KIO 1168/20 WYROK dnia 16 lipca 2020 r.

Data: 8 września 2020

Sygn. akt KIO 1168/20 

WYROK 

 z dnia  16  lipca  2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu w  Warszawie na rozprawie w dniu 14 lipca  2020 r. 

odwołania  wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  maja  2020  r.  przez  odwołującego:  TETTSUI 

Security  sp.  z  o.o.  sp.  k. 

z  Ostrołęki  (ul.  Goworowska  2B/4  07-410  Ostrołęka)  

postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z 

Ostrołęki (ul. Elektryczna 5, 07- 401 Ostrołęka),  

przy udziale wykonawcy: 

Zakładu Usług Pomocniczych AZYMUT Sp. z o.o.  w Ostrołęce (ul. Elektryczna 5, 07-401 

Ostrołęka)  -  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego:  TETTSUI  Security  sp.  z  o.o.  sp.  k.  

Ostrołęki (ul. Goworowska 2B/4 07-410 Ostrołęka) i zalicza w poczet kosztów postępowania 

odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy) 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Nie uwzględnia wniosku zamawiającego: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z Ostrołęki   

o zasądzenie na jego rzecz od odwołującego kosztów w kwocie 3.500 zł (słownie: złotych: trzy 

tysiące  pięćset złotych zero groszy) tytułem zastępstwa procesowego. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 1168/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie zostało wniesione przez wykonawcę: TETTSUI Security sp. z o.o. sp. k. z Ostrołęki   

(Odwołujący)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podsta

wie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez Zamawiającego: ENERGA 

Elektrownie  Ostrołęka  S.A.  z  Ostrołęki  w  przedmiocie  zamówienia  publicznego  na:  „Usługę 

utrzymania  czystości  w  budynkach  produkcyjnych,  biurowych,  socjalnych  i  usługowych  EEO 

SA.

”, Nr ref. ZP/EEO/2/2020/KCz.  Odwołujący zarzucił naruszenie przepisów ustawy Pzp:   

1.  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  -  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy 

Zakładu Usług Pomocniczych AZYMUT Sp. z o.o. w Ostrołęce (dalej także jako: 

wykonawca AZYMUT) w sytuacji, w której wykonawca AZYMUT przedstawił niewystarczające, 

niekompletne, zbyt ogólnikowe, zawierające błędy rachunkowe wyjaśnienia, a tym samym nie 

wykaz

ał w sposób dostateczny, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco   niskiej ceny 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp - zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy AZYMUT, 

która  zawiera 

błędy w obliczeniu ceny lub cena jest rażąco niska. 

Mając powyższe na uwadze, wniósł o: 

uwzględnienie  odwołania  i  uchylenie  skutków  prawnych  zaskarżonych  czynności  poprzez 

unieważnienie czynności  wyboru najkorzystniejszej  oferty  oraz  czynności  badania i  oceny 

ofert, 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  złożonych  w 

postępowaniu ofert z uwzględnieniem okoliczności, że w stosunku do wykonawcy AZYMUT 

wystąpiła podstawa do odrzucenia jego oferty, 

obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postepowania  odwoławczego,  w  tym  także kosztami 

z

wiązanymi  z  dojazdem  na  wyznaczoną  rozprawę  lub  rozprawy  Izby  oraz  kosztami 

wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3.600.00 zł. 

Odwołujący stwierdził, że ma interes w uzyskaniu zamówienia, bowiem jego oferta jest ofertą 

prawidłową  i  ważną  w  niniejszym  postepowaniu.  Oferta  Odwołującego  jest  drugą  ofertą  w 

rankingu  najkorzystniejszych  ofert  w  ramach  dokonanej  przez  Zamawiającego  oceny  ofert. 

Gdyby zaś Zamawiający nie dopuścił się uchybień podczas oceny oferty wykonawcy AZYMUT, 

oferta  Odwołującego  byłaby  ofertą  najkorzystniejszą.  Wskazane  w  niniejszym  odwołaniu 

naruszenia przepisów prawa spowodowały więc u Odwołującego szkodę w postaci nieuzyskania 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 


W uzasadnieniu 

wskazał na następujące okoliczności: 

Zamawiający  dokonał  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Zakładu  Usług  Pomocniczych 

AZYMUT Sp. z o.o. w Ostrołęce. Uzasadniając postawione w odwołaniu zarzuty, wskazał: 

Zgodnie  z  par. 

1  ust.  1  Projektu  Umowy  (dalej  także  jako  Projekt  Umowy  lub  Umowa)  - 

stanowiącym  załącznik  do  SIWZ,  w  brzmieniu  z  uwzględnieniem  zmian  z  dnia  31.03.2020r. 

przedmiot  Umowy  stanowi  świadczenie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  usług 

utrzymania czystości w budynkach produkcyjnych, biurowych, socjalnych i usługowych EEO SA, 

w zakresie 

określonym w Załączniku nr 1 i 1a do Umowy, obejmujący sprzątanie pomieszczeń z 

urządzeniami energetycznymi o mocy co najmniej 6kV oraz w strefach zagrożenia wybuchem. 

Przed

miot  Umowy  miał  zostać  wykonany  zgodnie  z:  Zakresem  i  warunkami  realizacji, 

stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy oraz usługami doraźnymi stanowiącymi Załącznik nr la 

do Umowy (

§ 1 ust. 4 pkt. 1 i 2 Umowy). Przedmiotowe załączniki są jednocześnie złącznikami 

do SIWZ. 

Usługi doraźne, o których mowa w Załączniku 1a, miały być wykonywane w przypadku 

potrzeby  ich  realizacji,  po  powiadomieniu  pisemnym  zleceniem  przez  przedstawiciela 

Zamawiającego  przedstawiciela  Wykonawcy  o  takiej  potrzebie  (par.  1  ust.  4  pkt.  8  Umowy). 

Zgodnie z Załącznikiem la usługi doraźne obejmują: 

1.  pomieszczenia produkcyjne 

— 2 790,00 m2, przy czym szacowana częstotliwość wykonania 

usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła — 36, 

rozdzielnie elektryczne 2 862,64 m2, przy czym szacowana częstotliwość wykonania usługi 

w ciągu 36 miesięcy wynosiła — 9, 

3.  sale konferencyjne 

— 290,00 m2, przy czym szacowana częstotliwość wykonania usługi w 

ciągu 36 miesięcy wynosiła — 18, 

4.  schron 

—  380  m2,  przy  czym  szacowana  częstotliwość  wykonania  usługi  w  ciągu  36 

miesięcy wynosiła 3, 

5.  pomieszczenia biurowe 

— 300 m2, przy czym szacowana częstotliwość wykonania usługi w 

ciągu 36 miesięcy wynosiła 36, 

pomieszczenia  magazynowe  130,90  m2,  przy  czym  szacowana  częstotliwość  wykonania 

usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła 3, 

7.  szatnie 

—  150,00  m2,  przy  czym  szacowana  częstotliwość  wykonania  usługi  w  ciągu  36 

miesięcy wynosiła 36, 

łaźnie 120,00 m2, przy czym szacowana częstotliwość wykonania usługi w ciągu 36 miesięcy 

wynosiła 36, 

9.  klatki schodowe, korytarze 200,00 m2, przy czym szacowan

a częstotliwość wykonania usługi 

w ciągu 36 miesięcy wynosiła 36, 

deratyzację obiektów EEO SA — 20 pkt. deratyzacyjny, przy czym szacowana częstotliwość 

wykonania usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła 6, 


dezynsekcja  obiektów  DEO  SA  —  500,00  m2,  przy  czym  szacowana  częstotliwość 

wykonania usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła 6, 

mycie kaloryferów zł/ sz. 250 szt. przy czym szacowana częstotliwość wykonania usługi w 

ciągu 36 miesięcy wynosiła 3, 

mycie osłon i kloszy oświetleniowych zł/ sz. — 650 szt., przy czym szacowana częstotliwość 

wykonania usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła 3, 

zbieranie  kurzy  ze  ścian  i  sufitów  —  886,00  m2,  przy  czym  szacowana  częstotliwość 

wykonania usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła 18, 

15.  mycie okien (dwustronne) 

— 6 480,00 m2, przy czym szacowana częstotliwość wykonania 

usługi w ciągu 36 miesięcy wnosiła 6, 

akrylowanie  lub  polimerowanie  podłóg  —  1  404  m2,  przy  czym  szacowana  częstotliwość 

wykonania usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła 6, 

odkurzanie wykładzin 2501112, przy czym szacowana częstotliwość wykonania usługi w 

ciągu 36 miesięcy wynosiła 18, 

pranie wykładzin i  chodników  —  250 m2,  przy  czym  szacowana częstotliwość  wykonania 

usługi w ciągu 36 miesięcy wynosiła 6, 

dezynfekcja  elementów  wyposażenia  takich  jak  elementy  stanowiące  wyposażenie  biur  i 

pomieszczeń — zapewnienie środków do dezynfekcji jest po stronie Zamawiającego (drzwi 

- 806 szt., klamki 

— 806 szt., uchwyty 200 szt., barierki ok. 213 m.b.), przy czym szacowany 

czas na wykonanie usługi do 5 godzin dziennie, w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

do 3 x dziennie, 

19.  dezynfekcja  powierzchni  - 

zapewnienie  środków  do  dezynfekcji  jest  po  stronie 

Zamawiającego (korytarze, klatki schodowe, podłogi, niezabudowane ściany — 2 761,28m2, 

przy czym szacowany czas na wykonanie usługi do 3 godzin dziennie, w okresie zagrożenia 

epidemiologicznego do 3 x dziennie. 

Umowa dopuszcza także możliwość zmniejszenia zakresu usług doraźnych, o których mowa 

w  Załączniku  nr  la  do  Umowy,  w  zakresie  nie  większym  niż  50%  (nie  spowoduje  to  zmian 

warunków realizacji Umowy – par. 1 ust. 5 Umowy).  

W rozdziale XVIII SIWZ Zamawiający określił zasady dotyczące opisu sposobu obliczenia 

ceny ofertowej. Pośród regulacji dotyczących tego zagadnienia zważyć należy, w szczególności 

na następujące unormowania: 

- cen

ę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Zamawiający 

jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia, 

w cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

cena  oferty  stanowić  będzie cenę  całkowitą podaną  w  ofercie  obejmująca koszty  wykonania 

pełnego  zakresu  prac  określonych  w  niniejszej  SIWZ,  cenę  oferty  należy  rozumieć  jako 


wy

nagrodzenie  ryczałtowe,  obejmujące  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  realizacją 

przedmiotu Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

W  rozdziale  III  SIWZ  Zamawiający  m.in.  wskazał,  że  wymaga  zatrudnienia  przez  cały  okres 

realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności 

polegające na sprzątaniu pomieszczeń, na podstawie umowy o pracę — zgodnie z art. 22 S 1 

kodeksu pracy, za wynagrodzeniem w wy

sokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za 

prace (rozdział III SIWZ ust. 2).   

Z kolej w Umowie w par. 

3 ust. 1 i 3 Zamawiający wskazał, że:   

1.  Całkowite  ryczałtowe  wynagrodzenie  brutto  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przedstawioną 

ofertą Wykonawcy wynosi... brutto (słownie złotych:   00/ 100), w tym .  zł netto, powiększone o 

należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

z zastrzeżeniem par.1 ust. 5, w tym: 

1.1.   zł brutto za cały zakres prac wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz 

1.2.  brutto za cały zakres prac wskazanych w Załączniku nr la do Umowy. 

2.  Wynagrodzenie,  płatne  będzie  w  cyklach  miesięcznych,  jako  równa  płatność  ryczałtowa 

miesięczna i wynosić będzie  brutto/ miesiąc, w podziale na: 

2.1. sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i usługowych:..... . zł, 

2.2. szatni i łaźni: . . . . . . . . . . . . .  

2.3. pomieszczeń produkcyjnych: . . . zł, 

Wynagrodzenie za doraźne prace zlecone, ustalone na podstawie rzeczywistego wykonania 

usług, wg stawek jednostkowych określonych poniżej : 

3.1. pomieszczenia produkcyjne 

— .. 

zł/m2 powierzchni, 

3.2. rozdzielnie elektryczne 

zł/m2 powierzchni, 

sale konferencyjne  

... zł/m2 powierzchni, 

3.4. schron 

— . . . . . . . . . zł/m2 powierzchni, 

3.5. pomieszczenia biurowe 

—. 

zł/m2 powierzchni, 

3.6. pomieszczenia magazynowe 

—. . . . . . . . . zł/m2 powierzchni, 

szatnie ..... ... zł/m2 powierzchni, 

3.8. łaźnie — ..... .... zł/m2 powierzchni, 

3.9. klatki schodowe, korytarze 

— ..... .... zł/m2 powierzchni, 

3.10. deratyzacje obiektów EDO SA —. . . . . . . . . zł/ pkt. deratyzacyjny, 

3.11. dezynsekcja obiektów DEO SA 

. zł/m2 powierzchni, 

3.12. mycie kalo

ryferów .. .... zł/ szt., 

3.13. mycie osłon i. kloszy oświetleniowych —. . . . . zł/ szt., 

3.14. zbieranie kurzy ze ścian i sufitów — . . . . . . . . . zł/m2 powierzchni, 

3.15. mycie okien (dwustronne) 

— . . zł/m2 powierzchni, 

3.16. akrylowanie lub polimer

owanie podłóg 

zł/ m2 powierzchni, 


3.17. odkurzanie wykładzin — . . .   . . . zł/m2 powierzchni, 

3.18. pranie wykładzin i chodników — . . . . . . . . . zl/m2 powierzchni, 

3.19. dezynfekcja elementów wyposażenia — ..... .... zł/ rbg, 

3.20. dezynfekcja powierzchni 

— .... ..... zł/ rbg. 

W par. 

3 ust. 4 Umowy podkreślono, że wynagrodzenie o którym mowa w par. 3 ust. 1-3 

Umowy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

ponosi  odpowiedzialność  na  zasadzie  ryzyka  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów 

zawiązanych  z  realizacją  Przedmiotu  Umowy.  Niedoszacowanie,  pominiecie  oraz  brak 

rozpoznania  zakresu  Przedmiotu  Umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1-3 niniejszego paragrafu. 

Wykonawca Azym

ut w złożonej ofercie: 

a) 

zaoferował wykonanie usług wskazanych w Załączniku nr 1 za cały okres trwania umowy (36 

miesięcy) za kwotę 2 838 569,40 PLN brutto (pkt 5.1 Formularza Ofertowego), 

b) 

zaoferował  wykonanie usług wskazanych w  Załączniku nr  la  cały  okres trwania umowy  (36 

miesięcy)  za  kwotę  236  945,54  PLN  netto,  291  443,01  PLN  brutto.  Natomiast  zaoferowane 

jednostkowe ceny ryczałtowe wynosiły odpowiednio: 

1.  pomieszczenia produkcyjne 

— 0,55 zł/m2 powierzchni, 

2.  rozdzielnie elektryczne 

— 0,55 zł/m2 powierzchni, 

3.  sale konferencyjne 

— 1,50 zł/m2 powierzchni, 

4.  schron 

— 0, 10 zł/m2 powierzchni, 

5.  pomieszczenia biurowe 

— 0,60 zł/m2 powierzchni, 

6.  pomieszczenia magazynowe 

— 0,10 zł/m2 powierzchni, 

7.  szatnie 

— 0,80 zł/m2 powierzchni, 

łaźnie — 0,90 zł/m2 powierzchni, 

9.  klatki schodowe, korytarze 

— 0,50 zł/m2 powierzchni, 

deratyzację obiektów EEO SA  0,50 zł/ punkt deratyzacyjny, 

dezynsekcja obiektów EEO SA — 0,20 zł/ m2 

mycie kaloryferów — O, 10 zł/m2 powierzchni, 

mycie osłon i kloszy oświetleniowych — 0,50 zł/sz., 

zbieranie kurzy ze ścian i sufitów 

zł/m2 powierzchni, 

15.  mycie okien (dwustronne) 

— 2,58 zł/m2 powierzchni, 

akrylowanie lub polimerowanie podłóg — 4,25 zł/m2 powierzchni, 

odkurzanie wykładzin — 0,10 zł/m2 powierzchni, 

pranie wykładzin i chodników — O, 10 zł/m2 powierzchni, 

dezynfekcja elementów wyposażenia — 50 zł/rbg, 

20.  dezynfekcja powierzchni 

— 55 zł/rbg. 


Zamawiający pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r Numer BLOG/ 2020/KCz/ 005334 wezwał 

w

ykonawcę  Azymut  do  złożenia  uzupełnień  i  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny. 

Wykonawca został zobowiązany do wykazania kosztów prac zaoferowanych cen jednostkowych 

brutto  wskazanych  w  pkt.  5,2  Formularza  Ofertowego.  Wykonawca  w  pkt.  5,2  Formularza 

Ofertowego  ws

kazał  jednostkowe  kwoty  netto,  ale  błąd  ten  został  przez  Zamawiającego 

poprawiony. Dodatkowo Zamawiający  wymagał przedstawienia informacji dotyczących wykazu 

i kosztów robocizny, materiałów i sprzętu przewidzianych do realizacji zadania. 

Wykonawca Azymut 

w piśmie z dnia 23.04.2020 roku nie przedstawił wiarygodnych wyjaśnień i 

dowodów  potwierdzających  realność  zaoferowanych  cen  jednostkowych  -  nie  wyjaśnił 

Zamawiającemu w jaki sposób oszacował wartość poszczególnych kosztów dla poszczególnych 

pozycji, nie p

rzedłożył kalkulacji, nie dołączył dowodów potwierdzających realność zaoferowanej 

ceny

. Nadto wykonawca AZYMUT w wyjaśnieniach błędnie wyliczył ilość m2 powierzchni za cały 

zakres  p

rac  wskazanych  w  Załączniku  nr  1a  do  Umowy,  jak  również  liczbę  m2  powierzchni 

sprzątanej  na  zlecenie  w  skali  jednego  miesiąca  -  Wykonawca  AZYMUT  wyliczył,  że  suma 

przeliczalnych  m2  w  pozycjach  od  1  do  20  wnosi  16  993,  54  m2,  w  sytuacji  gdy  suma 

przeliczalnych m2 w pozycjach od 1 do 18 przez cały okres objęty umową wynosi 232. 928,46 

m2, a co za tym idzie liczba m2 powierzchni sprzątanej na zlecenie w skali jednego miesiąca (po 

uśrednieniu) wynosi nie jak wskazuje Wykonawca Azymut 472,05 m2 (16 993, 54 m2/ 36  472,05 

m2), a 6.470,235 m2. (232. 928,46 m2 / 36 6.470,235 m2). 

Dokonując wyliczeń powierzchni do 

sprzątania, należało uwzględnić częstotliwość wykonania usługi. Powyższe obrazuje Tabela nr 1  

powierzchnia w m2 

częstotliwość 

wy

konania usługi 

Łączna powierzchnia wykonania usługi 

w okresie trwania umowy w m2 

pomieszczenia 
produkcyjne 

rozdzielnie 
elektryczne 

sale konferencyjne 

Schron 

pomieszczenia 
biurowe 

Pomieszczenia 
magazynowe 

Szatnie 

Łaźnie 

klatki schodowe, 

korytarze 

dezynsekcja 
obiektu EEO 

zbieranie kurzy ze 
ścian i sufitów 


mycie okien 

akrylowanie lub 

polimerowanie 

odkurzanie 

wykładzin 

pranie wykładzin i 

chodników 

Suma 

Wykonawca  Azymut  zaniżył  łączną  (po  uśrednieniu)  liczbę  m2  powierzchni  sprzątanej  na 

zlecenie w skali jednego miesiąca o prawie 6 000 m2 (5998,185 m2), a w skali całego zlecenia o 

215 934,92 m2 i n

ie sposób uznać wyjaśnienia Wykonawcy Azymut za wiarygodne.  

Wykonawca do realizacji usług doraźnych przewidział 2 osoby w podziale 1 i 0,5 etatu. Założenie, 

że  dwóch  pracowników  zatrudnionych  łącznie  na  1,5  etatu  jest  wstanie  wykonać  usługę 

sprzątania  powierzchni  w  wysokości  6.470,235  m2/miesiąc  jest  nierealne  i  niemożliwe  do 

zrealizowania. 

Nie mniej istotne jest, że zaoferowana cena winna uwzględniać również koszty 

zastępstwa związane z urlopem lub chorobą czego Wykonawca AZYMUT przy kalkulacji kosztów 

pr

acy nie uwzględnił. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracownikowi przysługuje urlop 

w wymiarze 26 dni urlopu (koszt urlopu dla jednego pracownika w skali miesiąca wynosi 325,49 

zł) w związku z powyższym koszt 1 etatu wynosi co najmniej 3 445,07 zł. 

Wykonawca AZYMUT w 

wyjaśnieniach  stwierdził, że „Wszystkie wskazane pozycje w formularzu 

ofertowym 5.2 (z wyłączeniem pkt 10, 12 13) w zakresie cen jednostkowych zostały rozliczone w 

oparciu o 

36 miesięcy wykonywania zamówienia w przeliczeniu na 1 miesiąc, biorąc pod uwagę 

przeliczalne Jednostki takie Jak m2 i sztuka (punkt deratyzacyjny). Łączna liczba m2 powierzchni 

sprzątającej na zlecenie w skali jednego miesiąca wynosi 472, 05 (suma przeliczalnych m2 w 

pozycjach formularza od 1 do 20, tj. 16.993,34 m2/

36 miesięcy— 472,05)”.  Wykonawca ten w 

wyjaśnieniach  w  ogóle  nie  odniósł  się  do  sposobu  ustalenia  cen  pozycji  19  i  20  -  rozliczenie 

pozycji 19 i 20 miało opierać się o stawkę 1 roboczo godziny, a nie m2. Nadto jak wynika z Tabeli 

nr 1 suma przeliczalnych m2 za jednorazowe wykonanie prac wskazanych w pozycji formularza 

od  1  do  18,  (z  wyłączeniem  pkt  10,  12  13)  wynosi  16.993,34  m2,  co  również  potwierdza,  że 

Wykonawca AZYMUT nie odniósł się do sposobu ustalenia cen pozycji 19 i 20. Biorąc pod uwagę 

zaoferowan

ą przez Wykonawcę Azymut cenę jednostkową poszczególnych usług, powierzchnie 

w  m2/  sztukę/  punkt  oraz  częstotliwość  wykonania  usługi  całkowity  koszt  wykonania  usług 

jednostkowych z pozycji 1-

18 z pkt 5.1 Formularza Ofertowego wynosi 235 616,30 zł netto (por. 

Tabela nr 2).   

Tabela  2  - 

koszty  wykonania  usług  jednostkowych  —  pozycje  od  1-18  z  pkt.  5.1  Formularza 

Ofertowego. 


Usługa jednostkowa 

Powierzchnia 

Zaoferowana 
cena 

częstotliwość 

wykonania 
usługi 

wartość usługi 

pomieszczenia 
produkcyjne 

zł 

55 242,00 zł 

rozdzielnie elektryczne 

0,55 zł 

14 170,07 zł 

sale konferencyjne 

1,50 zł 

7 830,00 zł 

schron 

0,10 zł 

114,00 zł 

pomieszczenia biurowe 

0,60 zł 

6 480,00 zł 

pomieszczenia 
magazynowe 

0,10 zł 

39,27 zł 

szatnie 

0,80 zł 

4 320,00 zł 

łanie 

0,90 zł 

3 888,00 zł 

klatki schodowe / 
korytarze 

0,50 zł 

3 600,00 zł 

deratyzacja obiektu BEO 

0,50 zł 

60,00 zł 

dezynsekcja obiektu EBO 

0,20 zł 

600,00 zł 

mycie 

kaloryferów 

0,10 zł 

75,00 zł 

mycie osłon i kloszy 

0,50 zł 

975,00 zł 

zbieranie kurzy ze ścian i 

sufitów 

0,10 zł 

1 594,80 zł 

mycie okien 

2,58 zł 

100 310,40 zł 

akrylowanie lub 
polimerowanie 

4,24 zł 

zł 

odkurzanie wykładzin 

0,10 zł 

450,00 zł 

pranie wykładzin i 
chodników 

0,10 zł 

150,00 zł 

Suma 

235 616,30 zł 

Wykonawca AZYMUT zaoferował, że cały zakres prac wskazanych w Załączniku nr 1a wykona 

za kwotę 237 945,54 zł, po dokonaniu sprawdzenia i poprawieniu omyłek przez Zamawiającego 

w

ykonawca  cały  zakres  prac  wskazanych  w  Załączniku  nr  1a  powinien  wykonać  za  kwotę 

237.234,40 zł. Biorąc pod uwagę, że wartość prac wymienionych w pozycjach od 1 do 18 wnosi 

235 616,30 zł, to łączna wartość prac wymienionych w pozycjach 19 i 20 musiała by wynosić 

1618,10 zł.  Szacowany czas na wykonanie usługi dezynfekcja elementów wyposażenia wynosi 

do  5  godzin  dziennie,  a  szacowany  czas  na  wykonanie  usługi  dezynfekcja  powierzchni  do  3 

godzin  dziennie,  zaś  Wykonawca  oszacował  prace  w  postaci  dezynfekcji  elementów 

wyposażenia na kwotę 50 zł/rbg, a dezynfekcji powierzchni — na kwotę 55 zł/rbg. Tym samym 

oferta Wykonawcy AZYMUY nie została skalkulowana prawidłowo — zawiera błędy w obliczeniu 

ceny lub jest rażąco niska. 


Celem  uruchomienia  procedury,  o  której  mowa  w  art.  90  Pzp,  jest  sprawdzenie  przez 

zamawiającego czy dany wykonawca w sposób rzetelny i prawidłowy skalkulował cenę swojej 

oferty i czy za tę cenę będzie w stanie należycie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami 

zamawiającego. Zamawiający, wobec  wątpliwości co do ceny oferty Odwołującego, zwrócił się 

do  niego  o  złożenie  wyjaśnień,  wskazując  ich  zakres  w  treści  wystosowanych  wezwań,  a 

obowiązkiem  odwołującego  było  udzielenie  na  te  wezwania  kompletnych  i  konkretnych 

wyjaśnień.  Przedstawione  przez  wykonawcę  Azymut  „wyjaśnienia”  nie  wyjaśniają 

poszczególnych cen określonych w Formularzu Ofertowym (zgodnie z wezwaniem firma Azymut 

powinna wyjaśnić każdą cenę z osobna), zostały wyliczone w oparciu o zaniżoną powierzchnie, 

nie odnoszą się do pozycji 1-18 z pkt 5.1 formularz ofertowego. W konsekwencji należało uznać, 

iż  Wykonawca  AZYMUT  nie  sprostał  obowiązkowi  wynikającemu  z  art.  90  ust.  2  Pzp,  a  więc 

zaistniała  podstawa  do  odrzucenia  oferty  odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  w 

związku  z  art.  90  ust.  3  Pzp.  Wprawdzie  w  przepisie  art.  89  ust.  1  pkt  4  mowa  jest  tylko  o 

obowiązku odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia,  jednakże regulację tę należy  odczytywać łącznie z  przepisem  art.  90  ust.  3  Pzp. 

Zgodnie  z  ostatnim  z  wymienionych  przepisów  zamawiający  obowiązany  jest  do  odrzucenia 

oferty  wykonawcy  nie  tylko  w  sytuacji,  gdy  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi 

dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, lecz także w sytuacji, w której wykonawca nie udzielił wyjaśnień. Zgodnie natomiast 

z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej przesłanka braku wyjaśnień zostaje 

spełniona  także  w  przypadku  udzielenia  przez  wykonawcę  niewystarczających  wyjaśnień,  w 

szczególności niekompletnych i zbyt ogólnych, nie pozwalających na dokonanie oceny oferty pod 

kątem tego czy nie  zawiera rażąco niskiej ceny. (Wyrok  KIO 1894/19).  

Z ostrożności procesowej wskazał, że oferta Wykonawcy AZYMUT na usługi doraźne zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wskazał, że pojęcie rażąco 

niskiej  ceny  nie  zostało  w  ZamPub1U  zdefiniowane,  jednak  zarówno  w  doktrynie,  jak  i  w 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych utrwalony został pogląd, że cena 

rażąco niska, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp to cena nierealistyczna, nieadekwatna do 

zakresu  i  kosztów  prac  składających  się  na  dany  przedmiot  zamówienia.  O  zjawisku  rażąco 

niskiej ceny można mówić wtedy, gdy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną 

odbiegającą  od  jego  wartości,  a  różnica  ta  nie  będzie  uzasadniona  obiektywnymi  względami 

pozwalającymi wykonawcy bez strat i finansowania  wykonania zamówienia z innych źródeł niż 

wynagrodzenie umowne, zamówienie to wykonać (por. Wyrok KIO 1319/19). 

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  W  orzecznictwie  Izby 

doprecyzowano  także,  że  może  podlegać  odrębnemu  badaniu  pod  kątem  ceny  rażąco  niskiej 


wyodrębniona część ceny oferty, która stanowi odrębne kryterium oceny ofert (por. Wyrok KIO 

Zgodnie z Rozdziałem XIX SIWZ (po zmianach) o Wyborze najkorzystniejszej oferty decydować 

będzie suma punktów dla badanej oferty w poniższym kryterium: 1. Cena brutto — ryczałt 80%, 

2.  Cena brutto 

— zlecenie 20%. 

Mając powyższe na uwadze cena za usługi doraźne wymienione w Załączniku 1a może stanowić 

przedmiot oceny Izby w zakresie rażąco niskiej ceny. Dokonując kalkulacji przychodów i kosztów 

jednorazowego  wy

konania  poszczególnych  prac,  przy  uwzględnieniu  cen  jednostkowych 

określonych  przez  Wykonawcę  AZYMUT  w  pkt  5.2.  w  Formularza  Ofertowego  oraz  danych  z 

Załącznika  nr  1a  określonych  przez  Zamawiającego,  nie  budzi  wątpliwości,  iż  zarzut  rażąco 

niskiej ceny jest zasadny:  

1. Schron 

— 0,10 zł/ m2 

• szacowana łączna powierzchnia — 380,00 m2  

  380,00 rn2 x 0

, 10 zł przychód osiągnięty przez firmę Azymut - 38,00 zł netto za jednorazowe 

wykonanie usługi, 

 

Koszt roboczogodziny według minimalnego wynagrodzenia  3 445,07/168 = 20,50 zł,   

  tym samym zaoferowana cena pokrywa jedynie koszty pracy jednego pracownika przez 1,85 

godziny (38,00 : 20,5). 

Wskaz

ał, że w tak krótkim czasie pracownik nie da rady posprzątać 380 rn2 powierzchni schronu. 

Ponadto  powyższa  czynność  zakłada  brak  kosztów  związanych  ze  środkami  czystości  oraz 

sprzętu. 

2. Pomieszczenia magazynowe 0,10 z

ł/m2 

• szacowana łączna powierzchnia — 130,90 m2  

  130,90 m

2 x 0,10 zł = 13,09 zł netto za jednorazowe wykonanie usługi, 

 

Koszt roboczogodziny według minimalnego wynagrodzenia   

  3 445,07/168 =

20,50 zł,   

  tym samym zaoferowana cena pokrywa jedynie koszty pracy jednego pracownika przez 

0,63 godziny (13,09 zł : 20,5 zł). 

Wskaz

ał,  że  w  tak  krótkim  czasie  nie  da  się  sprzątnąć  130,90  m2  powierzchni  magazynu. 

Ponadto  powyższa  czynność  zakłada  brak  kosztów  związanych  ze  środkami  czystości  oraz 

sprzętu. 

3. Deratyzacja obie

któw EEO SA - 0,50 zł/pkt deratyzacyjny 

• Szacowana łączna ilość punktów deratyzacyjnych — 20,00   

 

20 x 0,50 zł' netto 10,00 zł netto za wykonanie usługi deratyzacji 20 pkt, 

 

Koszt roboczogodziny według minimalnego wynagrodzenia  3 445,07/ 168 20,50 zł. 


Wed

ług  przedstawionych  kosztów  firma  Azymut  winna  wykonać  deratyzację  wszystkich  20 

punktów  w  czasie  0,48  godziny  (10,00/20,5)  co  jest  nierealne  do  wykonania.  Ponadto  należy 

zauważyć, że powyższa czynność zakłada brak kosztów związanych ze środkami do deratyzacji. 

4. Dezynsekcja obiektów EEO SA — 0,20 zł/ m2 

• Szacowana łączna powierzchnia — 500,00 m2  

 

500,00 m2 x 0,20 zł netto 100,00 zł netto za jednorazowe wykonanie usługi dezynsekcji 

 

Koszt roboczogodziny według minimalnego wynagrodzenia  3 445,07/168 20,50 zł 

Według przestawionych kosztów pracownicy Wykonawcy Azymut winni wykonać dezynsekcję na 

terenie o powierzchni 500,00 m2 w czasie 4,88 godziny (100,00/20,5).  

S

tawka zaproponowana przez firmę Azymut   jedynie na pokrycie kosztu zatrudnienia pracownika 

nie 

uwzględniając przy tym kosztów związanych z zakupem środka do dezynsekcji. 

5. Mycie kaloryferów — 0,10 zł/szt. 

• szacowana łączna ilość kaloryferów — 250,00 sztuk 

 

250 szt. x 0,10 zł 25,00 zł netto za jednorazowe wykonanie usługi,    

  Koszt roboczogodziny 

według minimalnego wynagrodzenia  3 445,07 / 168 20,50 zł. 

Według przestawionych kosztów firma Azymut winna wykonać jednorazowe umycie 250 sztuk 

kaloryferów  w  czasie  (25,00/20,5)  1,21  godziny  co  jest  nierealne  do  wykonania.  Powyższa 

czynność zakłada brak kosztów związanych ze środkami czystości oraz sprzętu. 

6. Zbieranie kurzu ze ścian i sufitów — 0,10 zł/szt. 

• Szacowana łączna ilość powierzchni do zbierania kurzu ze ścian i sufitów — 886,00 m2  

 

886,00 rn2. x 0,10 zł 88,60 zł netto za jednorazowe wykonanie usługi, 

 

Koszt roboczogodziny według minimalnego wynagrodzenia  3 445,07/ 168 20,50 zł. 

Według  przedstawionych  kosztów  pracownicy  Wykonawcy  AZYMUT  winni    wykonać 

jednorazowe zbieranie kurzu ze ścian i sufitów w czasie 4,32 godziny (88,6/20,5) co jest nierealne 

do wykonania. P

owyższa czynność zakłada brak kosztów związanych ze środkami czystości oraz 

sprzętu. 

7. Pranie 

wykładzin i chodników — 0,10 zł/m2 

• Szacowana łączna powierzchnia wykładzin i chodników — 250,00 m2  

 

250 m2 x 0,10 zł 25,00 zł netto za jednorazowe wykonanie usługi, 

 

Koszt roboczogodziny według minimalnego wynagrodzenia  3 445,07/ 168 20,50 zł 

Według przedstawionych kosztów pracownicy Wykonawcy AZYMUT winni wykonać jednorazowe 

pranie wykładzin i chodników w czasie 1,21 godziny (25,00/20,5) co jest nierealne do wykonania. 

P

owyższa czynność zakłada brak kosztów związanych ze środkami czystości oraz sprzętu 

8. Odkurzanie wykładzin — 0,10 zł/m2  

• Szacowana łączna powierzchnia wykładzin — 250,00 rn2  

  250m2 

x 0,10 zł 25,00 zł netto za jednorazowe wykonanie usługi, 

 

Koszt roboczogodziny według minimalnego wynagrodzenia  3 445,07/ 168 20,50 zł 


Według przedstawionych kosztów pracownicy Wykonawcy AZYMUT winni wykonać jednorazowe 

pranie wykładzin i chodników w czasie 1,21 godziny (25,00/20,5) co jest nierealne do wykonania. 

P

owyższa czynność zakłada brak kosztów związanych ze środkami czystości oraz sprzętu 

Odwołujący  realizował  usługę  sprzątania  EEO  Ostrołęka  do  31.12.2019  r.,  uwzględniając 

wieloletnie  doświadczenie  zaoferował  realizacje  usługi,  przy  przyjęciu  niżej  wymienionych 

kosztów jednostkowych: 

1.  pomieszczenia produkcyjne 

— 3,08 zł/m2 powierzchni, 

2.  rozdzielnie elektryczne 

— 3,08 zł/m2 powierzchni, 

3.  sale konferencyjne 

— 0,86 zł/m2 powierzchni, 

4.  schron 

— 0,62 zł/m2 powierzchni, 

5.  pomieszczenia biurowe 

— 3,08 zł/m2 powierzchni, 

6.  pomieszczenia magazynowe 

— 0,86 zł/m2 powierzchni, 

7.  szatnie 

— 1,85zł/m2 powierzchni, 

łaźnie — 1,85 zł/m2 powierzchni, 

9.  klatki schodowe, korytarze 

— 1,23 zł/m2 powierzchni, 

deratyzacje obiektów EEO SA — 2,46 zł/ punkt deratyzacyjny, 

dezynsekcja obiektów EEO SA — 0,86 zł/m2 

mycie kaloryferów — 0,62 zł/m2 powierzchni, 

mycie osłon i kloszy oświetleniowych — 0,62 zł/sz., 

zbieranie kurzy ze ścian i sufitów — 0,62 zł/m2 powierzchni, 

15.  mycie okien (dwustronne) 

— 4,92 zł/m2 powierzchni, 

arylowanie lub polimerowanie podłóg — 3,69 zł/m2 powierzchni, 

odkurzanie wykładzin — 0,62 zł/m2 powierzchni, 

pranie wykładzin i chodników — 2,46 zł/m2 powierzchni, 

dezynfekcja elementów wyposażenia — 24,60 zł/ rbg, 

20.  dezynfekcja powierzchni 

— 24,60 zł/rbg, 

Z analizy różnic w wysokości zaoferowanych ryczałtowych cen jednostkowych usług doraźnych 

wymienionych  w  Załączniku  1a  wynika  m.in.,  że  cena  jednostkowa  sprzątania  pomieszczeń 

produkcyjnych  oferowana  przez  AZYMUT  jest 

0  5,6  razy  niższa  niż  cena  zaoferowana  przez 

Tettsui,  schronu  ponad  6  krotnie  niższa,  powierzchni  biurowych  ponad  5  krotnie  niższa.  Jak 

również różnicy w cenie za cały zakres prac wskazany w Załączniku 1a - cena zaoferowana przez 

AZYMUT jest o ponad 406 00

0,00 zł niższa od ceny Odwołującego (tj. ponad 50% mniejsza od 

ceny  Odwołującego).  Nie mniej  istotne  jest,  że zaoferowana cena  winna uwzględniać również 

koszty zastępstwa związane z urlopem lub Chorobą — czego Wykonawca Azymut przy kalkulacji 

kosztów  pracy  nie  uwzględniła  Zgodnie  z  obowiązującym  stanem  prawnym  pracownikowi 

przysługuje urlop w wymiarze 26 dni urlopu (koszt urlopu dla jednego pracownika w skali miesiąca 

wynosi 325,49 zł) w związku z powyższym koszt 1 etatu wynosi 3 445,07 zł. Koszty osobowe 


s

tanowią  istotny,  ale  nie  jedyny  składnik  kosztów  świadczenia  usług  porządkowych.  Do 

dodatkowych  kosztów  świadczenia  usługi  w  tym  zakresie  zaliczyć  należy  również,  koszty:  1. 

profesjonalnych  maszyn  i  sprzętu,  2.  mopów,  ścierek,  gąbek,  3.  środków  chemicznych,  4. 

artykułów  higienicznych  i  materiałów  eksploatacyjnych.  Odwołujący  wskazał,  że  szczegółowa 

kalkulacja kosztów dot. usług doraźnych zostanie przedłożona na rozprawie. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  na podstawie art. 185 

ust.2  ustawy  Pzp  zgłosił  przystąpienie  Zakład  Usług  Pomocniczych  AZYMUT  Sp.  z  o.o.  z 

Ostrołęki. Wykonawca ten w piśmie procesowym z dnia 7 lipca 2020 r. wskazał na następujące 

okoliczności: 

I. 

W zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny   

Cena za realizację przedmiotu zamówienia, jaką zaoferował Przystępujący, nie jest ceną rażąco 

niską. Nie zawiera cech ceny rażąco niskiej, wskazywanych w orzecznictwie, tj. cena ta nie jest 

ceną, co do której oczywistym jest, że nie da się za taką kwotę wykonać zamówienia, nie jest 

ceną oderwaną od realiów rynkowych, nie jest ceną wskazującą, że Przystępujący realizowałby 

zamówienie poniżej kosztów jego wykonania, nie jest ceną, która generalnie nie  występuje na 

rynku,  a także  nie  jest  ceną,  która  wykazuje  rażącą  dysproporcję  do  przedmiotu  zamówienia. 

Wskazał  na  orzecznictwo.  Na  brak  cech  ceny  rażąco  niskiej  wskazuje  w  szczególności 

porównanie  ceny  zaoferowanej  przez  Przystępującego  z  cenami  innych  ofert  złożonych  w 

postępowaniu oraz kwotą, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Wskazał na 

wysokość kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia oraz wysokość 

cen  zaoferowanych  przez  każdego  z  wykonawców  biorących  udział  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 

Z

amawiający 

zł brutto 

HS Multiservices sp. z o.o. 

3.888.815,95 zł brutto 

Tettsui Security z o.o. sp. k. 

3.421.444,82 zł brutto 

Zakład Usług Pomocnicznych Azymut sp. z o.o. 

3.130.367,71 zł brutto 

Porównanie cen ofertowych zaoferowanych przez  wykonawców z jego ceną ofertową, a także 

szacunkową  wartością  zamówienia,    zdaniem  wykonawcy,  prowadzi  do  wniosku,  że  cena 

Przystępującego  nie  jest  ceną  rażąco  niską.  Z  porównania  wskazanych  cen  wynika,  że  cena 

zaoferowana przez Przystępującego jest niższa: 

od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (tj. kwoty 3.480.209,49 zł) o ok. 10%; 

w związku z czym cena zaoferowana przez Przystępującego nie jest niższa o ponad 30% od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert; 


od  ceny  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  tylko  0  8,5%;  w  związku  z  czym  cena 

zaoferowana przez Przystępującego nie jest rażąco niższa od ceny oferty Odwołującego; 

od  kwoty,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia  0  18,4%;  w 

związku z czym cena zaoferowana przez Przystępującego nie jest ceną rażąco niską. 

Przystępujący  zapewnił,  że  cena  zaoferowana  przez  niego  zawiera  wszelkie  koszty 

(bezpośrednie  i  pośrednie)  wykonania  zamówienia  oraz  zysk  Przystępującego.  To,  że  cena 

zaoferowana  przez  Przystępującego  w  zakresie  usług  doraźnych  jest  ceną  niższą  od  ceny 

zaoferowanej przez Odwołującego, nie świadczy o tym, że jest to cena rażąco niska.  

Przystępujący  szacując  wysokość  cen  jednostkowych  w  ofercie  brał  pod  uwagę  własne 

doświadczenie (świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w okresie 2013 r. — 2018 r. oraz od 

dnia  1 

stycznia 2020 r.) oraz fakt, że znajduje się w posiadaniu parku maszyn,  w tym między 

innymi  odkurzacza  piorącego  oraz  urządzenia  służącego  do  mywania  (szorowania),  które 

wykorzystywane  jest  do  akrylowania  i  mycia  powierzchni. 

Przystępujący  nie  ponosi  kosztów 

związanych z zakupem bądź wynajmem tych sprzętów, a posiadane przez niego sprzęty zostały 

również już zamortyzowane. Przystępujący obecnie świadczy usługi na rzecz Zamawiającego, w 

związku  z  tym  nie  musi  ponosić  szeregu  kosztów  początkowych  realizacji  usług  (np.  badań 

wstępnych  pracowników).  Przystępujący  uwzględnił  w  cenie  ofertowej,  w  tym  w  cenie  za 

świadczenie  usług  doraźnych,  wynagrodzenie  pracowników  równe  co  najmniej  minimalnemu 

wynagrodzeniu  za  p

racę  (które  w  2020  r.  wynosi  2.600  zł  brutto).  Sposób  obliczenia  przez 

Przystępującego  wysokości  wynagrodzenia  pracowników  skierowanych  do  świadczenia  usług 

doraźnych  przedstawiono  w  wyjaśnieniach  Przystępującego  z  dnia  23  kwietnia  2020  r. 

Przystępujący  uwzględnił  w  cenie  ofertowej  koszty  wynagrodzeń  pracowników,  a  także 

świadczenia  obciążające  go  jako  pracodawcę.  Dowód:  wyjaśnienia  Przystępującego  z  dnia 

24.04.2020 r. (w aktach postępowania).  

Odnosząc  się  do  twierdzeń  Odwołującego  z  odwołania,  wskazał,  że  Przystępujący 

przedstawił rzetelne wyjaśnienia dotyczące ceny zaoferowanej za świadczenie usług doraźnych. 

Przystępujący  przedstawił  wyjaśnienia  w  zakresie  zaoferowanych  cen  za  usługi  doraźne 

(świadczone  na  zlecenia  Zamawiającego)  w  innej  formie  niż  przedstawił  je  Odwołujący.  Inny 

sposób przedstawienia Zamawiającemu informacji nie świadczy jednak o tym, iż wyjaśnienia te 

są nierzetelne.  Odwołujący, powołując się na rzekomą nierzetelność wyjaśnień przedstawionych 

przez Przystępującego, wskazuje na brak w tych wyjaśnieniach, elementów, które znalazły się w 

wyjaśnieniach  Odwołującego.  Sposób  kalkulacji  kosztów  wykonania  zamówienia  (określonych 

prac)  może  się  różnić  w  przypadku  każdego  wykonawcy,  a  w  związku  z  tym  i  sposób 

przedstawienia kalkulacji może być inny.  Odwołujący wskazał ponadto, że zgodnie z wezwaniem 

Zamawiającego do wyjaśnienia ceny, Przystępujący rzekomo zobowiązany był do  wyjaśnienia 

każdej z cen jednostkowych z osobna. Twierdzenia są nieprawdziwe. Zamawiający, w wezwaniu 

z  dnia  22.04.2020 

r.,  wskazał:  „proszę  o  wykazanie  kosztów  prac,  których  ryczałtowe  ceny 


jednostkowe brutto zostały wskazanie w pkt 5.2 Formularza Oferty”. Zamawiający nie wskazał 

więc w wezwaniu, że każda pozycja cenowa musi zostać wyjaśniona osobno. Zamawiający w 

tym  zakr

esie  pozostawił  Przystępującemu  swobodę.  Nie  sposób  wywieść  żądania 

Zamawiającego do wyjaśnienia każdej ceny ofertowej osobo również z żadnego innego zapisu 

wezwania.  Gdyby  Zamawiający  oczekiwał  przedstawienia  kalkulacji  dla  każdej  ceny  ofertowej 

osobno, p

owinien to wskazać w wezwaniu. Dowód: wezwanie skierowane do Przystępującego z 

dnia 22.04.2020 r. (w aktach postępowania). 

Odnosząc się do twierdzeń Odwołującego, jakoby Przystępujący błędnie wyliczył liczbę 

m2 powierzchni za cały zakres prac wskazanych w Załączniku nr la oraz liczbę m2 powierzchni 

sprzątanej  w  skali  miesiąca,  wskazał,  że  w  wyjaśnieniach  Przystępującego  doszło  do  drobnej 

omyłki.  W  wyliczeniach  powierzchni  sprzątanej  zabrakło  jednego  działania,  tj.  pomnożenia 

powierzchni przez liczbę miesięcy w okresie realizacji zamówienia, czyli 36 miesięcy. Podkreślił, 

że wskazana omyłka wystąpiła wyłącznie w wyjaśnieniach Przystępującego. Do obliczenia ceny 

ofertowej  Przystępujący  przyjął  właściwą  liczbę  m2  powierzchni  sprzątanej  w  całym  okresie 

realizacj

i  zamówienia.  Wskazana  kwestia  nie  ulega  wątpliwości,  gdyż  przemnożenie 

jednostkowych cen podanych przez Odwołującego w ofercie przez łączną liczbę m2 powierzchni 

(prawidłową liczbę) daje cenę ofertową wskazaną w ofercie Przystępującego. W celu wyjaśnienia 

wszelkich wątpliwości, Przystępujący w tabeli przedstawił sposób wyliczenia ceny ofertowej za 

świadczenie  usług  doraźnych.  Z  poniższej  tabeli  jednoznacznie  wynika,  że  przemnożenie 

jednostkowych cen ofertowych za świadczenie usług doraźnych (które to ceny były podane przez 

Przystępującego już w ofercie) przez łączną liczbę m2 lub sztuk do wykonania w okresie realizacji 

zamówienia, daje cenę zaoferowaną przez Przystępującego w ofercie. 

Lp. 

Usługi doraźne 

Szacunkowa 
powierzchni
a/ liczba 

Szacunkowa 

częstotliwość w 
ciągu 36 
miesięcy 

Łączna 
powierzchnia/ 

liczba w ciągu 
36 miesięcy 

Stawka 

jednostkowa 
Przystępujące
go netto 

Łączne szacunkowe 
wynagrodzenie  
netto 

Pomieszczenia 

produkcyjne 

2.790 m

100.440 m

0,55 zł 

55.242,00 zł 

Rozdzielnie 

elektryczne 

2.862,64 m

25.763,76 m

14.170,07 zł 

Sale 

konferenc. 

290 m

5.220 m

7.830,00 zł 

Schron 

380 m

1.140 m2 

0,10 zł 

114,00 zł 

Pomieszczenia 

biurowe 

300 rn

10.800 rn

0,60 zł 

6.480,00 zł 

Pomieszczenia 
ma 

nowe 

130,9 m

392,70 m

0,10 zł 

39,27 zł 

Szatnie 

150 m. 

5.400 m

0,80 zł 

4.320,00 zł 

Łaźnie 

4.320 m

0,90 zł 

3.888,00 zł 

Klatki schodowe, 
ko arze 

200 m

7.200 m

0,50 zł 

3.600,00 zł 


Deratyzacja 

obiektów EEO SA 

0,50 zł 

60,00 zł 

I l 

Dezynsekcja 

obiektów EEO SA 

500 m

3.000 m

0,20 zł 

600,00 zł 

Mycie 
kaloryferów  

0,10 zł 

75,00 zł 

Mycie osłon kłos 

0,50 zł 

975,00 zł 

oświetleniowych 

zł/szt. 

Zbieranie kurzy ze 

ścian i sufitów 

886 m

zł 

1.594,80 zł 

Mycie  okien 

dwustronne 

6.480 rn2 

38.880 m

100.310,40 zł 

Akrylowanie lub 
polimerowanie 
podłóg 

8.424 m

4,25 zł 

35.802,00 zł 

Odkurzanie 

wykładzin 

250 m

4.500 m

0,10 zł 

450,00 zł 

Pranie wykładzin i 
chodników 

250 rn

1.500 m

0,10 zł 

150,00 zł 

Dezynfekcja 

elementów 
wyposażenia 
takich jak: 
elementy 
stanowiące 
wyposażenie biur 
i pomieszczeń, 
drzwi (806 szt).,  
klamki (806 szt)., 
uchwyty (200 
szt.), barierki  ok. 
213 m.b. 

szacowany  
czas na 

wykonanie 
usługi: do 5 h 
dziennie 

w  okresie  
zagrożenia 

epidemiologicz. 

 3 x dziennie 

50,00 zł 

750,00 zł 

Dezynfekcja 

powierzchni: 
korytarze, klatki 
schodowe, 

podłogi, 
niezabudowane 

ściany - 2 761,282 

szacowany 

czas na 
wykonanie 
usługi: do 3 
h dziennie 

w  okresie  
zagrożenia 

epidemiologicz. 

 3 x dziennie 

55,00 zł 

495,00 zł 

S
u
m

236.945,54 zł 

Wskazana  omyłka  w  wyjaśnieniach  nie ma  więc  wpływu  na  sposób  obliczenia  ceny  ofertowej 

przez Przystępującego, gdyż do tego wyliczenia przyjęto prawidłowo (cały) zakres przedmiotu 

zamówienia. Popełnienie wskazanej powyżej omyłki było oczywiste tak dla Przystępującego, jak 

i Zamawiającego. Wskazana omyłka nie świadczy w jakimkolwiek zakresie o zaoferowaniu przez 

Przystępującego ceny rażąco niskiej, gdyż cena ofertowa została obliczona prawidłowo. 

Wskazana omyłka w wyjaśnieniach nie świadczy również w jakimkolwiek zakresie o tym, że oferta 

Przystępującego zawiera błąd w obliczeniu ceny. Wskazaną omyłkę można byłoby co najwyżej 


nazwać błędem w wyliczeniach przestawionych w wyjaśnieniach, a nie błędem w wyliczeniu ceny 

ofertowej,  gdyż  ta  została  wyliczona  prawidłowo.  Nieprawdziwe  są  więc  twierdzenia 

Odwołującego,  jakoby  Przystępujący  „zaniżył”  powierzchnię  sprzątaną  w  zakresie  usług 

doraźnych.  Przystępujący  kalkulując  cenę  ofertową  przyjął  prawidłowy  zakres  przedmiotu 

zamówienia. Wskazał ponadto, że sama omyłka rachunkowa w wyjaśnieniach Przystępującego 

nie  świadczy  o  tym,  że  wyjaśnienia  Przystępującego  są  niewiarygodne.  Tak  jak  każdemu 

wykonawcy może zdarzyć się popełnienie omyłki rachunkowej w ofercie (która jest poprawiana 

przez  Zamawiającego),  tak  każdemu  wykonawcy  może  zdarzyć  się  popełnienie  omyłki 

rachunkowej w wyjaśnieniach dotyczących zaoferowanej ceny. 

Z

ałożenie przez Przystępującego zatrudnienia dwóch pracowników na łącznie 1,5 etatu 

do świadczenia usług doraźnych  nie jest założeniem błędnym. W ocenie Odwołującego nierealne 

i  niemożliwe  jest,  aby  wskazane  osoby  zatrudnione  na  1,5  etatu  wykonały  w  ciągu  miesiąca 

usługę  polegającą  na  sprzątnięciu  powierzchni  6.470,24  m2.  Zdaniem  Przystępującego 

t

wierdzenia o braku możliwości realizacji usługi przez pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu 

są wyłącznie wewnętrznym odczuciem Odwołującego i nie są poparte realnymi danymi. Średnio 

w miesiącu jest 21 dni roboczych. Zatrudnienie pracowników na 1,5 etatu zapewnia wykonywanie 

zamówienia przez 31 ,5 dnia roboczego. W związku z tym, jedna osoba zatrudniona w pełnym 

etacie musiałaby średniomiesięcznie posprzątać 4.313,49 m2. Oznacza to, że średnio w ciągu 

jednego  dnia  roboczego  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy  (w  ciągu  8  godzin)  jedna  osoba 

musiałaby  posprzątać  205,40  m2  (4.313,49  m2  :  21  dni).  W  związku  z  tym,  w  ciągu  godziny 

pracownik  musiałby  posprzątać  25,68  m2.  Wskazał,  że  z  pewnością  jedna  osoba  w  ciągu  8 

godzin jest w stanie posprzątać powierzchnię wynoszącą niewiele ponad 200 m2 oraz w ciągu 

godziny  powierzchnię  25,68  m2.  Posprzątanie  takiej  powierzchni  (w  zależności  od  rodzaju 

powierzchni) jest możliwe w zdecydowanie krótszym czasie. Wskazał ponadto, że twierdzenia o 

braku możliwości posprzątania takiej powierzchni przez pracowników Przystępującego pozostają 

również  w  sprzeczności  z  twierdzeniami  wynikającymi  z  wyjaśnień  Odwołującego  z  dnia  27 

kwietnia 

2020 r. w zakresie ceny. W swoich wyjaśnieniach z dnia 27 kwietnia 2020 r. Odwołujący 

wskazał, że z, jego doświadczenia wynika, iż pracownik jest w stanie posprzątać dziennie: a) 400 

m2  powierzchni  produkcyjnej,  b)  800  rn2  sal  konferencyjnych,  c)  500  m2  schronu,  d)  800  m2 

powierzchni magazynowych, e) 500 m2 szatni, f) 

500 m2 łaźni, g) 800 m2 klatek schodowych, h) 

1.500 m2 (dezynsekcja),  i) 

1.000 m2 ścian i sufitów (zbieranie kurzu), j) 750 m2 akrylowania lub 

polimerowania powierzchni podłóg, k) 500 m2 wykładziny (odkurzanie), albo l) 150 m2 wykładziny 

(pranie). 

Dowód: wyjaśnienia Odwołującego z dnia 27.04.2020 r. (w aktach postępowania) 

Z wyjaśnień Odwołującego z dnia 27 kwietnia 2020 r. wynika więc, że pracownik jest w stanie 

wykonać  przeciętnie  w  ciągu  jednego  dnia  usługi  na  powierzchni  około  683,33  m2  (wliczając 

pranie  wykładzin).  Również  sam  Odwołujący  potwierdza  więc,  że  w  czasie  jednego  dnia 

pracownik  jest  w  stanie  posprzątać  powierzchnię  wnoszącą  205,40  m2,  czyli  ponad  3  razy 


mniejszą niż przeciętna powierzchnia wynikająca z twierdzeń Odwołującego. W czasie jednego 

dnia  roboczego  jeden  pracownik  jest  więc  w  stanie  nie  tylko  posprzątać  średniodniową 

powierzchnię do posprzątania, ale również wykonać inne usługi, których wykonanie wchodzi w 

zakres

ie usług doraźnych (usługi liczone na szt.).  Przystępujący nie pominął w cenie ofertowej 

kosztów  związanych  z  zastępstwem  pracowników  w  przypadku  urlopu  lub  choroby. 

Przystępujący zapewnił, że koszty te zostały uwzględnione w jego cenie ofertowej (zarówno cenie 

za świadczenie usług doraźnych, jak i cenie za usługi stałe). Przystępujący przyjął, że z uwagi na 

skierowanie  do  realizacji  zamówienia  w  zakresie  świadczenia  usług  doraźnych  pracowników 

zatrudnionych aż na 1,5 etatu, zastępstwa pracowników nie będą wymagane. Mając na uwadze 

wyliczenia dotyczące liczby metrów kwadratowych powierzchni w ramach usług doraźnych, które 

dziennie  musiałaby  posprzątać  jedna  osoba  przy  założeniu  1,5  etatu,  mona  stwierdzić,  że 

wskazane  usługi  mogłaby  być  wykonywane  przez  pracowników  na  jeden  etat.  Gdyby 

Przystępujący przyjął zatrudnienie do świadczenia usług doraźnych jedynie jednego pracownika, 

to taki pracownik musiałby sprzątać dziennie średnio 308,11 m2 '(6.470,24 •m2 : 21 dni roboczych 

308,11  m2).  W  związku  z  'tym,  przy  tak  określonym  przez  Zamawiającego  zakresie  usług 

doraźnych, jeden pracownik byłby w stanie świadczyć usługi doraźne na rzecz Zamawiającego. 

Średniodniowa liczba m2, które musiałaby posprzątać jeden pracownik jest znacznie niższa od 

średniej liczby, jaką może posprzątać pracownik (zgodnie w wyżej wskazanymi danymi podanymi 

przez Odwołującego). W związku z tym, Przystępujący przyjął, że na potrzeby świadczenia usług 

doraźnych będzie musiał  ponieść koszty  zatrudnienia pracowników  łącznie na  1,5  etatu, gdyż 

uwz

ględnił  już  w  tym  założeniu,  że  pracownikom  przysługuje  prawo  do  urlopu.  Podkreślił,  że 

powyższe  dotyczy  świadczenia  na  rzecz  Zamawiającego  usług  doraźnych.  Usługi  te  będą 

świadczone  przez  wykonawcę  wyłącznie  na  pisemne  zlecenia  Zamawiającego  (§  1  ust.  8 

Z

ałącznika nr 10 do SIWZ — wzór umowy). W związku z tym, rzeczywisty zakres usług doraźnych 

w okresie realizacji zamówienia może różnić się od zakresu przyjętego przez Zamawiającego na 

potrzeby  obliczenia  ceny  ofertowej.  Usługi  doraźne  będą  więc  również  świadczone  w  różnym 

zakresie  w  poszczególnych  miesiącach.  Pracownicy  Przystępującego  skierowani  do  realizacji 

usług  doraźnych  mogą  więc  korzystać  z  urlopów  wypoczynkowych  w  okresie,  gdy  nie  będą 

realizowane  zlecenia od  Zamawiającego na świadczenie usług  doraźnych.  Świadczenie usług 

doraźnych nie ma charakteru ciągłego. W szczególności należy wskazać, że z uwagi na doraźny 

zakres tych usług, Zamawiający nie określił liczby pracowników, którzy mają świadczyć te usługi. 

W  tym  przypadku  nie  jest  więc  wymagana  stała,  nieprzerwana  obecność  pracowników  w 

zakładzie Zamawiającego, jak ma to miejsce w przypadku np. usług ochrony. Stwierdził także, że 

Przystępujący odniósł się szczegółowo do sposobu ustalenia ceny jednostkowej za świadczenie 

usług doraźnych wskazanych w poz. 19 i 20 Załącznika nr 1a do SIWZ (wykaz usług doraźnych).  

Jego  zdaniem,   

to  Odwołujący  odniósł  się  ogólnie  do  przyjętej  przez  Przystępującego,  na 

potrzeby  obliczenia  ceny  za  świadczenie  usług  doraźnych,  wysokości  kosztów  realizacji  tych 


usług. W tym  przypadku  Przystępujący  podał,  że  wskazał  w  wyjaśnieniach  z  dnia 23 kwietnia 

2020  r., jakie będą koszty  zatrudnienia pracowników  do  świadczenia usług  doraźnych.  To,  że 

wyliczenia Przystępującego zostały przedstawione w innej formie niż przedstawił je Odwołujący, 

nie  świadczy  o  ich  nierzetelności  oraz  błędach.  Ceny  zaoferowane  przez  Przystępującego  za 

realizacji usług wskazanych w poz. 19 i 20 Załącznika nr 1a wynoszą odpowiednio 50 zł netto za 

roboczogodzinę oraz 55 zł netto za roboczogodzinę. W związku z tym, nie ma wątpliwości, że 

ceny  te  zawierają  wszelkie  koszty  wykonania  zamówienia,  co  było  oczywistym  również  dla 

Zamawiającego. W  szczególności  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  la  do  SIWZ 

zapewnienie środków do dezynfekcji leżeć będzie po stronie Zamawiającego. Niewątpliwym jest 

więc, że za ceny odpowiednio 50 zł netto i 55 zł netto za jedną roboczogodzinę, możliwe jest 

sfinansowanie  kosztów  wykonania  zamówienia,  w  szczególności,  że  większość  kosztów. 

związanych  z  zakupem  środków  czystości  ponosi  Zamawiający.  Ceny  zaoferowane  przez 

Odwołującego  za  te  same  usługi  wynoszą  odpowiednio  24,60  zł  za  roboczogodzinę.  Ceny 

Przystępującego za świadczenie tych usług są więc dwukrotnie wyższe od cen zaoferowanych 

przez Odwołującego, w związku z czym nie ma wątpliwości, że nie są rażąco niskie. 

Odnosząc  się  do  przedawnionych  przez  Odwołującego  wyliczeń  dotyczących 

poszczególnych  cen  jednostkowych  zaoferowanych  przez  Przystępującego  (str.  13  i  15 

odwołania), wskazał, że: 

a)  p

rzyjęte przez Odwołującego liczby m2, które w ciągu godziny/ dnia jest w stanie posprzątać 

pracownik są znacznie zaniżone; przykładowo: sprzątanie schronu trwa krótko, gdyż nie jest 

to  powierzchnia  skomplikowana  do  sprzątania,  a  także  nie  jest  to  powierzchnia,  z  której 

Zamawiający stale korzysta,   sprzątanie pomieszczeń magazynowych również nie trwa długo, 

gdyż usługa dotyczy głównie posprzątania podłóg, 

b) 

w  swoich  wyliczeniach  Odwołujący  przeczy  innym  swoim  twierdzeniom  z  odwołania  i 

twierdzeniom wynikającym z wyjaśnień Odwołującego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w zakresie 

zaoferowanej ceny; 

Przykładowo  Odwołujący  wskazuje,  że  przyjęta  przez  Przystępującego  cena  za  świadczenie 

usługi  dezynsekcji  obiektów  (przy  wszystkich  założeniach  Odwołującego)  zapewnia  pracę 

pracowników przez 4,88 godziny. Sam Odwołujący potwierdza więc, że wykonanie usługi za tę 

stawkę i w tym czasie jest możliwe. W wyjaśnieniach z dnia 27 kwietnia 2020 r. Odwołujący sam 

wskazał, że , pracownik serwisu sprzątającego w ramach pełnego wymiaru czasu pracy jest w 

stanie  prze

prowadzić  dezynsekcję  jednorazowo  na  powierzchni  1.500  m2  dziennie”. 

Zamawiający wymaga jednorazowo wykonania usługi na powierzchni 500 m2 . W związku z tym, 

do wy

konania usługi, według wyliczeń Odwołującego, pracownik potrzebuje 2,66 godz. Również 

z wylic

zeń Odwołującego wynika zaś, że cena zaoferowana przez Przystępującego pokrywałaby 

koszty świadczenia usługi przez 4,88 godz. Z powyższego wynika więc, że zaoferowana przez 

Przystępującego cena nie jest rażąco niska.  Dalej podał, że Odwołujący: 


a) 

przyjął do wyliczenia zawyżone koszty zatrudnienia pracowników, które w rzeczywistości są 

znacznie niższe,  

b) 

porównuje  wyłącznie  te  ceny  jednostkowe  w  zakresie  usług  doraźnych,  które  są  niższe  w 

ofercie Przystępującego niż zaoferowane przez Odwołującego;  

c) po

minął, że niektóre z cen jednostkowych zaoferowane przez Przystępującego są wyższe od 

cena zaoferowanych przez Odwołującego. 

Reasumując stwierdził, że twierdzenia i argumenty przedstawione w odwołaniu nie potwierdzają 

zaoferowania przez Przystępującego realizacji zamówienia za cenę rażąco niską. 

Podał  ponadto,  że  nie  tylko  Przystępujący  został  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie wysokości zaoferowanej ceny za świadczenie usług doraźnych. Również Odwołujący 

składał  Zamawiającemu  takie  wyjaśnienia.  Po  analizie  wyjaśnień  Odwołującego  z  dnia  27 

kwietnia 2020 r., można stwierdzić, że ceny zaoferowane przed Odwołującego są wyższe od cen 

zaoferowanych  przez  Przystępującego  w  szczególności,  gdyż  Odwołujący  ponosi  bardzo 

wysokie  koszty  wykonania  usług  oraz  przyjmuje  bardzo  wysoki  poziom  zysku.  Wskazał  w 

szczególności, że Odwołujący przyjął w jego kalkulacjach bardzo wysokie koszty zakupu środków 

i  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt.  Odwołujący  wyjaśniając  wysokość  zaoferowanych  cen, 

jako  jeden  ze 

składników  ceny,  podał  koszty  wyposażenia  pracowników  w  środki  czystości  i 

niezbędny  sprzęt.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  wskazane  koszty  należało  uwzględnić  w  cenie 

ofertowej.  Odwołujący  przyjął  jednak  do  wyliczenia swojej  ceny  ofertowej  te koszty  na  bardzo 

wysokim  poziomie. 

Odwołujący  do  wyliczenia  cen  za  świadczenie  usług  doraźnych  przyjął  w 

szczególności następującą wysokość kosztów środków czystości i zakupu niezbędnego sprzętu: 

a) 

3.379,09  zł  —  koszty  zakupu  środków  czystości  i  sprzętu  (w  tym  zakup  maszyny 

czyszczącej) na potrzeby jednorazowego sprzątania pomieszczeń produkcyjnych; Zamawiający 

oszacował częstotliwość wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń produkcyjnych na 36 razy 

w okresie realizacji zamówienia; w związku z tym łączne koszty po stronie Odwołującego środków 

czystości  i  sprzęt  na  potrzeby  sprzątania  pomieszczeń  produkcyjnych  wyniosą  121.395,24  zł 

(3.379,09 zł x 36 razy); 

b) 

72,22  zł  —  koszt  środków  czystości  i  sprzętu  na  potrzeby  jednorazowego  sprzątania  sal 

konferencyjnych; przyjęte przez Odwołującego koszty są bardzo wysokie, w tym są wyższe niż 

koszty zatrudnienia pracowników do wykonania tej usługi, tj. kwoty 60,00 zł; 

c) 

37,88  zł  —  koszt  środków  czystości  i  sprzętu  na  potrzeby  jednorazowego  sprzątania 

pomieszczeń  magazynowych;  przyjęte  przez  Odwołującego  koszty  są  bardzo  wysokie  i  są 

wyższe niż koszty zatrudnienia pracowników do wykonania tej usługi, tj. kwoty 26,64 zł; podkreślić 

czy  tym  należy,  że  w  ocenie  Odwołującego  taka  kwota  jest  niezbędna,  aby  wyposażyć 

pracowników w środki czystości i sprzęt do posprzątania powierzchni jedynie 130,9 m2, 

d) 

96,25  zł  —  koszt  środków  czystości  i  sprzętu  na  potrzeby  jednorazowego  sprzątania  

pomieszczeń szatni; przyjęte przez Odwołującego koszty są bardzo wysokie oraz są wyższe niż 


koszty zatrudnienia pracowników do wykonania tej usługi, tj. kwoty 50 zł; W ocenie Odwołującego 

taka  kwota  jest  niezbędna,  aby  wyposażyć  pracowników  w  środki  czystości  i  sprzęt  do 

posprzątania powierzchni jedynie 150,00 m2 , 

e) 

77,00  zł  — koszt  środków  czystości  i  sprzętu  na  potrzeby  jednorazowego sprzątania łaźni; 

przyjęte przez Odwołującego koszty są bardzo wysokie oraz są wyższe niż koszty zatrudnienia 

pracowników do wykonania tej usługi, tj. kwoty 40 zł; W ocenie Odwołującego taka kwota jest 

niezbędna,  aby  wyposażyć  pracowników  w  środki  czystości  i  sprzęt  do  posprzątania  jedynie 

powierzchni 120,00 m2, 

f) 

88,32 zł — koszt środków czystości i sprzętu na potrzeby jednorazowego sprzątania klatek 

schodowych i korytarzy; przyjęte przez Odwołującego koszty są bardzo wysokie oraz są prawie 

dwukrotnie ni

ższe niż koszty zatrudnienia pracowników do wykonania tej usługi, tj. kwoty 41 ,68 

zł;  W  ocenie  Odwołującego  taka  kwota  jest  niezbędna  aby  wyposażyć  pracowników  w  środki 

czystości i sprzęt do posprzątania jedynie powierzchni 200,00 m2, 

g) 

3.000,00 zł — koszt środków czystości i sprzętu potrzebnego do jednorazowego mycia okien, 

wskazana wysokość kosztów jest bardzo wysoka; 

Odwołujący  popełnił  błąd  w  swoich  kalkulacjach  dotyczących  ceny  za  świadczenie  usług 

doraźnych w postaci mycia okien. Odwołujący przyjął błędnie wyższe od rzeczywistych koszty 

wykonania usługi mycia okien, w konsekwencji błędnego przyjęcia, że jednorazowo zobowiązany 

byłby do umycia 6.480 szt. okien. Jak wynika z wyjaśnień Odwołującego z dnia 27.04.2020 r., do 

obliczeń  przyjął  on  następujące  dane:  „13.  Mycie  okien  (dwustronnie)  —  4,92  zł/szt.  (4,  00  zł 

netto); 

Szacowana łączna ilość okien — 6 480, 00 sztuk (dane z załącznika nr 1a do siwz). 

Zgodnie z  posiadanym doświadczeniem  Przystępującego,  pracownik  serwisu sprzątającego w 

ramach pełnego wymiaru czasu pracy jest w stanie umyć 70 sztuk okien 6480 szt./ 70 szt. 92,57 

etatu”. Zgodnie zaś z Załącznikiem nr 1a do SIWZ, w poz. 15 Zamawiający przewidział, że usługi 

doraźne mogą obejmować 6.480 m2 mycia okien, a nie 6.480 sztuk okien.  

Z  powyższego  wynika  więc,  że  cena  Odwołującego  za  mycie  okien  jest  wyższa  od  ceny 

zaoferowanej przez Przystępującego, m.in. z uwagi na błędne przyjęcie zakresu zamówienia do 

realizacji (a co za tym 

idzie większy nakład pracy pracowników). Oczywistym jest, że 6.480 m2 

okien  jest  to  mniejszy  zakres  sprzątania  niż  6.480  sztuk  okien.  Odwołujący  ponosi  ponadto 

bardzo wysokie koszty zakupu środków i sprzętu. Z powyższego wynika, że Odwołujący ponosi 

bardz

o wysokie koszty zakupu środków i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przez 

co  zaoferowane  przez  niego ceny  są  wyższe.  Ponadto,  z  przedłożonych  przez  Odwołującego 

wydruków ze stron internetowych wynika, że zakupuje on środki czystości niezbędne do realizacji 

zamówienia  po  cenach  detalicznych.  Przystępujący,  z  uwagi  na  dużą  ilość  zakupywanych 

środków, uzyskuje wysokie zniżki i uzyskiwane przez niego ceny są znacznie niższe niż ceny 

detaliczne. 

Przystępujący (powołując się na wyjaśnienia Odwołującego z 27.04.2020 r.) wskazał 

także, że ten wykonawca do ceny zmuszony był doliczyć koszty zakupu maszyn (których nie musi 


nabywać Przystępujący). Odwołujący wskazał, że na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie 

sprzątania  pomieszczeń  produkcyjnych  zmuszony  jest  zakupić  maszynę  czyszczącą. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  związku  z  tym  łączny  koszt  wyposażenia  pracowników  w  środki 

czystości  i  sprzęt  (w  tym  w  nową  maszynę)  wyniosą  3.372,09  zł  w  przypadku  każdego 

jednorazowego wykonania usługi. Odwołujący przedłożył ponadto wraz z wyjaśnieniami wydruk 

ze strony internetowej, wskazujący, że koszt zakupu takiej maszyny wynosi 26.317,00 zł netto. 

Mając  na  uwadze,  że  Zamawiający  oszacował  częstotliwość  wykonywania  usług  w  zakresie 

sprzątania pomieszczeń produkcyjnych na 36 razy w okresie realizacji zamówienia, szacunkowe 

koszty  Odwołującego  w  zakresie  wyposażenia  pracowników  w  środki  czystości  i  sprzętu  na 

potrzeby sprzątania wyłącznie pomieszczeń produkcyjnych, w tym w nową maszynę, wyniosą aż 

121.395,24 zł. Z tego wynika, że cena za świadczenie przez Odwołującego usług doraźnych jest 

wyższa  od  ceny  zaoferowanej  przez  Przystępującego  m.in.  z  uwagi  na  konieczność  zakupu 

nowych  maszyn  i  wy

posażenia.  Przystępujący  nie  musi  ponosić  kosztów  zakupu  maszyn  i 

większości 

wyposażenia. 

Przystępujący 

dysponuje 

niezbędnymi 

maszynami, 

już 

zamortyzowanymi,  a  także  wyposażeniem,  gdyż  obecnie  świadczy  usługi  na  rzecz 

Zamawiającego.  Opierając  się  o  cenę  zakupu  maszyny  przedstawioną  przez  Odwołującego, 

można stwierdzić, że zaoferowana przez Przystępującego cena za świadczenie usług doraźnych 

jest niższa od ceny Odwołującego o kwotę co najmniej 26.317,00 zł netto, gdyż Przystępujący 

nie musi nabywać maszyny niezbędnej do realizacji zamówienia.  

Przystępujący wskazał, że w wyjaśnieniach wskazał, że do ceny każdej usługi doraźnej doliczył 

10%  z  tytułu  kosztów  pośrednich  (czy  też  następnie  zwanych  przez  Odwołującego  w 

wyjaśnieniach administracyjnymi). Jego zdaniem, jest to bardzo wysoki poziom kosztów, mając 

na  uwadze,  że  już  do  ceny  doliczono  koszty  zatrudnienia  pracowników  oraz  koszty  zakupu 

wyposażenia, sprzętu i środków czystości. Niezrozumiałym jest, dlaczego Odwołujący ponosi aż 

tak wysokie koszty pośrednie związane ze świadczeniem usług doraźnych, w szczególności, że 

większość  takich  kosztów  jest  ponoszona  przez  wykonawcę  już  w  związku  ze  świadczeniem 

usług  stałych.  Zgodnie  z  wyliczeniami  Odwołującego,  suma  kosztów  pośrednich 

(administracyjnych)  świadczenia  usług  doraźnych  ponoszonych  przez  Odwołującego  wynosi 

41.492,82 zł netto. Obniżenie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Odwołującego do 

poziomu 5% (co jest możliwe, gdyż 10% to poziom bardzo wysoki), pozwala na obniżenie ceny 

ofertowej o kwotę prawie 21.000,00 zł. Przystępujący może się domyślać, że ponoszenie przez 

Odwołującego tak wysokich kosztów pośrednich realizacji usług, związane jest z konieczności 

poniesienia  przez  Odwołującego  kosztów  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  na  rzecz 

Zamawiającego. Odwołujący nie świadczy obecnie usług na rzecz Zamawiającego, w związku z 

czym musi 

ponieść koszty związane z rozpoczęciem realizacji usługi. W związku z tym, ceny za 

świadczenie  usług  doraźnych  zaoferowane  przez  Odwołującego  są  wyższe  od  cen 

zaoferowanych  przez  Przystępującego,  gdyż  Odwołujący  ponosi  wysokie  koszty  pośrednie 


związane  z  realizacją  zamówienia.  Odwołujący  przyjął  również  bardzo  wysoki  poziom  marży 

(zysku). 

W wyjaśnieniach wskazał, że łączna wysokość zysku (marży), jaką Odwołujący osiągnie 

świadcząc  usługi  doraźne  wynosi  120.208,69  zł.  Podkreślił,  że  łączna  wartość  netto  usług 

doraźnych  według  cen  Odwołującego  to  567.662,46  zł  netto.  Z  tego  wynika,  że  Odwołujący 

przyjął  marże  na  poziomie  ponad  21%.  Podkreślił,  że  jest  to  bardzo  wysoki  poziom  zysku  w 

przypadku usług sprzątania. Standardowo marże na rynku usług sprzątania wynoszą do 10%. W 

związku  z  tym,  ceny  za  usługi  doraźne  zaoferowane  przez  Odwołującego  są  od  cen 

zaoferowanych przez Przystępującego, gdyż Odwołujący założył bardzo wysoki poziom zysku, 

jaki  chciałby  osiągnąć  na  świadczeniu  usługa  doraźnych.  Przystępujący  założył  osiągnięcie 

niższego zysku (co jest jak najbardziej dopuszczalne i jest normalnym przejawem konkurencji na 

rynku).  Przykładowo,  gdyby  Odwołujący  założył  nie  21%  zysku,  a  5%  zysku  (co  i  tak  stanowi 

wysoką marżę), to jego łączna cena za usługi doraźne byłaby niższa o prawie 100.000,00 zł. Jak 

wynika z powyższego, różnica w cenie za usługi doraźne zaoferowanej przez Odwołującego i 

cenie Przystępującego jest zrozumiała. Odwołujący ponosi wyższe koszty świadczenia usług, a 

także założył osiągnięcie zysku na bardzo wysokim poziomie. Wskazując na ponoszenie przez 

Przystępującego niższych kosztów wykonania zamówienia podał, że  świadczy obecnie usługi na 

rzecz  Zamawiającego,  więc  nie  musi  ponosić  części  kosztów  związanych  w  rozpoczęciem 

realizacji zamówienia, w szczególności: 1) kosztów wstępnych badań lekarskich pracowników, 2) 

kosztów  wstępnych  szkoleń  z  zakresu  BHP,  3)  kosztów  zakupu  nowej  odzieży  roboczej  dla 

pracowników,  4)  kosztów  zakupu  wyposażenia,  którym  w  większości  Przystępujący  już 

dysponuje,  5) 

kosztów  zapoznania  pracowników  z  miejsce  świadczenia  usługi,  6)  kosztów 

wzmożonej kontroli sposobu świadczenia usługi w początkowym okresie realizacji usługi. Jego 

zdaniem,  z 

powyższego  wynika,  że  cena  zaoferowana  przez  Przystępującego  nie  jest  ceną 

rażąco niską. Sama różnica pomiędzy cenami nie stanowi o tym, że cena niższa jest ceną rażąco 

niską. Powołał się na orzecznictwo KIO i orzecznictwo sądowe stwierdzając, że nie można z faktu 

zaoferowania 

ceny niższej niż inni wykonawcy wywodzić tezy o rażąco niskiej cenie w sytuacji, 

gdy  cena  ta  nie  odbiega  w  sposób  istotny  od  realiów  rynkowych.  Ponadto  dysproporcja  cen 

zaoferowanych  przez  kilku  wykonawców,  nie  daje  jeszcze  podstaw  do  założenia,  że  cena 

na

jniższa podana przez jednego z wykonawców, jest ceną rażąco niską, gdyż zależne jest to od 

efektywności oraz kosztów prowadzenia działalności określonego podmiotu. Po drugie, podstawą 

odrzucenia oferty jest zaoferowanie ceny "rażąco niskiej”, a nie ceny "niskiej. " Te dwa pojęcia 

nie są tożsame. Przechodząc do analizy stanu fatycznego niniejszej sprawy można powiedzieć, 

że  cena  Konsorcjum  "P.  ”  nie  jest  "rażąco  niska”  w  stosunku  do  wartości  zamówienia.  Nie 

świadczy bynajmniej o tym fakt, że jest ona niższa 0 25,88% od wartości zamówienia. Dowodem 

na  to 

jest  również  cena  zaoferowana  przez  Konsorcjum,  która  jest  także  niższa  do  wartości 

zamówienia 0 18, 78%. Różnica pomiędzy tymi cenami jest nieznaczna. Dobitnie ten sam już fakt 

świadczy, że w niniejszej sprawie omawiany zarzut Konsorcjum nie może odnieść zamierzonego 


skutku”.  „Porównanie w postępowaniu do siebie jedynie wartości dwóch ofert, nawet jeśli dwaj 

wykonawcy oferują Zamawiającemu taki sam sprzęt i stwierdzenie rozbieżności w tym zakresie, 

nie może wskazywać na rażąco niską cenę po stronie któregoś z wykonawców, czyli oferowaniu 

przedmiotu zamówienia poniżej kosztów. Może to jedynie świadczyć o swobodzie ustalenia przez 

każdego  z  wykonawców  z  osobna  wartości  swojej  ceny  ofertowej,  mając  na  względzie  swoje 

indywidualne,  ponoszone  w  tym  zakresie  koszty  oraz  ewentualny  zysk  oraz  uwzględniając 

konkurencję na rynku i możliwość uzyskania  danego zamówienia publicznego”.  Fakt,  że ceny 

zaoferowane przez Przystępującego są niższe od cen zaoferowanych przez Odwołującego, nie 

świadczy  o  rażąco  niskim  poziomie  cen  Przystępującego.  Jak  wskazała  Krajowa  Izba 

Odwoławcza,  „oferta  zawierająca  niższe  ceny  jednostkowe  w  poszczególnych  pozycjach  w 

stosunku do innych wykonawców nie jest dowodem, że oferta stanowi ofertę z rażąco niską ceną. 

Przystępujący uwzględnił w zaoferowanych cenach wszelkie koszty wykonania zamówienia, w 

tym wy

nagrodzenie pracowników w wysokości równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu 

za pracę, co potwierdzają przedstawione przez Przystępującego kalkulacje. W związku z tym, nie 

ma podstaw aby przyjąć, że cena zaoferowana przez Przystępującego jest ceną rażąco niską. 

Zaoferowanie  przez  Przystępującego  ceny  niskiej  (a  nie  rażąco  niskiej)  nie  może  stanowić 

podstawy do odrzucenia oferty Przystępującego. 

II. Zaniechanie 

odrzucenia oferty Przystępującego z uwagi na błąd w obliczeniu ceny 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  że  ten  zaniechał  odrzucenia  oferty  Przystępującego 

pomimo, że oferta Przystępującego zawiera „błąd w obliczeniu lub jest rażąco niska”, przez co 

naruszył art. 89 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych.  Odwołujący nie wyjaśnił dokładnie, z 

czego jego zdaniem wynika rzekomy błąd w obliczeniu ceny ofertowej Przystępującego. Z treści 

odwołania można domyślać się, że Odwołujący rzekomego błędu upatruje w sposobie obliczenia 

ceny ofertowej Przystępującego za świadczenie usług wskazanych w poz. 19 i 20 Załącznik do 

nr 1a do SIWZ. 

W załączniku tym Zamawiający określił zakres usług doraźnych.  W odniesieniu 

do poz. 19 i 20 wskazał: 

Lp. 

Nazwa 

Jednostka 

Szacowana łączna 

powierzchnia/ ilość 
szt. w trakcie 
trwania umowy 

Szacunkowa 

częstotliwość 
wykonania usługi w 
ciągu 36 m-cy 

dezynfekcja elementów 

wyposażenia takich jak elementy 
stanowiące wyposażenie biur i 
pomieszczeń, drzwi — 806 szt., 
klamki 

— 806 szt., uchwyty — 200 

szt., barierki 

— ok. 213 m.b. 

zapewnienie środków do dezynfekcji 

jest po stronie Zamawia

jącego 

rbh 

Szacowany czas 

na wykonanie 
usługi: 5 h 
dziennie 

w okresie 
zagrożenia 
epidemicznego do 
3 x dziennie 


dezynfekcja powierzchni; korytarze, 
klatki schodowe, podłogi, 
niezabudowane ściany — 

2 761,28 m

zapewnienie 

środków do dezynfekcji jest 
po stronie Zamawia

jącego 

rbh 

Szacowany czas 

na wykonanie 
usługi: do 3 h 
dziennie 

w okresie 

zagrożenia 
epidemicznego 
do 3 x dziennie 

Przystępujący obliczył wysokość ceny ofertowej w zakresie usług wskazanych w poz. 19 i 20  w 

następujący sposób: 

Lp. 

Usługi doraźne 

Szacunkowa 
powierzchnia/ 
liczba 

Szacunkowa 

częstotliwość w 
ciągu 36 
miesięcy 

Łączna 

powienchnia/ 
liczba w ciągu 36 
miesięcy 

Stawka jednostkowa 

Przystępującego netto 

Łączne szacunkowe 
wynagrodzenie 
netto 

Dezynfekcja 

elementów 

szacowany czas 
na wykonanie 

w okresie 

zagrożenia 

50,00 zł /rbg 

750,00 zł 

wyposażenia tj. 
elementy 
stanowiące 
wyposażenie biur i 
pomieszczeń, drzwi 
— 806 szt., klamki 
— 806 szt., 
uchwyty 

— 200 

szt., barierki 

— ok. 

213 m.b. 

usługi: do 5 h 
dziennie 

epidemiologicz. 
3 x dziennie 

Dezynfekcja 
powierzchni: 
korytarze, klatki 
schodowe, podłogi, 
niezabudowane 
ściany —2 761,28 

szacowany czas 

na wykonanie 
usługi: do 3 h 
dziennie 

w okresie 

zagrożenia 
epidemiologicz. 
3 x dziennie 

55,00 zł / rbg 

495,00 zł 

Przystępujący przyjął więc do obliczenia ceny za usługi wskazane przez Zamawiającego w poz. 

19 i 20 Załącznik na la do SIWZ, podaną przez Zamawiającego, umowną liczbę jednostek usług 

(jedna 

jednostka  to  jedna  roboczogodzina  świadczenia  usługi).  Zamawiający  na  etapie 

opisywania  przedmiotu  zamówienia  nie  był  w  stanie  oszacować  liczby  roboczogodzin 

świadczenia  usług  w  zakresie  dezynfekcji.  Wprowadzenie  przez  Zamawiającego  wskazanych 

usług  do  zakresu  usług  doraźnych  związane  było  z  wprowadzeniem  na  terenie  kraju  stanu 

epidemii. Zamawiający nie był w stanie określić, jak długo konieczne będzie świadczenia usług 

dezynfekcji, jakie będą wymagania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie oraz jaki będzie 

dokładny zakres tych usług. Zamawiający słusznie więc przyjął, że rozliczenie za świadczenie 

tych usług nastąpi na podstawie jednostkowej ceny za roboczogodzinę świadczenia takich usług 

i  rzeczywistej  liczby  roboczogodzin  świadczenia  tych  usług.  W  ramach  oceny  ofert  w 

przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający brał pod uwagę łączną cenę brutto za świadczenie 

usług  doraźnych.  Zamawiający  musiał  więc  podać,  na  potrzeby  obliczenia  ceny  ofertowej, 


umowną  liczbę  jednostek  świadczenia  usług  doraźnych  w  zakresie  dezynfekcji.  Ta  umownie 

określona przez Zamawiającego liczba jednostek (roboczogodzin) świadczeni usług dezynfekcji, 

była podstawą obliczenia przez Przystępującego łącznej ceny za świadczenie usług doraźnych. 

Przystępujący  obliczył  cenę  łączną  netto  za  świadczenie  usług  doraźnych  na  podstawie  cen 

jednostkowych  netto,  a  następnie  doliczył  do  niej  podatek  VAT.  Zamawiający  żądał  jednak 

wskazania w ofercie cen jednostkowych brutto. Zamawiający poprawił więc, zgodnie z pismem z 

dnia 13 maja 2020 r., jednostko

we ceny ofertowe Odwołującego z cen netto na ceny brutto. W 

wyniku zm

iany kolejności działań, tj. obliczenia wysokości VAT-u od ceny brutto, a nie jak to zrobił 

Przystępujący  —  obliczenia  ceny  netto  i  doliczenia  do  niej  VAT-u,  zaszła  konieczność 

poprawieni

a w ofercie Przystępującego ceny brutto. Różnica w cenie wynikała z innej kolejności 

dokonywania  zaokrągleń  ceny,  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Zamawiający  poprawił  cenę 

łączną w ofercie Przystępującego w następujący sposób: 

Przed poprawieniem 

Po poprawieniu 

Cena netto za usługi doraźne 

236.945,54 zł 

237.234,40 zł 

Podatek VAT od usług 

doraźnych 

54.494,47 zł 

54.563,91 zł 

Cena brutto za usługi doraźne 

291.443,01 zł 

291.798,31 zł 

Twierdzenia  Odwołującego  w  zakresie  błędu  w  obliczeniu  ceny  ofertowej  Przystępującego  za 

usługi wskazane w poz. 19 i 20 Załącznika nr 1a do SIWZ, wynikają z faktu niezrozumienia przez 

Odwołującego  sposobu  poprawienia  przez  Zamawiającego  omyłki  w  ofercie  Przystępującego. 

Odwołujący do obliczenia ceny Przystępującego za świadczenie usług doraźnych wskazanych w 

poz.  19  i  20  Załącznika  nr  1a  do  SIWZ,  błędnie  przyjął  ceny  pozostałych  usług  przed  ich 

poprawieniem  przez  Zamawiającego. Wskazana nieokrągła różnica pomiędzy  ogólną  ceną za 

usługi doraźne i ceną wszystkich usług poza poz. 19 i 20, wynika więc z błędnego przyjęcie przez 

Odwołującego  cen  jednostkowych  za  usługi  z  poz.  1  -  18  przed  ich  poprawieniem  przez 

Zamawiającego.  Sposób  obliczenia  ceny  ofertowej  Przystępującego  za  świadczenie  usług 

doraźnych, po poprawianiu cen jednostkowych przez Zamawiającego, przedstawia poniża tabela: 

Lp. 

Usługi doraźne 

Szacunkowa 

powierzchnia/ 
liczba 

Szacunkowa 

częstotliwość w 
ciągu 36 miesięcy 

Łączna 

powierzchnia/ 
liczba w ciągu 36 
miesięcy 

Stawka 

jednostkowa 
brutto 

Przystępującego 

Łączne 
szacunkowe 
wynagrodzenie 
brutto 

Pomieszczenia 
produkcyjne 

 
2.790 m

 
100.440 m

 
0,68 zł 

 
68.299,20 zł 

Rozdzielnie 

elektryczne 

2.862,64 m

25.763,76 m

17.519,3568 zł 
17.519,36zł 


Sale 

konferencyjne 

290 m

5.220 m

9.657,00 zł 

Schron 

380 m

1.140 m

0,12 zł 

136,80 zł 

Pomieszczenia 
biurowe 

300 m

10.800 m

0,74 zł 

7.992,00 zł 

Pomieszczenia 

magazynowe 

392,70 m

0,12 zł 

47,124 zł 
47,12 

zł 

Szatnie 

150 m

5.400 m

0,98 zł 

5.292,00 zł 

Łaźnie 

120 m

4.320 m

4.795,20 zł 

Klatki schodowe, 
korytarze 

200 m

7.200 m

0,62 zł 

4.464,00 
zł 

Deratyzacja 

obiektów EEO SA 

20 szt. 

0,62 zł 

74,40 zł 

Dezynsekcja 

obiektów EEO SA 

500 m

3.000 m

0,25 zł 

750,00 zł 

Mycie 
kaloryferów 
(zł/szt.) 

0,12zł 

90,00 zł 

Mycie osłon i 

kloszy 
oświetleniowych 
(zł/szt.) 

0,62 zł 

1.209,00 zł 

Zbieranie kurzy 

ze ścian i sufitów 

886 m

15.948 m

0,12 zł 

1.913,76 zł 

Mycie 

okien 

(dwustronne) 

6.480 m

38.880 ł-n

zł 

Akrylowanie lub 
polimerowanie 
podłóg 

5,23 zł 

44.057,52 zł 

Odkurzanie 

wykładzin 

250 m

0,12 zł 

540,00 zł 

Pranie wykładzin i 

chodników 

250 m

1.500 m

0,12zł 

180,00 zł 

Dezynfekcja 
elementów 
wyposażenia 

szacowany 
czas na 
wykonanie 
usługi: do 5 h 
dziennie 

w okresie 

zagrożenia 

epidemiologii - 

cznego 3 x 

dziennie 

61,50 zł   

922,50 zł 

Dezynfekcja 

powierzchni 

szacowany 

czas na 
wykonanie 
usługi: do 3 h 
dziennie 

w okresie 
zagrożenia 
epidemiologi -
cznego 3 x 
dziennie 

67,65 zł   

608,85 zł 

SUMA  


W  związku  z  tym,  łączna  cena  ofertowa  brutto  za  świadczenie  usług  doraźnych  wynosi 

291.798,31 zł. Podatek VAT w stawce 23% w tej kwocie równy jest 54.563,91 zł. Cena netto za 

świadczenia  usług  doraźnych  wynosi  więc  237.234,40  zł.  Sposób  wyliczenia  przez 

Przystępującego  ceny  ofertowej  za  pozycję  nr  19  i  20  nie  budzi  wątpliwości.  Nie  budzi  także 

wątpliwości sposób obliczenia przez Zamawiającego ceny za świadczenie tych usług w wyniku 

poprawienia  omyłki  w  ofercie  Przystępującego.  Cena  ofertowa  Przystępującego  za  usługi 

wskazane w pkt 19 i 20 wynosi: 

Cena łączna netto  

Cena łączna brutto 

Pozycja 19 

750,00 zł 

922,50 zł 

Pozycja 20 

495,00 zł 

608,85 zł 

Wskazany sposób, w jaki powinna zostać obliczona cena za usługi wskazane w poz. 19 i 20 nie 

budził  wątpliwości Przystępującego. Taki sposób liczenia ceny, a w szczególności przyjętą do 

wyliczeń liczbę jednostek (roboczogodzin) usługi, potwierdził również Zamawiający poprawiając 

omyłkę  w  ofercie  Przystępującego.  Również  Zamawiający,  obliczając  cenę  ofertową 

Przystępującego  w  celu  jej  poprawienia,  przyjął  odpowiednio  15  i  9  jednostek  usługi 

(roboczogodzin) za świadczenie usług z poz. 19 i 20 Załącznika nr la do SIWZ. Nadto, również 

poprawiając  omyłki  w  ofercie  Odwołującego,  Zamawiający  do  obliczenia  ceny  ofertowej  za 

świadczenie usług doraźnych, przyjął tę samą liczbę jednostek świadczenia usługi. Odwołujący 

nie sprzeciwił  się poprawieniu przez  Zamawiającego  omyłki  w  jego ofercie w  wyżej  wskazany 

sposób, z czego można wnioskować, że zgadza się z przyjętym przez Zamawiającego sposobem 

obliczenia wysokości ceny ofertowej. Reasumując stwierdził, że w ofercie Przystępującego nie 

ma jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Zamawiaj

ący - ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z Ostrołęki wszczął postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – 

Prawo  zamówień  publicznych,  którego  przedmiotem  jest:  „Usługa  utrzymania  czystości  w 

budy

nkach produkcyjnych, biurowych, socjalnych i usługowych EEO SA.” w dniu  15 marca 2020 

r.  zamieszczając  Ogłoszenie  o  zamówieniu  –  zamówienie  sektorowe  w  Suplemencie  do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2020/S 046-109466 z dnia 05.03.2020 

r. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Także  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (SIWZ)  w  punkcie  II.1  zaznaczono,  że:  „Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie 


przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  134  ust.  1  Ustawy.”    Zamawiający  następnie  - 

zgodnie z procedurami wymaganymi przepisami ustawy Pzp - 

dokonał w dniu 16 kwietnia 2020 

r. otwarcia ofert podając kwotę jaką przeznaczył na realizację tego zamówienia, a następnie także 

w  oparciu  o  przepisy  Pzp  przeprowadził  procedurę  oceny  ofert,  w  tym  wyjaśnień  -  dokonując 

niezbędnych wezwań oraz korekt omyłek – finalnie dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, 

o czym zawiadomił – wskazując na podstawę prawną z art. 92 ust.1 ustawy Pzp – wykonawców 

w  pismach  z  dnia  19  maja  2020r.    Na  rozprawie  pełnomocnik  Zamawiającego  stwierdził,  że 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  jest  właściwa  do  rozpoznania  odwołania,  albowiem  od  dnia  30 

kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana statusu jednostki zamawiającej z uwagi na to, że PKN Orlen 

S.A. nabył akcje Energa, stanowiące około 80% kapitału zakładowego spółki. Powołał się na jego 

zdaniem wystarczające jako dowód w tej sprawie publikację (jak zaznaczył ogólnodostępną) w 

interneci

e  z  tej  racji,  że  takie  informacje  wynikają  z  publikowanych  raportów,  albowiem  akcje 

spółki Energa pozostają w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).  

Izba uznała, że takie oświadczenie w powołaniu na publikacje prasowe (internetowe) nie 

może stanowić samodzielnej podstawy do uznania, że odwołanie podlega odrzuceniu w oparciu 

o  przepis  art.  189  ust.2  pkt  1  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  tym  przepisem  Izba  zobowiązana  jest 

odrzucić odwołanie w przypadku gdy: „1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy”. Tak 

jak  już  wskazano  Zamawiający  wszczynając  postępowanie  na  podstawie  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych -  nie stosował jej przepisów dobrowolnie ale był do tego (jak sam podał) 

zobowiązany. Także dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty po dniu 30 kwietnia 2020 r. nie 

informował  wykonawców,  że  nabycie  akcji  spółki  Energa  przez  PKN  Orlen  powoduje,  że  do 

procedury wyboru wykonawcy od dnia 30 kwietnia br  nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Pzp. Również nie powoływał tej  okoliczności po wniesieniu odwołania. Tym samym powoływane 

przez Zamawiającego jako dowód w istocie publikacje prasowe nie  powodują, że w sprawie tej 

ma zastosowanie wskazany art. 189 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp i tym samym odwołanie wniesione w 

dniu  26  maja  2020  r.  wobe

c  czynności  Zamawiającego  z  dnia  19  maja  2020  r.  podlegało 

rozpoznaniu przez Izbę w zakresie podniesionych w nim zarzutów. 

Rozpoznając podnoszone w odwołaniu zarzuty (wskazane naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 

Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 

89 ust. 1 pkt 6 Pzp w związku z zaniechaniem   

odrzucenia oferty wykonawcy Zakładu Usług Pomocniczych AZYMUT Sp. z o.o. w Ostrołęce i jej 

wybór jako najkorzystniejszej) Izba stwierdziła, że te zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.   

Zamawiający w rozdziale III punkcie 1 SIWZ wskazał że: „Przedmiotem Zamówienia jest 

usługa  utrzymania czystości  w  budynkach  produkcyjnych,  biurowych,  socjalnych i  usługowych 

EEO SA.”. Z kolei w punkcie 8 podał, że: „Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera 


Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ”. Załącznik nr 1 dotyczy „Zakresu i warunków realizacji” dla usług 

utrzymania  czystości    w  budynkach  produkcyjnych,  biurowych,    socjalnych  i  usługowych. 

Załącznik  nr  1a  z  kolei  dotyczy  Usług  doraźnych  także  utrzymania  czystości  w  budynkach 

produkcyjnych,  biurowych,  socjalnych  i  usługowych,  ale  wykonywanych  na  zlecenie 

Zamawiającego. Wykonawca zgodnie ze Specyfikacją i jej załącznikiem nr 2 (Formularz oferty) 

miał wskazać odrębnie: 

• w  punkcie 5.1.  Cena  –  ryczałt  (cały  zakres  prac wskazanych  w  Załączniku nr  1  za cały  okres 

trwania umowy (…): 

• w punkcie  5.2. Cena – zlecenie (cały zakres prac wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ)   

Według SIWZ (rozdział XIX) - O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować miała suma 

punktów dla badanej oferty według kryteriów:   1. Cena brutto - Ryczałt - 73 %; 2. Cena brutto - 

Zlecenie -

18 %; 3. Doświadczenie osób (…) - 9 % 

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożyło  oferty  trzech  wykonawców  z  następującymi 

cenami (odpowiednio: a. Ryczałt i b. Zlecenie): 

1)  HS M

ULTISERVICES Sp. z o. o. z Bielska Białej: a. 3.240.410,40 zł; b. 2.648.405,55 zł; 

Zakład  Usług  Pomocniczych  AZYMUT  Sp.  z  o.  o.    w  Ostrołęce:  a.  1.  2.838.569,40  zł  ;  b. 

291.443,01 zł; 

TETTSUI SECURITY Sp. z o. o. Sp. K.: a. 1. 2.723.220,00 zł ; b. 82,58 zł 

Zamawiający  na  otwarciu  oferty  poinformował  o  kwocie:  3.837.600,00  zł  brutto,  jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.837.600,00 zł brutto. Ta kwota odnosi 

się  do  całości  przedmiotu  zamówienia  –  bez  podziału  na  Ryczałt  i  Zlecenie.  Także  wartość 

zamówienia  wskazana w  pkt  2.4  Protokołu (Wartość  zamówienia:  3.120.000,00  zł,  co  stanowi 

równowartość 730.798,96 euro) odnosi się do całości Usługi. 

W wyniku oceny (jak wynika z treści zawiadomienia z dnia 19.05.20) odrzucona została 

oferta wykona

wcy HS MULTISERVICES Sp. z o. o. z Bielska Białej na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 

2 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, która to oferta nie jest przedmiotem odwołania. Z kolei 

oferty wykonawców z cenami odpowiednio: (1) Zakład Usług Pomocniczych AZYMUT Sp. z o. o.: 

a. 2.838.569,40 zł i b. 291.798,31 zł; (2)  TETTSUI SECURITY Sp. z o. o. Sp. K.: a. 2.723.220,00 

zł i b. 698.224,82 zł (po korekcie Zamawiającego na podstawie odpowiednio art. 87 ust.2 pkt 2 i 

3 Pzp) - 

uzyskały punktację: wykonawca Azymut - 96,75 pkt;  wykonawca Tettsui - 88,36 pkt.  Za 

najkorzystniejszą  zatem  została  uznana  oferta  wykonawcy  Azymut.  Punktacja  dotyczyła  ceny 

łącznej (ceny z pkt 5.1 i ceny z pkt 5.2). 


Powyższe  ceny  (w  tym  ceny  jednostkowe)  zostały  ustalone  definitywnie  w  wyniku 

czynności  poprawienia  omyłek,  odpowiednio  w  trybie  art.  87  ust.2  ustawy  Pzp,  o  której 

wykonawcy zostali powiadomieni przez Zamawiającego i wyrazili zgodę na ich poprawienie.  Te 

czynności  (w  kontekście  naruszenia  art.  87  ust.2    pkt  2  i  3  Pzp)  nie  są  kwestionowane  w 

odwołaniu. Zgodnie z dokonanymi czynnościami, Wykonawca Tettsui w piśmie z dnia 13 maja 

2020  r.  poinformowany  został,  że  Zamawiający  (…)  dokonał  działań  matematycznych 

polegających  na  pomnożeniu  podanych  przez  Wykonawcę  ryczałtowych  cen  jednostkowych 

przez wskazaną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1a do SIWZ - powierzchnię/liczbę pkt, a 

następnie  tak  otrzymany  iloczyn  został  pomnożony  przez  częstotliwość  wskazaną  przez 

Zamawiającego  dla  każdej  pozycji  w  załączniku  nr  1a  do  SIWZ.  W  związku  z  powyższym 

Zamawiający,  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt.  2)  Ustawy,  dokonał  poprawy  oczywistej  omyłki 

rachunkowej  z  uwzględnieniem  następujących  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek 

(…). W wyniku tej poprawy (za zgodą wykonawcy) zmienił cenę za prace doraźne w 

punkcie  5.2. Formularza oferty Cena 

– zlecenie (cały zakres prac wskazanych w Załączniku nr 

1a  do  SIWZ):  567.662,46  zł  netto  -  130.562,36  zł  VAT  23%    -  698.224,82  zł  brutto.    Z  kolei 

wykonawca Azymut 

– także w piśmie z dnia 13/05/20 - został powiadomiony, że „Zamawiający 

poprawił ceny jednostkowe za prace doraźne w punkcie  5.2. Formularza oferty na podstawie art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją 

Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Poprawione  ryczałtowe  ceny  jednostkowe  wskazane  w 

Formularzu oferty  w wartościach netto przemnożył (każdą z cen) wskaźnikiem 1,23 (VAT). Cena 

– zlecenie (cały zakres prac wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ):  237.234,40 PLN  netto  

- 54.563,91 PLN  VAT 23%  -  

291.798,31 PLN  brutto nie uległa zmianie”.   

Wezwania z dnia 22 kwietnia 2020 r. skierowane na podstawie art. 90 ust.1 ustawy Pzp 

zarówno do wykonawcy Azymut jak i wykonawcy Tettsui  dotyczyły udzielenia wyjaśnień ceny 

podanej  w  ofercie  z  pkt  5.2  formularza  oferty  w  zakresie:  „Ryczałtowych  cen  jednostkowych 

brutto, które zostaną wskazane w § 3 ust. 3 Umowy(…). W tym wezwaniu Zamawiający prosił o 

(…) wykazanie kosztów prac, których następujące ryczałtowe ceny jednostkowe brutto zostały 

wskazane  w  pkt.  5.2.  Formularza  Oferty 

(….).  Ponadto  w  tym  piśmie  Zamawiający  za 

formularzem oferty wymienił wskazane w nim pozycje ( w przypadku wykonawcy Azymut od 1 do 

20, a w przypadku wykonawcy Tetsu

i od 1 do 18). Także w tym piśmie na jego stronie drugiej 

znajduje  się  następujące  sformułowanie:  „Dodatkowo  Zamawiający  wymaga  przedstawienia 

kosztorysu  wykonania  prac,  sporządzonego  przez  Wykonawcę,  zawierającego  informacje 

dotyczące wykazu i kosztów robocizny, materiałów i sprzętu przewidzianych do realizacji zadania

W  trakcie  oceny  przedstawionych  przez  Państwa  wyjaśnień  dotyczących  cenotwórczych 

elementów  oferty  Zamawiający,  działając  zgodnie  z  art.  90  ust.  1  pkt  1  Ustawy,  weźmie  pod 

uwagę przedstawione przez Państwa dowody na poparcie wyjaśnień.”    


W  odpowiedzi  na  to  wezwanie  zarówno  wykonawca  Azymut  jak  i  wykonawca  Tettsui 

przedstawili takie wyjaśnienia. Wykonawca Azymut podstawy wyceny zawarł w piśmie (wraz z 

danymi dot. wynagrodzenia). Z kolei wy

konawca Tettsui dołączył do pisma w formie załączników: 

1. Kalkulator płacowy 2020 r. (koszt wynagrodzenia, urlopu i PPK), 2. informację  o wysokości 

dofinansowania do  wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z  umiarkowanym  stopniem  

niepełnosprawności,  3.  Wycenę  dostawcy  dot.  szorowarki  akumulatorowej  Karcher  z  głowicą 

dyskową, 4. Wycenę dostawcy  - Oprysk na komary i kleszcze 5. Wycenę dostawcy - Unichem 

Granulat  Ratimor  na  gryzonie 

–  wycena  dostawcy,  6.  Wycenę  dostawcy  -  Środek  do 

nabłyszczania  podłóg  (profesjonalne  polimerowanie),    7.  Rozliczenie  kosztów  (wykonane  w 

excelu). 

Izba mając na uwadze treść wyjaśnień udzielonych przez tych wykonawców uznała, że te 

wyjaśnienia  korespondują  z  treścią  wezwań  skierowanych  do  tych  wykonawców.  Odnośnie 

kosztorysu

, o którym mowa w wezwaniu Izba stwierdza, że Zamawiający nie określił dodatkowo 

według jakich reguł taki kosztorys dla Usługi ma być opracowany. Według dostępnych opracowań 

taki kosztorys ( w przypadku braku szczegółowego wskazania) może być sporządzony w formie 

opisowej. Ważne jest aby na podstawie informacji możliwe było określenie kosztów (lub ceny) 

wykonania  określonego  zadania  oraz  prowadzenie  rozliczeń  finansowych  i  takiemu  celowi  (w 

przekonaniu Izby) służy dokument nazywany kosztorysem. Izba zauważa, że w przypadku Usług 

taki dokument nie jest zdefiniowany w przepisach, tak jak jest to w przypadku robót budowlanych. 

Takiego odesłania nie zawarł także Zamawiający w tej dokumentacji przetargowej. 

W  ocenie  Izby  wyjaśnienia  jakie  złożył  wykonawca  Azymut,  uwzględniając  stan  faktyczny  tej 

sprawy, pozwoliły Zamawiającemu na ocenę, czy cena oferowana w zakresie usług doraźnych 

nie  jest  ceną  w  istocie  nadmiernie  zbyt  niską.  W  tym  przypadku  Izba  miała  na  uwadze,  cenę 

łączną  z  oferty  wykonawcy  Azymut  w  porównaniu  z  cenami  ofertowymi  pozostałych 

wykonawców, a także szacunkową wartością zamówienia.  Z tego porównania (jak wskazywał 

Zamawiający i Przystępujący) wynika, że cena z oferty wykonawcy Azymut jest niższa: 

od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  (także  z  oferty  odrzuconej)  złożonych  ofert  (tj. 

kwoty 3.480.209,49 zł) o ok. 10%;  

od ceny oferty z oferty Odwołującego - o 8,5%;  

od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - o 18,4%. 

Zatem    cena  oferowana  przez  wykonawcę  Azymut  nie  jest  niższa  o  ponad  30%  od  średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (o którym to wskaźniku stanowi art. 90 ust.1 Pzp), 

także nie jest rażąco niższa do ceny z oferty Odwołującego. Tym samym nie można uznać, że 

cena z oferty Azymut  jest ceną rażąco niską. Takie porównanie cen w przypadku tej sprawy jest 


uprawnione,  albowiem  jak  już  wskazano  szacunki  (dot.  kwoty  wydatkowanej  i  wartości 

zamówienia) odnoszone były do całości Usługi objętej zamówieniem. 

Izba  ponadto  stwierdza,  że  wykonawca  Azymut  w  odpowiedzi  na  wezwanie  (pismo  z  dnia 

23.04.20) w pierwszej kolejności (wnosząc o poprawienie oferty w tabeli formularza 5.2 w trybie 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp) przyznał, że „Ceny ryczałtowe jednostkowe w tabeli, które zostały 

wskazane  w  pkt.  5.2  Form

ularza Oferty  zostały  omyłkowo przez  Oferenta wpisane w kwotach 

netto  i  należy  doliczyć  do  nich  podatek  VAT  w  wysokości  23%.  Kwota  za  cały  zakres  prac  w 

wysokości wskazanej w ofercie  pkt. 5.2 tj.  236 945,54 zł netto, 54 497,47 zł podatek VAT, 291 

zł  brutto  –  zostały  przez  oferenta  przedstawione  prawidłowo.  Przemnożenie  kwot 

omyłkowo  wskazanych  w  tabeli  jako  netto  przez  częstotliwość  i  czas  trwania  umowy  dają 

dokładnie wartość netto tj. 236 945,54 zł wskazaną przez oferenta w pkt 5.2 Formularza Oferty”. 

Zamawiający  przenalizował  argumentację  i  jak  wskazał  w  piśmie  z  dnia  13.05.20  dokonał 

stosownego poprawienia. W istocie wskazana omyłka w tabeli jednostkowej  nie zmieniła oraz 

nie wpływała na treść oferty, a w szczególności zaoferowaną cenę za realizację zamówienia w 

całości. Jest to taka kategoria omyłki, której popełnienie nie zmieniło celu i treści oferty. W dalszej 

części tych wyjaśnień - w  

zakresie  ryczałtowych  cen  jednostkowych  z  formularza  w  pkt  5.2  

(uwzględniając omówioną omyłkę) podał, że: „Oferent proponując ceny jednostkowe kierował się 

następującym rozliczeniem matematycznym:  

Wszystkie  wskazane  pozycje  w  formularzu  ofertowym  5.2  (z  wyłączeniem  pkt  10,  12,  13)  w 

zakresie cen jednostkowych zostały rozliczone w oparciu o 36 miesięcy wykonania zamówienia 

w przeliczeniu na 1 miesiąc, biorąc pod uwagę przeliczalne jednostki takie jak m2 i sztuka (punkt 

deratyzacyjny). Łączna liczba m2 powierzchni sprzątanej na zlecenie w skali jednego miesiąca 

wynosi 472,05 m2 (suma przeliczalnych m2 w pozycjach formularza od 1 do 20 tj. 16 993,54 m2 

/  36  miesięcy  =  472,05  m2).  Taką  liczbę  m2  Oferent  uwzględnił  przy  wycenie.  Średnia  kwota 

miesięczna  wynikająca z  ilorazu całościowej  ceny  za usługi  doraźne  netto  wynosi  6  581,82  zł 

(236  945,  54  zł  netto  /  36  miesięcy  =  6  581,81  zł).    Wynagrodzenie  w  odniesieniu  do  sztuk 

(punktów deratyzacyjnych, pkt 10, 12 , 13) wynosi 1 110,00 zł netto w skali 36 miesięcy. Kwota 

wynika z sumowania ilości  wynagrodzenia za każdą sztukę jednostkowo tj. 650 + 250 + 20 = 920 

(ilość sztuk), gdzie 650 x  0,5 zł netto (okna), 250 x 0,10 zł netto (mycie kaloryferów) + 20 x 0,50 

zł  netto (punkt  deratyzacyjny)  =  1 110,00  zł  netto,  gdzie miesięcznie daje to 30,84  zł  netto (1 

110,00 zł / 36 miesięcy = 30,84 zł netto). Biorąc pod uwagę średnią kwotę miesięczną za usługi 

doraźne tj. 6 612,65 zł netto, Oferent przedstawia części składowe niniejszej kwoty:  

 

do  realizacji  usług  doraźnych Oferent  przewidział  2 osoby w  podziale na  1 etat  i  0,5  etatu. 

Koszt jednego etatu w 2020 r. wynosi 3 119,58 zł (wyliczenie księgowe w załączniku nr 1). 

Łączny koszt osobowy wynosi 4 679,37 zł (suma 3 119, 58 zł + 1 559,79 zł = 4 679,37 zł)  

 

Średnia cena za sprzęt, środki czystości wynosi 503,34 zł netto  

 

Koszty administracyjne wynoszą 256,20 zł netto (kadry, księgowość, nadzór nad realizacją)  


 

Amortyzacja sprzętu wynosi 245,45 zł  

 

Marża nałożona przez Oferenta wynosi 928,29 zł  

Łącznie  - 6 612,65 zł netto/miesięcznie”.   

Wykonawca Azymut także wskazał, że: „Oferent znajduje się w posiadaniu parku maszyn w tym 

między  innymi  odkurzacza  piorącego  oraz  urządzenia  służącego  do  zmywania  (szorowarka), 

która jest wykorzystywana do akrylowania i mycia powierzchni np. pomieszczeń produkcyjnych. 

W związku z tym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem tych sprzętów, a jedynie koszty 

amortyzacji

”.    Powyższe  wskazuje,  że  wyjaśnienia  wykonawcy  Azymut  (jak  już  Izba  zwracała 

uwagę) były  adekwatne do treści wezwania z dnia 22 kwietnia 2020 r. Wykonawca ten (na co 

zwrócił  uwagę  w  wyjaśnieniach)  zastosował  klucz  według  którego  obliczał  ceny  ryczałtowe 

jednostkowe,  który  „był  kluczem  szacunkowym,  czyli  analogicznym  do  tego,  który  zastosował 

Zamawiający przy tworzeniu SIWZ do niniejszego postępowania, stąd w zależności od faktycznej 

ilości  wykonywanych  prac,  proporcjonalnie  składniki  cenotwórcze  będą  mogły  być 

modyfikowane

”.  Zamawiający  zaakceptował  te  wyjaśnienia  jako  wiarygodne,  poprawne  i 

racjonalne,  uwzględniając  także  –  co  podnosił  na  rozprawie  -  fakt  wieloletniej  realizacji  takich 

usług dla Zamawiającego. W piśmie procesowym z dnia 7 lipca 2020 r. wykonawca Azymut podał 

dodatkowo,  że  szacując  wysokość  cen  jednostkowych  w  ofercie  brał  pod  uwagę  własne 

doświadczenie (świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w okresie 2013 r. — 2018 r. oraz od 

dnia 1 stycznia 2020 r.) oraz podkreślił fakt (o którym mowa w wyjaśnieniach), że posiada park 

maszyn,  w  tym  między  innymi  odkurzacz  piorący  oraz  urządzenia  służące  do  zmywania 

(szorowania), które (już zamortyzowane) wykorzystywane są do akrylowania i mycia powierzchni. 

Wykonawca  Azymut  nie  ponosi  z

atem  kosztów  związanych  z  zakupem  bądź  wynajmem  tych 

sprzętów. Także podkreślił, że wykonawca obecnie świadczy usługi na rzecz Zamawiającego, w 

związku  z  tym  nie  musi  ponosić  szeregu  kosztów  początkowych  realizacji  usług  (np.  badań 

wstępnych pracowników).  Ponownie zwrócił  uwagę,  że w kalkulacji  uwzględnił  wynagrodzenie 

pracowników równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (które w 2020 r. wynosi 

2.600  zł  brutto),  wskazując,  że  sposób  obliczenia  wysokości  wynagrodzenia  pracowników 

skierowanych do 

świadczenia usług doraźnych przedstawiono w wyjaśnieniach Przystępującego 

z dnia 23.04.2020 r. Zatem 

stanowisko wykonawcy Azymut zawarte w piśmie procesowym z dnia 

7 lipca 2020 r. nawiązuje do zarzutów odwołania, a nie stanowi o argumentach nie podanych w 

wyjaśnieniach,  których  wykonawca  miałby  nie  podnieść  (jak  twierdzi  Odwołujący)  pomimo 

wezwania.  Powyższe argumenty odnoszą się m.in. do podnoszonego w odwołaniu zarzutu, co 

nie  było  przedmiotem  wezwania:  przyjęcia  przez  Azymut  zbyt  niskiej  liczby  pracowników  do 

świadczenia usług doraźnych oraz nieujęcie w cenie ofertowej Przystępującego kosztów urlopów 

i zwolnień pracowników. Zdaniem Izby w tym piśmie Przystępujący potwierdził,  że uwzględnił w 

cenie  ofertowej  koszty  wynagrodzeń  pracowników,  a  także  świadczenia  obciążające  go  jako 

pracodawcę,  wykazując,  że  na  potrzeby  świadczenia  usług  doraźnych  będzie  musiał  ponieść 


koszty  zatrudnienia  pracowników  łącznie  na  1,5  etatu,  uwzględniając  już  w  tym  założeniu,  że 

pracownikom przysługuje prawo do urlopu. Tak jak podał, Usługi doraźne (…) będą świadczone 

przez wykonawcę wyłącznie na pisemne zlecenia Zamawiającego (51 ust. 8 Załącznika nr 10 do 

SIWZ 

— wzór umowy). W związku z tym, rzeczywisty zakres usług doraźnych w okresie realizacji 

zamówienia może różnić się od zakresu przyjętego przez Zamawiającego na potrzeby obliczenia 

ceny  ofertowej.  Usługi  doraźne  będą  więc  również  świadczone  w  różnym  zakresie  w 

poszczególnych  miesiącach.  Pracownicy  Przystępującego  skierowani  do  realizacji  usług 

doraźnych mogą więc korzystać z urlopów wypoczynkowych w okresie, gdy nie będą realizowane 

zlecenia od Zamawiającego na świadczenie usług doraźnych. Świadczenie usług doraźnych nie 

ma charakteru ciągłego”. Niewątpliwie Zamawiający (z uwagi na doraźny zakres tych usług) nie 

określił  liczby  pracowników,  którzy  mają  świadczyć  te  usługi.  W  tym  przypadku  nie  jest  więc 

wymagana stała, nieprzerwana obecność pracowników w zakładzie Zamawiającego, jak ma to 

miejsce w przypadku np. usług ochrony. 

Izba odnośnie cen jednostkowych za świadczenie usług z poz. 19 i 20 załącznika nr 1a 

zauważa,  że  wykonawca  Azymut  przedstawił  w  wyjaśnieniach  mechanizm  obliczania  cen 

jednostkowych na potrzeby obliczenia ceny za świadczenie usług doraźnych, wysokości kosztów 

realizacji tych usług.  Wskazał w tych wyjaśnieniach, jakie będą koszty zatrudnienia pracowników 

do  świadczenia  usług  doraźnych.  Wyliczenia  zostały  przedstawione  (jak  już  wskazywano) 

niewątpliwie  w  innej  formie  niż  przedstawił    Odwołujący,  nie  świadczy  to  jednak  o  ich 

nierzetelności  oraz  błędach  bądź  ich  braku.  Tak  jak  wskazał  w  piśmie  procesowym  ceny 

zaoferowane przez za realizacji usług wskazanych w poz. 19 i 20 wynoszą za roboczogodzinę 

odpowiednio netto 50 zł oraz 55 zł. Tak jak wyjaśnił wykonawca Azymut zapewnienie środków do 

dezynfekcji (zgodnie z 

Załącznikiem nr 1a) należy do  Zamawiającego. Tym samym większość 

kosztów związanych z zakupem środków czystości ponosi Zamawiający. Izba zwraca też uwagę, 

że  ceny  zaoferowane  przez  Odwołującego  za  te  same  usługi  są  znacząco  niższe  -  wynoszą 

bowiem odpowi

ednio 24,60 zł za roboczogodzinę. Ceny wykonawcy Azymut dla tych pozycji  są 

zatem dwukrotnie wyższe od cen zaoferowanych przez Odwołującego, w związku z czym nie ma 

wątpliwości, że nie są to ceny rażąco niskie. 

Reasumując Izba stwierdza, że wykonawca Azymut przedstawił w wyjaśnieniach z dnia 

23 kwietnia 2020 r. mechanizm obliczania cen jednostkowych oraz ich podstawy, i tym samym te 

wyjaśnienia są adekwatne do treści wezwania z dnia 22 kwietnia 2020 r. Zdaniem Izby niesłuszne 

jest  twierdzenie  w  odwołaniu,  że  wykonawca  Azymut  przedstawił  niewystarczające, 

niekompletne,  zbyt  ogólnikowe,  a  tym  samym  nie  wykazał  w  sposób  dostateczny,  że  złożona 

przez  niego  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia. 

Natomiast  w  istocie  w  tych  wy

jaśnieniach  pojawił  się  nie  tyle  błąd  rachunkowy,  co  omyłka  w  

wyliczeniach (do wyjaśnień) powierzchni sprzątanej - zabrakło jednego działania, tj. pomnożenia 


powierzchni przez liczbę miesięcy w okresie realizacji zamówienia, czyli 36 miesięcy. Jednakże 

Iz

ba kwalifikując to jako omyłkę, a nie błąd w obliczeniu ceny o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt 

6 Pzp zwraca uwagę, że ta omyłka wystąpiła wyłącznie w wyjaśnieniach wykonawcy Azymut. Do 

obliczenia ceny ofertowej wykonawca przyjął właściwą liczbę m2 powierzchni sprzątanej w całym 

okresie  realizacji  zamówienia.  Tak  jak  podał  wykonawca  (i  co  potwierdzał  Zamawiający) 

przemnożenie  jednostkowych  cen  podanych  w  ofercie  przez  łączną  liczbę  m2  powierzchni 

(prawidłową liczbę) daje cenę ofertową wskazaną w ofercie wykonawcy Azymut.  Tym samym 

wskazana  omyłka  z  wyliczenia  w  wyjaśnieniach  nie  ma  wpływu  na  sposób  obliczenia  ceny 

ofertowej  przez  wykonawcę.  Do  jej  obliczenia  przyjęto  prawidłowo  (cały)  zakres  przedmiotu 

zamówienia i tym samym ta omyłka nie świadczy o zaoferowaniu przez wykonawcę Azymut ceny 

rażąco niskiej, - cena ofertowa została obliczona prawidłowo. 

Mając powyższe na uwadze wskazywane w odwołaniu przepisy ustawy Pzp w zakresie 

rozpoznawanych zarzutów, a mianowicie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp oraz jej art. 89 ust.1 pkt 6  nie podlegają uwzględnieniu. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania (Dz.  U.  z  2018 r,  poz.  972).  

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  pełnomocnika  zamawiającego  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  od 

odwołującego  kosztów  zastępstwa  prawnego  w  kwocie  3.500  zł  z  uwagi  na  nie  przedłożenie 

wymaganego przepisami rozporządzenia rachunku. W myśl bowiem powołanego rozporządzenia 

zgodnie  z  jego  §  3  pkt  2  uzasadnione  koszty  mogą  być  orzekane  w  wysokości  określonej  w  

rachunkach przedłożonych do akt sprawy. 

……………………………………..  


wiper-pixel