KIO 1156/20 POSTANOWIENIE dnia 8 lipca 2020 r.

Data: 22 października 2020

Sygn. akt: KIO 1156/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  Warszawie  w  dniu  8  lipca 

2020 r. 

odwołania wniesionego  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 maja 2020 

r.  przez  wykonawcę  Progress  Systemy  Komputerowe  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Akademię 

Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie 

przy  udziale  wykonawcy 

Towarzystwo  Handlowe  ALPLAST  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  w  siedzibą  w  Niekaninie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Progress  Systemy  Komputerowe 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Krakowie kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 1156/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Akademia  Górniczo-Hutnicza  im.  Stanisława  Staszica  w  Krakowie 

prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  licencji 

oprogramowani  dla  wszystkich  jednostek  AGH”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia  9  kwietnia  2020  r.  pod  numerem 

528053-N-2020. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  niegraniczonego  na 

podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r.,  poz.  1843,  dalej 

„ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  26  maja  2020  r.  wykonawca  Progress  Systemy  Komputerowe 

Spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  odrzucenia  jego  oferty 

dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art. 90 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 in fine ustawy Pzp poprzez wezwanie do 

wyjaśnienia w sytuacji, w której nie zostały spełnione przesłanki do wyjaśnienia ceny; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty 

Odwołującego,  która  powinna  zostać  sklasyfikowana  na  pierwszym  miejscu 

postępowaniu  i  w  konsekwencji  wybór  oferty  niezgodnie  z  przepisami,  w  sytuacji, 

której  Odwołujący  wykonał  ciążący  na  nim  na  podstawie  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp 

obowiązek  i  wykazał,  iż  jego  oferta  nie  jest  obarczona  wadą  rażąco  niskiej  ceny, 

dochowując  tym  samym  staranności  wymaganej  od  wykonawców  w  postępowaniu, 

złożone  wyjaśnienia  potwierdzają,  że  oferta  Odwołującego  nie  zawiera  rażąco  niskiej 

ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej, 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz dokonania 

ponownego wyboru z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przez  wykonawcę  Towarzystwo  Handlowe 

ALPLAST  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  w  siedzibą 

w Niekaninie 

i  dopuściła  ww.  wykonawcę  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym 

w charakterze uczestnika. 

W  dniu  8  lipca  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, iż cofa odwołanie. Oświadczenie o cofnięciu odwołania 


zostało  złożone  przez  osobę  umocowaną  do  reprezentacji  Odwołującego,  zgodnie 

dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Wycofanie odwołania w całości powoduje zakończenie 

postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Złożenie 

oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, które znosi wszelkie 

skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 

187 ust. 

8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia 

zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp zdanie drugie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel