KIO 1164/20 POSTANOWIENIE dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 22 października 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  8  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  27  maja  2020  r. 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska sp. z o.o. 

z siedzibą w Oleśnicy 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Budowa  sieci  i  kanalizacji 

sanitarne

j  grawitacyjnej  wraz  z  przyłączami  i przepompownią  ścieków  w  miejscowości 

Wróblew i Bojanów (nr postępowania ZP.2710.1.2020) prowadzonym przez zamawiającego: 

Gmina Skomlin 

przy  udziale  wykonawcy:  Wie

lobranżowe  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych 

sp. z o.

o.  z  siedzibą  w  Gdyni  –  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego. 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Przedsiębiorstwa  Inżynierii  Wodnej  i  Ochrony  Środowiska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Oleśnicy  kwoty  10000  zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 


U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Skomlin  {

dalej:  „Zamawiający”}  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych    (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.) 

{dalej  również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

o udzielenie  za

mówienia  publicznego  na  roboty  budowlane  pn.  Budowa  sieci  i  kanalizacji 

sanitarnej  gra

witacyjnej  wraz  z  przyłączami  i  przepompownią  ścieków  w  miejscowości 

Wróblew  i  Bojanów  (nr postępowania  ZP.2710.1.2020).  Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu 

3 lutego 2020  r. zos

tało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 508609-

N-2020.  Warto

ść  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

27 maja 2020 r. 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska sp. z o.o. 

siedzibą  w  Oleśnicy  {dalej:  „Odwołujący”}  wniosło  w  stosownej  formie  elektronicznej 

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  (zachowując  wymóg  przekazania  jego 

k

opii  Zamawiającemu)  od  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni {dalej: 

„WPRI”  lub  „Przystępujący”},  a  także  zaniechania  wykluczenia  tego  wykonawcy 

lub 

wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  następujące  naruszenia  przepisów  ustawy  pzp 

{w  związku  z  naruszeniem  art.  7  ust.  1  pzp,  który  nakazuje  prowadzenie  postępowania 

sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania 

wykonawców i przejrzystości}: 

1.  Art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  26  ust.  4,  ewentualnie  art.  26  ust.  3 

przez 

bezpodstawne  zaniechanie  wykluczenie WPRI  z  uwagi  na  niepotwierdzenie  spełniania 

warunku  udziału    określonego  w  rozdziale  VI  ust.  2  lit.  c.1)  SIWZ,  ze  względu  na: 

1) w zakresie  pozycji  nr  1  tab

eli  do  załącznika  nr  6  do  SIWZ  („Wykaz  robót 

budowlanych”) wypełnionego przez WPRI – niewykazanie dla tej inwestycji, że wartość 

robót  obejmujących  wyłącznie  budowę  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami 

przepompownią ścieków o wartości pojedynczego kontraktu równej lub przekraczającej 

2.000.00,00  zł  brutto  (co  wobec  konieczność  odrębnego  uwzględnienia  kosztów 

wykonania  w  ramach  tej  inwestycji  robót  polegających  na  odtworzeniu  nawierzchni 

drogowej  wydaje  się  wątpliwe);  2)  w  zakresie  pozycji  nr  1  tabeli  do  załącznika  nr  6 

do 

SIWZ („Wykaz robót budowlanych”) wypełnionego przez WPRI – wobec przedłożenia 

dokumentu  niepodpisanego  przez  podmiot,  na  którego  rzecz  roboty  były  wykonywane 

(podpisywał  jedynie  inspektor  nadzoru),  i  niepotwierdzającego  należyte  wykonanie 


umowy  w  ramach  tej  inwestycji  (protokoły  odbioru  końcowego  z  28  listopada  2019  r.) 

oraz nieuzasadnienie przez WPRI wyjątkowych okoliczności pozwalających na złożenie 

protokołów  odbioru  końcowego  zamiast  referencji;  jak  również  zaniechania  wezwania 

WPRI  do 

złożenia  wyjaśnień  w  powyższym  zakresie.    W  świetle  powyższego  mogło 

dojść  do  ewentualnego  zaniechania  wezwania  WPRI  do  uzupełnienia  dokumentów 

na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2.  Art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  26  ust.  4,  ewentualnie  art.  26  ust.  3 

–  przez 

bezpodstawne  zaniechanie  wykluczenie WPRI  z  uwagi  na  niepotwierdzenie  spełniania 

warunku udziału określonego w rozdziale VI ust. 2 lit. c.2) tiret 2 i 3 SIWZ, ze względu 

na:    1)  w  zakresie  osoby  wskazanej  w  pozycji  nr  2  tabe

li  do  załącznika  nr  7  do  SIWZ 

(„Wykaz osób”) wypełnionego przez WPRI – niewykazanie, że p. Z. M. posiada w pełni 

wymagane  przez  Zamawiającego  uprawnienia  kierownika  robót  instalacyjnych  w 

zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i elektroenergetycznych  bez 

ograniczeń,  wystawione  przez  upoważniony  do  tego  podmiot;  2)  w  zakresie  osoby 

wskazanej  w  pozycji  nr  3  tabeli  do  załącznika  nr  7  do SIWZ  („Wykaz  osób”) 

wypełnionego przez WPRI – niewykazanie, że p. A. Ś. posiada w pełni wymagane przez 

Zamawiającego uprawnienia kierownika robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

wystawione  przez  upoważniony  do  tego  podmiot;  jak  również  zaniechania  wezwania 

WPRI do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie. W świetle powyższego mogło dojść 

do  ewentualnego  zaniechania  wezwania  WPRI  do 

uzupełnienia  dokumentów  na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Art.  26  ust.  2  w  zw.  z  postanowieniem  rozdziału  VII  ust.  1  tiret  6  SIWZ  –  przez 

bezpodstawne 

zaniechanie  wezwania  WPRI  do  złożenia  wskazanych  w  art.  30  i  30b 

ustawy  pzp  dokumentów  potwierdzających,  że  oferowane  roboty  budowlane  oraz 

materiały spełniają wymagania Zamawiającego. 

4.  {ewentualnie}  Art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  pkt  17,  ewentualnie  art.  26  ust.  3 

–  przez 

bezpodstawne 

zaniechanie 

wykluczenia 

WPRI 

uwagi 

na 

wprowadzenie 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W świetle powyższego mogło 

dojść  do  ewentualnego  zaniechania  wezwania  WPRI  do  wyjaśnień  dotyczących 

złożonych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub do uzupełnienia dokumentów. 

5.   Art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12,  16  lub  17 

–przez  wybór  oferty WPRI jako 

najkorzystniejszej

, pomimo że oferta została wniesiona przez wykonawcę, który podlega 


wykluczeniu z p

ostępowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia wyboru oferty WPRI jako najkorzystniejszej. 

2.  P

owtórzenia stosownych czynności w zakresie prawidłowej oceny ofert, w szczególności 

wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

Wykluczenia WPRI z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp (ewentualnie 

również na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 pzp). 

Dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej na podstawie ustalonych 

w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert,  przy  uwzględnieniu  konsekwencji  wynikających  z 

powtórnej oceny ofert.  

Uzasadnienie  odwołania  zawiera  uszczegółowienie  okoliczności  prawnych 

faktycznych, które zdaniem Odwołującego uzasadniają jego wniesienie. 

W  piśmie  z  2  czerwca  2020  r.  Zamawiający  poinformował,  że  kopię  odwołania 

przekazał pozostałym wykonawcom 27 maja 2020 r. 

1  czerwca  2020  r. 

wpłynęło  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  zgłoszenie  przez 

Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

4  czerwca  2020 

r. wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  powyższe  odwołanie  i  zgodnie  z  zawartymi  w  nim 

żądaniami wezwie WPRI do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  dokumentów  potwierdzających, 

że oferowane roboty budowlane oraz materiały spełniają wymagania Zamawiającego. 

W  związku  z  tym  Zamawiający  wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego 

zgodnie z art. 186 ust. 2 pzp. 

Postanowieniem  z  5  czerwca  2020  r.  I

zba  wezwała  Przystępującego  do  złożenia 

oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu co do powyższej czynności Zamawiającego. 

8  czerwca  2020 

r.  wpłynęło  do  Izby  oświadczenie  Przystępującego,  że  nie  wnosi 

sprzeciwu w związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego odwołania. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 


Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  ustawy  pzp  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Jednocześnie 

Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  oświadczył,  że  nie  sprzeciwia  się  temu, 

co 

nastąpiło przed otwarciem posiedzenia z udziałem Stron i Przystępującego. 

Ponadto  Izba  zważyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  podejmuje  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają 

poza  oceną  Izby  w  ramach  ustalenia  zaistnienia  przesłanki  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Wobec powyższego Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 3 w zw. z art. 192 ust. 

1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału Stron i Przystępującego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy  pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie 

nakazując  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu, 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


wiper-pixel