RZP.271.1.23.2019.DDR; 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem 

opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  22.01.2020  r.  pod  nr 

2020/S 015-030363 przez: 

Gminę Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

dniu 

r. 

(za 

pośrednictwem 

Platformy 

Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings 

ID304897) 

Zamawiający 

poinformował o ponownym wyborze oferty najkorzystniejsze cz. I i II firmy -  ODEON s.c. R. 

S.,  D.  I.

,  ul.  Łowicka  26  A  ,44-105  Gliwice  zwanej  dalej:  „ODEON  s.c.”  albo 

„Przystępującym”. Trzecią pozycje w rankingu w cz. I, a drugą pozycje  w rankingu w cz. II - 

zajęła oferta firmy: POLLIGHT Sp. z o.o., Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa 

zwana dalej: 

„POLLIGHT Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”

W  dniu  29.05.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  

POLLIGHT  Sp.  z  o.o. 

wniosła  odwołanie  na  czynność  z  19.05.2020  r.  Kopie  odwołania 

Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu  (za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej). 

Zarzucił:  

a) Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 styc

znia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  zwanej  dalej:  „Pzp”  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  wykonawcy  ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I.

,  pomimo  że  treść  oferty  nie  odpowiada  treści 

SIWZ;   

b)  Art.    91  ust.  1  pkt  1 Pzp  poprzez  przyznanie  wykonawcy  ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I.  po  10 

punktów  za  kryterium  „Trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o  niniejszej  trwałości 

spośród  oferowanych  opraw  ulicznych,  mierzona  parametrem  L80B10  zastosowanych  w 


oprawie ulicznej źródeł światła LED, potwierdzona sprasowaniem z badania LM80-08 źródeł 

światła  LED  dla  temperatury  T  1.  Ts  (Tc)  =55oC,  85oC  oraz  nie  mniej  niż  105oC  wraz  z 

prognozą  zgodną  ze  wzorem  Memorandum  Technicznym  TM-21-11.,  lub  dokumentem 

równoważnym” dla każdego z Etapów oraz dokonanie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, 

pomimo  iż  Wykonawca  nie  przedłożył  dokumentów  na  potwierdzenie  ww.  kryterium, 

wymaganych w SIWZ wraz z ofertą;  

a  w  przypadku,  gdyby  powyższe  nie  znalazło  potwierdzenia  w  ocenie  Izby,  z  ostrożności 

procesowej:   

c)  Art.  26  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  25.  ust.  1  pkt  2)  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy  ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I.

,  do  uzupełnienia  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia 

postępowania,  tj.  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez 

oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań,  określonych  przez 

Zamawiającego,  tj.  badania  LM80-08  oraz  prognozy  trwałości  strumienia  źródeł  światła 

dokonanej badaniem w ciągu testowanego czasu min. 10 000 godzin;  

d)  Art.  9  ust.  2  Pzp  poprzez  uznanie  za  prawidłowy  dokumentu  badania  LM80-08  oraz 

prognozy  trwałości  strumienia  źródeł  światła  dokonanej  badaniem,  złożonego  w  języku 

angielskim bez tłumaczenia dokumentu.  Odwołujący wnosił o:   

a) uwzględnienie odwołania w całości;  

b)  przeprowadzenie postępowania odwoławczego,  tj.  posiedzeń  i  rozpraw  z  udziałem  stron                

i uczestników postępowania odwoławczego;   

c)  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztami 

zastępstwa procesowego;  

oraz nakazanie Zamawiającemu:  

d) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert;  

e) odrzucenie oferty ODEON s.c., jako sprzecznej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  zwanej dalej: „SIWZ”;   

f) 

przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  pominięciem  oferty  ODEON  s.c.; 

alternatywnie:   

g) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert;  

h)  przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach  których  wykonawcy 

ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I. 

odjęta  zostanie  całości  punktów  za  kryterium  trwałości  strumienia 

światła opraw L80B10 -T, dla części I (etap I) oraz dla części II (etap II);  

a  w  przypadku,  gdyby  powyższe  nie  znalazło  potwierdzenia  w  ocenie  Izby,  z  ostrożności 

procesowej:   

i) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert;  


j)  wezwanie  wykonawcy  ODEON  s.c.,  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  uzupełnienia 

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  tj.  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane 

wymagań, określonych przez Zamawiającego, tj. badania LM80-08 oraz prognozy trwałości 

strumienia  źródeł  światła  dokonanej  badaniem  w  ciągu  testowanego  czasu  min.  10  000 

godzin.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  pn.  „Modernizacja  miejskiego  oświetlenia 

ulicznego  na  energooszczędne  na  terenie  Miasta  Sandomierza  etap  I  i  II”  realizowanego                

w  ramach  naboru  nr  RPSW.03.04.00-

IŻ.00-26-136/17  dla  Działania  3.4  Strategia 

Niskoemisyjna,  wsparcie  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej  Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020  dla  projektów 

dotyczących  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  (ulic,  placów,  terenów  publicznych)  na 

energooszczędne”. Wymagania  SIWZ,  w  zakresie  Części  I  i  Części  II  są  tożsame,  dlatego 

też  poniższe  rozważania,  pozostają  aktualne  w  zakresie  obydwu  Części  (Etapów) 

postępowania.      Zgodnie  z  treścią  SIWZ  „Zamawiający wymaga  od  Wykonawcy  (na  etapie 

składania  ofert)  –  w  celu  dokonania  oceny,  czy  oferowane  dostawy  odpowiadają 

wymaganiom o kreślonym przez Zamawiającego w Tabelach nr 4,5,6,7, Załącznika nr 1 do 

SIWZ 

– 1a, 1b”:   

5. wykazania,  że trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród 

ofertowanych  opraw  ulicznych,  mierzona  parametrem  L80B10  zastosowanych  w  oprawie 

ulicznej  źródeł  światła  LED,  potwierdzona  sprawozdawaniem  z  badania  LM80-80  źródeł 

światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz nie mniej niż 105oC wraz z prognozą 

zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11.    

Dokumentami  wymaganymi  dla  oceny  trwałości  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  L80B10 

jest  sprawozdanie  z  badania  LM-80-

08  źródeł  światła  LED  dla temp.  Ts  (Tc) =55oC,  85oC 

oraz  105oC,  wraz  z  prognozą  zgodną  ze  wzorem  Memorandum  Technicznym  TM-21-11 

uznaje  się  dokument  opracowany  przy  zachowaniu  podobnych  standardów  tj.  badania 

strumienia  co  ok.  1000  godzin  min  5    razy  w  ciągu  testowanego  czasu  min.  10000  godzin                

w  temperaturach  wskazanych  jako  referencyjne  oraz  opracowani

u  prognozy  trwałości 

strumienia  zgodnie  ze  wzorem  matematycznym  używanym  w  przypadku  Memorandum 

Technicznego  TM-21-

11.  Raport  sporządzony  w  języku  obcym  jest  składany  wraz                            

z tłumaczeniem na język polski;   

Sprawozdanie  z badania  LM80-

08 oraz prognoza trwałości strumienia źródeł światła 

zgodnie  ze  wzorem  matematycznym  Memorandum  Technicznego  TM21-

11  stanowią 

integralną  część oferty, dlatego ich  brak  przy  składaniu oferty  skutkuje odrzuceniem  oferty. 


Przy  tym  trwałość  źródeł  światła  nie  może  być  niższa  niż  zadeklarowana  trwałość  wg. 

standardu L80B10”.  

Co  więcej,  zgodnie  z  częścią  XIII  pkt  2  lit  c)    SIWZ  „opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający 

będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  WAG  tych  Kryteriów  i  sposobu 

oceny of

ert” – „Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:  

c)  Trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o  niniejszej  trwałości  spośród  oferowanych 

opraw  ulicznych,  mierzona  parametrem  L80B10  zastosowanych  w  oprawie  ulicznej  źródeł 

światła  LED,  potwierdzona  sprasowaniem  z  badania  LM80-08  źródeł  światła  LED  dla 

temperatury T 1. Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz nie mniej niż 105oC wraz z prognozą zgodną ze 

wzorem Memorandum Technicznym TM-21-

11., lub dokumentem równoważnym. – 10%”.  

4.  W  dniu  21.02.2020 

r.  zamawiający  dokonał  wyjaśnienia  i  zmiany  treści  SIWZ,  zgodnie                

z którą „Instrukcja dla wykonawców (rozdział I) pkt III. Opis przedmiotu Zamówienia:  

Wprowadza  się  tolerancje  wymiarów  oprawy  ozdobnej,  poprzez  dopuszczenie  opraw                     

o rozmiarach <-10%, +40%>,  

Usuwa się wymóg przedłożenia prognozy spadku strumienia oprawy, raportu z badania dla 

trzeciej temperatury powyżej 1000C przy zastosowaniu jako źródła światła diod LED niskiej 

mocy (niskoprądowe).  

Poprawia  się  oczywista  omyłkę  w  podaniu  definicji  współczynnika  zapasu,  który  jest 

odwrotnością współczynnika utrzymania.  

Wykonawca  ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I. 

złożył  ofertę  do  której  przedłożył  badania  trwałości 

strumienia  światła  LED  wg.  procedury  LM80-15  wynoszącej  6  000  godzin.  W  dniu 

27.03.2020  r.    Zamawiający  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  zwrócił  się  do  wykonawcy 

ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I.

,  o  udzielenie  wyjaśnienia  przyczyny,  dla  której  nie  zostały 

przedłożone  badania  trwałości  strumienia  światła  LED  wg.  procedury  LM80-15  wynoszącej 

10 000 godzin. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca ODEON s.c. R. S., D. I. 

pismem  z  dnia  2.04.2020  r.  wskazał,  iż  „Wyjaśnienia  dotyczące  sprawozdania  z  badania 

trwałości  strumienia  diod  LM  80  przedstawił  producent  opraw  który  z  kolei  otrzymuje  to 

badanie  od  producenta  diod  (firmy  Osram  OptoSemiconductors).  Do  pisma  zostało 

dołączone  sprawozdanie  na  16000h  które  zostało  wykonane  w  2019  roku,  a  którym  to  nie 

dysponował  fizycznie  producent  opraw.  Sprawozdanie  to  udostępnił  producent  diod  firma 

Osram. Także na dzień składania ofert zaoferowane oprawy spełniały wymagania zawarte w 

SIWZ”. Wraz z ww. pismem Wykonawca załączył pismo producenta Signify Poland sp. z o.o. 

zawierające Raport Sprawozdanie z badania LM80-15 dla 16000h oraz prognozę TM 21 dla 

temp. 55m 85  

i 105oC dla 10000h w języku angielskim.  Zamawiający w dniu 19.05.2020 r. 

opublikował  wybór  oferty  Wykonawcy  ODEON  s.c.  W  ocenie  Odwołującego  ww.  decyzja 


została podjęta z rażącym naruszeniem przepisów prawa wskazanych w petitum odwołania, 

co  zostanie 

w  sposób  szczegółowy  wykazane  w  dalszej  części  odwołania,  jak  i  w  toku 

postępowania odwoławczego.   

Zarzut a.: zaniechanie odrzucenia oferty.  

Jak już zostało wskazane zgodnie z treścią SIWZ „Zamawiający wymaga od Wykonawcy (na 

etapie  składania  ofert)  –  w  celu  dokonania  oceny,  czy  oferowane  dostawy  odpowiadają 

wymaganiom o kreślonym przez Zamawiającego w Tabelach nr 4,5,6,7, Załącznika nr  1 do 

SIWZ 

–  1a,  1b”    „wykazania,  że  trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o  najniższej 

trwałości  spośród  ofertowanych  opraw  ulicznych”,  „Dokumentami  wymaganymi  dla  oceny 

trwałości strumienia światła oprawy ulicznej L80B10 jest sprawozdanie z badania  LM-80-08 

źródeł światła LED dla temp. Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz 105oC, wraz z prognozą zgodną ze 

wzorem  Memorandum  Technicznym  TM-21-

11,  uznaje  się  dokument  opracowany  przy 

zachowaniu  podobnych  standardów  tj.  badania  strumienia  co  ok.  1000  godzin  min  5    razy                 

w  ciągu  testowanego  czasu  min.  10  000  godzin”.  W  odniesieniu  do  powyższego  wskazać 

należy,  iż  Wykonawca  wbrew  ww.  jednoznacznej  dyspozycji  przedłożył  wraz  z  ofertą 

prognozy  trwałości  strumienia  światła  w  ciągu  testowanego  czasu  jedynie  6  000  godzin.                 

W orzecznictwie KIO jednoznacznie wskazuje się, iż „dokumenty na potwierdzenie spełniania 

warunków przedmiotowych w postępowaniu postawionych w opisie przedmiotu zamówienia, 

mające  potwierdzić  zgodność  z  wymogami  zaoferowanych  elementów  dostawy  czy  usług, 

nie  muszą  zawierać  oświadczeń  woli  w  rozumieniu  prawa  cywilnego,  lecz  mają  stanowić 

dowód - potwierdzenie określonego stanu rzeczy. Stąd też dokumenty tego typu, w tym karty 

katalogowe  nie  wymagają  szczegółowego  odrębnego  potwierdzenia  swej  treści,  jakkolwiek 

rzeczywiście  w  niektórych  sytuacjach  stało  się  niezbędne  wykazanie  prawidłowości 

szczególnego  parametru,  nie  występującego  w  standardowej  ofercie  producenta                           

i  standardowej  karcie  katalogowej”.  (wyrok  KIO  z  10.03.2020  r.,  sygn.  akt:  KIO  397/20).  

Analogicznie  w  innym  wyroku  wskazano,  iż  „Zamawiający  na  podstawie  treści  oferty  musi 

mieć możliwość ustalenia w sposób jednoznaczny, jaki produkt został mu zaoferowany, aby 

nie  dopuścić  do  jego  uzupełniania  i  precyzowania  na  dalszym  etapie  postępowania,  po 

upływie terminu składania ofert. Dane te są niezbędne także, aby zamawiający mógł poddać 

ocenie  skonkretyzowany  w  ofercie  produkt.  Jeżeli  zamawiający  wymagał  od  wykonawców 

składających  oferty  -  poza  ogólnym  oświadczeniem  o  zgodności  oferowanego  produktu                     

z opisem przedmiotu zamówienia - podania danych dotyczących producenta, typu i modelu, 

pozwalających na jednoznaczną identyfikację przedmiotu oferty, to brak zastosowania się do 

tego wymog

u może być podstawą do odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.” 


(Wyrok  KIO  z  16.01.2020  r.,  sygn.  akt: 

KIO  2651/19).  Powyższa  linia  orzecznicza 

potwierdzona  została  również  w  innym  wyroku,  gdzie  wskazano,  iż  „brak  potwierdzenia 

spełniania  wymogu  dla  przedmiotu  zamówienia w  sposób  przewidziany  w  SIWZ  uzasadnia 

odrzucenie oferty wykonawcy  z tego powodu,  że w  zakresie tego wymogu oferta pozostaje 

niezgodna z treścią SIWZ”, (…) „zakres i skala niezgodności treści oferty z treścią SIWZ nie 

mają, w świetle przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, znaczenia - niezgodność zaoferowanego 

przedmiotu  co  do  jednego  choćby  wymagania  SIWZ  powoduje  obowiązek  zamawiającego, 

polegający  na  odrzuceniu  oferty  wykonawcy,  który  taką  ofertę  złożył”.  (wyrok  KIO                              

z  16.01.2020  r.,  sygn.  akt: 

KIO  2651/19).  Cytowane  powyżej  orzeczenia  jednoznacznie 

wskazują,  iż  w  przedmiotowej  sprawie  to  wykonawca  ODEON  s.c.,  zobowiązany  był  do 

wykazania, w treści złożonej oferty, iż jest ona zgodna z SIWZ, w tym również, że   trwałość 

strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o  najniższej  trwałości  spośród  ofertowanych  opraw 

ulicznych  potwierdzona  została  udokumentowanym  badaniem  w  ciągu  testowanego  czasu 

min.  10  000  godzin.  Złożona  przez  wykonawcę,  będącego  profesjonalistą,  oferta  nie 

potwierdza ww. faktu, gdyż dokument złożony przez Wykonawcę wskazuje, iż zaoferowany 

produkt,  został  w  zakresie  trwałości  strumienia  światła  przetestowany  czasie  jedynie  6  000 

godzin.  W  zakresie  powyższego  powołując  się  na  ugruntowany  pogląd  KIO,  zgodnie                         

z  którym  „Zamawiający  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zobowiązany  jest  zweryfikować 

wszystkie  wymagania,  które  sformułował  w  dokumentacji  postępowania  wobec  przedmiotu 

zamówienia”,  (wyrok  KIO  z  03.03.2020  r.,  sygn.  akt:  KIO  368/20)  podnieść  należy,  iż 

Zamawiający jednoznacznie uchybił treści art. 89 ust 1 pkt 2 PZP, nie dokonując odrzucenia 

oferty niezgodnej z SIWZ.  Powyższego nie zmienia fakt wezwania Wykonawcy do złożenia 

wyjaśnień  zgodnie  z  art.  87  ust.  1  Pzp.  Podkreślenia  wymaga,  iż  Zamawiający  zwrócił  się                        

o  udzielenie 

„wyjaśnienia  przyczyn,  dla  której  nie  zostały  przedłożone  dania  trwałości 

stronienia  światła  LED  wg.  Procedury  LM80-15  wynoszącej  10  000  godzin”.  W  reakcji  na 

powyższe  Wykonawca  przedłożył  nowy  dokument  niezałączony  do  oferty  ani  nieobjęty 

wezwaniem  Zmawiającego.    Wskazał,  iż  uzupełnienie  tego  dokumentu  nie  jest  możliwe. 

Przypomnieć należy, iż w orzecznictwie KIO podniesiono, iż „stosowanie art. 26 ust. 3 p.z.p. 

jest  niedopuszczalne

,  gdy  byłoby  de  facto  uzupełnieniem  elementu  oferty,  czyli  oferty 

niekompletnej  o  brakujący  element  podlegający  ocenie  w  ramach  kryterium  techniczno-

jakościowym” (wyrok KIO z 15.10.2019 r., sygn. akt: KIO 1934/19). Powyższe jednoznacznie 

przemawia  za  zasad

nością  odrzucenia  oferty  wykonawcy  ODEON  s.c.,  albowiem 

wykonawca  nie  tylko  nie  przedstawił  dokumentu  jednoznacznie  wymaganego  przez 

Zamawiającego w treści SIWZ, ale dokument ten nie może być uzupełniony w trybie art. 26 

ust  3 Pzp. W ocenie Odwołującego,  opisane powyżej  uchybienia Zamawiającego,  nie tylko 


mogły,  ale również  bezsprzecznie  miały  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, albowiem doprowadziły do wyboru wykonawcy, którego oferta powinna zostać 

odrzucona.  

Zarzut b. Nieprawidłowe badanie ofert. 

Niezależnie  od  powyższego  zauważenia  wymaga,  iż  „trwałość  strumienia  światła  oprawy 

ulicznej  o niniejszej  trwałości  spośród  oferowanych opraw  ulicznych,  mierzona parametrem 

L80B10  zastosowanych  w  oprawie  ulicznej  źródeł  światła  LED,  potwierdzona 

sprawozdaniem z badania LM80-

08 źródeł światła LED dla temperatury T 1. Ts (Tc) =55oC, 

85oC  oraz  nie  mniej  niż  105oC  wraz  z  prognozą  zgodną  ze  wzorem  Memorandum 

Technicznym TM-21-

11., lub dokumentem równoważnym. – 10%” stanowi, zgodnie z częścią 

X

III  pkt  2  lit  c)    SIWZ  kryterium  oceny  oferty.    Wykonawca  wraz  z  ofertą  przedłożył 

dokumenty  zawierające  prognozę  trwałości  strumienia  światła  w  ciągu  testowanego  czasu 

jedynie  6  000  godzin,  podczas  gdy  wedle  SIWZ 

„Dokumentami  wymaganymi  dla  oceny 

trwałości strumienia światła oprawy ulicznej L80B10 jest sprawozdanie z badania LM-80-08 

źródeł światła LED dla temp. Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz 105oC, wraz z prognozą zgodną ze 

wzorem  Memorandum  Technicznym  TM-21-

11  uznaje  się  dokument  opracowany  przy 

zachowaniu  po

dobnych  standardów  tj.  badania  strumienia  co  ok.  1000  godzin  min  5    razy                 

w  ciągu  testowanego  czasu  min.  10000  godzin”.  Przypomniał,  iż  w  orzecznictwie  KIO 

podniesiono,  iż  „stosowanie  art.  26  ust.  3  p.z.p.  jest  niedopuszczalne,  gdy  byłoby  de  facto 

uzupełnieniem  elementu  oferty,  czyli  oferty  niekompletnej  o  brakujący  element  podlegający 

ocenie w ramach kryterium techniczno-

jakościowym” (wyrok KIO z 15.10.2019 r., sygn. akt: 

KIO  1934/19

).  Zważywszy,  że  Wykonawca  nie  przedstawił  dowodów  uprawniających 

Zamawiającego  do  przyznania  mu  niezależnie  po  10  punktów  za  spełnienie  kryterium  dla 

części  I  (etapu II)  i  części  II  (Etapu  II).  Tym  samym,  Zamawiający  bezpodstawnie  przyznał 

Wykonawcy  punkty  w  powyższym  kryterium.  W  ocenie  Odwołującego  opisane  powyżej 

uchybienia Zamawiającego, nie tylko mogły, ale również bezsprzecznie miały istotny wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, albowiem doprowadziły do:  

•  nieuprawnionego  przyznania  Wykonawcy  punktów,  niezgodnie  z  zasadami  opisanymi                   

w SIWZ;  

•  wyboru  wykonawcy,  którego  oferta  nie  była  realnie  najkorzystniejsza,  a  także  nie  była 

zgodna z SIWZ. Ewentualnie w sytuacji, w której Izba nie podzieliłaby poglądu o zasadności 

odrzucenia  oferty  ODEON  s.c.

,  z  uwagi  na  niezgodność  z  SIWZ,  wynikającą  już  z  treści 

samej  oferty  i  załączonych  do  niej  dokumentów  podnieść  należy  wystąpienie  uchybienia 

przez Zamawiającego norm wyrażonych w art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2) Pzp 

oraz art. 9 ust. 2 Pzp.  


Zarzut c.: zaniechanie wezwan

ia do wyjaśnienia treści art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 

25. ust. 1 pkt 2) Pzp.  

Jak wynika z treści art. 26 ust. 3 Pzp „Jeżeli wykonawca nie  złożył oświadczenia, o którym 

mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,                         

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania”.  Zgodnie  z  art.  25  ust.  1  Pzp  „w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych  przez  zamawiającego”.  W  odniesieniu  do  powyższego  przypomnieć  należy,  iż 

wykonawca  w  SIWZ  jednoznacznie  wskazał,  iż  „sprawozdanie  z  badania  LM80-08  oraz 

prognoza  trwałości  strumienia  źródeł  światła  zgodnie  ze  wzorem  matematycznym 

Memorandum Technicznego TM21-

11 stanowią integralną część oferty, dlatego ich brak przy 

składaniu oferty skutkuje odrzuceniem oferty. Przy tym trwałość źródeł światła nie może być 

niższa niż zadeklarowana trwałość wg. standardu L80B10”.  Brak oferty w zakresie prognoz 

Wykonawca uzupełnił samodzielnie pismem z dnia 2.04.2020 r., do którego załączył pismo 

producenta Signify Poland sp. z o.o. zawierające Raport Sprawozdanie z badania LM80-15 

dla 16000h oraz progn

ozę TM 21 dla temp. 55m 85 i 105oC dla 10000h w języku angielskim. 

Jak  wskazano  w  orzecznictwie  KIO 

„Samodzielne  uzupełnianie  dokumentów,  o  których 

mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., niepoprzedzone wezwaniem przez Zamawiającego w trybie art. 

26 ust. 3 p.z.p. pr

zez wykonawców, jest niedopuszczalne i nie może rodzić żadnych skutków, 

sprzeciwia  się  temu  bowiem  zarówno  literalne  brzmienie  przepisu  art.  26  ust.  3  p.z.p.,  jak                    

i  zasada  równego  traktowania  wykonawców  wskazana  art.  7  ust.  1  p.z.p.  Postępowanie                    

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  przez  Zamawiającego,  który 

zasadniczo  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  jego  prawidłowość  i  zgodność                                   

z  obowiązującymi  przepisami”.  „Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  samodzielnego 

uzupełniania  wadliwych  czy  też  niepełnych  dokumentów  oferty.  Uzupełnienie  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  winno  się  odbywać  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jedynie  w  drodze  procedury  opisanej                

w  przepisie  art.  26  ust.  3  p.z.p.  To  na  Zamawiającym  ciąży  obowiązek  oceny  spełniania 


przez  wykonawcę  warunków  udziału w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia,  to  on  bada 

wszystkie  przedstawione  mu  wraz  z 

ofertami  dokumenty  i  oświadczenia.  Jest  to  jedyna 

droga,  na  której  powinny  i  mogą  być  uzupełniane  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  dokumenty  lub  oświadczenia  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału                   

w  postępowaniu”  (wyrok  KIO  z  28.11.2017  r.,  sygn.  akt:  KIO  2343/17)”.  W  konsekwencji 

powyższego  uznać  należy,  iż  Zamawiający  niezgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie 

obowiązującego  i  zapisami  SIWZ,  pominął  czynność  wezwania,  do  której  zobowiązany  był 

wedle  art.  26  ust  3  Pzp.  W  oc

enie  Odwołującego,  opisane  powyżej  uchybienia 

Zamawiającego,  nie  tylko  mogły,  ale  również  bezsprzecznie  miały  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  albowiem  doprowadziły  do  wyboru  wykonawcy, 

którego oferta powinna zostać odrzucona.  

Zarzut  d.:  uznanie  za  prawidłowy  dokumentu  badania  LM80-08  oraz  prognozy 

trwałości  strumienia  źródeł  światła,  złożonego  w  języku  angielskim  bez  tłumaczenia 

dokumentu.  

Jak  zostało  już  wskazane  powyżej  załączona  do  oferty  wykonawcy  prognoza  trwałości 

strumi

enia  światła  w  ciągu  testowanego  czasu  jedynie  6  000  godzin  –  jest  jednoznacznie 

niezgodna z treścią SIWZ. W toku wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę, w odpowiedzi na 

wezwanie na podstawie art 87 ust 1 Pzp 

z dnia 27.03.2020 r., Wykonawca przedłożył Raport 

Sprawozdanie  z  badania  LM80-

15  dla  16000h  oraz  prognozę  TM  21  dla  temp.  55m  85                          

i  105oC  dla  16000h  w  języku  angielskim.  Powyższe  wyjaśnienie  uznane  zostało  przez 

zamawiającego  za  wystarczające,  w  sytuacji,  w  której  dokonał  on  wyboru  oferty  ww. 

wykonawcy.    W  kontekście  powyższego  przypomnieć  należy,  iż  wedle  art.  9  ust.  2  Pzp 

„Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w  języku  polskim”.  Co  więcej, 

ponownego przypomnienia wymaga, iż Zamawiający jednoznacznie wskazał, w treści SIWZ, 

iż  „wymaga  od  Wykonawcy  (na  etapie  składania  ofert)  –  w  celu  dokonania  oceny,  czy 

oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  o  kreślonym  przez  Zamawiającego                            

w  Tabelach  nr  4,5,6,7,  Załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  1a,  1b”,  „wykazania,  że  trwałość 

strumienie  światła  oprawy  ulicznej  o  najniższej  trwałości  spośród  ofertowanych  opraw 

ulicznych,  mierzona parametrem  L80B10”,  „Dokumentami wymaganymi dla oceny  trwałości 

strumienia  światła  oprawy  ulicznej  L80B10  jest  sprawozdanie  z  badania  LM-80-08  źródeł 

światła  LED  dla  temp.  Ts  (Tc)  =55oC,  85oC  oraz  105oC,  wraz  z  prognozą”,  „Raport 

sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski;”. Przywołał, 

pogląd  wyrażony  w  orzecznictwie  KIO,  zgodnie  z  którym  „Przyjęcie  w  postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia, tym bardziej do oceny merytorycznej oferty, dokumentu złożonego 

w całości  w języku obcym (innym niż język polski) prowadziłoby do naruszenia zasady art. 9 


ust.  2  p.z.p.,  tj.  zasady  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  języku 

polskim”,  „Brak  w  ofercie,  czy  w  jej  uzupełnieniu  dokumentu  przedmiotowego  w  polskiej 

wersji językowej (brak tłumaczenia dokumentu) kwalifikuje się stwierdzeniem, że wykonawca 

nie  wykazał  spełniania  wymogów  merytorycznych  oferty  opisanych  w  treści  SIWZ.  Taką 

ofertę należy uznać za niezgodną z treścią SIWZ i odrzucić w świetle dyspozycji art. 89 ust. 1 

pkt  2  p.z.p.”  (wyrok KIO  z  28.01.2013 r., sygn. akt:  KIO  599/13).  Przenosząc powyższe na 

grunt  przedmiotowej  sprawy, 

uznać  należy,  iż  złożone  przez  Wykonawcę  w  ramach 

udzielonych  wyjaśnień  -  Raport  oraz  prognozy  trwałości  strumienia  światła,  bez 

obowiązkowego tłumaczenia:  

• są niezgodne z treścią art. 9 ust. 2 Pzp;  

•  są  niezgodne  z  treścią  SIWZ,  gdzie  jednoznacznie  wskazano,  iż  „Raport  sporządzony                    

w  języku  obcym  jest  składany  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski”.  W  ocenie 

Odwołującego,  opisane  powyżej  uchybienia  Zamawiającego,  nie  tylko  mogły,  ale  również 

bezsprzecznie  miały  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

albowiem doprowadziły do wyboru wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona.  

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp 

„Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie 

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia”.  Wedle  art.  192  ust.  3  Pzp  „Uwzględniając  odwołanie,  Izba  może 

jeżeli umowa w sprawie  zamówienia publicznego nie została zawarta  - nakazać wykonanie 

lub  powtórzenie  czynności  zamawiającego  lub  nakazać  unieważnienie  czynności 

zamawiającego”. Wobec  wystąpienia opisanych powyżej  naruszeń  przepisów  ustawy, które 

miały wpływ lub mogły mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, 

konieczne jest:  

a) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert;  

b) odrzucenie oferty ODEON s.c., jako sprzecznej z treścią SIWZ;   

c)  przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  pominięciem  oferty  ODEON  s.c.; 

alternatywnie:   

d) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert;  

e)  przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach 

których  wykonawcy 

ODEON s.c. 

odjęta zostanie całości punktów za kryterium trwałości strumienia światła opraw 

L80B10 -

T, dla części I (etap I) oraz dla części II (etap II).;  

a  w  przypadku,  gdyby  powyższe  nie  znalazło  potwierdzenia  w  ocenie  Izby,                                

z ostrożności procesowej:   

f) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert;  


g)  wezwanie  wykonawcy  ODEON  s.c.,  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  uzupełnienia 

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  tj.  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane 

wymagań, określonych przez Zamawiającego, tj. badania LM80-08 oraz prognozy trwałości 

strumienia  źródeł  światła  dokonanej  badaniem  w  ciągu  testowanego  czasu  min.  10  000 

godzin. 

Zamawiający w dniu 01.06.2020 r. (za pośrednictwem Platformy Zakupowej) wezwał 

wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego 

do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  03.06.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)   

ODEON  s.c.  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawi

ającego  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. 

W  dniu  07.07.2020  r.  (e-

mailem)  Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której 

oddala w całości odwołanie. Kopia została przekazana Odwołującemu oraz Przystępującym. 

Zgodnie  z  treścią  odpowiedzi  na  odwołanie:    „(…)  Stan  faktyczny  na  podstawie  protokołu 

postępowania wraz z załącznikami, przedstawia się następująco: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem odwołania 

zostało złożonych 4 oferty, jak poniżej w tabeli: 

Tabela 1. 

Wykonawca

Nr

oferty

Cena ofertowa

Trwałość

Moc

odchylenie od średniej

Odchylenie

od

WZPoVAT

SP1E Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki 

Polskiej.87,80-557 Gdańsk, KRS 0000373468,

Pollight sp. z o.o., Al. i. CH. Szucha 118 lok. H2, 00-

580 Warszawa

ODEON s.c. R.; S., D. I., ul. Łowicka 26A, 44-105 

Gliwice

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 9, 26-600 Radom

Średnia

minimalnie

maksymalnie

Wartość zamówienia powiększona o VAT


 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 wykonawcy ODEON s.c. R. S., D. I., ul. Łowicka 26A, 

44-105 Gliwice. Oferta bazuje na oprawach fir

my ŚIGNIFY dawniej PHILIPS 

Wykonawcy składający oferty nr 1 i 4 również zaproponowali oprawy firmy SIGNIFY dawniej 

PHILIPS 

Wykonawca Pollight sp, z o.o., Al. J. CH. Szucha 1 IB lok. H2, 00-580 Warszawa bazuje na 

oprawach producenta chińskiego, na które ma wyłączność handlową. 

2.  Ocena  ofert  w  kryterium  przedmiotowym  została  dokonana  na  podstawie  parametrów 

podanych w ofercie, dodatkowo potwierdzanych dokumentami, jak poniżej w tabeli. 

Tabela 2. 

Wykonawca

Nr

oferty

Moc poniżej 88,38 kW

Zgodność z -norma' PN- 

EN 13201 - Obliczenia 

foto metryczne dia ulic

Dane

fotometryczne  opraw  w 

formacie, tdt lub

równoważnym

Sprawozdanie 

z

  badania  źródeł  światła 

LM-80-08  oraz  prognoza  TM21  min.  100 

kh

Podstawa wymagania z SIWZ Rozdział III

ust. la)

ust. 2)

ust. 2)

ust 5)

SIMĘ Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, KRS 

Jest (34,36kW)

Są-

Jest (L80B10 145 000 h) ha bazie Raportu 

LM80-15

Pollighi sp. z 

O.O., 

Al. J. CH. Szucha 1 IB lok. H2,00-580 Warszawa

Jest (86,36kW)

Jest  (L80B10  127000  h)  na  bazie  Raportu 

LMS0r08

ODEON S

C

R. S., D. I., ul. -Łowicka 226A, 44-105 Gliwice

Jest (84,39kW)

Jest  (L80B10  -  140  000  li)  na  bazie 

Raportu LM80-15.

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.

Jest (S4,36kW)

Jest (L80B10 145 000 h) na bazie Raportu 

LM80-15

Wszyscy  wykonawcy  złożyli  wymagane  dokumenty,  co  również  potwierdza 

Odwołujący. Wykonawcy na oprawie Signify złożyli dla trwałości strumienia światła prognozę 

TM  21-1  Ina  bazie  Raportu  z  badania  LM80-15  natomiast,  Wykonawca  Pollight  na  bazie 

Raportu LM80-08 (starszego). 

Oba  typy  raportów  LM80-08  i  LM80-15  zawierają  informacje  pozwalające  dokonać 

wyliczenia prognozy trwałości strumienia światła LED na za pomocą kalkulatora TM21-11. 

Kryterium  1  - 

cena:  Zamawiający  nie  stwierdził  błędów  lub  omyłek  w  złożonych 

kosztorysach ofertowych. 

Kryterium  2  - 

jakościowe  -  maksymalna  moc  zainstalowana:  Wszystkie  oferty 

zawierały  błędy  w  kryterium  maksymalnej  mocy  zainstalowanej  (kolumna  2  Tabeli  2, 

powyżej).  Błędy  te  zostały  zakwalifikowane  przez  Zamawiającego  jako  inne  omyłki 

polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo 

zamówień  publicznych,  Zamawiający  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  wyrażenie  przez 

Wykonawców zgody na poprawę innych omyłek polegających na korekcie danych w scenach 

oświetleniowych, które skutkowały koniecznością zmiany deklarowanej mocy zainstalowanej, 

wykazanej  w  złożonych  ofertach.  (3  kolumna  w  tabeli  2,  powyżej).  Wszyscy  wykonawcy 

wyrazili zgodę na dokonanie przez Zamawiającego ww. poprawy ofert. 

Kryterium  3  - 

jakościowe  -  trwałość  strumienia  światła  opraw  LED:  Wykonawcy 

składający  oferty  nr:  1  i  4  złożyli  w  swojej  ofercie  oprawy  o  trwałości  strumienia  światła 

L80B10 - 

145 000 godzin natomiast wykonawca składający ofertę nr 3 - o trwałości LS0-B10 

- 140 000 godzin. 

Wydruk  prognozy  z  kalkulatora  TM-21-

11  wykazał  zgodność  deklarowanej  wartości 

trwałości  strumienia  światła  LED  ze  złożoną  prognozą.  Z  wydruku  kalkulatora  TM21-11 

wynika, że zaproponowane źródła światła w postaci diod LED produkowanych przez OSRAM 

jest  bardzo  wysoka  i  w  okresie  objętym  badaniem  tj.  6000  h  diody  nie  wykazują  spadku 

strumienia światła a wręcz parametry świetlne się poprawiają. Od 99,90% (55°C) dla 24h do 

100,30% dla 6000 h. Dla pozostałych temperatur tj. 85°C oraz 105°C wyniki trwałości diod są 

porównywalne. 

Na  podstawie  złożonych  raportów  z  badania  LM-80-08  można  wygenerować  za 

pomocą  kalkulatora  trwałości  TM21-11  dowolną  prognozę  na  założony  czas.  Wykonawca 

złożył taką prognozę wykazującą 94,90, przy wymaganej w SIWZ (L80B10) trwałości 80%. 

Złożone  w  wersji  oryginalnej  sprawozdanie  z.  badania  diod  LED  LM80-15, 

p

rzetłumaczone  na  język  polski  wykazywało  spełnienie  przez  zaproponowane  diody  oraz 

oprawy  w  nie  wyposażone  warunków  SIWZ.  Sprawozdanie  LM-80-15  oraz  na  jego  bazie 

wygenerowana prognoza obejmowały 10 wyników pomiarów (przy wymaganych minimum 5) 

ale w krótszym okresie pomiarowym tj. 6000 h przy wymaganych 10,000 h. 

SIWZ  stawiała  wymóg,  aby  to  było  minimum  5  wyników  pomiarów  dla  okresu 

minimum 10 000 godzin: 

„Strona 10 SIWZ, punkt 5 wykazania, że trwałość strumienia światła 

oprawy  ulicznej  o  najniższej  trwałości  spośród  oferowanych  opraw  ulicznych,  mierzona 

parametrem  L80B10  zastosowanych  w  oprawie  ulicznej  źródeł  światła  LED,  potwierdzona 

sprawozdaniem z badania LM80-

08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc)=55°C, 85°C 

oraz  nie  mniej  niż  105°C  wraz  z  prognozą  zgodną  ze  wzorem  Memorandum  Technicznym 

TM-21-11. 

Dokumentem  wymaganym  dla  oceny  trwałości  strumienia  światła  oprawy  ulicznej 

L80B10 jest sprawozdanie z badania LM-80-

08 źródeł światła LED dla temp. Ts (Tc)= 55°C, 

85°C oraz 105°C, wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21-


11 lub inny dokument równoważny. Przy tym za dokumenty równoważne do LM-80-08 oraz 

TM-21-

11  uznaje  się  dokument  opracowany  przy  zachowaniu  podobnych  standardów 

badania trwałości strumienia światła LED, w równoważnych warunkach otoczenia tj. badania 

strumienia  co  ok.  1000  godzin  min  5  razy  w  ciągu  testowanego  czas  min.  10  000  godzin             

w  temperaturach  wskazanych  jako  referencyjne  oraz  opracowaniu  prognozy  trwałości 

strumienia  zgodnie  ze  wzorem  matematycznym  u

żywanym  w  przypadku  Memorandum 

Technicznego TM-21-

11” 

Należy  zauważyć,  że  zarówno  Sprawozdanie  z  LM80-15  zostało  złożone  zarówno              

w wersji oryginalnej jak i przetłumaczonej na język polski praż na bazie tego sprawozdania 

została  wyliczona  prognoza  trwałości  strumienia  światła,  kalkulatorem  TM-20-21.  Wyniki                      

z  badania  oraz  prognoza  potwierdzały,  że  deklarowana  trwałość  strumienia  znacząco 

przewyższa  minimalną,  wynikającą  z  zapisów  SIWZ,  jak  również  może  zostać  poddana 

ocenie  z

godnie  z  przewidzianymi  w  SIWZ  kryteriami  oceny.  W  celu  upewnienia  się,  że 

prognoza  TM-21-

11  nie  ulegnie  zmianie,  jeśli  pomiary  obejmowałyby  dłuższy  okres, 

Zamawiający  wystąpił  o  wyjaśnienie  treści  oferty.  Wyjaśnia  Wykonawcy  potwierdziły,  że 

zaproponowane 

źródła  światła  LED  marki  OSRAM  OSŁON  Square  ma  bardzo  wysokie 

parametry  użytkowe  a  dokonana  ocena  była  słuszna.  W  związku  z  tym,  że  nie  była 

konieczna żadna ingerencja Zamawiającego w treść oferty wykonawców, którzy złożyli ofertę 

opraw  oświetleniowych  w  oparciu  o  źródła  światła  LED  marki  OSRAM  OSLON  Square                     

a  dostarczone  informacje  wraz  z  ofertą  i  złożone  wyjaśnienia  są  spójne  i  potwierdzają 

wysoką jakość  zaproponowanego sprzętu, Zamawiający ocenił,  że nie zachodzą przesłanki 

odrzucenia 

oferty i może zostać uznana za najkorzystniejszą. 

Odrzucenie 3/4 

złożonych ofert, w tym uznanej za najkorzystniejszą, tylko dlatego, że 

złożony  dokument  zawiera  krótszą  niż  wymagana  perspektywę  czasową  badania  trwałości 

strumienia,  przy  jednocześnie  dwukrotnie-większej  liczbie  pomiarów  w  badanym  okresie,                  

a  który  uznany  został  za  inny  błąd  w  stosunku  do  wymagań  SIWZ  byłoby  krzywdzące  dla 

tych  3-

eh  wykonawców  jak  również  niekorzystne  dla  samego  Zamawiającego,  Być  może 

prowadziłaby to do wyboru oferty gorszej cenowo, na sprzęcie o niższych, parametrach niż 

oferta uznana za najkorzystniejszą, 

Zamawiający  podkreślą,  że  na  podstawie  złożonego  sprawozdania  LM80-15  przez, 

wykonawcę ODEON dla 10 pomiarów w okresie 6000 h było możliwe prawidłowe wyliczenie 

prognozy  trwałości  strumienia  źródeł  światła  LED  dla  oferowanego  czasu  eksploatacji                     

a  kolejne  pomiary  w  kolejnych  okresach  aż  do  10  000  h  niczego  nie  zmieniły,  co  zostało 

podane wyjaśnieniach. Podane przez Wykonawcę, ODEON s.c. R. S., D. I., ul. Łowicka 26 

A, 44-

105 Gliwice dane o trwałości źródeł światła LED OSRAM zostały zweryfikowane przez 


Zamawiającego  z  ogólnodostępnymi  źródłami  danych  technicznych  i  nie  wykazywały 

sprzeczności. Zatem zważywszy wyżej wymienione okoliczności, Zamawiający uznał, że nie 

zachodzą przesłanki odrzucenia oferty i czynność taka byłaby bezzasadna. 

Zamawiający ustosunkowując się do Zarzutów Odwołującego, w kolejności: 

Zarzut a.: zaniechanie odrzucenia oferty 

Jak  już  zostało  wskazane  zgodnie  z  treścią  SIWZ  „Zamawiający  wymaga  od 

Wykonawcy  (na  etapie składania'  ofert)  - w  celu dokonania oceny,  czy  oferowane dostawy 

odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego  w  Tabelach  nr  4,5,6,7, 

Załącznika nr 1 do SIWZ- 1a, 1b” „wykazania, ze trwałość strumienia światła oprawy ulicznej 

o najniższej  trwałości  spośród ofertowanych opraw  ulicznych”,  „Dokumentami wymaganymi 

dla oceny trwałości strumienia światła oprawy ulicznej L80B10 jest sprawozdanie z badania 

LM-80-

08źródeł  światła  LED  dla  temp,  Ts  (Tc)  =55oC,85oC  oraz  105oC,wraz  z  prognozą 

zgodną  ze  wzorem  Memorandum  Technicznym  TM-21-11  (...)  lub  inny  dokument 

równoważny (...), uznaje się dokument opracowany przy zachowaniu podobnych standardów 

tj. badania strumienia co ok 1000 godzin min 5 

razy w ciągu testowanego czasu mim 10 000 

godzin (..)”. 

Odpowiedź na zarzut a: zostało złożone wraz z ofertą sprawozdanie z badania LM80-

15, przetłumaczone na język polski, zawierające ,10 pomiarów (przy wymaganych minimum 

5) dla 6000 h, pozwalające wyliczyć prognozę TM-21-11 dla 145 000 h. Wyjaśnienia złożone 

przez Wykonawcę były spójne ze złożoną ofertą a tabelami nr 2, 2.1, 2.5; 3, 3,1, 3.2 oraz 4, 

4.1,  4,2  strony  od  4  do  10  sprawozdania  z  wyników  pomiarów  luminancji  LM80-15 

uzupełniona o kolejne 4 wyniki aż do 10 000 h niczego nowego nie wniosła i wynik Raportu 

TM-21-

11 był taki sam, jak złożony wraz ofertą. Istotne w wyjaśnieniach były dane cyfrowe 

kolejnych wyników pomiarów strumienia światła w okresie od 6000 h do 10 000 h, które jako 

prezentowane  w  f

ormie  liczb  arabskich,  nie  wymagały  tłumaczenia  i  były  jednoznaczne                    

i zrozumiałe. 

Nie  sposób  nie  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  odwołującego,  przywołującego 

orzecznictwo  RIO  jednoznacznie  wskazujące,  iż  „dokumenty  na  potwierdzenie  spełniania 

warunków przedmiotowych w postępowaniu postawionych w opisie przedmiotu zamówienia, 

mające  potwierdzić  zgodność  z  wymogami  zaoferowanych  elementów  dostawy  czy  usług, 

nie  muszą  zawierać  oświadczeń  woli  w  rozumieniu  prawa  cywilnego,  lecz  mają  stanowić 

dowód - potwierdzenie określonego stanu rzeczy. 

Złożone  z  ofertą  Sprawozdanie  LM-80-15  oraz  Prognoza  TM-21-11  potwierdzają 

deklarowane wartości  parametru trwałości  a złożone  wyjaśnienie również  nie są sprzeczne 

ze  złożoną  ofertą  i  też  dokładnie  potwierdzają  deklarowane  w  ofercie  parametr)'  użytkowe               


w  zakresie  utraty  strumienia  światła  diod  LED.  Odwołujący  nie  kwestionuje" 

zadeklarowanych wartości trwałości strumienia światła w najkorzystniejszej ofercie a jedynie 

podnosi błąd formalny, który nie ma wpływu na  zadeklarowaną trwałość strumienia światła. 

Prognoza wykonana na bazie pomiarów strumienia światła w kolejnym przedziale od 6 000h 

do  10  000  h  daje  wyniki  tożsame  z  prognozą  na  bazie  od  100  h  do  6000  b  i  mało 

prawdopodobne, że mogłoby być inaczej. 

Stad, Zamawiający wnosi o oddalenie ww, zarzutu w całości jako bezzasadnego. 

Zamawiający,  na  podstawie  złożonej  oferty,  zgodnie  z  argumentacją  Odwołującego                  

o treści: „Analogicznie w innym wyroku wskazano, iż „Zamawiający na podstawie treści oferty 

musi mieć możliwość ustalenia w sposób jednoznaczny jaki produkt został mu zaoferowany, 

aby nie dopuścić do jego uzupełniania i precyzowania na dalszym etapie postępowania, po 

upływie terminu składania ofert Dane te są niezbędne także, aby zamawiający mógł poddać 

ocenie  skonkretyzowany  w  ofercie  produkt.:  Jeżeli  zamawiający  wymagał  od  wykonawców 

składających  oferty  -  poza  ogólnym  oświadczeniem  o  zgodności  oferowanego  produktu                    

z opisem przedmiotu zamówienia - podania danych dotyczących producenta, typu i modelu, 

pozwalających na jednoznaczną identyfikację przedmiotu oferty, to brak zastosowania się do 

tego wymogu 

może być podstawa do odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust 1 pkt 2 p.z.p.” 

(por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt. KIO 2651/19, 

LEX nr 

2923272)” 

Odpowiadając  na  te  argumentacje  Odwołującego,  Zamawiający  potwierdza,  że  miał 

możliwość na podstawie treści oferty, ustalić w sposób jednoznaczny, jaki produkt został mu 

zaoferowany, co z

ostało przedstawione powyżej. Były podane wszystkie szczegóły produktu. 

W  szczególności:  danych  dotyczących  producenta,  typu  i  modelu,  pozwalających  na 

jednoznaczna identyfikację przedmiotu oferty. Dane o produkcie były znacznie obszerniejsze 

niż podane w argumentacji Odwołującego orzeczenie KIO. Nie zachodzi, żadna wątpliwość 

jaki produkt i o jakich parametrach techniczno-

użytkowych został zaoferowany. 

„brak  potwierdzenia  spełniania  wymogu  dla  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

przewidziany w SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty wykonawcy z tego po

wodu, że w zakresie 

(ego wymogu 

oferta pozostaje niezgodna z treścią SIWZ”, (...) „zakres i skala niezgodności 

treści oferty z treścią SIWZ nie mają, w świetle przepisu art. 89 ust. I pkt 2 PZP znaczenia - 

niezgodność zaoferowanego przedmiotu co do jednego choćby wymagania SIWZ powoduje 

obowiązek  zamawiającego,  polegający  na  odrzuceniu  oferty  wykonawcy,  który  taką  ofertę 

złożył”'.  (Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  16  stycznia  2020  r„  sygn.  KIO  2651/19, 

LEX nr 2923272). 

Odpowiedź: 


Nietrafiona  jest  argumentacja  Odwołującego,  że  jakoby  Wykonawca  nie  potwierdził 

spełnienia wymogu dla przedmiotu zamówienia (cytowany wyrok dotyczy innych okoliczności 

faktycznych niż występujące w niniejszej sprawie), ponieważ potwierdził to, chociaż na bazie 

(LM80-

15) krótszej perspektywy czasowej, niż stanowiło to SIWZ dla wyników pomiarów, ale 

dla  prognozy  było  to  zgodne  z  wymaganiami  SI  W  Z  (TM21-11  prawidłowo  obliczony). 

Odróżnić  w  tym  przypadku  należy  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  w  tym 

niezgodność  zaoferowanego,  przedmiotu  do  jednego  choćby wymagania SIWZ  od sytuacji, 

że pewne dane do oceny mogą być nie kompleksowe, ale dane złożone z ofertą pozwalają 

dokonać  jej  oceny  na  zgodność  oferowanego  przedmiotu  z  wymaganiami  SIWZ.                                     

W  odwoływanym  przypadku,  przedłożone  dokumenty  wykazują  zgodność  zaoferowanego 

przedmiotu  z  wymaganiami SIWZ,  chociaż  w  przypadku  trwałości  strumienia światła  źródeł 

LED na podstawie krótszej perspektywy niż wymóg określony w SIWZ. Należy podkreślić, że 

krótsza perspektywa jest zgodna ze standardem, chociaż Standard zaleca badania w sposób 

określony w SIWZ czyli w czasie 10 000 

Odwołujący  argumentuje,  że:  „Cytowane  powyżej  orzeczenia  jednoznacznie 

wskazują, iż w przedmiotowej sprawie to wykonawca ODEGN s.c. R. S., D. I., zobowiązany 

był  do  wykazania,  w  treści  złożonej  oferty,  iż  jest  ona  zgodna    z  SIWZ,  w  tym  również,  że 

trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o  najniższej  trwałości  spośród  ofertowanych 

opraw  ulicznych  potwierdzona  zostało  udokumentowanym  badaniem  w  ciągu  testowanego 

czasu min, 10 000 godzin. 

Odpowiadając  na  tę  tezę,  Zamawiający  potwierdza,  że  złożone  przez  wykonawcę 

dokumenty  potwierdzają  wymagane  parametry,  w  tym  trwałości  strumienia  światła,  chociaż  

w  sposób  niedokładnie  taki  jak  stanowi  to  SIWZ,  czyli  w  okresie  10  000  godzin,  zgodnie 

zaleceniem  standardu  LM80-

08  a  nie  bezwzględnego  wymogu,  którym  jest  okres  6000 

godzin.  Nie  zmienia  to  faktu,  że  dokumenty  zostały  prawidłowo  złożone  a  ich  treść 

merytoryczna odpowiada wymaganiom SIWZ. 

Złożona  przez  wykonawcę,  będącego  profesjonalistą,  oferta  nie  potwierdza  ww.  faktu, 

gdyż  dokument  złożony  przez  Wykonawcę  wskazuje,  iż  zaoferowany  produkt,  został                         

w zakresie trwałości strumienia światła przetestowany czasie jedynie 6 000 godzin. 

Odpowiadając na  tę argumentację Odwołującego,  Zamawiający podkreśla,  standard 

pomiarów  utraty  strumienia  światła  źródeł  światła  LED  nazwany  LM80-08  [kolejne  wydania 

LM80-

15  rozszerzający  zakres  LM80-08  parametry  o  promieniowanie,  a świetlnego,  fotonu 

lub  utrzymanie  strumienia  świetlnego)  określa  minimalny  czas  badania  na  6000  h.  W  tym 

zakresie Wykonawca spełnił to wymaganie. Organizacja, która opracowała standard badania 

uznała,  że jest  to czas  wystarczający,  aby  prawidłowo wyliczyć  prognozę TM21-11.  Zaleca 


też  badanie do  10  000 h.  Zgodnie  z  tym  zaleceniem  SIWZ wymagał takie czasokresu.  Nie 

jest  zatem  prawdą  twierdzenie  Odwołującego,  że  oferta  nie  potwierdza  faktu  posiadania 

przez  produkt  wymaganej  oraz  deklarowanej  cechy  trwałości.  Potwierdza  tę  cechę  wg 

Standardu  LM80-

15;  ponieważ  cechą  nie  jest  samo  badanie  LM80-08  czy  LM80-15,  lecz 

wynik prognozy z, kalkulatora TM21-

H, który wg przywoływanego Standardu jest możliwy do 

w

ykonania pa bazie badań z Wykonanych w czasie nie krótszym niż 6000 h. Argumentacja, 

że  wykonawca  nie  potwierdził  deklarowanej  trwałości  utrzymania  światła.  LED  jest 

naciągana,  ponieważ  potwierdził  na  bazie,  zgodnie  z  Standardem.  LM80-15,  ale                                  

z  pominięciem  zalecanego  czasu  a  nie  bezwzględnie  wymaganego.  Teoretycznie  kolejne 

pomiary mogłyby wpłynąć na wartość prognozy, ale złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia 

rozwiały tę wątpliwość i prognoza na bazie kolejnych 4 pomiarów w przedziale 6000-10000 

nie uległa ŻADNEJ ZMIANIE Jest to zgodne z metodyką i potwierdza wysoka jakość sprzętu. 

W  zakresie  powyższego  powołując  się  na  ugruntowany  pogląd  KIO,  zgodnie  z  którym 

„Zamawiający  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zobowiązany  test  zweryfikować  wszystkie 

wymagania,  które  sformułował  w  dokumentacji  postępowania  wobec  przedmiotu 

zamówienia”, (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 marca 2020 r., sygn. akt: KIO 

368/20, L

EX nr 2946437) podnieść należy, iż Zamawiający jednoznacznie uchybił treści art. 

89 ust 1 pkt 2 FZP. nie dokonując odrzucenia oferty niezgodnej z SIWZ. 

Odpowiadając na  ten  zarzut,  Zamawiający  zaprzecza twierdzeniu Odwołującego,  że 

jakoby  nie  zweryfikował  wszystkich  wymagań,  które  sformułował  w  dokumentacji 

postępowania wobec przedmiotu zamówienia. W dwóch Raportach technicznych, dla dwóch 

etapów  postępowania  zostały  przeanalizowane  wszystkie  wymagane  parametry,  w  tym 

kwestionowany  przez  Odwołującego.  Wobec  niepewności  jak  będzie  wyglądał  parametr 

trwałości,, jeśli podstawą wyliczenia prognozy będzie czas badania nie 6000 h, ale 10 000h 

wystąpił  do  Wykonawcy  o  złożenie  wyjaśnień.  Z  wyjaśnień  wynika,  że  prognoza  na  bazie 

kolejnych 4000 h nie ulega żadnej zmianie w stosunku do prognozy 6000h. (tabela kolejnych 

pomiarów)  Zamawiający  nie  zaniechał  żadnej  czynności,  ale  w  sposób  dociekliwy  wyjaśnił 

czy  nie  zachodzą  przesłanki  odrzucenia  oferty.  Takich  okoliczności  uzasadniających 

odrzucenie oferty nie znalazł, wlec decyzja nie mogła być inna. Odwołujący nie kwestionuje 

samej  wie

lkości  parametru.  Nie  odnosi  się  do  podstaw  Standardu  LM80-08.  LM80-15. 

danych  z  kart  katalogowych,  wyników  wyliczenia  prognozy  TM21-11,  ale  podaje  wyrwane                 

z  kontekstu  sprawy,  bez  związku  z  niniejszą  sprawą  wyroki  KIO.  Niniejsza  kwestia  jest  od 

spraw  rozpatrywanych  w  cytowanych  wyrokach  KIO  odmienna  i  wymaga  odrębnego 

potraktowania. 


Powyższego nie zmienia fakt wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień zgodnie z art. 

87  ust  1  PZP.  Podkreślenia  wymaga,  iż  Zamawiający  zwrócił  się  o  udzielenie  „wyjaśnienia 

przyczyn,  dla  której  nie  zostały  przedłożone  badania  trwałości  strumienia  światła  LED  wg. 

Procedury  LM8G-

15  wynoszącej  10  000  godzin”.  W  reakcji  na  powyższe  Wykonawca 

przedłożył nowy dokument niezałączony do oferty ani nieobjęty wezwaniem Zamawiającego. 

Odpowiadając na ten zarzut, Zamawiający stoi na stanowisku, że w każdej chwili ma 

prawo zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonej oferty, W ramach wyjaśnień 

Wykonawca  ma  prawo  złożyć  wszelkie  środki  dowodowe  potwierdzające  przyjęte                            

w wyjaśnieniach stanowisko, To, czy wyjaśnienia ewentualne dowody, czyli w tym przypadku 

rozszerzone  o  kolejne  badania  tabele  2,  3  i  4  sprawozdania  LM80-

G8  uznane  zostaną  za 

wiarygodne podlega ocenie Zamawiającego, Wyjaśnienia w istocie niczego szczególnego nie 

wniosły  do  sprawy.  Dowód  w  postaci  kolejnych  wyników  badań  strumienia  złożony                         

w wyjaśnieniach potwierdził wynik prognozy podany w ofercie. 

19. Należy przy tym wskazać, iż uzupełnienie tego dokumentu nie jest możliwe. Przypomnieć 

należy,  iż  w  orzecznictwie  KIO  podniesiono,  iż  „stosowanie  art  26  ust  3  p.z.p.  jest 

niedopuszczalne,  gdy  byłoby  de  facto  uzupełnieniem  elementu  oferty,  czyli  oferty 

niekompletnej  o  brakujący  element  podlegający  ocenie  w  ramach  kryterium  techniczno  - 

jakościowym"  [Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  15  października  2019  r.,  KIO 

1934/19 LEX nr 2745423}. Powyższe jednoznacznie przemawia za zasadnością odrzucenia 

oferty wykonawcy O DE ON s.c, R. S., D. I.

, albowiem wykonawca nie tylko nie przedstawił 

dokumentu jednoznacznie wymaganego przez Zamawiającego w treści SIWZ, ale dokument 

ten nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust 3 PZP 

Odpowiedź  na  tę argumentację może być tylko jedna;  Zamawiający nie występował             

o uzupełnienie czy poprawienie dokumentu, ale wyjaśnienie czy dłuższy okres badania diod 

będzie  skutkował  zmianą  prognozy  TM21-11.  Wykonawca  wykazał,  że  dłuższy  okres 

badania nie ma  żadnego wpływu  na  zadeklarowaną na  bazie TM21-11 trwałość  strumienia 

źródeł' światła LED, 

20. W ocenie Odwołującego,  opisane  powyżej  uchybienia Zamawiającego,  nie  tylko mogły, 

ale  również  bezsprzecznie  miały  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, albowiem doprowadziły do wyboru wykonawcy, którego oferta powinna zostać 

odrzucona. 

Odpowiadając  na  to  podsumowanie  zarzutu  a.,  zamawiający  stoi  na  stanowisku,  że 

oferta  uznana  za  najkorzystniejszą  spełnia  oczekiwania  Zamawiającego  skonkretyzowane      

w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  Specyfikacji  istotnych  Warunków  Zamówienia.  Złożone 

przez  Wykonawcę  wyjaśnienia  nie  są  sprzeczne  ze  złażoną  ofertą.  Nie  występują  żadne 


dodatkowe  okoliczności,  aby  Zamawiający  był  zobowiązany  do  ingerencji  w  treść  oferty, 

poza poprawieniem w ofercie i

nnych omyłek na podstawie art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy pzp, na 

którą  wszyscy  wykonawcy  wyrazili  zgodę  a  dotyczącą  błędów  w  obliczeniach 

fotometrycznych.  Sam  odwołujący  również  nie  kwestionuje  wielkości  parametru  podanego      

w  ofercie  wykonawcy,  którą  uznana  została  za  najkorzystniejszą,  lecz  krótszą  jego 

perspektywę  badania,  Przemilcza  istotne  fakty,  jak  to  metodyka  wyliczenia  jest  zgodna  ze 

standardem  LM80-

08/LM8Ó-i5  a  nie  uwzględniała  zaleceń  metodyki  dotyczących  10  000h 

okresu  badania  próbek.  Tymczasem  wydłużony  okres  badania  nie  wykazał  sprzeczności              

z  Ofertą.  Zamawiający  w  ramach  badania  ofert  również  zapewnił  sobie  dostęp  do 

Sprawozdania  z  badania  LM80-

15  za  pośrednictwem  doradców  technicznych.  Ustalone 

zostało; że wydłużony do 10 000 h okres badania próbek nie prowadzi do jakikolwiek zmiany 

w  treści  oferty  wykonawców  (3  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  opraw  na  diodach 

OSRAM), żadne działam a w tym kierunku nie zostały podjęte. 

Zarzut b. Nieprawidłowe badanie ofert 

21. Niezależnie od powyższego zauważenia wymaga, iż „trwałość strumienia światła oprawy 

ulicznej  o  najmniejszej  trwałości  spośród  oferowanych  opraw  ulicznych,  mierzona 

parametrem L80B10  zastosowanych w oprawie . ulicznej  źródeł światła LED, potwierdzona 

sprawozdaniem z badania LM80-

G8 źródeł światła LED dla temperatury T 1.Ts (Tc) =55aC, 

85°C  oraz  nie  mniej  niż  105°C  wraz  z  prognozą  zgodną  ze  wzorem  Memorandum 

Technicznym TM-21-

1L, lub dokumentem równoważnym, - 10%" stanowi, zgodnie z częścią 

XI11 pkt 2 lit c) SIWZ kryterium oceny oferty. 

Zamawiający potwierdza, że drugim kryterium jakościowym określonym w SIWZ jest 

deklarowana trwałość strumienia światła oprawy L80B10 (80% początkowego strumienia dla 

90%  źródeł  światła),  potwierdzona prognozą TM21-11  opracowaną  na  bazie Sprawozdania   

z badań LM80-08 (LM80-15 jako równoważne) 

22.  Wykonawca  wraz  z  ofertą  przedłożył  dokumenty  zawierające  prognozę  trwałości 

strumienia  światła  w  ciągu  testowanego  czasu  jedynie  ó  00Ó  godzin,  podczas  gdy  wedle 

SIWZ  „Dokumentami  wymaganymi  dla  oceny  trwałości  stłumienia  światła  oprawy  ulicznej 

L80B10  jest  sprawozdanie  z  badania  LM-80-

08  źródeł  światła  LED  dla  temp.  Ts  (Tc) 

=55aC,85°C oraz  105aC,  wraz  z  prognozą  zgodną  ze wzorem  Memorandum  Technicznym 

TM-21-

11  uznaje  się  dokument  opracowany  przy  zachowaniu  podobnych  standardów  tj. 

badania  strumienia  co  ok.  1000godzin  min  5  razu  w  ciągu  testowanego  czasu  min.  10000 

godzin 

Odpowiadając  na  ww.  kwestię  Zamawiający  stoi  na  stanowisku,  że  zachowanie 

podobnych standardów jak LM 80-08 oznacza dopuszczalność nowszej .metodyki, jaką jest 


LM-S0-

15  rozszerzone  o  parametry,  które  nie  podlegały  żadnej  ocenie  a  stanowiące,  że 

bezwzględnie, wymagalnym minimalnym okresem badania jest 6000 h, przy czym zalecane 

jest 10 000h 

23.  Przypomnieć  należy,  iż  w  orzecznictwie  KIO  podniesiono,  iż  „stosowanie  art  26  ust  3 

p,z.p. jest niedopuszczalne, gdy byłoby de facto uzupełnieniem elementu oferty, czyli oferty 

niekompletnej  o  brakujący  element  podlegający  ocenie  w  ramach  kryterium  techniczno-

jakościowym"  (Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  15  października  2019  r.,  KIO 

1934/19 LEX nr 2745423). 

Odpowiadając, Zamawiający podkreśla, że dokument potwierdzający trwałość źródeł 

światła,  czyli  Memorandum  techniczne  -  wynik  z  kalkulatora  TM21-11  został  złożony                         

i  potwi

erdza  deklarowaną  trwałość.  Złożone  Sprawozdanie  LM80-15  jest  zgodne  ze 

standardem, chociaż nie obejmuje okresu od 600Oh do 10 000 h. Przywoływany wyrok KIO 

pozostaje  bez  związku  z  niniejszą  sprawą.  Nie  brakowało  elementu  podlegającego  ocenie               

w  ramach  kryterium  techniczno-

jakościowym.  jak wcześniej  wspomniano,  pierwszy  element 

oceny jakościowej - moc zainstalowanych opraw zawierał błędy u wszystkich wykonawców, 

co zamawiający poprawił na podstawie złożonych z ofertą dokumentów, W kwestii drugiego 

kryterium  jakościowego  -  trwałość  opraw  LED  na  bazie  trwałości  diod  LED  potwierdzone 

prognozą  TM21-11  trzech  wykonawców  złożyło  w  ofercie  deklarację  trwałości  na  bazie 

krótszego  okresu  pomiarowego.  Wyjaśnienia  złożone  przez  wykonawcę  oraz  informacje 

po

zyskane  przez  Zamawiającego  swoimi  źródłami  potwierdziły  deklarowane  wartości  i  nie 

było  konieczności  ingerencji  w  treść  oferty  jak  to  było  w  przypadku  kryterium  1  -  moc 

zainstalowana. 

24.  Zważywszy,  że  Wykonawca  nie  przedstawił  dowodów  uprawniających  Zamawiającego 

do przyznania mu niezależnie po 10 punktów za spełnienie kryterium dla części I (etapu II)               

i części II (Etapu II). Tym samym, Zamawiający bezpodstawnie przyznał Wykonawcy punkty 

w powyższym kryterium, 

Odpowiadając,  na  ten  zarzut,  Zamawiający  kwestionuje  argumentację,  że 

„Wykonawca  nie  przedstawił  dowodów  uprawniających  Zamawiającego  do  przyznania  mu 

niezależnie po 10 punktów za spełnienie kryterium dla części I (etapu I ) i części II (Etapu II)" 

Wykonawca  dowody  przedstawił,  chociaż  były  konieczne  wyjaśnia  dotyczącej  złożonych 

dowodów, które zostały złożone i nie były sprzeczne ze złożoną ofertą. Nie prowadziły też do 

jakiejkolwiek zmiany treści oferty. 

25.  W  ocenie  Odwołującego  opisane  powyżej  uchybienia  Zamawiającego,  nie  tylko  mogły, 

ale  również  bezsprzecznie  miały  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, albowiem doprowadziły do; 


□  nieuprawnionego  przyznania  Wykonawcy:  punktów,  niezgodnie  z  zasadami  opisanymi                 

w SIWZ; 

□  wyboru  wykonawcy,  którego  oferta  nie  była  realnie  najkorzystniejsza,  a  także  nie  była 

zgodna z SIWZ, 

Odpowiadając  na  ten  zarzut,  Zamawiający  stoi  na  stanowisku,  że  nie  uchybił 

żadnemu  obowiązkowi  bezstronnemu,  zgodnemu  ż  Ustawą,  na  podstawie  treści  SWIZ                     

i  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  spełniającej  warunki  określone  w  SIWZ. 

Odwołujący  konsekwentnie  przemilcza  a  wręcz  przeinacza  istotny  fakt,  że  wyliczona 

prognoza TM21- 

11 trwałości światła źródeł LED została złożona, jest wyliczona prawidłowo 

a  zarzut  do

tyczy  krótszego  okresu  badania  tj.  6000h  zamiast  10  000h.  Dłuższy  okres 

badania nie wpływa w żaden sposób na wynik prognozy, 

26. Ewentualnie w sytuacji, w której Izba nie podzieliłaby poglądu o  zasadności odrzucenia 

oferty  ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I.

,  z  uwagi  na  niezgodność  z  SIWZ,  wynikającą  już  z  treści 

samej  oferty  i  załączonych  do  niej  dokumentów  podnieść  należy  wystąpienie  uchybienia 

przez Zamawiającego norm wyrażonych w art. 26 ust 3 PZP w zw. z art. 25 ust. 1 pkt Z) PZP 

oraz art. 9 ust. 2 PZP. 

Zamawiający  kwestionuje  zasadność  argumentacji  Odwołującego,  w  tym  zakresie. 

Nie  było  wniosków  o uzupełnienie,  poprawienie  złożonych  dokumentów,  Zamawiający  albo 

sam dokonywał zmian w ofertach, jeśli uznał, że zawierają błędy i wprowadzał te zmiany do 

ofert, za zgodą wykonawców lub domagał się wyjaśnień treści oferty. Żadne inne czynności 

nie były podejmowane. 

Zarzut c.: zaniechanie wezwania do wyjaśnienia treści art. 26 ust. 3 PZP w zw. z art. 

25. ust 1 pkt 2) PZP 

27.  Jak  wynika  z  tr

eści  art.  26  ust,  3  PZP  Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,                      

o którym mowa w art 25a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o  których  mowa  w  art.  25  ust  1,  lub  innych dokumentów  niezbędnych  da  przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  łub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym, 

chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  łub  poprawienia  łub  udzielenia, 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania",  Zgodnie  z  art.  25  ust,  1  PZP  „w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń,  lub  dokumentów 

niezbędnych  do  s  przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty 


potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego ", 

Od

powiadając na tę argumentację, Zamawiający twierdzi, że nie zachodzą przesłanki 

określone  powyżej  a  w  szczególności,  że  złożone  dokumenty  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości.  Zauważone  błędy  zostały  poprawione  przez 

Zamawiającego na co wykonawcy wyrazili  zgodę. Ewentualne wątpliwości dotyczące czasu 

badania  próbek  pod  kątem  trwałości  strumienia  światła  źródeł  LED  zostały  wyjaśnione  we 

własnym zakresie, jak również przez wykonawcę i zamawiający uznał je za wystarczające. 

28.  W 

odniesieniu  do  powyższego  przypomnieć  należy,  iż  wykonawca  w  SIWZ 

jednoznacznie  wskazał,  iż  „sprawozdanie  z  badania  LM80-08  oraz  prognoza  trwałości 

strumienia  źródeł  światła  zgodnie  ze wzorem  matematycznym  Memorandum  Technicznego 

TM21-

T1  stanowią  integralną  część  oferty,  dlatego  ich  brak  przy  składaniu  oferty  skutkuje 

odrzuceniem oferty. Przy tym trwałość źródeł światła nie może być niższa niż zadeklarowana 

trwałość wg. standardu L80B10”. 

Zamawiający wyjaśnia, że metodyka wyliczania prognozy trwałości strumienia światła 

za  pomocą  kalkulatora  TM21-11  oparta  jest  o  model  matematyczny,  dokładnie  tak  jak  to 

opisuje Odwołujący. Model, działa poprawnie dla ilości pomiarów minimalnym okresie 6000 

godzin,  przy  pomiarach  co  ok.  1000  godzin  (

minimum  6  pomiarów)  Tak  stanowi 

Memorandum techniczne. 

Wykonawca  przedstawił  10  pomiarów  w  okresie  6000h  co  jak  najbardziej  spełniało 

kryteria  określone  dla  stosowania  TM21-11.  Wszystkie  ww.  dokumenty  były  załączone  do 

kwestionowanej  oferty.  Na  podstawie  tych,  załączonych  dokumentów  było  możliwe 

dokonanie oceny. 

29.  Brak  oferty  w  zakresie  prognoz  Wykonawca  uzupełnił  samodzielnie  pismem  z  dnia 

2.04.2020  r.t  do  którego  załączył  pismo  producenta  Signify  Poland  sp.  z  o.o.  zawierające 

Raport Sprawozdanie  z  badania LM80-15 dla 10000h oraz 

prognozę TM 21 dla temp. 55m 

85 i 105°C dla 10000h w języku angielskim. 

W  odpowiedzi,  po  raz  kolejny  zamawiający  zaznacza,  że  w  ofercie  była  prognoza 

TM21-

11,  Dodatkowe  wyjaśnienia  Wykonawcy,  dotyczące  kwestii  czy  podana  prognoza 

ulegnie zmianie; jeśli okres badania zostanie wydłużony wykazały, że prognoza wyliczona na 

bazie dłuższego okresu badań wcale nie ulega nawet najmniejszej zmianie. Nie prowadzi to 

żadnej, nawet najmniejszej zmianie w treści oferty. Dodatkowe liczby arabskie umieszczone 

w tabeli to

żsamego co treści sprawozdania z badania LM8 0-08, nie podlegają tłumaczeniu 

na język polski i były zrozumiałe dla ekspertów zamawiającego. 


30.  Jak  wskazano  orzecznictwie  KIO  „Samodzielne  uzupełnianie  dokumentów,  o  których 

mowa w  art  25  ust  1  p.z,p.,  niepo

przedzone wezwaniem przez Zamawiającego w trybie art 

26 ust 3 p.z.p. przez wykonawców, jest niedopuszczalne, j nie może rodzić żadnych skutków, 

sprzeciwia  się  temu  bowiem  zarówno  literalne  brzmienie  przepisu  art.26  ust.3  p.z.p.,  jak                    

i  za

sada  równego  traktowania  wykonawców  wskazana  art  7  ust  1  p.z.p.  Postępowanie                     

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  .  jest  przez  ..Zamawiającego,  który 

zasadniczo  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  jego  prawidłowość  i  zgodność                              

z  obowiązującymi  przepisami”.  „Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  samodzielnego 

uzupełniania  wadliwych  czy  też  niepełnych  dokumentów  oferty.  Uzupełnienie  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  winno  się  odbywać  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jedynie  w  drodze  procedury  opisanej                 

w przepisie art 26 ust 3 p.z.p. To na Zamawiającym dąży obowiązek oceny spełniania przez 

wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  to  on  bada 

wszystkie  przedstawione  mu  wraz.  z  ofertami  dokumenty  i  oświadczenia.  Jest  to  jedyna 

droga,  na  .  której  powinny  i  mogą  być  uzupełniane  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  dokumenty  lub  oświadczenia  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału                    

w postępowaniu (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. 

KIO 2343/17, LEX nr 2415530)” 

Zamawiający  sam,  w  oparciu  o  złożone  dokumenty  dokonał  oceny  kwestionowanej 

oferty. 

Zadaniem 

wykonawcy  było  wyjaśnienie  wątpliwości  Zamawiającego,  czy  prognoza 

nie ulegnie  zmianie,  jeśli  okres  badania próbek, będzie dłuższy.  Należy  również  wziąć pod 

uwagę  fakt,  że  okres  wygrzewania  próbek  6  000  h  (bezwzględny  wymóg  LM80-08  do 

zastosowania  TM21-11)  to  prawie  jeden  rok  kalendarzowy,  10  000  h  to  13-

14  miesięcy. 

Zważywszy  na  bardzo  szybki  postęp  w  technologii  LED,  innowacyjni  producenci  mogą  nie 

dysponować  badaniem  10  000  godzinnym  dla  produktów  wprowadzonych  do  produkcji                      

w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym przypadku producent źródeł światła dysponował takimi 

badaniami  natomiast  producent  opraw,  chociaż  jest  trzecim,  największym  na  świecie 

producentem  źródeł  światła  LED,  stosując  w  swoich  oprawach  źródła  światła  OSRAM  nie 

posiadał tych danych. Dane te były w posiadaniu konsultantów technicznych zamawiającego. 

31.  W  konsekwencji  powyższego  uznać  należy,  iż  Zamawiający  niezgodnie  z  przepisami 

prawa  powszechnie  obowiązującego  i  zapisami  S1WZ,  pominął  czynność  wezwania,  do 

której zobowiązany był wedle art. 26 ust 3 PZP. 

Nie  było  takiej  konieczności,  aby  wzywać  wykonawcę  do  składania  dokumentów, 

które  zostały  złożone,  Prognoza  TM21-11  została  przez  Wykonawcę  (?)  prawidłowo 


wyliczona  na  podstawie  złożonego  sprawozdania  LM80-08  a  ewentualne  wątpliwości 

Zamawiającego dotyczyły zachowania się źródeł światła przy dłuższym badaniu, tj. w okresie 

od 6000 do 10 000 godzin eksploatacji, co zostało wyjaśnione, 

32. W ocenie Odwołującego,  opisane  powyżej  uchybienia Zamawiającego,  nie  tylko mogły, 

ale 

również  bezsprzecznie  miały  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, albowiem doprowadziły do wyboru wykonawcy, którego oferta powinna zostać 

odrzucona, 

Odpowiadając na zarzut, złażone dokumenty wskazywały na to, że oferta uznana za 

naj

korzystniejszą  spełnia  oczekiwania  Zamawiającego  skonkretyzowane  w  Opisie 

Przedmiotu  Zamówienia  Specyfikacji  istotnych  Warunków  Zamówienia,  Złożone  przez 

Wykonawcę  wyjaśnienia  nie  są  sprzeczne  ze  złożoną  ofertą.  Nie  występują  żadne 

dodatkowe  okoliczności,  aby  Zamawiający  był  zobowiązany  do  ingerencji  w  treść  oferty, 

poza  ingerencją  już  dokonaną,  na  którą  wszyscy  wykonawcy  wyrazili  zgodę  a  dotyczącą 

błędów w obliczeniach foto metrycznych. Sam odwołujący również nie kwestionuje wielkości 

parametru  podanego  w 

ofercie  wykonawcy,  która  uznana  została  najkorzystniejszą,  lecz 

krótszą jego perspektywę badania. Przemilcza istotne fakty, jak to metodyka wyliczenia jest 

zgodna ze standardem LM80-08/LM80-

15 a nie uwzględniała zaleceń metodyki dotyczących 

10  000  h  okresu 

badania  próbek.  Tymczasem  wydłużony  okres  badania  nie  wykazał 

sprzeczności z ofertą. Zamawiający w ramach badania ofert również zapewnił sobie dostęp 

do  Sprawozdania  z  badania  LM80-

15  za  pośrednictwem  doradców  technicznych.  Ustalone 

zostało,  że  wydłużony  do  10  000  h  okres  badania  próbek  nie  prowadzi  do  jakichkolwiek 

zmiany w treści oferty wykonawców (3 wykonawców, którzy złożyli oferty opraw na diodach 

OSRAM), żadne działania w tym kierunku nie zostały podjęte. 

Zarzut  d.

:  uznanie  za  prawidłowy  dokumentu  badania  LM80-08  oraz  prognozy 

trwałości  strumienia  źródeł  światła,  złożonego  w  języku  angielskim  bez  tłumaczenia 

dokumentu. 

33.  Jak  zastało  już  wskazane  powyżej  załączona  do  oferty  wykonawcy  prognoza  trwałości 

strumienia  światła  w  ciągu  testowanego  czasu  jedynie  6  000  godzin  -  jest  jednoznacznie 

niezgodna z treścią SIW2, W toku wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę, w odpowiedzi na 

wezwanie na podstawie art 87 ust 1 PZP z dnia 27.03.2020 r.; Wykonawca przedłożył Raport 

Sprawozdanie  z  badania  LM80-15  dla  16000h 

oraz  prognozę  TM  21  dla  temp,  55m  85                       

i  105°C  dla  16M0h  w  języku  angielskim.  Powyższe  wyjaśnienie  uznane  zostało  przez 

zamawiającego  za  wystarczające,  w  sytuacji,  w  której  dokonał  on  wyboru  oferty  ww. 

wykonawcy. 


W  odpowiedzi,  po  raz  ko

lejny  zamawiający  zaznacza,  że  w  ofercie  była  prognoza 

TM21-

11.  Dodatkowe  wyjaśnienia  Wykonawcy  dotyczące  kwestii  czy  podana  prognoza 

ulegnie zmianie, jeśli okres badania zostanie wydłużony wykazały, że prognoza wyliczona na 

bazie dłuższego okresu badań wcale nie ulega nawet najmniejszej zmianie. Nie prowadzi to 

żadnej, nawet najmniejszej  zmiany w treści oferty. Dodatkowe liczby arabskie umieszczone 

w tabeli tożsamego co do treści sprawozdania z badania LM80-08/nie podlegają tłumaczeniu 

na język polski i były zrozumiałe dla ekspertów zamawiającego, 

34. W kontekście powyższego przypomnieć należy; iż wedle art, 9 ust. 2 PZP „Postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w  języku  polskim".  Co  więcej,  ponownego 

przypomnienia wymaga, iż Zamawiający jednoznacznie wskazał, w treści SIWZ, iż „wymaga 

od Wykonaw

cy (na etapie składania ofert) - w celu dokonania oceny. czy oferowane dostawy 

odpowiadają  wymaganiom  o  kreślonym  przez  Zamawiającego  w  Tabelach  nr  4,5,6,7, 

Załącznika  nr  1  do  SIWZ  -  1a,  1b",  „wykazania,  że  trwałość  strumienie  światła  oprawy 

ulicznej o najniższej trwałości spośród ofertowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem 

L80B10" „Dokumentami wymaganymi dla oceny trwałości strumienia światła oprawy ulicznej 

L80B10  jest  sprawozdanie  z  badania  LM-80-08 

źródeł  światłą  LED  dla  temp.  Ts  (Tc) 

=55aC,85°C  oraz  105aC,  wraz  z  prognozą",  „Raport  sporządzony  w  języku  obcym  jest 

składany wraz z tłumaczeniem na język polski:" 

W  odpowiedzi,  po  raz  kolejny  zamawiający  zaznacza,  że  w  ofercie  była  prognoza 

TM21-11.  Dod

atkowe  wyjaśnienia  Wykonawcy,  dotyczące  kwestii  czy  podana  prognoza 

ulegnie zmianie, jeśli okres badania zostanie wydłużony wykazały, że prognoza wyliczona na 

bazie dłuższego okresu badań wcale nie ulega nawet najmniejszej zmianie. Nie prowadzi to 

do  żadnej,  nawet  najmniejszej  zmiany  w  treści  oferty.  Dodatkowe  liczby  arabskie 

umieszczone w tabeli tożsamego co treści sprawozdania z badania LM80-08, nie podlegają 

tłumaczeniu na język polski i były zrozumiałe dla ekspertów zamawiającego. 

35.  Przywołać  należy,  pogląd  wyrażony  w  orzecznictwie  KIO,  zgodnie  z  którym  „Przyjęcie                

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  tym  bardziej,  do  oceny  merytorycznej  oferty, 

dokumentu  złożonego  w  całości  w  języku  obcym  (innym  niż  język  polski)  prowadziłoby  do 

narus

zenia  zasady  art  9  ust  2  p.z.p.,  tj.  zasady  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  w  języku  polskim”,  „Brak  w  ofercie,  czy  w  jej  uzupełnieniu  dokumentu 

przedmiotowego  w  polskiej  wersji  językowej  (brak  tłumaczenia  dokumentu)  kwalifikuje  się 

stwier

dzeniem,  że  wykonawca  nie  wykazał  spełniania  wymogów  merytorycznych  oferty 

opisanych w treści SIWZ. Taką ofertę należy uznać za niezgodną z treścią SIWZ i odrzucić  

w świetle dyspozycji art 89 ust 1 pkt 2 p.z.p”. (wyrok Krajowe] Izby Odwoławczej  z dnia 28 

marca 2013 r. sygn.: KIO 599/13 LEX nr 1311877). 


Ponownie podkreślić należy  że  zamawiający nie wzywał Wykonawcy o uzupełnienie 

treści  oferty,  lecz  o  udzielenie  dodatkowych  wyjaśnień,  dotyczących  kwestii  czy  podana 

prognoza  ulegnie  zmianie,  jeśli  okres  badania  zostanie  wydłużony.  Zamawiający  zapoznał 

się z treścią wyjaśnienia w języku polskim. Dokument w języku angielskim dołączony został 

przez  Wykonawcę  do  wyjaśnień.  Zamawiający  przyjął  to  do  wiadomości,  ale  nie  miał 

potrzeby jego analizowania, gdyż weryfikacji dokonano na bazie własnych źródeł. Podkreślić 

należy,  że  nawet  ewentualna  analiza  dołączonego  dokumentu  w  języku  angielskim 

sprowadzałaby  się  do  oceny  wyłącznie  wykresu  oraz  tabeli  z  cyframi  arabskimi                                

w dodatkowych 4 wierszach. 

36.  Przenosząc  powyższe  na  grunt  przedmiotowej  sprawy,  uznać  należy,  iż  złożone  przez 

Wykonawcę  w  ramach  udzielonych  wyjaśnień  -  Raport  oraz  prognozy  trwałości  strumienia 

światła, bez obowiązkowego tłumaczenia: 

□ są niezgodne z treścią art. 9 ust 2 PZP; 

□  są  niezgodne  z  treścią  SIWZ,  gdzie  jednoznacznie  wskazano,  iż  „Raport  sporządzony                  

w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski1'. 

Zamawiający  zapoznał  się  z  treścią  wyjaśnienia  w  języku  polskim.  Dokumentu                     

w języku angielskim nie analizował, z wyłączeniem wykresu oraz tabeli  z cyframi arabskimi  

w  dodatkowych  4  wierszach.  Przyjęto  do  wiadomości,  ale  weryfikacji  dokonano  na  bazie 

własnych źródeł 

37. W ocenie Odwołującego,  opisane  powyżej  uchybienia Zamawiającego,  nie  tylko mogły, 

ale  również  bezsprzecznie  miały  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, albowiem doprowadziły do wyboru wykonawcy, którego oferta powinna zostać 

odrzucona. 

Wobec  wystąpienia  opisanych  powyżej  naruszeń  przepisów  ustawy,  które  miały 

wpływ  lub  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

konieczne jest: 

a) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert; 

b)  odrzucenie  oferty  ODEON  s.c.  R.  S.,  D.  I., 

ul.  Łowicka  26  A,  44-105  Gliwice,  jako 

sprzecznej % treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ); 

c) przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert z pominięciem oferty ODEON s.c. R. 

S., D. I.; 

alternatywnie:  

d) 

unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert; 


e)  przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach  których  wykonawcy 

ODEON  s.c,  R.  S.,  D.  I. 

odjęta  zostanie  całości  punktów  za  kryterium  trwałości  strumienia 

światła opraw L80B10 -T, dla części I (etap I) oraz dla części II (etap II).; 

a  w  przypadku,  gdyby  powyższe  nie  znalazło  .potwierdzenia  w  ocenie  Izby,                           

z ostrożności procesowej: 

f) unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert; 

g)wezwanie wykonawcy ODEON s.c. R. S., D. I.

, w trybie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia 

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  tj.  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane 

wymagań, określonych przez Zamawiającego, tj. badania LM80-08 oraz prognozy trwałości 

strumienia  źródeł  światła  dokonanej  badaniem  w  ciągu  testowanego  czasu  min.  10.000 

godzin. 

Odpowiadając na żądania Odwołującego, Zamawiający: 

a) nie uznaje za właściwe unieważnienie czynności wyboru, badania i oceny ofert; 

b) uważa,  że nie zachodzą  żadne przesłanki odrzucenia oferty ODEON s.c. R. S., D. I., ul. 

Łowicka  26  A,  44-105  Gliwice,  jako  sprzecznej  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia (dalej: SIWZ); 

c) w konsekwencji nie ma żadnej konieczności przeprowadzenie ponownego badania i oceny 

ofert z pominięciem oferty ODEON s.c. R. S., D. I.; 

alternatywnie: 

d) kwestionuje żądanie unieważnienia czynności wyboru, badania i oceny ofert; 

e)  nie  ma  uzasadnienia  do  przeprowadzenia  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach 

których  wykonawcy  ODEON  s.c.'  R.  S.,  D.  I.  odjęta  zostanie  całości  punktów  za  kryterium 

trwałości strumienia światła opraw L80B10 -T, dla części I (etap 1) oraz dla części II (etap li).; 

a  w  przypadku,  gdyby  powyższe  nie  znalazło  potwierdzenia  w  ocenie  Izby,                              

z ostrożności procesowej; 

f) oddalenia jako bezzasadnego  żądania unieważnienia czynności wyboru, badania i oceny 

ofert; 

g) oddalenie jako bezzasadnego  żądania wezwanie wykonawcy ODEON s.c. R. S. D. I., w 

trybie art. 26 ust. 3 PZP do uzupełnienia 

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania, tj. dokumentów potwierdzających spełnianie' przez oferowane dostawy, usługi 

lub  roboty  budowlane  wymagań,  określonych  przez  Zamawiającego,  tj.  badania  LM80-08 

oraz prognozy trwałości strumienia źródeł światła dokonanej badaniem w ciągu testowanego 

czasu min. 10 000 godzin, gdyż złożone dokumenty, prognoza TM21-11 opinie ekspertów i 


własne informacje pozwalają uznać, że złożone dokumenty są wystarczające do dokonania 

oceny oferty. 

Na koniec podkreślenia wymaga, że zgodnie z interpretacją wskazaną w komentarzu 

praktycznym  P.  Karkoszk

a,  Przesłanki  odrzucenia  oferty  w  przetargu  publicznym 

zamawiający prowadząc postępowanie miał w szczególności na uwadze sugestie zawarte w 

motywie 103 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2034/24/UE z dnia 26 lutego 2014 

r.  w  sprawie  zamówień  publicznych  uchylającej  dyrektywę  2004/18AVE  (Dz.  Urz.  UE  L  z 

2014 r. Nr 94, s. 65) - dalej dyrektywa klasyczna 

— i w motywie 108 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE  z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez  podmioty  działające  w  sektorach  gospodarki  wodnej,  energetyki,  transportu  i  usług 

pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE z 2014 r. Nr 95, s. 243) - dalej 

dyrektywa  sektorowa  - 

według  której  zamawiający  powinien  odrzucić  oferty  po  zaistnieniu 

jednej z przes

łanek, w szczególności gdy: 

cena jest rażąco niska; 

których  rażąco  niska  cena  lub  koszt  wynikają  z  niezgodności  oferty  z  przepisami  prawa 

socjalnego, prawa pracy lub prawa ochrony środowiska; 

opierają się na błędnych założeniach technicznych, ekonomicznych łub prawnych albo na 

niewłaściwych praktykach; 

nie  odpowiadają  niedyskryminacyjnym  i  powiązanym  z  zamówieniem  warunkom  realizacji  

zamówienia  w  rozumieniu  motywu  104  dyrektywy  klasycznej  lub  motywu  109  dyrektywy 

sektorowej,  które  to  warunki  odnoszą  się  m.in.  do  procesu  produkcyjnego  lub  procesów 

upowszechniania produktów na rynek. 

Ofert nie wolno odrzucać bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, chyba 

że  przesłanki  odrzucenia  są  oczywiste,  jak  na  przykład  w  przypadku  wykonawców 

wykluczonych  z 

postępowania łub  niezaproszonych do  składania ofert  po przeprowadzeniu 

preselekcji. 

Na  podstawie  art.  42  ust.  5  i  6  dyrektywy  klasycznej  lub  art.  60  ust.  5  i 6  dyrektywy 

sektorowej zamawiający nie może odrzucić oferty niezgodnej ze specyfikacjami technicznymi 

wskazanymi  w  ogłoszeniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jeśli 

wykonawca  udowodni  za  pomocą  dowolnych  i  odpowiednich  środków  dowodowych 

równoważność zaproponowanych przez siebie rozwiązań z wymaganiami zamawiającego. 

Przez specyfikacj

e techniczne wymienione w załączniku VII do dyrektywy klasycznej 

lub załączniku VIII do dyrektywy sektorowej należy rozumieć: 

specyfikacje techniczne robót budowlanych, dostaw lub usług; 

normy międzynarodowe, europejskie, krajowe; 


-europejskie oceny tec

hniczne wyrobów budowlanych; 

wspólne  specyfikacje  techniczne  w  dziedzinie  ITC  (Interstate  Telecommunications 

Cooperative); 

- referencje techniczne. 

(…)”. 

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  oraz 

Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu w  toku  rozprawy,  ustalił  i  zważył,  co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, zaś Odwołujący ma 

interes  w  uzy

skaniu  zamówieniu.  Odwołujący,  którego  oferta  uplasowała  się  formalnie  na 

trzecią  pozycji  w  rankingu  w  cz.  I,  a  na  drugiej  pozycji  w  rankingu  w  cz.  II,  w  wypadku 

potwierdzenia zarzutów ma szanse na uzyskanie zamówienia. Inaczej mówiąc - w zakresie 

cz. 

I,  oferta  Odwołującego  została  oceniona  na  trzecim  miejscu  –  w  przypadku  zatem 

odrzu

cenia  oferty  Przystępującego,  oraz  negatywnej  oceny  dokumentów  złożonych  przez 

d

rugiego wykonawcę (tylko Odwołujący z pośród czterech Wykonawców złożył dokument na 

wymagany  czasookres  10  tys.  h)

,  bądź  też  odmowy  zawarcia  umowy,  Odwołujący  będzie 

miał możliwość zawarcia przedmiotowej umowy. W zakresie części II, oferta Odwołującego 

została  oceniona  jako  druga,  a  w  związku  z  powyższym,  w  przypadku  odrzucenia  oferty 

wybranego wykonawcy, Odwołujący będzie miał możliwości zawarcia umowy.  

Skład  orzekający  Izby,  działając  zgodnie  z  art.  190  ust.  7  Pzp  dopuścił  w  niniejszej 

sprawie  dowody  z: 

dokumentacji  postępowania  przesłanej  przez  Zamawiającego  w  formie 

elektronicznej. 

W tym w szczególności oferty Przystępującego oraz sprawozdania z badań, 

tj. raportu 

z badania trwałości strumienia diod LM 80-15 zamiast wymaganego SIWZ  LM80-

08,  przy  okres  badania 

wynoszący  nie  minimum  10  000  godzin,  ale  tylko  6000  h,  jak                           

pisma  Odwołującego  skierowanego  do  Zamawiającego  z  23.03.2020  r.,  wezwania  do 

wyjaśnień  z  27.03.2020  r.,  czy  też  odpowiedzi  z  02.04.2020  r.  wraz  z  załącznikami  (pisma 

Signify z 31.03.2020 r., sprawozdania z badania LM80-15 na 16000h, prognozy TM 21 

– dla 

TM 55, 85 i 105 stopni C dla 10000h).  

Izba  nie 

zaliczył  w  poczet  materiału  dowodowego  złożony  na  rozprawie  przez 

Przystępującego wydruk ze strony internetowej z uwagi na jego złożenie w języku angielskim 

bez  tłumaczenia,  co  jest  niezgodne  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów                                


z  dnia 22.03.2010 r.  w  sprawie regulaminu  postępowania przy  rozpoznawaniu odwołań  (t.j. 

Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 1992) 

(§ 19 ust. 3). 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także  pisma  procesowe  złożone  w  sprawie,  a  nadto  stanowiska  i  oświadczenia  stron  oraz 

Przystępującego złożone ustnie do protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  oraz  podtrzymanego  na 

posiedzeniu i rozprawie zarzutu 

stwierdzić należy, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: 

a)  art. 89 ust. 1 pkt 2  Pzp poprzez  zaniechanie  odrzucenia oferty wykonawcy ODEON s.c., 

pomimo że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ;   

b)  art.  91 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez przyznanie  wykonawcy ODEON s.c. 

po 10 punktów za 

kryterium 

„Trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o  niniejszej  trwałości  spośród 

oferowanych  opraw  ulicznych,  mierzona  parametrem  L80B10  zastosowanych  w  oprawie 

ulicznej  źródeł światła LED, potwierdzona sprasowaniem  z badania LM80-08  źródeł światła 

LED dla temperatury T 1. Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz nie mniej niż 105oC wraz  z prognozą 

zgo

dną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11, lub dokumentem równoważnym” 

dla  każdego  z  Etapów  oraz  dokonanie  wyboru  oferty  jako  najkorzystniejszej,  pomimo  iż 

Wykonawca  nie  przedłożył  dokumentów  na  potwierdzenie  ww.  kryterium,  wymaganych                    

w SIWZ wraz z ofertą;  

a  w  przypadku,  gdyby  powyższe  nie  znalazło  potwierdzenia  w  ocenie  Izby,  z  ostrożności 

procesowej:   

c)  art.  26  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  2)  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

wykonawcy  ODEON  s.c.

,  do  uzupełnienia  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania, tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 

lub  roboty  budowlane  wymagań,  określonych  przez  Zamawiającego,  tj.  badania  LM80-08 

oraz prognozy trwałości strumienia źródeł światła dokonanej badaniem w ciągu testowanego 

czasu min. 10 000 godzin;  

d)  a

rt.  9  ust.  2  Pzp  poprzez  uznanie  za  prawidłowy  dokumentu  badania  LM80-08  oraz 

prognozy  trwałości  strumienia  źródeł  światła  dokonanej  badaniem,  złożonego  w  języku 

angielskim bez tłumaczenia dokumentu. 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania: 

W  pierwszej  kolejności  należy  przywołać  stan  faktyczny  wynikający  z  treści 

wniesionego  odwołania  oraz  odpowiedzi  na  odwołanie.  Istotna  jest  również  treść  


postanowień  SIWZ  przywołanych  w  uzasadnieniu  w  dalszej  części,  jak  i  oferty 

Przystępującego i dokumentów do niej dołączony, wezwania z 27.03.2020 r, jak i odpowiedzi 

z  02.04.2020  r. 

Do  dalszych  kwestii  Izba  odniesie  się  w  dalszej  części  w  ramach 

ro

zpatrywanych zarzutów. 

B

iorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1  Pzp),  oceniając  wiarygodność  i  moc  dowodową,  po  wszechstronnym  rozważeniu 

zebranego materiału (art. 190 ust. 7 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Izba  uwzględniła  zarzut  pierwszy,  a  konsekwencji  całe  odwołanie.  W  tym  zakresie 

należy  podzielić  argumentacje  Odwołującego  oraz  rozprawy.  Zamawiający  wymagał  jak 

wskazywał  (Rozdz.  III  -  str.  10  SIWZ  pkt  5):  „(…)  dla  oceny  trwałości  strumienia  światła 

oprawy  ulicznej 

L80B  10  (…)  sprawozdanie  z  badania  LM-80-08  źródeł  światła  LED  dla 

temp.  Ts  (Tc)  =  55

o

C,  85

o

C  oraz  nie  mniej  niż  105

o

wraz  z  prognozą  zgodną  ze  wzorem 

Memorandum  Technicznym  TM  21-

11  lub  inny  dokument  równoważny.  Przy  tym  za 

dokumenty równoważne do LM-80-08 oraz TM-21-11 uznaje się dokument opracowany przy 

zachowaniu  podobnych  standardów  badania  trwałości  strumienia  światła  LED,                                 

w równoważnych warunkach otoczenia tj. badania strumienia co ok. 1000 godzin min. 5 razy 

w  ciągu  testowanego  czas  min.  10  000  godzin  w  temperaturach  wskazanych  jako 

referencyjne  oraz  opracowaniu  prognozy  trwałości  strumienia  zgodnie  ze  wzorem 

matematycznym  używanym  w  przypadku  Memorandum  Technicznego  TM-21-11.  Raport 

sporządzony  w  języku  obcym  jest  składany  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski;  (…)”

Jednocześnie,  w  Rozdz.  III  na  końcu  pkt  5  stwierdził,  że:  „(…)  Sprawozdanie  z  badania 

LM80-

08  oraz  prognoza  trwałości  strumienia  źródeł  światła  zgodnie  ze  wzorem 

matematycznym  Memorandum  Technicznego  TM21-11 

stanowią  integralną  część  oferty, 

dlatego 

ich brak przy składaniu oferty skutkuje odrzuceniem oferty. Przy tym trwałość źródeł 

światła  nie może być niższa niż  zadeklarowana trwałość wg standardu L80B10”. W  ocenie 

Izby,  brak  tego  rodzaju  pouczenia  w  Rozdz.  X  SIWZ  pk

t  6.  4)  nie  stanowi  o  tym,  że 

sprawozdanie  z  badań  i  prognoza  są  uzupełnialnymi  dokumentami  wskazanymi  w  art.  25 

ust.1  pkt  1  lub  2  Pzp.  Nie  może  i  nie  stanowi  o  tym  stwierdzenie  z  pkt  6  Rozdz.  X  SIWZ: 

„Wykonawca  wraz  z  ofertą  załącza  następujące  oświadczenia  i  dokumenty”.  Tego  rodzaju 

sformułowanie  jest  dość  powszechnie  stosowane  przez  Zamawiających  właśnie  po  to,  aby 

podkreślić,  co  jest  ofertą  sensu  stricte  (oferta)  oraz  oferta  sensu  largo  (wymienione 

dokumenty). 

W tym stanie faktycznym, kluczową kwestia  jest  czy  te dokumenty  są  częścią 

oferty, czy też mogą być zaliczone do dokumentów przedmiotowych uzupełnialnych. W tym 

ostatni wypadku określają to postanowienia SIWZ  ze str. 17 w pkt 5b). Nie ma wśród nich 


sprawozdania  z  badań  oraz  prognozy.  Twierdzenie,  że  są  to  de  facto  specyfikacje 

techniczne, Izba uznaje za absurdalne. 

Jednocześnie, Izba podkreśla, to do czego (zgodnie 

ze stanowiskiem Zamawiającego z rozprawy) miały służyć sporne dokumenty, czyli do oceny 

trwałości  strumienia  światła  i  sprawdzenia,  czy  trwałość  źródeł  światła  nie  jest  niższa  niż 

zdeklarowana  trwałość  według  standardu.  (Rozdz.  III  pkt  5  akapit  pierwszy  oraz  trzecie 

ostatnie  zdanie).  Inaczej  mówiąc,  Zamawiający  nie  poprzestawał  na  oświadczeniach                          

i  wartościach  podanych  w  formularzu  ofertowym  Przystępującego,  ale  je  weryfikował                       

w oparciu o wskazane powyżej dokumenty. 

Nadto, Izba wskazuje na postanowienia także z Rozdz. III ostatni akapit przed pkt 3 

SIWZ,  że:  „Podlegające  ocenie  punktowej:  suma  mocy  opraw,  wynikająca  z  obliczeń 

fotometrycznych  oraz  oceniany  parametr  użytkowy  charakteryzując  właściwości  opraw 

oświetleniowych  w  postaci  trwałości  strumienia  światła  określanego  parametrem  L80B10 

stanowią podlegającej ocenie integralną cześć oferty, dlatego ich brak przy składaniu oferty 

skutkuje  odrzuceniem  oferty

.  Mamy  więc  tutaj  korelację  z  postanowieniami  z  pkt  5, 

świadczącą  o  tym,  że  postanowienia  zostały  stworzone  w  sposób  konsekwentny,  tzn. 

oceniany  parametry,  jak  i  sprawozdanie  z  badań  z  prognozą  stanowią  integralna  część 

oferty.  Potwierdza,  to  także  postanowienie  ze  str.  24  (Rozdz.  XIII  Ad.  c  kryterium  p3):                    

„W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zaoferuje  albo  zaoferuje  trwałość  strumienia  światła 

oprawy  ulicznej  o  najniższej  trwałości  spośród  oferowanych  opraw  ulicznych,  mierzoną  

parametrem L80B10 dla oprawy, mniejszą niż 100 000 h,  Zamawiający dokona odrzucenia 

oferty Wykonawcy.

.   

Dla Izby nie podlega dyskusji, że sprawozdanie z badań oraz prognoza, to integralna 

część  oferty,  a  ich  niezłożenie  lub  złożenie  niezgodnie  z  parametrami  równoważności  (co 

miało  miejsce  w  przedmiotowej  sprawie)  skutkuje  koniecznością  odrzucenia  oferty 

Przystępującego.  Izba  nie  dostrzegła  jakichkolwiek  niejasności  w  tym  zakresie                                 

w  postanowieniach  SIWZ,  które  mogłyby  skutkować  na  korzyść  Przystępującego.  Należy 

podkreślić,  że  Zamawiający  wymagał  nie  tylko  oświadczenia  w  formularzu  ofertowym,  ale 

także sprawozdania z badań i prognozy. W konsekwencji nie można poprzestać jedynie na 

samym oświadczeniu  z danymi bez sprawozdań, które następnie Zamawiający podstawiłby 

do  ogólnie  dostępnego  kalkulatora  internetowego,  takiego  jak  wydruk  próbował  złożyć 

Przystępujący  na  rozprawie.  Takiego  rodzaju  procedury  nie  przewidywał  Zamawiający                    

w SIWZ.  

Dodatkowo,  Izba  wskazuje  na  pierwszy  akapit  wezwania  z  27.03.2020  r.: 

„Złożony 

został  Raport  z  badania  trwałości  strumienia  diod  LM  80-15  zamiast  wymaganego  SIWZ  


LM80-

08.  SIWZ  dopuszczała  taką  możliwość  pod  warunkiem  jednak,  że  minimalny  okres 

badania  będzie  nie  krótszy  niż  zalecany  w  wytycznych  do  przeprowadzania  badania  wg 

procedury  LM  80-

15  tj.  wynoszący  minimum  10  000  godzin.  Złożony  Raport  LM80-15  ma 

wyniki z badania w okresie minimalnym wg procedury tj. 6000 h.”, uznając, że tak samo, jak 

Izba  odczytywał  postanowienia SIWZ Zamawiający,  zmieniając swoje stanowisko  w  wyniku 

zaistniałej sytuacji procesowej. 

Jednocześnie  Izba  nie  zgadza  się  z  relatywizowaniem  postanowień  SIWZ  przez 

Zamawiającego  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  jest  to  de  facto  próba  zmiany  postanowień 

SIWZ po terminie składnia ofert. Należy podzielić stanowisko Odwołującego z rozprawy, że 

gdyby takie stanowisko, jak obecnie, tj. dopuszczenie sprawozdania z badań czasookresu 6 

ty.  h,  zamiast  10  tys.  h.,  była  powszechnie  znana  przed  terminem  składnia  ofert,  to  krąg 

podmiotów składających oferty mógłby być odmienny, jak i oferowane produkty. Nie można 

wykluczyć,  tak  jak  twierdził  na  rozprawie  Odwołujący,  że  wtedy  otrzymałby  z  kryterium  p3 

zamiast 6, nawet 10 punktów.  

W  rezultacie  oferta  Przystępującego  winna  zostać  odrzucona,  a  same  dokumenty 

sprawozdania i prognozy nie mają charakteru uzupełnialnych, z uwagi na jednoznaczne ich 

zakwalifikowanie przez Zamawiającego, jako integralna część oferty.                

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

Izba  uwzględniła  zarzut  drugi.  Jednocześnie,  zgadzając  się  ze  stanowiskiem 

Odwołującego,  że  nie  tylko  podstawa  prawna,  ale  i  faktyczna  jest  istotą  zarzutu.  W  tym 

wypadku,  z  uzasadnienia  faktycznego  wynikają  jednoznacznie  określone  postanowienia 

SIWZ,  w  konsekwencji  należy  wnosić,  że  zaistniała  omyłka  w  podstawie  prawnej  ma 

charakter  redakcyjny. 

W  pozostałym  zakresie,  Izba  wskazuje,  że  z  racji  uwzględnienia, 

pierwszego zarzutu, który ma charakter zarzutu dalej idącego, zarzut drugi nie ma realnego 

wpływu na ranking, choć jest zasadny.  

Przy  czym,  Izba  wskazuje,  że  nie  można  przystać  na  tezy,  że  w  kryterium  p3 

wystarczałaby  deklaracja  z  formularza  ofertowego.  Sam  Zamawiający  na  rozprawie, 

wyraźnie  wskazywał  że  ta  deklaracja  była  weryfikowana  poprzez  sprawozdania  (dla  ceny).     

W konsekwencji nie można uznać, że dokument sprawozdania z badań oraz prognoza miały 

charakter irrelewantny dla kryterium p3.  

Potwierdza,  to  także  samo  brzmienie  kryterium  ze  str.  23  SIWZ  (Rozdz.  XIII) 

odnoszące  się  wprost  do  sprawozdania:  „trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej                         

o niniejszej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 


zastosowanych  w  oprawie  ulicznej  źródeł  światła  LED,  potwierdzona  sprawozdaniem                        

z  badania  LM80-

08  źródeł światła LED dla temperatury T 1. Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz nie 

mniej niż 105oC wraz z prognozą zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11., 

lub  dokumentem  równoważnym.  –  10%”.  W  konsekwencji,  z  uwagi  na  zarzut  pierwszy, 

wyjaśnienia  były  niedopuszczalne.  Wobec  nakazanego  odrzucenia  oferty  Przystępującego, 

kwestia  oceny,  czyli  punktacji  jest  bezprzedmiotowa,  gdyż  oferta  odrzucona  nie  podlega 

punktacji.         

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

Odnośnie zarzutu trzeciego oraz czwartego miały one charakter alternatywny, czy też 

ewentualnym,  ich  rozpoznawanie  było  uwarunkowane  nie  uznaniem  dwóch  pierwszych,  co 

nie  nastąpiło,  z  tej  przyczyny  nie  będą  rozpoznawane.  Jedynie  poglądowo  w  zakresie 

zarzutu  trzeciego  i  kwestii  samodzielnego  uzupełniania  Izba  wskazuje  na  wyrok  KIO                           

z 02.10.2019 r., sygn. akt: KIO 1829/19.  

Odnośnie,  zaś  tłumaczenia  na  język  polski,  Przystępujący  nie  miał  problemów,  że 

złożeniem  takiego  tłumaczenia  na  etapie  składnia  ofert,  mimo  że  także  wcześniej  znaczna 

część danych to cyfry arabskie.    

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.    

W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu  art.  192  ust.  9  i  10    Pzp  w  zw.  z  §  3  pkt  1  lit.  a  i  pkt  2  lit.  b  oraz  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek 

Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 zł, tj. 

w maksymalnej kwocie  dopuszczonej  przez  w/w 

rozporządzenie  (§  3  pkt  2  lit.  b  w/w 

rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel