KIO 1178/20 POSTANOWIENIE dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 9 września 2020

Sygn. akt: KIO 1178/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 4 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  maja  2020  roku  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Luxury  Medical  Care  Spółkę  z 

ograniczo

ną  odpowiedzialnością Spółkę komandytową w Warszawie oraz LMC  Trans 

Spółkę  z  ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie  w  postępowaniu prowadzonym 

przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Luxury Medical Care 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Warszawie oraz LMC 

Trans  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  kwoty  15 000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  równowartość  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 1178/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Zgierzu, 

działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), z

wanej dalej „ustawą P.z.p.”, prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  sukcesywne  świadczenie 

przez  wykonawcę  usług  w  zakresie  transportu  sanitarnego  dla  Wojewódzkiego  Szpitala 

Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. 

W  dniu  29  maja  2020  roku  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Luxury  Medical  Care  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytową w Warszawie oraz LMC Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w  Warszawi 

(dalej:  odwołujący)  wnieśli  odwołanie  wobec  czynności  dokonanej  przez 

z

amawiającego polegającej na: 

a) 

wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  zadania  nr  1  i  zadania  nr  3 

postępowania złożonej przez wykonawcę Medax - Trans s.c. M. D., R. S. („Medax") i 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Medax  jako  oferty  zawierającej  rażąco  niską  cenę,  a 

także niespełniające wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.); 

b) 

zaniechaniu wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 

1 i zadania nr 3 p

ostępowania. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

a) 

art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie 

przeprowadzenia  przez  zama

wiającego  pogłębionej,  merytorycznej  analizy  wyjaśnień 

złożonych  przez  wykonawcę  Medax  i  poprzestanie  na  jedynie  formalnej  ich  ocenie,  co 

doprowadziło do  zaniechania odrzucenia oferty  Medax,  mimo że wykonawca ten  jedynie w 

sposób formalny dopełnił procedury wyjaśnienia i nie obalił domniemania, że cena jego oferty 

jest rażąco niska, a szczegółowa analiza przedstawionych przez Medax wyjaśnień potwierdza, 

że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

b) 

art.  90  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  P.z.p.  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Medax  w  sytuacji,  gdy  ten  wykonawca  nie 

wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia; 


c) 

art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty Medax jako nieodpowiadającej treści s.i.w.z., gdyż zamawiający wymagał zapewnienia 

dla zadania 1 obsady karetki obejmującej co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania 

medyczn

ych  czynności  ratunkowych,  w  tym  pielęgniarka  systemu  lub  ratownik  medyczny, 

podczas gdy z wyjaśnień Medax z dnia 19 maja 2020 roku wynika, że ww. warunek nie jest 

spełniony; 

d) 

art. 7 ustawy P.z.p. 

poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej 

odrzuceniu i zaniechanie przeprowadzenia procedury badania ofert w sposób gwarantujący 

zachowanie uczciwej i równej konkurencji. 

Wobec powyższego odwołujący wniósł o: 

uwz

ględnienie odwołania w całości; 

unieważnienie czynności wyboru oferty Medax jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 

oraz zadaniu nr 3 p

ostępowania; 

nakazanie Zamawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny 

ofert,  w  tym  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Medax,  a  w  konsekwencji  wyboru  oferty 

o

dwołującego  jako  najkorzystniejszej  zgodnie  z  warunkami  s.i.w.z.  w  zadaniu  nr  1  oraz 

zadaniu nr 3 p

ostępowania; 

ewentualnie,  w 

przypadku  przyjęcia  iż  oferta  odwołującego  nie  podlega  odrzuceniu, 

wezwanie wykonawcy Medax do 

ponownego złożenia rzetelnych i szczegółowych wyjaśnień 

w zakresie rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 ust. 1a ustawy P.z.p. oraz złożenia wyjaśnień 

w zakresie spełnienia wymogu co do prawidłowej obsady karetek P w zadaniu nr 1; 

zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa, zgodnie z rachunkiem 

przedstawionym na rozprawie. 

Pismem  z  dnia  3  czerwca  2020 

roku,  doręczonym  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 4 czerwca 2020 roku, zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty 

przedstawion

e w odwołaniu.  

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 


Art. 186 ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. stanowi, iż w przypadku uwzględnienia przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  może  umorzyć 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że 

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Rozstrzygając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, 

iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy P.z.p., orzekając 

o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel