KIO 1154/20 POSTANOWIENIE dnia 8 czerwca 2020 r.

Data: 22 października 2020

Sygn. akt: KIO 1154/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 8 czerwca 

r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 maja 2020r. 

przez  wykonawc

ę  Gart  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Golędzinowie, ul. Obornicka 80, skr.6 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu, ul. Robotnicza 20  

postanawia: 

Umorzyć postępowanie,  

Nakazuje zwrot z r

achunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 

10 000zł. 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez 

wykonawc

ę Gart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Golędzinowie, ul. Obornicka 80, skr.6 tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 1154/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

remont  cząstkowy  nawierzchni  jezdni  dróg  powiatowych  z  podziałem  na  części  zostało 

wszczęte ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 

2020r. za numerem 534329-N-2020. 

W dniu 

19 maja 2020r. zamawiający poinformował o wykluczeniu wykonawcy GART spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golędzinowie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

ust

awy  z  uwagi  na  powołanie  się  na  zasoby  innego  pomiotu  w  zakresie  wiedzy  i 

doświadczenia,  bez  jednoczesnego  wskazania  podwykonawcy.  W  21  maja  2020r. 

zamawiający poinformował o wyniku postepowania.  

W dniu 26 maja 2020r. wykonawca GART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł 

odwołanie.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  prezesa  zarządu  ujawnionego  w  złożonym 

odpisie z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 26 maja 2020r.  

Odwołujący wniósł odwołanie od czynności zamawiającego polegających na: 

bezzasadnym  wykluczeniu  odwołującego  i  -  w  konsekwencji  -  odrzuceniu  oferty 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

powoływaniu  przez  zamawiającego  treści  orzeczeń  KIO  wbrew  ich  rzeczywistemu 

brzmieni

u zmierzające do wykazania, iż odwołującego słusznie wykluczono z przetargu, 

dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  pominięciem  oferty  odwołującego 

sprzecznie z przepisami ustawy  

i zarzucając wymienionym czynnościom zamawiającego naruszenie: 

art. 22a ust. 4 ustawy przez sprzeczne ze stanem faktycznym oraz przepisami prawa 

uznanie, że odwołujący wskazując Spółkę S-Probud sp. z o.o. jako podmiot, na którego na 

zdolnościach lub sytuacji polega - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

wobec braku wskazania w ofercie wskazanej osoby trzeciej jako podwykonawcy skutkuj

ące 

bezpodstawnym  wykluczeniem  o

dwołującego z przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  przez  bezzasadne  wykluczenie  o

dwołującego  z 

przedmiotowego przetargu (por. pkt. 1) powyżej i w konsekwencji 

art.  24  ust.  4  ustawy  przez  bezzasadne  odrzucenie  oferty  o

dwołującego  oparte  o 

bezpodstawne  wykluczenie  o

dwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, 

naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie przeprowadzenia rzetelnego badania 

i  oceny  oferty  o

dwołującego,  usiłowania  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przez 

powoływanie się na orzeczenia KIO w brzmieniu sprzecznym lub niezgodnym z rzeczywistą 


treścią  tych  orzeczeń  -  co  jest  równoznaczne  z  naruszeniem  zasad  zachowania  uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, 

naruszenie  art.  7  ust.  3  ustawy 

przez  udzielenie  zamówienia  wykonawcy,  którego 

wyboru  dokonano  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  - 

ze  względu  na  brak  rzeczywistego 

uzasadnienia  wykluczenia  o

dwołującego  z  przedmiotowego  przetargu  i  bezzasadne 

odrzucenie oferty odwołującego. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

a) 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b) 

unieważnienia czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, 

c) 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego, 

d) 

unieważnienia  i  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  oferty 

o

dwołującego oraz 

e) 

unieważnienia i powtórzenia czynności dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Ponadto 

o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów: 

oferty 

z  dnia  02.04.2020  r.  złożonej  zamawiającemu  przez  odwołującego  w 

przedmiotowej sprawie. 

z

obowiązania Spółki S-Probud sp. z o.o., KRS 0000386889, do oddania do dyspozycji 

w

ykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

z

awiadomienia  o  wykluczeniu  wykonawcy  i  odrzuceniu  oferty  z  postępowania  o 

udzielenie z

amówienia publicznego z dnia 19.05.2020 r. — czynności zamawiającego objęte 

niniejszym odwołaniem. 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.04.2020 r. 

— czynności 

z

amawiającego objęte niniejszym odwołaniem, 

wszystkie  powyższe  dowody  na  okoliczność  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisów powołanych na wstępie. 

Ponadto 

też o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. 

W dniu 26 maja 

2019r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W  terminie  określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy  nikt  do  postępowania  odwoławczego  nie 

przystąpił.  

W  dniu  5  czerwca 

2019r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  oświadczając,  że 

uwzględnia  w  całości  zarzuty  odwołania  i  wnosząc  o  umorzenie  odwołania.  Wskazał,  że 

unieważnia  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dokonaną  pismem  z  dnia  21  maja 

2020r., unieważnia czynność wykluczenia odwołującego oraz czynność odrzucenia jego oferty 

dokonaną  pismem  z  dnia  21  maja  2020r.  unieważnia  czynności  dokonane  przez 

zamawiającego  badania  i  oceny  ofert.  Zamawiający  w  dniu  5  czerwca  2020r.  przekazał 

odwołującemu pismo o unieważnieniu czynności wykluczenia, go z postępowania i odrzucenia 


jego  oferty,  a  także  o  unieważnieniu  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Dalsze 

czynności zamawiający podejmie w toku postępowania.  

Izba zważyła, co następuje.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

P

rzepis art. 186 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

k

tórzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim 

przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania i wskazał, że wykonał czynności 

zgodnie z żądaniami odwołującego. Nadto Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego 

nikt nie przyst

ąpił. W tej sytuacji ustalony stan faktyczny podpada pod normę art. 186 ust. 2 

ustawy i pozwala Izbie na wydanie postanowienia umarzającego postępowanie. W tej sytuacji 

Izba umorzyła postępowania, a zamawiający ma obowiązek zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

i siwz 

zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze zm. z 2016r. 

pod. 47) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Przewodniczący: …………………… 


wiper-pixel