KIO 1147/20 WYROK dnia 03.08.2020 r.

Data: 21 października 2020

Sygn. akt: KIO 1147/20 

WYROK 

z dnia 03.08.2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:  

Marek Koleśnikow 

Daniel Konicz 

Piotr Kozłowski 

Protokolant:  

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniach  6  i  28  lipca  2020  r.  w  Wars

zawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  maja  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  IDM  Inwestycje  Sp.  

z o.o., IDM INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.k., J. M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą  JM-PROJEKT  J.  M.,  Al.  Chopina  59/2,  87-800  Włocławek,  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. 

Wronia 53, 00-874 Warszawa,  

przy udziale wykonawcy MGGP S.A. z 

siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 

Tarnów,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka:  

Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie: 

unieważnienia czynności z 15.05.2020 r. polegającej na wykluczeniu odwołującego 

postępowania;  

dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego.  

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 


3.   K

osztami postępowania obciąża zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa  

i:  

3.1)   zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia IDM Inwestycje 

Sp.  z  o.o.,  IDM  INWESTYCJE  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  J.  M. 

prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  JM-PROJEKT  J.  M.,  Al.  Chopina  59/2,  87-800 

Włocławek tytułem wpisu od odwołania;  

zasądza  od  zamawiającego  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad, 

ul.  Wronia  53,  00-874  Warszawa 

na  rzecz  wykonawcę  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.,  IDM 

INWESTYCJE  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  J.  M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą JM-PROJEKT J. M., Al. Chopina 59/2, 87-800 Włocławek kwotę 18 600 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 

koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz 

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Białymstoku.  

Przewodniczący: 

………………………………  

Członkowie:   

………………………………  

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 1147/20  

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający  Skarb  Państwa,  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  ul. 

Wronia  53,  00-

874  Warszawa,  prowadzący  postępowanie:  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Białymstoku,  ul.  Zwycięstwa  2,15-703  Białystok  wszczął 

postępowanie na usługi w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Pełnienie nadzoru 

nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.  „Projekt  i  budowa 

drogi  ekspresowej  S-61  Obwodnica  Augustowa-

granica  państwa,  odcinek:  koniec  obw. 

Suwałk-Budzisko z obw. Szypliszek”«.  

25.10.2019  r.  zos

tało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej pod nrem 2019/S 207-505171.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrócie Pzp.  

15.05.2020  r.  zamawiający  poinformował  o:  wykluczeniu  z  postępowania  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  [1]  IDM  INWESTYCJE  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we  Włocławku,  Al.  Chopina  59  lok.  2,  87-800 

Włocławek [pełnomocnik] [2] IDM INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Włocławku, 

[3]  J.  M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  JM-PROJEKT  J.  M.,  16-300 

Augustów gdyż – z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – wykonawca nie wykonał lub 

nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  z  sprawie  zamówienia 

publicznego,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-4  Pzp  co  doprowadziło  do  rozwiązania 

umowy 

– art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.  

25.05.2020  r.  wykl

uczony  wykonawca,  czyli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie  zamówienia  [1]  IDM  INWESTYCJE  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  we  Włocławku,  Al.  Chopina  59  lok.  2,  87-800  Włocławek  [pełnomocnik]  [2]  IDM 

INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą we Włocławku, [3] J. M. prowadzący działalność 

gospodarczą  pod  firmą  JM-PROJEKT  J.  M.,  16-300  Augustów,  [zwani  dalej  odwołującym], 

zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie.  

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego:  

art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp przez wykluczenie odwołującego z Postępowania z uwagi na 

odstąpienie  z  winy  wykonawcy  przez  zamawiającego  od  wcześniejszej  umowy  w 

sprawie  zamówienia  publicznego  z  partnerem  odwołującego  podmiot  IDM 

Inwestycje  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  uwagi  na  nienależyte  wykonanie  zamówienia  w 

stopniu istotnym;  

art.  24  ust.  8  Pzp  przez  uznanie,  że  złożone  przez  odwołującego  wyjaśnienia  w 

zakresie  „samooczyszczenia”  są  niewystarczające  i  nie  potwierdzają,  że wdrożone 

środki  zaradcze  będą  uniemożliwiać  wystąpienie  w  przyszłości  okoliczności,  które 


stanowiły  podstawę  odstąpienia  przez  zamawiającego  od  wcześniejszej  umowy  w 

sprawie zamówienia publicznego;  

3)   art. 7 ust. 1 Pzp przez podejmowanie wzgl

ędem odwołującego działań przeczących 

zasadzie równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.  

Odwołujący wniósł o:  

wyłączenie  jawności  rozprawy  w  zakresie  w  jakim  będzie  ona  dotyczyć  treści 

dokumentów  zastrzeżonych  w  postępowaniu  przez  odwołującego  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa;  

obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym kosztami 

zastępstwa procesowego;  

uwzględnienie odwołania;  

nakazanie zamawiającemu:  

a)  

unieważnienia  czynności  z  15.05.2020  r.  polegającej  na  wykluczeniu 

odwołującego z postępowania,  

b)  

dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego.  

Argumentacja 

odwołującego:  Odwołujący  wskazał  na  wstępie,  że  działania  zamawiającego 

podejmowane  w  toku  postępowania  w  sposób  ewidentny  dowodzą,  że  są  one 

ukierunkowane  na  określony  cel  –  wyeliminowanie  odwołującego  z  postępowania. 

Odwołujący  podkreślił,  że  subiektywne  preferencje  lub  ich  brak  co  do  wyboru  ofert 

określonych  podmiotów  lub  określonego  podmiotu  nie  powinny  przysłaniać  obowiązku 

podejmowania  działań  w  sposób  zgodny  z  zasadami  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców.  

Zarzuty 

zamawiającego  zaprezentowane  w  uzasadnieniu  wykluczenia  odwołującego  z 

postępowania  opierają  się  na  selektywnie  wybranych  fragmentach  stanu  faktycznego 

zaistniałego w toku realizacji umowy zawartej pomiędzy  zamawiającym a konsorcjum: SGS 

Polska  Sp.  z  o.o.  oraz  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  [partnerem  konsorcjum  w 

rozpoznawanym  postępowaniu]  o  nrze  2410.11.2017/2018  pn.  »Pełnienie  nadzoru  nad 

projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi 

ekspresowej  S-

61  Ostrów  Mazowiecka-Szczuczyn,  odcinek;  węzeł  „Łomża  Południe”  (z 

węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła), na długości około 7,186 km [Sól] + DK [GP] 

8,907 [dalej: Kontrakt S-61). 

Odwołujący  wskazał,  że  czynność  związana  z  rozwiązaniem  przedmiotowej  umowy 

stanowi  na  dzień  wniesienia  odwołania  element  sporny  pomiędzy  stronami,  zatem  na 

moment  wyrokowania  przez 

Krajową  Izbę  Odwoławczą  (KIO)  brak  jest  w  obrocie 

prawomocnego  wyroku  sądu,  z  którego  w  sposób  jednoznaczny  wynikałoby,  że 

odpowiedzialność  za  ww.  zdarzenie  ponosi  odwołujący.  W  uzasadnieniu  wykluczenia 


odwołującego  z  postępowania  zamawiający  przedstawił  jednostronne  i  subiektywne 

stanowisko odnośnie sposobu realizacji usług w ramach Kontraktu S-61. 

Ad  zarzutu  art.  24  ust.  5  pkt  4  Pzp. 

I.  Nienależyte  wykonanie  Kontraktu  S-61  przez 

odwołującego  

Zamawiający w uzasadnieniu wykluczenia wskazał, że okolicznością przemawiającą za 

uznaniem,  że  odwołujący  nienależycie  realizował  Kontrakt  S-61  jest  fakt,  że  zgodnie  z 

umową  konsorcjum  zawartą  pomiędzy  SGS  Polska  Sp.  z  o.o.  a  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o. 

Sp.  k. 

–  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  [dalej  wykonawca  S  i  wykonawca  I]  była 

odpowiedzialna,  zgodnie  z  jej  postanowieniami  m.in.  za  prowadzenie  korespondencji  z 

zamawiającym, koordynowaniem Kontraktu, zapewnieniem personelu etc., tj. za te elementy 

związane ze świadczeniem usług, które stanowiły podstawę do rozwiązania  Kontraktu S-61 

przez 

zamawiającego.  Zamawiający  wskazał,  że  partner  konsorcjum  odpowiedzialny  za 

kontakt  z 

zamawiającym  nie  podejmował  wystarczającej  reakcji  na  kierowane  wnioski 

zamawiającego.  

Odwołujący sprostował, że wychodząca od  zamawiającego korespondencja, dotycząca 

zarzutów zamawiającego co do sposobu realizacji Umowy kierowana była nie do wykonawcy 

I,  lecz  do  wykonawcy  S  do  p.  S.  B.

,  co  wynika  wprost  z  dokumentów  dołączonych 

uzasadnienia wykluczenia. Na wszystkich dokumentach w adresatce widnieje ad

notacja, że 

ww.  spółka  była  adresatem  wszystkich  pism  kierowanych  do  konsorcjum,  które  dotyczyły 

okoliczności  stanowiących  podstawę  do  złożenia  przez  zamawiającego  oświadczenia  o 

odstąpieniu od Umowy. Inna korespondencja, tj. dotycząca wszystkich spraw związanych z 

prowadzeniem Kontraktu (czyli umowy z 

wykonawcą robót), spraw związanych z organizacją 

pracy Konsultanta, w tym również spraw finansowych takich jak zatwierdzenie dokumentów 

umożliwiających  złożenia  faktury  –  była  kierowana  albo  do  Inżyniera  Kontraktu 

(zatrudnionego  przez 

wykonawcę  I),  albo  do  pełnomocników  Konsorcjum,  będących 

jednocześnie wspólnikami wykonawcy I tj. A. B. i G. C. . Odwołujący wskazał, że wielokrotnie 

wykonawca I 

nie posiadał wiedzy na temat formułowanych przez zamawiającego zastrzeżeń 

względem  sposobu  świadczenia  usług  (albo  wykonawca  I  uzyskiwał  informacje  z 

opóźnieniem).  Z  samego  faktu  instytucji  lidera konsorcjum  wynika,  że  to  lider  pełni  funkcję 

partnera wiodącego, odpowiedzialnego za utrzymywanie stałych stosunków z zamawiającym 

(art.  23  Pzp

).  Zatem  formułowane  przez  zamawiającego  wnioski  nie  mają  uzasadnienia  w 

faktach  oraz  podejmowanych  przez 

zamawiającego  czynnościach.  Zamawiający  – 

formułując  argumentację  dla  uzasadnienia  podjętej  decyzji  o  wykluczeniu  odwołującego  z 

postępowania  –  powinien  skupić  się  na  faktycznie  zaistniałych  okolicznościach  (tj.  z  kim 

rzeczywiście  korespondował  w  toku  realizowanej  umowy),  aniżeli  skupiać  się  na 

fragmentach  umowy  zawartej  pomiędzy  konsorcjantami.  Co  więcej,  jak  wynika  z  treści 


umowy  (w  tym  z  przytoczonych  przez 

zamawiającego  fragmentów),  że  szczegółowe 

ustalenia dotyczące realizacji umowy zostaną uszczegółowione w umowie wykonawczej. 

Odnosząc się do argumentacji zamawiającego poczynionej w uzasadnieniu wykluczenia 

odwołującego z postępowania odwołujący wskazał, że należy zważyć: 

Ad  pkt  1 

–  brak  wykazania,  że  osoba  zaproponowana  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu, nie wykonuje czynności na innych kontraktach  

Na str. 4 uzasadnienia wykluczenia 

odwołującego z postępowania zamawiający dokonał 

wyspecyfikowania  elementów  stanowiących  zarzuty  wobec  osoby  dotychczas  pełniącej 

funkcję Inżyniera Kontraktu, a mających świadczyć o „nienależytym zarządzaniu kontraktem 

oraz  nadzoru  nad  prowadzonymi  pracami”.  Wśród  nich  znalazły  się:  „nienależyte 

wykonywanie  sposobu  prowadzenia  i  protokołowania  Rad  Budowy  i  Rad  Technicznych, 

nienależyte  wykonywanie  obowiązków  przeglądów  dokumentacji  projektowej  wykonawcy; 

nienależyte  wykonywanie  raportów  miesięcznych,  nienależyte  wykonywanie  obowiązków 

dotyczących raportów roszczeń wykonawcy (...)”. Odwołujący wskazał, że ww. zastrzeżenia 

znajdują swoje źródło w piśmie zamawiającego z 17.05.2019 r. (skierowanym nota bene do 

lidera  konsorcjum 

–  wykonawcy  S),  z  którego  to  pisma  wynika,  że  owa  „nienależytość” 

przejawiać się miała w:  

– Odmowie udzielenia „Wykonawcy  jednoznacznych wyjaśnień,  a także rozwiania jego 

wątpliwości,  najczęściej  odsyłając  do  przekazanej  korespondencji  oraz  wskazując  ogólnie, 

że wykonawca powinien postępować zgodnie z Warunkami kontraktu” – odwołujący wskazał, 

że  kwestia  związana  z  pojęciem  „jednoznacznych”  wyjaśnień  jest  niezwykle  ocenna  i 

subiektywna. 

Odwołujący  nie  dokonuje  porównania  wzorca  należytego  działania  Inżyniera 

Kontraktu 

z czynnościami podejmowanymi przez ww. konsorcjum. Zarówno w ww. piśmie jak 

i w uzasadnieniu wykluczenia 

odwołującego z postępowania zamawiający nie wyartykułował 

w  sposób  bezpośredni  jakiego  rodzaju  działań  konkretnie  oczekiwał  od  konsorcjum. 

Argumenty przytoczone powyżej pozostają w sferze domysłów konsorcjantów.  

–  „Inżynier  przekazuje  wykonawcy  celem  uzgodnienia,  protokoły  z  odbytych  Rad, 

natomiast  wykonawca  notorycznie  wnosi  uwagi  do  notatek  wprowadzanych  w  protokołach 

wskazując,  że  nie  odzwierciedlają  one  rzeczywistego  przebiegu  spotkań.  Mimo  wniosków 

wykonawcy  o  dokonanie  korekt,  żaden  nie  został  uwzględniony  przez  Inżyniera,  przez  co 

protokoły  są  subiektywne  i  nie  zawsze  zgodne  z  przebiegiem  spotkania”  –  odwołujący 

wskazał,  że  w  całości  nie  zgadza  się  ze  sformułowanym  stanowiskiem.  Przygotowywane 

protokoły  w  ocenie  odwołującego  odzwierciedlały  przebieg  narad  i  spotkań.  Wskazania 

wymaga,  że  uczestniczyli  w  nich  przedstawiciele  zamawiającego,  którzy  w  odróżnieniu  do 

wykonawcy

, nie zgłaszali uwag tak natury formalnej, jak i merytorycznej, co do treści pomimo 

przysługującego  przedstawicielom  zamawiającego  uprawnienia.  Odwołujący  wskazał,  że 

Inżynier  Kontraktu  nie  jest  podmiotem  działającym  na  zlecenie  i  na  rzecz  wykonawcy,  ale 


działa  jako  bezstronny  podmiot  nadzorujący  przebieg  budowy.  Inżynier  zamieszczał  w 

protokołach  najistotniejsze  z  punktu  widzenia  realizacji  projektu  ustalenia  stron.  Uwagi  czy 

zastrzeżenia  wykonawcy  robót(!),  który  działa  we  własnym  interesie  w  celu  uniknięcia 

negatywnych dla niego konsekwencji związanych z wykonaniem robót w sposób odbiegający 

od  założeń  kontraktowych,  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  uznania,  że  konsorcjum  nie 

wywiązywało  się  należycie  z  obowiązków  związanych  z  dokumentacją  przebiegu  narad  i 

spotkań.  

Argumentacja 

zamawiającego, który na etapie analizy przekazywanych dokumentów nie 

wnosił  do  nich  uwag  wydaje  się  odwołującemu  nieracjonalna  oraz  odwołujący  wykazał,  że 

zamawiający nie działał w sposób bezstronny i obiektywny.  

Zamawiający  był  obowiązany  przenalizować  czy  zgłaszane  przez  wykonawcę  robót 

zastrzeżenia  powinny  faktycznie  znaleźć  się  w  protokole  i  czy  rzeczywiście  ustalenia 

forsowane  przez 

wykonawcę robót miały miejsce. Taka analiza nie znalazła się zarówno  w 

kierowanej  przez 

zamawiającego  korespondencji,  jak  i  w  uzasadnieniu  wykluczenia 

od

wołującego  z  postępowania.  Z  uwagi  na  obszerność  załącznika kopie  protokołów  z  RT  i 

RB 

w  celu  wykazania  braku  zastrzeżeń  zamawiającego  do  ich  treści  odwołujący  przekaże 

bezpośrednio na rozprawie.  

–  „Inżynier  przekazał  uwagi  do  Projektu  Budowalnego  po  Poleceniu  Inżyniera 

dotyczącym zmiany szerokości obiektów inżynierskich w ciągu DK 63 po 29 dniach” – pismo 

faktycznie  zostało  skierowane  do  wykonawcy  po  29  dniach  od  jego  wystąpienia,  ale 

zamawiający  pomija fakt,  że pismo  to  nie  dotyczyło „Projektu  Budowanego”, jak  wskazał  w 

piśmie,  a  „Wstępnego  Projektu  Budowanego”.  „Wstępny  Projekt  Budowlany”  nie  jest 

„Dokumentem  wykonawcy”  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  na  wykonanie  robót 

budowlanych  S-61,  jak  i  kontraktu  na  roboty  budowlane.  W  rozumieniu  Subklauzli  5.2  i  do 

tego  dokumentu  nie  mają  zastosowania  rygory  w  zakresie  terminów  przeglądu.  Zatem  nie 

sposób uznać, że konsorcjum uchybiło terminom określonym w ww. Kontrakcie. Dodatkowo 

należy  wskazać,  że  zarzut  tej  treści  pojawił  się  dopiero(!)  po  pół  roku  od  zaistnienia 

okoliczności. W czasie rzekomego „uchybienia” tj. w listopadzie 2018 r. – Kierownik Projektu 

przyznał  Konsultantowi  pełną  (34/34  pkt)  punktację  w  ramach  prowadzonej  Oceny  Pracy 

Personelu Konsultanta.  

Dowód: pismo Kierownika Projektu z 7.12.2018 r. – załącznik do odwołania. 

–  „raporty  miesięczne  (...)  –  raporty  są  wykonywane  niedbale,  analiza  słaba  pod 

względem technicznym, kontrolnym i estetycznym, nie spełniająca wymogów formalnych” – 

odwołujący  nie zgadza się z  treścią zarzutu jak  również  uzasadnieniem.  Przede wszystkim 

zarzut „nie spełnienia wymogów formalnych” nie znajduje potwierdzenia w korespondencji z 

zamawiającym  (dowody  na  rozprawie).  Kierownik  Projektu  z  ramienia  zamawiającego  nie 

wnosił uwag co do strony formalnej raportów, bowiem zawartość raportu konsultanta w pełni 


odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Umowy. Uwagi (o ile w ogóle były 

kierowane) miały charakter porządkujący (dot. np. edycji spisu treści) lub dotyczyły sposobu 

wypełnienia treścią danego punktu raportu. Przykładowo do Raportu miesięcznego nr 14 KP 

wniosła następujące uwagi:  

„Proszę poprawić numerację pkt 2 spisu treści (pkt 2.3.1 dubluje się)”;  

„Wykaz osób Personelu Konsultanta w pkt 2.1 proszę dostosować do stanu faktycznego 

(stanowisko Pana W. R.

)”;    

„Zapisy pkt 3.1 proszę uzupełnić o bieżące informacje dotyczące okresu raportowanego” 

„tabelę  posiadane  dokumenty  potwierdzające  uczestnictwo  PUZ  w  trakcie  realizacji 

zamówienia  proszę  uzupełnić  o  informację  mające  miejsce  w  okresie  raportowanym”. 

Pogrubienie bieżących danych będzie miało wpływ na czytelność tabeli. 

Odwołujący wskazał, że znaczna część raportów została zatwierdzona bez uwag. 

Odwołujący zaprezentował zestawienie opracowanych Raportów:  

Raporty 

Miesięczne 

Okres 

sprawozdawczości 

Data 

zatwierdzenia 

Uwagi 

RM nr 1 z dnia 05.03.2018 

luty 2018 r. 

Uwagi z dn. 07.03.2018 

RM nr 1 rev.01 z dnia 14.03.2018 

luty 2018 r. 

RM nr 1 rev 02 z dnia 28.03.2018 

luty 2018 r. 

Uwagi z dn. 05.04.2018 

RM nr 1 rev.03 z dnia 06.04.2018 

luty 2018 r. 

RM nr 2 z dnia 05.04.2018 

marzec 2018 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 3 z dnia 05.05.2018 

kwiecie

ń 2018 r. 

brak załączników 

RM nr 3 rev.01 z dnia 10.05.2018 

kwiecień 2018 r. 

Uwagi z dn. 16.05.2018 

RM nr 3 rev.03 z dnia 24.05.2018 

kwiecień 2018 r. 

RM nr 4 z dnia 05.06.2018 

maj 2018 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 5 z dnia 05.07.2018 

czerwiec 2018 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 6 z dnia 05.08.2018 

lipiec 2018 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 7 z dnia 05.09.2018 

sierpień 2018 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 8 z dnia 05.10.2018 

wrzesień 2018 r. 

Uwagi z dn. 16.10.2018 

RM nr 8 z dnia 19.10.2018 

wrzesień 2018 r. 

Uwagi z dn. 29.10.2018 

RM nr 8 rev.01 

wrzesień 2018 r. 

RM nr 9 z dnia 05.11.2018 

październik 2018 r. 

Uwagi z dn. 07.11.2018 

RM nr 9 rev.01 z dnia 14.11.2018 

październik 2018 r. 

RM nr 10 z dnia 05.12.2018 

listopad 2018 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 11 z dnia 04.01.2019 

grudzień 2018 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 12 z dnia 5.02.2019 

styczeń 2019 r.  

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 13 z dnia 05.03.2019 

luty 2019 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 14 z dnia 05.04.2019 

marzec 2019 r. 

Uwagi z dn. 17.04.2019 

RM nr 14 rev.01 z dnia 25.04.2019 

marzec 2019 r. 

RM nr 15 z dnia 06.05.2019 

kwiecień 2019 r. 

Uwagi z dn. 13.05.2019 

RM nr 15 rev.01 z dnia 16.05.2019 

kwiecień 2019 r. 

RM nr 16 z dnia 04.06.2019 

maj 2019 r. 

Zatwierdzony bez uwag 

RM nr 17 z dnia 05.07.2019 

kwiecień 2019 r. 

Uwagi z dnia ,15.07.2019 

RM nr 17 rev.01 z dnia 19.07.2019 

kwiecień 2019 r. 

Uwagi z dnia 30.07.2019 

RM nr 17 rev.02 z dnia 13.08.2019 

kwiecień 2019 r. 

Uwagi z dnia 27.08.2019 


RM nr 17 rev.03 z dnia 09.09.2019 

kwiecień 2019 r. 

Zamawiający  nie  skonkretyzował  jakie  konkretnie  uchybienia  zostały  przez 

zamawiającego zidentyfikowanie – odniesienie się odwołującego w sposób szczegółowy do 

czynionych zastrzeżeń, wg odwołującego, nie jest możliwe:  

– „raporty roszczeń – raporty są wykonywane nieterminowo i niedbale, analiza słaba pod 

względem technicznym, kontrolnym i estetycznym, nie spełniającego wymogów formalnych, 

nie uwzględniając postanowień umowy oraz Procedury Beneficjenta” – odwołujący wskazał, 

że  wbrew  twierdzeniom  zamawiającego  raporty były  zgodne  z  Podręcznikiem  Beneficjenta. 

O powyższym świadczy fakt, że Kierownik Projektu nie wnosił zastrzeżeń do strony formalnej 

(dowody na rozprawie).  

W  zakresie  zarzutu  „nieterminowości”  odwołujący  wskazał,  że  zastrzeżenia 

zamawiającego nie są prawdziwe. Wymienione w piśmie przez  Kierownika Projektu raporty 

roszczeń zostały przesłane ówcześnie pełniącemu obowiązki Kierownika Projektu p. A. R. w 

terminie wynikającym  z  umowy  tj.  w  ciągu 14  dni  od  dnia złożenia roszczeń  przejściowych 

(5.10.2018  r.

).  Potwierdzenie  zostało  dołączone  do  sprzeciwu  od  oceny,  a  Kierownik 

Projektu 

nie  wniósł  żadnych  uwag  do  ich  treści.  Odwołujący  wskazał,  że  znaczna  część 

składanych  przez  wykonawcę  roszczeń  nie  była  skonkretyzowana  co  do  przedmiotu  lub  w 

sposób  enigmatyczny  wskazywała  uzasadnienie  ich  zasadności,  a  wykonawca  robót  nie 

dołączył  do  nich  żadnych  dokumentów  uzasadniających  –  co  w  oczywisty  sposób 

uniemożliwiło  opracowanie  raportu  szczegółowego  oraz  dokonanie jakiejkolwiek  analizy. W 

świetle powyższego w ocenie odwołującego brak jest podstaw do uznania, że usługa w ww. 

zak

resie została wykonana nienależycie. W zakresie tego zarzutu należy również wskazać, 

że  pojawił  się  on  po  upływie  pół  roku  od  momentu  wykonania  czynności  sporządzenia 

raportów  co  w  sposób  oczywisty  budzi  wątpliwości  co  do  jego  wiarygodności.  W  czasie 

rzeko

mego  „uchybienia”  tj.  w  październiku  2018  r.  –  Kierownik  Projektu  przyznał 

Konsultantowi 

pełną  (32/32  pkt)  punktację  w  ramach  prowadzonej  Oceny  Pracy  Personelu 

Konsultanta. 

Dowód: pismo Kierownika Projektu z 9.11.2018 r. 

– „brak jednoznacznych rekomendacji, poleceń, kontroli nad przekazywanymi uwagami 

do  prac  prowadzonych  przez  wykonawcę,  Weryfikatorzy  i  Inspektorzy,  Kierownik  Projektu 

przekazują  opinie  adresowane  do  Inżyniera  Kontraktu,  a  te  bez  żadnej  autoryzacji  zostają 

przekazane  za  pismem  przewodnim  do  wykonawcy,  co  w  opinii  Kierownika  Projektu  jest 

niedopuszczalne”  –  odwołujący  stwierdził,  że  treść  zarzutu  oraz  jego  uzasadnienie  nie 

znajduje  pokrycia  w  rzeczywistości.  Inżynier  Kontraktu  dokonał  autoryzacji  całej 

korespondencji  wychodzącej  przez  złożenie  podpisu  na  piśmie  przewodnim.  W  wielu 

przypadkach,  gdy 

Inżynier  przekazywał  uwagi  na piśmie (bez  załączania opinii  specjalisty), 


wykonawca 

w celu bezsensowej polemiki kwestionował uwagi Inżyniera i żądał przekazania 

opinii  (tak  np.  w  przypadku  opinii  Wer

yfikatora  dokumentacji  projektowej  branży 

elektroenergetycznej).  Dodatkowo 

odwołujący  wskazał,  że  w  toku  realizacji  inwestycji 

konsorcjum  przekazało  do  wykonawcy  i  zamawiającego  ponad  pół  tysiąca  pism  lub 

wystąpień,  z  których  każde  wymaga  szczegółowej  analizy,  a  najczęściej  również 

przygotowania  odpowiednich  dokumentów  jako  załączników.  Podejmowane  działania  miały 

na celu jedynie przyspieszenie obiegu przekazywanej korespondencji i w żaden sposób nie 

świadczyły o tym, że konsorcjum nie dokonywało ich weryfikacji. Zarzuty zamawiającego w 

tym zakresie były – i są – całkowicie bezpodstawne.  

Odnosząc się do dalszego wywodu zamawiającego, w którym zamawiający wskazał, że 

Konsorcjum 

zwróciło  się  do  zamawiającego  z  wnioskiem  o  prolongatę  terminu  podjęcia 

funkcji nowej osoby wskazanej na stanowisko 

Inżyniera Kontraktu, to odwołujący potwierdza, 

że taki wniosek został złożony, tym niemniej jednak działania podjęte przez zamawiającego 

uniemożliwiły Konsorcjum podjęcie właściwych działań. Odwołujący wskazał, że:  

1)   17.06.2019 r. Konsorcjum 

zwróciło się do zamawiającego z ww. wnioskiem; 

2)   19.06.2019  r. 

zamawiający  wezwał  Konsorcjum  pod  rygorem  odstąpienia  do 

podjęcia  działań  Inżyniera  Projektu  z  dniem  24.06.2019  r.  (pismo  zostało 

przekazane Konsorcjum po godzinach pracy biura);  

3)   20.06.2019 r. 

był dniem ustawowo wolnym od pracy – Boże Ciało;  

4)   21.06.2019 r. Konsorcjum 

w godzinach popołudniowych otrzymało zawiadomienie o 

odstąpieniu od umowy.  

W  świetle  powyższego  niejako  zamawiający  sam  przyczynił  się  do  zaistniałej  sytuacji, 

gdyż  zablokował  Konsorcjum  podjęcie  jakiejkolwiek  reakcji  na  przyjęte  stanowisko 

odnoszące  się  do  konieczności  natychmiastowego  zapewnienia  udziału  nowej  osoby  na 

stanowisku 

Inżyniera  Kontraktu.  Konsorcjum  nie  posiadało  nawet  jednego  pełnego  dnia 

roboczego,  aby  wykonać  odpowiednie  działania  organizacyjne  i  logistyczne  zapewniające 

wypełnienie  żądań  zamawiającego  –  dlatego  też  sprawa  ma  charakter  sporny  pomiędzy 

stronami. 

Odwołujący wskazał, że powodzenie danego przedsięwzięcia zależy od wspólnego 

działania i korelacji wszystkich uczestników procesu budowlanego. Brak racjonalnych działań 

ze  strony  inwestora,  w  tym  określenie  realnego  czasu  reakcji  na  podjęcie  właściwych 

czynności,  nie  powinno  w  całości  obarczać  jedynie  Konsorcjum.  Wbrew  twierdzeniom 

zamawiającego  realizacja  Kontraktu  S-61  nie  ma  charakteru  oczywistego,  a  wina 

Konsorcjum 

za  rozwiązanie  umowy  nie  jest  również  kwestią  jednoznaczną,  co  potwierdza 

przytoczona powyżej chronologia zdarzeń.  

Na  uwagę  w  ocenie  odwołującego  zasługiwał  również  fakt,  że  zamawiający  formułując 

warunki ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego tego samego zakresu, z tą tylko różnicą, że 

zamówienie  miało  być  realizowane  przez  okres  5  miesięcy  wskazał,  że  „...Zamawiający 


dopuszcza pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na więcej niż jednym odcinku robót przez tę 

samą osobę”.  Dowód: dokumenty postępowania wyłączonego spod stosowania ustawy Pzp. 

Ad pkt 2 

– nieprzedstawienie danych personalnych osób mających zastąpić Specjalistę 

ds.  Rozliczeń  oraz  Specjalistę  ds.  Roszczeń  wraz  ze  wskazaniem  ich  doświadczenia 

zgodnego z załącznikiem do umowy „formularz Kryteria Pozacenowe” i informacją, że osoby 

nie wykonują czynności na innych kontraktach a z dniem 24.06.2019 r. podejmą obowiązki 

zgodne z S 11 

Zamawiający  zarzuca,  że  Konsorcjum  nierzetelnie  wywiązywało  się  ze  swoich 

obowiązków, gdyż na wniosek zamawiającego Konsorcjum nie przedstawiło nowych osób na 

stanowisko 

Specjalisty  ds.  Rozliczeń  oraz  Specjalisty  ds.  Roszczeń.  Prostując  ww.  zarzuty 

odwołujący  informuje,  że  24.06.2019  r.  odwołujący  dokonał  takiego  zgłoszenia  (dowody  na 

rozprawie). 

Odwołujący  pragnie  również  wskazać,  że  sam  wniosek  o  przedstawienie  nowych 

kandydatów  na  ww.  stanowiska  był  wnioskiem  nieuzasadnionym  –  o  czym  szerzej  w 

zakresie adnotacji do pkt 6.  

Ad pkt 3 

– brak wskazania za pośrednictwem dowodów innych niż oświadczenia wiedzy 

osób trzecich, że określone osoby posiadały doświadczenie deklarowane przez Konsultanta 

zgodnie z załącznikiem do umowy ..formularz Kryteria Pozacenowe”  

Odwołujący  wskazał,  że  powzięcie  przez  zamawiającego  wątpliwości  co  do 

doświadczenia posiadanego przez osoby wskazane na stanowisko Specjalisty ds. Rozliczeń 

oraz  Specjalisty  ds.  Roszczeń  były  wynikiem kierowanych przez  wykonawcę robót  pism  do 

zamawiającego  podważających  wiarygodność  kompetencji  członków  zespołu  kluczowego 

Konsorcjum. Konsorcjum 

każdorazowo na wniosek zamawiającego przedstawiało posiadane 

dokumenty w celu wykazania bezpodstawności formułowanych twierdzeń wykonawcy robót. 

Konsorcjum 

przedstawiło  m.in.  kopie  umów,  referencje,  oświadczenia  współpracowników 

potwierdzających  ww.  okoliczności.  Odwołujący  wskazał,  że  na  gruncie  Pzp  zgodnie  z 

rozporządzeniem w sprawie dokumentów, zamawiający nie posiada uprawnienia do żądania 

dokumentów  potwierdzających  fakt  posiadania  przez  poszczególnych  członków  personelu 

określonego  doświadczenia  (zamawiający  na  etapie  postępowania  przetargowego  również 

nie  zastrzegł  obowiązku  przedłożenia  tego  rodzaju  dokumentów),  zatem  członkowie 

Konsorcjum  na  etapie  przygotowania  oferty  nie  podejmowali  cz

ynności  w  celu  ich 

pozyskania. 

Zamawiający  nie  konkretyzował  również  jakiego  rodzaju  dokumentów 

dostarczenia  oczekuje.  Konsorcjum 

podjęło  wszystkie  możliwe  –  na  moment  wezwania  do 

ich uzupełnienia – działania w celu sprostania oczekiwaniom zamawiającego. Odnosząc się 

do informacji zawartych w treści wykluczenia – dot. skierowania 9.04.2019 r. do Prokuratury 

Rejonowej 

Białystok-Północ  zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa 


odwołujący  wskazał,  że  do  dnia  złożenia  odwołania  nie  zostały  podjęte  przeciwko 

odwołującemu żadne czynności (przesłuchanie, postanowienie zarzutów). 

Spółka  IDM  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  aktualnie  realizuje  inny  kontrakt  na  rzecz 

zamawiającego,  w  którego  ramach  zamawiający  przeprowadził  analogiczną  procedurę 

weryfikacyjną,  co  dodatkowo  potwierdza  rzeczywiste  intencje  zamawiającego  na  potrzeby 

Kontraktu  S-61 

nakierowane  na  określony  cel:  rozwiązanie  stosunku  prawnego  z 

Konsorcjum. 

Odwołujący  na  rozprawie  przedstawi  szczegółową  dokumentację  wykazującą,  że 

zamawiający formułował wielokrotne żądania „udowodnienia” wykraczające poza wymagania 

określone  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie 

rodzaju  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Ad  pkt  4 

–  niewydanie  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  (PŚP)  do  wniosku 

wykonawcy  nr  10,  zgodnie  z  deklaracjami  złożonymi  05.06.2019  r.,  07.06.2019  r.  i 

11.06.2019 r. i wypełnienia zobowiązania ustnego Konsultanta  

Odnosząc  się  do  zarzutów  zamawiającego  opisanych  w  pkt  4  dotyczących  wniosku 

wykonawcy 

robót o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności nr 10 odwołujący pragnie 

wskazać,  że  zaprezentowana  w  uzasadnieniu  wykluczenia  argumentacja  przedstawia 

jednostronne stanowisko 

zamawiającego, w którym to zamawiający pomija szereg istotnych 

kwestii, m.in. fakt, że złożony wniosek został oceniony przez Konsorcjum jako niekompletny, 

wykonawca  robót  odmówił  uzupełnienia  wniosku.  Odwołujący  wskazał,  że  przyczyną 

formułowanych  zarzutów  jest  fakt,  że  Konsorcjum  pomimo  nacisków  ze  strony 

zamawiającego oraz wykonawcy robót nie wyraziło zgody na akceptację wniosku z uwagi na 

istotne  braki  i  nieprawidłowości  w  działaniach  wykonawcy  robót. Odwołujący  przedstawi  na 

tę okoliczność szczegółową dokumentację. W tym miejscu odwołujący pragnie wskazać, że 

Umowa  z  Konsultantem 

przewidywała  uprawnienie  Kierownika  Projektu  „do  przekazywania 

Konsultantowi,  w  imieniu  zamawiającego  Poleceń”  –  §  12  pkt  3  Umowy.  W  analogicznym, 

mającym miejsce miesiąc wcześniej przypadku odmowy wydania przez Inżyniera Kontraktu 

PŚP nr 9 (z uwagi na identyczne zastrzeżenia Inżyniera), Kierownik Projektu wydał stosowne 

„Polecenie”.  W  przypadku  PŚP  nr  10  Polecenia  takiego  nie  wydał,  mimo  że  Inżynier 

wskazując na tożsamość stanu faktycznego, zwrócił się o jego wydanie.  

Podsumowując  sprawę  zasadności  zastrzeżeń  Inżyniera  Kontraktu  do  dokumentów 

składanych przez wykonawcę robót jako wniosek o wydanie PŚP – odwołujący wskazał, że 

w  późniejszym  okresie tj.  po  odsunięciu  Konsultanta  od  wykonywania  Umowy,  wykonawca 

robót  składał  już  wnioski  kompletne,  zgodne  z  Warunkami  Kontraktu  i  żądaniami  Inżyniera 

Kontraktu

.  Wiedzę  na  ten  temat  odwołujący  posiada  z  uwagi  na  fakt,  że  w  późniejszym 

okresie członek odwołującego się konsorcjum Spółka IDM Inwestycje sp. z o.o. realizowała 


przez  5  miesięcy  zamówienie  na  Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  Robót 

oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.:  Projekt  i  budowa  drogi  ekspresowej  S-61  Ostrów 

Mazowiecka-

Szczuczyn, odcinek około 7,186 km [S-61] + DK[GP] 8,907.  

Ni

e  jest  również  prawdą,  że  działanie  Konsorcjum  doprowadziło  do  spowolnienia 

realizacji prac projektowych i płynności  wykonawcy, gdyż opóźnienia były  wynikiem działań 

wykonawcy 

robót,  a  wykonawca  za  zakres  prac  będących  pod  nadzorem  Konsorcjum 

otrzymał  wynagrodzenie  w  wysokości  około  9,15  mln  zł  netto,  co  zostanie  wykazane 

stosownymi  dowodami  bezpośrednio  na  rozprawie.  Trudno  zatem  w  przypadku 

„wstrzymania”  jednego spośród kilkunastu  Przejściowych Świadectw  Płatności  przyjmować, 

że to właśnie to działanie miało wpływ na dynamikę realizowanych prac. Finalnie wykonawca 

robót  nie  złożył  żadnego  roszczenia,  na  które  powołuje  się  zamawiający  w  uzasadnieniu 

wykluczenia 

odwołującego z postępowania. 

Ad  pkt  5 

–  niepełnienie  zobowiązania  ustnego  Konsultanta  przez  podpisanie  PZ1A 

zgodnie z deklaracjami złożonymi w określonych dniach 

Odnosząc  się  do  twierdzeń  zamawiającego  odwołujący  wskazał,  że  przedmiot  sporu 

pomiędzy  stronami  wynikał  z  faktu,  że  Konsorcjum  nie  poddało  się  naciskom  ze  strony 

pozostałych  uczestników  procesu  inwestycyjnego  co  do  wprowadzenia  do  treści  Polecenia 

zmiany  zakresu  wnioskowanego  przez 

wykonawcę  robót  (tj.  kwestii  tego,  że  polecenie 

zmiany nie wyczerpuje jego 

roszczeń związanych z okolicznościami stanowiącymi podstawę 

do  Zmiany).  Na  podkreślenie  zasługuje  również,  że  treść  Polecenia  Zmiany  została 

uprzednio  w  całości  uzgodniona  z  zamawiającym  i  przekazana  wykonawcy  robót. 

Wzruszenie  treści  Polecenia  Zmiany  po  upływie  kilku  miesięcy  od  jego  przekazania 

wykonawcy 

było z formalnego punktu bezpodstawne (brak podstawy w WK). 

Odwołujący  wskazał,  że  w  powyższej  kwestii  związanej  z  ww.  Poleceniem  zmiany 

powołano  Komisję  ds.  rozjemstwa,  która  podzieliła  rekomendacje  Konsorcjum  i  nie 

uwzględniła żadnych dodatkowych roszczeń  wykonawcy  (zarówno  co do  wydłużenia czasu 

jak  i  dodatkowego  wynagrodzenia).  Dokumenty  w  tym  zakresie  zostaną  przedstawione 

bezpośrednio na rozprawie.  

Z faktu, że podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel Lidera Konsorcjum, nie znając 

całokształtu  okoliczności  sprawy  złożył  jakiekolwiek  deklaracje  wobec  zamawiającego, 

zamawiający nie może wyciągać negatywnych skutków dla podmiotu znajdującego się poza 

owymi ustaleniami i nie mającym o tych ustaleniach wiedzy. 

Ad pkt 6 

– rzekomy brak wypełnienia nakazu. aby osoby wchodzące w skład Personelu 

Kluczowego  Konsultanta  zaprzestały  łamania  postanowienia  umowy  odnoszącego  się  do 

zakazu wykonywania innych zajęć zarobkowych 

Odwołujący wskazał, że ww. kwestia również stanowi oś sporu pomiędzy stronami i nie 

ma  charakteru  ostatecznego.  Zakres  zaangażowania  każdej  z  osób  wyspecyfikowanych  w 


pkt  6  uzasadnienia  wykluczenia 

odwołującego  z  postępowania  zgodnie  HPPK  wynosił  ½ 

etatu

.  W  świetle  postanowień  §  11  ust.  14  umowy  nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  aby  ww. 

osoby  podjęły  w  wymiarze  nie  większym  niż  ½  etatu  pracę  zarobkową  w  ramach  innego 

przedsięwzięcia.  § 11  umowy  brzmi:  »14.  Konsultant  zobowiązuje  się  do  zapewnienia,  aby 

osoby  wchodzące  w  skład  Personelu  Kluczowego  Konsultanta  oraz  inni  Eksperci 

zatwierdzeni  przez  Kierownika  Projektu 

w  HPPK  do  wykonywania  Umowy  (z  wyłączeniem) 

Technologa oraz innych Ekspertów, których planowany czas pracy określony zatwierdzonym 

HPPK,  w  danym  miesiącu  kalendarzowym  nie  przekracza  50%  planowanego,  czasu  pracy 

Inżyniera  Kontraktu)  nie  będą  w  okresie  trwania  Umowy  podejmowali  innych  zajęć 

zarobkowych,  niezwiązanych  z  zakresem  wykonywanych  obowiązków  w  ramach  Umowy, 

chyba  że  zamawiający  wyrazi  na  to  pisemną  zgodę.  15.  Zamawiający  nie  wyrazi  zgody,  o 

której  mowa  w  ust.  14,  jeżeli  charakter  zajęć  zarobkowych  lub  ich  rozmiar  spowoduje 

wystąpienie konfliktu interesów«.  

W świetle powyższego Konsorcjum przyjęło, że jeśli dana osoba nie jest zaangażowana 

w realizację usługi w wymiarze nieprzekraczającym ½ czasu pracy Inżyniera, ma możliwość 

podjęcia  innej  pracy  zarobkowej,  tym  bardziej,  że  zamawiający  precyzyjnie  określił 

wymagania  co  do  zaangażowania  poszczególnych  osób,  §  13  W  okresie  projektowania  (a 

taki  miał  miejsce  w  omawianym  okresie)  Główny  Inspektor  Nadzoru  specjalności 

inżynieryjnej  drogowej,  Główny  Inspektor  Nadzoru  specjalności  inżynieryjnej  mostowej, 

Specjalista  ds.  rozliczeń;  Specjalista  ds.  roszczeń  zatrudnieni  będą  w  wymiarze  nie 

mniejszym niż ½ etatu.  

Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

tj.  wskazane  w  ust.  5  i  6

,  przez  okres realizacji  Usługi,  do  wydania ostatniego  Świadectwa 

Przejęcia,  będą  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  wymiarze  pełnego  etatu,  tzn. 

będą pełnili obowiązki we wszystkie dni robocze w miesiącu, z zastrzeżeniem, że w Okresie 

Projektowania  Główny  Inspektor  Nadzoru  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  Główny 

Inspektor Nadzoru 

specjalności inżynieryjnej mostowej, Specjalista ds. rozliczeń, Specjalista 

ds.  roszczeń  zatrudnieni  będą  w  wymiarze  nie  mniejszym  niż  ½  etatu,  tzn.  będą  pełnili 

obowiązki w co najmniej połowę dni roboczych w miesiącu. Technolog, przez okres realizacji 

usługi,  do  wydania  ostatniego  Świadectwa  Przejęcia,  zatrudniony  będzie  w  wymiarze  nie 

mniej

szym niż ½ etatu. 

II. Istotny charakter nienależytego wykonania umowy 

Odnosząc  się  do  argumentów,  w  których  zamawiający  dokonuje  oceny  „istotnego” 

charakteru  nienależytego  wykonania  umowy  w  ocenie  odwołującego  zważyć  należy  czy 

faktycznie 

–  jak  przedstawia  to  zamawiający  –  przytoczone  „uchybienia”  faktycznie  miały 

kluczowy,  znaczący  wpływ  na  realizację  przedsięwzięcia.  Jak  wynika  z  posiadanej  przez 

odwołującego  korespondencji  w  toku  realizacji  usługi  zamawiający  wielokrotnie  wyrażał 


swoje  zadowolenie  z  tytu

łu  wykonywanych  prac  [w  korespondencji  padają  określenia: 

„Szanowni  Państwo,  Moim  zdaniem  wszystko  ok.  (...)  dziękuję  za  Waszą  ciężką  pracę”: 

„delikatne  korekty,  ale  bardzo  ładnie”;  „(…)  treść  moim  zdaniem  bardzo  dobrze;  „Bardzo 

fajna  analiza.  Dziękuję”),  (dowody  w  tym  zakresie  zostaną  przedstawione  bezpośrednio  na 

rozprawie). 

Dodatkowo  w  toku  realizacji  usługi  zamawiający  dokonywał  oceny  jakości  usługi 

świadczonej  przez  Konsorcjum,  gdzie  w  okresie  od  października  2018  r.  do  marca  2019  r. 

Konsorcjum otrzymy

wało maksymalną ocenę obowiązków wynikających z Umowy (100%).  

Nie  bez  znaczenia  pozostaje  również  fakt,  że  na  dzień  wniesienia  odwołania  na 

Konsorcjum 

nie  została  naliczona  kara  umowna  z  tytułu  odstąpienia,  jak  również  z  tytułu 

naruszeń  tych  postanowień  Umowy,  które  stanowiły  podstawę  do  złożenia  oświadczenia  o 

odstąpieniu.  Okoliczność  ta  potwierdza,  że  czynione  przez  zamawiającego  uwagi  zostały 

wykreowane  na  potrzeby  osiągnięcia  zamierzonego  rezultatu,  o  którym  mowa  powyżej. 

Zamawiający  nie  wystąpił  również  z  powództwem  odszkodowawczym  w  stosunku  do 

Konsorcjum 

z  tytułu  wystąpienia  ewentualnych  szkód  związanych  z  nierzetelnym 

wykonaniem umowy (zgodnie z 

§ 32 umowy). 

lp. 

miesiąc świadczenia 

usługi  

liczba 

uzyskanych 

punktów 

liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania 

luty 

marzec 

kwiecień 

maj 

czerwiec 

lipiec 

sierpień 

wrzesień 

październik 

listopad 

grudzień 

styczeń 

luty 

marzec 

kw

iecień 

maj 

czerwiec 


W  świetle  powyższego  nawet  jeśli  uznać,  że  Konsorcjum  dopuściło  się  do  naruszenia 

post

anowień umowy (z czym odwołujący się nie zgadza), to ocena czy doszło do „istotnego” 

wykonania  umowy  w  sposób  nienależyty  należałoby  oceniać  w  sposób  globalny,  z  punktu 

widzenia  całej  usługi,  aniżeli  poszczególnych  zdarzeń,  które  –  jak  wynika  z  powyższego  – 

nie miały determinującego wpływu na przebieg umowy.  

Odwołujący  wskazał  również,  że  sama  podstawa  prawna  odstąpienia  od  umowy  ma 

swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego, a nie w postanowieniach umowy (przesłanki 

wypowiedzenia  związane  z  nie  wywiązywaniem  się  z  istotnych  zobowiązań  umownych 

zostały określone w § 41 umowy). 

Pojęcie istotności należy intepretować przez pryzmat art. 57 ust. 4 lit. g tzw. dyrektywy 

klasycznej (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w 

sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE):  

„Instytucje  zamawiające  mogą  wykluczyć  lub  zostać  zobowiązane  przez  państwa 

członkowskie  do  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  każdego 

wykonawcę znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji: […]  

g)  jeżeli  wykonawca  wykazywał  znaczące  lub  uporczywe  niedociągnięcia  w  spełnieniu 

istotnego  wymogu  w  ramach  wcześniejszej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego, 

wcześniejszej  umowy  z  podmiotem  zamawiającym  lub  wcześniejszą  umową  w  sprawie 

koncesji,  które  doprowadziły  do  wcześniejszego  rozwiązania  tej  wcześniejszej  umowy, 

odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji”. 

W ocenie 

odwołującego z uwagi na ww. okoliczności na kanwie rozpoznawanej sprawy 

nie  sposób  uznać,  że  Kontrakt  S-61  został  zrealizowany  nienależycie  w  stopniu  istotnym, 

zatem ww. przesłanka wykluczenia odwołującego nie uległa materializacji. 

III. Odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

Odnosząc  się  do  argumentów  jakoby  odpowiedzialność  za  odstąpienie  od  umowy 

ponosiła spółka IDM Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. wskazać w pierwszej kolejności należy, że 

spółka ta pełniła w ramach Kontraktu S-61 funkcję partnera konsorcjum. Wszelkie ustalenia, 

zatwierdzenia,  polecenia  z  ramienia 

Inżyniera  Kontraktu,  Konsultanta  pochodziły  od  lidera 

konsorcjum. 

Odwołujący  nie  kwestionuje  faktu,  że  w  przypadku  konsorcjum  wszyscy 

wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy, tym niemniej jednak 

na  gruncie  badania  przesłanki  z  art.  24  ust.  5  pkt  4  Pzp  w  ocenie  odwołującego  należy 

dokonać oceny stopnia zaangażowania danego podmiotu w realizację przedsięwzięcia oraz 

dokonanie  oceny  w  jakim  zakresie  dany  podmiot  przyczynił  się  do  zaistnienia  okoliczności 

stanowiących konsekwencję działań zamawiającego.  

Zamawiający  wybierał  adresata  swojej  korespondencji  w  sposób  niezgodny  z  umową 

konsorcjum

,  której  treść  znał,  niekonsekwentny,  choć  w  opinii  odwołującego  –  celowy.  W 

większości  pism,  dotyczących  realizacji  Umowy  korespondencja  była  kierowana  zgodnie  z 


Umową konsorcjum do Inżyniera Kontraktu lub pełnomocników Konsorcjum w osobach A. B. 

i G. C. 

. W przypadku jednak pism zawierających zarzuty co do jakości świadczonej usługi – 

takie pisma kierowane był tylko i wyłącznie do lidera, a w najbardziej kluczowych momentach 

(maj-czerwiec  2019  r.)  osobowo 

–  do  osoby  pełniącej  funkcję  Dyrektora  SGS  Polska  sp.  z 

o.o. (lidera). 

Zamawiający miał bowiem świadomość, że lider nie był w pełni zorientowany w 

niuansach  i 

zawiłościach  prowadzonych  spraw.  Lider  konsorcjum  nie  otrzymywał 

korespondencji  kontraktowej,  stanowiącej  wymianę  stanowiska  Inżyniera  Kontraktu  lub 

Konsultanta z 

wykonawcą robót oraz z zamawiającym. To powodowało, że w prowadzonych 

rozmowach (również telefonicznych) był bardziej podatny na sugestie zamawiającego co do 

rzekomych uchybień i kierowanych przez niego żądań.  

Co należy podkreślić lider konsorcjum nie był upoważniony (a zamawiający miał o tym 

pełną  wiedzę  z  treści  Umowy  konsorcjum)  do  reprezentowania  Konsorcjum  wobec 

zamawiającego w sprawach spornych z zamawiającym (vide § 4 pkt 2 Umowy konsorcjum). 

Zgodnie z 

Umową Konsorcjum to partner miał upoważnienie do: 

kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym w imieniu Stron (włączając w to 

bez 

ograniczeń  otrzymywanie  wszelkich  poleceń,  dokumentów  dotyczących 

kontraktu w tym instrukcji;  

2)   reprezentowania strony wobec 

zamawiającego (...);  

3)   reprezentowania Konsorcjum w sprawach spornych z 

zamawiającym (...).  

Jednak 

zamawiający nie respektował ww. postanowień umowy konsorcjum. 

IV. Nienależyte wykonanie doprowadziło do rozwiązania umowy 

W  ocenie 

odwołującego,  jak  wynika  z  ww.  okoliczności,  odstąpienie  od  umowy  było 

wynikiem  okoliczności  nie  leżących  po  stronie  partnera  konsorcjum  odwołującego. 

Zamawiający  w  sposób  arbitralny  i  jednostronny  dokonał  oceny  działań  Konsorcjum,  z 

pominięciem  faktu,  że  dotychczasowa  współpraca  przebiegała  w  sposób  pomyślny  i 

satysfakcjonujący  dla  obu  stron  umowy.  Wyznaczenie  nierealnego  terminu  na  wypełnienie 

żądań zamawiającego (a zatem działanie naruszające zasady wzajemnej współpracy) miało 

bezpośredni wpływ na podjętą decyzje o odstąpieniu od umowy.  

V. Procedura samooczyszczenia  

Odnosząc się do poszczególnych twierdzeń zamawiającego: 

– W uzasadnieniu samooczyszczenia odwołujący wskazał, że doszło do odstąpienia od 

umowy.  Przyznanie  się  w  sposób  bezpośredni  do  deliktu  –  jak  żąda  tego  odwołujący  –  na 

etapie sporu pomiędzy stronami pozbawiłoby Konsorcjum możliwości dochodzenia w sposób 

skuteczny  odszkodowania  od  za

mawiającego  na  drodze  powództwa  cywilnego.  W  świetle 

braku  prawomocnej  decyzji  sądu  odwołujący  nie  był  obowiązany  do  dokonywania 

oświadczeń  w  ww.  zakresie  –  sama  ustawa  nakazuje  dokonać  w  ramach  self-cleaningu 

„szczegółowego  wyjaśnienia  okoliczności”,  a  nie  przyznać  się  do  winy.  Przywołane  przez 


zamawiającego  wyroki  dotyczą spraw  o zgoła odmiennych stanach faktycznych,  całkowicie 

nieadekwatnych do tego, który stanowi przedmiot rozpoznawanej sprawy.  

– Zamawiający nie określił przyczyn, dla których zamawiający uznał złożone wyjaśnienia 

za pozorne. Trudno tym samym wejść w polemikę ze stanowiskiem zamawiającego.  

– Wbrew  twierdzeniom  zamawiającego  odwołujący  w  sposób  kompleksowy  odniósł  się 

do  kwestii  związanej  z  podejmowaniem  przez  personel  innej  pracy  zarobkowej  oraz 

nieprawidłowości  w  wykazywanym  doświadczeniu  (vide  str.  4-5  wyjaśnień  –  wykonawca 

opisał podjęte działania zaradcze). 

–  Zamawiający  nie  dokonał  oceny  złożonych  dowodów,  nie  odniósł  się  do 

przedstawionych  argumentów  oraz  wdrożonych  działań  zaradczych,  co  uniemożliwia  w 

sposób  jednoznaczny  przyjęcie  jakie  okoliczności  stanowiły  podwaliny  podjętej  decyzji  o 

uznaniu  samooczyszczenia  za  niewystarczające  oraz  uniemożliwiające  uznanie,  że  spółka 

IDM Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. 

dopuści się podobnych naruszeń w przyszłości. 

W świetle powyższego odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości. 

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 25.05.2020 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 26.05.2020 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp).  

r.  wykonawca  MGGP  S.A.  z  siedzibą  w  Tarnowie  złożył  Prezesowi  KIO 

pismo  o  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postępowania  toczącego  się  w  wyniku  wniesienia 

odwołania  po  stronie  zamawiającego.  Przystępujący  przekazał  kopie  przystąpienia 

zamawiającemu i odwołującemu (art. 185 ust. 2 Pzp).  

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 3.07.2020 

r.  (art.  186  ust.  1  Pzp).  Argumentacja  zamawiającego:  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie 

odwołania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Izba stw

ierdziła, że odwołanie jest zasadne.  

W ocenie Izby  zostały  wypełnione  łącznie  przesłanki  zawarte  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  to 

jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  wystąpienia  możliwości 

poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  stwi

erdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód,  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego.  


Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  informacje  zawarte  

w ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.  

Izba wzięła pod uwagę dowody złożone przez odwołującego:  

na  wykazanie  niesłuszności  zarzutu  nienależytego  wykonania  Kontraktu  S-61  przez 
odwołującego: 
–   Pismo  z  17.05.2019r.  znak  O.Bl.KP-7.414.24.2019.343.ss  —  żądanie  zmiany  na 

stanowisku Inżyniera Kontraktu,  

–   Pismo  z  17.06.2019  r.  znak  O.Bl.KP-7.414.24.2019.389.ss  –  dot.  pracy  Zespołu 

Konsultanta 

–  na  marginesie  pismo  to  dotarło  do  Partnera  Konsorcjum  IDM 

Inwestycje  sp.  z  o.o.  sp.k. 

już  po  odstąpieniu  od  Umowy  przez  Zamawiającego; 

partner  konsorcjum  nie  miał  wiedzy  o  skierowaniu  przez  Zamawiającego  tego 
pisma,  

–   Pismo  ŁŁ/2019/06/17/583/AB  z  dnia  17.06.2019  r.  zgłaszające  p.  A.  W.  zostało 

podpisane przez pełnomocnika konsorcjum IDM Inwestycje SD. z o.o. S. k. o A. B. 
(DM Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k.),  

–   Odpowiedź Zamawiającego O.Bl.KP-7.414.24.2019.392.ss.jk z dnia 19.06.2019 r. 

zostało skierowane jedynie do D. S. B. — Dyrektora SGS Polska Sp. z o.o.,  

–   Pismo z 17.06.2019 r. skierowane do Zamawiającego 24.06.2019 r. zgłaszające p. 

K. C. oraz p. S. R. 

do pełnienia funkcji ds. rozliczeń oraz ds. roszczeń podpisane i 

wysłane przez  pełnomocnika  konsorcium  p.  A. B.  (IDM  Inwestycje Sp. z  o.o.  Sp. 
k.),  

–   Odpowiedź  Zamawiającego  O.Bl.KP-7.414.24.2019.409.ss.jk.  z  3.07.201  9r. 

zostało skierowane jedynie do p. S. B. 

a

-- Dyrektora SGS Polska Sp. z o.o.;  

na  wykazanie  niesłuszności  zarzutu  braku  wykazania,  że  osoba  zaproponowana  do 
pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nie wykonuje czynności na innych kontraktach: 
–   Pismo Konsultanta z dnia 17.06.2019 r.,  
–   Pismo Zamawiającego z dnia 17.05.2019 r. O.Bl.KP-7.414.24.2019.343.ss,  
–   Pismo Konsultanta z 31.07.2018 ŁU2018/07/31/GC/220,  
–   Pismo Zamawiającego z 3.08.2018r. O.Bl.l-4.414.24.2018.131.ar,  
–   wyciąg z ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14 tys. Euro,  
–   Na  wstępie  wskazujemy,  że  „zarzuty”  co  do  merytorycznej  działalności  Inżyniera 

Kontraktu  pojawiły  się  dopiero  17.05.2019r.  tj.  po  9,5  miesiąca  pełnienia  przez 
Niego funkcji, i od razu przybrało formę żądania zmiany osoby na tym stanowisku;  

na  wykazanie  niesłuszności  odmowy  udzielania  Wykonawcy  jednoznacznych 
wyjaśnień  przez  zamawiającego  i  rozwiania  wątpliwości  wykonawcy,  a  także  na 
odsyłanie  wykonawcy  do  przekazanej  korespondencji  oraz  ogólnego  wskazania,  że 
wykonawca powinien 

prowadzić postępowanie zgodnie z Warunkami Kontraktu 

–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/02/05/427/TK z 5.02.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/02/25/450/TK z 25.05.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁU2019/03/13/466/TK z 13.03.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/03/28/477/TK z 28.03.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/04/11/493/TK z 11.04.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁU2019/05/16/524fTK z 16.05.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/06/04/560/TK z 4.06.2019 r.;  

na  wykazanie  niesłuszności  uwag  co  do  sposobu  protokołowania  przebiegu 
posiedzeń Rady Budowy i Rad Technicznych: 
–   20 protokołów z różnych Rad Budowy i Rad Technicznych;  

na  wykazanie  bezpodstawności  zarzutu  niedbałego  wykonywania  raportów 
miesięcznych:  
–   kopie  wystąpień  o  zatwierdzenie  RM  oraz  dowody  potwierdzające  zatwierdzenie 

raportów „bez uwag”,  


–   Kopie pism Zamawiającego zawierające uwagi do RM — na potrzeby wykazania, 

że uwagi i zastrzeżenia miały charakter porządkowy;  

na wykazanie bezpodstawności zarzutu niedbałego wykonywania raportów roszczeń 
–   10 pism z 18.09.2018 r. związanych z pismami z 21.09.2018 r. 
–   Karty oceny jakości pracy Konsultanta za okres październik 2018  – marzec 2020 

r.,  

–   Wyciąg  z  Raportu  Miesięcznego  z  postępu  prac  nr  17  rew.03  za  okres  pełnienia 

funkcji  od  1-

25.06.2019r.  (tj.  ostatni  raport,  który  wykonał  Konsultant)  wraz  

z załącznikiem;  

na  wykazanie  niezasadności  zarzutu  nieprzedstawienia  danych  personalnych  osób 
mających zastąpić Specjalistę ds. Rozliczeń oraz Specjalistę ds. Roszczeń: 
–   Pismo z 17.06.2019r. skierowane do Zamawiającego 24.06.2019r. zgłaszające p. 

K. C. oraz p. S. R. 

do pełnienia funkcji ds. rozliczeń oraz ds. roszczeń podpisane i 

wysłane przez pełnomocnika konsorcjum p. A. B.,  

–   Pismo Zamawiającego O.BI.KP-7.414.24.2019.409.ss.jk. z 3.07.2019 r.,  
–   Załączniki  do  Umowy  od  nru  1  do  nru  4:  Wzory  raportów,  Karta  Oceny  Jakości 

Pracy  Konsultanta,  Umowa  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  Lista 
badań wykonywanych przez Laboratorium GDDKiA Oddział Białystok;  

–   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
–   Oferta Konsultanta wraz z czterema załącznikami;  

na  wykazanie  niezasadności  zarzutu  braku  wykazania  za  pośrednictwem  dowodów 
innych  niż  oświadczenia  wiedzy  osób  trzecich,  że  określone  osoby  posiadały 
doświadczenie  deklarowane  przez  Konsultanta  zgodnie  z  załącznikiem  do  umowy 
„formularz Kryteria Pozacenowe”:  
–   pismo Konsorcjum z 12.01.2018 r.,  
–   Pismo Zamawiającego z 18.09.2018 r. O.Bl.l-4.414.24.2018.158.ar,  
–   Pismo Wykonawcy robót: 10029/PT/241/09/2018 z 6.09.2018 r., 
–   lista obecności za 2020 r.,  
–   lista obecności za czerwiec 2020 r.,  
–   Pismo Inżyniera: ŁU2019/06/07/574/TKz 7.06.2019 r.,  
–   Pismo Wykonawcy: 10029/CŁ/597/07/2019 z 8.07.2019 r.,  
–   Pismo Zamawiającego: O.Bl.KP-7.414.24.2019.426.ss.jk z 22.07.2019 r.,  
–   Pismo PO.l-4.41.11.119.1.2019.ed z 11.09.2019 r.; 

na  wykazanie  niezasadności  zarzutu  niewydania  Przejściowego  Świadectwa 
Płatności  [PŚP]  do  wniosku  wykonawcy  nr  10  zgodnie  z  deklaracjami  złożonymi  
w  dniach  5.06.2019  oraz  7.06.2019  i  11.06.2019  r.  i  wypełnienie  zobowiązania 
ustnego:  
–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/05/07/513/TKz 7.05.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/05/16/526/GC z 16.05.2019 r.,  
–   Pismo Wykonawcy: 10029/PT/531/05/2019 z 7.05.2019 r. - wniosek Wykonawcy,  
–   Pismo Kierownika Projektu O.Bl.KP-7.414.24.2019.344.1.ss z 15.05.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera ŁŁ/2019/05/17/528/GC z 17.05.2019 r.,  
–   Pismo Wykonawcy: 10029/PT/548/05/2019 z 20.05.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera: ŁŁ/2019/05/21/536/TK z 21.05.2019 r., 
–   Pismo Wykonawcy: 10029/PT/554/05/2019 z 22.05.2019 r.,  
–   Pismo Inżyniera: ŁU2019/06/04/559/TK z 4.06.2019 r. - wystawienie PŚP,  
–  Wniosek Wykonawcy o PŚP nr 19,  
–   Wniosek Wykonawcy o PŚP nr 20;  

10)  na  wyka

zanie  niezasadności  zarzutu  braku  możliwości  podejmowania  innych 

czynności zarobkowych:  
–   Wniosek Konsultanta ŁU2018/08/24/240/AB z 24.08.2018 r.,  
–   zgoda KP na odc. 1: O.Bl.l-4.414.24.2018.150.arz 7.09.2018 r.,  
–   Wniosek Konsultanta PS/2018/08/28/175/JP z 28.08.2018 r.,  
–   zgoda KP na odc.3: O.Bl.l-4.418.22.2018.113.mkb z 9.08.2018 r.,  
–   Wniosek o aneks nr 3,  


–   Wniosek o aneks nr 4.  

W ocenie Izby, zarzut pierwszy naruszenia art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp 

– przez wykluczenie 

odwołującego  z  postępowania  z  uwagi  na  odstąpienie  z  winy  wykonawcy  przez 

zamawiającego  od  wcześniejszej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  partnerem 

odwołującego podmiot IDM  Inwestycje Sp.  z  o.o.  Sp. k.  z  uwagi  na  nienależyte  wykonanie 

zamówienia w stopniu istotnym – zasługuje na uwzględnienie.  

Izba ustaliła, że zamawiający w rozpoznawanym postępowaniu przetargowym stosował 

tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, który brzmi »Zamawiający może, 

w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  najpierw  dokonać 

oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza,  nie  pod

lega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  

o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

w ogłoszeniu o zamówieniu«.  

Dlatego  zamawiający  na  początku  postępowania  dokonał  wykluczenia  odwołującego, 

gdyż zamawiający uznał, że w stosunku do odwołującego zaszła przesłanka do wykluczenia 

unormowana w art. 24 ust. 5 pkt 4 

Pzp, który to przepis brzmi »Z postępowania o udzielenie 

zamówienia  zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  […]  który,  z  przyczyn  leżących  po 

jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 

mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-

4,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub  zasądzenia 

odszkodowania«. Zamawiający dodatkowo zastosował się do art. 24 ust. 7 pkt 3 Pzp, który 

to  przepis  brzmi  »Wykluczenie  wykonawcy  następuje  […]  w  przypadkach,  o których  mowa  

w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia« i zamawiający wziął pod uwagę sytuację powstałą między 

zamawiającym a odwołującym po zawarciu wcześniejszej umowy z 19.01.2018 r., a więc 3 

letni okres dotyczący tej umowy zakończy się najwcześniej 19.01.2021 r.  

Zamawiający  wykluczył  odwołującego  powołując  się  na  fakt  zawarcia  przez 

zamawiającego 19.01.2019 r. umowy na »Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją 

Robót  oraz  zarządzanie  Kontraktem  pn.: „Projekt  i  budowa drogi  ekspresowej  S-61  Ostrów 

Mazowiecka-

Szczuczyn,  odcinek:  węzeł  „Łomża  Południe”  (z  węzłem)  –  węzeł  „Łomża 

Zachód”  (bez  węzła),  na  długości  około  7,186  km  [S-61]  +  DK-63  [GP]  8,907  km”«  (dalej 

„Wcześniejsza  Umowa”).  Zamawiający  zawarł  tę  wcześniejszą  umowę  z  wykonawcami 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia SGS Polska Sp. z o.o. i IDM Inwestycje 

Sp. z o.o. sp.k.  

Po półrocznej realizacji tej wcześniejszej umowy zamawiający 21.06.2019 r. odstąpił od 

wcześniejszej umowy.  


Wśród  przyczyn  odstąpienia  od  wcześniejszej  umowy  zamawiający  wyliczył  [cytat  

z uzasadnienia 

»Informacji o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni« z 6.05.2020 r., str. 4]:  

brak wykazania, że osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, 

nie wykonuje czynności na innych kontraktach i w wyznaczonym terminie podejmie 

obowiązki zgodnie z umową;  

nie  przedstawienia  danych  personalnych  osób  mających  zastąpić  Specjalistę  ds. 

Rozliczeń  oraz  Specjalistę  ds.  Roszczeń  wraz  z  wykazaniem  ich  doświadczenia 

zgodnego  z  załącznikiem  do  [wcześniejszej]  umowy  „formularz  Kryteria 

Pozacenowe” i informacją że osoby nie wykonują czynności na innych kontraktach  

a z dniem 

24.06.2019 r. podejmą obowiązki zgodnie z S 11 [wcześniejszej] umowy;  

brak wykazania za pośrednictwem dowodów innych niż oświadczenia wiedzy osób 

trzecich,  że  określone  osoby  posiadały  doświadczenie  deklarowane  przez 

Konsultanta  zgodnie  z  załącznikiem  do  [wcześniejszej]  umowy  „formularz  Kryteria 

Pozacenowe”;  

nie  wydanie  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  do  wniosku  Wykonawcy  nr  10, 

zgodnie z deklaracjami złożonymi w dniach 5.06.2019 r., 7.06.2019 r., 11.06.2019 r. 

i wypełnienia zobowiązania ustnego Konsultanta;  

nie wypełnienia zobowiązania ustnego Konsultanta przez podpisanie PZIA zgodnie 

z deklaracjami złożonymi w określonych dniach;  

brak  wypełnienia  nakazu,  aby  osoby  wchodzące  w  skład  Personelu  Kluczowego 

Konsultanta 

zaprzestały 

łamania 

postanowienia 

[wcześniejszej] 

umowy 

odnoszącego się do zakazu wykonywania innych zajęć zarobkowych.  

Jednak Izba stwierdziła, że w realiach wcześniejszego kontraktu powody odstąpienia od 

umowy 

przez  zamawiającego  albo  nie  potwierdziły  się,  albo  nie  stanowią  (osobno,  bądź 

łącznie) o nienależytym wykonaniu umowy przez odwołującego w istotnym stopniu, jak o tym 

stanowi  art.  24 

ust.  5  pkt  4  Pzp,  który  to  przepis  brzmi  »Z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  […]  który,  z  przyczyn  leżących  po 

jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 

mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-

4,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub  zasądzenia 

odszkodowania«.  Odwołujący  wykazał,  że na  zastrzeżenia zamawiającego  doprowadził  np. 

do zmian w personelu wykonawczym wcześniejszej umów, a w tym np. Inżyniera Kontraktu. 

W  wielu  przypadkach  do  braku  odpowiedniej  współpracy  między  stronami  wcześniejszej 

umowy dochodziło z przyczyny np. niewłaściwego adresowania pism przez zamawiającego 

czy  ze  względu  na  zbyt  długie  terminy  podejmowania  decyzji  przez  zamawiającego  bądź 

nawet  nieodejmowania  decyzji.  Jednak  o

gólnie  Zamawiający  nie  dowiódł,  że  uchybienia 

wykonawcy  w  wykonaniu  wcześniejszej  umowy  miały  istotny  wpływ  na  wykonanie  tego 


kontraktu,  a  szczególnie  zamawiający  nie  wykazał  np.  pojawienia  się  perturbacji  w  wy-

konaniu  wcześniejszej  umowy  doprowadzających  do  niewykonania  tej  umowy  czy  jej 

wykonania  w  nienależyty  sposób  bądź  poniesienia  –  ze  względu  na  zachowanie  się 

wykonawcy 

–  dodatkowych  istotnych  kosztów  przez  zamawiającego  lub  wykonawcę  robót 

budowlanych.  Zamawiający  także nie zgłosił  o konieczności  np.  zmiany  terminu  wykonania 

wcześniejszej  umowy  ani  żadnych  innych  negatywnych  konsekwencjach  zachowania  się 

odwołującego.  

Izba  musi  podkreślić,  że  nie  było  przedmiotem  rozważań  Izby  samo  odstąpienie  od 

wcześniejszej umowy przez zamawiającego, gdyż tego zagadnienia nie obejmowały zarzuty 

rozpoznawanego odwołania.  

Izba  musi  stwierdzić,  że  w  związku  z  brakiem  wykazania  istotności  niewykonania 

wcześniejszej  umowy  zamawiający  nie  miał  podstaw  do  zastosowania  art.  24  ust.  5  pkt  4 

Pzp  i  wykluczenia  z  postępowania  odwołującego  dlatego  zarzut  pierwszy  Izba  uznaje  za 

zasadny.  

W ocenie  Izby,  zarzut  drugi  naruszenia  art.  24  ust.  8  Pzp 

– przez uznanie, że złożone 

przez  odwołującego  wyjaśnienia  w  zakresie  „samooczyszczenia”  są  niewystarczające  i  nie 

potwierdzają,  że  wdrożone  środki  zaradcze  będą  uniemożliwiać  wystąpienie  w  przyszłości 

okoliczności,  które  stanowiły  podstawę  odstąpienia  przez  zamawiającego  od  wcześniejszej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego – zasługuje na uwzględnienie.  

W  związku  z  tym,  że  odwołujący  nie  znalazł  się  w  sytuacji,  że  zamawiający  rozwiązał  

z odwołującym wcześniejszą umowę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 24 ust. 5 pkt 4 

Pzp 

–  odwołujący  nie musiał  informować o tym zamawiającego  i  wskazywać na  wdrożenie 

procedury  samooczyszczenia,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  8  Pzp,  który  to  przepis  brzmi 

»Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 

5,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do 

wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej 

przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną 

krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz 

współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych, 

organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym 

przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmi

otem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu«.  Samych  działań  odwołującego  nie  należy  traktować  jako  samooczyszczenia 

zgodnego z art

. 24 ust. 8 Pzp, ale jako wykazywanie się działaniami mającymi poprawienie 

organizacji odwołującego czy inne usprawnienie działalności odwołującego.  


Ze  względu  na  brak  podstawy  stosowania  art.  24  ust.  8  Pzp  zamawiający  nie  może 

uznać,  że  złożone  przez  odwołującego  wyjaśnienia  w  zakresie  „samooczyszczenia”  są 

niewystarczające et cetera dlatego zarzut drugi naruszenia przepisu art. 24 ust. 8 Pzp przez 

zamawiającego jest zasadny i Izba musi uwzględnić również ten zarzut.  

W  ocenie  Izby,  zarzut  trzeci  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp 

–  przez  podejmowanie 

względem  odwołującego  działań  przeczących  zasadzie  równego  traktowania  wykonawców 

oraz uczciwej konkurencji 

– nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  stwierdza,  że  odwołujący  nie  uzasadnił  w  żadnym  miejscu  odwołania  zarzutu 

trzeciego  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp,  a  także  odwołujący  nie  wniósł  żadnego  dowodu  do 

końca rozprawy na wykazanie naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 Pzp. Art. 7 ust. 

1  Pzp  brzmi  »Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości«.  

Dlatego  Izba  musi  wyrazić  pogląd,  że  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  trzeciego  nie 

spełniało  wymogów  art.  180  ust.  3  Pzp,  który  to  przepis  brzmi  »Odwołanie  powinno 

wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgod-

ność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazy

wać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie  odwołania«.  W  za-

kresie zarzutu trzeciego, naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 Pzp, odwołujący nie 

wskazał czynności ani zaniechania zamawiającego, której odwołujący zarzuca niezgodność 

z  przepisami  ustawy,  a także  odwołujący  nie  przedstawił  zarzutów,  ani  nie  określił  żądania 

oraz  nie  wskaz

ał  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  uzasadniających  wniesienie 

odwołania, a więc w zakresie zarzutu trzeciego odwołanie nie spełniało żadnych z wymogów 

stawianych odwołaniu przez przepis art. 180 ust. 3 Pzp. Dlatego Izba nie może uwzględnić 

ani nawet rozpoznawać odwołania w zakresie zarzutu trzeciego.  

Zamawiający naruszył art. 24 ust. 5 pkt 4 oraz art. 24 ust. 8 Pzp.  

Z powyższych względów uwzględniono odwołanie, jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp,  czyli  stosownie  do  wyniku  postępowania  uznając  za  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w kwocie 3 600,00 zł zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 2 

lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………………  

Członkowie:   

………………………………  

………………………………  


wiper-pixel