KIO 117/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 117/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  3  lutego  2020  r.  

w  War

szawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

20 stycznia 2020 

r. przez wykonawcę Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 

121  Łódź  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wielospecjalistyczny  Szpital  Miejski 

im.  J.  Strusi

a  z  Zakładem  Opiekuńczo-Leczniczym  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej, ul. Szwajcarska 3, 61-

285 Poznań   

przy udziale wykonawców: 

A.  Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice 

B. 

Aksis  Hurtownia  Sprzętu  Medycznego  I.  S.  Sp.  j.,  ul.  Przyrodników  1C,  80-298 

Gdańsk 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Skamex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k., 

ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź  kwoty  

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 117/20 

U z a s a d n i e n i e 

Wielospecjalistyczny  Szpital  Miejski  im.  J.  Strusia  z  Zakładem  Opiekuńczo-

Leczniczym  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Poznaniu  (dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publ

icznego 

na 

dostawę 

sterylnego 

sprzętu 

medycznego 

dla 

anestezjologii 

Wielospecjalistycznego  Szpitala  Miejskiego  im.  J.  Strusia  w  Poznaniu. 

Postępowanie  to 

prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 1 października 2019 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej 

pod pozycją 2019/S 189-459027. 

W postępowaniu tym wykonawca Skamex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (dalej: 

„Odwołujący”)  w  dniu  20  stycznia  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosili:  

w  dniu  21  stycznia  2020  r.  Sinmed  Sp.  z  o.o.  z  sied

zibą  w  Przyszowicach  oraz  w  dniu  23 

stycznia  2020  r. 

Aksis  Hurtownia  Sprzętu  Medycznego  I.  S.  Sp.  j.  z  siedzibą  

w Gdańsku.  

W dniu 31 stycznia 2020 r. 

Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel