KIO 1161/20 WYROK dnia 6 sierpnia 2020 r.

Data: 13 października 2020

Sygn. akt KIO 1161/20  

WYROK 

z dnia 6 sierpnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Konrad Wyrzykowski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2020 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  [1]  Comfort-Therm  Ł.  K.,  Wróblewo-Osiedle 

Naruszewo 

[pełnomocnik] 

Comfort-Therm 

Sp.  

z  o.o.  z  s

iedzibą  w  Płońsku,  ul.  Piaskowa  9B,  09-100  Płońsk  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina  Naruszewo,  Naruszewo  19A,  09-152 

Naruszewo  

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie: 

unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy SGW Budownictwo W. S. Sp. 

K.  z  siedzibą  ul.  Idalińska  53,  26-600  Radom  (dalej  –  wykonawca  SGW)  jako 

oferty najkorzystniejszej;  

ponownego badania i oceny złożonych ofert; 

w konsekwencji ponownej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.  

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

3.   K

osztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 

09-152 Naruszewo i:  

3.1)   zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  [1]  Comfort-Therm  Ł.  K., 


Wróblewo-Osiedle  11/17,  09-152  Naruszewo  [pełnomocnik]  i  [2]  Comfort-

Therm  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Płońsku,  ul.  Piaskowa  9B,  09-100  Płońsk 

tytułem wpisu od odwołania;  

zasądza  od  zamawiającego  Gmina  Naruszewo,  Naruszewo  19A,  09-152 

Naruszewo  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  [1]  Comfort-Therm  Ł.  K.,  Wróblewo-Osiedle  11/17,  09-152 

Naruszewo  [pełnomocnik]  i  [2]  Comfort-Therm  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Płońsku,  ul.  Piaskowa  9B,  09-100  Płońsk  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Płocku.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 1161/20  

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający  Gmina  Naruszewo,  Naruszewo  19A,  09-152  Naruszewo  wszczął 

post

ępowanie  na  roboty  budowlane  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  »Wymianę 

urządzeń  grzewczych  w  ramach  lokalnych  źródeł  ciepła  wraz  z  termomodernizacją 

budynków oraz Instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo«.  

19.02.2020  r. 

zostało  zamieszczone  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod nrem 513970-N-2020.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrócie Pzp lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

22.05.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

SGW Budownictwo W. S. 

Sp. k. z siedzibą w Radomiu, ul. Idalińska 53, 26-600 Radom.  

27.05.2020 r. wy

konawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [1] Comfort-

Therm Ł. K., Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo [pełnomocnik] i [2] Comfort-Therm 

Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9B, 09-

100 Płońsk (dalej odwołujący), zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 

Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie na:  

czynność wyboru oferty wykonawcy SGW Budownictwo W. S. Sp. K. z siedzibą ul. 

Idalińska 53, 26-600 Radom (dalej wykonawca „SGW”) jako najkorzystniejszej;  

zaniechania czynności wykluczenia wykonawcy SGW z postępowania;  

czynność wezwania wykonawcy SGW do dokonania procedury „samooczyszczenia” 

w trybie art. 24 ust. 8 Pzp;  

zaniechania  dokonania  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród 

pozostałych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert. 

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego:  

1)   art. 7 ust. 1 Pzp 

w związku z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w związku z art. 24 ust. 4 

Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  SGW 

z  postępowania  oraz 

zaniechanie uznania oferty wykonawcy SGW 

za odrzuconą, pomimo że wykonawca 

SGW 

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w 


postępowaniu  oraz  pomimo  że  wykonawca  SGW  w  wyniku  co  najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu;  

2)   art.  7  ust.  1  Pzp 

w  związku z art. 24 ust. 8 Pzp przez bezpodstawne i  wielokrotne 

wezwanie wykonawcy SGW 

do dokonania procedury „samooczyszczenia”;  

3)   art.  7  ust.  1  i  3  Pzp 

w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  dokonanie 

wyboru  oferty  wykonawcy  SGW  jako  najkorzystniejszej  oferty  oraz  przez 

zaniechan

ie  dokonania  wyboru  oferty  spośród  pozostałych  ważnych  i 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  aby 

zamawiający:  

unieważnił czynność wyboru oferty wykonawcy SGW jako oferty najkorzystniejszej; 

dokonał ponownego badania i oceny złożonych ofert; 

wykluczył  wykonawcę  SGW  z  postępowania  z  przyczyn  wskazanych  w  odwołaniu 

oraz uznał ofertę wykonawcy SGW za odrzuconą; 

w konsekwencji dokonał ponownej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Argumentacja 

odwołującego  

W  związku  z  zastosowaniem  w  postępowaniu  przez  zamawiającego  tzw.  procedury 

odwróconej  pozwoli  odwołującemu  na  dalsze  kwestionowanie  czynności  zamawiającego 

podjętych  w  postępowaniu  i  wnoszenie  kolejnych  środków  ochrony  prawnej.  Odwołujący 

zwrócił jednak szczególną uwagę, że z udostępnionej przez zamawiającego w 25.05.2020 r. 

dokumentacji postępowania wynika wprost, że tylko  3 wykonawcy (odwołujący, wykonawca 

SGW oraz wykonawca LEBART B. 

Ł. i wspólnik Sp. J.) złożyli oświadczenia o przedłużeniu 

terminu  związania  ofertą  (z  zastrzeżeniem,  że  w  ocenie  odwołującego  wykonawca  SGW 

uczynił  to  nieskutecznie,  o  czym  mowa  szerzej  w  ostatnim  zarzucie  uzasadnienia 

odwołania),  co  powoduje,  że  po  wykluczeniu  wykonawcy  SGW  z  postępowania  to  właśnie 

oferta odwołującego uplasuje się najwyżej w rankingu oceny, spośród ważnych ofert.  

Przez  dokonanie  i  zaniechanie  powyższych  czynności  zamawiający  doprowadził  do 

sytuacji,  w  której  odwołujący  utracił  szansę  na  uzyskanie  zamówienia  oraz  na  osiągnięcie 

zysku,  który  odwołujący  planował  osiągnąć  w  wyniku  realizacji  zamówienia  (lucrum 

cessans). 

Powyższe stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania przez odwołującego 

ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 Pzp. 

Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  naruszenie  wskazanych  powyżej  przepisów  Pzp 

niewątpliwie miało istotny wpływ na wynik postępowania, a zatem biorąc pod uwagę art. 192 


ust.  2  Pzp  KIO 

powinna  uwzględnić  odwołanie.  Efektem  wskazanych  powyżej  czynności  i 

zaniech

ań  zamawiającego  jest  bowiem  uniemożliwienie  wyboru  oferty  odwołującego,  bądź 

innej  oferty  niż  oferta  wykonawcy  SGW,  jako  najkorzystniejszej,  co  w  istotny  sposób 

wpłynęło na wynik postępowania.  

Odwołujący  22.05.2020  r.  otrzymał  od  zamawiającego  drogą  elektroniczną 

„ZAWIADOMIENIE  O  PONOWNYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY”. 

Zgodnie  z  ww.  informacją  zamawiający  ponownie  wybrał  ofertę  wykonawcy  SGW  jako 

najkorzystniejszą  ofertę.  Natomiast  oferta  złożona  przez  odwołującego  została 

sklasyfikowana na 4 miejscu w rankingu ofert. 

Odwołanie  jest  wnoszone  27.05.2020  r.,  co  oznacza,  że  odwołujący  uczynił  zadość 

wymaganiom art. 182 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp kopia 

odwołania została przesłana zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać 

się z treścią odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania.  

Odwołujący  wskazuje,  że  odwołanie  jest  wnoszone  w  postępowaniu  o  wartości 

zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Pzp. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 Pzp 

odwołanie uznać należy 

za dopuszczalne.  

Na wstępie odwołujący wskazał, że zamawiający w postępowaniu dwukrotnie dokonywał 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Zamawiający  po  raz  pierwszy  dokonał  wyboru 

oferty  wykonawcy  SGW  jako  najkorzystniejszej  zawiadomieniem  z  3.04.2020  r.  Po 

dokonaniu tej czynności odwołujący skierował do zamawiającego pismo z zastrzeżeniami lub 

zarzutami  do  czynności  dokonanych  przez  zamawiającego,  w  efekcie  czego  zamawiający 

podjął  decyzję  o  unieważnieniu  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  powtórzeniu 

czynności  badania  i  oceny  ofert  (zawiadomienie  z  27.04.2020  r.).  Następnie  zamawiający 

dwukrotnie,  pismem  z  27.04.2020  r.  oraz  pismem  z  08.05.2020  r.

,  wystosował  do 

wykonawcy  SGW 

wezwanie  zatytułowane  jako  wezwanie  do  udzielenia  wyjaśnień 

(szczegółowa  treść  wezwań  zostanie  omówiona  poniżej),  a  w  konsekwencji  18.05.2020  r. 

ponownie  zastosował  procedurę  odwróconą  i  wezwał  wykonawcę  SGW  do  złożenia 

aktualnych  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania.  W  efekcie  dokonanych 

czynności  zamawiający  22.05.2020  r.  zawiadomił  o  ponownym  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty. 

I. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 

Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 4 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy 


SGW 

z  postępowania  oraz  zaniechanie  uznania  oferty  wykonawcy  SGW  za  odrzuconą, 

pomimo  że  wykonawca  SGW  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału 

w  postępowaniu,  oraz  pomimo  że  wykonawca  SGW  w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności 

lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje podejmowane przez  zamawiającego  w  postępowaniu,  odwołujący 

stwierdził należy, co następuje: 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp 

zamawiający w treści SIWZ sformułował warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

„Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  osoby,  które  zostaną  skierowane  do  realizacji 

zamówienia  publicznego,  posiadające  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami 

budowlanymi:  

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba (osoba ta będzie 

pełnić funkcję kierownika budowy),  

b)  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych, 

wentyl

acyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba,  

c)  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 

elektroenergetycznych 

– 1 osoba (Załącznik nr 7 do SIWZ)”. 

W  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie 

zamawiającego  do  złożenia  oświadczeń  i 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca 

SGW 

złożył  wykaz  osób  (datowany  na  30.03.2020  r.)  wraz  z  kopią  posiadanych  przez  te 

osoby uprawnień budowlanych dla każdej z branż. 

Wykaz  ten  zost

ał  zakwestionowany  przez  odwołującego.  Odwołujący  w  piśmie  z 

8.04.2020 r. 

podniósł, że osoby wskazane w poz. 1 wykazu (p. F. W.) i poz. 3 wykazu (p. D. 

M.

)  nie  spełniają  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu,  bowiem  posiadają  uprawnienia 

budowlane w ograniczonym zakresie. Ponadto, w odniesieniu do osoby wskazanej w poz. 1 

wykazu  osób  wykonawca  SGW  podał  wykształcenie  jako  „wyższe”  pomimo,  że  wskazana 

osoba  jest  technikiem  budownictwa,  a  zatem  posiada  wykształcenie  techniczne  –  średnie. 

Szczegółowe  uzasadnienie  tego  zarzutu,  wraz  z  orzecznictwem,  znajduje  się  w  piśmie 

odwołującego z 8.04.2020 r.  

2.  Jak  już  wyżej  wskazano,  po  wniesieniu  przez  odwołującego  pisma  z  8.04.2020  r. 

zamawiający  unieważnił  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  przystąpił  do 

ponownego badania i oceny złożonych ofert.  

27.04.2020  r. 

zamawiający  wystosował  do  wykonawcy  SGW  wezwanie  do  udzielenia 

wyjaśnień,  z  prośbą  o  ustosunkowanie  się  do  kwestii  zakresu  uprawnień  budowlanych 

panów  F.  W.  i  D.  M.  oraz  do  kwestii  wykształcenia  p.  F.  W.  .  Treść  przedmiotowego 

wezwania stanowi 

zał. nr 6 do dowołania. Co istotne, zamawiający wzywając do udzielenia 


wyjaśnień  poprosił  wykonawcę  SGW  o  „jednoznaczne  wskazanie,  czy  w  załączonych 

dokumentach został popełniony błąd”. 

Pismem  z  30.04.2020  r.  (

zał.  nr  7  do  dowołania)  wykonawca  SGW  już  na  wstępie 

oświadczył  zamawiającemu,  że  w  przekazanych  mu  uprzednio  dokumentach,  w 

szczególności wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, został popełniony błąd. 

Dalej  wykonawca  SGW 

wskazał,  że  „błędna  interpretacja  oceny  uprawnień  wynikała  z 

niewiedzy dotyczącej zakresu, jaki upoważnia kierownika robót do pełnienia samodzielnych 

funkcji  technicznych  w  budownictwie”  (...).  „Powyższe  wprowadziło  w  błąd  osoby 

przygotow

ujące  dokumenty  dla  zamawiającego  i  na  skutek  niedostatecznego  sprawdzenia 

powyższych informacji przed dniem złożenia dokumentów według wezwania zamawiającego 

z 30.03.2020 r. 

doprowadziło do przekazanie niewłaściwych informacji”.  

3.  Wykonawca  SGW 

w  złożonej  ofercie  jednoznacznie  oświadczył,  że  spełnia  warunki 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  (Załącznik  nr  4  do 

SIWZ,  datowany  na  3.03.2020  r.

)  oraz  nie  podlega  wykluczeniu z  postępowania (Załącznik 

nr  5  do  SIWZ,  datowany  na  3.03.2020  r.

).  Następnie  w  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie 

zamawiającego wykonawca SGW przedstawił wykaz osób zawierający osoby nie spełniające 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  –  poz.  1  (p.  F.  W.),  poz.  3  (p.  D.  M.), 

posiadające  uprawnienia  budowlane  w  ograniczonym  zakresie,  dodatkowo  z  błędną 

informacją  o  wykształceniu  „wyższym”  p.  F. W.  .  Okoliczności  te  zostały  wprost  przyznane 

przez 

wykonawcę SGW w wyjaśnieniach złożonych pismem z 30.04.2020 r. 

W  świetle  tych  informacji,  w  szczególności  właśnie  wyjaśnień  pochodzących  od 

wykonawcy  SGW

,  nie  ma  żadnych  wątpliwości,  że  informacje  przedstawione  przez 

wykonawcę SGW w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach (Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ), 

jak  również  w  złożonym  później  Wykazie  osób,  są  niezgodne  z  prawdą  i  wprowadzają  w 

błąd,  gdyż  w  rzeczywistości  wykonawca  SGW  nie  wykazał  dysponowania  osobami 

spełniającymi warunek udziału w postępowaniu.  

Zestawienie oświadczenia złożonego przez wykonawcę SGW w ofercie (Załącznik nr 4 

do  SIWZ)  z 

wyjaśnieniami  oraz  dokumentami  przedstawionymi  przez  wykonawcę  SGW 

zarówno  w  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie  zamawiającego  (procedura  odwrócona  – 

złożenie Wykazu osób), jak i drugie wezwanie (do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 

Pzp)  nie  pozosta

wia  żadnych  wątpliwości,  że  wykonawca  SGW  przedstawił  informacje 

nieprawdziwe,  tj.  niezgodne  z  obiektywnie  istniejącą  rzeczywistością.  Gdyby  wykonawca 

SGW 

przedstawił  informacje  na  temat  zakresu  uprawnień  budowlanych  ww.  dwóch  osób  i 

wykształcenia  p.  W.  zgodnie  z  prawdą,  to  nie  wykazałby  spełniania  warunku.  Wykonawca 

SGW 

składając ofertę wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  i  jednocześnie  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 


podejmowane  przez 

zamawiającego  w  postępowaniu.  Zamawiający  bowiem  na  podstawie 

nieprawdziwych  informacji  przedstawionych  przez 

wykonawcę SGW uznał  (podjął  decyzję), 

że  wykonawca  SGW  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności 

technicznej lub zawodowej i że tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

W  okolicznościach  sprawy  nastąpiło  spełnienie  wszystkich  trzech  przestanek 

wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp

. Odnośnie przesłanki 1 odwołujący wskazał, 

że  przez  wprowadzenie  w  błąd  zamawiającego  przy  przedstawieniu  informacji  należy 

rozumieć  w  szczególności  przekazanie  przez  wykonawcę  informacji,  w  wyniku  których 

zamawiający  pozostaje  w  błędnym  przekonaniu  co  do  rzeczywistego  stanu  rzeczy.  Błędne 

postrzeganie  przez 

zamawiającego  określonych  okoliczności  musi  zatem  bezpośrednio 

wynikać z zachowania wykonawcy (tak w wyroku KIO 2056/17). W wyniku przedstawienia w 

ofercie  oświadczenia  wg  Załącznika  nr  4  do  SIWZ  zamawiający  pozostawał  w  błędnym 

przekonaniu  co  do  spełnienia  przez  wykonawcę  SGW  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  pomimo,  że  w  rzeczywistości  wykonawca 

SGW 

składając ofertę przetargową tego warunku nie spełniał.  

Co  do 

przesłanki  2,  to  nie  sposób  przyjąć,  że  składając  ofertę  i  wypełniając 

oświadczenie wg Załącznika nr 4 do SIWZ, a następnie składając Wykaz osób, wykonawca 

SGW 

nie  wiedział,  że  osoby,  które  zamierza  skierować  do  realizacji  zamówienia  nie 

posiadają  wymaganych  uprawnień  budowlanych.  Okoliczności  sprawy  nie  pozostawiają 

żadnych  wątpliwości,  że  wykonawca  SGW  chciał  wprowadzić  zamawiającego  w  błąd, 

podając, przez złożenie oświadczenia w  Załączniku nr 4 oraz Wykazie osób, nieprawdziwe 

informacje, mimo że wykonawca SGW miał (a przynajmniej powinien mieć) pełną wiedzę w 

kwestii  zakresu  uprawnień  budowlanych  i  wykształcenia  osób  wskazanych  w  wykazie.  W 

ocenie 

odwołującego  wykonawca  SGW  działał  świadomie,  a  składając  nieprawdziwe 

informacje w oświadczeniu oraz Wykazie osób chciał uniknąć wykluczenia z postępowania z 

powodu  niewykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (art.  24  ust.  1  pkt  12 

Pzp).  

Co  do 

przesłanki  3,  to  błąd,  w  który  został  wprowadzony  zamawiający,  dotyczy 

informacji co do spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5.  W  ocenie 

odwołującego  zachowanie  wykonawcy  SGW  wypełnia  też  przesłanki 

wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.  

Wykonawca  SGW 

co  najmniej  nie  dołożył  należytej  staranności  wymaganej  od 

uczestnika  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Odwołujący  wskazuje,  że 

jeśli  nawet  przyjąć,  że  wykonawca  SGW  nie  działał  w  sposób  zamierzony,  to  niewątpliwie 

zachowanie wykonawcy SGW 

cechowało co najmniej niedbalstwo, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 17 Pzp.  


Wykonawca  SGW  powinien 

był  dochować  należytej  staranności  wymaganej  od 

przedsiębiorców składających oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Złożenie Załącznika nr 4 do SIWZ oraz Wykazu osób zawierających oświadczenia w sposób 

tak  dalece  odbiegające  od  rzeczywistości  należy  uznać  za  zachowanie  zdecydowanie 

odbiegające  od  obowiązującego  w  tym  zakresie  miernika  należytej  staranności,  co  w 

konsekwencji należy ocenić co najmniej jako niedbalstwo. 

W  ocenie 

odwołującego  wykonawca  SGW  miał  pełną  świadomość  tego,  że  w 

r

zeczywistości  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Niemniej  jednak  wykonawca 

SGW 

przedstawił  informacje  (w  oświadczeniu  i  Wykazie  osób)  wskazujące,  że  dysponuje 

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  i  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu, 

chcąc  oczywiście  uniknąć  wykluczenia  z  postępowania,  przez  co  wprowadził  w  błąd 

zamawiającego  i  w  istotny  sposób  wpłynął  na  decyzję  zamawiającego,  że  nie  podlega 

wykluczeniu z postępowania.  

Co  istotne,  do  błędu  przyznał  się  sam  wykonawca  SGW  w  swoich  wyjaśnieniach 

złożonych  30.04.2020  r.,  wskazując  na  swoją  niewiedzę  w  zakresie  przepisów  prawa 

budowlanego  i  aktów  wykonawczych  odnoszących  się  do  podziału  i  zakresu  uprawnień 

budowlanych. W kontekście brzmienia przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp warte zauważenia 

jest  także  stwierdzenie  wykonawcy  SGW,  że  jego  działanie  „nie  prowadziło  do  celowego 

wprowadzenia w błąd zamawiającego”. 

Wreszcie,  na  konieczność  wykluczenia  wykonawcy  SGW  z  postępowania  wskazują 

wprost słowa użyte przez samego zamawiającego w jego kolejnym wezwaniu – z 8.05.2020 

r.  (

zał.  nr  8  do  odwołania),  cyt.:  „Udzielone  przez  Wykonawcę  wyjaśnienia  pismem  z 

30.04.2020 r. 

dają podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 17 Pzp

”.  

W tych okolicznościach za bezprawne odwołujący uznał działanie zamawiającego, który 

wysyłał  kolejne  wezwania  do  wykonawcy  SGW  i  zmierzał  do  ponownego  wyboru  oferty 

wykonawcy SGW jako najkorzystniejszej.  

6.  Niezależnie  od  powyższego  odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zamawiający  pismem  z 

18.05.2020  r. 

wezwał  wykonawcę  SGW  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do 

wykluczenia  z  postępowania  (zał.  nr  9  do  odwołania).  W  odpowiedzi  na  to  wezwanie 

wykonawca SGW pismem z 19.05.2020 r. (

zał. nr 10 do odwołania) przedstawił m.in. Wykaz 

osób, w treści którego w pozycjach nr 1 i 3 wskazał dwie nowe osoby – p. A. G. oraz p. M. O. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zastępowanie  informacji  nieprawdziwej  informacją 

prawdziwą jest  niedopuszczalne  na gruncie  przepisów  Pzp,  co potwierdza liczne  i jednolite 

orzecznictwo KIO.  


Z  uzupełnionego  Wykazu  osób  nie  wynika  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinno oceniać się wg stanu 

na  dzień,  w  którym  upłynął  termin  składania  ofert.  Złożony,  zmodyfikowany  Wykaz  osób 

został  sporządzony  19.05.2020  r.  (co  samo  w  sobie  nie  jest  zarzutem  odwołującego), 

przedstawia  dwie  nowe  osoby  ujawnione  dopiero  na  etapie  sk

ładania  zamawiającemu 

wyjaśnień,  dla  których  to  osób  jako  podstawę  dysponowania  wskazano  umowę  zlecenie. 

Jednak  ani  z  treści  Wykazu  osób,  ani  z  innego  dokumentu  złożonego  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  z  18.05.2020  r.

,  nie  wynika,  że  wykonawca  SGW  dysponował  tymi  osobami 

(zawarł z nimi umowy zlecenia) już w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zatem z 

uzupełnionego  Wykazu  osób  nie  wynika  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  co 

powoduje dodatkowo wypełnienie przestanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

II Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 8 

przez  bezpodstawne  i  wielokrotne  wezwanie  wykonawcy  SGW  do  dokonania  procedury 

„samooczyszczenia”, stwierdzić należy, co następuje:  

7.  Stosownie  do  przepisu  art.  24  ust.  8  Pzp 

wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp

, może przedstawić dowody na 

to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w 

szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub 

przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub 

naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z 

organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i 

kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Uprzedzając  ewentualną  argumentację  zamawiającego,  że  przed  wykluczeniem 

wykonawcy  z  postępowania  należy  umożliwić  wykonawcy  skorzystanie  z  instytucji 

przewidzianej w art. 24 ust. 8 Pzp, czyli z tzw. samooczyszczenia [SO], 

odwołujący wskazał, 

że  warunkiem  niezbędnym  dla  zastosowania  instytucji  SO  jest  uprzednie,  samodzielne  i 

dobrowolne  przyznanie  przez 

wykonawcę  SGW  faktu,  że  popełnił  delikt,  którego  ma 

dotyczyć  SO.  Takie  przyznanie  powinno  nastąpić  przez  zamieszczenie  odpowiednich 

informacji  np.  w  ofercie  bądź  oświadczeniu  lub  dokumencie  złożonym  po  upływie  terminu 

składania  ofert,  lecz  przed  wyborem  oferty,  a  nie  dopiero  wskutek  wniesienia  pisma 

(zastrzeżeń)  bądź  odwołania  przez  konkurencyjnego  wykonawcę  po  wyborze 

najkorzystniejszej oferty, co więcej wyłącznie z inicjatywy i na wezwanie zamawiającego.  

Ponieważ  wykonawca  SGW  nie  wskazał  ani  w  ofercie,  ani  w  jakimkolwiek  momencie 

przed  dokonaniem  pierwszego  wyboru  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  (3.04.2020  r.

),  że 

ma  do  niego  zastosowanie  przesłanka  wykluczenia  opisana  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17 


Pzp

, a ponadto z własnej inicjatywy nie opisał czynności podjętych przez wykonawcę SGW 

w  celu  „samooczyszczenia”,  to  tym  samym  pozbawił  się  możliwości  skorzystania  z 

dobrodziejstwa  art.  24  ust.  8  Pzp

.  W  związku  z  powyższym  działanie  zamawiającego 

polegające  de  facto  na  wezwaniu  wykonawcy  SGW  do  dokonania  „samooczyszczenia” 

(pismo  z  27.04.2020  r.

)  oraz  umożliwieniu  wykonawcy  SGW  przedstawienia  dowodów  na 

podjęcie  środków  gwarantujących  jego  rzetelność,  należy  ocenić  krytycznie.  Działanie  to 

zostało dokonane z naruszeniem powołanych wyżej przepisów Pzp. 

8. Z ostrożności procesowej oraz przyjmując hipotetycznie, że zamawiający miał prawo 

dopiero  na  tym  etapie  postępowania  przetargowego  wezwać  i  umożliwić  wykonawcy  SGW 

dokonanie samooczyszczenia, 

odwołujący stwierdził, że wykonawca SGW zadaniu temu nie 

sprostał.  Odwołujący  podkreślił,  że  zamawiający  w  wezwaniu  z  27.04.2020  r.  wyraźnie 

wskazał,  na  czym  polega  procedura  samooczyszczenia,  a  w  szczególności  wskazał  na 

obowiązek  przedstawienia  „wiarygodnych  i  wysokiej  jakości  dowodów,  potwierdzających 

uczciwość  i  solidarność  wykonawcy”.  Tymczasem  wykonawca  SGW  w  odpowiedzi  na  to 

wezwanie  nie  podjął  żadnej  sensownej  próby  dokonania  samooczyszczenia,  nie 

wspominając  już  o  przedstawieniu  stosownych  dowodów  na  tę  okoliczność.  Za  takie 

działanie  nie  może  być  uznane  wskazanie  przez  wykonawcę  SGW  nowych  dwóch  osób  w 

pozycjach  1  i  3 Wykazu  osób,  złożenie  „dowodów”  w  postaci  uprawnień  budowlanych  tych 

osób,  ani  też  lakoniczne  stwierdzenie,  że  wykonawca  SGW  jest  „podmiotem  rzetelnym, 

wiarygodnym,  uczciwym  i  gwarantującym  solidność”  oraz  wskazanie,  że  „wobec  naszego 

przedsiębiorstwa  od  dnia  rozpoczęcia  działalności  nie  zastosowano  żadnej  z  przesłanek 

wykluczenia, w szczególności podlegającej art. 24 ust. 8 i 9 Pzp”. „Podmiana” osób na nowe 

oraz  umieszczenie  w  piśmie  dwóch  krótkich  zdań  wyjaśnienia  nie  stanowi  procedury 

samooczyszczenia w rozumieniu art. 24 ust. 8 Pzp.  

Za naruszające przepisy Pzp odwołujący uznał wezwanie zamawiającego wystosowane 

do  wykonawcy  SGW  pismem  z  8.05.2020  r. 

Zamawiający  w  piśmie  tym  po  raz  kolejny 

wezwał  do  złożenia  wyjaśnień  „związanych  z  podaniem  nieprawdziwych  danych 

wprowadzających  zamawiającego  w  błąd”  (co  już  samo  w  sobie  dobitnie  podkreśla  fakt 

istnienia przesłanki wykluczenia wykonawcy SGW z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1  pkt  17  Pzp

),  jak  również  do  ponownego  przedstawienia  dowodów  i  dokonania  tzw. 

samooczyszczenia przez 

wykonawcę SGW.  

Abstrahując  od  tego,  że  procedura  samooczyszczenia  nie  mogła  zostać  w  ogóle 

zastosowana,  w  szczególności  ze  względów  podanych  w  pkt  8  powyżej,  to  dwukrotne 

wzywanie  przez 

zamawiającego  do  dokonania  samooczyszczenia  nie  wytrzymuje  krytyki. 

Taki  sposób  procedowania  nie  znajduje  oparcia  w  przepisach  Pzp,  stanowi  nierówne 

traktowanie  wykonawców  i  świadczy  o  prowadzeniu  postępowania  w  sposób,  który  nie 

gwarantuje  zachowania  uczciwej  konkurencji.  W  efekcie,  odpowiedź  udzielona  przez 


wykonawcę  SGW  (zał.  nr  11  do  odwołania)  na  drugie  wezwanie  do  dokonania 

„samooczyszczenia” jest nieskuteczna i nie może przesądzać o braku istnienia podstaw do 

wykluczenia  wykonawcy  SGW 

z  postępowania.  Można  odnieść  wrażenie,  że  zamawiający 

stosował  procedurę  wezwań  „do  skutku”,  tak  aby  za  wszelką  cenę  dokonać  wyboru  oferty 

wykonawcy SGW jako najkorzystniejszej.  

III  Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  91 

ust.  1  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy  SGW  jako  najkorzystniejszej  oferty 

oraz  przez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez  odwołującego  jako 

najkorzystniejszej oferty, o

dwołujący stwierdził: 

Zarzut  stanowi  konsekwencję  zarzutów  postawionych  i  opisanych  powyżej.  Zgodnie  z 

art.  91  ust.  1  Pzp 

zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów 

oceny ofert określonych w SIWZ. Ponieważ, jak to zostało wykazane, zamawiający powinien 

wykluczyć  wykonawcę  SGW  z  postępowania  i  uznać  jego  ofertę  za  odrzuconą,  to  w 

konsekwencji 

zamawiający  jako  najkorzystniejszą  ofertę  powinien  wybrać  kolejną  ofertę  w 

rankingu.  Taką  ofertą  będzie  właśnie  oferta  odwołującego,  gdyż  wykonawca  P.H.U. 

PREMIUM  M.  P.  oraz  wykonawca  Defero  Sp.  z  o.o. 

nie  przedłużyli  terminu  związania 

złożonej  oferty.  Jeśli  chodzi  zaś o przedłużenie terminu  związania ofertą  przez  wykonawcę 

SGW,  to  wykonawca  ten 

–  zdaniem  odwołującego  –  nie  złożył  skutecznie  oświadczenia  o 

przedłużeniu  terminu  związania  ofertą.  Z  informacji  uzyskanej  od  zamawiającego  drogą 

elektroniczną  27.05.2020  r.  wynika,  że  oświadczenie  wykonawcy  SGW  dotyczące 

wydłużenia  terminu  związania  ofertą  w  przedmiotowym  postępowaniu  9.04.2020  r.  stanowi 

wydruk skanu w formacie PDF z wiadomości e-mail. Pismo w oryginale wpłynęło do siedziby 

urzędu 20.04.2020 r.  

Zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ 

wykonawca jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, który 

został  wyznaczony  na  11.03.2020  r.  Termin  związania  złożoną  przez  wykonawcę  SGW 

ofertą upływał zatem 9.04.2020 r.  

Forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami została opisana w rozdz. VII 

ust.  1  SIWZ.  Zamaw

iający wskazał tam wyraźnie, że komunikacja między  zamawiającym a 

wykonawcami 

odbywać  się  będzie  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w 

rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres 

e-mail:  [email protected],  ale  jedynie  w  zakresie  wskazanym  postanowieniami  SIWZ  tj. 

zapytania,  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ,  wnioski  o  przekazanie  protokołu  z 

postępowania o udzielenie zamówienia). 

Złożenie oświadczenia o przedłużenie terminu związania ofertą nie mieści się w katalogu 

zakreślonym  przez  zamawiającego  w  rozdz.  VII  ust.  1  pkt  1c  SIWZ,  zatem  przesłanie  go 

emailem  w  formie  skanu  w  świetle  postanowień  SIWZ  jest  nieskuteczne.  Ponieważ 


oświadczenie wykonawcy SGW we właściwej formie dotarło do adresata dopiero 20.04.2020 

r.

,  brak  jest  zachowania  ciągłości terminu  związania  ofertą  wykonawcy  SGW.  Mamy  zatem 

do czynienia z przesłanką określoną w art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. 

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 27.05.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 29.05.2020 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp). 

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 31.07.2020 

r.  (art.  186  ust.  1  Pzp).  Argumentacja  zamawiającego:  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie 

odwołania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Izba 

stwierdziła, że odwołanie jest zasadne.  

W  ocenie Izby  zostały  wypełnione  łącznie  przesłanki  zawarte  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  to 

jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  daneg

o  zamówienia  oraz  wystąpienia  możliwości 

poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  przekazaną  przez  zamawiającego,  potwierdzoną  za  zgodność  z 

oryginałem.   

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia  specyfikacji  istotnych  wa

runków  zamówienia  oraz  informacje  zawarte  w 

ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

W ocenie Izby, zarzut pierwszy naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp 

w związku z art. 24 ust. 1 pkt 

16  i  17  Pzp 

w  związku  z  art.  24  ust.  4  Pzp  –  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 


SGW 

z  postępowania  oraz  zaniechanie  uznania  oferty  wykonawcy  SGW  za  odrzuconą, 

pomimo  że  wykonawca  SGW  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz pomimo że wykonawca SGW w wyniku co najmniej lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje podejmowane przez  zamawiającego  w  postępowaniu  –  zasługuje 

na 

uwzględnienie.  

Przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  brzmi  »Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się  […]  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów«. 

Przepis  art.  24  ust.  1 

pkt  16  Pzp  brzmi  »Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się  […]  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia«.  

Przepis  art.  24  ust.  4  Pzp  brzmi  »Ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za 

odrzuconą«.  

Izba 

stwierdza, że zamawiający w SIWZ zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp wymagał cyt. 

aby  wykonawca  wykazał  »[…]  osoby,  które  zostaną  skierowane  do  realizacji  zamówienia 

publicznego,  posiadające  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi«  w 

odpowiednich  specjalnościach.  Wykonawca  SGW  przedstawił  takie  osoby,  ale  niemające 

odpowiednich  uprawnień,  gdyż  wykonawca  SGW  nie  wziął  pod  uwagę  zmian  z  1994  r.  w 

prawie  budowlanym  i  kubatury  budynku  przekraczającej  1000  m3.  Na  pewno  takie 

tłumaczenie  wykonawcy  SGW  nie  może  być  wzięte  pod  uwagę,  gdyż  zapewne  nie  można 

tłumaczyć swojej omyłki zmianami w Prawie budowlanym sprzed ponad 25 lat. Również nie 

wzięcie pod uwagę kubatury budynku przeznaczonego do wykonania zamówienia nie można 

potraktować  jako  zachowania  w  pełni  profesjonalnego.  Takie  mylne  podejście  do 

zamówienia do zamówienia może się kwalifikować jako naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, 

tym  bardziej  gdy 

zamawiający  wzywa  do  przedstawienia  jakiegokolwiek  dokumentu  (w  tym 

przypadku  do  przedstawienia  wykazu  osób)  wykonawca  musi  ze  szczególną  wnikliwością 

zastanowić  się  nad  sporządzeniem  najwłaściwszego  dokumentu,  aby  spełnić  pod  każdym 

względem  wymagania  zamawiającego.  W  tym  przypadku  wykonawca  SGW  nie  sprostał 

wezwaniu 

i  przedstawił  wykaz  osób  niespełniający  warunku  w  zakresie  posiadania 

właściwych  uprawnień  budowlanych.  Dlatego  czynność  zamawiającego  w  zakresie  oceny 

spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 


zakwalifikowania oferty wykonawcy SGW do badania i oceny ofert nie może być uznana za 

czynność dokonaną właściwie i z tego powodu Izba musi uwzględnić zarzut pierwszy.   

W ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp 

w związku z art. 24 ust. 8 Pzp – 

przez  bezpodstawne  i  wielokrotne  wezwanie  wykonawcy  SGW  do  dokonania  procedury 

„samooczyszczenia” – zasługuje na uwzględnienie.  

Izba 

stwierdza, że procedura samooczyszczenia powinna być inicjowana przez samego 

wykonawcę,  a  nie  po  wezwaniu  przez  zamawiającego  do  wyjaśnień  czy  uzupełnień  oferty. 

To  sam  zamawiający  na  podstawie  art.  24  ust.  8  Pzp  powinien  wskazać  swoje 

niedoskonałości  i  dowodnie  wykazać  jak  te  elementy  u  siebie  wyeliminował,  aby  w 

przyszłości nie mogły one mieć miejsca.  

Art. 24 ust. 8 Pzp brzmi »Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie [art. 14] 

ust.  1  pkt  13  i  14  oraz  16

–20 lub ust. 5 [Pzp], może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez 

niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące 

wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu 

postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec 

wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu«. Wobec tego Izba musi przychylić się do zarzutu drugiego.  

W  ocenie  Izby,  zarzut  trzeci  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp 

w  związku z  naruszeniem 

art. 91 ust. 1 Pzp 

– przez dokonanie wyboru oferty wykonawcy SGW jako najkorzystniejszej 

oferty  oraz  przez 

zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  spośród  pozostałych  ważnych  i 

niepodlegających odrzuceniu ofert – zasługuje na uwzględnienie.  

Izba 

stwierdza,  że  zamawiający  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  SGW  na 

etapie 

oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  i  późniejszy  wybór  oferty  tego  wykonawcy  podczas  badania  i  oceny  ofert  nie 

może  być  poczytany  jako  zgodny  z  art.  91  ust.  1  Pzp.  Przepis  ten  brzmi  »Zamawiający 

wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia«.  W  związku  z  tym  Izba  uwzględnia  również 

zarzut trzeci.  

Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 4 i 8 Pzp.  


Z powyższych przyczyn uwzględniono odwołanie, jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp,  czyli  stosownie  do  wyniku  postępowania  uznając  za  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w kwocie 3 600,00 zł zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 2 

lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel