KIO 115/20 POSTANOWIENIE dnia 3 lutego 2020 r.

Data: 7 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 115/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  3  lutego  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

20 stycznia 2020 roku, przez 

wykonawcę Althea Polska sp. z o.o., ul. Bielska 49; 43-190 

Mikołów,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  SPZOZ  Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego 

w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22; 90-153 Łódź, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Althea Polska sp. z o.o., ul. Bielska 49; 43-

190 Mikołów, kwoty 7 500 zł 00 

gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 115/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  nr  1  im.  N.  Barlickiego  w  Łodzi,  udzielił 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki,  którego  przedmiotem  było 

„Świadczenie  w  ciągu  48  miesięcy  usług  serwisowych  -  utrzymanie  w  pełnej  sprawności 

technicznej aparatury medycznej - tomograf komputerowy Optima 540 wraz ze stacjami AW 

produkcji GE Healthcare

”. 

Ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówieniu  zostało  opublikowane  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych nr 510000471-N-2020 w dniu 3 stycznia 2020 roku. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Dnia  20  stycznia  2020  roku,  wykonawca  Althea  Polska  sp.  z  o.o.  (dalej 

„odwołujący”) 

wni

ósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Izba ustaliła, że zamawiający dnia 22 stycznia 2020 roku, przekazał wykonawcy, z którym 

zawarł  umowę  w  wyniku  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  zamówienia  z  wolnej 

ręki, kopię wniesionego odwołania. 

Izba  ustaliła,  iż  do  postępowania  odwoławczego  nie  zostało  zgłoszone  żadne 

przystąpienie. 

Zamawiający,  (faksem  dnia  28  stycznia 2020  roku  oraz  pisemnie dnia 31  stycznia 2020 

roku), 

przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia 

odwołanie w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel