KIO 1162/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 22 października 2020

sygn. akt: KIO 1162/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Klaudia Ceyrowska 

wobec cofnięcia w dniu 10 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  27 maja  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w postępowaniu prowadzonym 

przez  Zamawiającego  –  Centrum  Unijnych  Projektów  Transportowych  w  Warszawie,  przy 

udziale wykona

wcy EVALU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  6.750,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych 

), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 1162/20 

Uzasadnienie 

Centrum 

Unijnych  Projektów  Transportowych  w  Warszawie  (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwan

ej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

analiza wpływu inteligentnych systemów transportowych na płynność i bezpieczeństwo ruchu 

drogowego  i  kolejowego  pod  kątem  realizacji  projektów  transportowych  z  Programu 

Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  w  latach  2007-2020,  zwane  dalej 

„Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

15 kwietnia 2020 r., pod nr 531252-N-2020. 

22  maja  2020 

r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  o  wyborze,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez 

wy

konawcę  EVALU  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Wykonawca  E”),  co  zostało 

zaskarżone odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 

2020  r.  przez  wykonawcę  EU-CONSULT  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Gdańsku 

(dalej 

„Odwołujący”). 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca E

, wnosząc o oddalenie odwołania.  

Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienie  przesłanek  z  art.  185  ust.  2 

Pzp,  postanowiła o dopuszczaniu Wykonawcy  E  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym 

charakterze przystępujących po stronie Zamawiającego. 

N

astępnie, 10 lipca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel