KIO 1169/20 WYROK dnia 3 lipca 2020 r.

Data: 8 września 2020

Sygn. akt: KIO 1169/20 

WYROK 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Aneta Mlącka 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

1 lipca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28  maja 2020 r. przez wykonawcę:  Integrated 

Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Generalny 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy 

A.P.N.  Promise  S.A.  z  siedzibą  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie. 

kosztami  postępowania  obciąża  przez  wykonawcę:  Integrated  Solutions  sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00    gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania i:  

2.1 zasądza od Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz 

zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Generalny  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i 

Autostrad  w  Warszawie   

kwotę    3  600 zł 00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu    poniesionych  uzasadnionych  kosztów 

postępowania odwoławczego. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  

………………………………. 

………………………………. 


Sygn. akt KIO 1169/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie prowadzi w trybie 

przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  na  „Dostawę  do  GDDKiA  pakietów  subskrypcji 

usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia 

technicznego  w  ramach trzyletniej  umowy”  –  zn. DPZ.DPZ.4-2414.3.2020.  Nr  ogłoszenia w 

TED: 2020/S 045-106172 

Odwołujący - Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł dnia 28 maja 2020 

r. odwołanie wskazując przy tym na problemy techniczne na portalu epuap.  

Oferta  Odwołującego  została  sklasyfikowana  na  drugim  miejscu.  Zamawiający  jako 

najkorzys

tniejszą wybrał ofertę wykonawcy APN Promise, która była niezgodna z siwz i została 

złożona przez wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

odniesieniu  do  dysponowania  wymaganymi  przez  Zamawiającego  osobami.  Uwzględnienie 

od

wołania  doprowadzi  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  APN  Promise  i  umożliwi 

Odwołującemu uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Odwołujący zarzucił zamawiającegomu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

Art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  -  poprzez  na 

zaniechanie odrzucenia oferty, której treść nie 

odpowiada treści siwz z uwagi na brak w treści oferty wykonawcy APN Promise wskazania 

ilości  jednostek  produktu  pn.  6QK-00001  Azure  Monetary  Commitment  (wskazanie 

niewłaściwej  liczby  jednostek  produktu),  wskutek  czego  oferta  ta  jest  niezgodna  z 

wymaganiami Zamawiającego, który wymagał 120 jednostek rocznie tego produktu; 

Art. 26 ust. 3 Pzp - 

w przypadku, gdyby zarzut dotyczący niezgodności oferty z siwz 

nie potwierdził  się,  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  APN  Promise  do  uzupełnienia 

wykazu osób z uwagi na to, że wskazana w złożonym przez tego wykonawcę wykazie osoba 

p. J. P. 

nie posiada wiedzy, potwierdzonej egzaminem z zakresu pól eksploatacji produktów 

będących przedmiotem zamówienia ze względu na to, że nabyła ona wiedzę, potwierdzoną 

egzaminem i certyfikatem, 

zanim produkty będące przedmiotem zamówienia pojawiły się na 

rynku. 

Wn

iósł o nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

Odrzucenia oferty APN Promise jako niezgodnej z siwz; 

W przypadku, gdyby nie potwierdził się zarzut nr 1 i nie zostało uwzględnione żądanie 

nr 2, wezwania wykonawcy APN Promise do uzupełnienia wykazu osób; 


Dokonania ponownej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Uzasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje. 

Zarzut 1 

Zamawiający  wymagał, m.  in.  dostarczenia produktu  o  nazwie 6QK-00001  Azure  Monetary 

Commitment (7 wiersz tabeli w formularzu ofertowym). Produkt ten charakteryzuje się tym, że 

odpowiada rzeczy oznaczonej co do gatunku (rodzaju). Stanowi swego rodzaju bon na usługi, 

który użytkownik może dowolnie wykorzystać na zakup usług chmurowych świadczonych w 

ramach platformy Microsoft Azure. Zależnie od ilości posiadanych bonów (a w przypadku tego 

produktu  - 

jednostek),  Zamawiający  może  skorzystać  z  zakupu  różnej  ilości  usług 

chmurowych,  o  różnych  kosztach.  Podobnie  jak  w  przypadku  rzeczy  oznaczonej  co  do 

gatunku,  dla  określenia, jaki jest  zakres  świadczenia wykonawcy  i  czy  odpowiada on  treści 

siwz, konieczne jest wskazanie ilości dostarczanych produktów. 

Ilość  zaoferowanych  jednostek  została  jednoznacznie  i  prawidłowo  wskazana  przez 

Odwołującego jak i wykonawców z 3 i 4  miejsca i wynosiła dokładnie 120 jednostek. 

Wpisanie samej nazwy produktu w formularzu ofertowym (nazwa 6QK-00001 stanowi numer 

katalogowy  produktu  z  cennika  Microsoft)  określa  jedynie,  o  jaki  produkt  chodzi  tj.  Azure 

Monetary Commitment, ale nie określa ilości produktu. Podanie samej nazwy pozwala jedynie 

na 

zidentyfikowanie,  że  wykonawca  zaoferował  ten  produkt,  który  zamierzał  nabyć 

Zamawiający, ale nie pozwala na ustalenie, czy produkt ten został zaoferowany w wymaganej 

przez Zamawiającego ilości. 

Dla 

Zamawiającego, istotne jest, ile takich jednostek otrzyma, bo to liczba jednostek będzie 

decydować  o  tym,  ile  usług  chmurowych,  będzie  mógł  zakupić  od  producenta  Microsoft. 

Znalazło to odzwierciedlenie w wymaganiach określających żądanie zaoferowania produktu 

6QK-00001 Azure Monetary Commitment (120 jednostek ro

cznie) w ilości 3 sztuk. 

Potwierdzeniem była zmiana SIWZ z 16.04.2020 roku, gdzie Zamawiający zmienił wymaganie 

z  wcześniejszego 6QK-00001 Azure  Monetary  Commitment  w  ilości  1 sztuki.  Zmiana  ilości 

sztuk wynikała z faktu, iż umowa ma być podpisana na 3 lata i Zamawiający planuje używanie 

określonej ilości produktu 6QK-00001 Azure Monetary Commitment.w każdym z 3 lat. 

Dodatkowo Zamawiający uściślił ile jednostek produktu chce używać w każdym roku umowy 

(w pierwotnej wersji SIWZ nie określił tej ilości i mogło to prowadzić do wniosku, że zamawia 

tylko 1 jednostkę 6QK-00001 Azure Monetary Commitment). Pozostali zaoferowali w ofertach 

prawidłowo  3  sztuki  6QK-00001  Azure  Monetary  Commitment  z  uszczegółowieniem  120 

jednostek rocznie. 

Przedstawiono 

wyciąg ze zmiany SIWZ (pismo DZP.DZP.4-2414.3.2020 KZP - 56/2020/tb: 


1. ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:    Zmiana nr 3 

W Tomie I SIWZ IDW tabela z pkt 5. otrzymuje brzmienie: dotychczasowy zapis: 

Nazwa prod       Opis produktu          

il

ość 

6QK-QQ001  Azure Monetary Commitment 

zastępuje się następującym: 

nazwa prod 

      opis produktu 

6QK-00001 

Azure Monetary Commitment (120 jednostek rocznie) 

Wykonawca  APN  Promise  zaproponował  natomiast  3  sztuki  6QK-00001  Azure  Monetary 

Commitment, bez wskazania w żadnej części oferty liczby jednostek. Oznacza to, że z treść 

oferty nie odpowiada treści siwz z uwagi na to, że albo wykonawca ten nie określił zakresu 

swojego  świadczenia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  i  nie  ma 

możliwości  ustalenia, czy  oferta  odpowiada wymaganiom  Zamawiającego  w  odniesieniu do 

ilości zaoferowanych jednostek, albo wykonawca ten zaoferował 3 jednostki tego produktu w 

trakcie  trwania  umowy,  a  nie  wymagane  przez  Zamawiającego  3  x  120  tj.  360  jednostek 

produktu. Jest to niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ. Brak wskazania ilości jednostek, 

oznacza, że oferta wykonawcy APN Promise nie odpowiada treści siwz. 

A

ni  sama  Nazwa  Produktu  (będąca  numerem  katalogowym  produktu  6QK-00001),  ani  też 

Opis produktu w formie „Azure Monetary Commitment" nie wskazują na to ile jednostek tego 

produktu  jest  oferowanych.  Możliwe  jest  zakupienie  różnej  ilości  jednostek,  co  ma 

potwierdzenie w różnych zapytaniach ofertowych lub postępowaniach na rynku. 

Nieuprawnione 

byłoby wezwanie w tym zakresie wykonawcy do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 

1 ustawy jako 

nieuprawnione negocjacje treści oferty. Sprowadzałoby się bowiem w istocie do 

określenia  zakresu  świadczenia  wykonawcy  APN  Promise  po  terminie  składania  ofert. 

Podobnie za nieuprawnione należy uznać poprawienie oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp 

jako  innej  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia,  niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  Zmiana  w  treści  oferty  byłaby 

istotna,  gdyż  oznaczałaby  określenie  zakresu  świadczenia  wykonawcy  APN  Promise  po 

terminie składania ofert. 

Mając  na  względzie  powyższe,  należy  uznać  ofertę  wykonawcy  APN  Promise  za 

niedopowiadającą treści siwz. Z treści oświadczenia składającego się na ofertę wykonawcy 

APN  Promise  nie  wynika,  jaką  ilość  produktu  Azure  Monetary  Commitment  zaoferował,  co 

najwyżej można przyjąć, że zaoferowane zostały 3 sztuki, każda obejmująca 1 jednostkę, co 

jest  niezgodne  z  wymaganiem  Zamawiającego,  aby  zaoferować  3  sztuki  po  120  jednostek 


rocznie.  Wobec  powyższego  oferta  tego  wykonawcy  powinna  była  zostać  odrzucona  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp. 

Zarzut nr 2 

Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. O ile zatem nie potwierdzi się 

zarzut  nr  1  względem  oferty  APN  Promise,  należy  zwrócić  uwagę,  że  wybór  oferty  tego 

wykonawcy  był  co  najmniej  przedwczesny  z  uwagi  na  to,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca APN Promise na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy, złożył 

Wykaz  osób  składany  w  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu. Odnośnie jednej ze wskazanych osób tj. p. J. P. złożony został certyfikat, który  

miał potwierdzać jej wiedzę w odniesieniu do wymagań SIWZ ze strony 5 punkt 7, 7.2. 3) b) 

tj.,  że  Wykonawca  dysponuje  lub  będzie  dysponował  osobami,  które  będą  uczestniczyć  w 

wykonywaniu  zamówienia,  tzn.  zespołem  ekspertów  w  liczbie  zapewniającej  terminowe  i 

prawidłowe  wykonanie  zamówienia  (nie  mniejszej  niż  2  osoby),  z  których  każdy  (ekspert) 

posiada wiedzę, potwierdzoną egzaminem z zakresu pól eksploatacji Produktów. Produktami 

wg  IPU  są  „pakiety  subskrypcji  usług  hostowanych,  prawa  do  aktualizacji  pakietów 

oprogramowania i pakiety usług wsparcia technicznego” czyli produkty wskazane w Tabeli w 

punkcie 5 SIWZ. 

Certyfikat,  którym  legitymuje  się  p.  J.  P.  został  uzyskany  23  września  2009  roku  (Datę  of 

achievement:  09/23/2009).  Ten  fakt  wyklucza  by  Pani  J. 

posiadała  wiedzę,  potwierdzoną 

egzaminem  z  zakresu  pól  eksploatacji  Produktów  ponieważ  cześć  z  produktów  będących 

przedmiotem  zamówienia  w  tym  postępowaniu  po  prostu  jeszcze  nie  istniała  i  są  to  np. 

produkty o nazwach AAD-33200, AAD-33204 i AAD-33168 czyli produkty z pakietu znanego 

aktualnie pod nazwą Microsoft 365 (wcześniej Office 365), którego to pierwsza wersja w formie 

subskrypcji  (czyli  zbioru  aplikacji  i  usług  dostępnych  z  serwerów  Microsoft  z  których 

korzys

tanie wiąże się z miesięczną/roczną opłatą w zależności od wybranego abonamentu) 

powstała w 2011 roku czyli 2 lata po uzyskaniu certyfikatu przez p. J. P. . Tym samym wiedza 

p.  J.  P.  potwierdzona  egzaminami  i  certyfikatami  ni

e  mogła  dotyczyć  pól  eksploatacji 

wszystkich  produktów,  które  były  przedmiotem  zamówienia.  W  konsekwencji,  stwierdzić 

należy,  że  wykonawca  APN  Promise  nie  wykazał,  że  dysponuje  wymaganymi  przez 

Zamawiającego  osobami  posiadającymi  wiedzę,  potwierdzoną  egzaminem  z  zakresu  pól 

eksploatacji Produktów, a tym samym, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 


Dowód:  na  okoliczność  dat  wprowadzenia  produktów  Microsoft  365/Office  365  przedstawia 

wydruki ze stron internetowych (Załącznik nr 6 do odwołania). 

Wobec  pow

yższego,  jeśli  oferta  wykonawcy  APN  Promise  nie  podlega  odrzuceniu, 

wykonawca ten powinien zostać wezwany do uzupełnienia Wykazu osób w trybie art. 26 ust. 

3  ustawy,  z  uwagi  na  to,  że  wykaz  złożony  na  wezwanie  Zamawiającego  nie  potwierdza 

spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę APN Promise. 

Załączono:  /…/   5.  Kopia informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Informacja o dacie wejścia na rynek produktów Microsoft/Office 365.  

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający   stwierdził, że zarzuty zawarte w odwołaniu oraz 

wnioski Odwołującego nie zasługują na uwzględnienie w żadnym zakresie i wnosi o oddalenie 

odwołania w całości, 

Odnosząc się do treści zarzutów Zamawiający wskazał, jak poniżej. 

Zarzut 1 

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, 

której treść, nie odpowiada treści SIWZ, z uwagi na brak -w treści oferty Wykonawcy Promise 

S.A.,  „Przystępującego",  wskazania  Ilości  produktu,  nazwą:  6QK-00001  Azure  Monetary 

Commitment  (wskazanie 

niewłaściwej  liczby  jednostek  produktu)i  wskutek  czego  oferta  ta 

według  Odwołującego  jest  niezgodna  z  wymaganiami  przedstawionymi  w  SIWZ,  który 

wymagał 120  jednostek rocznie tego. produktu 

Ad zarzut nr 1 

zgodnie z Tomu I SIWZ, Instrukcja dla Wykonawców (dalej  jaka IDW) wyraźnie jakie- produkty 

mają być dostarczone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w jakich ilościach 

oraz przez jaki okres czasu. Wymieniony w Wierszu 7 Pro

dukt pod nazwą 6QK-00001 Azure 

Monetary Commitment (120  rocznie), 

określał precyzyjnie wymaganą przez Zamawiającego 

roczną  Ilość  jednostek.  Zdaniem  Zamawiającego  czynienie  zarzutu  Zamawiającemu,  że  w 

Formularzu Ofertowym złożonym przez firmę APN Promise brak jest wskazania zapisu o 120 

jednostek  rocznie  i  tym  samym  ofert

a  ta  z  tego  wyłącznie  powodu  niezgodna  jest  z  SIWZ 

należy  uznać  za  nietrafiony,  zważywszy  na  fakt,  że  dokument  ten  dopuszczał  w 

zaproponowanym wzorze rozwiązania równoważne, które Zamawiający precyzyjnie opisał w 

przedmiocie  zamówienia.  Wykonawca  składając  ofertę  nie  był  więc  zobligowany  do 

wskazywania konkretnej wartości jednostek rocznie, bo taka informacja była zawarta w SIWZ. 

Wykonawcy  składając  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu  zgodnie  z  pkt  2  formularza 

oferty  (formularz  nr  2.1  do  IDW)  oświadczyli,  zapoznali  się  z  wszystkimi  wyjaśnieniami  i 

zmianami treści SIWZ i że „uznają się za związanych określonymi w nich postanowieniami i 

zasadami postępowania". Podkreślić należy, że zaproponowany wzór Formularza Ofertowego 


nie stanowi samodzielnego dokumentu i 

należy czytać go w łącznie z SIWZ i jego zmianami. 

W  ocenie  Zamawiającego  dokonany  przez  Przystępującego  opis  kwestionowanej  przez 

Odwołującego pozycji nie powoduje niezgodności z SIWZ. Przy przedmiotowej pozycji brak 

jest bowiem jakichkolwiek Innych info

rmacji, które świadczyły by o niezgodności/sprzeczności 

oferty  Przystępującego z  postanowieniami  SIWZ  (np.  oferowanie  innego  nierównoważnego 

produktu, czy w innej niż przewidzianej w SIWZ liczbie jednostek rocznych np. „60" zamiast 

wymaganych  „120-tu"),  Zamawiający  nie  powziął  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  tego,  że 

wszyscy Wykonawcy złożyli oferty na ten sam produkt oraz nie wymagał od nich przepisywania 

treści OPZ do kolumny nr 2 opis produktu, lecz jedynie podania informacji, które umożliwiłyby 

zidentyfikowane 

oferowanego produktu, który jednak musi pozostać w zgodzie z SIWZ. 

Zarzut nr 2 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  alternatywne  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w 

przypadku, gdyby  zarzut  dotyczący  niezgodności  oferty  z  SIWZ  nie potwierdził  się  poprzez 

zaniechanie  wezwania  Przystępującego  do  uzupełnienia  wykazu  osób  z  uwagi  na  to,  że 

wskazana  w  złożonym  przez  tego  wykonawcę  wykazie  osoba  p.  J.  P.  nie  posiada  wiedzy, 

potwierdzonej  egzaminem  z  zakresu  pól  eksploatacji  produktów  będących  przedmiotem 

zamówienia ze względu na to, że nabyła ona wiedzę, potwierdzoną egzaminem i certyfikatem 

zanim produkty będące przedmiotem zamówienia pojawiły się na rynku. 

ad. zarzut nr 2 

Zamawiający  zgodnie  z  postanowieniami  Tomu  I  SIWZ,  (IDW)  w  pkt  7.2.3b)  określił,  iż  o 

zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zespołem ekspertów w liczbie 

zapewniającej terminowe i prawidłowe wykonanie zamówienia (nie mniejszej niż 2 osoby), z 

których każdy (ekspert) posiada wiedzę, potwierdzoną egzaminem z zakresu pól eksploatacji 

Produktów. Komisja Przetargowa badając oferty przetargowe po przesłaniu dokumentów od 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) nie 

znalazła podstaw, aby zakwestionować wskazany certyfikaty, zważywszy na fakt, że wiedza 

ekspertów była potwierdzona egzaminem z zakresu pól eksploatacji Produktów. Zaznaczyć 

należy, że zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu dokonanym w pkt 7.2.3)b) SIWZ 

(IDW)  Zamawiający  nie wymagał  złożenia  aktualnych  egzaminów  na  wszystkie  produkty,  a 

jedynie potwierdzenia, że osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają wiedzę „potwierdzoną 

egzaminem  z  zakresu  p

ól  eksploatacji  Produktów",  Wbrew  interpretacji  Odwołującego, 

certyfikat  egzaminu  jednego  z  ekspertów,  choć  wystawiony  przed  datą  wejścia  w  życie 

niektórych Produktów stanowiących przedmiot zamówienia nie stanowi o tym, iż Przystępujący 

nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  gdyż  warunek  ten  miał  charakter  „ogólny”, 

zgodnie  z  jego  brzmieniem   

wystarczające  było      posiadania  jakiegokolwiek  egzaminu  z 

zakresu pól  produktów będących przedmiotem zamówienia. Czyniony przez Odwołującego 

wywód  zawarty  w  zarzucie  stanowi  zatem  w  ocenie  Zamawiającego  niedozwoloną  


nadinterpretację opisu warunku w SIWZ, która zdaniem Zamawiającego  została wytworzona 

wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania odwoławczego. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  swoje  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca A.P.N. Promise S.A. w Warszawie wnosząc o oddalenie odwołania. 

Uz

asadnił stanowisko w złożonym piśmie. 

Uzasadni

ł stanowisko, jak niżej. 

I. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

. Zarzut niezgodności treści oferty Przystępującego z treścią SIWZ Odwołujący opiera na 

braku  wskazania  ilości  jednostek  produktu  pn.  6QK-00001  Azure  Monetary  Commitment 

(wskazania niewłaściwej liczby jednostek), wskutek czego — zdaniem Odwołującego — oferta 

ta jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, który wymagał 120 jednostek rocznie. 

N

ależy zwrócić uwagę na trudność w postawieniu tego zarzutu przez Odwołującego w postaci 

braku  możliwości  określenia,  czy  niezgodność  oferty  polega  na  „braku  wskazania  ilości 

jednostek” czy „wskazania niewłaściwej liczby jednostek”  Odwołujący przy tym tendencyjnie 

pomija, że Zamawiający wymagał określenia oferowanej ilości w 3. kolumnie tabeli znajdującej 

się  w  pkt  4  formularza  oferty.  Wymóg  ten  jest  adekwatny  do  sposobu  określenia  przez 

Zamawiającego zamawianej ilości w pkt 5 („Przedmiot zamówienia”) IDW (Tom I SIWZ, s. 3). 

Zamawiający  zamieścił  tam  tabelę,  powoływaną  przez  Odwołującego  na  s.  4  odwołania,  w 

której w 3. kolumnie określił zamawianą ilość produktu. 

Przystępujący  złożył  ofertę,  w  3.  kolumnie  „ilość”  wpisał  liczbę  3,  zgodnie  ze  zmianą 

wymagania  Zamawiającego  co  do  ilości  (zmiana  treści  SIWZ  z  16  kwietnia  2020  r.). 

Przystępujący zwraca przy tym uwagę, że dodana w poz. 7 tabeli, stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia (pkt 5 IDW), informacja „(120 jednostek rocznie)” znajduje się w kolumnie 2 „Opis 

Produktu”.  Jak  słusznie  zauważył  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  kolumna  ta 

służyła do Opisu Produktu, który został dokonany przez zamawiającego poprzez wskazanie 

oprogramowania firmy Microsoft. Jednocześnie w pkt 5.2 Zamawiający dopuścił zaoferowanie 

oprogramowania równoważnego, dlatego też z rozmysłem we wzorze oferty pozostawił tabelę 

niewypełnioną. 

Przystępujący złożył ofertę na wymagane — jako podstawowe — produkty Microsoft, oferując 

je w liczbie wymaganej przez Zamawiającego, uwzględniającej zmianę SIWZ z 16 kwietnia 

2020 r. Jednocześnie w pkt 1 i 2 oferty oświadczył, że składa ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z SIWZ oraz że zapoznał się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 

i uznaje się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. W 

pk

t 11 oferty Przystępujący oświadczył również, że z SIWZ i zobowiązuje do zawarcia umowy 

zgodnej z ofertą i na warunkach określonych w SIWZ. 


Nie  sposób  zatem  przyjąć  za  słuszne  stanowiska  Odwołującego  jakoby  Przystępujący 

zaoferował „3 sztuki, każda obejmująca 1 jednostkę” (s. 5, akapit 4). Wniosek taki w żaden 

sposób  nie  wynika  z  treści  oferty  Przystępującego  i  określonych  w  tym  postępowaniu 

wymagań Zamawiającego. Tym samym, jak wskazał Zamawiający, zarzut niezgodności treści 

oferty z treścią SIWZ jest całkowicie nietrafiony. Oferta przystępującego jest zgodna z treścią 

SIWZ, wobec czego nie ma również podstaw do jej poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp. 

Dodatkowo Przystępujący  zwraca  uwagę,  że zgodnie z  wymaganym  przez  Zamawiającego 

oświadczeniem  (pkt  5  formularza  oferty)  Przystępujący  (tak  jak  pozostali  wykonawcy) 

oświadczyli, że posiadają aktualny status Licensing Solution Providers (LSP), co oznacza, że 

zasadniczo warunki cenowe oferowanych przez nich produktów są zbliżone. Biorąc pod uwagę 

ceny za Azure Monetary Commitment zaoferowane przez wykonawców w tym postępowaniu 

nie sposób uznać, że Przystępujący zaoferował „3 sztuki obejmujące 1 jednostkę”. I tak: 

Wykonawca SoftwereOne sp. z o.o. 

— 174 480,00 zł 

Odwołujący - 174, 050,40 zł 

Wykonawca Crayon Polska sp. z o.o. 

— 171 769,50 zł 

Przystępujący — 170 209,23 zł 

Na marginesie już tylko Przystępujący wskazuje, że za zasadnością tego zarzutu nie może w 

żaden sposób przemawiać również okoliczność, że pozostali wykonawcy wypełnili tabelę w 

formu

larzu  oferty,  przepisując  dokładnie  tabelę  z  pkt  5  Tom  I  IDW.  Jest  to  tylko  wyraz  ich 

działań i w żadnym razie okoliczność ta nie dyskredytuje oferty Przystępującego. 

II. 

Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

Odwołujący  zarzuca  Zamawiającemu  zaniechanie  wezwania  Przystępującego  do 

uzupełnienia  wykazu  osób,  twierdząc,  że  wskazana  w  nim  p.  J.  P.  nie  posiada  wiedzy, 

potwierdzonej  egzaminem  z  zakresu  pól  eksploatacji  produktów  będących  przedmiotem 

zamówienia ze względu na to, że nabyła ona wiedzę, potwierdzoną egzaminem i certyfikatem 

zanim produkty będące przedmiotem zamówienia pojawiły się na rynku. 

Przystępujący  zwraca  uwagę  na  treść  warunku  dotyczącego  potencjału  osobowego 

wykonawców, określoną w pkt 7.2.3.b IDW (s. 5). Zamawiający wymagał, by każdy ekspert 

posiadał  „wiedzę  potwierdzoną  egzaminem  z  pól  eksploatacji  Produktów”.  W  celu 

potwierdzenia spełniania tego warunku w pkt 9.7. lb IDW (s. 6) wymagał złożenia wykazu osób 

(Formularz 3.4, s. 30 IDW), w którym wymagał podania nazwy posiadanego egzaminu (sam 

certyfikat nie był wymagany na etapie postępowania). 

Przystępujący  w  wykazie  osób  wskazał  p.  J.  P.,  która  posiada  wiedzę  potwierdzoną 

egzaminem, pn. Microsoft Certified Technology Specialis Volume Licensing Specialist, Large 

Organizations  (tłum.  Certyfikowany  przez  Microsoft  Specjalista  ds.  Zbiorowego 

Licencjonowania,  Duże  Organizacje).  Dodatkowo  dołączył  certyfikat,  wydany  w  dniu  23 


września 2009 r. (nadal aktualny). Odwołujący na jego podstawie formułuje tezę, że certyfikat 

ten wyklucza, by p. J. P. 

posiadała wymaganą przez Zamawiającego wiedzę z Microsoft 365 

(wcześniej  Office  365).  Jednocześnie  Odwołujący  na  potwierdzenie  swojego  stanowiska 

przedkłada  wydruki  ze  stron  internetowych,  z  których  jasno  wynika,  że  Office  365  jest 

produktem  „łączącym”  Microsoft  Office,  Microsoft  SharePoint  Online,  Microsoft  Exchange 

Online  (zał  nr  6  do  odwołania),  został  zaprojektowany,  aby  „połączyć  istniejące  już  usługi 

online” (wydruk z Wikipedii). 

Zatem sam Odwołujący dostarcza dowód potwierdzający posiadaną przez p. J. P. wiedzę z 

zakresu  pól  eksploatacji  Produktów  Microsoft,  oferowanych  przez  Przystępującego  w 

niniejszym  postępowaniu.  Oczywiste  jest,  że  Microsoft  rozwija  swoje  produkty,  co  nie 

powoduje  braku 

wiedzy  przez  osobę,  która  zdała  egzamin  Specjalisty  ds.  Zbiorowego 

Licencjonowania  Produktów  Microsoft,  o  produktach,  które  powstały  z  połączenia  czy 

udoskonalenia  wcześniejszych.  Gdyby  przyjąć  za  uzasadnione  stanowisko  Odwołującego, 

należałoby  kwestionować  ważność/aktualność  np.  Prawa  Jazdy,  wydanego  przed  zmianą 

prawa  o  ruchu  drogowym  czy  też  wiedzę  lub  kompetencje  radcy  prawnego  w  zakresie 

przepisów, które weszły w życie po zdanym egzaminie radcowskim. 

Podsumowując, za niezasadny należy uznać zarzut odwołania dotyczący niezgodności treści 

oferty Przystępującego z treścią SIWZ.  

Jak  wyżej  szczegółowo  wykazano,  oferta  Przystępującego  odpowiada  wszystkim 

wymaganiom SIWZ, w tym uwzględnienia wymaganą postanowieniami SIWZ ilość jednostek 

produktu  pn.  6QK-00001 

Azure  Monetary  Commitment.  Przystępujący  wykazał  również,  że 

osoba  wskazana w  wykazie osób,  na  potwierdzenie spełniania  warunku  określonego w  pkt 

7.2.3.b  IDW  (s.  5),  posiada  wymaganą  wiedzę  potwierdzoną  egzaminem  z  pól  eksploatacji 

Produktów. Stąd też zarzut zaniechanie wezwania Przystępującego do uzupełnienia wykazu 

osób również nie znajduje uzasadnienia. 

Strony i uczestnik 

postępowania przedstawili na rozprawie stanowiska. 

Odwołujący stwierdził, że niesporne jest określenie produktu z istotną zmianą w tym zakresie 

dokonaną  16  kwietnia  br.  przez  precyzyjne  określenie  wymogu  ilościowego  z  zakresie 

przedmiotu  zamówienia.    Zauważył,  że  również  pozostali  wykonawcy,  umiejscowieni  na 

pozycji 3 i 4 w rankingu, zaoferowali sporny produkt, w zgodzie z wymogami SIWZ. Jedynie 

Przystępujący  nie  wskazał  w  formularzu  ofertowym  liczby  jednostek  produktu,  czyli  nie 

zaoferował  wymaganej  przez  Zamawiającego  liczby  jednostek.  Z  oferty  APN  wynika,  że 

oferuje  on  produkt  firmy  Microsoft  z  wadą  wyżej  wskazaną,  a  zatem  nie  ma  znaczenia 

argumentacja  Zamawiającego  przedstawiona  w  piśmie  odnosząca  się  do  oferowanego 

produktu  równoważnego.  Ponownie  podkreślił,  iż  określenie  w  SIWZ  wymaganej  liczby 

jednostek nie zwalniało wykonawców z wymogu wskazania produktu oferowanego i jego ilości. 


Zauważył, że niewystarczające jest złożenie ogólnej deklaracji o zgodności oferty z wymogami 

SIWZ,  a  niezbędna  jest  konkretyzacja  złożonego  oświadczenia.  W  konsekwencji  oferta,  w 

której nie podano liczby jednostek jest niezgodna z SIWZ. Podobnie jak byłaby niezgodna w 

przykładach podanych przez Zamawiającego w piśmie tj. przy podaniu innej liczby jednostek. 

Odnośnie  zarzutu  2  podtrzymał  stanowisko.  Przypomniał  treść  wymogu  IDW  pkt  7.2.3b 

zauważając, że niewystarczające jest przedstawienie ogólnego dokumentu potwierdzającego 

kwalifikacje. Tym samym zakwestion

ował twierdzenie Zamawiającego na końcu jego pisma, 

iż  warunek  miał  charakter  ogólny  i  z  jego  treści  wynika,  iż  wystarczające  było  posiadanie 

egzaminu dotyczącego pól eksploatacji produktu/…/. 

Przypomni

ał, że istotą sporu jest wskazanie zakresu oczekiwanej przez Zamawiającego usługi 

w  porównaniu  z  zakresem  usługi  zaoferowanej  przez  Przystępującego.  Wykazana  różnica 

stanowi  o  niezgodności  treści  oferty  z  SWIZ.  Przypomniał,  że  wszyscy  wykonawcy  są 

profesjo

nalistami i tacy być powinni przygotowując oferty. 

Wskaz

ał,  że  pola  eksploatacji  odnoszone  są  do  konkretnych  produktów  zdefiniowanych  w 

dokumentacji, a 

nieistniejących w dacie uzyskania przedstawionego certyfikatu. Wskazał na 

kolejne istotne zmiany w produktach Microsoft w kolejnych latach. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania    ze  stanowiskiem  przedstawionym  w  pisemnej 

odpowiedzi.  Przypom

niał,  że  w  sprawie  sporne  jest,  czy  wykonawcy  musieli  wpisać  do 

swojego  formularza 

liczbę  jednostek  rocznie  i  uznał,  że  takiego  obowiązku  nie  było.  Brak 

wskazania  tej  liczby  nie  oznacza,  że  złożona  oferta  jest  niezgodna  z  SIWZ.  Tej  oceny  nie 

zmienia fakt,  że inni  wykonawcy  przepisali  w  ofercie opis  produktu wraz  z  liczbą  jednostek 

roczn

ie.  Ponadto  zgodność  oferty  z  SIWZ  została  potwierdzona  własnym  oświadczeniem 

wykonawcy. 

Odnośnie  drugiego  zarzutu  zauważył,  że  wymóg  nie  dotyczył  konkretnego  produktu,  na  co 

może  wskazywać  stanowisko  Odwołującego,  lecz  zakresu  pól  eksploatacji.  Przedstawiony 

przez  Przystępującego  dokument  w  tym  zakresie  potwierdza  spełnienie  warunku  ze 

specyfikacji.  

Stwierdz

ił,  że  oceniające  ofertę  Przystępującego  nie  miał  wątpliwości,  iż  zaoferowano  mu 

produkt zgodny z wymogami SIWZ. 

Przystępujący stwierdził, że oczywiście niewystarczające dla oceny zgodności oferty z SIWZ 

jest samo złożenie oświadczenia o takiej zgodności. Wskazał na sporny przedmiot zamówienia 

w ilości 3 sztuk i wymaganej liczbie120 jednostek rocznie. Zauważył, że zaoferował produkt 

Microsoft 

stwierdzając,  że  w  razie  ewentualnego  zaoferowania  produktu  równoważnego 

wykonawca musiałby samodzielnie i szczegółowo opisać przedmiot oferowany. Przystępujący 

zaoferował produkt Microsoft w ilości i liczbie zgodnie z wymogami z uwzględnieniem zmian 


w SI

WZ. Potwierdzeniem wielkości (liczby) produktu jest przedstawione w piśmie porównanie 

cen dla tej pozycji, tym samym odmienne stwierdzenie w tym zakresie w odwołaniu jest błędne. 

Odnośnie  drugiego  zarzutu  uznał  go  za  niezasadny.  Podkreślił,  że  wskazana  wiedza  i 

kwalifikacje są  ważne  w  ramach   ewolucji  i  zmian  w  produkcie,  tak  jak  miało  to  miejsce  w 

sprawie rozpatrywanej i złożył wydruk ze strony Microsoft o aktualności certyfikatu dla pani J. 

P. jako osoby aktualnie i nadal certyfikowanej. W podsumowaniu stwierdz

ił, iż zaoferowany 

produkt jest jednoznacznie zidentyfikowany, co oznacza, że nie ma podstaw do odrzucenia 

oferty,  a  co  najwyżej  mogą  zachodzić  przesłanki  do  ewentualnego  poprawienia  omyłki 

pisarskiej  polegającej  na  wpisaniu  w  całości  opisu  produktu  wskazanego  przez 

Zamawiającego. Czynność taką ocenił jednak jako zbędną. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym postanowienia specyfikacji 

ist

otnych  warunków  zamówienia  aktualne  w  dniu  składania  ofert,  treść  oferty  złożonej 

zamawiającemu  przez  przystępującego,  jak  również  stanowiska  stron  i  uczestnika 

przedstawione 

na piśmie i ustnie do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  s

twierdziła,  że  odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka  ochrony 

prawnej,  o  którym  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  pzp.  Zarzut,  w  sytuacji  potwierdzenia, 

wskazałby na możliwość uzyskania zamówienia i jego realizacji przez odwołującego, a tym 

samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie  wymiernej  szkody  w  sytuacji  udzielenia  przez 

zamawiającego zamówienia innemu niż On wykonawcy. 

Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych w nim zarzutów Izba uznała, że 

nie podlega ono uwzgl

ędnieniu. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

pzp  polegającego  na  

zaniechaniu 

odrzucenia  oferty,  której  treść,  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  z  uwagi  na  brak  w 

treści  oferty  Wykonawcy  Promise  S.A.  tj.  przystępującego,  wskazania  Ilości  produktu 

stosownie do wymagań przedstawionych w SIWZ, który wymagał 120 jednostek rocznie tego 

produktu 

Izba ustaliła, co następuje. 

W  SIWZ  -  Instrukcji 

dla  Wykonawców  wskazano,  jakie  produkty  mają  być  dostarczone 

Zamawiającemu, w jakich ilościach oraz przez jaki okres. W formularzu ofertowym w pkt 4. 

przedstawiono tabelę oferowanych produktów. Przedmiotem zarzutu i oceny jest wymieniony 

w  wierszu  7  produkt

,  w  kolumnie  2  nazwanej  „Opis  produktu”,  pod  nazwą    6QK-                      

00001  Azure  Monetary  Commitment  (120  jednostek  rocznie).  Opis  ten 

określał  wymaganą 

przez Zamawiającego roczną ilość jednostek.  W Formularzu Ofertowym złożonym przez firmę  


APN  Promise 

(przystępującego) brak jest pełnego zapisu ze wskazaniem wprost za treścią 

specyfikacji 120 jednostek rocznie

, natomiast produkt ten został jednoznacznie wskazany jako 

ten,  który  był  preferowany    i    podstawowy,  nie  zaś  równoważny,  co  dopuszczono  w  tym 

postępowaniu.  

Skład orzekający uznaje, że wykonawca składając ofertę, wskazał prawidłowo produkt, jak i 

jego  ilość;  tę  wartość  w  liczbie  3  podano  w  kolejnej  kolumnie  pn.  „ilość”.  W  ocenie  Izby 

dokonany  przez  Przystępującego  opis  kwestionowanej  przez  Odwołującego  pozycji  nie 

powoduje niezgodności oferty z SIWZ. Brak jest danych, które świadczyłyby o niezgodności 

oferty  z  postanowieniami  SIWZ,  w  tym  oferowanie  produktu 

w  innej  niż  przewidzianej  i 

wymaganej  w  SIWZ  liczbie  jednostek

.  W  szczególności  nie  ma  podstaw  do  uznania  za 

poprawne twierdzenia 

odwołującego, że wobec niedokonania pełnego wpisu w kolumnie opis 

produktu, wykonawca zadeklarował dostarczenie jednej sztuki, czy też jakoby „3 sztuki, każda 

obejmująca  1  jednostkę”.  Stwierdzić  należy,  że  opis  produktu,  który  był  wzorcowym 
(podstawowym)  nie  musiał  w  pełni  przenosić  treści  siwz.  inaczej  sytuacja  wygląda,  gdy 

oferowany jest produkt równoważny, którego równoważność należałoby w ofercie wykazać i 

szczegółowo opisać. Izba podziela tym samym stanowisko zamawiającego i przystępującego 

zauważając,  że  za  poprawnością  stanowiska  przemawia  dodatkowo  treść  kwestionowanej 

oferty w zakresie warunków cenowych. Niespornie warunki cenowe oferowanych produktów 

przez  wykonawców  w  niniejszym  postępowaniu  są  zbliżone.  Ceny    za  Azure  Monetary 

Commitment 

są porównywalne, tym samym naturalny jest wniosek, że wszystkie oferty, w tym 

przystępującego  dotyczą  tej  samej  wielkości  (liczby)  oferowanego  produktu,  zgodnej  z 

wymogami i potrzebami zamawiającego.  

Dodatkowo  jedynie  skład  orzekający  stwierdza,  przyznając  w  tym  zakresie  rację 

odwołującemu,  że  dla  stwierdzenia  zgodności  treści  złożonej  oferty  z  treścią  siwz  nie  jest 

wystarczająca  sama  deklaracja  wykonawcy,  ujęta  w  rutynowym  oświadczeniu  z  formularza 

ofertowego, że „zapoznaliśmy się z siwz oraz wyjaśnieniami i zmianami siwz przekazanymi 

przez  zamawiającego  i  uznajemy  się  za  związanych  określonymi  w  nich  postanowieniami  i 

zasadami postępowania.”  

Natomiast, jak wyżej wskazano, na zgodność oferty w sprawie wskazuje wynik całościowej 

analizy  jej  treści.  Tym  samym  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy pzp przez zaniechanie zastosowania przepisu,  nie potwierdził.  

W odniesieniu do alternatywnego zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy pzp w przypadku, 

gdyby zarzut dotyczący niezgodności oferty z SIWZ nie potwierdził się, poprzez zaniechanie 

wezwania  Przystępującego  do  uzupełnienia  wykazu  osób  z  uwagi  na  to,  że  wskazana  w 

złożonym przez tego wykonawcę wykazie osoba p. J. P. nie posiada wiedzy, potwierdzonej 

egzaminem  z  zakresu  pól  eksploatacji  produktów  będących  przedmiotem  zamówienia  ze 


względu na to, że nabyła ona wiedzę, potwierdzoną egzaminem i certyfikatem zanim produkty 

będące  przedmiotem  zamówienia  pojawiły  się  na  rynku,  skład  orzekający  uznał  zarzut  za 

niezasadny.  

Zamawiający  w IDW w pkt 7.2.3b) określił, iż o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy  dysponują  zespołem  ekspertów  w  liczbie  zapewniającej  terminowe  i  prawidłowe 

wykonanie zamówienia (nie mniejszej niż 2 osoby), z których każdy (ekspert) posiada wiedzę, 

potwierdzoną  egzaminem  z  zakresu  pól  eksploatacji  Produktów.  Przypomnieć  należy,  że 

zgodnie  z  opisem  warunku  Zamawiający  nie  wymagał  złożenia  aktualnych  egzaminów  na 

wszystkie produkty, a jedynie potwierdzenia, że osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają 

wiedzę  „potwierdzoną  egzaminem  z  zakresu  pól  eksploatacji  Produktów".  Izba  uznała,  że 

w

brew  interpretacji  Odwołującego,  certyfikat  egzaminu  jednego  z  ekspertów,  jakkolwiek 

wystawiony  przed  d

atą  wejścia  w  życie  niektórych  produktów  stanowiących  przedmiot 

zamówienia nie stanowi o tym, iż Przystępujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. 

Warunek 

udziału  ten  miał  charakter  ogólny  i    wystarczające  było      posiadania  egzaminu  z 

zakresu pól  produktów będących przedmiotem zamówienia.  

Przystępujący  w  wykazie  osób  wskazał  p.  J.  P.,  która  posiada  wiedzę  potwierdzoną 

egzaminem, pn. Microsoft Certified Technology Specialis Volume Licensing Specialist, Large 

Organizations  oraz  d

odatkowo  dołączył  certyfikat,  wydany  w  dniu  23  września  2009  r. 

Dokument ten jest nadal aktualny, co dowiedziono stosownym potwierdzeniem 

przez złożenie 

wydruku ze strony internetowej Microsoft.  

Wymag

ana wiedza i kwalifikacje są ważne w ramach  ewolucji i zmian w produkcie, tak jak 

miało to miejsce w sprawie rozpatrywanej.  

Tym samym u

znano za dowiedzione, iż wykazano posiadanie przez p. J. P. wiedzy z zakresu 

pól  eksploatacji  produktów  Microsoft,  oferowanych  przez  Przystępującego  w  niniejszym 

postępowaniu. Niesporne jest, że przedmiotowe produkty są przedmiotem rozwoju i zmian, co 

nie powoduje braku u osoby

, która zdała egzamin Specjalisty ds. Zbiorowego Licencjonowania 

Produktów  Microsoft,  o  produktach,  które  powstały  z  połączenia  czy  udoskonalenia 

wcześniejszych.  

Podsumowując, za niezasadny należy uznać zarzut odwołania dotyczący niezgodności treści 

oferty  Przystępującego z  treścią  SIWZ,  jak  i  zarzut  braku  potwierdzenia  przez  ten  podmiot 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

W świetle dokonanych ustaleń, orzeczono jak w sentencji niniejszego wyroku.  

O kosztach post

ępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku post

ępowania, oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 


rozporz

ądzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238  ze  zm.)  z  uwzględnieniem 

udokumentowanych rachunkiem poniesionych uzasadnionych kosztów.  

Przewodniczący:  ………………………………  

………………………………. 

………………………………. 


wiper-pixel