KIO 1177/20 WYROK dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 9 września 2020

Sygn. akt: KIO 1177/20 

WYROK 

 z dnia 24 czerwca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Magdalena Rams  

Protokolant:  

Rafał Komoń   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2020 r. przez wykonawcę Hochtief 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 

w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, 

przy  udziale  wykonawcy 

Unibep  S.A.,  z  siedzibą  w  Bielsku  Podlaskim  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Hochtief  Polska  S.A.,  z  siedzibą  w 

Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Hochtief Polska S.A., z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od wykonawcy Hochtief Polska S.A., z siedzibą w Warszawie na rzecz 

zamawiającego  Centrum  Nauki  Kopernika,  z  siedzibą w  Warszawie  kwotę  3 


600    zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………. 


Sygn. akt:  

KIO 1177/20 

UZASADNIENIE  

W  dniu  29  maja  2020  r.  do  Prezes

a  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy 

HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) zarzucając  

zamawiającemu: Centrum Nauki Kopernik (dalej „Centrum Nauki Kopernik”) naruszenie: 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez bezrefleksyjne przyjęcie, że UNIBEP S.A. spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  sytuacji,  gdy  z  Wykazu  osób  nie  sposób 

wywnioskować, że poszczególne osoby tam wskazane posiadają doświadczenie w 

konkretnym  zakresie  przed

miotowym,  wymaganym  przez  Zamawiającego, 

skutkiem  czego  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy  UNIBEP  S.A., 

który przedstawił niepełne informacje i celowo przemilczał braki w doświadczeniu 

osób wskazanych w Wykazie osób; 

art.  26  ust.  4  Pzp  poprzez  zan

iechanie  wezwania  UNIBEP  S.A.  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1  Pzp,  skutkiem  czego  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z 

pominięciem  niezbędnych  oświadczeń  i  dokumentów  i  bez  wiedzy  o  faktycznym 

doświadczeniu osób które mimo to uznał za wystarczające dla stwierdzenia, że jest 

to doświadczenie odpowiadające wymaganiom SIWZ; 

art.  91  Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

która  z 

uwzględnieniem kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 12.1.4. oraz 12.1.5. SIWZ, 

nie mogła być za taką uznana, gdyż zarówno z przedłożonego Wykazu osób, jak i 

Formularza  oferty  UNIBEP  S.A.  nie  sposób  wywnioskować  o  spełnianiu  przez 

UNIBEP S.A. kryteriów wskazanych w pkt 12.1.4. oraz 12.1.5, za które tej ofercie 

przyznano punkty. Ani złożony Wykaz osób ani Formularz ofertowy nie zawierają 

informacji  o  zakresie  doświadczenia  osób,  który  pozwalałby  taką  punktację 

przyznać  w  szczególności  nie  określają  liczby  inwestycji,  w  których  wskazane 

osoby p

ełniły wymagane funkcje i rzeczowego zakresu tych inwestycji a więc nie 

sposób ustalić, czy posiadają punktowane doświadczenie; 

art.  24  ust.  1  pkt  16)  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  przez  Zamawiającego 

wykluczenia  z  postępowania  UNIBEP  S.A.,  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  w 

wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  polegającego  na 

przemilczeniu faktycznego zakresu doświadczenia, wprowadził Zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24  ust. 

1  pkt  12)  ustawy  Pzp,  tj.  podstawie  wykluczenia  z  Postępowania, 


przewidzianej  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  w  zakresie  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu(w  tym  doświadczenia  osób  kierowanych  do  wykonania 

zamówienia); 

art.  24  ust.  1  pkt  17)  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  przez  Zamawiającego 

wykluczenia  z  postępowania  UNIBEP  S.A.,  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  w 

wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  polegającego  na  przemilczeniu 

faktycznego  doświadczenia  osób  kierowanych  do  wykonania  zamówienia 

wprowadz

ił  w  błąd  Zamawiającego,  co  do  faktycznego  doświadczenia  osób 

ocenianych  w  ramach  kryteriów  ceny  ofert  zgodnie  z  pkt.  12.1.4.  i  12.1.5  SIWZ, 

które to kryteria Zamawiający zastosował w ramach oceny ofert; 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie uczc

iwej konkurencji i równego 

traktowania  wykonawców,  poprzez  zaniechanie  obligatoryjnych  działań  przez 

Zamawiającego, który to zarzut jest konsekwencją powyższych. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie  Z

amawiającemu:  (i)  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z 

dnia 19 maja 2020r.; (ii) wykluczenia UNIBEP S.A.; (iii) 

powtórzenie czynności badania i oceny 

ofert;  (iv)  dokonanie  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  ewentualnie:  (v) 

u

nieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  19  maja  2020  r.;  (vi) 

wezwania  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp  do  uzupełnienia  dokumentów  złożonych 

przez  UNIBEP  S.A.;  (viii)  ponownego  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  podniesionych 

zarzutów  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  „Budowa 

Budynku  Pracowni  Przewrotu  Kopernikańskiego  w  ramach  rozbudowy  Centrum  Nauki 

Kopernik (2)". 

Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  obowiązani  byli  do 

wykazania,  że:  4.1.3.2.  dysponują  co  najmniej  jedną  osobą  wyznaczoną  do  sprawowania 

funkcji Kiero

wnika Budowy, posiadającą: 

  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez 

ograniczeń,  

  minimum  5  lat  doświadczenia  zawodowego  polegającego  na  pełnieniu  funkcji 

Kierownika Budowy zdobytego przy inwestycji bud

owlanej kubaturowej polegającej na 


budowie  (z  wyłączeniem  nadbudowy)  lub  przebudowie  budynku  o  powierzchni 

użytkowej  objętej  robotami  nie  mniejszej  niż  4  000,00  m2  (słownie:  cztery  tysiące 

metrów kwadratowych). 

dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika 

Projektu w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającą minimum 5 lat 

doświadczenia  zawodowego  polegającego  na  pełnieniu  funkcji  Kierownika  Projektu, 

Koordynatora Projektu lub Dyrektora Projektu zdobytego przy realizacji inwestycji budowlanej 

kubaturowej polegającej na budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie budynku o 

powierzchni użytkowej objętej robotami nie mniejszej niż 4 000,00 m2 (słownie: cztery tysiące 

metrów kwadratowych). 

Za

mawiający przez pełnienie funkcji Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu lub Dyrektora 

Projektu rozumie osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, zarządzającą projektem i procesami 

bezpośrednio  na  budowie  oraz  działającą  w  imieniu  Wykonawcy  we  wszelkich  sprawach 

związanych z wykonaniem Umowy. 

dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Manager BIM 

posiadającą  wykształcenie  techniczne  oraz  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,  tj.  co 

najmniej  12  miesięczne  doświadczenie  polegające  na  stosowaniu  technologii  BIM  (w 

szczególności:  tworzenie  lub  koordynacja  międzybranżowa  modeli  BIM,  weryfikacja 

poprawności modelu z założeniami, posługiwanie się dokumentami BIM, tj. Wymagania BIM 

lub  Plan  Realizacji  BIM),  umiejętność  pracy  z  plikami  w  otwartych  formatach  (ifc,  bcf), 

związane  z  budową  lub  sprawowaniem  nadzoru  nad  realizacją  inwestycji  kubaturowej  lub 

projektowaniem  budynku  kubaturowego,  o  powierzchni  użytkowej  minimum  4  000,00  m2 

(słownie: cztery tysiące metrów kwadratowych). 

4.1.3.5. dy

sponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika 

robót, która posiada: 

  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez 

ograniczeń, 

  minimum  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  lub  Kierownika 

Budowy, z zakresu prac odpowiadającym uprawnieniom konstrukcyjno-budowlanym. 

dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika 

robót, która posiada: 


  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

  minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres 

prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4.1.3.7 dyspon

ują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika 

ro

bót, która posiada: 

  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

  minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres 

prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych oraz elektroenergetycznych. 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  powyżej  przytoczonych  warunków  udziału,  wykonawcy 

zobowiązani zostali do złożenia: w pkt. 5.4.3. SIWZ: wykazu osób w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt. 4.1.3.2. 

4.1.3.7.,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia  (w  zakresie  ilości)  i  wykształcenia,  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. 

Odwołujący  ponadto  wskazał,  że  SIWZ  zawiera  zastrzeżenie  znajdujące  się  poniżej 

wskazanych w pkt 4.1.3.1 - 

4.1.3.7 warunków udziału w postępowaniu, iż „Zamawiający w pkt 

4.1.3.1  -  4.1.3.7  uzna  d

oświadczenie  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  przy  realizacji  inwestycji  budowlanych  kubaturowych  w  kategorii 

obiektów budowlanych załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. 

U. 2018.1202 t.j.) w k

ategorii od IX do XVII. Zamawiający przy realizacji inwestycji budowlanej 

rozumie wykonywanie robót budowlanych (zgodnie z art. 3 ust 7 ustawy Prawo budowlane) 

polegających na: budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie”.  

W  treści  postanowień  SIWZ,  zawartych  w  pkt  12  wskazano,  że  Zamawiający  przyznając 

punkty  w  kryteriach  takich  jak  „Doświadczenie  Kierownika  Budowy"  lub  „Doświadczenie 

Kierownika Projektu" będzie dokonywał oceny „na podstawie wskazanego przez Wykonawcę 


w  Formularzu  oferty  doświadczenia  osoby  kierowanej  przez  Wykonawcę  do  realizacji 

przedmiotu zamówienia". 

Odwołujący wskazał, że Zamawiający skierował do UNIBEP S.A., na podstawie art. 26 ust. 1 

ustawy  Pzp  wezwanie  do  złożenia  Wykazu  osób  według  udostępnionego  przez 

Zamawiającego wzoru formularza. 

Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 oraz art. 91 ustawy Pzp 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z § 2 ust 4 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26  lipca  2016 

r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 

(zm. Dz.U. z 2018r. poz. 1993) zgodnie z którym wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu składa wykaz osób, (...), wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (...). 

Oznac

za to, że w wykazie muszą być zawarte informacje o kwalifikacjach zawodowych, takie, 

aby z ich lektury można było uzyskać odpowiedź o posiadaniu przez osobę, której informacje 

dotyczą kwalifikacji niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

W ocenie Odwołującego  istotnym słowem  w  cytowanym  wyżej fragmencie Rozporządzenia 

jest także słowo „potwierdził". Celem przedłożenia stosownych informacji przez Wykonawcę 

Zamawiającemu  nie  jest  bowiem  jedynie  udzielenie  odpowiedzi,  że  warunek  spełnia,  ale 

umożliwienie  Zamawiającemu  dokonania  samodzielnej  weryfikacji  tego,  czy  warunki  te 

rzeczywiście są spełnione. Oznacza to, że informacje takie muszą zawierać wszystkie dane 

odnośnie  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  wskazanych 

osób,  jakich  posiadanie  jest  wymagane  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Dane  te 

muszą  być  wprost  zawarte  w  informacji  dostarczonej  przez  wykonawcę.  W  ocenie 

Odwołującego  nie  jest  uprawnione  zastąpienie  ich    domniemaniem,  że  skoro  wykonawca 

wskazuje  da

ną  osobę,  jako  posiadającą  wymagane  kwalifikacje,  to  musi  je  ona  posiadać. 

Jeżeli  na  podstawie  dostarczonych  informacji  nie  można  ustalić,  czy  wykonawca  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, to należy uznać, że wykonawca nie wykazał spełnienia tych 

warun

ków, co stanowi podstawę do jego wykluczenia. 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  określił  w  SIWZ  szczegółowo  wymogi  dotyczące 

kwalifikacji i doświadczenia osób kierowanych do wykonania zamówienia, zatem informacje 

przedstawione przez wykonawców powinny były potwierdzić ich spełnienie. Byłoby to możliwe 


jedynie  wtedy,  gdyby  treść  informacji  złożonych  w  postępowaniu  zawierała  wszystkie  dane 

dotyczące  spełnienia  poszczególnych  wymogów  stawianych  przed  takimi  osobami.  Brak 

któregokolwiek elementu uniemożliwia bowiem prawidłową weryfikację przez Zamawiającego 

spełnienia  tych  warunków.  W  szczególności  brak  możliwości  posiłkowania  się  danymi  w 

oświadczeniu JEDZ, gdyż ten nie zawierał szczegółowych informacji w tym zakresie.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  analizowanym  przetargu  wykonawca  UNIBEP  S.A.  przedstawił 

wykaz osób kierowanych do wykonania zamówienia na formularzach sporządzonych według 

wzoru  udostępnionego  przez  Zamawiającego.  We  wzorze  tym  znalazło  się  miejsce  na 

informacje dotyczące podanego w latach doświadczenia poszczególnych osób. Wskazano, że 

miejsce na podanie informacji o kwalifikacjach tj. 

doświadczeniu i jego zakresie rzeczowym by 

zweryfikować czy zakres ten odpowiada rodzajowo wymogom określonym w treści SIWZ, w 

szczególności  doświadczenia  „przy  realizacji  inwestycji  budowlanych  kubaturowych  w 

kategorii  obiektów  budowlanych  załącznik  do  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo 

budowlane  w  kategorii  od  IX  do  XVII.  Zamawiający  przy  realizacji  inwestycji  budowlanej 

rozumie wykonywanie robót budowlanych (zgodnie z art. 3 ust 7 ustawy Prawo budowlane) 

polegających na: budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie" 

Odwołujący  wskazał,  że  Kolumna  3  wykazu  nakazuje  by  obok  informacji  o  uprawnieniach, 

którą  zamieścił  w  niej  wykonawca  UNIBEP  SA  osób  znalazły  się  w  niej  informacje  o 

kwalifikacjach  (tj.  w  tym  przypadku  także  doświadczeniu)  posiadanym  przez  osobę,  której 

dane  dotyczą,  gdyż  tego  wymagają  przepisy  rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów.  Brak 

podania  przez  wykonawcę  UNIBEP  S.A  informacji  o  tych  kwalifikacjach  i  poprzestanie  na 

wykazaniu  uprawnień  jest  oddaniem  informacji  niewystarczających  do  oceny  czy  warunek 

udziału w postępowaniu został spełniony. 

W ocenie Odwołującego informacje zawarte w przedstawionym przez UNIBEP S.A. wykazie 

zawierały jedynie informacje odnośnie okresu uzyskania doświadczenia, bez szczegółowych 

danych, że doświadczenie to było uzyskiwane w zakresie określonym wymogami SIWZ. 

W ocenie Odwołującego zakresu podanych przez UNIBEP S.A. informacji o doświadczeniu 

osób,  nie  można  uznać  za  potwierdzające  rzeczywiste  spełnienie  warunków  dotyczących 

doświadczenia tych osób. Takiego jednoznacznego potwierdzenia nie można bowiem zastąpić 

domniemaniem, że skoro w wykazie osób wskazuje się okres doświadczenia np. kierownika 

budowy, 

to cały ten okres lub przynajmniej odpowiednio długa jego część była uzyskana w 

warunkach określonych w SIWZ. 


W ocenie Odwołującego doszło do sytuacji, w której Zamawiający, otrzymując od wykonawcy 

UNIBEP  S.A.  informację  o  kwalifikacjach  osób  kierowanych  do  realizacji  zamówienia  bez 

uzupełnienia  ich  treści  o  dodatkowe  dane,  odnoszące  się  do  wymogów  SIWZ,  nie  mógł 

stwierdzić,  czy  wszystkie wymogi  zostają  spełnione. Tym  samym,  nie doszło do  wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  wskazał,  że  wykonawcę  UNIBEP  S.A.  obciążał  ciężar  dowodu  o  spełnieniu 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Wskutek  braku  informacji,  jaki  był  faktyczny  okres 

doświadczenia  każdej  osoby  wymienionej  w  wykazie  osób,  uzyskany  w  warunkach 

określonych  w  SIWZ,  Zamawiający  nie  mógł  zweryfikować  prawidłowości  przeprowadzonej 

oceny ofert wedle kryteriów podanych w punkcie 12 SIWZ. Kryteria te opierają się bowiem na 

kompletnym  spełnieniu  wymagań  SIWZ  zawartych  w  pkt.  4.1.3.1  -  4.1.3.7  SIWZ,  a  nie  na 

ogólnej,  oderwanej  od  tych  wymogów  ocenie  kariery  zawodowej  osób,  którymi  wykonawca 

zamierza  się  posłużyć.  W  konsekwencji,  Zamawiający  nie  mógł  ustalić  zgodnej  z 

dokumentacją postępowania ostatecznej oceny ofert gdyż złożone wykazy nie potwierdzają 

możliwości  utrzymania  oceny  w  kryterium  doświadczenia  osób  dokonanej  na  podstawie 

danych  z  formularza  ofertowego,  a  wręcz  nakazują  uznać,  że  jest  ona  wadliwa,  gdyż 

wykonawca UNIBEP SA nie wykazał, że oceniane osoby doświadczenie wymagane posiadają 

W  związku  z  powyższym,  w  ocenie  Odwołującego,  należy  uznać,  że  w  zaistniałym  stanie 

faktycznym Zamawiający był co najmniej zobligowany do wezwania, na podstawie art. 26 ust. 

3  ustawy  Pzp,  wykonawcę  UNIBEP  S.A.  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie  warunku  dysponowania  osobami  posiadającymi  wymagane  zgodnie  z  SIWZ 

doświadczenie niezbędne do  realizacji  przedmiotu zamówienia.  Informacje podane  w  treści 

przedstawionych  formularzy  nie  zawierały  wszystkich  elementów,  na  podstawie  których 

Zamawiający  mógłby  zweryfikować,  czy  wskazane  osoby  dysponują  doświadczeniem 

wymaganym postanowieniami SIWZ. Taka rozbieżność pomiędzy treścią wzoru wykazu osób, 

a  SIWZ  stanowiła  wystarczającą  przesłankę  do  skorzystania  z  uprawnienia  do 

przeprowadzenia  czynności  zbadania  rzeczywistego  zakresu  doświadczenia  osób 

kierowanych przez wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wskazał, że w przypadku, gdyby po wezwaniu przez Zamawiającego, wykonawca 

UNIBEP  S.A.  nie 

uzupełnił  dokumentów  o  brakujące  dane  lub  po  dokonaniu  takiego 

uzupełnienia, nie wykazałby spełnienia wszystkich wymogów SIWZ dla każdej z wymienionych 

w wykazach osób, wykonawca UNIBEP S.A. podlegaliby wykluczeniu. 


Odwołujący  zwrócił  przy  tym  uwagę,  że  dla  oceny  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert 

bezskuteczne są uzupełnienia informacji dokonane w trybie art. 26 ust 3 i 4. Stąd przy braku 

informacji  o  wymaganym  doświadczeniu  osób  ujętych  w  wykazie  -  ocena  oferty  w  tym 

kryterium powinna wynosić zero punktów. 

Co  do  zarzutu  naruszenia  art.  91 

ustawy  Pzp  Odwołujący  wskazał,  że  zarzut  ten  dotyczy 

dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  uwzględnieniem  kryteriów  oceny  ofert 

wskazanych  w  pkt 

12.1.4.  oraz  12.1.5.  SIWZ,  w  sytuacji,  gdy  zarówno  z  przedłożonego 

Wykazu osób, jak i Formularza oferty UNIBEP S.A. nie sposób wywnioskować o spełnianiu 

przez UNIBEP S. A. wymogów z kryteriów tam wskazanych, z uwagi na fakt, że ani złożony 

Wykaz  osób  ani  Formularz  oferty  nie  zawiera  przedmiotowego  zakresu  doświadczenia,  w 

szczególności  nie  określa  liczby  inwestycji,  w  których  wskazane  osoby  pełniły  wymagane 

funkcje.  Przyznanie  punktów  w  ramach  w  ramach  przedmiotowych  kryteriów  osób  zostało 

dokonane  jedynie  w  oparciu  o  oświadczenie  Wykonawcy  UNIBEP  S.A.,  z  pominięciem 

wykazania  przedmiotowego  zakresu  doświadczenia,  co  świadczy  o  rażącym  naruszeniu 

dyspozycji art. 91 Pzp. 

Odwołujący powołał się na uchwałę KIO z dnia 18 lipca 2014 r. (KIO/KD 

Zarzut naruszenia przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp 

W  ocenie  Odwołującego  wykonawca  UNIBEP  S.A.  w  przedmiotowym  postępowaniu 

zobowiązany był do złożenia Wykazu osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku  zdolności  technicznej  i  zawodowej  określonego  w  pkt.  4.1.3.2.  -  4.1.3.7.  wraz  z 

informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  (w  zakresie 

ilości) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywania  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 

osobami. 

Wykonawca  UNIBEP  S.A.,  składając  Wykaz  osób  wskazał  Zamawiającemu,  że  spełnia 

warunek do

tyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Przedstawiony Wykaz osób 

nie zawiera jednak zakresu przedmiotowego 

doświadczenia określonych osób. 

Ustawodawca w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp w sposób jednoznaczny przesądził, 

iż  wykonawca  może  przekazać  informacje  wprowadzające  w  błąd  w  sposób  zamierzony  - 

celowo wprowadzić zamawiającego w błąd lub dopuszczając się rażącego niedbalstwa - czyli 

przez własne niedopatrzenie. Rażące niedbalstwo jako jeden z przypadków winy nieumyślnej 

oznacz

a  zachowanie  się  w  sposób  istotnie  odbiegający  od  oczekiwań  stawianych  wobec 


podmiotów  działających  na  rynku  profesjonalnie.  Odwołujący  powołał  się  na  wyrok  SO  w 

Krakowie w wyr. z 8.3.2017 r. (II Ga 1019/16, niepubl.). 

Zdaniem Odwołującego sytuacja, w 

której  Wykonawca  podaje  niepełne  informacje  lub  celowo  przemilcza  fakt,  że  formularz 

Wykazu osób nie zawiera zakresu przedmiotowego doświadczenia wskazywanych osób jest 

działaniem  co  najmniej  rażąco  niedbałym.  Można  równocześnie  przyjąć,  że  zaniedbanie 

wykazan

ia przedmiotowego doświadczenia osób było działaniem celowym, z uwagi na fakt, 

że osoby te nie posiadają wymaganego przedmiotowego doświadczenia. 

W ocenie Odwołującego wypełnione zostały wszystkie przesłanki wynikające z przepisu art. 

24  ust.  1  pkt  16)  us

tawy  Pzp,  tj.  (1)  przedstawienie  przez  Wykonawcę  nieprawdziwych 

informacji,  że  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  wskazany  w  rozdziale  4  SIWZ;  (2) 

wprowadzenie Zamawiającego w błąd i (3) zamierzone działanie Wykonawcy. W konsekwencji 

takiego  oświadczenia  Zamawiający  doszedł  do  przekonania,  że  Wykonawca  wykazał 

spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  a  jego  oferta  została  wybrana,  a  zatem 

przedstawienie  nieprawdziwych  informacji  wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd.  W  kwestii 

stopnia zawinienia podkreślić jeszcze raz należy, że działanie Wykonawcy wypełnia znamiona 

co  najmniej  rażącego  niedbalstwa,  jeśli  nie  zamierzonego,  celowego  działania.  Przyjęcie 

przeciwnego zapatrywania prowadziłoby do uchybiającego zasadom logicznego rozumowania 

wniosku, że Wykonawca ten nie miał pełnej wiedzy o wymogach SIWZ w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu. 

W  ocenie  Odwołującego,  powyższe  stanowisko  jest  zasadne  również  w  zakresie  zarzutu 

naruszenia określonego w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Wykonawca, poprzez 

przemilczenie  faktu,  że  Wykaz  osób  nie  zawiera  rubryki  przedmiotowego  zakresu 

doświadczenia, przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, tj. informacje 

w zakresie spełniania kryteriów ceny ofert w Postępowaniu, zgodnie z pkt. 12.1.4. SIWZ, które 

to kryteria Zamawiający zastosował w ramach oceny ofert. Wykonawcy, zgodnie z pkt 12.1.4 

i  12.1.5.  SIWZ,  zostały  zatem  przyznane  punkty  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie 

kierownika  budowy"  oraz  „Doświadczenie  kierownika  projektu"  w  sytuacji  braku  wykazania 

przedmiotowego zakresu 

doświadczenia wskazanych osób.  

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp  

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Odwołujący, doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz wybór oferty, która 


winna zostać odrzucona lub została złożona przez wykonawcę, który winien być wykluczony 

lub odrzucony, jak też wobec zaniechanie obowiązków przez Zamawiającego. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba 

rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  w  rozumieniu  §  8  ust.  1 

rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22  marca  2018  roku  w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092)

Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego  przedmiotem  jest:  „Budowa  Budynku  Pracowni  Przewrotu  Kopernikańskiego  w 

ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik (2)". 

W  Rozdziale 

4    SIWZ  „Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  podstawy  wykluczenia”, 

Zamawiający wskazał, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani byli 

do wykazania, że:  

4.1.3.2. dysponu

ją co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika 

Budowy, posiadającą: 

  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez 

ograniczeń,  

  minimum  5  lat  doświadczenia  zawodowego  polegającego  na  pełnieniu  funkcji 

Kierownika Bud

owy zdobytego przy inwestycji budowlanej kubaturowej polegającej na 

budowie  (z  wyłączeniem  nadbudowy)  lub  przebudowie  budynku  o  powierzchni 

użytkowej  objętej  robotami  nie  mniejszej  niż  4  000,00  m2  (słownie:  cztery  tysiące 

metrów kwadratowych). 

4.1.3.3. dy

sponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Kierownika 

Projektu w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającą minimum 5 lat 

doświadczenia  zawodowego  polegającego  na  pełnieniu  funkcji  Kierownika  Projektu, 

Koordynatora Projektu lub Dyrektora Projektu zdobytego przy realizacji inwestycji budowlanej 

kubaturowej polegającej na budowie (z wyłączeniem nadbudowy) lub przebudowie budynku o 

powierzchni użytkowej objętej robotami nie mniejszej niż 4 000,00 m2 (słownie: cztery tysiące 

metrów kwadratowych). 


Zamawiający przez pełnienie funkcji Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu lub Dyrektora 

Projektu rozumie osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, zarządzającą projektem i procesami 

bezpośrednio  na  budowie  oraz  działającą  w  imieniu  Wykonawcy  we  wszelkich  sprawach 

związanych z wykonaniem Umowy. 

4.1.3.4. dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Manager BIM 

posiadającą  wykształcenie  techniczne  oraz  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,  tj.  co 

najmniej  12  mi

esięczne  doświadczenie  polegające  na  stosowaniu  technologii  BIM  (w 

szczególności:  tworzenie  lub  koordynacja  międzybranżowa  modeli  BIM,  weryfikacja 

poprawności modelu z założeniami, posługiwanie się dokumentami BIM, tj. Wymagania BIM 

lub  Plan  Realizacji  BIM

),  umiejętność  pracy  z  plikami  w  otwartych  formatach  (ifc,  bcf), 

związane  z  budową  lub  sprawowaniem  nadzoru  nad  realizacją  inwestycji  kubaturowej  lub 

projektowaniem  budynku  kubaturowego,  o  powierzchni  użytkowej  minimum  4  000,00  m2 

(słownie: cztery tysiące metrów kwadratowych). 

4.1.3.5. dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika 

robót, która posiada: 

  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjaln

ości  konstrukcyjno-budowlanej  bez 

ograniczeń, 

  minimum  5  lat  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  lub  Kierownika 

Budowy, z zakresu prac odpowiadającym uprawnieniom konstrukcyjno-budowlanym. 

4.1.3.6. dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika 

robót, która posiada: 

  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wo

dociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

  minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres 

prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4.1.3.7 dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika 

robót, która posiada: 


  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

  minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót obejmujących zakres 

prac odpowiadający uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych oraz elektroenergetycznych. 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  powyżej  przytoczonych  warunków  udziału,  wykonawcy 

zobowiązani zostali do złożenia: w pkt. 5.4.3. SIWZ: wykazu osób w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt. 4.1.3.2. 

4.1.3.7.,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia  (w  zakresie  ilości)  i  wykształcenia,  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia 

publicznego, 

a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. 

Zama

wiający w pkt 12 SIWZ określił „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. Obok kryterium 

ceny, gwarancji izolacji, gwarancji konstrukcji stalowych, 

Zamawiający w pkt 12.1.4. SIWZ (str. 

11) ustanowił kryterium — „Doświadczenie Kierownika Budowy” o wadze 15%. Dodatkowo w 

pkt  121.5  SIWZ  (str.  12)  Zamawiający  przewidział  kryterium  „Doświadczenie  kierownika 

projektu" nadając mu wagę 5%. 

Zamawiający określił następujący sposób oceny punktowej:  

 - 0 pkt 

pełnił lub pełni funkcję Kierownika Budowy przy realizacji do 3 inwestycji budowlanych; 

5  pkt  pełnił  lub  pełni  funkcję  Kierownika  Budowy  przy  realizacji  od  4  do  6  inwestycji 

budowlanych; 

10  pkt  pełnił  lub  pełni  funkcję  Kierownika  Budowy  przy  realizacji  powyżej  6  inwestycji 

budowlanych. 

Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy dodatkowe 5 pkt jeżeli wskazana przez Wykonawcę 

do realizacji przedmiotu zamówienia osoba pełniła lub pełni funkcję Kierownika budowy przy 

rea

lizacji jednej inwestycji, o której mowa wyżej z wykorzystaniem technologii BIM przez okres 

min 6 miesięcy 

W  odniesieniu  natomiast  do  kryterium  „Doświadczenie  Kierownika  Projektu",  Zamawiający 

określił w pkt 12.1.5. SIWZ, iż dokonując oceny oferty wykonawcy, przyzna 5 pkt za wskazanie 

osoby, która pełniła lub pełni funkcję Kierownika Projektu, Koordynatora Projektu lub Dyrektora 


Projektu  przy  realizacji  inwestycji  o  wskazanych  parametrach  z  wykorzystaniem  technologii 

BIM. 

Zamawiający  wskazał  także  w  pkt  12.1.4.  oraz  12.1.5  SIWZ  sposób  weryfikacji  spełnienia 

wymogów właściwych dla ww. kryteriów podając, iż „Doświadczenie Kierownika Budowy” oraz 

„Doświadczenie Kierownika projektu" będzie rozpatrywane na podstawie wskazanego przez 

Wykon

awcę w  doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający  w  pkt  12.1.4.  i  121.5  SIWZ  zażądał  jednocześnie,  aby  w  Formularzu  oferty 

wykonawcy: 

wskazali osoby skierowane do realizacji zamówienia na stanowiska Kierownika Budowy oraz 

Kierownika Projektu; 

wskazali  osoby  skierowanej  do  realizacji  zamówienia  na  stanowisko  Kierownika  Budowy 

„wskazując posiadane doświadczenie na ilości zrealizowanych lub realizowanych inwestycji 

budowlanych kubaturowych" o podanych cechach; 

poświadczyli doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Projektu. 

Zamawiający w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wymagał w pkt 1.4 i 

1.5. podania informacji o (1) skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika 

budowy oraz kierownika projektu (2) informacji - poprzez p

ostawienie we właściwej kratce „X” 

o doświadczeniu w zakresie liczby inwestycji w których wskazana w ofercie osoba pełniła lub 

pełni funkcje kierownika budowy (3) informacji o doświadczeniu w zakresie pełnienia funkcji 

Kierownika  Budowy  przy  realizacji  inwestycji  z  wykorzystaniem  technologii  BIM  (4) 

poświadczenie doświadczenia osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu. 

Izba ustaliła, ze stosownie do pkt 9.5.1. SIWZ złożona oferta powinna zawierać wypełniony 

Formularz  oferty.  Poza  Formularzem  oferty,  SIWZ 

Zamawiający  nie  określił    innych 

dokumentów  na  potwierdzenie  spełnia  wymogów  wynikających  z  kryteriów  oceny  ofert 

dotyczących „Doświadczenia Kierownika Budowy” oraz „Doświadczenia Kierownika Projektu”. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  załączył  jako  Załącznik  nr  2  do  SIWZ  wzór  Oświadczenia 

wykonawcy 

–  wykaz  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  wymagał 

podania nas

tępujących informacji: 

Imię i nazwisko 


2)  Kwalifikacje/uprawnienia  zawodowe  wraz 

z  podaniem  specjalności  wynikającej  z 

uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu 

określonego 

zakres posiadanych 

kwalifikacji/uprawnień zawodowych 

3)  Zakres 

czynności, które będą wykonywane przez wskazaną osobę 

Doświadczenie w latach  

Podanie podstawy do dysponowania wskazana osobą  

Informacje dotyczące wpisu do Izby Samorządu Zawodowego – nr ewidencji członka; 

termin  ważności  członkostwa  w  Izbie  i  posiadania  wymaganego  ubezpieczenia  od 

odpowiedzialności cywilnej.  

Izba ustaliła, że Przystępujący w dniu 28 lutego 2020 r. złożył ofertę w postępowaniu. W pkt 

1.4 oraz 1.5 Formularza ofert wskazał osoby na funkcję Kierownika Budowy oraz Kierownika, 

Koordynatora, Dyrektora Projektu i w wybranych rubrykach formularza 

postawił znak „X”.  

Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  11 marca  2020 r.  Zamawiający  na  podstawie art.  26  ust.  1 

ustawy Pzp wezwał Przystępującego do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających 

spełnienie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Wraz  z  wezwaniem 

Zamawiający  przesłał  wzór  załącznika  nr  2  –  Wykaz  osób  skierowanych  do  realizacji 

zamówienia.  

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, pismem z dnia 26 marca 2020 r., Przystępujący 

złożył wymagane dokumenty, w tym wypełniony Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych 

do realizacji zamówienia.  

Zgodnie z informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 maja 2020 r., Zmawiający 

uznała ofertę Przystępującego za najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.  

Izba zważyła co następuje: 

Izba ustaliła, że Odwołujący - jako wykonawca, którego oferta w przypadku potwierdzenia się 

zarzutów odwołania może zostać wybrana jako najkorzystniejsza  - spełnia określone w art. 

179 ust. 1 ustawy 

Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w 

uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów Pzp może spowodować 

poniesienie  przez  niego  szkody,  polegającej  na  nieuzyskaniu  zamówienia.  Zamawiający 

prowadzi postępowanie z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”. Zauważyć należy, ze 

oferta  Odwołującego  jest  trzecią  w  rankingu  ofert,  jednakże  przy  zasadach  procedury 

odwróconej  najpierw  dokonywana  jest  merytoryczna  ocena  ofert,  następnie  zamawiający 


wzywa  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  tylko  wykonawcę  którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą.  Nie 

można  zatem  wykluczyć,  iż  zarówno  pierwszy  jak  i  drugi  w  kolejności  wykonawca,  których 

oferty  nie  zostały  ostatecznie  zweryfikowane  na  podstawie  dokumentów  potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu potwierdzą ostatecznie spełnianie warunków, a 

wtedy Odwołujący ma szanse na uzyskanie zamówienia. W tej procedurze wykonawca będzie 

miał potencjalnie możliwość uzyskania zamówienia, jeżeli jego oferta będzie ważna i sam nie 

będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, poprzez dokonanie czynności ponownej oceny 

ofert. Z uwagi na powyższe rozważania Izba uznała, że wniosek Przystępującego o oddalenie 

odwołania, z uwagi na brak spełniania przesłanek interesu nie zasługiwał na uwzględnienie. 

W  ocenie  Izby  nie  potwierdziły  się  zarzutu  podniesione  w  odwołaniu,  co  skutkowało  jego 

oddaleniem.  

Wskazać  należy  na  wstępie,  że  zgodnie  z  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające:  1)  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  2)  

spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych 

przez zamawiającego, 3)  brak podstaw wykluczenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o 

zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

Szczegółowy  katalog  dokumentów  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu i wykazanie braku przesłanek do wykluczenia zawarty został w rozporządzeniu 

Ministra  Rozwoju  z  26.7.2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wydanym na podstawie 

art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, dalej 

„Rozporządzenie w sprawie dokumentów”.  

Zauważyć należy, że w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów, ustawodawca wskazał w §1 

iż  określa  ono  rodzaj  dokumentów  jakie  zamawiający  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane. Tym 

samym  podkreślić  należy,  że  ustawodawca  pozostawił  zamawiającym  szeroki  margines 

swobody co do sposobu określenia i weryfikacji rzetelności wykonawców ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia.  Posłużenie  się  przez  ustawodawcę  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp 

zwrotem „może” oznacza, że zamawiający mogą odstąpić od wymogu składania jakichkolwiek 

dokumentów na potwierdzenie swoich kwalifikacji czy potencjału osobowego/technicznego.  


Zgodnie  z 

§ 2 pkt 4, ppkt 10, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  zamawiający  może  żądać  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 

kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  wskazuje,  że  na  zamawiającym  ciąży  obowiązek 

zapewnienia,  aby  określone  przez  niego  warunki  pozwalały  na  wyłonienie  wykonawcy 

dającego  rękojmię  należytego  wykonania  zamówienia.  Przy  czym  zamawiający,  formułując 

swoje  wymagania,  winien  to  uczynić  w  sposób  jasny  i  precyzyjny,  tak,  aby  wykonawcy 

weryfikujący czy są w stanie spełnić warunki i złożyć ofertę w postępowaniu, nie mieli trudności 

z  odczytaniem  wymogów  zamawiającego,  a  także,  aby  na  etapie  badania  i  oceny  ofert 

ograniczyć pole ewentualnych niejasności i nieporozumień.  

Nie ulega wątpliwości, że zamawiający będąc dysponentem środków publicznych na realizację 

określonego  celu  jest  odpowiedzialny  za  przygotowanie  postępowanie  przetargowego  i 

wyłonienie  wykonawcy  dającego  rękojmie  prawidłowej  realizacji  zamówienia.  Weryfikacji 

rzetelności i doświadczenia poszczególnych wykonawców służą co do zasady sprecyzowane 

przez  zmawiającego  w  dokumentacji  przetargowej  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie  wiedzy  i  do

świadczenia,  zdolności  technicznych  czy  zasobów  osobowych 

niezbędnych  do  realizacji  zamówienia.  Następstwem  ustalenia  przez  zamawiającego 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  jest  konieczność  wskazania  jakie  środki  dowodowe,  w 

postaci  oświadczeń  i  dokumentów,  należy  złożyć w  celu  wykazania spełniania określonego 

warunku. W tym zakresie ponownie 

zamawiający, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia 

w  sprawie  dokumentów,  zobowiązany  jest  do  określenia  i  sprecyzowania  sposobu  w  jaki 

wykonawcy  winny  wykazać  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Innymi  słowy, 

z

amawiający  winien  wskazać  katalog  środków  dowodowych  służących  weryfikacji 

poszczególnych  wykonawców  pod  kątem  ich  doświadczenia  i  zdolności  do  realizacji 

zamówienia.  Przy  czym  zaznaczenia  wymaga,  że  określony  w  SIWZ  sposób  weryfikacji 

warunków  udziału  w  postępowaniu  jest  wiążący  zarówno  dla  zamawiającego  jak  i 

wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Przyjęty  przez  zamawiającego 

katalog  środków  dowodowych  podlega  weryfikacji  przez  wykonawców  na  etapie  publikacji 

SIWZ. Wykonawcy  mają  możliwość  zaskarżenia  przyjętych  procedur  przez  zamawiającego 

poprzez skorzystanie ze środków ochrony prawnej bądź też akceptacji reguł określonych przez 


zamawiającego. Finalne ustalone postanowienia SIWZ, w tym zasady weryfikacji spełnienia 

przez  wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu,  winny  być  stosowane  przez 

zamawiającego  na  etapie badania i  oceny  wykonawców  i  ich ofert, stosując  owe zasady  w 

sposób niedyskryminacyjny i obiektywny.  

W  analizowanym  stanie  fakt

ycznym,  na  potwierdzenie  wykazania  spełnienia  warunku 

zdolności technicznej i zawodowej określonego w pkt. 4.1.3.2. — 4.1.3.7. SIWZ, wykonawcy, 

zgodnie z pkt 5.4 w zw. z pkt 5.4.2 rodz. 5 SIWZ, byli zobowiązani do złożenia wykazu osób 

wraz  z  informacją  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  (w 

zakresie ilości) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  Wzór  wykazu  został  udostępniony  przez  Zamawiającego  wraz  z  ogłoszeniem  o 

zamówieniu i SIWZ. 

Tym samym Zamawiający określając katalog środków dowodowych służących potwierdzeniu 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowania  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

wskazał,  iż  środkiem  takim  jest  Wykaz  osób.  Przy  czym  Zamawiający  samodzielnie 

ukształtował  treść  owego  wykazu,  precyzując  zakres  wymaganych  informacji,  jakie 

wykonawcy winny zamieścić w jego treści. Ukształtowana przez Zamawiającego treść środka 

dowodowego w postaci Wykazu osób, składanego na potwierdzenie posiadania wymaganej 

zdolności  podmiotowej  bezpośrednio  koreluje  z  postawionymi  w  pkt  4.1.3.2—4.1.3.7 

wymaganiami  oraz  kryteriami  oceny  ofert  wynikają  cym  z  pkt  12.1.4.  oraz  12.1.5  SIWZ. W 

Wyka

zie, w kolumnie 5 podano obowiązek wskazania „Doświadczenie w latach”. Analiza treści 

Wykazu jak i zapisów SIWZ jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający nie wymagał podania 

przez wykonawców innych informacji, aniżeli liczby lat doświadczenia. W szczególności treść 

Wykazu nie wskazuje na obowiązek podania konkretnych inwestycji, na których dedykowany 

personel pełnił określone w wykazie czynności, wraz z podaniem okresu, w którym czynności 

i funkcje były pełnione na tych konkretnych inwestycjach, lub podania szczegółowych danych 

w zakresie ich charakterystyki (kubatura, itp.). 

Jak  Izba  zaznaczyła  w  uwagach  wstępnych,  Zamawiający,  rozpoczynając  procedurę 

wyłonienia  wykonawcy  mającego  zrealizować  określone  zadanie  publiczne,  przygotowuje 

niezbędną  dokumentację  przetargową,  określając  jej  treść,  w  tym  warunki  udziału  w 

postępowaniu  oraz  sposób  ich  weryfikacji.    Skoro  w  analizowanym  stanie  faktycznym 

Zamawiający  zdecydował,  iż  wystarczające  dla  niego  jest  podanie  konkretnych  danych  w 

zakresie doświadczenia w latach, a Odwołujący nie wnosił środka ochrony prawnej na treść 

SIWZ,  za  niedopuszczalne  byłoby  na  obecnym  etapie  postępowania  kwestionowanie 


informacji  żądanych  przez  samego  Zamawiającego  (i  w  jego  ocenie  wystarczających).  To 

zmierzałoby  bowiem  de  facto  to  zmiany  zapisów  SIWZ  na  etapie  weryfikacji  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  co  jest  niedopuszczalne.  Słusznie  zaznaczył 

Przystępujący, iż wypełnienie formularza czy jakichkolwiek dokumentów korelujących z treścią 

oferty w sposób odmienny od przyjętego w SIWZ mogłoby prowadzić do niezgodności treści 

oferty Przystępującego z treścią SIWZ.  

Jeżeli  Odwołujący  miał  zastrzeżenia,  co  do  treści  Wykazu,  stanowiącego  element 

dokumentacji  udostępnionej  przez  Zamawiającego,  mógł  i  powinien  zaskarżyć  treść  tych 

dokumentów  w  terminie  10  dni  od  ich  udostępnienia  (publikacji),  jednak  tego  nie  uczynił. 

Usi

łowanie nałożenia na Przystępującego obowiązku przedłożenia innych informacji, aniżeli 

żądane treścią udostępnionych dokumentów, np. spisu inwestycji nie wynika z  treści SIWZ, a 

tym samym nie może stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowaniu czy też 

nakazania  Zamawiającemu  wezwania  Przystępującego  do  złożenia  dodatkowych 

dokumentów.  

Zasadnie wskazał również Przystępujący, iż w poprzednim postępowaniu ogłoszonym przez 

Zamawiającego, a dotyczącym tożsamego przedmiotu zamówienia i unieważnionym, z uwagi 

na brak ofert mieszczących się w budżecie Zamawiającego, treść formularza w postaci wykazu 

doświadczenia osób skierowanych do  realizacji  zamówienia była inna.  Zgodnie z  wykazem 

wymagane  było  podanie:  podmiotu,  dla  którego  były  świadczone  usługi,  terminu  ich 

świadczenia, nazwy inwestycji i powierzchni inwestycji. Wykaz w obecnym postępowaniu był 

odmienny w swojej treści i nie wymagał podania przez wykonawców tego rodzaju informacji. 

Uznać  więc należy,  że  Zamawiający  świadomie  ukształtował  odmiennie  treść  dokumentacji 

postępowania.  Jak  wskazał  Przystępujący,  Odwołujący  brał  udział  w  poprzednim 

postępowaniu i wiedział  o różnicach w treści formularza (Wykazu), i pomimo tej wiedzy nie 

zgłosił zastrzeżeń do jego treści w aktualnym postępowaniu przetargowym.  

W ocenie Izby nie ma również żadnych przesłanek, aby nakazać Zamawiającemu wdrożenie 

procedury naprawczej z art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp. Potrzeba wezwania do wy

jaśnienia 

albo do uzupełnienia Wykazu, zachodzi wyłącznie wtedy, gdy w świetle wymagań określonych 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ  co  do  zakresu  środków  dowodowych  służących  weryfikacji 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający samodzielnie czy też w wyniku 

informacji  przekazanych  przez  innych  wykonawców  ma  obiektywne  wątpliwość  co  do 

spełnienia  wymogów  określonych  w  warunku  czy  kryteriów  oceny  ofert.    Jak  już  zostało 

wskazane, to od z

amawiającego, o czym przesądza treść dokumentacji postępowania, zależy 

jakie  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  kryteria  oceny  ofert  i  za  pomocą  jakich  środków 


dowodowych (w tym dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu), winien wykazać 

wykonawca.  Na  kanwie  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp 

środkiem  dowodowym,  potwierdzającym 

spełnienie spornego warunku udziału w postępowaniu jest oświadczenie uregulowane w § 2 

ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów wskazane w pkt 5.4 w zw. z pkt 5.4.2 

rodz. 5 SIWZ. 

Analiza  zapisów  SIWZ  oraz  zakresu  informacji  żądnych  przez  Zamawiającego  w  Wykazie 

wskazuje  na  obowiązek  podania  „doświadczenie  w  latach”  (doświadczenie  w  zakresie 

ilości/liczby), kolumna nr 5, rubryka nr 1. Zwrot „doświadczenie w latach” jest precyzyjny i nie 

jest  możliwa  jego  rozszerzająca  interpretacja,  nakładająca  na  wykonawców  obowiązek 

podania innych informacji, aniżeli liczby lat posiadanego doświadczenia. Nie sposób zgodzić 

się  z  Odwołującym,  iż  obowiązek  wskazania  przez  wykonawców  szczegółowego 

doświadczenia  należy  wywieść  z  kolumny  nr  3,  rubryki  nr  1,  zat.  „Kwalifikacje/uprawnienia 

zawodowe  wraz  z  podaniem  specjalność  wynikającej  z  uprawnia  budowlanego  (w  tym  nr 

uprawnienia) lub innego dokumentu określanego zakres posiadanych kwalifikacji/uprawnień 

zawodowych”.  W  ocenie  Izby  słowo  „kwalifikacje”  i  słowo  „uprawnienia”  zawodowe  zostały 

użyte zamiennie, o czym świadczy nie tylko znak „/”, ale również znacznie słowa „kwalifikacje", 

funkcjonujące  w  słowniku  języka  polskiego.  Zgodnie  ze  słownikiem  języka  polskiego  PWN, 

przez kwalifikacje należy rozumieć: „wykształcenie i uzdolnienia potrzebne do pełnienia jakieś 

funkcji  lub  wykonywa

nia  jakiegoś  zawodu”.  O  tym,  że  Zamawiający  w  wykazie  użył  słów 

kwalifikacje/uprawnienia  zawodowe  zamiennie  świadczy  także fragment:  „wraz  z  podaniem 

specjalność  wynikającej  z  uprawnia  budowlanego  (w  tym  nr  uprawnienia)  lub  innego 

dokumentu  określonego  zakres  posiadanych  kwalifikacji/uprawnień  zawodowych”.  Z  treści 

wyżej  wskazanej  kolumny  nr  3  absolutnie  nie  można  wywieść  wniosku,  jakoby  kwalifikacje 

oznaczały obowiązek podania doświadczenia i jego zakresu rzeczowego, w tym w odniesieniu 

do  liczby  inwestycji, 

jak  chciałby  Odwołujący.  W  szczególności,  iż  wymogu  podania 

doświadczenia, w latach, dotyczy jedynie kolumna nr 5 Wykazu. 

Nie ulega wątpliwości, że Przystępujący uzupełnił Wykaz zgodnie z jego treścią i wymaganiami 

SIWZ,  wskazując konkretne,  wymagane  tymi  dokumentami,  dane  personelu.  Przystępujący 

złożył oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym w zakresie personelu 

i uprawniony jest do uzyskania wskazanej liczby punktów w kontekście kryteriów oceny ofert 

opisanych pod pkt 12, 1,4 i 12.1.5. Na podstawie prawidłowego wypełnionego Wykazu, który 

został złożony przez Przystępującego, Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił, iż wykazano 

spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  wymaganej  zdolności 

zawodowej, w postaci potencjału kadrowego. W szczególności wymagane lata doświadczenia 

są weryfikowane przez Zamawiającego w postaci „Doświadczenie w latach” (kolumna 5), gdzie 


należało  podać  liczbę  lat  doświadczenia  zawodowego.  Z  treści  warunku  udziału  w 

postępowaniu  wynika,  że  Zamawiający  nie  żądał  wskazania  innych  danych  w  zakresie 

posiadanego  przez  personel  wykonawcy  doświadczenia,  w  szczególności  inwestycji  na 

których  dana  osoba  zdobyła  doświadczenie,  nie  sprecyzowano  również  charakteru 

doświadczenia.  Zamawiający  wymagał  jedynie  posiadania  określonej,  minimalnej  liczby  lat 

doświadczenia, co spełnił Przystępujący. 

Podkreślić  należy,  że  Odwołujący  postawił  Zamawiającemu  zarzut  ogólny,  nie  wykazał 

skutecznie,  na  podstawie  jakich  zapisów  SIWZ  Zamawiający  miałby  prawo  wystąpienia  do 

Przystępującego  o  przedłożenie  dodatkowych  informacji  w  celu  oceny  czy  wykonawca 

spełnienia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  nie  sformułował  również  żadnego 

konkretnego  zarzutu  w  zakresie  osób  podanych  przez  Przystępującego  w  Wykazie,  ich 

doświadczenia, pełnionych funkcji, itp. W istocie, co słusznie podkreślił Przystępujący, nie jest 

wiadome,  dlaczego  Odwołujący  uznał,  iż  oświadczenie  złożone  przez  Przystępującego  o 

spełnieniu warunku dotyczącego określonej liczby lat doświadczenia jest niewystarczające i 

należy  żądać  od  wykonawcy  przedstawienia  innych  (nie  wiadomo  jakich)  informacji  lub 

dokumentów.  Odwołujący  nie  wykazał  tym  samym,  aby  istniały  uzasadnione  podstawy  do 

zastosowania  trybu  naprawczego,  wskazanego  w  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  nie  wskazano 

również na jakiekolwiek obiektywne wątpliwości, które mogłyby mieścić się w hipotezie art. 26 

ust. 4 ustawy Pzp.  

Nie  można  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  iż  przez  czynność  prawną 

Zamawiający  zmodyfikował  regulację  Rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów.  Podkreślić 

bowiem należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  jak i wydanym na podstawie delegacji 

zawartej w art. 25 ust. 2 ustawy Pzp Rozporządzeniu w sprawie dokumentów, Zamawiający 

może  żądać  określonych  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu. Jest to prawo, nie zaś obowiązek Zamawiającego. Jeśli Zamawiający skorzysta 

z tego prawa, to wówczas, ustawodawca określił w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów 

katalog  dokumentów  jakie  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców.  Przy  czym,  to 

Zamawiający  jako  organizator  postępowania  przetargowego  określa  szczegółowo  treść 

wymaganych  przez  siebie  dokumentów,  w  sposób  jaki  Zamawiający  uznaje  za  właściwe 

zweryfikowanie  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  analizowanym 

stanie  faktycznym,  Zamawiający,  drogą  czynności  prawnej  wyrażającej  się  w  określeniu  w 

SIWZ warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich weryfikacji, ukształtował w sposób 

wiążący dla wszystkich wykonawców zakres wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Czynność  ta  podlegała  weryfikacji  ze strony 

wykonawców  na  etapie  publikacji  SIWZ.  Jak  Izba  wskazał  powyżej,  Odwołujący  nie 


zakwestionował  zapisów  ustalonych  przez  Zamawiającego,  sposobu  w  jaki  Zamawiający 

określił  i  sprecyzował  dowody  na  wykazanie spełnienia warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Zastosowany przez Zamawiającego katalog środków dowodowych nie narusza, w ocenie Izby, 

przepisów  Rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów.  Zamawiający  bowiem,  zgodnie  z 

Rozporządzaniem w sprawie dokumentów, żądał Wykazu osób. Szczegółowa treść wykazu tj. 

informacje, które, w ocenie Zamawiającego, są niezbędne do weryfikacji spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu,  jest  każdorazowa  określona  przez  Zamawiającego,  na  potrzeby 

danego,  konkretnego  postępowania.  To  prawo  jak  i  odpowiedzialność  Zamawiającego.  Nie 

można  w  tym  zakresie  mówić  o  sprzeczności  czynności  Zamawiającego  z  przepisami 

Rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów  skoro  przepis  rozporządzenia  pozostawia 

Zamawiającemu decyzję o zakresie wymaganych informacji, zaś możliwość weryfikacji takich 

decyzji i wynikających z nich zapisów SIWZ jest na obecnym etapie postępowania, spóźniona.   

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że nie doszło do naruszenia art. 26 ust. 3 i 4 ustawy 

Pzp.  

Nie  potwierdził  się  również  zarzut  naruszenia  art.  91  ustawy  Pzp.  Podkreślić  należy,  po 

pierwsze, 

że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  formularz  cenowy  stanowił  jedyny 

dokument,  w  oparciu,  o który  Zamawiający  dokonywał  oceny  ofert  w kryteriach oceny  ofert 

wskazanych  w  pkt  12.1.4  i  12.1.5  SIWZ.  Takim  dokumentem  nie  był  Wykaz  osób,  który 

wykonawca  składał  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Po 

drugie,  wbrew  twierdzeniem  Odwołującego,  z  treści  oferty  złożonej  przez  Przystępującego 

wynika liczba inwestycji przy których osoba wskazana do realizacji zamówienia pełnika funkcję 

kierownika budowy, a zatem ist

niały podstawy do dokonania oceny oferty w tym kryterium na 

podstawie  złożonej  oferty,  co  Zamawiający  uczynił  w  sposób  prawidłowy.  Po  trzecie, 

podkreślić  należy,  że  Zamawiający  nie  przewidział  w  SIWZ  wymogu  podania  w  ofercie 

informacji  o  zakresie  rzeczowym 

inwestycji,  którymi  kierowały  osoby  wskazane  w  ofercie 

Przystępującego.  Tym  samy,  żądanie  jak  chciałby  Odwołujący,  dodatkowych  informacji  po 

upływie terminu składania ofert od Przystępującego nie ma oparcia w zapisach SIWZ, a tym 

samym uznać należy za bezpodstawne. Słusznie wskazał również Zamawiający, że wszyscy 

wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty  w  Postępowaniu,  w  tym  Odwołujący,  nie zawarli  w  swoich 

ofertach  informacji  co  do  zakresu  rzeczowego  inwestycji,  którymi  kierowały/kierują  osoby 

dedykowane na funkc

je kierownika budowy i kierownika projektu, co pośrednio potwierdza, iż 

takich informacji Zamawiający po prostu nie wymagał.  


Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp  

W  ocenie  Izby  nie  żadnych  przesłanek  do  uznania,  iż  Zamawiający  swoim  działaniem  czy 

zaniechaniem naruszył art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. Zgodnie z przywołaną regulacją 

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę: (i) który w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji'', lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (pkt 16) oraz (ii) wykonawcę, który w 

wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał przesłanek koniecznych do zastosowania art. 24 ust. 

1 pkt 16 czy 17 ustawy Pzp. Nie można zgodzić się z Odwołującym, iż Przystępujący w wyniku 

lekkomyślności, niedbalstwa, zamierzonego działania czy rażącego niedbalstwa przemilczał 

faktyczny zakres doświadczenia jakie należało wskazać w Wykazie osób. Odwołujący oparł 

swój zarzut na błędnym przyjęciu, iż wykonawca miał obowiązek zamieszczenia w Wykazie 

informacji  dotyczących  inwestycji.  Jak  Izba  wskazała  powyższej,  Przystępujący  w  sposób 

prawidłowy  wypełnił  Wykaz  przygotowany  przez  Zamawiającego,  zawarł  w  nim  informacje 

wymagane przez Zamawiającego i nie ma żadnych podstaw do wykluczenia Przystępującego 

z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  czy  17  ustawy  Pzp  na  podstawie 

hipotetycznych  założeń  Odwołującego  co  do  zakresu  informacji  jakie  wykonawca  winien 

zawrzeć w Wykazie, który to zakres nie wynikał z dokumentacji przetargowej.   

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosz

tów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  972 

z zm.).  

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel