KIO 1150/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 22 października 2020

Sygn. akt: KIO 1150/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  3  czerwca  2020  r. 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  roku 

przez  wykonawcę:  SKAMEX  Spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa z sied

zibą w Łodzi, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź w postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa 

w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź 

postanawia: 

umarza postępowanie

2.  nakazuje zwrot z rachunku 

Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1150/20 

Uzas adnie nie  

Wojewódzki  Specjalistyczny  Szpital  im.  M.  Pirogowa  w  Łodzi  (dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „ustawa Pzp"), 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:  Dostawy  różnych  artykułów 

medycznych  jednorazowego  użytku  z  podziałem  na  140  pakietów  dla  Wojewódzkiego 

Specjalistycznego  Szpitala  im.  M.  Pirogowa  w  Łodzi,  numer  referencyjny  ZP/10/2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25.02.2020 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, nr 

ogłoszenia: 2020/S 039-091843. 

W  dniu  25  maja  2020  r.  wykonawca 

Skamex  Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka  komandytowa  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie,  w  którym 

zarzuc

ił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprz

ez  wybór  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Becton 

Dickinson Pol

ska Sp. z o.o., która nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów 

ustawy,  

2)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zan

iechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

w

ykonawcę Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., której treść nie odpowiada treści SIWZ, 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

nakazanie Zamawiającemu dokonanie powtórnej oceny oferty złożonej przez wykonawcę 

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., a w jej wyniku, odrzucenia tej oferty, 

dokonanie powtórnej oceny ofert,  

5)   nakazanie uznania, że najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Odwołującego. 

Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 29 maja 2020 r., powiadomienie o wniesieniu 

odwołania zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27 maja 2020 


r.  W  terminie  ustawowym  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego. 

W dniu  2  czerwca  2020  r.,  przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy, 

Zamawiający złożył 

oświadczenie o uwzględnieniu w całości odwołania.  

Skuteczne  skorzystanie  przez  Zamawiającego  z przysługującego  mu  uprawnienia  do 

uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, w sytuacji, gdy po stronie Zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca, skutkuje zakończeniem postępowania odwoławczego 

bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.  

W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp umorzyła postępowanie 

odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel