KIO 1179/20 POSTANOWIENIE dnia 17 lipca 2020 r.

Data: 9 września 2020

Sygn. akt: KIO 1179/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

Bartosz Stankiewicz 

Jan Kuzawiński 

wobec cofnięcia w dniu 9 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  M.  K. 

prowadzącego 

działalność 

gospodarczą 

pn. 

Zakład 

Usług 

Drogowych 

Komunalnych 

DROMAR 

M. 

K., 

ul. 

Gliwicka 

Stanica 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  -  Generalnego  Dyrektora  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie,  ul  Wronia  53,  00-874  Warszawa  (

prowadzący 

postępowanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Opolu, 

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole) 

przy udziale wykonawcy R. P.  

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: PAROKS 

R.  P.,  ul. 

Pępice  38,  49-317  Pępice  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy M. K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Drogowych 

i  Komunalnych  DROMAR  M.  K.,  ul.  Gliwicka  25,  44-145  Stanica  kwoty 

13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  


w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……….................. 


Sygn. akt: KIO 1179/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  M.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pn.  Zakład 

Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR M. K. z siedzibą w miejscowości Stanica, w dniu 

lipca  2020  r.,  tj.  przed  rozprawą,  cofnął  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 29 maja 2020 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Koszenie 

traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 38, 38a, 40, 40b, 45, 

45b,  88  i  94  na  terenie Oddziału  GDDKiA  w  Opolu  –  rejon  Kędzierzyn-Koźle  w  okresie  48 

miesięcy”.  

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 27 września 2019 r., poz. 1843) oznacza, że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. jest kwotę  13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ……….................. 


wiper-pixel