KIO 1166/20 WYROK dnia 21 lipca 2020 r.

Data: 22 października 2020

Sygn. akt: KIO 1166/20 

WYROK 

z dnia 21 lipca 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  maja  2020  r.  przez  wykonawcę:  Praxima 

Krakpol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia

w postępowaniu prowadzonym przez 

zamawiającego: Zespól Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 

Oświęcim,  

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  Konsorcjum  

w składzie: Citonet – Kraków sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

S.A.,  Citonet 

–  Łódź  sp.  z  o.o.,  Citonet  Bydgoszcz  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  lidera  

ul.  Gromadzka  52,  30-

719  Kraków  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny 

ofert, w tym dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami 

oceny  ofert  określonymi  w  rozdziale  XIV  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia, w pozostałym zakresie zarzutów oddala odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  Zespól  Opieki  Zdrowotnej  

w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Praxima Krakpol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia 

tytułem wpisu od 

odwołania, 


zasądza kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero 

groszy)  od  zamawiającego:

Zespól  Opieki  Zdrowotnej  w  Oświęcimiu,  

ul. Wysokie Brzegi 4, 32-

600 Oświęcim na rzecz wykonawcy Praxima Krakpol 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Dworcowa  2,  32-540  Trzebinia 

stanowiącą  koszty  poniesione  

z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 1166/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający,  Zespól  Opieki  Zdrowotnej  w  Oświęcimiu,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie: 

„Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą kompletów pościeli szpitalnej, 

ko

łder,  poduszek  oraz  wdrożenie  radiowego  systemu  do  identyfikacji  asortymentu”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

pod nr 2020/S 053-126315 w dniu 16 marca 2020 r. 

W  dniu  18  maja  2020  r.  na  podstawie 

przekazanego  przez  Zamawiającego 

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (por. pismo z dnia 18 maja 2020 r.) powziął 

informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Wykonawca,  Praxima  Krakpol  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Trzebini,  wniósł  odwołanie, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”: 

art. 7 ust. 1 i 3 Pzp,  poprzez naruszenie zasady uczciwej konkure

ncji oraz równego 

traktowania wykonawców; 

art.  8  ust.  1-

3  w  związku  z  art.  90  ust.  1  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odtajnienia  i 

udostępnienia Odwołującemu udzielonych przez Konsorcjum Citonet wyjaśnień, 

art.  89  ust.  1  pkt.  3  i  4  Pzp,  poprzez  zaniechania 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum Citonet; 

art. 91 ust 1 i 2 Pzp, poprzez wadliwą ocenę oferty Konsorcjum Citonet w kryterium 

pkt. XIV ust. 1 pkt. 2 „czas wykonania zlecania na cito” oraz w konsekwencji poprzez wadliwy 

wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

uchylenia czynności wyboru oferty Konsorcjum Citonet, 

odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Citonet na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 

i 4 Pzp; 

prawidłowej oceny oferty Konsorcjum Citonet w kryterium pkt. XIV ust. 1 pkt. 2 „czas 

wykonania zlecania na cito”; 

odtajnienia wyjaśnień udzielonych przez Konsorcjum Citonet, 

dokonania  ponownej  oceny  ofert  i  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert 

ważnych. 

Odwołujący wyjaśnił, że ma interes w złożeniu odwołania, gdyż w razie uwzględnienia 

odwołania oferta Odwołującego będzie ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu. Odwołujący 

stwierdz

ił,  że  oferta  Konsorcjum  Citonet  winna  zostać  odrzucona  na  podstawie  przepisów 


ustawy Pzp. 

O

ferta  Konsorcjum  Citonet  została  wadliwie  oceniona  przez  Zamawiającego  w 

kryterium pkt. XIV ust. 1 pkt. 2 „czas wykonania zlecania na cito”. 

Zgodnie z SIWZ (por. pkt. XIV), 

czas wykonania zlecenia na cito należy rozumieć jako 

wykonanie  usługi  w  jak  najkrótszym  czasie  (podany  przez  wykonawcę  w  godzinach  z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów, wyliczonych w następujący sposób: 

czas dojazdu do siedziby 

Zamawiającego po odbiór brudnej bielizny, 

powrót z bielizną brudną do pralni, 

pranie, suszenie, maglowanie, 

dowóz  bielizny  czystej  do  Zamawiającego  (z  uwzględnieniem  odległości  pralni  od 

siedziby  Zamawiającego  (drogę  należy  liczyć  3  razy)  oraz  poziomu  nasilenia  ruchu  w  dni 

robocze). 

Zaproponowanie  przez  Konsorcjum  Citonet 

w  ofercie  czasu  wykonania  usługi  w 

formule „na cito” w wymiarze 6 godzin nie jest, w ocenie Odwołującego, możliwe technicznie 

do  spełnienia,  biorąc  pod  uwagę  lokalizację  pralni  wykonawcy  oraz  czas  potrzebny  na 

realizację usługi prania asortymentu. 

Zamawiający  określił  kryterium  oceny  ofert  w  sposób  jednoznaczny,  jako  czas 

wykonania usługi na CITO, nie opisując rodzaju, wielkości i ilości prania do przekazania w tej 

usłudze. Należy zatem przyjąć, że może to być nawet średnia ilość dziennego asortymentu, 

pościeli, odzieży ochronnej fasonowej, operacyjnej, dziecięcej oraz kołder, koców i poduszek 

itp. w ilości około 500 kg. Taka ilość może odpowiadać ponad tysiącowi pojedynczych sztuk 

asortymentu. 

Jako  profesjonalny  dostawca  usług  prania  dla  szpitali  Odwołujący,  w  oparciu  o 

dostępne  na  rynku  technologie,  stwierdził  że  proces  prania,  dezynfekcji,  suszenia, 

maglowania, prasowania, pakowania, sczytywania bielizny szpitalnej, który spełnia wszystkie 

wymogi  SIWZ 

musi trwać co najmniej  200 min., tj. 3 godz. 35 min. Kalkulacja minimalnego 

czasu przeprowadzenia zgodnego z SIWZ procesu prania uwzględnia poszczególne elementy 

wymienione  w  przedstawionej 

tabeli. Tabela została dodatkowo uzupełniona o precyzyjnie i 

jednoznacznie  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  czasy  dojazdu,  tj.  wyjazd  od 

wykonawcy

,  przyjazd  do  Zamawiającego,  odbiór  asortymentu  przeznaczonego  do  usługi 

CITO, dojazd do pralni wykonawcy 

i zwrotna dostawa do Zamawiającego. 

Najszybszy  przewidywany 

przejazd  pomiędzy  pralnią  wykonawcy  a  siedzibą 

Zamawiającego wymaga trzykrotnego przejechania dystansu 78,2 km w czasie 1 godz. i 40 

min. 

Na  dzień  i  godzinę  składania  oferty  sumaryczny  czas  przejazdów  określonych  na 

podstawie Google Maps wy

nosił 300 min., tj. 5 godz. i wymagał pokonania dystansu 234,6 km. 

Z powyższego wynika, że łączny czas umożliwiający prawidłowe wykonanie usługi na CITO 


wynosi  8  godz.  35  min. 

Z  ostrożności  Odwołujący  przyjął  czas  przejazdu  samochodem 

osobowym  w  okresie  bardzo  niskiego  natężenia  mchu  w  stanie  zamrożenia  gospodarki. 

Wzrost  natężenia  ruchu  i  zastosowanie  specjalistycznych  samochodów  dostawczych  / 

ciężarowych spowoduje znaczne wydłużenie czasu dojazdu. 

Pomimo pod

jęcia przez Odwołującego próby otrzymania od Zamawiającego informacji 

zakresie  wyjaśnień  złożonych  przez  Konsorcjum  Citonet,  Zamawiający  odmówił 

powyższego, powołując się na to, że wykonawca utajnił te wyjaśnienia. W takim przypadku 

informacja,  która  jest  decydująca  o  przyznaniu  punktów  w  kryterium  oceny  oferty  stała  się 

niemożliwa  do  obiektywnej  weryfikacji.  W  ocenie  Odwołującego,  zaniechanie  przez 

Zamawiającego udostępniania treści wyjaśnień stanowi rażące naruszenie przepisu art. 8 ust. 

3 w związku z art. 90 ust. 1 Pzp, gdyż informacje zawarte w wyjaśnieniach z oczywistych 

względów nie stanowią informacji poufnych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Zamawiający dodatkowo wymagał załączenia do oferty oświadczenia o dysponowaniu 

pralnią zapasową w  przypadku awarii,  zdarzeń  losowych. Wybrany  wykonawca przedstawił 

pralnię w Łodzi, która z oczywistych względów nie spełnia wymogu realizacji usługi w formule 

„na  cito”,  gdyż  z  takiej  odległości  nie  jest  możliwe  wykonanie  tej  usługi.  Dystans  dzielący 

pralnię w Łodzi od siedziby Zamawiającego wynosi 231 km. 

Odwołujący  stwierdził,  że  oferta  Konsorcjum  Citonet  winna  zostać  odrzucona  na 

podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 Pzp, 

gdyż zawiera rażąco niską cenę i jej złożenie 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący  wskazał  na  niemożliwość  zaoferowania  przez  wybranego  wykonawcę 

ceny oferty 

przy wskazanej w wykazie osób liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o 

pracę  na  pełny  etat.  Odwołujący  podkreślił,  że  w  załączniku  nr  8  do  SIWZ  „ILOŚCIOWY 

WYKAZ OSÓB zgodnie z wymaganiami określone w SIWZ”, wykonawca złożył oświadczenie 

o  liczbie  zatrudnionych  pracowników.  Wskazał  zatrudnienie  na  24  etaty  z  minimalnym 

wynagrodzeniem za pracę, jakie zostały przewidziane do realizacji usługi wyłącznie na rzecz 

Zamawiającego.  Zgodnie  z  informacją  przekazaną  przez  wykonawcę  dotyczącą  ilości  osób 

przeliczonych na pełne etaty, koszt zatrudnienia 24 etatów wskazanych w załączniku nr 8 do 

SIWZ wyniesie 

2 691 187,20 zł. Oznacza to, że zaoferowana przez wykonawcę cena realizacji 

zamówienia  w  kwocie  1  482  664,00  zł  plus  podatek  VAT  w  wysokości  339  464,00  zł  nie 

pokrywa  kosztów  zatrudnienia  24  etatów  wskazanych  do  realizacji  usługi  zgodnie  z 

wymaganiami ok

reślonymi w SIWZ. 

Dalszymi konsekwencjami takiej deklaracji jest narażenie Zamawiającego na przyszłe 

koszty wynikające z zastosowania § 12, pkt 1, ppkt. b, c, d załącznika nr 6 do SIWZ „ISTOTNE 

POSTANOWIENIA UMOWY SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY”  

Odwołujący  przedstawił  wyliczenia  na  potwierdzenie,  że  zaproponowana  przez 

wybranego wykonawc

ę cena nie jest adekwatna do zadeklarowanej liczby pracowników i nie 


jest wystarczająca, aby w sposób należyty świadczyć usługę, co oznacza, że jest ceną rażąco 

ni

ską. 

Kalkulacja  wynagrodzenia  oferty  wybranego  wykonawcy  na  takim  poziomie  stanowi 

bezspornie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia  16 kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji  (Dz.U.  z  2003r.  nr  153,  poz. 

1503  z  późń.  zm.).  Deklaracja  wykonawcy  realizacji  zamówienia  za  powyższą  cenę  grozi 

nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości. Ponadto działaniem 

spełniającym  przesłanki  uznania  danego  działania  przedsiębiorcy  za  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub 

narusza interes innego przedsiębiorcy. Jeżeli działania podejmowane przez przedsiębiorcę nie 

wynikają z istoty konkurencji, lecz są podejmowane w celu utrudnienia dostępu do rynku i przy 

pomocy  środków  nieznajdujących  usprawiedliwienia  w  mechanizmie  wolnej  konkurencji, 

stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. 

Konsorcjum Citonet 

zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego.  Przystępujący  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  Podniósł,  że  wbrew 

twierdzeniom  Odwołującego,  Zamawiający  prawidłowo  ocenił  ofertę  Przystępującego  w 

kryterium 

„czas wykonania zlecenia na cito”. Przystępujący zaoferował wykonanie usługi „na 

cito” w czasie 6 godzin, więc Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ zobowiązany był 

przyznać Przystępującemu maksymalną ilość punktów. 

Bezpodstawne jest twierdzenie, że wykonanie przez Przystępującego usługi w czasie 

6  godzin  nie  jest  technicznie  możliwe  do  spełnienia.  Odwołujący  błędnie  założył,  że  jeden 

przejaz

d na trasie pralnia Przystępującego — zakład Zamawiającego zajmie aż 1 godzinę 40 

minut oraz że proces prania zajmie 3 godziny 35 minut. Twierdzenia Odwołującego stanowią 

wyłącznie jego przypuszczenia formułowane na użytek odwołania i nie są poparte  żadnymi 

dowodami.  W  szczególności  za  wiarygodny  dowód  nie  może  być  uznany  zamieszczony  w 

odwołaniu printscreen strony internetowej. 

Fakt, że Przystępujący w pkt Il. oświadczenia dotyczącego przedmiotu zamówienia (na 

formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  5  do  SIWZ)  wskazał,  że  posiada  „możliwości 

zabezpieczenia wykonania usługi w razie zdarzeń losowych w swoim zakładzie” oraz podał 

miejsce: Citonet 

— Łódź sp. z o. o., Łódź, ul. Świętojańska 519, nie oznacza, że Przystępujący 

nie mo

że zaoferować wykonania usługi „na cito" w czasie 6 godzin. Zgodnie z pkt XIV SIWZ 

„Kryteria oraz sposób oceny ofert”, „czas wykonania zlecenia na cito należy rozumieć, jako 

wykonanie  usługi  w  jak  najkrótszym  czasie”.  Dla  Przystępującego  jest  jasne,  że  kryterium 

„czas  wykonania  zlecenia  na  cito"  dotyczy  wykonania  usługi  w  miejscu  wskazanym  przez 

wykonawcę jako miejsce wykonywania usługi (czyli pralnia Citonet — Kraków sp. z o. o.), nie 


zaś  w  miejscu  wskazanym  przez  wykonawcę  jako  „możliwości  zabezpieczenia  wykonania 

usługi w razie zdarzeń losowych w swoim zakładzie”. 

Gdyby Zamawiający chciał w tym kryterium oceniać czas wykonania usługi w miejscu 

wskazanym jako zabezpieczenie wykonania usługi w razie zdarzeń losowych, o którym mowa 

w pkt Il załącznika nr 5 do SIWZ, to napisałby o tym wyraźnie w SIWZ. Tymczasem w SIWZ, 

w szczególności w pkt XIV SIWZ „Kryteria oraz sposób oceny ofert” nie ma żadnej wzmianki 

o tym, 

że oferowany czas wykonania usługi „na cito" ma odnosić się do miejsca wskazanego 

dla  zabezpieczenia  wykonania  usługi  w  razie  zdarzeń  losowych,  o  którym  mowa  w  pkt  Il 

załącznika nr 5 do SIWZ. Przystępujący, w dobrej wierze, zaoferował czas wykonania usługi 

„na cito” — 6 godzin, biorąc pod uwagę czas potrzebny na wykonanie takiej usługi w pralni 

Citonet 

— Kraków sp. z o. o. w Krakowie. 

N

awet  gdyby  wykładnia  postanowień  SIWZ  w  zakresie  kryterium  „czas  wykonania 

zlecenia na cito" budziła jakiekolwiek wątpliwości, to zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby 

Odwoławczej  wszelkie  wątpliwości  lub  niejasności  wynikające  z  treści  dokumentacji 

postępowania nie mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy ubiegającego się o dane 

zamówienie publiczne (por. np. wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 grudnia 2017 r. 

KIO  2618/17,  z  dnia  21  sierpnia  2018  r.  KIO  1547/18  oraz  z  dnia  22  sierpnia  2018  r.  KIO 

Na  marginesie 

Przystępujący  zauważył,  że  zdarzenia  losowe  całkowicie  eliminujące 

możliwość wykonania usługi w danej pralni są niezmiernie rzadkie, a ich prawdopodobieństwo 

zaistnienia  jest  minimalne;  zwłaszcza  w  przypadku  tak  nowoczesnej  pralni  jak  Citonet  — 

Kraków sp. z o.o. Poza tym, oświadczenie o posiadaniu możliwości zabezpieczenia wykonania 

usługi w Citonet — Łódź sp. z o.o. nie pozbawia Przystępującego prawa do podjęcia innych 

dodatkowych  dzia

łań  w  celu zabezpieczenia terminowego wykonania usługi; postanowienia 

SIWZ nie zawierają żadnych ograniczeń w tym zakresie, a Przystępujący dzięki potencjałowi 

grupy spółek ma w tym zakresie szerokie możliwości. Dlatego Przystępujący spodziewa się, 

że  potrzeba  awaryjnego  wykonywania  usługi  w  Citonet  Łódź  sp.  z  o.o.  realnie  nigdy  nie 

zaistnieje. 

Wykładnia postanowień SIWZ zakładająca, że oceny czasu wykonania usługi należy 

dokonać  nie  dla  miejsca  faktycznego  świadczenia  usługi,  lecz  dla  miejsca  stanowiącego 

jedynie potencjalną możliwość zabezpieczenia wykonania usługi, byłaby nie tylko sprzeczna 

z treścią pkt XIV SIWZ, ale również całkowicie nieracjonalna. 

Całkowicie bezpodstawne są też twierdzenia Odwołującego, jakoby cena zaoferowana 

przez Przystępującego była rażąco niska, gdyż koszty zatrudnienia na 24 etatach przekraczają 

cenę  oferty  Przystępującego.  Odwołujący  błędnie  przyjął,  że  pracownicy  wykazani  przez 

Przystępującego w ilościowym wykazie osób (na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do 

SIWZ) będą świadczyć pracę wyłącznie na rzecz Zamawiającego. Pracownicy ci będą bowiem 


świadczyć  pracę  również  na  rzecz  innych  klientów.  Suma  przychodów  z  tytułu  usług 

świadczonych na rzecz Zamawiającego i innych klientów przekroczy koszty zatrudnienia tych 

pracowników. 

Nie ma żadnych podstaw, aby przypuszczać, że cena oferty Przystępującego jest ceną 

rażąco  niską.  Zamawiający  nie  zwrócił  się  do  Przystępującego  o  udzielenie  wyjaśnień 

dotyczących ceny, zatem nie miał wątpliwości, że cena oferty Przystępującego nie jest rażąco 

niska. 

Przystępujący podniósł, że cena zaoferowana przez Odwołującego jest bardzo zbliżona 

do  ceny  jego  oferty  - 

różnica  wynosi  34  926  zł,  co stanowi  zaledwie 1,88%  wartości  oferty 

Przystępującego.  

Sko

ro  zarzut  zaoferowania  rażąco  niskiej  ceny  jest  nieuzasadniony,  to  tym  samym 

nieuzasadniony jest zarzut czynu nieuczciwej konkurencji mającego polegać na zaoferowaniu 

zbyt niskiej ceny. 

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  

i  zas

ądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kosztów  postępowania.  Zdaniem 

Zamawiającego,  oferta  Konsorcjum  Citonet  w  sposób  prawidłowy  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza i tym samym wybrana 

spośród ważnych ofert. 

1. Spełnienie przez Przystępującego kryterium określonego w pkt XIV ust. 1 pkt 2 SIWZ, tj. 

wykonanie zlecenia na cito do 6 godzin 

Zamawiający  zgodnie  z  SIWZ  w  ramach  oceny  ofert  m.in..  oceniał  czas  wykonania 

zlecenia na cito, przez co należało rozumieć wykonanie usługi w jak najkrótszym czasie przy 

zastosowaniu  wymaganej  technologii  oraz  przestrzeganiu  obowiązujących  przepisów, 

wyliczonych w następujący sposób: 

czas dojazdu do siedziby Zamawiającego po odbiór brudnej bielizny, 

powrót z bielizną brudną do pralni, 

pranie, suszenie, maglowanie, 

dowóz  bielizny  czystej  do  Zamawiającego  (z  uwzględnieniem  odległości  pralni  od 

siedziby  Zamawiającego  (drogę  należy  liczyć  3  razy)  oraz  poziomu  nasilenia  ruchu  w  dni 

robocze). 

Największa liczna punktów (20) była przyznawana wykonawcy, który zlecenie na cito 

wykona do 6 godzin. 

W ocenie Zamawiającego, twierdzenie, że wykonanie usługi na cito przez 

Przystępującego jest technicznie nie do spełnienia, jest bezpodstawne. 

Zamawiający wyjaśnił, że dokładnie określił jakie czynności mieszczą się w wykonaniu 

usługi  na  cito  zgodnie  z  wymaganą  technologią  prania.  Fakt,  iż  Odwołującemu  wykonanie 

prania w  wy

maganej technologii zajmuje min. 3 godziny 35 minut nie oznacza, że taki sam 

czas dotyczy Przystępującego. Przystępujący może dysponować — przy spełnieniu wymagań 

wskazanych w SIWZ - 

nowszą technologią w porównaniu do Odwołującego. 


Stawiane  przez  Odwołującego  zarzuty  są  oparte  na  przypuszczeniach  i  nie  poparte 

żadnymi dowodami. Przedstawiony przez Przystępującego opis realizacji usługi prania, w tym 

opis  real

izacji  usługi  na  cito,  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ. 

Zamawiający zweryfikował czas wykonania usługi i przyjął, że czas wykonania usługi podany 

przez Przystępującego jest zgodny ze stanem faktycznym. 

Zamawiający  żądał  załączenia  do  oferty  oświadczenia  o  dysponowaniu  pralnią 

zapasową w przypadkach awarii. Nie określił jednak, iż umiejscowienie pralni zapasowej ma 

spełniać  kryterium  wykonania  usługi  ma  cito,  a  SIWZ  nie  stawiał  w  tym  zakresie  żadnych 

w

ymagań.  Postanowienia  SIWZ  zakładają  podanie  czasu  wykonania  usługi  w  możliwie  jak 

najkrótszym czasie, co dotyczy miejsca wykonania usługi wskazanego przez wykonawcę, nie 

dotyczy zaś „możliwości zabezpieczenia wykonania usługi w razie zdarzeń losowych w swoim 

zakładzie” (załącznik nr 5 do SIWZ pkt 2). 

Zamawiający  żądał  podania  sposobu  zabezpieczenia  wykonania  usługi  w  sytuacji, 

kiedy wykonanie usługi w miejscu wskazanym przez wykonawcę nie byłoby w ogóle możliwe, 

co  należy  określić  jako  sytuacje  występujące  rzadko.  Intencją  Zamawiającego  było 

niedopuszczenie do sytuacji braku wykonania usługi w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej, 

nie zaś konieczność uwzględniania miejsca dodatkowego przy realizowaniu usługi na cito. 

Utajnienie dokumentów złożonych przez Przystępującego 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  nie  wzywał  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących ceny wskazanej w ofercie na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp, więc Przystępujący nie 

składał na tej podstawie wyjaśnień. Czynienie zarzutu na tej podstawie jest chybione. 

W ocenie Zamawi

ającego, Przystępujący wykazał, iż zachodzą przesłanki zastrzeżenia 

informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  w  stosunku  do  opisu  oferowanej  usługi,  kart 

technicznych  oraz  badań  mikrobiologicznych.  Zdaniem  Zamawiającego,  Przystępujący 

sprostał wykazaniu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zarzut rażąco niskiej ceny 

Zamawiający  nie  zgodził  się,  iż  oferta  Przystępującego  zawiera  rażąco  niską  cenę, 

przez  co  jej  złożenie  stanowi  czy  nieuczciwej  konkurencji,  a  tym  samym  powinna  zostać 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  wymagał  złożenia  przez  wykonawcę  ilościowego  wykazu 

osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w oparciu o załącznik nr 8 do SIWZ, który 

wymagał  wskazania  zatrudnionych  ogółem  ze  wskazaniem  ilości  pracowników  z 

wynagrodzeniem minimalnym, 

w tym ilość osób realizujących usługę będących na umowie o 

pracę  z  minimalnym  wynagrodzeniem.  Zamawiający  podkreślił,  że  nie  wymagał,  aby 

wskazane w załączniku nr 8 osoby realizowały usługę wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. 

Wykonawca może świadczyć usługi z wykorzystaniem wskazanych pracowników na potrzeby 

Zamawiającego,  jak  również  na  potrzeby  innych  klientów.  Odwołujący  wydaje  się  pomijać,  


iż  SIWZ  nie  zawierała  warunków  co  do  zatrudnienia  określonej  liczby  pracowników. 

Obowiązek  wskazania  osób  zatrudnionych  w  ramach  umowy  o  pracę  koresponduje  z 

wprowadzonymi  do  ustawy  Pzp 

przepisami  dotyczącymi  zatrudnienia  pracowników 

w

ykonawców na podstawie umów o pracę, nie zaś umów cywilnoprawnych. Przy czym istotna 

tu jest czynność, która ma być wykonywana w ramach przedmiotu umowy, stąd stawiany przez 

Zamawiającego  wymóg  zatrudnienia  przy  wykonywaniu  umowy  osób  w  ramach  umowy  o 

pracę  (SIWZ  pkt  III.1.9).  Zamawiający,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  nie  narzucił 

wykonawcom  w  SIWZ  wymogu  zatrudnienia  określonej  ilości  osób  do  wykonywania  usługi 

będącej przedmiotem postępowania. 

Porównując oferty Przystępującego i Odwołującego, Zamawiający wskazał, iż oferty te 

są porównywalne, zbliżone cenowo (różnica wynosi zaledwie 1.88 %). Zamawiający nie miał 

więc wątpliwości, aby oferta Przystępującego zawierała rażąco niską cenę. 

Nie jest uprawnione twierdzenie, 

że wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, 

dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. 

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.  

Konsorcjum  w  składzie:  Citonet  –  Kraków  sp.  z  o.o.,  Toruńskie  Zakłady  Materiałów 

Opatrunkowych  S.A.,  Citonet 

–  Łódź  sp.  z  o.o.,  Citonet  Bydgoszcz  sp.  z  o.o.  skutecznie 

przystąpiło  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  stosownie  do 

wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Izba  uznała  za  bezpodstawny  zarzut  naruszenia  w  przedmiotowym  postepowaniu 

przepisów  art.  8 ust.  1-3  w  związku z  art.  90  ust.  1 Pzp,  poprzez  zaniechanie odtajnienia i 

udostępnienia Odwołującemu udzielonych przez Konsorcjum Citonet wyjaśnień. Izba ustaliła 

w  oparciu  o  dokumentację  przedmiotowego  postępowania,  że  Zamawiający  nie  wzywał 

Przystępującego do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny złożonej oferty na podstawie art. 90 

ust. 1 Pzp, a tym samym Przystępujący nie składał na tej podstawie jakichkolwiek wyjaśnień. 

Powyższe potwierdził na rozprawie Zamawiający, czemu Odwołujący nie zaprzeczył. 


Zamawiający dodatkowo wyjaśnił, że w jego ocenie Przystępujący skutecznie zastrzegł 

informacje  jako  tajemnic

ę  przedsiębiorstwa  w  stosunku  do  opisu  oferowanej  usługi,  kart 

technicznych  oraz  badań  mikrobiologicznych.  Podkreślić  jednak  należy,  że  Odwołujący 

zarzucał  naruszenie  przepisu  art.  8  ust.  1-3  w  związku  z  art.  90  ust.  1  Pzp,  a  zatem  

w  odniesieniu  do  wyjaśnień  składanych  na  okoliczność  rażąco  niskiej  ceny,  a  nie  innych 

informacji zastrzeżonych w ofercie Przystępującego. 

Izba  nie  stwierdziła  podstaw  do  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Citonet  w  oparciu  

o przepisy art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  wymagał  wskazania  w  wykazie  osób  liczbę 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat z minimalnym wynagrodzeniem 

w  załączniku  nr  8  do  SIWZ  „Ilościowy  wykaz  osób  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  

w SIWZ”. 

Konsorcjum  Citonet 

złożyło  wymagane  oświadczenie  o  liczbie  zatrudnionych 

pracowników,  podając  liczbę  85  osób  zatrudnionych  ogółem,  w  tym  zatrudnionych  

z  wynagrodzeniem  minimalnym  60 

osób,  w  tym  świadczących  usługę  zatrudnionych  na 

umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem - 24 osoby na pełen etat. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  wymagał  złożenia  przez  wykonawcę  ilościowego  wykazu 

osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w oparciu o załącznik nr 8 do SIWZ, który 

wymagał  wskazania  zatrudnionych  ogółem  ze  wskazaniem  ilości  pracowników  

wynagrodzeniem minimalnym, w tym ilość osób realizujących usługę będących na umowie 

o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby wskazane w 

załączniku nr 8 osoby realizowały usługę wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Wykonawca 

może  bowiem  świadczyć  usługi  z  wykorzystaniem  wskazanych  pracowników  na  potrzeby 

Zamawiającego, jak również na potrzeby innych klientów. SIWZ nie zawiera warunków co do 

zatrudnienia  określonej  liczby  pracowników.  Zamawiającego  postawił  jedynie  wymóg 

zatrud

nienia  przy  wykonywaniu  umowy  osób  w  ramach  umowy  o  pracę  (SIWZ  pkt  III.1.9). 

Za

mawiający,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  nie  narzucił  wykonawcom  wymogu 

zatrudnienia  określonej  ilości  osób  do  wykonywania  usługi  będącej  przedmiotem 

postępowania wyłącznie na rzecz Zamawiającego. 

Wskazanie 

przez Przystępującego zatrudnienie w wysokości 24 etatów z minimalnym 

wynagrodzeniem  za  pracę,  dotyczy  zatem  osób,  które  będą  realizowały  usługę  na  rzecz 

Zamawiającego, a także na rzecz innych klientów. Z treści oświadczenia wykonawcy wynika, 

że jest to liczba etatów, w ramach których usługa na rzecz Zamawiającego będzie realizowana. 

Powyższe nie wyklucza wykonywania przez tych samych pracowników usług na rzecz innych 

klientów.  Odwołujący  nie  wykazał,  że  nie  jest  to  możliwe  do  wykonania.  Nie  można  zatem 

przyjąć, że koszt zatrudnienia 24 osób na pełny etat z minimalnym wynagrodzeniem za pracę 


będzie  w  całości  stanowił  koszt  wykonania  usługi  na  rzecz  Zamawiającego  w  ramach 

przedmiotowego  zamówienia.  Tym  samym  nie  można  przyjąć,  że  cena  oferty  Konsorcjum 

Citonet  została  skalkulowana  na  poziomie  poniżej  realnych  kosztów  realizacji  usługi. 

Dodatkowo  należy  wskazać,  że  oferty  Przystępującego  i  Odwołującego  są  porównywalne, 

zbliżone  cenowo  (różnica  wynosi  zaledwie  1.88  %),  co  potwierdza  także,  że  nie  są 

uzasadnione  

wątpliwości, aby oferta Przystępującego zawierała rażąco niską cenę. 

Konsekwentnie  nie  sposób  stwierdzić,  że  złożenie  oferty  przez  Konsorcjum  Citonet 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z 

późń. zm.), a tym samym, że złożenie tej oferty stanowi utrudnianie innym przedsiębiorcom 

dostępu  do  rynku  przez  sprzedaż  towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub 

świadczenia  albo  ich  odsprzedaż  poniżej  kosztów  zakupu  w  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców. Podkreślić należy, ze żadna z przesłanek, o których mowa w tym przepisie 

nie  została  przez  Odwołującego  wykazana.  Odwołujący  nie  wykazał  również,  że  złożenie 

oferty przez Przystępującego jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagraża 

lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy.  Poza  wskazaniem  brzmienia  tych  przepisów 

Odwołujący nie przedstawił własnej argumentacji w powyższym zakresie. 

Potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wadliwą ocenę oferty 

Konsorcjum Citonet w kryterium z pkt. XIV ust. 1 pkt. 2 SIWZ 

„czas wykonania zlecania na 

cito” oraz w konsekwencji poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 

Zgodnie z SIWZ, wśród trzech kryteriów oceny ofert Zamawiający określił w pkt XIV 

ust.  1  pkt  2  SIWZ  kryterium 

„czas  wykonania  usługi  na  cito”  z  wagą  20%. W  ramach  tego 

kryterium Zamawiający oceniał „czas wykonania zlecenia na cito”, przez co należało rozumieć 

wykonanie  usługi  w  jak  najkrótszym  czasie  przy  zastosowaniu  wymaganej  technologii  oraz 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów, wyliczonych w następujący sposób: 

czas dojazdu do siedziby Zamawiającego po odbiór brudnej bielizny, 

powrót z bielizną brudną do pralni, 

pranie, suszenie, maglowanie, 

dowóz  bielizny  czystej  do  Zamawiającego  (z  uwzględnieniem  odległości  pralni  od 

siedziby  Zamawiającego  (drogę  należy  liczyć  3  razy)  oraz  poziomu  nasilenia  ruchu  w  dni 

robocze). 

Największa liczna punktów (20) była przyznawana wykonawcy, który zlecenie na cito 

wykona w czasie do 6 godzin.   

Zamawiający  nie  opisał  w  SIWZ  rodzaju,  wielkości  i  ilości  prania  do  przekazania  w 

ramach 

usługi  na  cito.  Na  rozprawie  Zamawiający  wyjaśnił,  że  usługa ta może  obejmować 

zlecenie  prania  bielizny  szpitalnej  z  bloku  operacyjnego,  w  szczególnych  sytuacjach,  które 


zdarzają  się  raczej  wyjątkowo.  Zamawiający  potwierdził  także,  że  wszystkie  wymagania 

Zamawiającego dotyczące usługi prania w pralni tzw. podstawowej  są aktualne także wobec 

usługi wykonywanej w pralni zapasowej.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że wobec braku jakichkolwiek odmiennych 

regulacji w powyższym zakresie w SIWZ takie same wymagania (a zatem także czas realizacji 

usługi) muszą być spełnione w odniesieniu do usługi prania zleconej na cito - zarówno w pralni 

podstawowej jak i zapasowej. 

Fakt, że Zamawiający nie określił w SIWZ, iż umiejscowienie 

pralni  zapasowe

j  ma  spełniać  kryterium  wykonania  usługi  ma cito,  nie  oznacza,  że  wymóg 

czasu wykonania usługi na cito nie dotyczył zarówno miejsca wykonania usługi wskazanego 

przez  wykonawcę  jako  podstawowe,  jak  i  miejsca  wskazanego  dla  „zabezpieczenia  

wykonania usługi w razie zdarzeń losowych w swoim zakładzie” (załącznik nr 5 do SIWZ pkt 

Co prawda, p

rzedstawiony przez Przystępującego opis realizacji usługi prania, w tym 

opis realizacji usługi na cito realizowanej w pralni podstawowej, spełnia wymagania określone 

przez  Zamawiającego w  SIWZ -  Zamawiający  potwierdził,  że  zweryfikował  czas  wykonania 

usługi  i  przyjął,  że  czas  wykonania  usługi  podany  przez  Przystępującego  jest  zgodny  ze 

stanem faktycznym, a 

Odwołujący nie udowodnił, że Przystępujący nie jest w stanie wykonać 

usługi na cito we wskazanym czasie do 6 godzin, gdyż przedstawione przez Odwołującego 

okoliczności  w  omawianym  zakresie  nie  zostały  potwierdzone  w  odniesieniu  do  procedur 

realizowanych  w  zakładzie  Przystępującego,  to  jednak  opis  ten  dotyczy  wykonania  usługi 

wyłącznie  w  pralni  tzw.  podstawowej  położonej  w  Krakowie,  co  potwierdził  też  sam 

Przystępujący.  

Chociaż awaria pralni i wystąpienie konieczności realizacji usługi na cito zdarzają się 

rzadko,  a  jeszcze  rzadziej  występują  jednocześnie,  to  jednak,  w  ocenie  Izby,  nie  sposób 

takiego  przypadku  wykluczyć.  Nie  można  takiego  przypadku  wykluczyć  tym  bardziej,  że 

przedmiot  zamówienia  warunkuje  prawidłowe  zabezpieczenie  usług  medycznych,  a  zatem 

chroniących życie i zdrowie ludzi. Nie budzi wątpliwości Izby fakt, że brak w SIWZ postanowień 

wyłączających wymóg realizacji usługi na cito wobec pralni zapasowej oznacza, że wszystkie 

wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w OPZ dotyczą w tym samym stopniu 

pralni  wskazanej 

przez  wykonawcę,  jako  zapasowa.  Usługa  wykonywana  w  tej  pralni  musi 

zatem 

spełniać  wszystkie  wymagania  SIWZ,  w  tym  także  możliwość  wykonania  zlecenia 

prania „na cito”, dla której najistotniejszym warunkiem wyodrębniającym tę usługę  jest czas 

realizacji, stanowiący kryterium oceny ofert. Izba nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, że 

usługa  prania  „na  cito”  występuje  sporadycznie,  a  tym  samym  nie musi  być  realizowana  w 

pralni  zapasowej.  Skoro  bowiem  Zamawiający  przyjął  czas  realizacji  usługi  na  cito  jako 

kryterium do oceny ofert i czas 

do 6 godzin wskazał jako najwyżej punktowany (aż 20pkt na 


100pkt),  to  należy  uznać,  że  usługa  prania  na  cito  miała  istotne  znaczenie  w  ramach 

przedmiotu tego zamówienia, co zostało wyrażone poprzez sformułowanie tego kryterium. 

Reasumując, w ocenie Izby, kryterium czas wykonania usługi na cito należy odnosić 

także  do  pralni  zapasowej,  zabezpieczającej  realizację  usługi  w  przypadku  awarii,  zdarzeń 

losowych 

wyłączających  realizację  usługi  w  pralni  podstawowej,  wobec czego  wskazana  w 

ofercie Przystępującego pralnia w Łodzi, z uwagi na znaczną odległość nie spełnia wymogu 

realizacji usługi w formule „na cito”, gdyż przy takiej odległości nie jest możliwe wykonanie tej 

usługi w czasie do 6 godzin wskazanym przez Przystępującego (dystans dzielący pralnię w 

Łodzi od siedziby Zamawiającego wynosi ok. 230 km). Przystępujący nie kwestionował faktu, 

że czas wykonania usługi w pralni zapasowej wykracza ponad 6 godzin, zatem usługa prania 

na cito w przypadku awarii pralni podstawowej nie mogłaby być de facto w ogóle zrealizowana. 

Mając  na  względzie  powyższe  należało  stwierdzić,  że  Zamawiający  nieprawidłowo 

ocenił ofertę Konsorcjum Citonet w ramach kryterium opisanego w pkt. XIV SIWZ ust. 1 pkt. 2 

SIWZ 

„czas wykonania zlecania na cito”.  

W  konsekwencji  potwierdzenia 

się  zarzutu  naruszenia  art.  91  ust.  1  i  2  Pzp, 

Izba  stwierdziła,  że  zasadny  jest  także  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp,  poprzez 

niezachowanie  w  prowadzonym 

postępowaniu  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  

jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

…………………………


wiper-pixel