KIO 1170/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 8 września 2020

sygn. akt: KIO 1170/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  23  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwo

ławczej  w  dniu  28  maja  2020  roku  przez 

wykonawc

ę  Partner  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Płytkowa  1;  03-046 

Warszawa

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina  Wieliszew,  

ul. Modlińska 1; 05-135 Wieliszew

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  MS-EKO  

sp.  z  o.o.,  EKO-MAX  Recykling  sp.  z  o.o., 

ul.  Modlińska  129/U7;  03-186  Warszawa, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Płytkowa 1; 03-046 

Warszawa,  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 1170/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Wieliszew,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Odbieranie  

i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy 

Wieliszew w 2020 roku

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  pod  nr 

2020/S 063-150957 z dnia 30 marca 2020 r. 

Zamawiający  dnia  20  maja  2020  roku,  poinformował  wykonawcę  odwołującego  o 

odrzuceniu jego oferty. 

Dnia  28  maja  2020  roku,  wykonawca 

Partner  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

(dalej 

Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  23  czerwca  2020  roku,  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel