KIO 1151/20 POSTANOWIENIE dnia 17 czerwca 2020 r.

Data: 22 października 2020

Sygn. akt: KIO 1151/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska – Romek 

wobec  cofnięcia  w  dniu  15  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezes

a  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  r.  przez                

DSV Air & Sea Sp. z o.o. 

z siedzibą w Duchnicach w postępowaniu prowadzonym przez 

Inspektorat Uzbrojenia 

z siedzibą w Warszawie. 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

DSV  Air  &  Sea  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Duchnicach  kwoty  13  500zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwo

ławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 1151/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Inspektorat Uzbrojenia - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  świadczenie  usług  celno-spedycyjnych  na  rzecz 

Inspektoratu  Uzbrojenia  i  innych  jednostek  wojskowych. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  15  maja  2020r.  pod  poz. 

2020/S 095-228216. 

W  dniu  15  czerwca  2020r.  Odw

ołujący  -  DSV  Air  &  Sea  Sp.  z  o.o.-  złożył  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  w  dniu  25  maja  2020r. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Odwołującego i skutkuje koniecznością umorzenia postępowania odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel