KIO 1157/20 WYROK dnia 14 lipca 2020 r.

Data: 22 października 2020

Sygn. akt KIO 1157/20 

   WYROK 

   z dnia 14 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  lipca  2020  r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Abakus 

Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. w Bielsku Białej w postępowaniu prowadzonym przez 

zamawiającego Miasto Łódź działające przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi 

przy udziale wykonawcy Softiq sp. z o.o. w Gliwicach 

zgłaszającego przystąpienie do udziału 

w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego 

     orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Miastu  Łódź  działającemu  przez  Łódzki  Ośrodek 

Geodezj

i  w  Łodzi  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Abakus  Systemy 

Teleinformatyczne sp. z o.o. w Bielsku Białej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych;    

kosztami postępowania obciąża Miasto Łódź działające przez Łódzki Ośrodek Geodezji w 

Łodzi i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Abakus  Systemy 

Teleinformatyczne sp. z o.o. w Bielsku Białej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 1157/20 

     Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Miasto  Łódź  działające  przez  Łódzki  Ośrodek  Geodezji  w  Łodzi  – 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: „ustawa” 

lub  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  IPS  -  zakup  i 

wdrożenie  aplikacji  Elektroniczna  Karta  Zdrowia  Ucznia  na  potrzeby  projektu  „Budowa 

systemów  teleinformatycznych  wspierających  realizację  I  Etapu  Programu  Inteligentna 

Polityka Społeczna w Łodzi - IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regional

nego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Łódzkiego  na  lata  2014  -  2020.  Projekt  jest  realizowany  przy  współfinansowaniu  z 

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014  –  2020,  Oś  Priorytetowa  VII: 

Infrastruktura  dla  usług  społecznych,  Działanie  VII.  1  Technologie  informacyjno-

komunikacyjne,  Poddziałanie  VII.1.3  Technologie  informacyjno-komunikacyjne  Miasto  Łódź. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 

numerem  535118-N-

2020  z  28  kwietnia  2020  r.  Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota 

wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Zamawiający  odrzucił  ofertę  wykonawcy  Abakus  Systemy  Teleinformatyczne  sp.  z 

o.o.  w  Bielsku  B

iałej.  Na  tę  czynność  wykonawca  wniósł  odwołanie  27  maja  2020  r. 

Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania  zamawiającemu  kopii 

odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. w zw. z art. 

90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1a pkt. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 90 ust. 

2 Pzp polegające na błędnym uznaniu, że wyjaśnienia odwołującego odnośnie zaoferowanej 

ceny  potwierdzają,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  uchylenie  w  całości  czynności 

zamawiającego  w  postaci  odrzucenia  oferty  odwołującego  z  uwagi  na  rażąco  niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

w razie nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w pkt 1, uwzględnienie wniosku w 

całości  oraz  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  odrzucenia  w 


dniu 22 maja 2020 r. oferty odwołującego z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia; 

3.  dopuszczenie  i  przeprowadzenie 

przez  Izbę,  dowodów  powołanych  w  treści 

odwołania na okoliczności w nim wskazane; 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania, w tym 

kosztów zastępstwa według norm przepisanych. 

Wykonawca  Softiq  sp.  z  o.o.  w  Gliwicach  w termini

e przewidzianym ustawą przystąpił 

do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego. Przystępujący  zachował 

obowiązek przekazania kopii zgłoszenia przystąpienia i wniósł o oddalenie odwołania. 

Odwołujący  pismem  z  3  czerwca  2020  r.  odniósł  się  do  argumentacji  zawartej  w 

przystąpieniu do  udziału  w  postępowaniu odwoławczym,  podtrzymał  żądania odwołania. W 

replice przystępujący złożył pismo z 7 lipca 2020 r. 

Na  rozprawie  odwołujący  i  przystępujący  podtrzymali  dotychczasowe  stanowiska. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w rozdziale III SIWZ.  

W pkt 3.3. Zamawiający wskazał, że wymaga : 

3.3.1  Opracowania  dokumentu  Plan  Realizacji  Zamówienia  (dalej  PRZ)  według 

wymagań opisanych w rozdziale VIII. 

3.1.1.  Instalacji  dostarczonej  aplikacji  na  serwerach  wirtualnych  umieszczonych  na 

infrastrukturze  przetwarzania  danych  Miejskiego  Centrum  Przetwarzania  Danych  (dalej 

MCPD) udostępnionej przez Zamawiającego. 

3.1.2.  Przeprowadzenie  ins

truktażu pracowników wskazanych przez Zamawiającego 

z obsługi dostarczonej aplikacji. 

3.1.3. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

3.1.4.  Świadczenie  serwisu  gwarancyjnego  przez  okres  nie  krótszy  niż  12  miesięcy 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

Zgodnie z rozdziałem XIV pkt 14.1SIWZ za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach : 

1) Cena brutto - 90% 

2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 10% 

Zamawia

jący ustalił wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 203.000 zł. 


Zgodnie  z  oświadczeniem  zamawiającego  na  rozprawie  ustalając  wartość 

zamówienia zamawiający zwrócił się do czterech wykonawców z branży. Uzyskał odpowiedź 

od Asseco Poland S.A. 

Przed  otwarciem 

ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia -  249.690 zł brutto. 

W postępowaniu złożono trzy oferty: 

Przystępujący  z  ceną  169.740  zł,  okresem  gwarancji  24  miesięcy  i  warunkami 

płatności zgodnie z SIWZ 

Odwołujący  z  ceną  143.971,50  zł,  okresem  gwarancji  60  miesięcy  i  warunkami 

płatności zgodnie z SIWZ; 

Sygnity  S.A.  w  Warszawie  z  ceną  421.275,00  zł  brutto,  okresem  gwarancji  12 

miesięcy i warunkami płatności zgodnie z SIWZ. 

Pismem  z  19  maja  2020  r.  zamawiający  wezwał  odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  ceny  oferty.  Wskazał,  że  cena  oferty  odwołującego  jest  niższa  o  42,34%  od 

ceny  wstępnie  oszacowanej  przed  wszczęciem  postępowania  oraz  o  41,24  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert.  Cena  ta  wydaje  się  niska  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  „zastanawia  Zamawiającego”  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w opisie 

przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  powołując  się  na  art.  90  ust.  1  Pzp  wezwał 

odwołującego  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia 

ceny w złożonej ofercie, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Pismem  z  20  maja 2020 r.  odwołujący  udzielił  odpowiedzi.  Poinformował,  że kalkulację 

ceny  oferty  wykonał  w  oparciu  o  SIWZ  udostępnioną  przez  zamawiającego  wraz  ze 


wszystkimi załącznikami i odpowiedziami na pytania oferentów. Wyjaśnił, że kalkulację ceny 

oparł o kilka istotnych czynników, które wpłynęły na jej wysokość. Są to: 

Posiadanie  kompetentnego,  własnego  zespołu  zapewniającego  przygotowanie 

przedmiotowej aplikacji obejmującego fazy wszystkie fazy realizacyjne począwszy 

od analizy, poprzez projektowanie, wykonanie, a następnie jego wdrożenie; 

Posiadanie  własnych  komponentów  zapewniających  przyspieszenie,  a  tym 

samym obniżenie kosztów procesu wytwarzania aplikacji; 

Posiadanie  własnego  zespołu  utrzymania  wielu  autorskich  systemów, 

działającego w trybie 24/7/365; 

Posiadanie  dużych  doświadczeń  w  budowie  interfejsów  wymiany  informacji 

pomiędzy różnego rodzaju zewnętrznymi systemami; 

Posiadanie  wieloletniego  doświadczenie  w  budowie  różnorodnych  systemów 

bazodanowych na terenie kraju. 

Odwołujący wskazał również, że działa na rynku już od 2004. Podstawowym profilem 

działalności jest tworzenie autorskich systemów w obszarze rozwiązań branży ITC. W trakcie 

ponad 15-

letniej działalności dostarczył szereg rozwiązań dla wielu instytucji publicznych na 

terenie  kraju.  W  oparciu  o  wieloletnie  doświadczenia  w  budowie  systemów 

tele

informatycznych 

wytworzył 

szereg 

rozwiązań 

organizacyjno-technicznych, 

zapewniających  sprawne  realizowanie  projektów  informatycznych.  Doświadczenie  w 

tworzeniu  aplikacji  oraz  integracji  infrastruktury  pozwala  z  dużym  prawdopodobieństwem 

wycenić  wielkość projektu. W Załączniku nr 1 do pisma odwołujący zawarł kalkulację ceny, 

obejmującą wartości poszczególnych pozycji kosztotwórczych: 

Przygotowanie aplikacji wraz  z  jej  wdrożeniem,  o funkcjonalności  określonej  w  OPZ 

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami -120 osobodni; 

Przyjęta stawka rozliczenia w oparciu o własne zasoby - 700,00 zł /osobodzień netto; 

3.  Koszt przygotowania aplikacji - 

84.000 zł; 

4.  Gwarancja na system 25% kwoty wykonania - 

21.000 zł; 

Ogółem przygotowanie aplikacji oraz gwarancja -105.000 zł; 

6.  Zysk 10-20% 

zależny od ilości osób użytkujących rozwiązanie. W tym postępowaniu 

przyjęto zysk na poziomie około 11,5% -12.050,00 

Wartość netto oferty - 117.050 zł; 

Wartość brutto oferty - 143.971,50 zł. 

Pismem  z  22  maja  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy. W uzasadnieniu wskazał, że zwrócił 

się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących cen materiałów, 


sprzętu  i  transportu  mających  wpływ  na  wysokość  ceny.  W  wyznaczonym  terminie, 

wykonawca złożył wyjaśnienia, lecz bez przedstawienia dowodów.  

Zamawiający  wywiódł,  że żądanie złożenia wyjaśnień  oznacza,  że ciężar  dowodu w 

sprawie rażąco niskiej ceny oferty spoczywa na wykonawcy, który powinien udowodnić, nie 

budząc  wątpliwości  zamawiającego,  że  składowe  ceny  są  racjonalne  i  umożliwiają 

prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Wyjaśnienia  te  powinny  w  sposób 

maksymalnie rzeczowy i precyzyjny wykazywać realność zaoferowanej ceny.  

Zamawiający  ocenił,  że  z  lakonicznych  wyjaśnień,  nie  popartych  jakimikolwiek 

dowodami, ponad wszelką wątpliwość nie wynika, że cena nie jest rażąco niska i że na takim 

poziomie  zagwarantuje  zrealizowanie  zamówienia.  Ogólnikowe  deklaracje  co  do  niskich 

kosztów  realizacji  zamówienia,  czy  też  doświadczenia  nie  poparte  żadnymi  dowodami,  nie 

mogą  zostać  zaakceptowane  przez  zamawiającego  i  w  tej  sytuacji  muszą  skutkować 

odrzuceniem oferty. Zdaniem zamawiającego wykonawca w przedstawionych wyjaśnieniach 

posłużył się jedynie tabelką z wycenionymi hasłami. 

Zamawia

jący  zarzucił,  że  niemożliwe  jest  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu 

świadczenia  gwarancji  w  okresie  5  lat,  przy  zaplanowaniu  kosztu  świadczenia  serwisu 

gwarancyjnego w tym okresie na 21.000 zł przy uśrednionej stawce za roboczogodzinę 700 

zł netto. Nawet zakładając, że całość przewidywanej kwoty pochłoną koszty osobowe, daje 

to  obciążenie  na  poziomie  zaledwie  6  osobodni  na  rok.  W  oparciu  o  doświadczenie 

zamawiającego  należy  przyjąć  średnią  ilość  zgłaszanych  wad  na  poziomie  50  rocznie,  to 

można  szacować,  że  średnią  pracochłonność  obsługi  jednego  zgłoszenia  wykonawca 

określa  na  około  godzinę,  łącznie  ze  wszystkimi  czynnościami  związanymi  z  analizą, 

realizacją  dostarczeniem  aktualizacji,  uzupełnieniem  dokumentacji  oraz  działaniami 

zarządczymi. Jest to założenie nierealne, tym bardziej, że koszty osobowe nie są jedynymi 

kosztami, a ponadto należy się liczyć ze wzrostem  średniej stawki godzinowej. Dodatkowo 

różnorodność  technologii  „zwiększa  nieufność  Zamawiającego  do  oferty  wykonawcy,  gdzie 

analogiczne  niedoszac

owanie  mogło  się  pojawić  także  przy  ocenie  prac  analitycznych, 

realizacyjnych i wdrożeniowych w okresie wykonawczym projektu”. 

Zamawiający  ocenił,  że  wykonawca  nie  wykazał  w  swoich  wyjaśnieniach,  że 

dysponuje  produktem  o  zbliżonej  funkcjonalności  przytaczając  jedynie  dość  ogólne 

stwierdzenia,  w  których  powołuje  się  na  swoje  dotychczasowe  doświadczenie.  W  opinii 

zamawiającego  jedynie  posiadanie  zbliżonego  już  rozwiązania  dawałoby  szansę  na 

utrzymanie deklarowanych parametrów finansowych. 

Zamawiający podniósł, że brak załączenia dowodów uniemożliwia obiektywną ocenę, 

czy w ofercie nie doszło do rażąco niskiej ceny. Zamawiający nie mógł narzucić wykonawcy 

sposobu  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  ceny,  ale  w  wezwaniu  wyraźnie  wezwał  do 


udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w złożonej ofercie. Zamawiający wskazał 

w  wezwaniu te elementy oferty, które na etapie oceny budzą jego największe wątpliwości i 

oczekiwał,  że  te  elementy  zostaną  odpowiednio  uzasadnione.  Wykonawca  nie  uczynił 

zadość  żądaniu,  w  szczególności,  nie  przedstawił  dowodów  na  okoliczności,  które  mogły 

znacząco wpłynąć na obniżenie ceny ofertowej. 

Zamawiający  ocenił,  że  wykonawca  przedstawił  jedynie  ogólnikowe  stwierdzenia,  które 

uniemożliwiają  pozytywną  weryfikację  wyjaśnienia  oferty  i  z  tego  powodu  nie  można  ich 

uznać za wystarczające. Wyjaśnienia nie wskazują na indywidualne, dostępne jedynie jemu 

uwarunkowania  uzasadniające  wysokość  zaoferowanej  ceny,  a  informacja  o  wykonaniu 

podobnych z

adań na przestrzeni kilku lat nie jest dowodem przesądzającym o sposobie ich 

kalkulacji. 

Zamawiający  w  konkluzji  stwierdził,  że  oferta  odwołującego  po  wyjaśnieniach  nadal 

pozostaje rażąco  niska,  z  ceną  nierealistyczną  odbiegającą  od  jego  rzeczywistej  wartości  i 

zakładającą  wykonanie  zamówienia  poniżej  jego  kosztów.  W  związku  z  brakiem 

przedstawienia dowodów na okoliczności, które mogły znacząco wpłynąć na obniżenie ceny 

ofertowej zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy odrzuca tę ofertę. 

W tym 

stanie rzeczy odwołujący wniósł odwołanie. 

Powołane  ustalenia  zostały  dokonane  na  podstawie  SIWZ  i  wymienionych 

dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. 

Odwołujący  zastrzegł  wprawdzie  załącznik  nr  1  do  wyjaśnień  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  art.  11  ust.  4  ustawy  z  16  kwietnia  1993  r.  o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jednak  z  uwagi  na  ujawnienie  tych  informacji  w  aktach 

sprawy,  piśmie  o  odrzuceniu  oferty,  piśmie  procesowym  przystępującego  oraz  na  jawnej 

rozprawie, Izba pr

zywołała je w opisie stanu faktycznego. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. Jest 

wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia.  Zarzucane 

zamawiającemu  naruszenia  przepisów  powodują,  że  odwołujący  może  ponieść  szkodę  w 

postaci  utraty  możliwości  uznania  jego  oferty  za  najkorzystniejszą  oraz  nieuzyskania 

zamówienia. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 


Art. 90 ust. 1 in initio 

Pzp stanowi, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 Zgodnie  z  art.  90  ust.  1a  Pzp  w  p

rzypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  co 

najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich 

złożonych  ofert,  zamawiający  jest  zobowiązany  do  wystąpienia  o  udzielenie  wyjaśnień. 

Natomiast  zgodnie  z  art.  90  ust.  3  Pzp  zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie 

udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia.  

Odwołujący  udzielił  wyjaśnień,  zatem  należy  rozważyć,  czy  wyjaśnienia  te  potwierdzają 

rażące  zaniżenie  ceny  oferty  tego  wykonawcy.  Na  to  pytanie  należy  odpowiedzieć 

przecząco. 

W postępowaniu odwoławczym  stosownie do  art.  180 ust.  1 Pzp Izba  ocenia czynność 

zamawiającego. W okolicznościach sporu czynnością tą jest odrzucenie oferty odwołującego 

z powodu rażącego zaniżenia jej ceny po ocenie wyjaśnień, zatem w celu zbadania zarzutów 

odwołania należy odnieść się do informacji o odrzucenia tej oferty. Przedmiotem sporu jest tu 

bowiem,  nie  cena  oferty  sensu  stricto, 

lecz  ocena  wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę. 

Postępowanie  odwoławcze  ma  na  celu  ustalenie,  czy  zamawiający  z  treści  wyjaśnień 


wyciągnął  prawidłowe  i  zgodne  z  ustawą  wnioski.  W  tych  granicach  odwołujący  się 

wykonawca może być obarczony ciężarem dowodu zgodnie z art. 190 ust. 1a pkt 1 Pzp. 

Izba zważyła, że uzasadnienie informacji o odrzuceniu oferty zawarte w piśmie z 22 maja 

2020  r.  nieprawid

łowo  przywołuje  okoliczności  faktyczne  sprawy,  a  wnioski  zamawiającego 

wynikające z analizy wyjaśnień są wadliwe. 

Przede  wszystkim  dostrzec  należy,  że  wezwanie  odwołującego  do  wyjaśnienia 

elementów  oferty  wbrew  twierdzeniu  zamawiającego  nie  zawierało  zobowiązania  do 

udzielenia  wyjaśnień  i  przedstawienia  dowodów  dotyczących  cen  materiałów,  sprzętu  i 

transportu. Przeciwnie, z pisma z 19 maja 2020 r. wzywającego odwołującego do udzielenia 

wyjaśnień  wynika,  że  zamawiający  przywołał  wyłącznie  treść  art.  90  ust.  1  Pzp,  który  w 

sposób przykładowy wskazuje niektóre grupy kosztów oraz  wybrane czynniki mogące mieć 

znaczenie  dla  wysokości  ceny  oferty.  Wbrew  uzasadnieniu  informacji  o  odrzuceniu  oferty 

zamawiający nie wskazał zatem w wezwaniu elementów oferty, które na etapie oceny budzą 

jego największe wątpliwości, w szczególności nie wyraził poglądu, że jedynie dysponowanie 

produktem o zbliżonej funkcjonalności pozwala na takie ustalenie ceny oferty, ani nie wezwał 

odwołującego do potwierdzenia, czy produkt taki posiada.  

Już z tego względu czynność odrzucenia oferty odwołującego jest wadliwa. Zamawiający nie 

może  bowiem  odrzucać  oferty  zarzucając  wykonawcy  brak  podania  informacji,  których  od 

niego nie żądał. 

Zamawiający  jest  wprawdzie  uprawniony  do  tego,  aby  odrzucić  ofertę  tylko  z  powodu 

otrzymania  niedostatecznych  wyjaśnień,  jednak  o  niedostatecznych,  zbyt  ogólnych 

wyjaśnieniach  można  mówić  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  dokonuje  wezwania  w  sposób 

konkretny,  a  wykonawca  odpowiada  bardzo  ogólnie,  w  szczególności  nie  odwołując  się  do 

realiów  postępowania i  treści swojej  oferty. W okolicznościach  sporu wyjaśnienia udzielone 

przez  odwołującego  należy  uznać  za  adekwatne  do  wezwania  zamawiającego.  Jeśli 

zamawiający oczekiwał informacji bardziej szczegółowych, był uprawniony do wystąpienia o 

wyjaśnienia, które doprecyzowałyby już uzyskane informacje.  

Zamawiający  nieprawidłowo  ocenił  wyjaśnienia  ceny  oferty  udzielone  przez 

odwołującego.  Zamawiający  eksponuje  kwestię  braku  złożenia  dowodów  potwierdzających 

prawidłowość obliczenia ceny oferty. Dostrzec jednak trzeba, że przepisy ustawy nie wiążą 

sankcji  odrzucenia  oferty  z  niezłożeniem  przez  wykonawcę  dowodów.  Zamawiający  może 

oprzeć  się  na  samych  wyjaśnieniach,  jeśli  w  dostatecznym  stopniu  uzasadniają  one 

poprawność  obliczenia  ceny  oferty.  Oceny  wyjaśnień  należy  dokonywać  ad  casum  

uwzględnieniem  specyfiki  danego  postępowania,  które  tworzą  ich  kontekst.  Zamawiający 

tymczasem zbadał wyjaśnienia udzielone przez odwołującego z pominięciem tego kontekstu. 


Przede  wszystkim  zamawiający  stracił  z  pola  widzenia,  że  z  trzech  ofert  złożonych  w 

postępowaniu,  dwie  wskazywały  ceny  znacząco  niższe  niż  szacunki  zamawiającego  i  nie 

różniące  się  istotnie  między  sobą.  Natomiast  oferta,  której  cena  przewyższała  szacunki 

zamawiającego, była złożona przez wykonawcę będącego spółką giełdową, zatem o innym 

rozmiarze  przedsiębiorstwa  niż  odwołujący  i  przystępujący.  Zamawiający  szacując  wartość 

zamówienia  oparł  się  na  odpowiedzi  jednego  wykonawcy  również  będącego  spółką 

giełdową.  W  tym  stanie  rzeczy  trudno  uznać,  że  same  różnice  w  stosunku  do  wartości 

zamówienia  oraz  cen  wszystkich  ofert  złożonych  w  postępowaniu  uzasadniają 

przypuszczenie, że cena oferty odwołującego jest nierynkowa.  

Cena  oferty  powinna  objąć  wymagania  opisane  przez  zamawiającego  w  SIWZ. 

Zama

wiający  nie  wskazał  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  że  średnia  liczba  zgłaszanych 

wad  wynosi  ok.  50  rocznie,  zatem  argument  ten  nie  może  być  wzięty  pod  rozwagę  przy 

badaniu  ceny  oferty  odwołującego.  Jednak  nawet  gdyby  przyjąć  założenie  przeciwne,  to 

pogląd  zamawiającego  o  niedoszacowaniu  kosztów  serwisu  opiera  się  na  błędnym 

odczytaniu  wyjaśnień  odwołującego.  W  załączniku  nr  1  odwołujący  w  sposób  nie  budzący 

wątpliwości  wyszczególnił  odrębnie  koszty  gwarancji  stanowiącej  ustaloną  procentowo 

wartość kosztów wykonania (poz. 3), koszty przygotowania aplikacji wraz z jej wdrożeniem, o 

funkcjonalności  określonej  w  OPZ  wraz  z  udzielonymi  wyjaśnieniami  (poz.  1)  oraz  przyjętą 

stawkę rozliczenia w oparciu o własne zasoby. Już z samego opisu poszczególnych pozycji 

wyn

ika,  że  poz.  1  i  2  zawierają  kwoty  nie  dotyczące  gwarancji.  Potwierdzają  to  także 

wartości  wskazane  w  tabeli,  będące  wynikiem  działań  matematycznych.  Zgodzić  się  też 

należy  z  odwołującym,  że  wykonawca  organizuje  świadczenie  usług  serwisu  na  potrzeby 

wszyst

kich  realizowanych  przez  siebie  umów,  zatem  ponosi  ich  koszt  niezależnie  od  tego, 

czy  zawarłby  umowę  z  zamawiającym.  Brak  jest  podstaw  do  twierdzenia,  że  usługi  te 

powinny  być  wyceniane  na  takich  samych  zasadach  jak  usługa  dostarczenia  i  wdrożenia 

rozwiązania. 

Oceniane  na  tym  tle  wyjaśnienia  odwołującego  nie  potwierdzają,  że  oferta  zawiera 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Wyjaśnień  złożonych  przez 

odwołującego nie sposób uznać za nierzetelne, ogólnikowe i lakoniczne.  

Odwołujący wezwany do złożenia wyjaśnień wskazał, jak obliczył cenę swojej oferty, 

jakie są jej elementy składowe, a kalkulację tę Izba uznała za wiarygodną. Zwraca uwagę, że 

zamawiający zarówno w uzasadnieniu informacji o odrzuceniu oferty odwołującego, jak i na 

rozprawi

e  nie  wskazał,  dlaczego  cenę  oferty  odwołującego  uznał  za  zaniżoną,  a  jedynie 

wskazywał na wątpliwości. W ocenie Izby samo twierdzenie o wątpliwościach bez wskazania 

z  czego  one  wynikają,  albo  innymi  słowy,  jakich  jeszcze  informacji  zamawiający  by 

oczekiwa

ł, nie uzasadnia odrzucenia oferty.   


Oprócz  części  opisowej  charakteryzującej  działalność  odwołującego,  zamieszczono 

bowiem  obliczenia  poszczególnych  grup  kosztów.  Odwołujący  odniósł  się  do  wymagań 

SIWZ,  a  także  został  uwzględnił  zysk  na  poziomie  11,5  %.  W  części  opisowej  wyjaśnień 

odwołujący  wskazał,  że  posiada własne komponenty  zapewniające  przyspieszenie procesu 

wytwarzania  aplikacji  oraz  własny  autorski  zespół  utrzymania  wielu  autorskich  systemów, 

działającego  w  trybie  24/7/365.  Te  cechy  odwołującego  wskazują  na  oszczędności  przy 

wykonaniu  zamówienia  oraz  posiadanie  przez  odwołującego  rozwiązań  technicznych  oraz 

sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia.  Cechy  te  wespół  z  posiadaną  przez 

odwołującego kadrą i doświadczeniem mają znaczenie dla kosztów oferty. 

Niezasadnie  zamawiający  domaga  się  od  odwołującego  wykazania  dostępnych 

jedynie  odwołującemu  uwarunkowań  uzasadniających  wysokość  ceny  oferty.  Takie 

oczekiwania byłyby uzasadnione w sytuacji, gdy cena oferty odwołującego istotnie różniła się 

od ce

n wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.  

Izba  uznała  wyjaśnienia  odwołującego  za  adekwatne  do  wezwania.  Odwołujący 

sprostał  wynikającemu  z  art.  90  ust.  2  oraz  art.  191  ust.  1  pkt  1a  Pzp  obowiązkowi 

wykazania,  że  cena  złożonej  przez  niego  oferty  nie  jest  rażąco  niska.  Fakt,  że  drugi 

wezwany  wykonawca  złożył  wyjaśnienia  bardziej  szczegółowe,  nie  może  przemawiać 

przeciwko  odwołującemu.  Punktem  odniesienia  przy  badaniu  wyjaśnień  nie  jest  bowiem 

treść  wyjaśnień  konkurenta,  lecz  oczekiwania  zamawiającego  wyrażone  w  wezwaniu.  Jeśli 

wyjaśnienia  są  konkretne,  adekwatne  do  wezwania,  odnoszą  się  do  opisu  przedmiotu 

zamówienia nie sposób uznać ich za lakoniczne i powierzchowne. Brak jest zatem podstaw 

do uznania, że wyjaśnienia złożone przez odwołującego powinny być pominięte i traktowane 

tak, jakby w ogóle nie zostały złożone. 

Izba  uznała,  że  wyjaśnienia  złożone  przez  odwołującego  wyjaśniają  sposób 

obliczenia ceny oferty i nie potwierdzają jej rażąco niskiego charakteru, zatem zamawiający 

odrzucając tę ofertę naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp. Naruszenia, 

których  dopuścił  się  zamawiający  mogą  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania,  gdyż  oferta 

odwołującego  może  być  uznana  za  najkorzystniejszą.  Wybór  najkorzystniejszej  oferty  w 

sytuacji  wadliwego 

odrzucenia  oferty,  która  mogłaby  być  uznana  za  najkorzystniejszą, 

stanowiłby naruszenie przepisów ustawy.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji, nakazując zamawiającemu dokonanie unieważnienia czynności odrzucenia oferty 

odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy. Z brzmienia art. 192 ust. 2 pkt 1 Pzp 

wynika, że Izba nie może unieważnić czynności zamawiającego, może jedynie nakazać takie 

działanie zamawiającemu. 


O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp. 

Przewodniczący: 


wiper-pixel